Verze 2.0.2016.0301 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Jednotlivé formáty importů bankovních výpisů jsou realizovány formou plnohodnotných přehledů, lze tedy k nastavení využít funkce Nastav (záložka "3-podmínky-filtr"). Aby se nastavení uplatnilo při každém spuštění, je třeba toto nastavení uložit a nastavit jako výchozí pro daného (resp. všechny) uživatele.


Novinka V souboru výpisů kartového centra ČSOB může být více vět obchodního místa (věty 02). Pro každé místo obchodníka a bankovní účet je vytvořen nový záznam v kartovém centru. Do kartového centra se nově zapisuje i bankovní účet, ten slouží i pro kontrolu duplicity.

Kontrola věty "Součet za obchodníka" (věta 06) není prováděna, protože systém není schopen jednoznačně určit, ke kterým větám má být kontrola provedena.


Novinka Při přípravě účtování se na zálohové faktury (vydané i přijaté) doplní zálohový účetní účet z řady dokladu, organizace se dotáhne z příslušné faktury (stejně jako zakázka, útvar, nákl.okruh a vozidlo).


Oprava Ve verzi 2.0.2016.0101 se při pokusu o import kartového centra ČS flat mohla objevit hláška "Neplatný název sloupce IDKartovecentrum".

Opraveno.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - zlepšena kontrola popisu zboží ve vztahu ke kontrolovaným povinným popisům.

Budou kontrolované i popisy rozdělené na více řádků.


Celní sklad

Novinka Byla upravena nabídka “Celní případy” v přehledu Celních příjemek a výdejek. Z nabídky bylo odstraněno generování starých již nepoužitelných typů celních dokladů, naopak byla přidána možnost generovat ECS vývoz z celní příjemky. To umožní lepší evidenci pasivního zušlechťovacího styku.


Novinka Akce nad položkami celních dekladací (ICS, ECS, ...) "Načtení předchozích dokladů z CS" byla upravena tak, že se nově vytváří vazba mezi položkami zvolených celních výdejek a položkou deklarace. Zároveň se budou načítat pouze ty položky, kde vazba dosud není (zamezení duplicitnímu načítání PCD).

Těmito úpravami začnou u takto dotčených položek fungovat nabídky Přehledy a při propuštění deklarace se propíše MRN do celní výdejky.


Doprava

Novinka Při aplikaci fakturačního předpisu v dopravě se nově dohledává nabídková cena dle měny zadané na fakturačním předpisu.


Fakturace

Novinka Saldo nad prvotními doklady

Do distribuce jsou připraveny tyto nové tisky. -1302 Vzájemné zápočty fa (samostatný řádek) CM - 2016 -1301 Vzájemné zápočty fa (společný řádek) CM - 2016


Novinka Export / Import dokladů oběhu zboží formátu "Helios XML" byl doplněn o přenos hodnoty údaje "Zdroj číslování pro KH DPH" jak v dokladech oběhu zboží, tak i v Řadách dokladů oběhu zboží.


Oprava Fakturace - Kurzové rozdíly - na cizoměnné faktuře se na úhradu z banky nevygeneruje Realizovaná úhrada v HM v případě, že je v bance nastaveno dohledání kurzu z řádku bankovního výpisu, částka zůstane v cizí měně a nepřepočítá se do HM.

Opraveno.


Oprava Nad seskupeným přehledem nebylo možné udělat kopii více faktur.

Opraveno.


Majetek

Oprava Pokud je období kratší než jeden měsíc a na kartě majetku je nastavena úplná shoda, mohla se při vyřazení majetku objevit hláška o dělení nulou.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka Daň zálohová - měsíční přehled odvodů

Do tiskového formuláře Daň zálohová - měsíční přehled odvodů nevstupovali zaměstnanci, kteří měli nulový základ daně (např. zaměstnanci po ukončení pracovního poměru s vyplaceným ročním zúčtováním, zaměstnanci s úpravou daně, kteří byli celý měsíc nemocní apod.).

Nyní se do tiskového formuláře dostávají zaměstnanci, kteří splňují následující podmínky:

 • PP není navázán na jiný PP
 • údaje se načítají z výpočtu mzdy ve vybraném období
 • typ daně je Zálohová + vyměřovací základ HPP+VPP je větší než nula NEBO u jiných typů daně je nenulový jejich základ.
 • zaměstnanci mají ve výpočtu alespoň jednu nenulovou následující mzdovou složkyu 097, 906, 907, 908, 909


Novinka Dohadné položky - počítání pojistného

V případě, že se jedná o zaměstnance, který ve Mzdových údajích posledního období, za které se dohadné položky generují, má nastaveno Zdravotní a Sociální pojištění Nepočítat, nepočítá se v tomto případě ani pojistné za jednotlivé typy dohadných položek (Pojistné za dohadné položky aktuální měsíc, rok, minulý rok...)

Nejčastěji se bude jednat o zahraničního pracovníka, který má ve Mzdových údajích zatržen atribut Zahraniční pojistné.


Novinka Dohadné položky včetně vyjmutých zaměstnanců

Nově se při generování dohadných položek dostávají do přehledu také zaměstnanci, kteří jsou vyjmutí z evidenčního stavu (mateřská dovolená, rodičovská dovolená).

V přehledu Dohadných položek lze pomocí nástroje Nastav zobrazit položku Stav pracovního poměru (Nastav, Mzdové údaje, Stav pracovního poměru), pomocí které rozlišíte, zda se jedná o zaměstnance ve stavu nebo vyjmuté ze stavu.

V tomto sloupci uvidíte, stav pracovního poměru zaměstnance v posledním období, za který se dohadné položky generují.

Na položku Stav pracovního poměru lze v případě potřeby filtrovat.

Hodnoty se u dohadných položek zobrazují tehdy, je-li splněna podmínka "60 dnů výkonu práce".

Tzn. např. u rodičovské dovolené, která trvá od začátku roku (nejsou žádné dny výkonu práce), budou hodnoty nulové. Pokud bude v roce rodičovské dovolené předcházet mateřská dovolená (která se počítá jako výkon práce), budou hodnoty dohadných položek naplněné.


Novinka Nastavení práva na akci místní nabídky ČR-insolvenční rejstřík na internetu

Bylo upraveno (omezeno) zobrazení akce pro vyvolání kontroly v Insolvenčním rejstříku a to pouze na přehledy Zaměstnanci v modulu Číselníky a Mzdy.

Je možné na akci nastavit práva pro uživatele nebo pro roli. Nastavení práv najdete v nabídce Možnosti, Konfigurace, správa systému, Uživatel/Role, Definice práv nad přehledem Zaměstnanci v modulu číselníky. Právo pro zobrazení se přenáší do modulu mzdy.

Jestliže má uživatel pouze omezeno právo na Rodné číslo (Práva na sloupce, Rodné číslo), Insolvenční rejstřík ve mzdách je přístupný.


Novinka Nová struktura statistické sestavy Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

Od roku 2016 dojde ke změně struktury vstupních dat do ISPV. Na základě Programu statistických zjišťování na rok 2016 vstoupí pro statistické šetření ISPV v platnost nová struktura vstupních dat. Oproti stávající struktuře vstupních dat byly do nové struktury přidány čtyři nové položky, a to do věty o ekonomickém subjektu (MI):

 • Odměny na dohody o provedení práce (ODMDPPQ)
 • Hodiny odpracované na dohody o provedení práce (HODDPPQ)
 • Odměny členů statutárních orgánů společností a družstev (ODMSTATQ)
 • Odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru (ODSTUPQ)

Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2016 (data předávaná v dubnu 2016)! Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě budou respondenti povinni nově sbírané údaje dodat.

POZOR!!!

V přehledu Statistické sestavy zůstane nadále sestava pojmenovaná ISPV_CZ_2012, pouze dojde k její úpravě.

Aby byl výstup za první čtvrtletí roku 2016 v pořádku, musíte provést následující:

 • spustit akci Doplnění definice sestav v přehledu Statistické sestavy (postavíte se na sestavu, pravá myš, Doplň definici sestav)
 • doplnit na nové položky ekonomického subjektu mzdové složky (oprava sestavy, záložka Položky, Ekonomický subjekt, úplně dole jsou nové položky - postupně se na jednotlivé položky postavíte, stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Mzdové složky.

V tomto přehledu můžete případně použít opět pravé tlačítko myši a zvolit Doplň distribuční mzdové složky - za předpokladu, že používate tyto distribuční mzdové složky).


Novinka Příloha k žádosti o - NEMPRI 2016

Byly změněny požadavky na výstup přílohy k žádosti (NEMPRI), došlo ke změnám:

a) struktury xml souboru NEMPRI (platnost je od mzdového období březen 2016) b) tiskového formuláře

V důsledku toho, byl změněn editor Přílohy k žádosti (Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - příloha k žádosti o).

Byly doplněny tyto atributy:

1. Na záložku první - Příloha k žádosti ediotru byl doplněn zatrhávací atribut Zahraničí mimo Slovensko (implicitně bude nezatržený).

2. Na záložku třetí - Strana 2 : - do oblasti h) byl doplněn nový atribut Datum převedení


Novinka Tiskový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně 2016 AJ (vzor č.3) v anglickém jazyce

V přehledu Roční sestavy je nový formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě dohod o provedení práce za rok 2016. Formulář se jmenuje Potvrzení o srážkách sráž. daně 2016 AJ (vzor č.3).


Novinka Vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti - tiskový formulář

Ve druhém oddíle na řádku 8 (čtvrtá strana) se ve formuláři vykazovala nula v případě, že se hodnota dostala do záporu.

Nově se vypočítaná hodnota na řádku 8 zobrazuje v případě, že se dostane do záporu - záporně (nikoliv nula).


Novinka Změna třídění formuláře Daň srážková - měsíční přehled odvodu a Daň zálohová - měsíční přehled odvodu

Měsíční přehledy odvodů srážkové a zálohové daně jsou nyní tříděny dle abecedy, nikoliv dle osobního čísla (třídění je tedy totožné jako u přehledů sociálního a zdravotního pojištění).


Novinka Daňová zvýhodnění - uplatnění slevy do 18 ti let věku

V případě, že bylo dítě narozeno 1. den v měsíci, dopočítávalo se datum uplatnění slevy do 18 let věku nikoliv do konce daného měsíce dovršení 18 ti let, ale do měsíce předchozího.

Příklad: Datum narození dítěte bylo 1.4. 2011, Datum platnosti do bylo nastaveno na 31.3.2029.

Daňové zvýhodnění však náleží naposledy v měsíci, kdy dovrší 18 let věku.

Upraveno,

Ve výše uvedeném příkladu doplňujeme nyní datum 30.4.2029


Novinka Mzdový list - roční zúčtování daně, manželka

Tiskový formulář mzdového listu byl doplněn o následující údaje:

1. Údaje o manželce

Jestliže byla na manžela/manželku uplatněná sleva v rámci Ročního zúčtování a roční zúčtování bylo přeneseno do mzdy, načítají se údaje o manželce (jméno, příjmení, rodné číslo, výše slevy) do mzdové listu.

V souvislosti s tímto tiskem došlo k úpravě v nabídce Rodinní příslušníci.

Jestliže vyberete v Rodinných příslušnících vztah Manžel/Manželka, zpřístupní se atribut RZD. Ten je nutné zatrhnout pouze v případě, kdy má zaměstnanec více manželek /tedy postupně za sebou :-)/ Jinak není nutné atribut zatrhávat.

Dohledávání manžela/manželky:

Údaje o manželce/manželovi se nejdříve snažíme načíst z Rodinných příslušníků v prosinci roku, za které se provádí RZD. Pokud v prosinci minulého roku (tedy roku, za který se dělá RZD) nenajdeme záznam se vztahem Manžel/manželka, dohledáváme ve vybraném období, tzn. v období, ve kterém se tiskne mzdový list, pokud údaj nenajdeme, dohledáváme v aktuálním období.

Tzn. že, pokud jste doposud manžela/manželku do Rodinných příslušníků nevyplňovali, a máte zaměstnance, kteří slevu na manžela/manželku uplatňují, vyplňte ho do Rodinných příslušníků aktuálního období.

2. Údaje o ročním zúčtování

Na konec mzdového listu byla doplněna oblast, která podrobně zobrazuje údaje o Ročním zúčtování, včetně odděleného zobrazení daňové slevy a daňového bonusu z ročního zúčtování.


Novinka ÚNP 4-01 - Datum vytvořeno

V tiskovém formuláři se na první straně nesprávně zobrazoval Datum (Datum vytvoření). Datum byl zobrazován jako MMDDRRRR.

Zobrazování datumu upraveno na DDMMRRRR.


Novinka Kontrola na počet odpracovaných hodin v prvním dnu nemoci

Zadaná hodnota hodin byla kontrolována vůči dennímu fondu a ne vůči konkrétnímu fondu v první den nemoci z osobního kalendáře.

Upraveno


Novinka Potvrzení o zdatitelných příjmech v anglickém jazyce

V tiskovém formuláři byl přidán další řádek do oblasti Děti - pro radostné rodiče, které mají více než 3 děti


Novinka Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 24 AJ

Do přehledu Roční sestavy byl přidán formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 24 v anglickém jazyce.


Novinka Potvrzení daňového zvýhodnění - jiné třídění SQL - chybová hláška

V případě, že bylo použito jiné třídění SQL než je námi doporučováno (CZECH_CI_AS), objevila se při tisku formuláře Potvrzení daňového zvýhodnění chyba třídění a formulář nebylo možné vytisknout.

Provedená úprava, aby bylo možné formulář vytisknout i při jiném nastavení třídění SQL.


Oprava Tiskový formulář - Vyrovnávací příspěvek v mateřství

V tiskovém formuláři se správně nenapočítávaly v oddíle C kalendářní dny, v kterých byl dosažen příjem.

Opraveno


Novinka Roční zúčtování daně - kontrola ročních nezdanitelných částek

V případě, že byl editor ročního zúčtování daně opuštěn pomocí tlačítka Storno, případně pomocí listovací šipky (přechod na další editor), nebyly kontrolovány roční nezdanitelné částky proti maximálním limitním hodnotám.

Kontrola limitních hodnot při stisku tlačítka Storno a listovacích šipek byla doplněna i o roční nezdanitelné částky.


Novinka Rodinní příslušníci a daňové zvýhodnění na děti

Při zadávání a editaci daňových zvýhodnění u dětí došlo ke změnám kontrol při zadávání datumů platnosti od, do.


V případě, že je daňové zvýhodnění (sleva) opravováno, potom:

 • V aktuálním období, kdy je sleva zadána a ještě není použita ve výpočtu lze měnit oba datumy bez upozorňující hlášky
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích tak při změně data od se zobrazuje upozorňující hláška
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích tak při změně data do se zobrazuje upozorňující hláška, pokud datum do je nižší než aktuální období

V případě, že je daňové zvýhodnění (slava) mazáno, potom:

 • V aktuálním období, kdy je sleva zadána a ještě není použita ve výpočtu lze slevu smazat bez upozorňující hlášky
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích, tak slevu nelze smazat.

POZOR!!!

Obecně platí, že lze "beztrestně" prodlužovat datum do na daňovém zvýhodnění (tzn. prodlouží se platnost např. na základě nového potvrzení o studiu).

Jestliže však zaměstnanec např. v měsíci lednu uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě, v měsíci únoru toto zvýhodnění neuplatňuje (uplatňuje partner) a v měsíci březnu bude zaměstnanec znovu uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě - měl by být správný postup takový, že:

 • v měsíci lednu ukončíte platnost - tzn. vyplníte Datum do 31.1.2016
 • v měsíci březnu založíte NOVÉ daňové zvýhodnění a vyplníte Datum od 1.3.2016 - tzn. NEPŘEPISUJETE datumy platnosti na původním daňovém zvýhodění.

Rušení Slev a Rodinných příslušníků:

V obou případech hlídáme, zda není ve mzdě od ledna vybraného roku do vybraného období uplatněna konkrétní sleva na dítě (mazání v přehledu Slev a odpočtů) / jakákoliv sleva na dítě (mazání v Rodinných příslušnících). Znamená to tedy, že pokud v daném roce sleva není uplatněna, lze smazat ji i dítě, bez ohledu na to, zda byla uplatněna v předchozích letech.


Novinka ÚNP - řádek A107R02 (- z toho odstupné)

V řádku 69 byly chybně nadefinovány mzdové složky 700, 701. Správně zde mají být nadefinovány distribuční mzdové složky 690, 691 (odstupné).

POZOR!!!

V nových databázích bude již tato položka nadefinována správně, ve stávajících databázích je třeba provést následující:

 • vstupte do nabídky Statistické sestavy
 • vyberte sestavu ÚNP 04- 01 a stiskněte tlačítko Oprava
 • na záložce Položky vstoupíte do sekce 8 a najdete řádek s pořadovým číslem 69
 • stisknete pravé tlačítko myši a vyberete akci Mzdové složky
 • v přehledu mzdových složek pomocí tlačítka Odeber smažete mzdové složky

700, 701

 • v přehledu mzdových složek pomocí tlačítka Doplň distribuční MS se vám na daný řádek doplní mzdové složky 690, 691


Novinka Daň zálohová - měsíční přehled odvodů

Do tiskového formuláře Daň zálohová - měsíční přehled odvodů nevstupovali zaměstnanci, kteří měli nulový základ daně (např. zaměstnanci po ukončení pracovního poměru s vyplaceným ročním zúčtováním, zaměstnanci s úpravou daně, kteří byli celý měsíc nemocní apod.).

Nyní se do tiskového formuláře dostávají zaměstnanci, kteří splňují následující podmínky:

 • PP není navázán na jiný PP
 • údaje se načítají z výpočtu mzdy ve vybraném období
 • typ daně je Zálohová + vyměřovací základ HPP+VPP je větší než nula NEBO u jiných typů daně je nenulový jejich základ.
 • zaměstnanci mají ve výpočtu alespoň jednu nenulovou následující mzdovou složkyu 097, 906, 907, 908, 909


Novinka Statistický výkaz ÚNP 04-01- položka A104R04 ("- z toho odměny vyplacené pravidelně")

V definici statistické sestavy ÚNP 04-01 byl upraven řádek v sekci 5, řádek 32, položka A 104R04. Doposud byl tento řádek označen jako systémový, nově je nastaven tak, že lze přidávat konkrétní mzdové složky, které ve mzdách používáte (typ řádku je Sumace ze MS).

POZOR!!!

Nová verze vám správně nastaví typ řádku na Sumace ze MS, ale konkrétní mzdové složky musíte vybrat a přiřadit vy sami (každá firma používá pro tento účel jiné mzdové složky). Nastavení provedete takto:

 • Statistické sestavy
 • vyberete ÚNP 04-01
 • oprava, a vstoupíte na záložku Položky
 • najdete konkrétní položku (oblast 5, řádek 32)
 • stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte Mzdové složky
 • v prázdném přehledu stisknete tlačítko Přidej
 • vyberete požadované mzdové složky


Novinka Nástroj Nastav - vazba na číselník poboček

V přehledech definice platebních příkazů, platební příkazy tuzemské a platební příkazy zahraniční byla pro nástroj nastav doplněna vazba na číselník poboček.


Novinka Rozšíření tiskového zdroje pro souhrnný výplatní lístek

Tiskový zdroj SumVL - Základní mzda - srážky ze mzdy DNP (xSlozkyMzdySrazkyDnp_SumVL) byl rozšířen o sčítané atributy:

 • Pracovní dny - Dny
 • Kalendářní dny - DnyKal
 • Hodiny
 • Hodiny docházka - HodinyDochazka


Novinka Výplatní lístek, mzdový list - zdravotní a sociální pojištění

V distribučních formulářích Výplatních lístků a Mzdových listů byly položky ZP Firma a SP firma přejmenovány na ZP pro daň a SP pro daň.

Důvodem byly časté hotlinové dotazy - kdy uživatel kontroloval tyto položky se skutečnými odvody za firmu. Jedná se ale o dvě odlišné veličiny:

ZP, SP pro daň - slouží pro výpočet "superhrubé mzdy", tzn. daňového základu.

ZP, SP firma - skutečný odvod za firmu.

POZOR!!!

Tzn. nekontrolujte údaje ZP, SP pro daň na výplatním lístku /mzdovém listě/ proti skutečným odvodům, které vidíte např. v sestavách nad Výpočtem (Zdravotní pojištění přehled, Sociální pojištění přehled).

Pokud jste tyto kontroly prováděli, tak rozdíly mohly vznikat jednak rozdílným zaokrouhlováním a také např. v situaci, kdy měl zaměstnanec neplacené volno (není zohledněno při výpočtu pojistného pro daň, je zohledněno při skuteném odvodu ZP, SP za firmu).


Novinka Vyúčtování zálohové daně - tiskový formulář

Na první straně tiskového formuláře v sekci 6 - první sloupec v položce "V měsíci" byl upraven způsob načítání měsíců.

Doposud byl zobrazován měsíc, ve kterém bylo roční zúčtování zahrnuto ve mzdě. Nově je zde zobrazován měsíc, kdy byly přeplatky na ročním zúčtování vyplaceny zaměstnancům.

Příklad: Jestliže roční zúčtování bylo přeneseno do výplat za měsíc únor, fakticky bylo zaměstnancům vyplaceno v měsíci březnu.

V sekci 6 je na tiskovém formuláři zobrazen měsíc březen (doposud se zobrazoval únor).


Novinka NOVINKA - Přenos / zrušení výsledku RZD do / z mezd vs platební příkaz

Pokud je v momentě spouštění akce Zruš přeplatky / nedoplatky v mzdách nebo Přenes přeplatky / nedoplatky do mezd již v aktuálním mzdovém období vygenerován platební příkaz, pak je uživatel na tento stav upozorněn hláškou:

"Byl už vygenerovaný platební příkaz. Opravdu chcete akci provést? Ano - Ne"


Novinka ZMĚNA - Distribuční MS 168 - Konto pracovní doby - vyúčtování

Při generování nové databáze bude nyní na MS 168 - konto pracovní doby v číselníku Mzdové složky - distribuční zaškrtnuta položka vstupovat do Základ sociálního pojištění a Základ zdravotního pojištění

UPOZORNĚNÍ: Doplnění nové úpravy mzdové složky nedojde do stávajících databází automaticky. Pro doplnění do databází do číselníku Mzdové složky - distribuční může uživatel použít akci Aktualizace mzdových složek / pouze distribuční.

Následně pro srovnání distribuční mzdové složky s uživatelskou mzdovou složkou může použít uživatel akci Porovnání. Bližší info k porovnávání mzdových složek najdete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)#Porovn.C3.A1n.C3.AD


Novinka Předzpracování - docházková mzdová složka (Tarif)

Jestliže měla docházková mzdová složka nastaveno jako Základ pro Výpočet Tarif z kmenové karty, do Přezdpracování byla zadána jednodenní docházka, kde počet hodin byl nižší než denní úvazek, docházelo k tomu, že se automaticky hodiny nastavily opět na hodnotu denního úvazku. Upraveno, aby se zadané hodiny automaticky nepřepisovaly denním úvazkem.


Novinka Editor Paušály a srážky vs. výpočet mzdy

Jestliže byla vypočítaná výplata zaměstnance, bylo možné upravovat údaje v nabídce Paušály a srážky /jak ze stromečku, tak přes Výpočet mzdy, Mzdové údaje, Paušály a srážky/. Provedená změna se však neprojevila ve výpočtu. Nyní platí, že pokud je vypočtena výplata, Paušály a srážky daného zaměstnance nelze měnit (stejně tak v uzavřeném nebo odemčeném období).


Novinka Informace o zaúčtování mezd do účetního deníku

Při vstupu do nabídky Výpočet mzdy, Účtování mezd se zobrazuje v názvu okna (úplně nahoře) informace o tom, zda vygenerované předkontace byly (zaúčtováno do účetního deníku), či nebyly zaúčtovány (není zaúčtován).

Pokud vygenerované předkontace byly zaúčtovány, jste o tom v názvu okna informováni a vidíte i Datum případu účetního dokladu.


Novinka ÚNP - položka A104R08 (- z toho příplatky za přesčasovou práci)

V definici položky A104R08 byla nesprávně přiřazená mzdová složka 080 (příplatek za svátek).

POZOR!!!

V nových databázích bude již tato položka nadefinována správně, ve stávajících databázích je třeba provést následující:

 • vstupte do nabídky Statistické sestavy
 • vyberte sestavu ÚNP 04- 01 a stiskněte tlačítko Oprava
 • na záložce Položky vstoupíte do sekce 5 a najdete řádek s pořadovým číslem 36
 • stisknete pravé tlačítko myši a vyberete akci Mzdové složky
 • v přehledu mzdových složek pomocí tlačítka Odeber smažete mzdovou složku 080


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - Distribučné mzdové zložky

Pri generovaní novej databázy budú odteraz v číselníkoch Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné vykonané nasledovné zmeny:

1. položka Základ pre výpočet min.mzdy bola nastavená nasledovne:
MZ 453 - Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska = ÁNO
MZ 454 - Príplatok za popoludnie = ÁNO
MZ 456 - Pracovná pohotovosť - na pracovisku = NIE

2. položka Základ pre výpočet bola nastavená nasledovne: MZ 453 - Náhrada pri pohotovosti mimo pracoviska = Minimálna mzda

3. položka Hod. do priemeru na dov. bola nastavená nasledovne: MZ 164 KNČ - vyúčtovanie nadčasov (B) = ÁNO
MZ 165 KNČ - vyúčtovanie koniec PP (B) = ÁNO
MZ 167 KNČ - náhradné voľno plat.(B) = ÁNO

4. položka Názov bola zmenená:
MZ 202 - Pracovný úraz - dochádzka = Pracovný úraz (zam-ľ) - dochádzka
MZ 206 - Pracovný úraz organizácia = Pracovný úraz (zam-ľ) organizácia
MZ 209 - Pracovný úraz = Pracovný úraz (zam-ľ)
MZ 204 - Ostatný úraz - dochádzka = Ostatný úraz (zam-ľ) - dochádzka
MZ 207 - Ostatný úraz organizácia = Ostatný úraz (zam-ľ) organizácia
MZ 208 - Ostatný úraz = Ostatný úraz (zam-ľ)
MZ 731 - Príplatok ku mzde = Príspevok zo SF bývalým zamestnancom

5. vznikli nasledovné nové MZ-ky:
220 Pracovný úraz (zam-c) - dochádzka
221 Pracovný úraz (zam-c) organizácia
222 Pracovný úraz (zam-c)

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie týchto úprav do číselníka Mzdové zložky - distribučné do exitujúcich databáz môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie

Použité skratky:

 • MZ - mzdová zložka
 • MZ-ky - mzdové zložky
 • zam-ľ - zamestnávateľ
 • zam-c - zamestnanec


Novinka NOVINKA - Nastavenie práv na akciu ČR-insolvenčný register na internete

Bolo upravené (obmedzené) zobrazenie akcie pre vyvolanie kontroly v insolvenčnom registry a to len na prehľady Zamestnanci v module Číselníky a Mzdy.

Je možné na akciu nastaviť práva pre používateľov alebo pre role. Nastavenie práv nájdete v ponuke Možnosti/Konfigurácia, správa systému prehľad Používatelia/Roly akcia Definícia práv nad prehľadom Zamestnanci v module Číselníky. Právo pre zobrazenie sa prenáša do modulu mzdy.

Ak má používateľ len obmedzené právo na Rodné číslo (viď Práva na stĺpce - Rodné číslo), Insolvenčný register v mzdách je prístupný.


Novinka ÚPRAVA - Kontrola na počet odpracovaných hodín v 1. deň DNP

Hodnota hodín zadaná do 1. likvidačnej MZ-ky bola kontrolovaná voči dennému fondu a nie voči skutočnému fondu v 1. deň DNP z osobného kalendára.

Upravené


Novinka Úprava - eELDP - znak "RD"

Generovanie eELDP (cesta: Zamestnanci/ELDP/akcia Správy/podakcia Generovanie správ) bolo upravené tak, aby sa v časti <obdobiaPoist> v riadku so znakom "RD" nezobrazovali položky:

 • znakPoist
 • datOd
 • datDo

ak spadajú do obdobie po roku 2005.


Novinka NOVINKA - Rozšírenie tlačového zdroja pre súhrnný výplatný lístok

Tlačový zdroj SumVL - Základná mzda - zrážky zo mzdy DNP (xSlozkyMzdySrazkyDnp_SumVL) bol rozšírený o sčítané atribúty:

 • Pracovné dni - Dny
 • Kalendárne dni - DnyKal
 • Hodiny
 • Hodiny dochádzka - HodinyDochazka


Novinka NOVINKA - eELDP - dialóg pred exportom

Pri generovaní správy pre eELDP sa odteraz v dialógu pred exportom systém pokúsi rozdeliť Plné meno prihláseného používateľa na 3 časti: Titul/Priezvisko/Meno

Tzn., že ak používateľ dodrží nasledovný formát svojho plného mena uvedeného v Používateľoch (cesta: Možnosti/Konfigurácia správa systému): Titul/Priezvisko/Meno (príklad: Ing. Klingáčik Martinko), tak sa do dialógu pred tlačou zapíše do položiek nasledovne:
Titul: Ing.
Priezvisko: Klingáčik
Meno: Martinko

Poznámka: ak by používateľ mal viac titulov, odporúčame ich zadávať všetky pred Priezvisko oddelene čiarkou bez medzery. Samozrejme, používateľ vie pred samotným exportom údaje v dialógu jednorázovo upraviť podľa svojich predstáv.

Na základe tejto úpravy bolo upravené aj samotné generovanie eELDP tak, aby sa do časti "kontakt" správne zapísali hodnoty do položiek priezvisko a meno:
<kontakt>
<priezvisko>Klingáčik</priezvisko>
<meno>Martinko</meno>
<email>klingacik@firma.sk</email>
<telCislo>02/4444444</telCislo>
</kontakt>Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - SPP vs HPP bez príjmu

Generovanie Hlásení zmien ZP akcia Generuj zmeny bolo upravené tak, aby sa v prípade súbežných PP, ktoré sú navzájom naviazané, kedy sa vymeriavací základ na zdravotné poistenie počíta na Hlavnom PP a zároveň tento vymeriavací základ neobsahuje príjem z hlavného PP, aby sa negenerovali hlásenia zmien ZP s kódom 2Y (začiatok + koniec) k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, v ktorom bol príjem vyplatený.

Zároveň je možné, v prípade, kedy zamestnanec má v kalendárnom mesiaci súbežné pracovné pomery a hlavný pracovný pomer má Stav ES = Vyňatý z ES a na tomto PP má nulový príjem, je možné v takomto mesiaci určiť ako hlavný PP jeden z ďalších aktívnych PP (s tým, že pôvodný PP bude samostatný, t.j. nebude naviazaný na žiadny ďalší PP).

Príklad:
HPP = vyňatý z ES z dôvodu odchodu na rodičovskú dovolenku bez príjmu
VPP1 = dohoda o pracovnej činnosti (vznikol neskôr ako VPP2)
VPP2 = dohoda o vykonaní práce

Riešenie:
V editore mzdových údajov:
1. VPP1 na záložke Pracovný pomer v položke Hlavný PP používateľ prenesie VPP2
2. HPP na záložke Pracovný pomer v položke Hlavný PP nebude prenesený žiadny PPNovinka NOVINKA - Mzdový list - vlastníci zamestnávateľa

Podľa § 232 zákona 461/2003 Z. z. musí evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia obsahovať tieto údaje:
a) priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu a údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa,
b) identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,
c) deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi,
d) vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený podľa § 138 ods. 6,
e) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie,
f) obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.

Na základe tohto ustanovenia boli v systéme HELIOS Orange doplnené distribučné formuláre pre tlač mzdových listov o:
1. SSN (číslo sociálneho poistenia) - používateľ vypľňa pri zamestnaní cudzincov
2. sekciu Štatutár s účasťou na majetku zamestnanca - zobrazuje údaje zadané v prehľade Registračný list FO/Vlastníci zamestnávateľa

Tieto úpravy boli zapracované do nasledovných distribučných tlačových formulárov:
Sys.č. Názov Platnosť od
-403135 Mzdový list (všetky VZ a odvody) 01.01.2009
-403132 Mzdový list 01.01.2009


Novinka NOVINKA - Distribučné MZ - RZZP

1. Pri generovaní novej databázy budú v číselníku Mzdové zložky - distribučné a Mzdové zložky nasledovné úpravy:

A. pribudnú nové mzdové zložky:
Číslo MZ Názov mzdvoej zložky
964 RZZP ZP Dôvera nedoplatok zam-ca
965 RZZP ZP Dôvera preplatok zam-ca
966 RZZP ZP Dôvera nedoplatok zam-ľa
967 RZZP ZP Dôvera preplatok zam-ľa

968 RZZP ZP Union nedoplatok zam-ca
969 RZZP ZP Union preplatok zam-ca
970 RZZP ZP Union nedoplatok zam-ľa
971 RZZP ZP Union preplatok zam-ľa

B. budú premenované nasledovné distribučné mzdové zložky:
Číslo Názov mzdovej zložky
960 RZZP VšZP nedoplatok zamestnanca
961 RZZP VšZP preplatok zamestnanca
962 RZZP VšZP nedoplatok zamestnávateľa
963 RZZP VšZP preplatok zamestnávateľa

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie nových mzdových zložiek do existujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie

2. po nastavení 1. ostrého mzdového obdobia sa automaticky nastavia vyššie uvedené mzdové zložky do číselníka Poisťovne na záložku Ročné zúčtovanie poistenia.


Novinka ÚPRAVA - Nápočet RZD - za všetkých zamestnancov

Nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane akcia Nápočet RZD/podakcia pre všetkých zamestnancov za určitých okolností nenapočítala všetky položky zamestnanca (poznámka: podakcia pre označených zamestnancov nápočítava položky správne)

Nápočet upravený


Novinka ÚPRAVA - Pomocné číselníky

Boli zaktualizované štatistické číselníky (cesta: Konštanty a číselníky/Pomocné číselníky):

1. Skupina Kód územia bola upravená nasledovne:
- kód 104 - Bratislava VI. - úprava názvu na Bratislava IV.
- vznikli nové kódy:
998 - Výkon práce v ČR
999 - Zahraničie okrem ČR

2. Skupina Kód druhu vlastníctva bola upravená nasledovne:
kód 5 - "obecné" - úprava názvu na "obecné / vlastníctvo územnej samosprávy"

3. Skupina Kód odborového zväzu - vznikla nová skupina:
Kód odborového zväzu 2012

zdroj: http://www.trexima.sk/new/statisticke-zistovanie-o-cene-prace-iscp.php

UPOZORNENIE:
Po nastavení 1. ostrého mzdového obdobia sa odteraz vygenerujú pomocné číselníky s vyššie uvedenými úpravami. Na existujúcich databázach je možné priamo nad prehľadom Konštanty a číselníky/Pomocné číselníky spustiť akciu Generuj, ktorá doplní chýbajúce kódy a skupiny. Ak by si používateľ chcel zaktualizovať aj názvy na existujúcich kódoch, môže tak spraviť vymazaním premenovaných kódov a následným spustením akcie Generuj alebo ručným prepísaním názvov.


Novinka NOVINKA - Štatistický výkaz o práci - Práca 2-04 od r. 2016

UPOZORNENIE: Vyplnený štatistický formulár podávajú spravodajské jednotky od roku 2016 výlučne elektronicky do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období (do 20. apríla 2016, 20. júla 2016, 20. októbra 2016, 20. januára 2017).

Výnimka z elektronického podania: Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnosť splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe.

Poznámka: Údaje do elektronického formulára štatistického výkazu (eForm) bude spravodajská jednotka zadávať (vpisovať) osobne. Aktuálne nie je umožnené zo strany ŠÚ SR nahrávanie údajov zo súborov.

Pre tie spravodajské jednotky, ktorých sa týka výnimka z elektronického podania bol v systéme HELIOS Orange vytvorený nový distribučný tlačový formulár platný od 1.1.2016 (cesta: Štatistické zostavy/Práca 2-04):

Sys.č. Názov Platnosť od
-403015 Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 01.01.2016


Novinka NOVINKA - Pracovný úraz, za ktorý zodpovedá zamestnanec - väzby

V zmysle § 109 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce sa dovolenka zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ . Pre tento účel v systéme HELIOS Orange existujú distribučné mzdové zložky:

Číslo	Názov mzdovej zložky	        Výkon práce    Započítať dni do osprav.absencie  Účel použitia
202	Pracovný úraz (zam-ľ) - dochádzka	   ÁNO	         NIE         pracovný úraz
204	Ostatný úraz (zam-ľ) - dochádzka	   ÁNO	         NIE		   choroba z povolania

Pre zadanie pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zodpovedá zamestnanec existuje nová distribučná mzdová zložka:

Číslo	Názov mzdovej zložky	         Výkon práce  Započítať dni do osprav.absencie   Účel použitia
220  Pracovný úraz (zam-c) - dochádzka      NIE             ÁNO         pracovný úraz/choroba z povolania

Pre zadanie dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu existuje distribučná mzdová zložka:

Číslo	Názov mzdovej zložky	         Výkon práce  Započítať dni do osprav.absencie   Účel použitia
200  Nemocenská                  NIE             ÁNO         choroba

Pri generovaní novej databázy sa odteraz Pracovný úraz (zam-c) generuje aj do:
1. ELDP - väzieb (cesta: Zamestnanci/ELDP/ELDP-väzby)
2. RLFO - väzieb (cesta: (Zamestnanci/Registračné listy FO/RLFO-väzby)
3. Hlásenia zmien ZP - väzieb (cesta: Zamestnanci/Hlásenie zmien ZP/Hlásenie zmien ZP - väzby)
4. Definície štatistických zostáv (cesta: Štatistické zostavy/editor zostavy/záložka Položky)
5. Krátenia VZ (cesta: Konštanty a číselníky/Poisťovne/záložka Krátenie VZ/MZ ku kráteniu VZ)

UPOZORNENIE:
Tieto distribučné väzby je možné doplniť, v prípade že v číselníku Mzdové zložky existujú totožné mzdové zložky s distribučnými, do existujúcich databáz pomocou akcie Generuj, ktorá sa nachádza nad všetkými prehľadmi týchto väzieb. Pre doplnenie do definície štatistických zostáv je potrebné použiť nad príslušnou položkou akciu Mzdové zložky, čím sa zobrazí prehľad priradených mzdových zložiek a nad ním používateľ spustí akcu Doplň distribučné MZ.


Novinka ÚPRAVA - RLFO - DoBPŠ - PP v mesiaci vzniku PP

Generovanie RLFO bolo upravené pri DoBPŠ-PP, v prípade, kedy bol prihlásený s typom zamestnanca 7 - DoPBŠ s DP - PP a zároveň si uplatňuje odvodové zvýhodnenie tak, že ak výpočet mzdy zistí, že jeho príjem v prvom mesiaci PP je v skutočnosti pod zákonnou hranicou, tak odteraz vygeneruje RLFO - zrušenie prihlásenia s typom zamestnanca 11 - DoBPŠ len na DP - PP (doteraz sa generoval RLFO - odhláška s typom zamestnanca 11 - DoBPŠ len na DP - PP).


Novinka ÚPRAVA - Ročné zúčtovanie dane 2015 - riadok 17

Pri hromadnej tlači RZD sa mohlo stať, že sa v riadku č. 17 zobrazila hodnota z riadku 12a iného zamestnanca, z toho dôvodu bol upravený distribučný tlačový formulár: Sys.č. Názov Platnosť od
-403482 Ročné zúčtovanie dane 01.01.2015

Poznámka: Pri jednotlivej tlači bol riadok 17 správny. Prosím skontrolujte si, či sa riadok 17 zhoduje s vypočítanou čiastku priamo v RZD na záložke Zúčtovanie dane časť 4 - Zúčtovanie preddavkov na daň položky Nedoplatok upravený/Preplatok upravený, ktorá je správna.


Novinka NOVINKA - Prenos/rušenie výsledkov RZD do/z miezd vs platobný príkaz

Ak je v momente spúšťania akcie Zruš preplatky/nedoplatky v mzdách alebo Prenes preplatky/nedoplatky do miezd už v aktuálnom mzdovom období vygenerovaný platobný príkaz, tak odteraz je používateľ na tento stav upozornený hláškou:

"Bol už vygenerovaný platobný príkaz. Naozaj chcete akciu vykonať? Áno - Nie"


Novinka ZMENA - Distribučná MZ 168 - Konto pracovnej doby - vyúčtovanie

Pri generovaní novej databázy bude odteraz na MZ 168 - Konto pracovnej doby v číselníku Mzdové zložky - distribučné nastavená položka Základ poistenia na hodnotu "Plné poistenie bez dohôd" a v číselníku Mzdové zložky bude záložka Základ poistenia obsahovať zdravotné a sociálne poistenia okrem sociálneho poistenia pre dohody.

UPOZORNENIE: Pre doplnenie novej úpravy mzdovej zložky do existujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka ÚPRAVA - Editácia Paušálov a zrážok vs výpočet miezd

Ak bola mzda zamestnanca vypočítaná, bolo možné upravovať údaje v ponuke Paušály a zrážky (zo stromčeku ako aj cez editor Výpočet mzdy akciou Mzdové údaje záložka Paušály a zrážky). Vykonaná zmena sa, ale neprejavila vo výpočte mzdy.

Odteraz platí, že pokiaľ je vypočítaná mzda, tak Paušály a zrážky daného zamestnanca nie je možné meniť (rovnako aj v uzavretom alebo odomknutom období).


Novinka ÚPRAVA - Predspracovanie - dochádzková MZ so základom pre výpočet Tarif zo mzdovej karty

1. Pri mesačne odmeňovanom zamestnancovi, ktorý má nenulový Tarif v Mzdových údajoch po zadaní dochádzkovej mzdovej zložky so základom pre výpočet "Tarif zo mzdovej karty", po zadaní dátumov a zmenou hodín na < ako je jeho denný úväzok, sa hodiny prepisujú na jeho denný úväzok.

Upravené, tak aby sa zadané hodiny automaticky neprepisovali.

2. pri dochádzkovej mzdovej zložke so základom pre výpočet "Tarif zo mzdovej karty" zadanej do Predspracovania sa odteraz nuluje vypočítaná čiastka.


Novinka NOVINKA - Info o zaúčtovanie miezd do účtovného denníka

Do názvu okna Účtovanie miezd (cesta: Výpočet mzdy/Účtovanie miezd) pribudla informácia o tom, či boli vygenerované kontácie zaúčtované do účtovného denníka a ak áno, s akým Dátumom prípadu.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zamestnaní

Potvrdenie o zamestnaní okrem iného má obsahovať dobu trvania pracovného pomeru, ktorá nie je podmienená uvádzaním odpracovaných rokov a dní (tieto údaje mali svoje opodstatnenie do 31.12.2011, kedy sa nárok na dovolenku určoval podľa počtu odpracovaných rokov).

Z toho dôvodu sme vytvorili nové distribučné tlačové formuláre, ktoré dobu trvania pracovného pomeru v rokoch a dňoch nezobrazujú (ani číslom ani slovom).

Jedná sa o tieto nové distribučné tlačové formuláre: Sys.č. Názov
-403151 Zápočtový list II.
-403152 Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list) II.

Tip: Ak sa používateľ rozhodne používať tieto nové tlačové formuláre, tak pôvodné si môže zneaktívniť pomocou tl. Oprava zrušením zaškrtávacieho políčka Aktívny.

Nástroje přizpůsobení

Novinka Doplněno správné zobrazení RTF pro text asistenta v přehledu Definované přehledy.


Obecné

Novinka Provedeny zásadní změny struktury a chování aplikace Helios. Cílem změn je v maximální míře předcházet potížím s odpojováním aplikace od zdrojových souborů, které se projevují jak v místní síti, tak v terminálovém režimu, a jsou obvykle provázeny hláškou operačního systému: External exception C0000006

Více podrobností viz: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Zm%C4%9Bna_struktury_aplikace_Helios


Novinka Helios.exe je přejmenován na HeliosMain.exe. Helios.exe je nyní pouze spouštěč hlavního programu. Program okamžitě po spuštění zobrazí informační okno, spustí hlavní Helios a čeká na jeho natažení do paměti a spuštění - vyplňuje tak čas, během něhož se Helios natahuje do paměti a uživateli se zdá, že se nic neděje. Předává všechny parametry.


Novinka Na stanicích s Windows XP/Windows Server 2003 se po spuštění Heliosu objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, na verzích uvolněných po 20. 4. 2016 bude ukončena podpora provozu HELIOS Orange na Windows XP a Windows Server 2003. Na těchto verzích nepůjde HELIOS Orange na uvedených produktech spustit bez instalace tzv. Aktualizačního klíče, který získáte na vyžádání u svého obchodního garanta. Upgradujte včas operační systém svých pracovních stanic.


Novinka V HELIOS Store je nově možnost volby Tiché instalace.

Tato instalace zachytává případné SQL chyby během instalace pluginů a ukládá je do logu, který je po dokončení instalace zobrazen (pouze při zachycení chyby).

Aby bylo možné tuto funkcionalitu plně využít, je nutné, aby pluginy tuto tichou instalaci podporovaly. Podpora je dostupná od pluginového jádra verze 2.0.2016.0204. Pokud plugin tuto instalaci nepodporuje, je při SQL chybě zobrazena hláška "Plugin nepodporuje tichou instalaci. Kontaktujte dodavatele pluginu pro vytvoření novější verze, která ji již bude podporovat... " + původní chyba a je nutno ručně potvrdit (stejně jako při klasické instalaci).

U pluginů, které tuto podporu mají je v informacích o pluginu uvedeno: JÁDRO Verze 2.0.2016.0204 - UNICODE XE7 / IHePlugin3 / 28.0 Min. verze HELIOS 2.0.2015.0300 Podpora tiché instalace pluginů Ano


Novinka Upraveno načítání seznamu databází pro přihlášení do konkrétní firmy. Pokud je databáze v AutoClose režimu, pak
 • test přístupových práv se děje až po stisku OK
 • v seznamu se objeví i databáze, do kterých uživatel nemá práva (díky pozdějšímu testu na práva)
 • nenačte se ikonka, která je pro danou databázi nastavena


Novinka Přehled DB a jejich verzí + pluginů - Byla doplněná podpora UNICODE v systémovém jméně nebo názvu firmy.


Novinka Upraven skript pro mazání záznamu v číselníku organizací. Bylo doplněno mazání vazby Skupina kontaktů x Kontakty.


Novinka Problém s netisknutelnými znaky v DIČ (může vzniknout například kopírováním DIČ z internetu přes Excel) je řešen na několika úrovních :

1) ořez netiskutelných znaků při zadávání nových DIČ do číselníku DIČ, i hromadné 2) ořez netiskutelných znaků při kontrole formátu DIČ 3) ořez netiskutelných znaků při kontrole dokladů KH 4) ořez netiskutelných znaků při aktualizaci KH Do všech částí KH se tedy ukládají již ořezaná DIČ. Stejně tak do XML pro podání.


Novinka Doplněna možnost exportu kontingenční tabulky do formátu XLSX.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2015 vol 1.7


Oprava Při zadávání irského DIČ, které končí na "CH" nebo francouzského, které na "CH" program nahlásil "Chybný formát DIČ".

Opraveno


Oprava V přehledu Email, při spuštění akce Přenos pošty z Outlooku - Z přednastavené složky se mohla objevit chyba The given PropDef does not have an ID.

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Funkce "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby" pro položky dokladu došlé objednávky byla updatována s ohledem na novou logiku sazeb DPH.


Novinka Vyřešen problém se špatným nápočtem poměru SD na dokladech následujících po stornovaném generování řádků vydané faktury.


Novinka Úpravy zpráv formátu Helios-XML pro Oběh zboží a Organizace byly rozšířeny.

Nově se v oběhu zboží přenáší atributy kontrolního hlášení DPH. Spolu s organizací se přenáší všechna DIČ, k jejich importu dojde však pouze u organizace nové, tj. takové, která v cílové db doposud nebyla. Doplněna zpráva formátu Helios-XML pro Pokladnu o atributy kontrolního hlášení.


Novinka Obaly přidávané na doklady oběhu zboží (automaticky i ručně) nyní respektují plnění DPH dle nastavení řady.


Oprava Opravena funkcionalita Aktualizace stavu rezervace, která je k dispozici nad přehledem kmen zboží a služeb - testy a aktualizace - kontrola množství k dispozici. Nyní funguje aktualizace korektně i u všech vydanách objednávek.


Oprava Za určitých podmínek nešlo zadávat nové položky na doklad došlé objednávky. Opraveno.


Oprava V případě, že došlo u Došlé objednávky k přeskladnění zboží na jiný sklad a převodka byla přepojena na zajištění výdejkou, nebylo možné tuto Došlou objednávku přesunout do archivu. Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka Školící akce a lékařské prohlídky - Účastníci (počet záznamů)

V editoru Školící akce, lékařské prohlíkdy na záložce Účastníci je nový stavový řádek. Uživatel nyní může vidět při označování účastníků jejich počet a současně vidí celkový počet účastníků na dané akci.


Novinka Plán školení, lékařských prohlídek - Pořadatel, Školitel, Místo konání, Zodpovídá

Nad přehledem Plán školení, lékařských prohlídek přibyly tyto nové vazby, které můžete využít při práci s nástrojem Nastav:

 • Školitel - externí
 • Pořadatel
 • Školitel - zaměstnanec
 • Zodpovídá
 • Místo konání


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Školiace akcie a lekárske prehliadky - účastníci (počet záznamov)

V editore Školiace akcie, lekárske prehliadky na záložke Účastníci je odteraz stavový riadok, t.j. používateľ uvidí pri označovaní účastníkov ich počet ako aj ich celkový počet na danej akcii.


Novinka NOVINKA - Plán školení a lekárskych prehliadok - Usporiadateľ, Školiteľ, Miesto konania, Zodpovedá

Nad prehľad Plán školení, lekárskych prehliadok pribudli nové väzby:

 • Usporiadateľ
 • Školiteľ-externý
 • Školiteľ-zamestnanec
 • Miesto konania
 • Zodpovedá

položky, ktorých si môže používateľ do prehľadu zobraziť pomocou tlačidla Nastav.


Pokladna

Novinka Pokud má řada dokladů oběhu zboží (řada faktur) přednastavenou pokladnu (editor řady dokladů, záložka 4-návazné doklady, [2] Pokladna), pokladní doklad se generuje vždy do přednastavené pokladny (ať již jde o akci Generování, Hromadné generování, nebo Přehled/Nový).

Výběr pokladny je možný pouze pokud řada faktur nemá přednastavenou pokladnu - v takovém případě se Výběr pokladny nabízí vždy na počátku generování, neboť následný přehled Pokladních dokladů k faktuře (k vybraným fakturám) NENÍ FILTROVANÝ - zobrazují se zde všechny navázané Pokladní doklady nezávisle na Řadě pokladny. Nefunkční akce na pravé tlačítko myši byly deaktivovány (včetně akce Výběr pokladny).


Novinka Pokud má řada dokladů oběhu zboží (řada faktur) přednastavenou pokladnu (editor řady dokladů, záložka 4-návazné doklady, [2] Pokladna), pokladní doklad se generuje vždy do přednastavené pokladny (ať již jde o akci Generování, Hromadné generování, nebo Přehled/Nový).

Výběr pokladny je možný pouze pokud řada faktur nemá přednastavenou pokladnu - v takovém případě se Výběr pokladny nabízí vždy na počátku generování, neboť následný přehled Pokladních dokladů k faktuře (k vybraným fakturám) není filtrovaný - zobrazují se zde všechny navázané Pokladní doklady nezávisle na Řadě pokladny. Nefunkční akce na pravé tlačítko myši byly deaktivovány (včetně akce Výběr pokladny).


Novinka V definici pokladny (Řada pokladen) lze nyní přednastavit i Nákladový okruh.


Novinka U pokladních dokladů (pokud se přímo nezadá Evidenční číslo daňového dokladu), při účtování do účetního deníku se automaticky doplňuje evidenční číslo daňového dokladu interním číslem pokladního dokladu.


Pokladní prodej

Novinka Do účtování účtenek pokladního prodeje seskupeně je doplněna varianta, kdy se nebude přenášet Ev.číslo daň.dokladu do účetního deníku, i když je na účtence zadána organizace nebo kontaktní osoba. Platí jen pokud je na účtence nastaveno Do limitu.

Konstanta Hromadné účtování – v editoru řady účtenek rozšířena:

 • Účtování po dokladech
 • Seskupeně, pokud není zadaná organizace
 • Seskupeně

Účtování:

 • při nastavení prvních 2 variant probíhá účtování standardně (jako dříve)
 • při nastavení Seskupeně – nedojde k přenosu Ev.čísla daň.dokladu ikdyž je zadána organizace nebo kontaktní osoba (dojde tedy k seskupení řádků pouze za organizaci nebo kontaktní osobu i za Ev.číslo daň.dokladu, které je prázdné).


Oprava Opravena chyba v editaci uzavřené účtenky, kter8 se mohla objevit při nestandardně nastavených právech.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Nova agenda Vztahy s obchodními partnery

Podrobnosti naleznete v nápovědě: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Vztahy_s_obchodn%C3%ADmi_partnery_-_QMS


Novinka Agenda Interní neshody - podpora pro reklamace na kooperace ve výrobě
 • Automatické přebírání Dodavatele kooperace z Evidence kooperací do Organizace v záznamu Interní neshody
 • Do Nastav agend QMS byly doplněny vazby
  • Kooperační objednávky - vazba na objednávku, s níž je reklamovaná kooperace propojena
  • Položky kooperační objednávky - vazba na položku objednávky, s níž je reklamovaná kooperace propojena


Oprava V agendách
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

při ručním založení nového úkolu v přehledech

 • Plány a realizace sledování měřidel
 • Přehled úkolů údržby zařízení

aktivovaných z editoru "Parametry opakovaných úkolů" nedošlo k propojení úkolů s příslušným záznamem QMS. Opraveno.

Při aktivaci přehledů

 • Plány a realizace sledování měřidel
 • Přehled úkolů údržby zařízení

z editoru "Parametry opakovaných úkolů" se v případě, že byl aktivován nad záznamem vybraným do přehledu "QMS opakované úkoly" z více záznamů QMS akcí "Parametry opakovaných úkolů...", zpravidla nezobrazily žádné úkoly dané kategorie pro aktuální záznam QMS, a to včetně toho korektně přiřazeného k danému parametru opakovaného úkolu. Opraveno.


Novinka Do tiskových zdrojů doplněných do agend QMS a odkazujících se na osoby (zaměstnance, kontaktní osoby) byly doplněny tituly před a za jméno, jméno a příjmení.


Novinka *Přehled Reklamace od odběratelů
  • doplněny nové tiskové výstupy:
   • Potvrzení o přijetí reklamace
   • Reklamace od odběratele - štítek k označení
  • aktualizován tiskový výstup:
   • 8D Report
 • Přehled Reklamace vůči dodavatelům
  • doplněn nový tiskový výstup:
   • Reklamace vůči dodavateli


Novinka Přehled Interní neshody - doplněn nový tiskový výstup:
 • Neshoda - štítek k označení


Novinka Údržba strojů a zařízení

V editoru údržby přibyla možnost zadat "Nadřízené zařízení". To umožňuje propojit jednotlivé samostatně udržované části zařízení s "mateřským" zařízení. Akcí Strom zařízení... se zobrazí struktura celého zařízení (souvisejících záznamů QMS).


Novinka V přehledech
 • 1671 - Reklamace od odběratelů - akce Návazné doklady - Reklamace nad přehledem Výdejky
 • 1681 - Reklamace vůči dodavatelům - akce Návazné doklady - Reklamace nad přehledem Příjemky
 • 1703 - Interní neshody - akce Interní neshody nad přehledy Evidence výrobních operací, Rozpis závad evidence výrobních operací, Evidence kooperací, Rozpis závad evidence kooperací

bylo zakázána akce Nový záznam.


Splátkování a leasing

Novinka Ruční přiřazení bankovního výpisu z pohybu leasingu - bylo vynecháno dohledání úhrad na faktuře.


Novinka Je upravena kontrola počtu splátek v leasingu, způsob opakované platby. Počet splátek se posuzuje oproti datu první splátky a nikoli datu smlouvy.


Účetnictví

Novinka Doklad v účetním deníku. Daňový doklad, např. faktura přijatá. Období DPH spadá do uzavřeného období DPH. Jedná se o řádek základu DPH.

V editoru je pole Částka zaprotekované, nelze editovat. Avšak vstupem do salda přes párovací znak lze do pole Částka ze salda přenést jinou částku a změnu uložit (sice s hláškou Doklad je nevyrovnaný...).

Upraveno, přenos ze salda je povolen pouze v případě, že je pole pro částku v deníku volné k editaci.


Novinka Soubor syntetik pro příspěvkové organizace CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_11.TXT byl přidán do distribuce, adresář SYSTEM.


Novinka Do přehledu daňových klíčů doplněna akce "Doplnění sazeb DPH".

Zobrazí se editor, kde je možné zadat: "Pouze pro vlastní zemi" ... zda doplnit sazby DPH jen pro vlastní zemi "Rozsah sazeb DPH" : a) "Pouze aktuálně platné v rozsahu" ... pouze aktuálně platné sazby v rozsahu datumů od - do b) "Pouze neukončené ke dni" ... pouze sazby DPH neukončené ke dni ukončení "Datum od" a "Datum do" ... pro volbu "Pouze aktuálně platné v rozsahu" nebo "Datum ukončení" ... pro volbu "Pouze neukončené ke dni"

Akci lze spustit nad označenými záznamy.


Novinka Do přehledu daňových klíčů doplněna akce "Doplnění účtů DPH".

Zobrazí se editor, kde je možné zadat (podle označených DK) : "Účet vstup" ... účet DPH pro vstup "Účet výstup" ... účet DPH pro výstup "Účet RCH vstup" ... účet DPH pro vstup, samovyměření "Účet RCH výstup" ... účet DPH pro výstup, samovyměření "Země" ... ISO kód země "Kontrolovat sazbu DPH" ... zda při doplnění účtů respektovat druh sazby DPH na DK

Zadání povolených parametrů je povinné.

Možné chyby : Není zadána země Pro účet XXXXXX nebyl nalezen druh sazby DPH

Info hlášení : Účet nebyl doplněn (tato informace znamená, že buď je již pro danou sazbu DPH je účet DPH již přiřazen nebo DK neobsahuje danou sazbu DPH)

Akci lze spustit nad označenými záznamy.


Novinka Sloupec "Aktivní" byl přidán do přehledů daňových klíčů, režimů a vazeb.


Novinka Pokud je daňový klíč pro danou sazbu DPH jednoznačný (v rámci položek i textových položek) je při výběru zálohy do realizační faktury přenesen na položku zálohy.


Novinka V nových databázích se vygenerují definice zpráv pro kontrolní hlášení podání na EPO a dotaz na stav na EPO.

Podání : https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani Dotaz na stav : https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav


Novinka Akcí Hromadné změny je umožněno měnit účet základu daně na dokladech spadajících do uzavřeného kontrolního hlášení.


Novinka Akce nad přehledy jednotlivých částí kontrolního hlášení "Řádky dokladů KH DPH" byla upravena, lze zobrazit účetní řádky hromadně za označené řádky části KH.Novinka Pokud některé řádky účetního dokladu spadají do uzavřeného kontrolního hlášení, není povoleno přidávat řádky dokladu. Je potřeba založit nový doklad. Nový řádek může změnit pravidla pro určení Evid. čísla daňového dokladu nebo DIČ i na původních řádcích.

Týká se akcí v editoru deníku : Nová MD, Nová Dal, Nový základ DPH MD, Nový základ DPH Dal, Rozúčtování, Samovyměření a DPH.


Novinka Přechodem na novou verzi dojde u neplátců DPH k odškrtnutí konstanty pro kontrolní hlášení a zrušení zobrazení údajů pro kontrolní hlášení na Druhu účetních dokladů

Jestliže se konstanta Kontrolní hlášení DPH - CZ odškrtne, dojde automaticky ke zrušení nasavení zobrazení údajů pro kontrolní hlášení na Druhu účetních dokladů.


Novinka Znepřístupněno mazání řádků v jednotlivých částech kontrolního hlášení.


Oprava Následné opravné kontrolní hlášení - ve zprávě se nepřenášelo datum důvodu pro podání následného kontrolního hlášení, které je povinné pro EPO.

Opraveno.


Novinka Pro části kontrolního hlášení A.1., A.2, A.4., B.1. a B.2. se provádí kontrola - porovnání zadaného DIČ na dokladu a zadaného DIČ v editoru kontrolního hlášení.

Pokud je DIČ na dokladu a DIČ v kontrolním hlášení stejné, zobrazí se varovná hláška Nesmí být použit vlastní DIČ.Novinka Do přehledů:
 • Řádky dokladů KH DPH (v přehledu Kontrolní hlášení)
 • Řádky dokladů, které nejsou v KH (v přehledu Kontrolní hlášení)
 • Řádky dokladů KH DPH (v přehledu jednotlivých oddílů KH DPH)

je přidána akce "Hromadná změna údajů pro kontrolní hlášení DPH"


Oprava Uzavřené kontrolní hlášení. Přes Opravu bylo možné mazat řádky v jednotlivých oddílech kontrolního hlášení.

Opraveno.


Novinka Na řádku základu daně je povolena editace nedaňového účtu, i když řádek spadá do uzavřeného kontrolního hlášení.


Novinka Záznamy v jednotlivých částech kontrolního hlášení jsou tříděny dle období, DUD a čísla dokladu. V tisku formulářem jsou poté řádky tříděny stejně.


Novinka V přehledu řádků účetních kontací jsou 2 nové akce:
 • Kopie řádků kontace - provede se kopie označených řádků kontace
 • Kopie řádků kontace s výběrem daň.klíčů - zobrazí se přehled daňových klíčů, z něhož lze vybrat jeden nebo váce daňových klíčů, které se zapíší do zkopírovaných řádků kontace (akce je přístupná jen je-li instalován modul daňových klíčů)


Novinka Kontrola na existenci řádků KH je prováděna jen není-li podávána rychlá odpověď na výzvu.

Nastavení druhu rychlé odpovědi na výzvu:

 • řádné a řádné opravné KH : lze nastavit jen variantu "Není povinnost podávat KH"
 • následné a následné opravné KH : lze nastavit obě varianty "Není povinnost podávat KH" a "Potvrzení správnosti naposledy podaného KH".

Pro následné a následné opravné KH dále platí, že je-li zároveň nastavena "Rychlá odpověď na výzvu", není vyžadováno a do XML zapisováno datum "Důvody pro podání následného KH zjištěny dne".


Novinka Do editoru kopie dokladu přidáno pole pro Ev.číslo daň.dokladu.

Platí stejná pravidla, jako pro pole pro párovací znak. Pole pro párovací znak je předvyplněno upravenou hodnotou z Ev.číslo daň.dokladu. Hromadná kopie - pole jsou nepřístupná.


Oprava Opravena chyba při aktualizaci kontrolního hlášení v případě více párovacích znaků v rámci jednoho účetního dokladu.


Novinka Kontrolní hlášení

U nové definice zprávy se přednabízí Formát zprávy Kontrolní hlášení DPH podání EPO.

Formáty se nabízí v pořadí:

 • podání EPO
 • dotaz na stav
 • skupinová registrace


Novinka Do kontrol částí A.1, A.2, A.4, B.1 a B.2 přidána kontrola, zda DIČ obsahuje první 2 znaky kód země. Stejmá kontrola je přidána i pro část A.3, pokud bude DIČ uplatněno do KH. V případě, že DIČ neobsahuje kód země a jedná se o zemi EU, je zobrazena nepropustná chyba "První 2 znaky DIČ neobsahují kód země".

Doklady s touto chybou nejsou napočítány do KH.

Do části A.2. se DIČ země mimo EU nezapisuje. Kontrola dokladů KH zobrazí informaci "VAT ID není země EU, kód země a VAT ID nebude uvedeno.". Do části A.3. se DIČ země mimo EU nezapisuje, zde musí být zadána kontaktní osoba. V případě, že není zadána kontaktní osoba, kontrola dokladů KH zobrazí chybu "VAT ID není země EU, chybí kontaktní osoba". U zemí mimo EU nemusí být kód země součástí DIČ.

Přechodem na novou verzi se doplní všem zemím EU příznak v přehledu zemí EU na zaškrtnuto.


Oprava Při výpočtu kurzového rozdílu k bilančnímu dni nad účtovým rozvrhem se mohl špatně vypočítat kurzový rozdíl.

Opraveno, respektuje se datum případu určené uživatelem v editoru před účtováním.


Novinka Text v číselníku kódů PDP pro kód PDP 18 – "Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie“

se mění na 'Dodání certifikátů elektřiny“.


Novinka Přehled faktur vydaných / přijatých. Byl upraven algoritmus výpočtu atributu "zaškrtávátka" Kontrolní hlášení do limitu.
 • Od celkové fakturované částky v hlavní měně po zaokrouhlení se odečtou daňové zálohy, uplatněné na jiném dokladu. Ostatní zálohy vč. nedaňových záloh - Sazba DPH = (není) - se neodečítají.
 • V případě použití daňových kurzů se posuzuje k částkám v hlavní měně přepočtených daňovým kurzem.


Novinka Sloupec Odchylka daně odstraněn z výchozího nastavení přehledů Daňové doklady, Neseskupené daňové doklady a Řádky dokladů, které lze zobrazit na mnoha místech.

Např. období DPH, výkazy KV, KH, MOSS, části výkazů KV, KH, skupinové registrace apod.


Oprava Pokud jsou jiná čísla daňových účtů a skupinových účtů, aktualizace kontrolního hlášení nenačetla doklady od členů skupiny.

Opraveno.


Novinka Při účtování kurzového rozdílu k fakturám ze salda může dojít k chybovému hlášení "Cannot insert the value NULL into column DatumPripad".

Chybová hláška změněna na text "Nebylo dohledáno datum poslední úhrady v deníkových dokladech. Účtování nelze provést."


Novinka V tiskových formulářích:

-1001 Sdružená upomínka II. jen mezisoučty -1000 Sdružená upomínka II. bez mezisoučtů -128 Upomínka II. -126 Sdružená upomínka II. všechny součty

byl nově upraven text: Poplatek z prodlení v měně na text: Úrok z prodlení v měně


Novinka Přechodem na novou verzi se odstraní nepotřebné vazby mezi účetním deníkem a kontrolním hlášením.


Novinka Pro druhy řádku kontace Samovyměření DPH, Samovyměření DPH - korekce(hlavička), Samovyměření DPH (hlavička) a Samovyměření DPH - není nárok se nabízí jen daňové klíče se směrem plnění Samovyměření.

Pro druhy pohybu Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Dopravní služby, Pokladní prodej a MOSS se nabízí jen daňové klíče se směrem plnění Výstup nebo PDP.

Pro druhy pohybu Faktura přijatá a Dobropis přijatý se nabízí jen daňové klíče se směrem plnění Vstup.

Pro ostatní druhy pohybu se nabízí daňové klíče se směrem plnění Vstup, Výstup nebo PDP.


Oprava Pokud je firma neplátce DPH, nefungovalo v Účetním deníku zobrazení střediska při kliku na Zobrazení.

Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka V slovenskej legislatíve podľa zákona o účtovníctve § 3, od. 15 sa do riadku čistého obratu vo výkaze ziskov a strát vykazujú iba hodnoty z účtov 60%.

Upraveno.


Novinka Kontrolní výkaz DPH (SK) dvojnásobok hodnôt vstup aj výstup

(na tp doklady  201/4 201/9 )

Opraveno.


Novinka Kontrolní výkazy od 4.měsíce / 2.čtvrtletí roku 2016 obsahují i část B.3.2.

Nápočet proběhne buď do části B.3.1 (do 3000 EUR) nebo do části B.3.2 (3000 EUR a více). Pro nápočet do částo B.3.2 je povinný údaj IČ DPH dodavatele. Kontrola dokladů: Protože ve chvíli kontroly dokladů není ještě známo, zda bude překroč limit 3000 EUR, je možné provádět kontrolu pro část B.3 bez kontroly na zadání IČ DPH dodavatele nebo včetně kontroly zadání IČ DPH dodavatele. Toto je možné zvolit zaškrtávátkem "Kontrola dokladů B.3 včetně IČ DPH" v editoru kontrolního výkazu. Po provedení aktualizace, je-li překročeno 3000 EUR do části B.3, je zaškrtávátko automaticky zaškrtnuto. Upraveno generování XML souboru pro elektronické podání.


Novinka Osobitý režim

V přehledu "Daňové doklady" zobrazeným nad přehledem období DPH lze spustit novou akci "Posun dokladu do následujícího období DPH". Akci lze spustit pro označené doklady. Akci lze spustit jen je-li přehled "Daňové doklady" zobrazen nad obdobím DPH, které není uzavřeno, není přeúčtovacím obdobím a je vzoru SK EU 2012. Po potvrzení provedení akce systém provede tyto kontroly:

 • Doklad neleží v přeúčtovacím DUD
 • Doklad leží v období přeúčtování DPH SK
 • Nenalezeno následující období DPH
 • Následující období DPH je uzavřeno
 • Není doklad přeúčtovaní DPH SK

Je nalezeno následující období DPH (měsíční / čtvrtletní) a toto období DPH je zapsáno do vazební tabulky a účetního deníku do daného dokladu. Tím je doklad přeřazen do následujícího období DPH a z přehledu je vymazán. Jestliže následující období DPH neexistuje, není založeno a musí se založit.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Do distribuce jsou zařazeny upravené definice výkazů PAP, Příloha č. 5 a rozvaha..

Podle balíčků XSD jsou upraveny exporty do XML.


Oprava Opraveno chování, kdy někdy nebyly v Legislativních výkazech vidět nové definice výkazů pro rok 2016


Oprava V definicích rozvahy pro rok 2016 (distribuční číslo -403, -404, -405) chyběl účet 335 (ve sloupci Účty brutto). Opraveno.


Oprava V hodnotách výkazu se po aktualizaci výkazů někdy místo 0 zobrazovaly prázdné hodnoty, opraveno.


Oprava Tiskový formulář rozpočtu v některých případech hlásí chybu. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export