Verze 2.0.2016.0303 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Kartové centrum

ČSOB nově generuje výpisy ve formátu TXT v kódování UTF-8, původně byly TXT soubory v kódování Windows 1250. V Kartovém centru je přidán nový druh zprávy - ČSOB (UTF-8), pomocí kterého lze nové výpisy ČSOB naimportovat. TXT výpis, který nelze naimportovat standardním druhem zprávy ČSOB kvůli hlášce "Chyba v čísle ústředí obchodníka", je třeba importovat novým druhem zprávy ČSOB (UTF-8).


Oprava Banka - akce Vypočti částky podle faktury nebyla přístupná pod klávesovou zkratkou Ctrl+F.

Opraveno.


Oprava Pokud se ve verzi 2.0.2016.0301 na úhradách v bankovním výpisu použila funkce Přenos faktur a vybralo se více faktur, přenesla se pouze jedna faktura.

Opraveno.


Oprava Na řádku bankovního výpisu nebylo možné ve verzi 2.0.2016.0301 spustit akce pro účtování a ostatní účtovací akce.

Opraveno.


Oprava Banka, Platební příkazy, Přenos do banky export - nebylo možné změnit název exportního souboru, pole bylo nepřístupné.

Opraveno.


Oprava Označování řádků bankovních výpisů mohlo být pomalé.

Opraveno.


Celní sklad

Novinka Změna výchozí hodnoty atributu "Uvádět PartNumber" v organizační struktuře pro celní sklady (TabStrom.CSklad_PartNumber). Pro nově založené záznamy bude hodnota nezaškrtnuta.


Doprava

Novinka Cestovní náhrady

Byla rozšířena vazební tabulka na vztah Cestovní příkazy versus vygenerované záznamy do předzpracování mezd

Novinka Uvolněno generování podkladů do předzpracování i pro cestovní příkaz, který je ve stavu Vypořádáno. Do cestovních příkazů přidány datumové sloupce, do kterých se zapíše datum a čas generování pokladního dokladu a/nebo podkladů do předzpracování

Do tabulky Tabidop2x přidán sloupec pro vazbu na předzpracování mezd


Novinka Cestovní příkazy

V závislosti na konfiguračním parametru "Předvyplnit konec jízdy" se datum konce doplní buď podle datumu počátku jízdy nebo se nechá naplněn aktuálním datumem: Předvyplnit konec jízdy - NE - stávající stav Předvyplnit konec jízdy - ANO - datum se přepíše hodnotou z datumu počátku


Novinka Při kopii Cestovního příkazu se systém zeptá na datum nového počátku cesty a upraví následně i datumy v úsecích.


Fakturace

Oprava Saldo nad prvotními doklady - ve výpočtech kurzových rozdílů mohlo dojít k chybě, pokud byl původ úhrady Vzájemné zápočty.

Opraveno.


Oprava Při vytvoření zápočtu faktury s dobropisem (oba doklady v CZK) se chybně vygeneroval kurzový rozdíl.

Opraveno.


Oprava Fakturace - sloupec Saldo v HM zobrazoval u dobropisů opačná znaménka.

Sloupec zobrazoval chybnou částku v případě úhrady platebním příkazem a následnou úhradou bankovním výpisem. Chyby byly opraveny.


Oprava Chyba při importu faktur formátu Helios XML (pokus o vložení duplicitního DIČ) byla odstraněna.


Mzdy (CZ)

Novinka Odesílání přílohy k žádosti o DNP - NEMPRI2016

Na portálu VREP České správy sociálního zabezpečení byla posunuta lhůta implementování formátu NEMPRI 2016 na 15. 4. 2016. Helios Orange posílal zprávu v novém formátu podle dříve avízovaného data spuštění 21. 3. 2016. Bylo opraveno. Dle nového formátu NEMPRI2016 budou poprvé posílána data později (několik měsíců má běžet duplicitní provoz - tzn. přijímání starého i nového formátu).


Novinka Nová definice statistického výkazu P1-04 pro rok 2016

V distribuci je nová definice výkazu P1-04 pro sestavení za rok 2016. Obsahuje rozdělení pedagogických pracovníků do dalších tří kategorií pracovníků. Asistenti pedagoga, speciální pedagogové a psychologové.

Co je nutné provést: - Po instalaci nové verze je nutné provést akci Doplň definice sestav v přehledu statistické sestavy - Dále je nutné do definice vstoupit a upravit na záložce Základní údaje Kategorie pracovníků - Nakonec je nutné projít a upravit mzdové složky položek výkazu na nových řádcích r364, r366, r368, r523,r525 a r527

Společně s novou definicí byly opraveny zjištěné chyby a to hlavně na řádku výkazu 0321 - platové tarify nep. pracovníků. V řádcích týkajících se přepočtených stavů byl zohledněn případný existující rozpad nákladů pomocí definice rozpadu nákladů.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) - položka 13

Distribučný tlačový formulár pre tlač Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%):

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403483 Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane 01.01.2015

zaokrúhľoval čiastku v položke 13 na €Cent nahor, ak na 3 desatinnom mieste bola "9".

Upravené


Obecné

Oprava Při přechodu na verzi 2.0.2016.0301 se při zobrazení přehledu záloh zobrazila chyba "Procedure or function hp_GetDefaultFiltr has too many arguments specified."

Opraveno.


Oprava Opraveno předání parametru /P (prázné heslo) ze spouštěče Helios.EXE do HeliosMain.EXE.


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo v ostatních databázích kromě nulté spustit tichou instalaci pluginů (Access violation at address ...... in module HeLib.bpl. ....).


Oběh zboží

Novinka V přehledu Zboží a služby je upraveno zobrazování sloupců Aktuální DPH vstup a Aktuální DPH vstup. V souladu s funkcionalitou přednabízení na dokladech se zobrazuje v pořadí:

1. Druhy sazeb DPH pro zboží a služby 2. Pokud nedohledáno, Druhy sazeb DPH pro skupiny zboží 3. Pokud nedohledáno, podle DPH Vstup resp. DPH Výstup ve Zboží a služby.


Oprava V editoru došlých objednávek nebylo možné použití stávajících definic uživatelských editorů hlavičky i položky, nebylo funkční tlačítko Def OK

Opraveno.


Oprava Pokud se vytvoří doklad Oběhu zboží generováním z došlé objednávky, nedošlo k dotažení kódu PDP přednastaveného ve Zboží a služby. Opraveno.


Novinka Došlo ke změně procedury hp_VypCenOZPolozek_IDDokladu tak, aby před skončením vyvolala start triggeru tabulky hlavičky dokladu Oběhu zboží.


Splátkování a leasing

Novinka Leasing - způsob opakované platby. Pokud je v poli Počet period 0, akce Generovat opakované platby nevygenerovala požadované pohyby.

Opraveno.


Účetnictví

Novinka Při kontrole dokladů KH DPH CZ je doplněna kontrola zadání kódu zboží PDP pro části A.1 a B.1 (nepropustná chyba).

Chybí-li kód zboží PDP, je hlášena chyba "Chybí kód zboží".


Novinka Účetní deník - při změně čísla dokladu deníku docházelo k chybě při kontrole čísla stejného jako původní.

Kontrola byla odstraněna.


Oprava Je vytvořeno následné kontrolní hlášení DPH. Po aktualizaci se do něj dostanou všechny doklady z řádného příznání DPH i z dodatečného DPH. Pokud se zvolí akce "kontrola kontrolního hlášení", systém hlásil chybu v oddíle C, protože do sloupce TabKontrHlaC.ZakladDaneVykaz se načetly údaje pouze z dodatečného přiznání DPH.

Opraveno, načítají se hodnoty ze všech přiznání DPH k danému měsíci (řádného i dodatečného).


Oprava Účtování dodatečných souvisejících nákladů

Na řádku kontace je nastaveno Druh data - saldo bez datumu. Při účtování se vytvoří přededitace, kde bylo v poli druh data - Saldo bez datumu a v poli datum splatnosti bylo datum realizace dokladu DSN. Při zaúčtování do deníku se objevila chyba - porušení kontrolního omezení.

Opraveno, pokud je nastaven druh data na Saldo bez datumu, zůstane pole Datum splatnosti prázdné.


Oprava V přehledu "Nesekupené daňové doklady" zobrazeném k danému Kontrolnímu výkazu DPH nebyly ve verzi 2.0.2016.0301 viditelné akce na ověření IČ DPH a formátu IČ DPH.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export