Verze 2.0.2016.0101 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Generování kurzových rozdílů z úhrad bankovních výpisů bylo opraveno.


Oprava Zpráva z kartového centra České spořitelny obsahující platbu AMEX. Při importu se objevila hláška

Format INSERT INTO #TabOdmitnuto... Opraveno.


Celní případy

Novinka Celkové nákladové kusy na hlavičce celní deklarace : povoleno sumovat v přehledu deklarací.

Pokud je již uložena sestava s tímto atributem, je potřeba v F4 Nastav nastavit typ sumace.


Oprava SVP - oprava odesílání storna pro Svobodné celní pásmo.

nebude se odesílat DIČ a DIČ DPH ve zprávě CZC11A v elementech UKL Ukladatel a DRZ Držitel.


Colné prípady (SK)

Novinka Stahování číselníků z SK GŘC : změněna URL + podpora protokolu SSL.

Na proxyserveru případně přidat povolení pro : https://ekrcis.financnasprava.sk


Fakturace

Novinka Upraven přenos dokladů formát Helios - XML, přenáší se atributy Aktuální DIČ plátce/neplátce. V případě, že v cílové databázi je u organizace pro stejnou zemi jiné aktuální DIČ, import dokladu je odmítnut s hláškou:

Doklad nelze naimportovat. Pro organizace existuje rozdílné aktuální DIČ


Novinka Do datového zdroje xTabulkaDPHZaloha doplněno DatumPlatby.


Oprava Při generování faktury s došlé objednávky z DOBJ se nepřebíralo korektně nastavení pro kontrolní hlášení z cílové řady.

Opraveno.


Oprava Fakturace - sloupec Saldo v HM - výpočet sloupce byl zrevidován a opraven.


Mzdy (CZ)

Novinka Potvrzení o příjmu 2016

Byl vytvořen nový formulář Potvrzení o příjmu, který bude platný pro rok 2016.

Změna se týká oblasti dětí, kde se nově uvádí sloupec ZTP/P.

Údaje o daňových zvýhodněních na děti se berou z posledního měsíce, ve kterém byla vypočítaná mzda zaměstnance.

Pamatujte!!!

Jestliže u dítěte dochází ke změně daňového zvýhodnění z hlediska platnosti - např. v lednu uplatňoval slevu Z_DT, v únoru slevu neuplatňoval (uplatňovala manželka), v březnu opět k uplatnění došlo - původní slevu Z_DT ukončete a v březnu vytvořte novou slevu Z_DT, s novými daty platnostmi.


Novinka Potvrzení daňového zvýhodnění pro daňové přiznání

Nad Ročními sestavami vznikl nový formulář Potvrzení daňového zvýhodnění pro daňové přiznání.

Tento formulář budete tisknout jako podklad pro daňové přiznání partnera vašeho zaměstnance.

Tisk provádějte v prosinci příslušného roku, za který chcete formulář vytisknout.


Novinka Změna základní mzdy pro více zaměstnanců

Jestliže docházelo ke změně základní mzdy (Mzdové údaje, akce Změna základní mzdy), bylo možné zadat změnu základní mzdy pouze tomu zaměstnanci, na kterém byl uživatel nastaven. Nyní po volbě akce Změna základní mzdy lze pomocí tlačítka Nový vybrat jakéhokoliv zaměstnance a tomu provést změnu základní mzdy.


Novinka Zadávání mzdové složky na haléře

Jestliže se zadávala přímo do výpočtu mzdová složka přes hodinovou sazbu na desetinná místa, nebylo to možné, bylo možné zadat pouze celé číslo. Desetinná místa bylo možné zadat pouze v Paušálech a srážkách.

Upraveno tak, aby bylo možné zadávat desetinná čísla rovněž přímo ve Výpočtu.


Oprava Tiskový formulář ročních ELDP

Mohlo dojít k tomu, že datumové položky na tiskových formulářích ročních ELDP se tiskly včetně času.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Uplatnenie nezdaniteľnej čiasti - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) - podmienky

Do potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre zdaňovacie obdobie 2016 sa do riadku 10 - Suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (§ 11 ods. 10 zákona) majú vstupovať len príspevky, ktoré spĺňajú nižšie uvedené podmienky súčasne:

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky: a./ príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zapltil daňovník nazáklade účastníckej zmluvy uztvorenej po 31. 12- 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b./daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a./

Z toho dôvodu boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy: 1. v prehľade príspevkov DDS pribudol stĺpček Splnené podmienky, ktorý je automaticky zaškrtnutý. Zároveň tu vznikla nová akcia Splnené podmienky (cesta: editor Mzdové údaje záložka Odvody podzáložka DDS (III. pilier) alebo Konštanty a číselníky/Fondy III. pilier/akcia Prehľad alebo Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia DDS prehľad). Pomocou tejto akcie používateľ vie označiť u zamestnanca nesplnenie vyššie uvedených podmienok. Akciu je možné použiť aj nad mzdovým obdobím, v ktorom je vypočítaná mzda zamestnanca ako aj nad uzavretým obdobím a nie je potrebný prepočet výplat.

Pri zadávaní nového príspevku na DDS sa položka Splnené podmienky automaticky zaškrtne, používateľ pre zrušenie splnenia podmienky použije nad záznamom akciu Splnené podmienky/podakcia Zruš.

POZOR: akcia vždy nastaví alebo zruší príznak splnenia podmienok rovnako na všetkých záznamoch daného zamestnanca.

2. nasledovné distribučné tlačové formuláre boli upravené v r. 10 v zmysle nastavenia splnenia podmienky zo bodu 1./:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403302 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2016
-403301 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2016


Novinka NOVINKA - Zmena základnej mzdy pre viac zamestnancov

Po spustení akcie Zmena základnej mzdy (cesta: Mzdové údaje), bolo možné zadať zmenu základnej mzdy len tomu zamestnancovi, na ktorom bol používateľ nastavený. Odteraz je možné pomocou tlačidla Nový vybrať akéhokoľvek zamestnanca a tomu vykonať zmenu základnej mzdy.


Novinka ÚPRAVA - Generovanie eELDP - prístup bol odmietnutý

V niektorých prípadoch pri generovaní správy Evidenčný list dôchodkového poistenia sa mohla objaviť hláška: "Cannot create file XY.xml. Prístup bol odmientutý."

Generovanie upravené


Novinka ÚPRAVA - eELDP - popCislo

Pri odosielaní eELDP mohla elektronická podateľňa hlásiť chybu: "Element "popCislo" má zlý obsah."

Generovanie upravené


Novinka ÚPRAVA - RLFO - DoBPŠ nad 26 rokov - ukončený

RLFO - prihláška sa generovalo aj za ukončeného DoBPŠ v mesiaci, v ktorom dovŕšíl vek viac ako 26 rokov . Generovanie upravené.

Použité skratky: RLFO - registračný list fyzickej osoby DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - eOznámenie zamestnávateľa

Do generovaného eOznámenia zamestnávateľa sa neplní položka Právna forma (cesta: Hlásenie zmien/akcia Správy/podakcia Generovanie správ).

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - zmena ZP - kód ZP

Pri generovaní hlásenia zmien ZP pri zmene zdravotnej poisťovni (cesta: Hlásenie zmien/akcia Generuj zmeny/Všetky zmeny alebo Zmena zdravotnej poisťovni) sa do vytvoreného hlásenia nedotiahol celý symbol poisťovni.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Registračný list zamestnávateľa - email

V editore Registračného listu zamestnávateľa (cesta: Registračné listy FO/Registračný list zamestnávateľa) na záložke 2 - Organizácia v sekcii [2] Kontaktné údaje bola položka E-mail rozšírená na 255 znakov (doteraz bola na 30 znakov).

Oběh zboží

Novinka Doplněna možnost výběru názvu zboží z polí Název nebo Popis na záložce 5-Dodatky definice zpráv pro Vydané objednávky formát EDITEL®-XML 2002 (export).


Novinka Došlo k úpravě metodiky při převodu položek s obalem. Posuzuje se, zda

při převodu došlo ke změně množství obalované položky (na zdrojovém dokladu proti množství na cílovém dokladu). ANO- (změnilo se množství), množství obalu pro nový doklad se vypočte podle definice obalu na kmeni. NE- (nezměnilo se množství), obal se převede beze změny.


Oprava Opravena chyba, kdy se na výdejce za určitých okolností zobrazovaly nulové částky v rekapitulaci DPH (formulář 28, prodejka - daňový doklad). Opraveno.


Oprava Pokud se generuje doklad oběhu zboží z došlé objednávky, nepřenesl se daňový klíč. Opraveno.


Oprava Při přípravě účtování dokladu dodatečných souvisejících nákladů se mohla objevit hláška

The INSERT statement conflicted with ... Opraveno


Oprava Při převodu mezi doklady se nezachovávalo pořadí položek. Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Hromadné změny - plán školení, lékařských prohlídek

Při provedení hromadné změny nad přehledem Plán školení, lékařských prohlídek při provádění změny stavu na Absolvované a zároveň změny Data od a Data do systém mohl hlásit:

"Položku Datum od nelze aktualizovat ve stavu" Absolvované "."

Hromadná změna byla upravena tak, aby bylo možné při této kombinaci, měnit i položku Datum od.


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Hromadné zmeny - plán školení, lekárskych prehliadok

Pri vykonaní hromadnej zmeny nad prehľadom Plán školení, lekárskych prehliadok pri vykonávaní zmeny stavu na Absolvované a zároveň zmeny Dátumu od a Dátumu do systém mohol hlásiť:

"Položku Dátum od nie je možné aktualizovať v stave "Absolvované"."

Hromadná zmena bola upravená tak, aby bolo možné pri tejto kombinácii, meniť aj položku Dátum od.


Splátkování a leasing

Oprava Leasing, generování faktur z pohybů leasingu.

Když je na předmětu zadáno Evidenční číslo daňového dokladu, nepřenášelo se do pole Evidenční číslo daňového dokladu na hlavičce faktury. Opraveno.


Účetnictví

Oprava Elektronické podání kontrolního hlášení přímo na EPO hlásilo chybu "Na centrální podatelně jsou přijímány výhradně soubory podepsané uznávaným elektronickým podpisem".

Opraveno.


Novinka Akce "Kontrola kontrolního hlášení" je doplněna o kontrolu oddílu C proti výkazu DPH.

Do kontroly jsou napočítávány základy daně ze všech výkazů DPH dané periody. Výsledky kontroly zobrazí info hlášení po doběhnutí kontroly. Detailní výsledky kontroly (základ daně na výkazu DPH, rozdíl a rozdíl v procentech) je možné zobrazit v přehledu oddílu C. Tato kontrola nelze provést nad kontrolním hlášením, které není poslední v rámci časové periody. V případě, že je kontrolní hlášení měsíční a výkaz DPH čtvrtletní, je možné kontrolu provést jen pro třetí kontrolní hlášení v rámci čtrvrtletí. Jako přípustný rozdíl vzhledem k různému zaokrouhlení je zvolena částka 1 Kč.


Novinka Byl optimalizován proces nápočtu kontrolního hlášení.


Novinka Je-li kontrolní hlášení uzavřeno, systém blokuje nebo omezuje opravy v deníkových dokladech, které mají vazbu na toto uzavřené kontrolní hlášení.

Opatření lze rozdělit na tyto skupiny :

a) editor účetního deníku, - pole pro zadání údajů, která mají vliv na kontrolní hlášení, jsou nepřístupná, oprava není možná výjimkou jsou pole pro organizaci, DIČ a párovací znak, které je možno měnit v případě, že úč.doklad vstupuje jen do částí A.5. nebo B.3. (oprava ostatních údajů možná je, např. zakázka apod.)

b) mazání účetního řádku nebo dokladu a hromadné přířazení období DPH - systém zahlásí chybu a operace se neprovede

c) hromadná oprava v deníku, hromadná oprava údajů KH v deníku - systém umožní opravu organizace, DIČ, párovacího znaku a/nebo evid.čísla daň.dokladu v případě, že má doklad vazbu jen na části A.5. nebo B.3. kontrolního hlášení (oprava ostatních údajů možná je, např. zakázka apod.) - do editoru hromadných změn údajů pro KH v účetním deníku byla přidána možnost měnit párovací znak

d) spárování salda - systém umožní spárování (tedy změnu organizace a/nebo párovacího znaku) v případě, že má měněný doklad vazbu jen na části A.5. nebo B.3. kontrolního hlášení - zde je navíc přidána i kontrola na neuzavřené kontrolní hlášení - v případě, že systém predikuje vstup měněného dokladu do kontrolního hlášení, je uživateli položen dotaz na pokračování


Novinka Hromadné účtování účtenek, účtenky "Do limitu", které nemají zadánu organizaci ani kontaktní osobu. Do účetního deníku se do těchto řádků nezapisuje ev.číslo daň.dokladu (číslo účtenky).


Novinka Do odpovídajících přehledů bylo doplněno nastavení práv na akce Uzavření, Otevření, Aktualizaci přehledů Kontrolní výkaz DPH SK, Kontrolní hlášení DPH CZ a MOSS.


Oprava Byla opravena chyba v případě, že jeden úč. doklad obsahuje různé párovací znaky nebo ev. čísla daň. dokladů nebo různé organizace na nedaňových řádcích, daňové řádky jsou označeny do limitu. Nedošlo k jejich nápočtu do oddílu A.5. resp. B.3.


Oprava Export dokladů pro skupinovou registraci KH DPH se neprovedl.

Opraveno.


Novinka Při účtování kurzového rozdílu k fakturám/k bil.dni nebo účtování dorovnání a v případě, že na saldokontním řádku kontace není zadán účet, mohl systém nahlásit chybu "Není zadán účet" i přes to, že by měl dohledat účet v účetním deníku.

Opraveno. Při dohledávání účtu je zohledněno nastavení "Párování plateb z bankovních výpisů" na účtu. Pro účtování se primárně přebírá účet s příznakem "Účet použít prioritně (pouze saldokontní)", když takový není, pak s příznakem "Účet použít". Jestliže je účet nejednoznačný nebo není dohledán žádný, potom teprve dojde k chybovému hlášení "Není zadán účet".

¨


Oprava Při účtování pokladního prodeje mohlo dojít k chybě při přenosu kontaktní osoby "The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK__TabDenik__KontaktOsoba".

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace

Nový číselník - Číselníky - Organizace - Partneři v konsolidaci státu. Až MF ČR zveřejní závazný číselník partnerů konsolidace státu, bude možné tento číselník naimportovat do Helios Orange (pomocí akce "Import", soubor PARTKON_CZ_201602.TXT). Až bude číselník naplněn, bude možné pomocí akce "Aktualizace konsolidace organizace ke dni" aktualizovat příznak "Konsolidace" v číselníku organizací.


Novinka Do kontrol výkazů pro příspěvkové organizace (spouštěné v přehledu období pro výkazy) byly doplněny chybějící kontroly pro přehled o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Hláška „Nedohledán jednoznačně výkaz!“ se v případě správného seznamu výkazů nebude zobrazovat.


Oprava Přehled o peněžních tocích pro rok 2015 - CSÚIS hlásil chybu. Položka A.II.4

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export