Verze 2.0.2016.1009 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Platební příkazy - pokud byl platební příkaz generován ze saldokonta, objevovala se chybová hláška při editování detailu platebního příkazu.

Chyba opravena.


Oprava Opraveno chování procesního okna při zaškrtnuté volbě Přerušit účtování při první chybě (v konfiguraci Banka > Bankovní výpisy > Účtování)

Změněna hláška z 'Pokračování realizace dokladů přerušeno kvůli chybě' na 'Proces akce přerušen kvůli chybě'


Celní případy

Novinka NCTS Přijatý - ošetření exportu poznámek k vykládce, element VYK03.


Oprava ICS Dovoz - import zprávy CR_PROD CZ429A : pokud celnici poslali zpět poplatky bez sazby cla, pak import skončil chybou is not a valid floating value.

Opraveno.

jedná se o absenci xml elementu GIMPOPLV04
v sekci
<GIMPOPLV>
<GIMPOPLV01>A00</GIMPOPLV01>
<GIMPOPLV02>....</GIMPOPLV02>

<GIMPOPLV05>.</GIMPOPLV05>
</GIMPOPLV>


EET komunikátor

Novinka Nová verze 3.0.0.13 knihovny Komunikátor EET umožňuje fungování s certifikáty EET, které nejsou nainstalovány jako exportovatelné.


Novinka V Globálních konstantách, EET je možno zadat:
  • Proxy server (jméno proxy serveru)
  • Uživatelské jméno
  • Heslo

Tyto parametry jsou předány komunikační knihovně DLL pro zabezpečení identifikace pro proxy server.


Fakturace

Novinka Při generování faktury z aktivit se na aktivitě nenastavil atribut stav EET dle řady - opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Kontrola platových tříd a stupňů - přechodné ustanovení

Pokud pracovní poměr zaměstnance odpovídá přechodnému ustanovení dle nařízení vlády 564/2006, je evidován v nejbližším platovém stupni v rámci zařazené třídy a jeho stanovený plat je nižší než hodnota uvedená v platové tabulce přiřazeného stupně, dojde k navýšení na částku z platové tabulky.

Upraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdové údaje záložka Odvody podzáložka DP SDS (II. pilier)

V editore Mzdové údaje na záložka Odvody nie je vidieť podzáložku DP SDS (II. pilier).

Upravené tak, aby táto podzáložka bola viditeľná.


Novinka ÚPRAVA - Vyšší dovolenkový nárok

Pri zakladaní novej mzdovej karty sa nenastavuje vyšší nárok na dovolenku podľa veku.

Upravené


Obecné

Novinka Na Windows 10 je možno pomocí kolečka myši posouvat přehled, i když je v něm otevřený editor. To mohlo vést k nespecifikovaným chybám. Opraveno.


Oprava Kontakty zadané k nově zadávané organizaci se navázaly k aktuálně označenému záznamu v přehledu (platí pouze při pořizování nového záznamu organizace). Opraveno.


Oprava Pokud je v přehledu Organizací zakázáno právo k Opravě, nešla spustit přes pravou myš akce Kontakty... Objevila se chybová hláška, že není nastaveno právo k Opravě. Opraveno.


Oprava V případě navazování organizace do nově vytvářené návazné skupiny se organizace nenavázala k vytvářené skupině, ale k aktuálnímu záznamu v přehledu. Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Na položce dokladu oběhu zboží je možné zadat související náklady celkem za doklad ve valutách, včetně stanovení odlišného kurzu, než jaký je uveden na hlavičce dokladu. Kurz zde byl však chybně zaokrouhlen na dvě desetiny. Opraveno, kurz je i u souvisejících nákladů uložen s plnou přesností na šest desetin.


Oprava Pokud je doklad DSN generován z faktury a následně je přes nový pořízen jiný nový doklad DSN, neuložila se částka DSN. Doklad bylo nutné nejprve uložit a teprve potom částku zadat.

Opraveno


Oprava V editoru dokladu oběhu zboží na záložce 3-položky je funkce pro zadávání souvisejících nákladů celkem za doklad. Pokud byla tato funkce aktivována nad službovou položkou, došlo k chybnému rozpočtu souvisejících nákladů - opraveno.


Pokladna

Novinka EET - úpravy
  • Hodnota "Pořadové číslo účtenky" nyní obsahuje číslo Pokladního dokladu.
  • EET storno bylo upraveno tak, aby hodnoty na PD odpovídaly místo součtu položek hodnotám původní hlavičky dokladu se zápornými znaménky.
  • Při změně hodnoty "Stav EET" na hlavičce dokladu se odpovídajícím způsobem mění i hodnoty údajů "Druh EET" a "DIČ pověřujícího poplatníka" na položkách.
  • Při kopírování pokladního dokladu se kopíruje i "Druh EET" a "DIČ pověřujícího poplatníka".


Oprava V přehledu pokladních dokladů se projevila při práci s rychlým filtrem mohla se objevit chyba "Incorrect syntax near ) ".

Opraveno


Účetnictví

Novinka Editor deníku

Posun po řádcích má hotkey Ctrl+PgUp a Ctrl+PgDn nebo lze použít šipky.
Posun po dokladech má hotkey Shift+Ctrl+Up a Shift+Ctrl+Dn, nelze lze použít šipky. Šipky pro posun řádků v nových editorech nelze z technologických důvodů použít.


Novinka Editor číselníku období DPH

Pro právní formu "Právnická osoba" jsou přístupná pole : Název právnické osoby, Evid.číslo osv.daň.poradce a Rodné číslo / IČ.
Pro právní formu "Fyzická osoba" jsou přístupná pole: Jméno zástupce, Příjmení zástupce, Datum narození, Evid.číslo osv.daň.poradce a Rodné číslo / IČ.


Novinka Účtování kurz.rozdílů k faktuře.

Datum případu v editoru před účtováním lze zadávat jen v případě, že na zadané kontaci není nastaveno zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady".
Je-li naopak toto zaškrtávátko zaškrtnuto, není pole pro datum případu přístupné a není vyžadováno jeho zadání.


Oprava Opravena chyba, kdy při akci Nový účet z označeného nešlo v poli pro číslo účtu přepsat samotné číslo účtu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy nešla zrušit položka (závazek/pohledávka) přiřazená do zápočtu v saldokontu.


Oprava V novém editoru číselníku období DPH nebyla na druhé záložce (výkazy DPH) zobrazena měna. Opraveno, měna DPH se zobrazuje.


Oprava Při přenosu částky v cizí měně do účetního dokladu se ze salda nepřenášela částka v CM, ale pouze popisek měny (EUR).

Opraveno.
K chybě docházelo v případě, že na deníkovém řádku nebyl vyplněn kód cizí měny.


Oprava Kontrolní hlášení - pořízení z EU, do kontrolního hlášení spadá do A2,

Samovyměření se dělá ručně v deníku, DIČ je zadáno pouze na řádcích základů DPH, na řádcích částek DPH 343 DIČ není. Do kontrolního hlášení se DIČ chybně nepropíše, Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Při generování XML výstupu kontrolního výkazu DPH SK dochází k seskupení (součtu) řádků se stejnými údaji, k IČO se nepřihlíží.

Tzn. že 2 řádky, které jsou stejné pro člena i zastupujícího člena a liší se pouze IČO a částkami, budou při tvorbě XML sečteny.
Poznámka: v přehledu v editoru KV však bude zobrazeno stále s rozpadem podle IČO, v XML je správně bez rozpadu.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Opravena chyba, kdy se v přehledu Hodnoty výkazů, akce Účetní řádky, zobrazila hláška Třída TFormSQLEditDenik (BID=20657) nenalezena v HeIC.bpl.


Výroba

Oprava V přehledu 11227 - Pohyby nedokončené výroby, akce Účtování. Vyskočí okno "Zvolte datum případu pro účtování". V případě, že se datum vymaže,

systém následně hlásil chybu: "Datum musí být zadáno".
Opraveno, při nevyplnění data se bere datum případu z jednotlivých záznamů, bez hlášky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export