Verze 2.0.2016.0407 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Opraveny chyby v automatickém přiřazení úhrad při dohledávání faktur.


Novinka Automatické přiřazení úhrad v bance již nevyžaduje zadání účetního účtu na bankovním spojení vlastní organizace.


Oprava Byla opravena chyba při dotahování účetní vazby pro převod mezi vlastními bankovními spojeními. Pokud nemělo bankovní spojení vazbu na organizaci, mohlo dojít k nechtěnému přiřazení zmíněné konstanty.


Oprava Pokud je cizoměná faktura hrazena z účtu v hlavní měně a i na řádku bankovního výpisu se použije částka v hlavní měně docházelo k tomu, že na úhradě faktury byly naplněny sloupce Realizovaná úhrada v HM a Realizovaná úhrada v HM vč KR částkou v měně faktury místo částkou v hlavní měně.

Opraveno.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - na položkách zál.č.3 zpřístupněn položkový režim pro hlavičkový režim hodnoty 1000.

Upraven export elementů G23 a G24 pro kombinace:
1000 + 40 : 1040
1000 + 41 : 1041
1000 + 51 : 3151
1000 + xx : 1000


Novinka ICS Dovoz - opraven import sazby DPH ze zprávy CR_PROD, nebyla podporována druhá snížená sazba DPH s kódem R2XX.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PO140D_GUF01 - vyjmutí označení zajištění pro druh: 92ZL - Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny.


Novinka ICS Dovoz - NCP - editor definice zprávy - pro formát ob.plugin bude zpřístupněna záložka č.7 Ob.plugin pro možnost zadání specifikace podávací zprávy ob. pluginu.


Oprava NCTS Vydaný - oprava exportu zpráv DI_PAT a DI_SP : pokud se jednalo o mimounijního příjemce, pak se mohla zobrazit chyba : Parametr není správný.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - úprava kontroly D019 - kontrola nebrala v potaz vyplnění čísla povolení na předchozím dokladu, pouze na položce. Export byl v pořádku.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - úprava exportu hash hodnot předložených podkladů a licencí.

Při zaškrtnutí volby platnost pro všechny položky - a chybnému uvedení scanu u první položky mohlo dojít k správnému neexportování hash hodnot u první položky, ale chybnému exportu u následujících položek.
Opraveno.


Celní sklad

Novinka Samostatný odpis - úprava generování zprávy CZ434A - element QGPA07 bude exportován podle podmínky D019_RHU - dle předchozího režimu.


Novinka Generování ICS/ECS z celních výdejek s vyplněným externím atributem CN: Opravena chyba, kdy se nezaktualizovala celní MJ dle záznamu v celním sazebníku odpovídající externí CN.


Evidence pošty a datové schránky

Novinka V souladu s novým zněním § 5 Vyhlášky č. 194/2009 Sb. bylo zvýšeno omezení velikosti příloh datové zprávy z 10MB na 20MB.


Fakturace

Oprava Opraveno přednastavování datumů při editaci dokladu, které nerespektovalo nastavení na řadě dokladů.


Novinka Při generování opravného daňového dokladu (ODD) ke skontu se do vygenerovaného ODD nepřeneslo DIČ DPH z původní faktury.

Opraveno


Firemní aktivity

Oprava V záznamu firemní aktivity nešlo odpojovat připojené došlé objednávky. Opraveno.


Oprava V editoru Plnění úkolů končila akce Schválení označených... nad položkami na záložce 2 - Zboží a služby chybou Access violation. Opraveno.


Kapacitní plánování

Novinka V modulu Kapacitní plánování byl přidán nový údaj na dávku a úsek - Množství nepotřebné. Údaj vyjadřuje jaké množství z živých kusů se nevyužije a je tedy zaplánováno zbytečně.

Může vzniknout vyzmetkováním kusů na předchozích operací výrobního příkazu nebo při snížení množství výrobního příkazu.
Čas, blokovaný v kapacitním plánu, bude stále obsazen. Při aktualizaci kapacitního plánu se tato zbytečná část odebere. Údaj se plní jen při splnění podmínky, že na dávku nebyla provedena jediná evidence a navíc obsahuje přípravný čas.


Mzdy (CZ)

Novinka Konto pracovní doby - rozmezí jednoho měsíce

Pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v měsíci vyrovnání Konta PD, nebylo možné vygenerovat Konto PD pro aktuální měsíc.

Funkcionalita upravena, aby bylo možné zadat Datum do ve stejném období, jako Datum od, pokud není vypočtena mzda v tomto období.


Novinka Druhy pracovních poměrů - Účetní skupina

Při zadávání pracovních poměrů do vzorů (Konstanty a číselníky, Druhy pracovních poměrů) nebylo možné vybrat jinou účetní skupinu než 1.

Upraveno.


Novinka Tiskový formulář Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod

Opraven překlep v tiskovém formuláři v části C.


Oprava Oprava - Generování změnových hlášení na ČSSZ

V případě změny adresy trvalého bydliště, respektive jakékoliv informace, která vyžaduje oznámení o změně na ČSSZ v přehledu zaměstnanci, nedocházelo ke generování Oznámení na OSSZ.

Opraveno


Oprava Tiskový formulář Mzdový list - na šířku (od roku 2015)s generátorem

Mohlo dojít k tisku názvosloví ZP zaměstnanec na jedné stránce a hodnot v jednotlivých měsících na stránce druhé.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Úprava - Druh PP - prehľad

V editore Mzdových údajov na záložke Pracovné pomery sa po stlačení tlačidla Druh PP zobrazoval prehľad č. 693 (CZ) a mal by sa prehľad č. 1611 (SK).

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Registračný list FO - zmena

Pri ukladaní karty zamestnanca po uskutočnení zmeny osobných údajov v editore Zamestnanci sa mohlo stať, že sa neponúkla možnosť pre generovanie Registračného listu - FO druh evidencie Zmena.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Druhy pracovných pomerov - Účtovná skupina

Pri zadávaní pracovných pomerov do vzorov (cesta: Konštanty a číselníky, Druhy pracovných pomerov) nebolo možné vybrať inú účtovnú skupinu ako "1".

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Konto pracovného času - rozmedzie jedného mesiaca

Pokiaľ zamestnanec nastúpil do zamestnania v mesiaci vyrovnania Konta PČ, nebolo možné vygenerovať Konto PČ pre aktuálny mesiac.

Funkcionalita upravená tak, aby bolo možné zadať Dátum do v rovnakom období, ako Dátum od, pokiaľ nie je vypočítaná mzda v tomto období.


Novinka INFO - eELDP od 1. 7. 2016 povinné pre firmy nad 20 zamestnancov

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 20 zamestnancov, že 30. júna 2016 sa končí prechodné obdobie, v ktorom mohli Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia za svojich zamestnancov v papierovej forme.

Od 1. júla 2016 sú zamestnávatelia s počtom zamestnancov nad 20 povinní zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky.

O uvedenej povinnosti už Sociálna poisťovňa informovala na svojej webovej stránke, ako aj v liste zaslanom zamestnávateľom.

Zamestnávatelia, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, budú mať povinnosť elektronického zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia až od 1. januára 2017.

Podrobnejšie informácie o elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia a ich správnom vypĺňaní sú zamestnávateľom k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne:

V systéme HELIOS Orange vytvoríte elektronický ELDP nad prehľadom Zamestnanci/ELDP použitím akcie Správy/Generovanie správ prenosom formátu správ: Evidenčný list dôchodkového poistenia.


Novinka INFO - Legislatívne zmeny od 1.7.2016

Od 1.7.2016 dochádza k legislatívnym zmenám v týchto oblastiach:
1. Životné minimum - opätovne sa nemení
2. Občiansko súdny poriadok - ruší sa a nahrádza sa Civilným sporným poriadkom, Civilným mimosporným poriadkom a Správnym súdnym poriadkom.

Podrobnejšie informácie nájdete v Poradni SK na našom webe.

Obecné

Novinka Na stanicích s Windows Vista/Windows Server 2008 se po spuštění Heliosu objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, na verzích uvolněných po 30. 9. 2016 je změna provozu HELIOS Orange na prostředích s ukončenou podporou:

  • Windows Server 2008 a 2008 R2
  • Windows VISTA

Na těchto verzích nepůjde HELIOS Orange na uvedených produktech spustit bez instalace tzv. Aktualizačního klíče, který získáte na vyžádání u svého obchodního garanta.


Pokud je Helios spuštěn proti MS SQL Server 2008 / MS SQL Server 2008 R2 objeví se po spuštění informační okno s textem:

Vážení uživatelé, na verzích uvolněných po 30. 9. 2016 je změna provozu HELIOS Orange na prostředích s ukončenou podporou:

  • MS SQL Server 2008 a 2008 R2

Na těchto verzích nepůjde HELIOS Orange na uvedených produktech spustit bez instalace tzv. Aktualizačního klíče, který získáte na vyžádání u svého obchodního garanta.

Pokud už uživatelé mají aktualizační klíč, hláška se nezobrazuje.

Na ploše se zobrazí velká červená hláška o nepodporovaném systému či serveru.


Novinka Doplněna chybějí ikonka pro Nápovědu na tlačítko zobrazující Technický popis v editoru parametrů externí akce.


Novinka U editorů v nejnovějším designu nelze pojmenovat uživatelsky vytvořené skupiny - po opuštění návrháře vzhledu se název smaže.


Oprava Pokud je v přehledu zobrazen sloupec, který způsobuje různou výšku řádků (poznámka, obrázek, RTF), mohlo při hledání ve sloupcích přehledu dojít k tomu, že řádek s nalezeným textem nebyl vidět (byl tzv. za rohem).

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Přidána možnost vybrat výrobní čísla pro položky, u kterých bylo zvoleno menší množství než zadané na došlé objednávce.


Novinka Upraven editor dokladů oběhu zboží tak, aby se uplatnilo uživatelské přejmenování veřejného názvu atributu IDVozidlo.


Oprava V editoru hlavičky Došlé objednávky nebylo možné při výběru Kontaktní osoby z přehledu Kontaktní osoby organizace aktivovat neomezený výběr akcí z místní nabídky volbou "Všechny kontaktní osoby...". Opraveno.


Oprava K zajištění došlé objednávky stavem skladu u výrobku zajištěného výrobním plánem docházelo chybně i v případě, kdy se na sklad přijala z výroby položka z podřízeného výrobního příkazu, kterým se vyráběl nějaký nižší dílec z výrobku. Opraveno.


Oprava Opraveno chybné vyskladnění výrobního čísla z původního skladu, pokud položka byla již přeskladněna.


Oprava Pokud je na řadě výdejek vyplněna organizace, přenesla se do dokladu organizace, ale už ne její DIČ DPH, pokud existuje.

Opraveno, doplní se i DIČ DPH.


Oprava Do XML výkazu lihu se mohlo dotahovat neaktuální DIČ.

Opraveno.


Pokladna

Novinka Hromadná změna číslování nad Číselníkem pokladen byla upravena tak, aby umožňovala pořídit pouze šesticiferné numerické hodnoty.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Agenda Vztahy s obchodními partnery

Doplněny výpočty ukazatelů

  • VcasnostDod - Včasnost dodávek od dodavatele
  • VcasnostOdb - Včasnost dodávek odběrateli

Podrobnosti k realizovaným výpočtům naleznete v nápovědě: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Vztahy_s_obchodn%C3%ADmi_partnery_-_QMS#Realizovan.C3.A9_v.C3.BDpo.C4.8Dty


Novinka Agenda Řízená dokumentace

Při připojování prvního dokumentu k záznamu řízené dokumentace z již existujících dokumentů se nabízely k připojení i dokumenty připojené k jinému záznamu řízené dokumentace. Opraveno.


Řízení peněžních toků

Novinka Akce Kopie individuálních peněžních toků a Změny individuálních peněžních toků byla doplněna o alternativní možnost změny varianty.


Oprava Řízení peněžních toků.

Faktura v EUR, Zápočet ve fakturaci, zaškrtnuto použít měnu, vybrána měna zápočtu EUR a kurz, zápočet potvrzen.
Částky úhrad v HM se přepočetly kurzem dvakrát, částky úhrad v CM se přepočetly kurzem, i když se nemají přepočítat.
Opraveno


Účetnictví

Novinka Upravena kontrola dokladů pro kontrolní hlášení (KH) - části A.2, A.4, B.1, B.a B.3.

Je-li na dokladu nalezen jiný druh sazby DPH než Základní, Snížená a Snížená (nižší), je zobrazeno varování.
Nápočet KH tyto doklady nezahrne do KH ani nevytvoří vazbu mezi deníkovým řádkem a KH.


Novinka Období DPH nelze otevřít, jestliže:
  • existuje jiné otevřené období DPH stejné časové periody a země
  • existuje jiné období DPH stejné časové periody a země, které je uzavřeno později


Účtovníctvo (SK)

Novinka Do kontroly pro založení dodatečného období DPH SK doplněna výjimka pro přeúčtovací období DPH SK.


Výroba

Novinka Pomocí HIQ souboru je možné spouštět HELIOS Orange v bezobslužném režimu a to tak, že se automaticky spustí Přepočet pokročilého kapacitního plánu.

Nově je tato možnost rozšířena o podporu automatického spouštění Aktualizace kapacitního plánu.

Obsah HIQ souboru je pak následující:

[RecordSpecification]
Database=HeliosDJ
BrowseID=11308
ActionName=ActionAktualizaceKP
BrowseOnly=1
PrimaryKey=ID
ID=12

V případě kompletního přepočtu se volá:
ActionName=ActionPrepocet


Novinka Při generování výrobních příkazů z plánu výroby bylo upraveno řazení výrobních čísel u replikovaných finálních výrobků.


Novinka V kapacitním plánu je možné spustit funkci pro přednastavení alternativních operací dle hodnot, vypočtených kapacitním plánem.


Novinka Na řadě kapacitního plánu lze filtrovat položky plánu jen na konkrétní řadu výrobních příkazů.

Pokud bude povolené načítání i plánovaných výrobních příkazů (z výrobního plánu), načtou se do příslušného plánu všechny položky, které mají nastavenou příslušnou řadu výrobního příkazu v parametrech dílce, nebo nemají řadu příkazu vyplněnou.

Oprava Při příjmu z výroby, kdy výrobní příkaz byl generován na základě objednávky vydané, která byla vygenerována jako zajištění došlé objednávky, nedocházelo po realizaci příjemky k aktualizaci zajištění došlé objednávky.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export