Verze 2.0.2016.1200 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka V bance byla optimalizována funkce automatického přiřazení úhrad


Celní případy

Novinka Akce Hromadné změny nad položkami ICS/ECS/NCTS rozšířena o
 • přídavné kody 1 a 2
 • hrubá hmotnost
 • čistá hmotnost
 • množství v měrných jednotkách sazebníku
 • množství ekon. MJ
 • Ekon. MJ
 • cena ve fak.měně


Fakturace

Novinka EET

Do přehledu úhrad k faktuře byla doplněna akce Karta EET - Nový. Slouží k zadání úhrady podléhající EET při platbě bankovní kartou. Úhrada je přednastavena tak, aby se započetla do salda až po spárování s bankou:

 • Párovat s bankou - zatrženo
 • V přípravě - zatrženo

Akce EET - Nový slouží k zadání úhrady podléhající EET při hotovostní úhradě.


Oprava Pohyb po záznamech úhrad k faktuře při otevřeném editoru úhrady pomocí šipek Ctrl+PgUP a Ctrl+PgDn mohl způsobit změnu nastavení příznaku EET na dalším záznamu podle předchozího. Opraveno.


Oprava Dorovnání úhrady v přehledu faktur (Účetnictví > Saldokonto > Odběratelské > Účetní řádky > Zobrazit zdrojový doklad > Dorovnání úhrad (v HM i MF)) nefungovalo.

Opraveno.


Intrastat

Novinka V editoru Jednotlivých oprací doplněna klávesová zkratka pro akci Kalkulace slev a přirážek k ceně - Ctrl+Alt+P.


Mzdy (CZ)

Novinka Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu nemocenských dávek.

V programu Helios Orange jsou tyto hranice uvedeny pouze pro vaši orientaci, v praxi je využívá Česká správa sociálního zabezpečení pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

1. redukční hranice 942 Kč
2. redukční hranice 1 412 Kč
3. redukční hranice 2 824 Kč


Novinka Dohadné položky na dovolenou - nevybraná dovolená

Nově lze v přehledu Dohadných položek pomocí nástroje Nastav zobrazit atributy:

 • Zůstatek dovolené MR (Zůstatek MR)
 • Zůstatek dovolené BR (Zůstatek BR)


Novinka Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Nová hraniční hodnota činí 1 355 136 Kč.


Novinka Minimální mzda 2017

Od ledna 2017 bude existovat jen jedna minimální mzda, nebude existovat výjimka pro zdravotně postižené občany.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 66 Kč za hodinu nebo 11 000 Kč za měsíc.

Jestliže jste měli u některých zaměstnanců nastavenou minimální mzdu pro zdravotně postižené občany (tzn. Minimální mzda = Sazba 2), objeví se vám při vstupu do Výpočtu a Mzdových údajů informace o tom, že někteří zaměstnanci mají nastaven špatnou sazbu minimílní mzdy.

To, o jaké zaměstnace se jedná zjistíte jednoduše tak, že vstoupíte do Mzdových údajů, zde si pomocí nástroje Nastav zobrazíte atribut Dopočet minimální mzdy a následně zafiltrujte na Sazbu 2.

Minimální mzdu upravte na legislativně platnou (Sazba 1).

Nová výše minimální mzdy ovliní také odvod pojistného u zaměstnanců, kteří nejsou pojištěnci státu - odvod bude alespoň z částky 11 000, tzn. 1 485 Kč za měsíc.

Měsíční nárok na daňový bonus vznikne po dosažení alespoň poloviny hrubého příjmu (tzn. 5 500 Kč)

Roční nárok na daňový bonus vznikne dosažením 6ti násobku minimální mzdy, která byla platná k 1.1. daného roku, tzn. v roce 2017 se bude jednat o částku 66 000 Kč.


Novinka Náhrady za nemoc - nové redukční hranice

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet náhrady za nemoc.
Ke změně redukčních hranic dojde po provedení roční uzávěrky, případně aktualizací konstant na správné - aktuální verzi.

1.redukční hranice: 164,85
2.redukční hranice 247,10
3.redukční hranice 494,20


Novinka Zdravotní pojištění - plátce pojistného stát

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení hraniční částky pro zaměstnance, za které je plátcem pojistného stát.

Částka se zvyšuje na hodnotu 6 814 Kč.

Jedná se o částku, o kterou se sníží odvod u zdravotně postiženého zaměstnance ve firmě, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.


Novinka Roční zúčtování daně - formulář

Nový formulář pro RZD 2016, Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (Roční zúčtování daně (vzor č. 21))


Novinka Formulář Potvrzení o příspěvcích na odborovou organizaci

V přehledu Roční zúčtování daně je k dispozici formulář Potvrzení o příspěvcích na odborovou organizaci. hodnota členského příspěvku se čerpá z položky Nezdanitelná částka na odborové příspěvky.


Novinka Solidární zvýšení daně

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení hranice od které dochází k výpočtu solidární daně.

Nově činí tato hranice částku 112 928 Kč měsíčně.


Novinka Zaručená mzda 2017

Od ledna 2017 dochází ke zvýšení hodnot zaručené mzdy.

Pozor!
Nově již existuje pouze jeden typ zaručené mzdy (zaručená mzda pro zdravotně postižené občany byla zrušena).

Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy prací:

v Kč za hodinu / měsíc
1. 66,00 / 11 000
2. 72,90 / 12 200
3. 80,50 / 13 400
4. 88,80 / 14 800
5. 98,10 / 16 400
6.108,30 / 18 100
7.119,60 / 19 900
8.132,00 / 22 000


Novinka Životní a penzijní pojištění - nedaněná část

Od ledna 2017 dochází ke změně částky na penzijní a životní pojištění, která je od daně osvobozená.
Osvobozená částka se zvyšuje z částky 30 000 na částku 50 000 Kč
(Zákon 586/1992, par. 6, odst. 9p)


Novinka NOVINKA - Generování změnových příplatků - základ pro výpočet "Minimální mzda"

Byl rozšířen okruh základů pro výpočet změnového příplatku o Základ pro výpočet s hodnotou Minimální mzda.

Dosud se automaticky vytvářely do výpočtu mzdy změnové příplatky skupiny Příplatky a doplatky se vstupním formulářem Hodiny a zároveň pokud byla Hodinová sazba nenulová nebo Základ pro výpočet byl Tarif z kmenové karty nebo Průměr na dovolenou.


Mzdy (SK)

Novinka INFO - Evidenčné listy dôchodkového poistenie od 1.1.2017 LEN ELEKTRONICKY

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia (bez ohľadu na počet ich zamestnancov) povinní Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) elektronicky. Zamestnávateľom, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, sa tak 31. decembra 2016 končí prechodné obdobie, v ktorom ešte mohli Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme (zdroj: www.socpoist.sk).

Pripomíname, že elektronické ELDP v systéme HELIOS Orange je možné exportovať od 12/2015 priamo nad prehľadom Zamestnanci/ELDP pomocou akcie Správy/Generovanie správ pomocou formátu správ:

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Podrobnejšie informácie k ELDP nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Eviden%C4%8Dn%C3%A9_listy_d%C3%B4chodkov%C3%A9ho_poistenia_(ELDP)_-_Mzdy_(SK)


Novinka ZMENA - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP - Skutočný stav (časť B)

Odteraz do časti B - Skutočný stav vstupujú všetci zamestnanci, ktorí majú nárok na ČID alebo ID (doteraz tam vstupovali všetci, ktorí mali priznané tieto druhy dôchodkov).

UPOZORNENIE:
Tento údaj systém zisťuje z prehľadu Dôchodky nad mesiacom december, pričom zohľadňuje prípadné dobratie dôchodku, vznik a zánik pracovného pomeru. Ak je zamestnanec považovaný za osobu so ZP, čo len 1 deň v mesiaci, započítava sa za osobu so ZP za celý mesiac. Skutočný počet osôb so ZP sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Použité skratky:

 • ČID - Čiastočný invalidný (nad 40% do 70%)
 • ID - Invalidný (nad 70%)
 • ZP - zdravotné postihnutie


Novinka NOVINKA - RZD - hromadná zmena "Darovať 2% dane"

Nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane vznikla nová hromadná akcia Darovať 2% dane, ktorá sa rozvetnuje na:

 • Nastav na vybraných
 • Zruš na vybraných

Pomocou tejto akcie môže používateľ hromadne nastaviť alebo zrušiť príznak Darovať ak v momente zmeny už nie je ročné zúčtovanie v stave Uzavreté alebo výsledok RZD už nebol prenesený do výpočtu mzdy.


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2016

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2016 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2016 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2016 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2016 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si ich používateľ skontroluje:
1. cesta: Konštanty a číselníky/Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane:
6-násobok minimálnej mzdy € 2430,-
12-násobok minimálnej mzdy € 4860,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 4208,76

2. cesta: Konštanty a číselníky/Odpočítateľné položky a bonusy:
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2016 € 3 803,33
Nezdaniteľná čiastka na DP SDS pre rok 2016 € 1029,60
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2016 € 180,-

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403484 / Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2016

INFO: Nasledovné distribučné tlačové formuláre sú platné aj pre rok 2016:
Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403481 / Žiadosť o RZD / 01.01.2015
-403483 / Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane / 01.01.2015
-403275 / Potvrdenie o zapl.dane (2% alebo 3%) / 01.01.2013

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • DP SDS - dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
 • DDS - doplnkové dôchodkové sporenie


Novinka ÚPRAVA - Príznak Ukončená ND

Príznak Ukončená ND v Predspracovaní sa odteraz synchronizuje s príznakom Ukončená ND vo Výpočte mzdy.


Novinka NOVINKA - Nevyčerpaná dovolenka pre dočasnú pracovnú neschopnosť

V zmysle Zákonníka práce § 113 ods. 4:

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Na základe tohto ustanovenia bola v systemé HELIOS Orange vykonaná úprava decembrovej uzávierky, tak aby prenos zostatku nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúceho roka v prípade, že zamestnanec mal počas celého uzatváraného kalendárneho roka DPN, nedošlo k automatickému vynulovaniu tohto zostatku dovolenky (doteraz túto situáciu používateľ riešil ručne).

Príklad:
Zostatok z roku 2015
DPN trvá celý rok 2016
Zostatok z roku 2015 sa prenesie do roku 2016 príp. až do roku, v ktorom sa DPN skončí.

Použité skratky:

 • DPN - dočasná pracovná neshopnosť


Novinka NOVINKA - Generovanie zmenových príplatkov - základ pre výpočet "Minimálna mzda"

Bol rozšírený okruh základov pre výpočet zmenového príplatku o Základ pre výpočet s hodnotou Minimálna mzda.

Doteraz sa automaticky generovali do výpočtu mzdy zmenové príplatky skupiny Príplatky a doplatky so vstupným formulárom Hodiny a zároveň ak bola Hodinová sadzba nenulová alebo Základ pre výpočet bol Tarif z kmeňovej karty alebo Priemer na dovolenku.


Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz pre ZP a Mesačný výkaz dividend pre ZP - stĺpček Chyba

Mohlo sa niekedy stať, že napriek bezchybnému vyplneniu údajov v hlavičke výkazu bol stĺpček Chyba zaškrtnutý.

Upravené tak, aby sa v prípade, kedy výsledok kontroly vyplnenia údajov bude bez chyby, aby sa zrušilo označenie stĺpčeka Chyba.

Tip: Ak má výkaz zaškrtnutý stĺpček Chyba po jeho otvorení a následnom potvrdení tlačidlom OK sa Vám zobrazia konkrétne chybové hlásenia.

Údaje hlavičky výkazu sa pri vytváraní NOVÉHO výkazu načítavajú:

1. časť Platiteľ - Názov, Právna forma, IČO, DIČ a Číslo účtu - z vlastnej organizácie v číselníku Organizácie

2. časť Platiteľ - Číslo platiteľa - z číselníka Poisťovne z príslušnej poisťovni

3. časť Platiteľ - Výplatný deň - zo mzdových konštánt

3. časť s kontaktnými údajmi - z prihláseného používateľa (roletové menu Možnosti/Konfigurácia - správa systému prehľad Používatelia)

Ak by používateľ nemal tieto údaje v čase vytvárania výkazu správne vyplnené, môže ich ručne upraviť priamo v editore výkazu a následne by mal tieto údaje na príslušných miestach upraviť/doplniť.

Ďalšou možnosťou je zrušiť vytvorený výkaz pomocou tlačidla Zrušiť (kláv. Delete), upraviť nesprávne údaje a nanovo výkaz vytvoriť.

Podrobnejšie informácie k mesačným výkazom ZP a dividend pre ZP nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Odvody_do_pois%C5%A5ovn%C3%AD_-_Mzdy_(SK)#eZdravotn.C3.A1_pois.C5.A5ov.C5.88a


Obecné

Novinka Změněna adresa pro ověřování spolehlivosti plátce.

Webová služba pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH bude od 29.12.2016 dostupná pouze pomocí šifrované komunikace, prostřednictvím protokolu HTTPS. Nešifrovaná komunikace pomocí HTTP protokolu bude k 27.12.2016 ukončena. Pro správnou funkčnost služby, resp. ověření tohoto SSL certifikátu je třeba použít kořenový certifikát PostSignum. Postup instalace kořenového certifikátu certifikační autority PostSignum je uveden na adrese http://epodpora.mfcr.cz/31-1300.html.


Personalistika (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Vyhledávání vhodného kandidáta - shoda

Nad přehledem Výběrové řízení po spuštění akce Hledání vhodného kandidáta nyní v případě, že praxe znalosti kandidáta je vyšší než praxe požadované znalosti na pracovní pozici, se položka Shoda zaměstnance nastaví na hodnotu "Úplná shoda", dosud to byla "Částečná shoda".


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Vyhľadávanie vhodného kandidáta - zhoda

Nad prehľadom Výberové konanie po spustení akcie Vyhľadávanie vhodného kandidáta odteraz v prípade, ak prax znalosti kandidáta je vyššia ako prax požadovanej znalosti na pracovnej pozícii, sa položka Zhoda zamestnanca nastaví na hodnotu "Úplná zhoda", doteraz to bola "Čiastočná zhoda".


Pokladna

Oprava Opraveno přednabízení typu kontace vytvářené z modulu Pokladna.


Pokladní prodej

Novinka EET - nová akce Založit tržbu EET nad přehledem Účtenky umožňuje k účtence, k níž v rámci její úhrady nedošlo k vygenerování tržby podléhající EET, tržbu vygenerovat dodatečně a zaregistrovat. Akci lze provádět nad více označenými záznamy.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Nová akce Storno vyžádané akceptace změní příznak vyžádání akceptace (sloupec Akce=0) v označených záznamech v přehledu aktivovaném akcí Log akcí QMS (přehled Logované akce nad dokumenty) na storno (nová hodnota 2=Storno akceptace ve sloupci Akce ) za předpokladu, že daný zaměstnanec (IDZam) není nalezen v aktuálním distribučním seznamu a současně datum platnosti dokumentu je prázdné, nebo je větší než aktuální datum.

Tím příslušný záznam nebude započítán do celkového počtu zaměstnanců, kteří mají dokument akceptovat. Akce tedy umožňuje řešit situace, kdy byl v okamžiku zveřejnění nové verze dokumentu v distribučním seznamu omylem uveden zaměstnanec, který už nemá za povinnost danou verzi dokumentu akceptovat.

Na akci Storno vyžádané akceptace lze nastavit práva pro její spuštění (práva pro přehled 1755).


Novinka Pro obě agendy
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

došlo ke zpřesnění významu hodnoty parametru Časový interval. Interval nyní určuje, za jak dlouho od dokončení předchozího provedení úkolu má být splněno provedení následující (dosud určoval, za jak dlouho má být následující provedení zahájeno).

V akci Generování opakovaných úkolů pro typ opakování Časový interval se tedy ve vygenerovaném úkolu místo Termínu zahájení vypočteným datem vyplní

 • Termín splnění

Zároveň se naplní i datum

 • Termín zahájení = Termín splnění – Předstih

V daném případě má tedy Předstih význam doby, za kterou lze zajistit potřebný zdroj pro jeho realizaci a naplánovat zahájení úkolu tak, aby byl dokončen k datu Termín splnění. Po zajištění zdroje na konkrétní termín je případně možné Termín zahájení úkolu upravit.

Účetnictví

Novinka Do přehledu Daňová evidence je doplňován do sloupce Číslo dokladu, který nahrazuje sloupec Párovací znak, místo párovacího znaku stejný údaj, který je použit v Kontrolním hlášení (CZ) resp. Kontrolním výkazu (SK). Tj. podle stejných pravidel, jako je v KH/KV, aplikováno prioritně Evidenční číslo daňového dokladu, teprve pokud není zadáno, tak párovací znak. Tím je sjednocen údaj, který se dostává do Daňové evidence i do KH/KV.

V případě, že pro účely KH DPH a Evidence pro účely DPH nebyl použit Párovací znak, ale Evidenční číslo daňového dokladu, v účetním deníku je povoleno Párovací znak editovat bez ohledu na uzavření Období DPH, Kontrolního hlášení (CZ) resp. Kontrolného výkazu (SK). V případě uzavření období DPH nelze editovat Evidenční číslo daňového dokladu, je-li použito do Kontrolního hlášení (CZ) resp. Kontrolného výkazu (SK).


Novinka Pole pro zadání "Druh rychlé odpovědi na výzvu" je viditelné pouze když je zaškrtnuta "Rychlá odpověď na výzvu".


Novinka Do akce Kopie kontace doplněno kopírování "dotažení - zakázka, nákl. okruh, vozidlo, zaměstnanec".


Oprava Nefungovalo zaškrtávátko Celní kurz v editoru samovyměření. Opraveno, zaškrtnutí celního kurzu způsobí přepočet DPH.


Oprava Platební příkaz vygenerovaný ze saldokonta nebylo možné upravit, objevila se chyba Access violation ...

Opraveno.


Oprava V účtovém rozvrhu Nový účet z označeného, zdrojový účet má vyplněn kód plnění. Na novém účtu nebylo možné vybrat kód plnění - žádné.

Opraveno.


Oprava Na položce upomínky nebyla možnost zadávat bankovní spojení vlastní organizace.

Opraveno.


Oprava Je opraveno určení správného měsíce kontrolního hlášení u čtvrtletního období DPH. U dokladů na výstupu je určeno podle měsíce DUZP.


Oprava Při rozkopírování kontací mezi databázemi nedocházelo k přenesení daňových klíčů na řádcích kontace.

Přenos daňových klíčů Opraveno.


Oprava Nefungoval přenos daňového klíče do editoru Samoveměření.

Opraveno.


Oprava Ve stavech účtů, Denní stavy se chybně přednabízelo datum. Opraveno, nabízí se poslední datum v období.


Oprava Nad Číselníkem období DPH je funkce Pohledávky za dlužníky v insolvenci a v ní tisk formulářem, který končil chybovou hláškou.

Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Opraven chybný nápočet řádku 32 dodatečných přiznání DPH.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Do soustav plánů je doplněna funkcionalita odkazu na jiný plán.

Na příslušném řádku plánu, na záložce 2 - Komentář je možno zadat - kromě textového komentáře k příslušnému řádku plánu též odkaz na jiný plán.

Vzorec: @P(číslo plánu)@R(výčet řádů plánu)@
Poznámka @ musí být i na konci vzorce. Lze použít i základní aritmetické operace

Příklady:

@P85@R5@ - odkaz na plánovanou hodnotu, řádek 5 plánu číslo 85

@P85@R5,7,9@ - odkaz na plánované hodnoty, součty řádků 5 + 7 + 9 plánu číslo 85

3 * @P85@R5@ - odkaz na plánovanou hodnotu, řádek 5 plánu číslo 85, vynásobeno 3

1.2 * @P85@R5@ - odkaz na plánovanou hodnotu, řádek 5 plánu číslo 85, vynásobeno 1,2 (ve vzorci u desetinných čísel nutno použít desetinnou tečku.

(@P85@R5@ - @P85@R1@ + 3) * @P3@R19@


Oprava Je opravena chyba, kdy se při odesílání výkazů pomocného konsolidačního přehledu prostřednictvím zpráv zobrazila hláška, že není licence na modul Výkazy pro příspěvkové organizace. Je možno ručně zadávat hodnoty minulého období (roku).


Výroba

Oprava Funkce nad výrobním příkazem: Odvedení do úbytku nefungovala, neodvedla zbylou nedokončenou ven - zahlásila chybu:

Výrobní příkaz obsahuje neodvedené mzdy....
Příkaz nelze uzavřít

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export