Verze 2.0.2016.0409 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola povinných popisů zboží - bude testována shoda bez ohledu na velikost písmen.


Novinka ICS Dovoz + Org.struktura - zrušena DB kontrola na typ skladu, nešlo zadávat typ skladu S.

Upraveno.


Novinka ICS Dovoz - upraven výpočet cla.

Do webové služby bude posílán vždy typ SADTYPE=1, aby proběhl výpočet i pro NCP deklarace.


Novinka Záruční listiny - přidány atributy režim, režim popis a popis zboží s možností předvyplnění popisu zboží z položek navázaného dokladu.

Popis režimu vyplňovat pouze pro druh režimu : 14=jiný druh celní operace – uveďte jaký


Oprava Odesílání informací o změně stavu - Pokud se nastavilo pojmenování zpráv dle Ref.čísla, a v něm byl obsažen nějaký znak, kterým nemůže být pojmenován soubor ve windows (/,*,?,<,>,


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Ke zprávě datové schránky lze připojit jednu nebo více více příloh(dokumentů). Nyní je možno jednu z příloh označit jako hlavní, akcí "Označit jako hlavní přílohu" v editoru Zprávy v přehledu Přílohy. Dokument označený jako hlavní lze stejnou akcí Odoznačit. V přehledu dokumentů je nový počítaný atribut "Hlavní příloha".

Význam pro datové schránky je takový, že dokument označený jako hlavní se do datové zprávy zabalí s příznakem dmFileMetaType=main, všechny ostatní přílohy s příznakem dmFileMetaType=enclosure.
Použití např. v Registru smluv, který takto označené přílohy datové zrávy vyžaduje.


Fakturace

Oprava Fakturace - Doklady zboží - opraveny sloupce Stav úhrady faktury, Prodlení zaplacených faktur, Prodlení nezaplacených faktur, Prodlení faktur, Kumulované prodlení zaplacených faktur, Kumulované prodlení nezaplacených faktur, Kumulované prodlení faktur, kdy se sloupce špatně počítaly, pokud bylo Saldo faktury 0, tj. faktura na nulovou částku, např. v případě odečtu zálohy v plné výši.


Intrastat

Tip

Připravena podpora změny metodiky pro přepočet cizí měny na Kč v Intrastatu generovaném z Jednotlivých operací (JO).

Na každé zpravodajské jednotce (ZJ) je nyní možné nastavit způsob použití kurzu:

 • 0=Vlastní kurz (uživatelský) -> ruční zadání
 • 1=Celní kurz (měsíční) -> Kobler
 • 2=Kurz ČNB (denní) -> přesný denní kurz podle ČNB
 • 3=Kurz ČNB (měsíční) -> 1. kurz ČNB v daném měsíci

Nastavení se uplatňuje pro Jednotlivé operace s datem od 1.8.2016 (včetně), pro starší JO zůstává metodika původní (tj. celní kurz).

Před prvním zadáváním JO za 8/2016 pro danou ZJ je nutno nastavit odpovídající metodiku na ZJ.

Tyto úpravy nemají v této verzi dopad na Intrastat generovaný z dokladů OZ.

Volba Vlastní kurz umožňuje zadat individuální kurz. Pokud je na ZJ s touto metodikou přednastavena měna, je možné nastavit kurz, který se předvyplňuje v nových JO.

Uvedené změny mají dopad i do těchto akcí nad JO:

 • Nová z aktuální - dojde k dotažení kurzu dle nové metodiky
 • Hromadná aktualizace kurzu - je povolena pro ZJ se zadaným zdrojem pro kurz jiným než vlastní kurz
 • Převod do jiné ZJ - při odlišnosti metodiky kurzu mezi ZJ, nebo při Vlastním kurzu u kterékoliv z dotčených ZJ je zobrazeno info

Mzdy (CZ)

Novinka Mzdy VS - P 1c - 01 – Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. XXXX

Výkaz se vyplňuje za nepedagogické zaměstnance a pedagogické zaměstnance.
Nepedagogičtí zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů.
Oddíl se nečlení podle jednotlivých druhů činností organizace, vyplňuje se za všechny druhy činnosti dohromady.
v ř. 0401 až 0412 se uvedou nepedagogičtí zaměstnanci, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu (evidenční počet přepočtený na plně zaměstnané) podle stavu k 30. 9. podle platových stupňů a platových tříd (sloupce 1 až 16).

Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů
Údaje o evidenčních počtech pedagogických pracovníků jsou rozepisovány v členění podle druhu činnosti (sloupec a) kategorie pedagogických pracovníků (sloupec b), platového stupně (sloupec c) a počtu let započitatelné praxe (sloupec d).

sl. a - vyplňují se kódy podle číselníku druhů činnosti škol a školských zařízení uvedeného v příloze 1) k metodickému pokynu pro vyplnění výkazu P 1-04

sl. b - uvádějí se skupiny profesí pedagogických pracovníků podle následujícího číselníku. V závorce jsou uvedeny příslušné kategorie pedagogických pracovníků podle číselníku uvedeného v Příloze 2) k metodickému pokynu pro vyplnění výkazu P 1-04:

 • 1 Učitelé (101, 110, 111, 112, 116, 131, 152)
 • 2 Vychovatelé (102, 140)
 • 3 Učitelé odborného výcviku (206)
 • 4 Asistenti pedagoga (151)
 • 5 Speciální pedagogové (148) - nezapočítávají se učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací!
 • 6 Psychologové (149)
 • 7 Ostatní pedagogičtí pracovníci (147, 150, 212, 218)

sl. c - platový stupeň pro pedagogické pracovníky může nabývat pouze hodnot 1 až 6
sl. d - ve sloupci počet let započitatelné praxe se uvedou roky praxe, které přísluší k platovým

stupňům 1-12 přílohy č. 1 NV č. 564/2006 Sb., v platném znění podle tohoto číselníku:
délka dosažené praxe hodnota kódu ve sl. d

 • do 1roku do 1
 • do 2 let 1-2
 • do 4 let 2-4
 • do 6 let 4-6
 • do 9 let 6-9
 • do 12 let 9-12
 • do 15 let 12-15
 • do 19 let 15-19
 • do 23 let 19-23
 • do 27 let 23-27
 • do 32 let 27-32
 • nad 32 let nad 32

Sestavení výkazu probíhá současně s generování celého výkazu P1-04. Pokud otevřu vlastní vypočítanou sestavu výkazu P1-04 v Statistické výkazy, P1-04, pak hodnoty se nacházejí v záložkách:

 • P1c-01 – IV, evidenční počty nepedagogů.
 • P1c-01 – název druhu činnosti – pro evidenční počty pedagogů

Nepedagogové V záložkách se nacházejí vypočítané řádky. Sloupec název obsahuje složeninu R04SSTT (SS-číslo stupně, TT-číslo třídy, R04-je pevná část označující čtvrtý oddíl výkazu) a evidenční počet. Oprava je možná pomocí dvojkliku levým tlačítkem myše na vyhledaném řádku, kde se zadá správná hodnota do položky korekce.

Pedagogové V záložkách se nacházejí údaje rozdělené dle druhu činosti. Jednotlivé sloupce obsahují:

 • Sloupec název obsahuje složeninu R04SSTT (SS-číslo stupně, TT-číslo třídy, R04-je pevná část označující čtvrtý oddíl výkazu)
 • Sloupec délka praxe obsahuje hodnoty dle kategorizace praxe
 • Sloupec kategorie pracovníků obsahuje pro lepší orientaci místo čísle kategorií uvedených v metodice P1c-01 zkratky kategorií používaných v Helios Orange

1=KTUC 2=KTVY 3=KTUCOV 4=KTASP 5=KTSPD 6=KTPSY 7=KTOPED

Oprava je možná pomocí dvojkliku levým tlačítkem myše na vyhledaném řádku, kde se zadá správná hodnota do položky korekce.

Export XML zprávy výkazu P1c-01 se provádí nad řádkem vypočítaného výkazu P1-04 pomocí exportu zpráv a výběru definice zprávy „Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů“. Vlastní XML soubor se uloží se jménem P104bCz_201606.xml (P104bCz_rok, měsíc a den)


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Zmena likvidácie nemocenskej dávky

Pri zmene likvidácie ND, ktorá trvala dlhšie ako 10 kalendárnych dní sa nesprávne menila druhá likvidačná mzdová zložka.

Upravené


Oběh zboží

Oprava V editoru došlé objednávky se při nastavení fokusu na skladovou položku na záložce 3 a následném přechodu na záložku 4 přestal nastavovat fokus na stejnou položku. Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka Nápočet životních jubileí

Při nápočtu životních jubileí se mohlo stát, že se do přehledu nenačítali všichni zaměstnanci za zvolené rozmezí období.

Upraveno.


Novinka ÚPRAVA - Změna data Poslední účast školení, LP

V editoru Plánu školení, lékařské prohlídky se po ruční změně hodnoty v položce Poslední účast automaticky nezaktualizovala položka Absolvovat do, na neabsolvovaných plánech tohoto školení, bylo nutné stisknout tlačítko Obnovit.

Upraveno


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Nápočet životných jubileí

Pri nápočte životných jubileí sa mohlo stať, že sa do prehľadu nenačítali všetci zamestnanci za zvolené rozmedzie obdobia.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Zmena dátumu Posledná účasť školenia, LP

V editore Plánu školenia, lekárskej prehliadky sa po ručnej zmene hodnoty v položke Posledná účasť automaticky nezaktualizovala položka Absolovať do, na neabsolvovaných plánoch tohto školenia, bolo nutné stlačiť tlačidlo Obnoviť.

Upravené


Pokladna (SK)

Novinka Kontrola změn v číselníku Druhů pokladen byla upravena tak, aby bylo umožněno ukládání změn i v režimu Fáze přechodu na EURo = 2.


Projekty

Oprava Opraveno zadávání polí Typ úlohy a Aktuální stav úlohy přímo z klávesnice při zadávání nové úlohy na projektu (zadaná hodnota se neuložila).


QMS Systém řízení kvality

Oprava Modul QMS - tiskový zdroj pro Parametry agend QMS

Tiskový zdroj QMSAtributy_2445 - Parametry agend QMS
pro přehledy z tabulky TabKontaktJednani přestal v tvůrci tiskových výstupů (ReportBuilder) zobrazovat údaje z tabulky QMSAtributy. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Při tisku Kontrolního hlášení je umožněno třídění přímo v tiskovém formuláři.

Implicitně je nastaveno třídění dle Období, DUD a Čísla dokladu v účetním deníku.


Novinka Kontrolní hlášení CZ

Do testu kódu zboží se posílá vždy země CZ.


Novinka Přehled Účetní deník, atribut Prvotní doklad. Volby neobsahovaly MOSS.

Doplněno.


Novinka Do editoru akce Oprava dokladu pro kontrolní hlášení je přeneseno období DPH, které je zadáno na daném účetním řádku, je-li neuzavřené.


Novinka Do rozúčtování v účetním deníku je parametrem přeneseno zadané období DPH z editoru samovyměření. Není-li zadáno nebo je uzavřeno, dotahuje se období DPH dle pravidel pro Vstup i Výstup.


Oprava Při seskupení položek v účtování faktury se neposuzoval údaj "Kód/druh zboží KV DPH" a korekce částky daně se přičetla do všech řádků částky daně.

Opraveno.


Oprava U řeckých DIČ kontrola kontrolního hlášení hlásila, že země DIČ není EU a DIČ se do KH nedostalo.

Opraveno


Účtovníctvo (SK)

Novinka Období DPH

Akce Zvláštní úprava uplatňování daně SK, Zrušení přeúčtování období DPH.
Před smazáním řádků storna a přeúčtování v účetním deníku dojde ke smazání návazností daných řádků.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export