Verze 2.0.2016.0010 - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Kartové centrum KB, upraveno účtování mínusové transakce


Novinka Import kartového centra Unicredit bank

Stringové identifikátory jsou porovnávány vždy až po převodu na velká písmena.


Fakturace

Novinka Na řadě dokladů je možné nastavit zdroj číslování pro kontrolní hlášení DPH. Při pořízení nového dokladu se toto nastavení přenese na hlavičku dokladu. Pokud však vznikne nová hlavička dokladu jako kopie či generovaný převod ze zdrojového dokladu, nastavení na cílové řadě se neuplatnilo. Opraveno, na hlavičku dokladů je údaj zdroj číslování pro kontrolní hlášení DPH doplněn vždy v souladu s hodnotou nastavenou na příslušné řadě dokladů.


Novinka Do následujících formulářů doplněn tisk atributu ev.č.daň.dokladu pro kontrolní hlášení DPH:
 • -1300 Průvodka k došlé faktuře II. (samovyměření)
 • -22 Průvodka k došlé faktuře II.


Novinka Přepracovaný výpočet kurzových rozdílů na úhradách z bankovního výpisu.


Oprava Pokud se generuje faktura přímo z došlé objednávky a režim DPH je nastaven přímo na fakturách, byla rekapitulace DPH na formuláři faktury nulová.

Opraveno.


Firemní aktivity

Oprava Opravena chyba 'Conversion failed when converting the nvarchar value to data type int', která mohla nastat při vstupu do přehledu 'Doklady - všechny' v editoru Aktivity.


Majetek

Oprava Po spuštění aktualizace protokolu zavedení zařazeného do operativní evidence se smazala jeho hodnota.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka Legislativní připravenost

Tato verze je již připravena k tomu, abyste VYPOČÍTALI mzdy za leden 2016 podle nové legislativy.

Vzhledem k tomu, že však nemáme k dispozici všechny dílčí podklady (nová struktura xml Přehled o výši pojistného, Příloha k žádosti o, případně další formuláře), bude ještě jedna verze mezd koncem měsíce ledna (až budeme mít kompletní podklady pro vývoj). Nicméně samotný výpočet za měsíc leden lze na této verzi provést.

Upozornění POZOR!!!!!!!!

Pokud jste měli nainstalovanou verzi 2.0.2015.1200 nebo vyšší a již jste měli provedenou roční uzávěrku, je NUTNÝ následující postup (aby se daňová zvýhodnění na druhé a třetí dítě nastavila na správné hodnoty):

 • Nainstalujte tuto verzi
 • Vstupte do nabídky Mzdové období
 • Postavte se na měsíc leden 2016
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Vyber období
 • Objeví se hláška "Vybrané období je 01/2016
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Aktualizace mzdových konstant
 • Objeví se hlášení "Aktualizace mzdových konstant proběhne od vybraného období do konce zóny"
 • Toto hlášení potvrdíte tlačítkem OK

Tímto máte program připraven pro to, abyste mohli počítat výplaty za měsíc leden 2016.

DOPORUČENÍ:

Výše popsanou aktualizací nikdy nic nezkazíte, proto ji DOPORUČUJEME spustit před tím než výplaty za měsíc leden 2016 začnete na této verzi počítat (bez ohledu na to, zda či na jaké verzi byla provedena roční uzávěrka).


Novinka Legislativa 2016 - Daňové zvýhodnění na děti

Ve Sněmovním tisku číslo 612 je v tuto chvíli návrh na zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě.

Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění”)

ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě,
ve výši 17 004 Kč ročně na druhé dítě,
ve výši 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě,

ZTP/P
ve výši 26 808 Kč ročně na jedno dítě,
ve výši 34 008 Kč ročně na druhé dítě,
ve výši 41 208 Kč ročně na třetí a každé další dítě,


K dnešnímu dni (15.1.2016) však nebyl schválen. Nebude se projednávat dříve než 19.1.2016.

Vzhledem k tomu, že tyto nové hodnoty jsme v dřívějších verzích Heliosu do programu již implementovali (předpokládali jsme, že se stihnout schválit), pro vrácení původních hodnot daňového zvýhodnění je NUTNÝ následující postup:

Upozornění POZOR!!!!!!!!

Pokud jste měli nainstalovanou verzi 2.0.2015.1200 nebo vyšší a již jste měli provedenou roční uzávěrku, je NUTNÝ následující postup (aby se daňová zvýhodnění na druhé a třetí dítě nastavila na správné hodnoty):

 • Nainstalujte tuto verzi
 • Vstupte do nabídky Mzdové období
 • Postavte se na měsíc leden 2016
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Vyber období
 • Objeví se hláška "Vybrané období je 01/2016
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Aktualizace mzdových konstant
 • Objeví se hlášení "Aktualizace mzdových konstant proběhne od vybraného období do konce zóny"
 • Toto hlášení potvrdíte tlačítkem OK

Tímto máte program připraven pro to, abyste mohli počítat výplaty za měsíc leden 2016.

DOPORUČENÍ:

Výše popsanou aktualizací nikdy nic nezkazíte, proto ji DOPORUČUJEME spustit před tím než výplaty za měsíc leden 2016 začnete na této verzi počítat (bez ohledu na to, zda či na jaké verzi byla provedena roční uzávěrka).


Novinka Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 23 AJ

V přehledu Roční sestavy byl přidán formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 23 v anglickém jazyce.


Mzdy (SK)

Novinka Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za január 2016 podľa novej legislatívy.

Vzhľadom k tomu, že doteraz nie je k dispozícii avizovaná zmena štruktúry Mesačného výkazu príspevkov a poistného (MVPP) a Výkazu poistného a príspevkov (VPP) 2016, budete musieť vykonať ešte minimálne jeden update. Ďalšiu verziu chystáme na cca 29.1.2016, pokiaľ budú do tej doby chýbajúce informácie k dispozícii, bude ich táto verzia obsahovať.


Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1.1.2016 - mzdové konštanty

1. suma životného minima fyzickej osoby sa od 1.7.2015 nezmenila a naďalej je jej výška € 198,09 mesačne, z toho dôvodu sa:

1. sadzba dane pre rok 2016 nemení
2. daňový bonus na dieťa pre rok 2016 nemení
3. základná nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2016 sa nemení
4. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre rok 2016 nemení

2. max. výška ročnej odpočítateľnej položky na DP SDS za rok 2016
Základ dane sa v RZD môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane, tzn. v roku 2016 je maximálne vo výške 1029,60 €.

3. max. výška ročnej odpočítateľnej položky na DDS za rok 2016 sa nemení

4. medzi príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane sa pridáva v § 5 ods. 7 písmeno m), sociálna výpomoc vyplatená zamestnancovi zo sociálneho fondu (§ 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde) v úhrnnej výške najviac € 2000,- v jednom roku len od jedného zamestnávateľa z dôvodu:

 • úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca,
 • odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí,
 • dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia.

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2016 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. symbol DP SDS = 1029,60 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

2. v editore číselníka Dane symbol ZD na záložke Daň v sekcii [2] Ročná daň v časti Príjmy oslobodené od dane vznikla nová konštanta: Výpomoc zo sociálneho fondu, ktorá je naplnená od 1/2016 hodnotou € 2000,-.

V definícii mzdovej zložky skupiny Nešpecifikovaný príjem so vstupným formulárom "Čiastka" pribudla na záložke Zápočíteľnosť do základní položka Výpomoc zo sociálneho fondu:

 • táto položka odlišuje takýto druh peňažného príjmu od ostatných peňažných príjmov pre účely vystavenia Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch 2016

4*pred použitím mzdovej zložky pomocou, ktorej používateľ zadáva do výpočtu mzdy sociálnu výpomoc z prostriedkov sociálneho fondu je potrebné túto položku označiť

 • pre účely poskytovania takéhoto príjmu je potrebné si vytvoriť 2 mzdové zložky, medzi ktorými bude rozdiel len v nastavení položky Základ pre daň (jedna bude oslobodená od dane a druhá bude zdaňovaná)

Nad výpočtom mzdy pribudla nová mäkká kontrola, ktorá pri použití MZ so zaškrnutou položkou Výpomoc zo sociálneho fondu, ktorá netvorí základ pre daň prekročí ročný limit uvedený v konštante Výpomoc zo sociálneho fondu, zahlási: "Prekročený ročný limit nezdaneného príjmu pre Výpomoc zo sociálneho fondu."

Táto hláška sa automaticky zobrazí v procesnom okne výpočtu mzdy ako aj v stĺpčeku Info, ktorý si môžete zobraziť pomocou tl. Nastav (kl. skratka F4).

Po prekročení ročnej hranice by mal používateľ začať používať druhá mzdovú zložku, ktorá bude tento príjem zdaňovať.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2016 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016

Použité skratky:

 • RZD - ročné zúčtovanie dane
 • DP SDS - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 • DDS - dochodkové doplnkové sporenie
 • SF - sociálny fond


Novinka ÚPRAVA - ELDP elektronicky

Pri exporte elektronického ELDP (cesta: Zamestnanci/ELDP/akcia Správy/podakcia Generovanie správ) boli vykonané nasledovné úpravy:
1. podateľňa hlási chybu: "Hodnota - elementu "supCislo" je chybná - táto chyba sa zobrazí, ak nie je vyplnené popisné číslo v trvalom bydlisku zamestnanca - upravené

2. podateľňa mohla hlásiť chybu: "Element "zoznamELDPZec" ma zlý obsah - upravené

3. podateľňa hlási varovanie: " Nevyplnený údaj : Ulica a Nevyplnený údaj : Orientačné číslo" - toto varovanie sa zobrazí, ak trvalé bydlisko zamestnanca nemá vyplnenú ulicu a orientačné číslo :

Odpoveď zo Sociálnej poisťovňi:
"Hlásenie týkajúce sa vypĺňania adresy v eELDP je momentálne v riešení. Jedná sa však len o varovanie, ktoré nebráni odoslaniu a ďalšiemu spracovaniu xml súboru v prípade, že nie je vyplnená ulica."

UPOZORNENIE:

Začiatok povinnosti elektronického zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia bude závisieť od počtu zamestnancov zamestnávateľa:

1. od 4. januára 2016 do 30. júna 2016 – prechodné obdobie zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej alebo papierovej podobe pre všetkých zamestnávateľov (pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej je prechodné obdobie predĺžené do 31. decembra 2016),

2. od 1. júla 2016 – povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20,

3. od 1. januára 2017 – povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej.

(zdroj: www.socpoist.sk)


Novinka NOVINKA - Výpočet exekučných zrážok od 1.1.2016

Mení sa zákon č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v § 1 ods. 1, ktorý od 1.1.2016 znie: "(1) Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky."

Na základe tejto zmeny boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné úpravy:

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2016 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre výpočet exekučných zrážok platné od 1.1.2016

Novú hodnotu mzdovej konštanty pre výpočet exekučných zrážok si môžete skontrolovať v editore Konštanty a číselníky na záložke Ostatné sekcia [5] Výkon rozhodnutia, Odbory položka "Na osobu povinného", ktorá má od 1.1.2016 hodnotu € 198,09.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2016 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016


Novinka Novinka - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2016 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2015 Z.z. zo dňa 7.10.2015, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2016 na nasledovné hodnoty:

Stupeň náročnosti práce / Sadzba MMN pri 40 hod. za týždeň / Sadzba MMN mes. odmeň.
1. stupeň / 2,3280 € / 405,00 €
2. stupeň / 2,7936 € / 486,00 €
3. stupeň / 3,2592 € / 567,00 €
4. stupeň / 3,7248 € / 648,00 €
5. stupeň / 4,1904 € / 729,00 €
6. stupeň / 4,6560 € / 810,00 €

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2016 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2016.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2016 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zdaniteľnom príjme 2016

Finančná správa SR vydala nové tlačivo Potvrdenia o zdaniteľnom príjme pre zdaňovacie obdobie 2016.

Na základe tohto boli do systému Helios Orange zapracované nasledovné distribučné tlačové formuláre nad prehľadom Ročné zostavy:

Sys.č. / Názov / Platnosť od

 • -403302 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2016
 • -403301 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2016


Novinka NOVINKA - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.... za mesiac 2016

Od 1/2016 platí nové Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.... za mesiac, v ktorom sú nasledovné zmeny:

1. vznikla nová sekcia Údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa

2. časti III. a IV. boli zlúčené

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. nad prehľady Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad pribudol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403150 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF) / 01.01.2016

2. v tlačive Potvrdenie o podaní hlásenia za rok nie sú žiadne zmeny, preto je možné použiť distribučný tlačový formulár: Sys.č. / Názov / Platnosť od -403142 / MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF) / 01.01.2013

3. nad prehľady Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad boli zapracované tieto zmeny aj do definície správ do pôvodného formátu správ:

Mesačný prehľad DÚ (XML) od 2013


Novinka ÚPRAVA - Mzdový kalendár - sviatok 6.1.2016

Pri generovaní mzdového kalendára pre rok 2016, ktorý má zachované sviatky sa neoznačí deň 6.1. 2016 ako sviatok.

Upravené

Po update na túto verziu sa automaticky vo všeobecných a osobných mzdových kalendároch za rok 2016, ktoré obsahujú v 1/2016 sviatok, označí deň 6.1.2016 ako sviatok.


Novinka NOVINKA - Hlásenie zmien ZP - zmena zdravotnej poisťovni k 1. 1.

V zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení Z.z. § 24 písm. c./ Povinnosti platiteľa poistného:
c) písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným úradom najneskôr do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného okrem zmeny platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 3 druhej vete a z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l), m), r) a s), ktorú treba oznámiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného; ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky; lehoty sú dodržané, ak zamestnávateľ prihlási zamestnanca do ôsmich pracovných dní odo dňa prijatia potvrdenia Sociálnej poisťovne, aké právne predpisy sa na danú osobu vzťahujú podľa osobitných predpisov,3a).

Na základe tohto ustanovenia bolo v systéme Helios Orange rozšírené generovanie Hlásení zmien ZP (cesta: Zamestnanci/Hlásenie zmien ZP) o generovanie odhlášky z pôvodnej zdravotnej poisťovni a prihlášky do novej zdravotnej poisťovni.

Toto generovanie sa vykonáva nad mzdovým obdobím JANUÁR a rozšírenie funkcionality generovania sa týka akcie Generuj zmeny podakcie:
Všetky zmeny (t.j. jedná sa o rozšírenie funkcionality pôvodnej hromadnej akcie)
Zmena zdravotnej poisťovni (nová akcia, ktorá je viditeľná len nad mzdovým obdobím JANUÁR)

Rozšírená funkcionalita generovanie hlásení zmien ZP z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sa týka všetkých druhov pracovných pomerov, z ktorých je povinnosť platiť zdravotné poistenie.

Po vygenerovaní týchto hlásení používateľ uvidí v stĺpčeku Zdroj hodnotu "Zmena zdravotnej poisťovni" (stĺpček je možné si do prehľadu Hlásenie zmien ZP zobraziť pomocou tlačidla Nastav).


Novinka Novinka - Zmeny sociálneho poistenia od 1.1.2016 - mzdové konštanty

1. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2014 je v hodnote € 10296,- z toho dôvodu sa od 1.1.2016 mení výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 4290,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2016 67 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, t.j. zo sumy € 858 je hodnota € 574,86.

3. V zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení § 4 odseku 5:
„(5) Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a je 200 eur.“

4. DVZ na určenie náhrady príjmu pri DNP zamestnanca nesmie byť vyšší ako DVZ určený z 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu:
Max.DVZ pre náhradu príjmu v roku 2016 je 42,3123 €

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2016 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 4290,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 574,86 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. DoBPŠ - hranica pre DP - 18 rokov a 26 rokov = 200,- (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
4. Maximálny DVZ = 42,3123 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2016 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov


Novinka Novinka - Zmeny zdravotného poistenia od 1.1.2016 - mzdové konštanty

1. Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2014 je v hodnote € 10296,- z toho dôvodu sa od 1.1.2016 mení výška mesačného maximálneho VZ na ZP € 4290,- a ročný maximálny VZ na ZP z dividend na hodnotu € 51480,-

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre PDN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2016 67 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, t.j. zo sumy € 858 je hodnota € 574,86.

Na základe týchto zmien bol v systéme Helios Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2015 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ mesiac = 4290,- a Dividendy - maximálny VZ = 51480,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie) 2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 574,86 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2015 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2016

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný

Obecné

Novinka Provedena úprava logiky Parametrizovaných view. Pokud tato view dotahují data z aktuální DB (implicitní stav), nebude tato DB součástí definice těchto view, což mj. usnadní např. obnovy DB do DB jiných systémových jmen bez hlášení změn definice těchto view, kdy doposud docházelo ke změně systémového jména DB v definici view z původní DB na jméno nové DB.


Oprava Opravena chyba nastavení hodnot na databázových editačních polí typu Kalkulačka.


Oběh zboží

Novinka Kód pro převod dokladu byl výkonnostně optimalizován.


Pokladna

Novinka Akce "Přepočítat stav pokladny dle čísel dokladů" je vztažena vždy k datu případu aktivního (vybraného) řádku přehledu. Protože to nebylo z vypisovaných informací patrné, dotaz "Čas na dokladech bude změněn, pokračovat?" byl doplněn datem případu "Datum případu: dd.mm.rrrr

Čas na dokladech bude změněn, pokračovat?"
a závěrečná zpráva byla změněna na
"Aktualizace stavu pokladny číslo "nnn" za období od dd.mm.rrrr 00:00 do dd.mm.rrrr 23:59 skončila úspěšně" (kde dd.mm.rrrr je datum případu aktivního řádku).


Novinka Jestliže je Evidenční číslo daňového dokladu vyplněno, do účetního deníku se přenese.

Jestliže není Evidenční číslo daňového dokladu vyplněno, do účetního deníku se přenese číslo : řada pokladny + pořadové číslo pokladního dokladu.


Splátkování a leasing

Novinka Z předmětu leasingu se načítá Číslo pro KH/KV, je-li nevyplněno, pak Číslo smlouvy.


Účetnictví

Novinka Umožněno sestavení a podání kontrolního výkazu ve formátu XML na EPO

včetně rychlých odpovědí na výzvu: "Není povinnost podávat kontrolní hlášení" a "potvrzení správnosti naposledy podaného kontrolního hlášení".
Pole "Rychlá odpověď na výzvu", "Druh rychlé odpovědi na výzvu" a "Číslo jednací výzvy" jsou přístupná, i když je kontrolní hlášení uzavřeno.
Při zaškrtnutí rychlé odpovědi na výzvu je při ukládání kontrolováno, zda je zadáno číslo jednací výzvy. Dále je kontrolován formát čísla jednací výzvy.

Upozornění K testování XML podání využívejte aplikaci EPO. Každé podání XML přímo na společné technické zařízení správců daně je považováno za ostré podání, proto bude zpřístupněno až ve verzi koncem ledna 2016.


Novinka Kontrola dokladů KH
 • pokud je účet/DK i na A.4. i A.5. resp. B.2. i B.3. a NENÍ označeno Kontrolní hlášení do limitu -> kontrola na ev.číslo daň.dokladu se provádí
 • pokud je účet/DK i na A.4. i A.5. resp. B.2. i B.3. a JE označeno Kontrolní hlášení do limitu -> kontrola na ev.číslo daň.dokladu se neprovádí


Novinka Umožněna oprava DUD pro přeúčtování.

Postup:

 • v přehledu období DPH akcí "Zrušení přeúčtování období DPH"zrušit všechna dosavadní přeúčtování
 • tím se uvolní pole pro zadání DUD pro přeúčtování v globálních konstantách
 • změnit v globálních konstantách DUD pro přeúčtování na jakýkoliv DUD, který dosud neobsahuje žádné doklady
 • v přehledu období DPH akcí "Přeúčtování DPH SK" obnovit všechna dosavadní přeúčtování

Pozn. DUD pro přeúčtování v globálních konstantách lze změnit v případě, že v daném DUD nejsou žádné doklady přeúčtování


Novinka Do pole "Sídlo" v části A.3. se plní i PSČ a kód země.

Při tisku se respektuje přiřazený formulář.


Novinka Zajištena distribuce číselníků:
 • Analytiky PAP
 • Kontroly PAP

Z HELIOS Store je možné instalovat nový ZIP soubor nebo instalovat pomocí akce Import z TXT souborů v adresáři SYSTEM.


Novinka Kontrolní hlášení

V popisu struktur XML není DIČ pro A.2. povinné
V kontrolách byla odstraněna tvrdá kontola, která zabránila zařazení dokladu do KH. Pokud na dokladu patřícího do A.2. není DIČ:

 • zobrazí se pouze varovná hláška
 • doklad do KH - A.2. se zařadí bez DIČ


Oprava Opravena chyba při nastavení práv u přehledů
 • Kontrolní výkaz DPH - SK (1507)
 • Kontrolní hlášení DPH - CZ (1709)
 • Číselník kódů pro PDP (1633)
 • Daňové klíče (1579)
 • Daňový režim (1581)

Práva nešlo nastavit, pokud nebylo právo na soudeček Účetnictví.


Oprava Nad kontrolním hlášením s daňovými klíči po spuštění kontroly dokladů systém hlásil chybu "Incorrect syntax near the keyword INSERT".

Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Oprava V editoru účetního deníku nebyla přístupná pole:
 • Organizace
 • IČ DPH
 • Párovací znak

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export