Verze 2.0.2016.1100 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Banka - konfigurace:

Když se zaškrtne pole Povolit dotažení jiné org./zam. z úč. deníku než je na řádku výpisu, tak při různé organizaci na úhradě a v účetním deníku se organizace dohledaná z deníku nastaví na úhradě bankovního výpisu.
Opravena chyba, kdy se organizace na úhradě bankovního výpisu neměnila podle účetního deníku.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - přidána podpora importu zprávy CI_VOP : CZ598A : Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona.

Přidán nový stav dokladu: Ukončeno,opraveno.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz -

úprava číselníků Obligatorní popis a Obligatorní hodnota:
Přidány kontroly popisů pro ECS Vývoz.

Číselníky budou rozděleny dle druhu deklarace (Dovoz,Vývoz).


Novinka Přidáno nové pravidlo QP471:

"JESTLIŽE je uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“ a současně je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" MUSÍ být uveden a MUSÍ obsahovat stejnou hodnotu, jaká je uvedena v „Číslu povolení svobodného pásma“"


Novinka NCTS Přijatý - na zál.č.6 SVP byl přidán atribut Svobodné pásmo - Číslo povolení.

Export dat:
Do zpráv CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) přidána nová skupina "POVOLENÍ SVOBODNÉHO PÁSMA" (SVP),která obsahuje element "Číslo povolení svobodného pásma" (SVP01)


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly QP254: skupina Označení dočasného skladu :

JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") rovno hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tento element/ skupina MŮŽE být uveden(a) (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)
JINAK tento element/ skupina NESMÍ být uveden(a)


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly pravidla QP452 :

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK tento element MUSÍ obsahovat typ schváleného dočasného skladu
Kontrola se použije až poté, pokud bude exportována skupina SKL : Označení dočasného skladu - Číslo povolení nebo Adresa.


Novinka NCTS Vydaný - přidán odkaz na cel;ní úřad pro vrácení TDD.

CÚ nebude v editoru k ručnímu vyplnění, bude plněn automaticky při importu zprávy o propuštění - CR_PRO CZ029A.
Data celního úřadu jsou zpřístupněna pro tiskové sestavy.


Novinka Odesílání informací při změně stavu dokladu - přidána podpora pro stav dokladu "Ukončeno,opraveno." (shodné chování jako stav Ukončeno).


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly QP249 :

Změna znění pravidla QP249, které je přiřazeno ke skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL):
"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce a nebo jsou uvedené položky "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" nebo "Sjednané umístění zboží při příjezdu" a současně (platí pro obě podmínky): "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") roven hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina MŮŽE být uvedena"


Celní sklad

Novinka V akci "Rozpouštění celkových hmotností" dostupné nad celními příjemkami byla upravena přesnost rozpočtu na 3 desetinná místa (původně bylo na 2). Navíc, pokud i tak vznikne při rozpouštění rozdíl (způsobeno vlivem zaokrouhlování vs. počtem položek), je tento zohledněn u položky s největší vahou dle zvoleného kritéria.


Fakturace

Novinka Přenos/přednastavení vlastností EET ve fakturaci

Pokud doklady ve fakturaci vznikaly z jiných dokladů oběhu zboží jiného druhu (generováním, položkovým či dokladovým převodem) nebo stejného druhu (generování dobropisu, kopie), nedocházelo k správnému přenosu/přednastavení údajů Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka na položkách a textových položkách dokladu. Došlo k opravám dle těchto pravidel:

 1. Je-li na cílovém dokladu nastaven Stav EET Ne, je na položkách i textových položkách vždy Druh EET Vyjmuto z evidence EET a DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno
 2. Je-li zdrojový doklad faktury jiný doklad než faktura či dobropis a na cílové faktuře či dobropisu je Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování (prvotně se přednastaví dle nastavení na řadě cílového dokladu), nastaví se vlastnosti EET:
  1. u položek dle nastavení na stavové kartě položky, resp. její kmenové kartě ve Zboží a služby
  2. u textových položek se nastaví Druh EET na hodnotu Standardní, DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno
 3. Je-li zdrojový doklad faktura/dobropis a cílový doklad faktura/dobropis a na cílové faktuře či dobropisu je Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování (prvotně se přednastaví dle nastavení na řadě cílového dokladu), nastaví se vlastnosti EET u položek i textových položek ve shodě s nastavením na zdrojovém dokladu
 4. Je-li generován dobropis k faktuře akcí Generovat dobropis nastaví se u něj Stav EET dle nastavení na zdrojové faktuře bez ohledu na to, jaké je nastavení na řadě vybrané pro daný dobropis. Je-li Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování, nastaví se vlastnosti EET u položek i textových položek ve shodě s nastavením na zdrojovém dokladu.
 5. Následná změna údaje Stav EET v hlavičce cílového dokladu z hodnoty Ano, nebo Ano - dávkové zpracování na Ne, vede na změnu nastavení na položkách dle popisu v bodu 1. Při obrácené změně se vlastnosti EET nastaví:
  1. u položek dle nastavení na stavové kartě položky, resp. kmenové kartě zboží a služby
  2. u textových položek se nastaví Druh EET na hodnotu Standardní, DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno


Novinka Pokud je na řadě faktury přijaté nastaveno plnění DPH na samovyměření se sazbou nastavenou např. na 21 %, tak se při generování faktury přijaté z příjemky, na které u položky není zadáno samovyměření, má zobrazit dotaz, zda samovyměření ano/ne. V případě volby ano se tato sazba pro samovyměření 21 % má přenést na položku dokladu faktury.


Novinka Při generování faktury přijaté z příjemky byl vrácen zpět dotaz na samovyměření. Pokud je na položce příjemky např. sazba 21% nebo "není" a na řadě faktur je přednastaveno samovyměření 21%, tak se při generování faktury má zobrazit dotaz, zda má být faktura s nebo bez samovyměření.


Novinka Upraven editor úhrad ve fakturaci - správné přednabízení zbývající částky v případě zádržného a uvolnění zádržného.

Upraven editor úhrad na řádku bankovního výpisu

 • upravena funkce Vypočti částky podle faktury,
 • upravena Validace (kontrola při stisku OK)
 • upraven přenos zbývající částky k zaplacení

Ošetřen přehled Faktury (Faktury k datu)

Intrastat

Novinka Úprava ergonomie editoru jednotlivých operací (JO) a položek JO. Při pořizování nových JO i jejich položek je aktivní rovnou editační prvek, nikoliv atribut Číslo, který není editovatelný.


Novinka Úprava ergonomie akce „Kalkulace slev a přirážek k ceně“ v editoru Jednotlivých operací: volba „V cizí měně“ je při vyvolání akce opět zaškrtnuta.


Novinka V editoru JO zpřístupněno tlačítko Oprava i na položkách, ze kterých již bylo vygenerováno MH. Nyní je tedy opět možné vstoupit do editoru položek JO v režimu pouze ke čtení.


Oprava Oprava titulku okna editoru položek měsíčního hlášení (druh, měsíc, rok).


Oprava Oprava chování akce "Kalkulace slev a přirážek k ceně" v editoru JO.

Pokud je přirážka zadána v HM, cizí měna se vyprázdní (nastavuje na NULL nikoliv na 0). Původní chování způsobovalo vynulování ceny v HM (=0) při procházení cizí měnou v editoru (přepočet kurzem z CM na HM).
Pokud je přirážka zadána v cizí měně, přepočet Fakturované ceny v cizí měně na Fakturovanou cenu v HM kurzem se provádí pouze u položek, které mají vyplněnu Fakturovanou cenu v cizí měně.


Intrastat (SK)

Novinka Kraj odoslania / Kraj určenia – provedeno vyřazení z kontrol z důvodu, že se ve výkazech již neuvádí.


Mzdy (CZ)

Novinka Logování Mzdových údajů a Paušálů a srážek

Rozšířil se počet položek, které je možné logovat ze Mzdových údajů. Nově se logují tyto položky:

 • Tarifní kód - TabZamMzd.Odstavec
 • Tarifní třída - TabZamMzd.PlatovaTrida
 • Tarifní stupeň - TabZamMzd.PlatovyStupen
 • Účtová skupina - TabZamMzd.UcetniSkupina
 • Pobočka - TabZamMzd.Pobocka
 • Druh mzdy - TabZamMzd.DruhMzdy
 • Kategorie - TabZamMzd.Kategorie
 • Nárok bonus dny - TabZamMzd.BonusDny_Narok
 • Základní nárok na dovolenou - TabZamMzd.DovNarokZakladni

Zcela nové je logování údajů z Paušálů a srážek. Logují se tyto údaje:

 • Částka na paušální mzdové složce - TabMzPaus.Koruny
 • Procento na paušální mzdové složce - TabMzPaus.Procento
 • Platnost od, Platnost do - TabMzPaus.DatumOd a TabMzPaus.DatumDo
 • Zařadit v měsíci - TabMzPaus.Platnost_1 -12

Připomínáme, že zapnutí logování údajů se provádí zde (tzn. pokud logování zapnete, je možné sledovat kdy a kdo vybrané atributy změnil. Tyto změny si zobrazíte v nabídce Možnosti - Konfigurace/Správa systému - Mzdy, pravá myš - Přehled archivace změn)

V nabídce Možnosti - Konfigurace/Správa systému - Žurnál - akce místní nabídky - Archivace změn.


Novinka Statistická sestava P2-04 - Čtvrtletní výkaz práce P2-04

V definici statistického výkazu P2-04 přibyla na záložce základní údaje položka Číslo sumáře (CSUM). Zde je nutné vyplnit minimálně hodnotu „00“ pro správný export souboru. Dále byla upravena chybná struktura XML souboru.


Novinka Měsíční exporty za organizaci - PVPOJ - storno

V případě odesílání zprávy Přehled o výši pojistného (ČSSZ/OSSZ) XML - storno docházelo k vrácení zprávy z VREP portálu s chybou, že neexistuje v XML souboru element datum vystavení.

Opraveno


Novinka Základ daně - nenavyšování superhrubé mzdy

V případě, že je mzdová složka nastavená tak, že:

 • Základ pro daň = NE
 • Základ sociální pojištění = ANO
 • Základ zdravotní pojištění = ANO

Nedochází nově k navyšování základu daně (superhrubé mzdy) o odvod pojitění za firmu.

Podmínkou pro toto fungování je, že jste v měsíci, kdy ještě nebyly vypočítány mzdy.

Tuto funkcionalitu použijete např. tehdy, pokud zaměstnáváte cizince, kteří sice mají odvádět pojistné, ale nikoliv daň (daň platí v cizí zemi).


Novinka Úprava - Editor Doplňující údaje - Doba praxe a zaměstnání

V případě licence mzdy "podnikatelé" chybí v editoru doplňujících údaůe položky pro sledování doby praxe a doby zaměstnanání.

Upraveno


Novinka ÚPRAVA - Tisk fomuláře nad Zaměstnanci bez modulu Mzdy

Pokud licence systému HELIOS Orange neobsahuje modul Mzdy, tak tisk nad číselníkem Zaměstnanci hlásí: "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)"

upraveno


Novinka Úprava - Editor Předzpracování - Ulož + Nová

Pokud se v editoru Předzpracování stiskne tlačítko Ulož + Nová, tak se v editoru Předzpracování nevynulovala hodnota z položky Sazba.

Upraveno


Novinka ÚPRAVA - Přesun 1. ostrého období z PROSINCE

1. pokud chce uživatel založit 1. ostré období v PROSINCI a zároveň neexistují následující mzdové období, tak se od nynějška zobrazí tato hláška:

"Nastavení 1. zpracovávaného období do prosince YYYY vyžaduje založení mzdových období pro rok XXXX. Použijte nejprve akci Založení nových mzdových období."

2. pokud chce uživatel přesunout 1. ostré období v PROSINCI do dřívějších mzdových období, tak se mu zobrazí hláška: "Přesun 1. zpracovávaného období z prosince YYYY není povolen. Použijte nejprve akci První zpracovávané období - zruš, pak První zpracovávané období opět založte."

3. pokud se úspěšně založí 1. ostré období v PROSINCI, tak se objeví hláška: "Založení 1. zpracovávaného období v prosinci YYYY. V následujícím roce (XXXX) založit mzdové kalendáře."


Novinka ÚPRAVA - Editor Předzpracování - Ulož + Nová

Pokud se v editoru Předzpracování stisklo tlačítko Ulož + Nová nedošlo k otevření editoru Předzpracování s kurzorem na položce Číslo MS, ale k otevření číselníku Mzdové složky, ze kterého si uživatel musel přenést mzdovou složku do editoru Předzpracování.

Upraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Logovanie Mzdových údajov a Paušálov a zrážok

Rozšíril sa počet položiek, ktoré je možné logovať zo Mzdových údajov. Odteraz sa logujú tieto položky:

 • Tarifný kód - TabZamMzd.Odstavec
 • Tarifná trieda - TabZamMzd.PlatovaTrida
 • Tarifný stupeň - TabZamMzd.PlatovyStupen
 • Účtová skupina - TabZamMzd.UcetniSkupina
 • Druh mzdy - TabZamMzd.DruhMzdy
 • Kategória - TabZamMzd.Kategorie
 • Nárok bonus dni - TabZamMzd.BonusDny_Narok
 • Základný nárok na dovolenku - TabZamMzd.DovNarokZakladni

Logovanie zmien bolo rozšírené o logovanie údajov z Paušálov a zrážok. Logujú sa tieto údaje:

 • Čiastka na paušálnej mzdovej zložke - TabMzPaus.Koruny
 • Percento na paušálnej mzdovej zložke - TabMzPaus.Procento
 • Platnosť od, Platnosť do - TabMzPaus.DatumOd a TabMzPaus.DatumDo
 • Zaradiť v mesiaci - TabMzPaus.Platnost_1 -12

Pripomíname, že zapnutie logovania údajov sa vykonáva v roletovom menu v ponuke Možnosti - Konfigurácia/Správa systému prehľad Žurnál/akcia miestnej ponuky - Archivácia zmien.

Znamená to, že pokiaľ logovanie zapnete, je možné sledovať kedy a kto vybrané atribúty zmenil. Tieto zmeny si zobrazíte v roletovom menu v ponuke Možnosti - Konfigurácia/Správa systému prehľad Mzdy akcia Prehľad archivácie zmien.


Novinka ÚPRAVA - Editor Doplňujúce údaje - Doba praxe a zamestnaní

V editore Doplňujúce údaje na záložke Ďalšie údaje chýba sekcia Prax pre sledovanie doby praxe a doby zamestnania.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Editor Predspracovanie - Ulož + Nová

Ak sa v editore Predspracovanie stlačilo tlačidlo Ulož+Nová nedošlo k otvoreniu editora Predspracovanie s kurzorom na atr. Číslo MZ, ale k otvoreniu číselníka Mzdové zložky, z ktorého si používateľ musel preniesť mzdovú zložku do editora Predspracovanie.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Tlač formulárom nad Zamestnancami bez modulu Mzdy

Ak licencia systému HELIOS Orange neobsahuje modul Mzdy, tak tlač nad číselníkom Zamestnanci hlási: "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)"

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - ukončený PP

Akcia Nápočet ELDP nad uzavretým ELDP zamestnanca so skončeným pracovným pomerom generuje nový ELDP akoby pracovný pomer pokračoval..

Akcia upravená tak, aby k tomuto generovaniu nedochádzalo ak daný ELDP neobsahuje žiadne riadky.


Novinka ÚPRAVA - Uzavretie ELDP - VZ

Ak v mesiaci ukončenia PP je prerušenie poistenia, ktoré trvá dokonca PP, tak pri spustení akcie Uzavretie vybraných ELDP sa nesprávne napočíta VZ (pred uzavretím je VZ správny).

Nápočet upravený

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • PP - pracovný pomer
 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - dohoda - vznik/zánik PP v jeden deň

Po spustení akcie Generuj zmeny - dohody/Dohody - prihlášky a vygenerovaní Prihlášky s kódom 2D dohodára, ktorého pracovný pomer vznikol a zanikol v rovnaký deň sa po spustení akcie Generuj zmeny - dohody/Dohody - odhlášky tento dohodár neponúka.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Editor likvidácie nemocenskej dávky

V editore likvidácie nemocenskej dávky sa okrem ND typu Nemocenská nezobrazovali reálne sadzby %.

Upravené, tak aby sa zobrazovali sadzby % z číselníka Nemocenská.


Novinka ZMENA - Mesačné zostavy - filter

Prehľad Mesačné zostavy (cesta: Výpočet mzdy/Mesačné zostavy) bol doteraz filtrovaný, tak že sa v ňom nezobrazovali mzdové zložky, ktoré mali hodiny a čiastku súčasne nulovú.

UPOZORNENIE:
Filter nad týmto prehľad bol zrušený, t.j. odteraz sa nad týmto prehľadom zobrazia všetky mzdové zložke, ktoré ste zamestnancovi zadávali sami, ale tiež mzdové zložky, ktoré vytvára výpočet mzdy automaticky.

Preto, ak "nulové položky" vo svojich kontrolných zostavách nad týmto prehľadom nechcete naďalej mať, je nutné si tieto zostavy upraviť pomocou tlačidla Nastav na záložke 3 - Podmienky - filter.


Novinka ÚPRAVA - MVPP - distribučný tlačový formulár

Pri niektorých situáciach sa pri náhľade distribučného tlačového formulára sys. č. -403294 - SP - komplet (MVPP) mohla zobraziť chybová hláška:
"Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double)."

UPOZORNENIE:
Odporúčame z dôvodu zachovania zhody medzi odoslaným elektronickým podaním a tlačou si tlačovú formu elektronického podania vytvoriť po úspešnom načítaní priamo na portáli danej inštitúcie.


Novinka ZMENA - eMVPP a eVPP - triedenie prílohy

Triedenie príloh eMVPP a eVPP bolo zmenené vzostupne (t.j. najprv podľa rodného čísla a následne podľa osobného čísla).

Použité skratky:

 • eMVPP - elektronický Mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • eVPP - elektronický Výkaz poistného a príspevkov


Novinka NOVINKA - Kontrola ročných konštánt

Odteraz keď používateľ vstúpi do prehľadu Ročného zúčtovania dane a vybraným mzdovým obdobím je DECEMBER a aktuálne mzdové obdobie spadá do nasledujúceho kalendárneho roka, tak prebieha kontrola na ročné mzdové konštanty. V prípade, že nie sú aktuálne je na to používateľ upozornený hláškou:

"Neaktuálne hodnoty konštánt pre výpočet RZD za rok YYYY. Chcete teraz automaticky nastaviť tieto konštanty?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo ÁNO spustí sa automaticky akcia Aktualizácia konštánt pre RZ, ak zvolí tlačidlo NIE, tak sa nevykoná nič.

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • YYYY - číslo roku


Novinka Úprava - Editor Predspracovanie - Ulož + Nová

Ak sa v editore Predspracovania stlačí tlačidlo Ulož + Nová, tak sa v editore Predspracovanie nevynuluje hodnota z položky Sadzba.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Presun 1. ostrého obdobia z DECEMBRA

1. ak chce používateľ založiť 1. ostré obdobie v DECEMBRI a zároveň neexistujú nasledujúce mzdové obdobia, tak sa odteraz zobrazí táto hláška:

"Nastavenie 1. spracovávaného obdobia do decembra YYYY vyžaduje založenie mzdových období pre rok XXXX. Použite najprv akciu Založenie nových mzdových období."

2. ak chce používateľ presunúť 1. ostré obdobie v DECEMBRI do skorších mzdových období, tak sa mu zobrazí hláška: "Presun 1. spracovávaného obdobia z decembra YYYY nie je povolený. Použite najprv akciu Prvé spracovávané obdobie - zruš, potom Prvé spracovávané obdobie založte opäť."

3. ak sa úspešne založí 1. ostré obdobie v DECEMBRI, tak sa zobrazí hláška: "Založenie 1. spracovávaného obdobia v decembri YYYY. V nasledujúcom roku (XXXX) založiť mzdové kalendáre a vygenerovať číselník Dane."

Obecné

Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2016 nainstalovat Service Pack 1 dostupný od 16.11.2016


Novinka Konsolidované databáze umožnují vlastní nastavení jazyka.


Novinka V uložené proceduře pro nastavení políček (Vyžadované, Pouze ke čtení, Barevnost) v rámci uživatelských editorů lze nyní místo systémového jména databázového sloupečku vrátit i visual name editačního políčka. Tento visual name je možno získat v editoru: nastavit fokus do daného editačního políčka a dát akci editoru "Informace o aktuálním záznamu". Visual name je v sekci Aktivní editační pole.

Použitím visual name je možno vyřešit problém, kdy je na jeden databázový sloupec připojeno více editačních polí (např. editor položek dokladů oběhu zboží - pole cena a odpovídající pole na záložce Ceny). Systém uživatelského editoru pracuje pouze s jedním připojeným políčkem, ostatní ignoruje. Visual name je ale unikátní u každého políčka.


Oprava Nová procesní okna nezobrazovala v hintu původní systémovou hlášku. Opraveno
.


Oprava Pokud se použije akce pro automatickou šířku sloupců, pak se roztáhne sloupec s původní systémovou hláškou a sloupec s výsledkem se zmenší tak, že nejde vůbec nic přečíst a zároveň ani nejde dostatečně roztáhnout. Musí se nejdříve zúžit sloupec se systémovou hláškou.

Opraveno.


Oprava Opis přehledu 2 se tiskl vždy na výšku, nerespektoval uložené nastavení na sestavě. Opraveno.


Oprava Pokud se v názvu záložky externího sloupce použije GUID externí hlášky a tato hláška vrátí stejný text, který je již použit u záložky jiného sloupce (ať už je zadán přímo nebo přes jinou externí hlášku), nedojde k vygenerování všech sloupců na záložce v editoru. Opraveno.

Oběh zboží

Novinka Je-li v oběhu zboží na příjemce službová položka s nulovou cenou, lze takovou příjemku zrealizovat. Pokud se tato příjemka stornuje, nebylo možné storno zrealizovat. Upraveno - nyní lze zrealizovat storno příjmu se službovou položkou s nulovou cenou.


Pokladna

Novinka V přehledu pokladních dokladů je akce "Zaslání EET..." . Pokladní doklady, u kterých nebyla vygenerovaná EET tržba, lze pomocí této akce hromadně odeslat do EET.


Novinka Při generování pokladních dokladů z faktur lze nově použít zaškrtávátko EET. Pokud je zaškrtnuté, při použití tlačítka "Tisk pokladních dokladů" se nejprve provede EET. Přednastavená hodnota zaškrtávátka odpovídá nastavení EET na vybrané řadě pokladních dokladů.


Oprava Při připojení faktury k pokladnímu dokladu ze strany přehledu PD se nenaplnil v tržbách údaj "Realizovaná úhrada v HM". Opraveno, naplní se.


Novinka Při generování faktury z pokladních dokladů se hodnota stavu EET přenáší z řady Pokladních dokladů.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Do akce Generuj interní neshodu nad Rozpisem závad evidence výrobních operací/kooperací byl doplněn přenos zakázky z příslušného výrobního příkazu do neshody.


Novinka V agendách
 • Reklamace
 • Řízení auditů, neshody

byly v editorech doplněny refreše pro přehledy zobrazující

 • návazná opatření
 • interní neshody
 • a jejich úkoly

tak, aby i v případě generování opatření či neshody, či doplnění úkolů do těchto dokladů byly přehledy ihned po uložení novým záznamů aktuální.


Novinka Do akce Generuj nápravné/preventivní opatření byl doplněn přenos údajů Zakázka, Číslo organizace.


Novinka Sjednocení terminologie v sekci [3] Řešení reklamace na záložce 2 - Detaily v editoru reklamace od odběratele a v editoru reklamace vůči dodavateli s terminologií 8D reportu.


Řízení peněžních toků

Novinka V číselníku organizací je nyní nastaven limit -50000..50000 pro zadání

Korekce splatnosti předběžná analýza Korekce splatnosti individuální analýza Korekce splatnosti individuální analýza - dodavatel Poznámka - při zadání nesmyslně vysokých nebo nízkých čísel akce předběžná analýza zhavarovala.


Účetnictví

Novinka V editoru deníku prodloužen název účtu.


Novinka Hromadná změna období DPH v editaci před zaúčtováním je umožněna.


Novinka V případě nastavení "Záporně" na Ano na řádku kontace "Zasílání zboží" se obrátí znaménko i u spočítaného základu daně zasílání zboží.


Novinka Kontrolní hlášení, XML zpráva. Pokud byl kód země malými písmeny, EPO hlásilo chybu.

Upraveno:
Při zadávání nového DIČ dojde k převedení malých písmen na velká písmena. Týká se prvních dvou znaků DIČ.
Při tvorbě XML dojde k automatické konverzi prvních dvou znaků DIČ na velká písmena.


Novinka Do výpočtu výkazu DPH přidáno ošetření zaokrouhlení základů DPH (systém dříve ošetřoval zaokrouhlení jen u částek daně).


Oprava Stav saldokonta - účtování - přeúčtování, na řádcích kontace přeúčtování nastaveno datum splatnosti.

Při přeúčtování v saldokontu se nepřebírá na řádky do účetnictví datum splatnosti z původní faktury i když je zatrženo - Datum saldo přebírat ze sal. případů. Účetní řádek vypadá tak, že se vyplní druh data - "datum splatnosti", ale hodnota je prázdná. Tudíž bez opravy řádek ani nejde zaúčtovat Opraveno.


Oprava Pokud se vytváří samovyměření v deníku (nebo v přededitaci) a vybere se jiné období DPH než CZ, nedoplní se správně měna DPH a tím pádem nejdou ani vybrat jiné účty DPH.

Opraveno.


Novinka V případě uzavřeného kontrolního výkazu je editace párovacího znaku umožněna v těchto případech :

Daňový řádek (řádek má přímou vazbu na KV) :

 • je-li řádek navázán do KV jen na sumační části D.1. nebo D.2.
 • nebo je na řádku vyplněno Poř.č.daň.dokladu

Nedaňový řádek (řádek nemá přímou vazbu na KV) :

 • jsou-li všechny daňové řádky navázány do KV jen na sumační části D.1. nebo D.2.
 • nebo je na řádku vyplněno Poř.č.daň.dokladu
 • nebo mají všechny daňové řádky vyplněno Poř.č.daň.dokladu nebo párovací znak

V případě uzavřeného kontrolního výkazu je editace organizace a DIČ umožněna v těchto případech :

Daňový řádek (řádek má přímou vazbu na KV) :

 • je-li řádek navázán do KV jen na sumační části D.1. nebo D.2.

Nedaňový řádek (řádek nemá přímou vazbu na KV) :

 • jsou-li všechny daňové řádky navázány do KV jen na sumační části D.1. nebo D.2.

Tento princip uvolnění editace párovacího znaku a organizace je doplněn dále do těchto akcí :

 • hromadná změna deníkových řádků
 • hromadná změna údajů pro KV deníkových řádků
 • spárování salda


Novinka Nad účetními řádky saldokotních případů je umožněno pracovat s hromadnými změnami.

Po provedené změn, které mají vliv na saldo, dojde automaticky k aktualizaci saldokontních případů.


Novinka Umožněn import do účetního deníku i souborů formátu CSV. Soubory CSV musí mít daný formát podobně jako soubory TXT (povolený oddělovač pro CSV soubory je středník).


Novinka V dotahování střediska při přípravě účtování DSN chyběla větev pro dotažení střediska z dokladu.

Doplněno.


Novinka V prvním editoru volby "Oprava dokladu pro KH" je přidáno pole pro volbu DUD. DUD se přednabídne z úč. dokladu. DUD musí být zadáno.

Opravný doklad / storno doklad se vytvoří v zadaném DUD.


Výroba

Novinka Ve funkci Specifikace vyráběného dílce na položkách expedičního příkazu nebo na položkách došlé objednávky se nyní přednabízí požadovaný termín dodání a číslo zakázky z položky dokladu.

Pokud není vyplněn na položce Požadovaný termín dodání, převezme se z terminu dodání na hlavičce dokladu.

Pokud nebude na položce zadáno číslo zakázky, převezme se z hlavičky dokladu.
Na tuto zakázku bude vygenerován i výrobní plán.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export