Verze 2.0.2017.0001 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Oprava Hromadné změny v položkách - opraveno:

1. záložka: zadání hmotnosti, množství, ceny na desetinné číslo mohlo hlásit chybu
3. záložka: zadání nákl.kusů - kód balení lze zadat ručně, bez výběru z číselníku, vazby budou dohledány automaticky na pozadí.


Celní sklad

Novinka Podpora 2 povolení RHÚ v celním skladu.

V organizační struktuře na záložce Celní sklad jsou 2 nové kolonky:

 • Původní číslo rozhodnutí CÚ
 • Platnost původního rozhodnutí (datum)

Pokud jsou tyto hodnoty vyplněny, tak se u všech typů deklarací generovaných z celních výdejek (NCTS, ICS, ECS Vývoz) zohledňuje, při plnění předchozích dokladů, číslo povolení RHÚ podle datumu předchozího dokladu. Pokud je toto datum menší nebo rovno hodnotě “Platnost původního rozhodnutí” daného celního skladu z Organizační struktury, tak se nově použije hodnota “Původní číslo rozhodnutí CÚ”, jinak zůstává původní funkcionalita.

Určeno pro zákazníky, kteří již mají nebo obdrží nová povolení pro celní sklady a tedy budou mít souběh 2 povolení na jednom celním skladu.


Doprava

Novinka Upraveno generování podkladu k fakturaci tak, aby při ručním pořízení dokladu byl doplněn zaměstnanec. Podmínkou je, že v hlavičce stazky je vyplněn řidič 1.


Novinka Do Období přiznání SD přidána vazba na druh účetního dokladu a účty MD a DAL.


Oprava Pokud došlo při výběru kódu události z číselníku do deníku vozidla k úpravě popisu události, změna se neuložila.

Opraveno


Oprava Opraven import výpisu platebních karet


Oprava Cestovní příkaz - od verze 2.0.2016.1202 nefungovala v 2-úseky cesty funkce Rozpad úseku na jednotlivé dny

Opraveno


Oprava Při zadávání úseků v zahraničních cestovních příkazech se za tuzemský úsek generoval řádek s aktuálním datumem místo datumu konce cesty.

Opraveno


Doprava (SK)

Novinka Na karte Dani z motorovych vozidiel (Silnicni dan). Doprava/Karty cestnej dane/ na konkretnej karte. Ak zadam datum vzniku alebo/a zaniku danovej povinnosti tak do pola pocet mesiacov nevypocital spravny pocet mesiacov, ale automaticky ponecha konstantne 12 mesiacov.

Toto pole je sice mozne prepisat, ale pri velkom mnostve vozidiel je toto riesenie nekomfortne.
Ma to vplyv na vypocet dane z motorovych vozidiel.
Upraveno - funguje na úrovni editoru


Fakturace

Novinka EET - Pokladní doklady s vazbou na faktury
 • U pokladních dokladů s vazbou na faktury se nastavování atributů EET od této verze striktně řídí nastavením na fakturách nikoliv nastavením na řadě pokladny. Údaje Stav EET v hlavičce pokladního dokladu a Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka v položkách pokladního dokladu nelze změnit.
 • Do akce Hromadné generování (ve skupině akcí Pokladní doklady v místní nabídce v přehledu faktur) bylo doplněno stejné procesní okno se stejnou funkcionalitou, jaká je u akce Generování Ctlr+H.
 • Zatržítko EET, které se objevuje v dialogu po vygenerování pokladního dokladu v akci Generování Ctrl+H a po doplnění dialogu v akci Hromadné generování, je zatrženo v případě, že vygenerovaný doklad bude mít nastaven Stav EET = ANO. V tomto případě je možné zatržítko odtrhnout (nebude-li uživatel chtít tržby ihned registrovat a bude si chtít prohlídnout tiskový formulář apod.). Naopak pokud není tlačítko EET zatrženo, zatrhnout nejde – nemá to smysl, protože není v pokladním dokladu napojena žádná faktura podléhající EET.


Novinka EET - Umožněno měnit atributy Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka i na textových položkách realizované faktury, tj. stejně jako na skladových položkách.


Oprava Při generování Faktury z Došlé objednávky se recyklační příspěvek za určitých okolností stanovil na cílové faktuře nesprávně. Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Skupina akcí Generování skladových dokladů, která je k dispozici nad přehledem Zboží a služby ve firemní aktivitě, nebyla k dispozici nad týmž přehledem u úkolů.

Doplněno.


Majetek

Novinka Do seznamu typů pohybů majetku doplněn nový typ pohybu "Vyřazení s krácením". Platí jen pro SK legislativu. Nový typ pohybu se uplatní při zadávání daňových odpisů. Výpočet odpisu proběhne dle požadavku - pokrátí se: ODP * MěsVyř / PočMěs.


Mzdy (CZ)

Novinka Nezabavitelná částka - výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 232 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 154,67 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 538,67 Kč


Novinka Tiskové sestavy Sociální pojištění - přehled

Pokud je pracovní poměr zaměstnance ve stavu PP nezahájen, tak se nyní neobjeví v sestavě Sociální pojištění - přehled.


Novinka Mzdové listy - úprava tiskového formuláře

Ve Mzdových listech roku 2016 došlo k následujícím změnám:

Od roku 2016 mzdový list:

 • vypuštěno důchodové spoření
 • doplněno Pas vydal za položku PAS
 • doplněna identifikace cizince
 • doplněn kód zdravotní pojišťovny

Od roku 2016 mzdový list zkr. generátor

 • vypuštěno důchodové spoření
 • doplněno Pas vydal za položku PAS
 • doplněna identifikace cizince
 • doplněn kód zdravotní pojišťovny
 • doplněno číslo OP
 • doplněna sekce ohledně RZD (nikoliv u ML na A4)


Novinka ÚPRAVA - Změna základního platu od aktuálního mzdového období

V případě, že byla změna základní mzdy zadána přes editor Mzdové údaje (tj ne přes akci Změny základní mzdy v přehledu mzdových údajů)) a ZÁROVEŇ tato změna měla být provedena od aktuálního mzdového období s pozdější platnotí než je první den v měsíci, nedošlo k přepisu plné změněné výšky základního platu od následujícího mzdového období (běžbného), ale v mzdových údajích následujícího období (běžného) zůstala jen alikvotní část základního platu z předchozího měsíce.

UPOZORNĚNÍ:
Zkontrolujte si prosím, zda se u Vás nevyskytla tato situace. Veškeré změny základní mzdy si můžete prohlédnout nad přehledem Mzdové údaje pomocí akce Změny základního platu. Tato situace mohla nastat od verze č. 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016 a vyšší.


Oprava Potvrzení pro úřad práce

Jestliže bylo označeno více záznamů pro tisk Potvrzení pro úřad práce a zároveň u některého zaměstnance nebyly vygenerovány ELDP, došlo k chybové hlášce.

Opraveno.


Novinka Potvrzení o srážkách sráž. daně 2017

V ročních sestavách n přehledu tiskových formulářů jsou nové formuláře Potvrzení o srážkách sráž. daně 2017 (vzor č.4) a Potvrzení o srážkách sráž. daně 2017 AJ (vzor č.4).


Novinka Potvrzení o zdanit. příjmech 2017

V ročních sestavách n přehledu tiskových formulářů jsou nové formuláře Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 (vzor č. 25) a Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 AJ (vzor č. 25).


Oprava Pokud byla v uzavřeném mzdovém období otevřena v editoru výpočtu mzdy zaměstnance vybraná mzdová složka přes akci Mzdová složka, neotevřel se editor MS, ale nabídl se číselník Mzdové složky - distribuční.

Opraveno. Nyní se opět otevře editor mzdové složky a je zobrazen pouze ke čtení.


Mzdy (SK)

Novinka OZNAM - Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za január 2017 podľa novej legislatívy.

Ďalšiu verziu chystáme v priebehu 2/2017, táto verzia bude obsahovať Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN4311v17_1).


Novinka NOVINKA - Dividendy - daň vyberaná zrážkou od 1.1.2017

Dividendy vyplatené zo zisku vytvoreného za účtovné obdobie od 1.1.2017 a neskôr sa po novom zdaňujú a to nasledovne:

1. Dividendy vyplatené daňovému rezidentovi SR s majetkovou účasťou na základnom imaní, kde zdroj dividend je SR, sa zdaňujú zrážkovou daňou sadzbou dane 7%.
2. Dividendy vyplatené daňovému nerezidentovi SR zmluvného štátu sa majetkovou účasťou na základnom imaní, kde zdroj dividend je SR sa zdaňujú zrážkovou daňou 7% alebo zmluvne dohodnutou sadzbou
3. Dividendy vyplatené daňovému nerezidentovi SR nezmluvného štátu s majetkovou účasťou na základom imaní, kde zdroj dividend je SR sa zdaňujú zrážkovou daňou sadzbou dane 35%
4. Dividendy vyplatené zamestnancovi bez účasti na základnom imaní sa stále zdaňujú preddavkou daňou sadzbou dane 19% resp. 25%.

Na základe týchto zmien vznikli v systéme HELIOS Orange po update na túto verziu v prehľade Konštanty a číselníky/Dane 2 nové typy daní:

1. ak po update na túto verziu spustíte prvýkrát výpočet mzdy nad mzdovým obdobím 1/2017 založia sa Vám do číselníka Dane nové druhy daní:

Symbol / Rok / Názov / Typ sazby / Sadzba / Hranica mesačná / Hranica ročná
ZR1_D / 2017 / Daň vyberaná zrážkou / Zrážková / 7 / 999 999 999,00 / 0,00
ZR2_D / 2017 / Daň vyberaná zrážkou / Zrážková / 35 / 999 999 999,00 / 0,00

2. vo výpočte mzdy bol upravený nápočet atribútov ZP div. a SP div., tak aby zobrazoval len pomernú časť odvodov z dividend, ktoré nie sú zdaniteľným príjmom pre účely výpočtu základu dane, kedy sa od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti odpočítava len poistné vypočítané z týchto zdaniteľných príjmov.

Príklad vyplatenia dividend v mzde za 5/2017:

 • mzda zamestnanca bez účasti na základnom imaní € 1000,-
 • vyplatená dividenda za účtovné obdobie 2016 € 200,-
 • vyplatená dividenda za účtovné obdobie 2017 € 100,-
 • vymeriavací základ pre sociálne poistenie zamestnanca € 1300,,-
 • sociálne poistenie za zamestnanca spolu zo všetkých príjmov € 122,20

Pomerná časť sociálneho poistenia zamestnanca z dividend za rok 2016, ktoré nie sú zdaniteľným príjmom:
122,20/1300x200=18,80 (viď atribút SP div.) - o túto hodnotu sa základ dane znížiť nemôže


Novinka NOVINKA - Nové distribučné mzdové zložky - dividendy za účtovné obdobie 2017 a neskôr

Nad číselníkom Mzdové zložky - distribučné (cesta: Konštanty a číselníky/Mzdové zložky/Mzdové zložky - distribučné) pribudol nový stĺpček Poznámka, ktorý slúži na systémové poznámky ku konkrétnym mzdovým zložkám. Táto poznámka má používateľovi pomôcť sa bližšie oboznámiť s účelom danej mzdovej zložky.

Pri generovaní novej databázy budú odteraz v číselníkoch Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné nové mzdové zložky:
Číslo / Názov mzdovej zložky / Poznámka
629 / Dividendy (daň) / Dividendy s účasťou na základnom imaní za účtovné obdobie 2017 a neskôr
630 / Dividendy (ZP,SP,daň) / Dividendy bez účasti na základnom imaní za účtovné obdobie 2017 a neskôr

A nasledovné mzdové zložky boli premenované:
Číslo / Názov mzdovej zložky / Pôvodný názov / Poznámka
625 / Dividendy (ZP) / Dividendy s učasťou na zákl. imaní / Dividendy s účasťou na základnom imaní za účtovné obdobie 2013-2016
626 / Dividendy (ZP,SP) / Dividendy bez učasti na zákl. imaní / Dividendy bez účasti na základnom imaní za účtovné obdobie 2013-2016
627 / Dividendy (bez odvodov) / Dividendy s účasťou na zák.im. reg.trh Dividendy s účasťou na základnom imaní spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu za účtovné obdobie 2013-2016
628 / Dividendy (SP) / Dividendy bez účasti na zák.im. reg.trh / Dividendy bez účasti na základnom imaní spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu za účtovné obdobie 2013-2016

UPOZORNENIE: Pre doplnenie týchto úprav do číselníka Mzdové zložky - distribučné do existujúcich databáz môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka NOVINKA - Dôchodkový vek od 1.1.2017

V zmysle § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení od 1.1.2017 výpočet dôchodkového veku:
"...dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a počtu dní, ktorý sa určí ako súčin čísla 365 a rozdielu priemernej strednej dĺžky života zistenej za prvé referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života zistenej za druhé referenčné obdobie. Takto určený počet dní sa zaokrúhľuje na celé dni nadol.“

Podľa aktuálneho opatrenia MPSVR SR č. 269/2016 Z. z. je dôchodkový vek na kalendárny rok 2017:
62 rokov a 76 dní

Na základe tejto zmeny boli systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Výpočet nároku na star.dôchodok podakcia Generuj nanovo bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

UPOZORNENIE:
Ak máte v prehľade vypočítané nároky starobných dôchodkov platné po 31.12.2016, zrušte ich. Pre zrušenie môžete použiť filter:
(Druh dôchodku = starobný
a zároveň
Dátum vzniku nároku je viac ako 31.12.2016
a zároveň
Dátum priznania dôchodku: nezadané)
a súčasne
(Stav pracovného pomeru: V stave
alebo
Stav pracovného pomeru: Vyňatý z ES)

Následne spustite akciu Výpočet star. dôchodku podakciu Generuj nanovo.

2. prehľad Dôchodky akcia Výpočet nároku na star. dôchodok podakcia Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby zaktualizovala už zaevidované nároky na starobný dôchodok po novom. POZOR, táto akcia len zaktualizuje hodnotu Dátum nároku, v prípade, že by mala byť vynulovaná vzhľadom k maximálnemu možnému dátumu dovŕšenia DV, pôvodný nárok ponechá bez zmeny.

UPOZORNENIE:
Aktuálny max. dátum dovŕšenia DV, ktorý je možné určiť výpočtom je 17.03.2018, toto obmedzenie sa nevzťahuje na ženy, ktoré dovŕšia dôchodkový vek podľa § 65 ods. 4 až 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (uplatnenie starostlivosti o deti).

3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.

Kalkulačka pre výpočet dôchodkového veku:
https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/


Novinka NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2017 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2016 Z.z. zo dňa 21.10.2016, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2017 na nasledovné hodnoty:

Názov / Min.mzda mesačná / Min.mzda hodinová
1. stupeň / 435,00 / 2,5000
2. stupeň / 522,00 / 3,0000
3. stupeň / 609,00 / 3,5000
4. stupeň / 696,00 / 4,0000
5. stupeň / 783,00 / 4,5000
6. stupeň / 870,00 / 5,0000

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2017 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2017.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2017 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2017


Novinka ZMENA - Zakladanie novej mzdovej karty - Preplácať dov. na konci roka

V zmysle § 116 ods. 2 Zákonníka práce:
"Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Pre tento účel je v systéme HELIOS Orange v mzdových údajoch na záložke Dovolenka podzáložke Čerpanie v časti Nevybraná dovolenka atribút "Preplácať dov. na konci roka". Pomocou tohto atribútu si doteraz používateľ určoval sám, komu chce takýto presah preplatiť a komu nie (t.j. pri zakladaní novej mzdovej karty nebol automaticky zaškrtnutý). Odteraz pri zakladaní novej mzdovej karty zamestnanca sa automaticky tento atribút zaškrtne.

Zaškrtnutím tohto pola určujete, aby sa za nevyčerpanú časť dovolenky, presahujúcu 4 týždne a nevyčerpanú do konca nasledujúceho roka, zamestnancovi poskytla náhrada mzdy v decembri nasledujúceho roka po roku nároku a to maximálne 5 dni.

UPOZORNENIE:
Aby došlo k tomuto preplateniu je dôležité, aby boli splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • v mzdových konštantách decembra minulého roka na záložke Ostatné sekcia Dovolenka musí byť položka Vyšší nárok nenulová
 • zamestnanec v decembri minulého roka by mal mať v mzdových údajoch v položke Základný nárok uvedený ten vyšší nárok
 • dovolenkový nárok zamestnanca z minulého roka by nemal byť čerpaný
 • v decembri aktuálneho roka musí byť v mzdovej karte zamestnanca zaškrnuté pole Preplácať dov. na konci roka


Novinka ZMENA - Zmena symbolu poisťovne

Nad prehľadom Konštanty a číselníky/Poisťovne môže používateľ s právami systémového administrátora meniť symbol poisťovní a to z dôvodu doplnenia čísla pobočky zdravotnej poisťovni, v ktorej je zamestnávateľ registrovaný.

Odteraz je možné meniť LEN symbol poisťovní s druhom poistenia "zdravotné poistenie". Pri zmene symbolu môžu nastať nasledovné situácie:

1. ak používateľ dopĺňa k zdravotnej poisťovni so symbolom 24, 25 a 27 číslo pobočky (t.j. druhé 2 znaky), vtedy pridá do dialógového okna číslo pobočky (napr. k symbolu 25 chce doplniť číslo pobočky 61, tak v dialógovom okne k prednaplnenému symbolu 25 zadá hodnotu 61, čiže v dialógu bude uvedená hodnota "2561").

2. ak používateľ zmení symbol 24, 25 alebo 27 (t.j. prvé 2 znaky) na inú hodnotu akú majú slovenské zdravotné poisťovne, je upozornený na to hláškou: "Meníte symbol zdravotnej poisťovne na všeobecný symbol! Pokračovať?"

Ak zvolí Áno, dôjde k prepísaniu symbolu zdravotnej poisťovni na všeobecný symbol a ak zvolí Nie, tak sa zmena nezrealizuje.

3. ak používateľ zmení všeobecný symbol na jeden zo symbolov slovenských zdravotných poisťovní:24, 25 alebo 27, tak je upozornený hláškou: "Meníte všeobecný symbol poisťovni na symbol zdravotnej poisťovni! Pokračovať?"

Ak zvolí Áno, dôjde k prepísaniu všeobecného symbolu na symbol zdravotnej poisťovni a ak zvolí Nie, tak sa zmena nezrealizuje.


Novinka NOVINKA - Zmeny sociálneho poistenia od 1.1.2017 - mzdové konštanty

1. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2015 je v hodnote € 10596,- z toho dôvodu sa od 1.1.2017 mení výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 6181,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2017 hodnota € 591,61.

3. Max.DVZ pre náhradu príjmu v roku 2017 je € 58,0602

4. Max. DVZ pre pokračujúcu náhradu príjmu dočasnej PN, ktorá vznikla v roku 2016 a pokračuje do roku 2017 je € 56,4164

5. v zmysle § 131 ods. 2 je sadzba poistného na starobné poistenie je pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 (t. j. je sporiteľom SDS v II. pilieri) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok od roku 2017 vo výške 9,75% z vymeriavacieho základu.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2017 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 6181,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 591,61 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. Maximálny DVZ novej DNP = 58,0602 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky)
4. Maximálny DVZ pokračujúcej DNP - toto maximum sa týka len zamestnancov, ktorých DNP vznikla koncom 12/2016 a zároveň pokračuje do 1/2017 a zároveň hodnota DVZ, ktorou bola DNP zlikvidovaná presahuje hodnotu € 42,3123.

A. Ako zistíte, ktorých zamestnancov sa to týka:
1. v 12/2016 nad prehľadom Výpočet mzdy spustíte akciu Ročná dochádzka/Prehľad DNP
2. pomocou tl. Nastav si zobrazíte stĺpček Ukončená ND
3. do rýchleho filtra uvediete do stĺčeka Ukončená ND hodnotu "1" a zároveň do stĺpčeka DVZ hodnotu "42,3123". Zobrazeným zamestnancom prislúcha na dni tejto pokračujúcej DPN vyššie max. DVZ od 1.1.2017

B. Ako zistíte, aké DVZ má mať zamestnanec zistený v bode A.:
1. nad prehľadom Prehľad DVZ si do rýchleho filtra zadáte osobné číslo daného zamestnanca
2. vyberte záznam s najvyšším Dátumom do max. 30.12.2016
3. vydelte hodnotu zo stĺpca Vymeriavací základ s hodnotou zo stĺpca K.D. pre priemer
4. ak výsledná hodnota z bodu 3. je vyššia ako 42,3123, tak DVZ pre likvidaciu pokračujúcej DPN musíte navýšiť max. do hodnoty 56,4164, t.j priamo pri likvidácii prepíšete systémom ponúkané DVZ na takto zistenú hodnotu.

5. Sadzba starobného poistenia zamestnávateľa za sporiteľa v II. pilieri = 9,75 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2017 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2017

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • ND - nemocenská dávka
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • SDS - starobné dôchodkové sporenie


Novinka NOVINKA - Štatistický výkaz o práci - Práca 2-04 od r. 2017

UPOZORNENIE: Vyplnený štatistický formulár podávajú spravodajské jednotky od roku 2016 výlučne elektronicky do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období (do 20. apríla 2017, 20. júla 2017, 20. októbra 2017, 20. januára 2018).

Výnimka z elektronického podania: Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnosť splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe.

Poznámka: Údaje do elektronického formulára štatistického výkazu (eForm) bude spravodajská jednotka zadávať (vpisovať) osobne. Aktuálne nie je umožnené zo strany ŠÚ SR nahrávanie údajov zo súborov.

Pre tie spravodajské jednotky, ktorých sa týka výnimka z elektronického podania bol v systéme HELIOS Orange vytvorený nový distribučný tlačový formulár platný od 1.1.2017 (cesta: Štatistické zostavy/Práca 2-04):

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403016 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2017


Novinka NOVINKA - Zmeny zdravotného poistenia od 1.1.2017 - mzdové konštanty

1. RUŠÍ sa maximálny VZ z preddavkov na ZP a z dividend vyplatených zamestnancom bez účasti na základnom imaní za účtovné obdobie 2017 a neskôr, preddavky sa budú odvádzať zo skutočne dosiahnutého zdaniteľného príjmu.

2. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend vyplatených za účtovné obdobie 2013-2016 je € 52980,-

3. Dividendy vyplatené zamestnancom s účasťou na základnom imaní za účtovné obdobie 2017 a neskôr už nepodliehajú odvodom na zdravotné poistenie.

4. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2017 je € 591,61.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2017 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ mesiac = 99 999 999,- a Dividendy - maximálny VZ = 52980,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 591,61 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

3. Vznikli nové distribučné mzdové zložky pre vyplatenie dividend za účtovné obdobie 2017 a neskôr a zároveň nad číselníkom Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné vznikol stĺpček Poznámka, ktorý podrobnejšie popisuje pre akú skupinu zamestnancov je daná mzdová zložka určená. Tento stĺpček si môže používateľ doplniť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav.

Číslo MZ / Názov MZ / Poznámka
629 / Dividendy (daň) / Dividendy s účasťou na základnom imaní za účtovné obdobie 2017 a neskôr
630 / Dividendy (ZP,SP,daň) / Dividendy bez účasti na základnom imaní za účtovné obdobie 2017 a neskôr

UPOZORNENIE: Pre doplnenie nových mzdových zložiek do existujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre prenos distribučnej mzdovej zložky do prehľadu Mzdové zložky (tzn. prenos do používateľských mzdových zložiek) môže používateľ použiť nad prehľadom Mzdové zložky tlačidlo Nový.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2017 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2017

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka Novinka - Potvrdenie o zdaniteľnom príjem 2017

Finančná správa SR vydala nové tlačivo Potvrdenia o zdaniteľnom príjme pre zdaňovacie obdobie 2017.

Na základe tohto boli do systému Helios Orange zapracované nasledovné distribučné tlačové formuláre nad prehľadom Ročné zostavy:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403304 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2017 -403303 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2017


Novinka ÚPRAVA - Zmena základnej mzdy od aktuálneho mzdového obdobia

V prípade, že bola zmena základnej mzdy zadaná cez editor Mzdové údaje (t.j. nie cez akciu Zmeny základnej mzdy) a ZÁROVEŇ táto zmena sa mala vykonať od aktuálneho mzdového obdobia s platnosťou od neskôr ako je prvý deň v mesiaci, nedošlo k prepisu plnej zmenenej výšky základnej mzdy od nasledujúceho mzdového obdobia, ale v mzdových údajoch nasledujúceho obdobia zostala len alikvótna časť základnej mzdy z predchádzajúceho mesiaca.

UPOZORNENIE: Skontrolujte si prosím, či sa u Vás nevyskytla táto situácia. Všetky zmeny základnej mzdy si viete pozrieť nad prehľadom Mzdové údaje pomocou akcie Zmeny základnej mzdy. Táto situácia mohla nastať od verzie č. 2.0.2016.1000 zo dňa 01.11.2016 a vyššej.

Obecné

Oprava Návrhář tiskových výstupů

Pokud se do formuláře tiskového výstupu vložil atribut z čerstvě doplněného tiskového zdroje, který je ve stromečku zdrojů na první úrovni a nemá žádné podzdroje, došlo při odchodu z návrháře k chybě:
Access violation at address 400F1632 in module 'HeLib2.bpl'. Read of address EC8B55C3.
Daný tiskový zdroj se do výstupu neuložil. Opraveno.


Oprava Export sumací přehledu do Excelu - akce MS Excel..., MS Excel (pouze skupiny)..., MS Excel 2007 XLSX... a MS Excel 2007 XLSX (pouze skupiny)... - ukládá sumace jako text, nikoliv jako čísla. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Aktualizace DPH na dokladu např. u faktury přijaté (pomocí volby Akce - Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby...), nezafunguje při doplnění sazby stejně, jako když je položka ručně založena na doklad. Neprovedou se kontroly, zda lze dohledanou sazbu vůbec použít. Tj. např. pokud se dohledá sazba, která již pro aktuální doklad platná není.


Oprava U vydaných objednávek, které neobsahují žádné položky, docházelo k přepsání stavu rezervace na "X" pokud se spustila ve Zboží a služby,Testy a aktualizace - kontrola množství k dispozici - a poté akce - Aktualizace stavu rezervace.

Opraveno.


Oprava Pokud je v globální konfiguraci nastaven název některého ze sedmi souvisejících nákladů delší než dvacet znaků, docházelo při generování dodatečných SN k chybě a doklad DSN zůstal s nulovou částkou.

Opraveno.


Pokladna

Novinka Pro pokladní doklady, generované z faktur, jsou nově data (období, rok) přebírána z pokladních dokladů místo z faktur. Rok v Pořadovém čísle pro EET byl nahrazen údajem Název aktuálního období. Pokud je z pokladního dokladu nebo jeho položky vazba na fakturu, nelze měnit hodnoty údajů "Stav EET" a "Druh EET".


Novinka Pokud má pokladní doklad vazbu na fakturu a zároveň Stav EET na hlavičce pokladního dokladu Ano nebo Ano – dávkové odesílání, nejsou přístupné akce Kopie, Záporná kopie a Mínusová kopie ve skupině akcí Kopie dokladu. Přístupná je pouze akce EET Storno mínusem, která vygeneruje k připojeným fakturám úhrady s obráceným znaménkem, které lze zaregistrovat na FS.


Novinka Do kontrol předcházejících spuštění komunikace EET v akcích generujících pokladní doklady z faktur byla zahrnuta i kontrola na nastavení Provozovny na příslušné řadě pokladny.


Novinka Chování editačního okna akce generování dokladu kurzového rozdílu v pokladně bylo upraveno tak, aby bylo shodné s editací kurzu v editoru faktury. Je možno kurz vybírat i prostřednictvím pole Datum kurzu.


Oprava Při generování pokladního dokladu z faktury, na které je zádržné, se částka pokladního dokladu sice ponížila o zádržné, ale nepovýšila o uvolněné zádržné. Opraveno.


Přepravní služby

Novinka Při spuštění ARESU v editoru se nedotahovalo DIČ DPH, což je následně problém v zadávání kalkulací vzhledem k pravidlům stanovení kódu DPH a generují se špatné kódy DPH.

Upraveno


Oprava Nefungovalo správně kopírování zásilek ve sběrné službě v případě kopírování ze skladového místa.

Opraveno.


Oprava Od verze 2.0.2016.1224 nebyly dostupné již existující uživatelské editory pro letecké a námořní zásilky.

Opraveno


Oprava Nefungovalo přidání kontejneru u nové zásilky v námořních přepravách

Opraveno


QMS Systém řízení kvality

Novinka Externí akce pro nastavení stavu řízené dokumentace byly upraveny.
 • Většina hlášení o neúspěšném pokusu o změnu stavu, která se dosud pouze zapisovala do logu, se nyní objeví ihned na obrazovce.
 • Akce Zveřejnit vyžaduje v úvodním dialogu zadání data, odkdy dokument vstupuje v platnost (nabízí se hodnota Platný od ze zveřejňovaného dokumentu, pokud je větší, než je aktuální datum). Zadanou hodnotu zapíše do Platný od zveřejňovaného dokumentu a současně u předchozí verze dokumentu zapíše do Platný do hodnotu o 1 den menší.

Stažením instalačního balíčku Akce pro změnu stavu - Řízená dokumentace z Helios Store si akce zaktualizujete.


Novinka Pro agendu Vztahy s obchodními partnery byl na Helios Store vystaven balíček Vztahy s obchodními partnery – pokročilé grafy pro Helios Intelligence s ukázkovými pokročilými grafy sledujícími trend hodnocených ukazatelů. Podrobnosti: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Vztahy_s_obchodn%C3%ADmi_partnery_-_QMS#Uk.C3.A1zkov.C3.A9_pokro.C4.8Dil.C3.A9_grafy


Novinka Povolené hodnoty pro údaj Oprávněnost reklamace byly rozšířeny o hodnotu Nelze určit. Takto klasifikované reklamace s vazbou na pohyby zboží nejsou započítávány do ukazatelů Reklamace... v agendě Vztahy s obchodními partnery.
Novinka Reklamace vůči dodavatelům
 • Nové distribuční tiskové formuláře
  • 8D Report vůči dodavateli (-456)
  • Reklamace vůči dodavateli - štítek k označení(-457)


Novinka Nápravná a preventivní opatření
 • Nový distribuční tiskový formulář Nápravné-preventivní opatření (-460)
Novinka Reklamace od odběratelů
 • Upraveny distribuční tiskové formuláře
  • 8D Report (-450) - doplněny údaje: číslo dodacího listu (výdejky), číslo zakázky, číslo výkresu
  • Reklamace od odběratele - štítek k označení (-454) - doplněny údaje: číslo dodacího listu (výdejky), číslo výkresu


Novinka Řízení auditů
 • Upraven distribuční tiskový formulář Plán auditu (-451) - změněn způsob výpisu jmen osob příjmení, jméno na standardní podobu jméno, příjmení
 • Nový distribuční tiskový formulář Záznam z auditu (-459)

Interní neshody

 • Upraven distribuční tiskový formulář Neshoda - štítek k označení (-455) - doplněn údaj Číslo výkresu
 • Nový distribuční tiskový formulář 8D Report k interní neshodě (-458)


Oprava Do detailu reklamace vůči dodavatelům/od odběratelů propojeného s pohybem příjemky/výdejky se do pole Datum dodání chybně přebíralo Datum vystavení místo Datum případu.

Opraveno.


Účetnictví

Novinka Na druh řádku "Odpočet daně (koef)" je přidáno zaškrtávátko "Přeúčtovat".

Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto a zálohový koeficient je menší než 100 (CZ), resp. 1 (SK), dojde k přeúčtování jednotlivých účetních řádků obsahující účet DPH navázaný na dané období DPH, který má nastaveno "Nárok DPH" na "Krácený".
Pro každý takový účetní řádek vzniknou přeúčtováním 1 řádek s účtem původního úč.řádku základu daně, obsahuje částku na stejné straně (do tohoto řádku jsou případně přeneseny i údaje cizí měny), organizace, útvar, zakázka, NO, zaměstnanec.
Částka je spočítána na ZakladDane*(100-ZalKoef)/100.
Jednotlivé částky se sčítají pro pozdější řešení zaokrouhlení.
Dále se provádí kontrolní součet původní metodou : 46k - (52 + 53).
Na konci procesu je provedena kontrola na shodu kontrolního součtu a součtu jednotlivých částek. Je-li nalezen rozdíl vlivem zaokrouhlení, je přičten/odečten k/od nejvyšší částky daně generovaných řádků na obou stranách.


Novinka Vytvořena nová sada číselníků pro PAP - verze 201702.

Do kontrol pro PAP v účetním deníku byly přidány další kontroly dané legislativou, týká se PAP IV, typy změn 402 až 405.
TXT soubory pro import jsou k dispozici v adresáři System.
Nová verze číselníků je také dostupná na Helios Store.


Oprava Z modulu Doprava se z cestovních náhrad do účetnictví mohly dostat doklady, které nebyly zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Opraveno


Účtovníctvo (SK)

Novinka Kontrola dokladů KV DPH SK.

Pro výkazy KV rok 2017 a vyšší v případě, že není zadán Kód KV nebo Měrná jednotka nebo je Množství nulové, systém zobrazuje pouze upozornění.
Pro KV rok 2016 a nižší zobrazuje systém chybu (původní chování).


Novinka NOVINKA - Kontrolný výkaz pre DPH platný od 1.1.2017

Zmeny týkajúce sa nového Kontrolného výkazu platia najmä pre platiteľov DPH - dodávateľov, ktorí dodávajú stavebné práce, stavby alebo ich časti a tovar s inštaláciou a sú zaradení do sekcie F štatistickej klasifikácie prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa DPH - odberateľa.
Takýto dodávatelia sú povinní uvádzať údaje z vystavených faktúr v časti A.2. kontrolného výkazu k DPH.

V časti A.2. kontrolného výkazu k DPH budú platitelia DPH - dodávatelia pri dodaných “stavebných prácach” uvádzať: •identifikačné číslo pre daň odberateľa (IČ DPH), •poradové číslo faktúry, •dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, •základ dane v eurách.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export