Verze 2.0.2015.0902 - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Banka - automatické přiřazení úhrad bylo pomalé.

Opraveno.


Oprava Banka - při generování platebních příkazů z přijatých faktur se objeví hláška "Nalezeno více bankovních spojení", pokud mám označeno více faktur od několika organizací, kde je přednastaveno různé bankovní spojení pro platební příkazy.

Při výběru datumu nelze pak ani vybrat žádné bankovní spojení, přehled je prázdný.
Opraveno.
Přehled se naplní v každém případě bankovními spojeními vlastní organizace.
V editoru pro výběr datumu splatnosti se přednastaví bankovní spojení:
a) pokud mají vybrané faktury přednastavené identické bankovní spojení, vybere se právě toto bsnkovní spojení
b) v ostatních případech se vybere přednastavené bankovní spojení vlastní organizace


Oprava Ve verzích 2.0.2015.08xxx docházelo k tomu, že se platební příkaz z fakturace generoval s měnou, která je zadána na bankovním spojení.

Opraveno, platební příkaz se generuje v měně faktury.


Celní případy

Novinka NCTS Přijatý - upraveno zaokrouhlování hmotností na položkách - nově na 3 des.místa. (z důvodu podání CIM-OTS zpráva OTS07)


Oprava ECS, NCTS Vydaný - při žádosti o storno (pouze verze 2.0.2015.0900 se chybně exportovaly hodnoty pro typ důvodu Omyl a Zvláštní okolnosti (0,1).

Správně má být v xml (1,2) dle číselníku DUVSTO.
Opraveno.


Fakturace

Novinka Opraveny chyby při vystavování zápočtů ve fakturaci:
 • Při částečné úhradě přijaté faktury formou vystavení platebního příkazu a následném přiřazení úhrady z bankovního výpisu se v zápočtu ve fakturaci nabící chybná částka.
 • Při vystavení PP do doby přiřazení úhrady z bankovního výpisu se při nastavení konstanty „Zaplacené faktury posuzovat k“ na "Saldo" do zápočtů ve fakturaci chybně nabízala částka salda (tedy fakturovaná částka neponížená o částku platebního příkazu). Opraveno, vždy se bude pro zápočty ve fakturaci posuzovat podle Salda v přípravě.


Kontrakty a odvolávky

Novinka V editoru výdejky nebo expedičního příkazu je nová funkce na položkách dokladu "Převod položek - z termínu odvolávek (přijatých)".

Do výdejky nebo expedičního příkazu tak, lze doplnit i položky s vazbou na odvolávky.


Novinka V přehledu odvolávek byla na sloupci "Množství realizované" nastavena podpora sumování.


Novinka V přehledu odvolávek i termínů odvolávek byly doplněny následující definované vazby:
 • organizace
 • místo určení


Mzdy (CZ)

Novinka Předzpracování - atribut Hodiny, Dny

Jestliže se do editoru Předzpracování zadávala poue část dne, např. 4 hodiny (dovolená...) a ihned po zadání hodin uživatel klikl myší na atribut Den (needitovatelný), vrátily se Hodiny do hodnoty plného úvazku.

Funkcionalita upravena.


Novinka Generátor mzdových sestav - výběr třídícího hlediska

Při výběru třídících hledisek před výpočtem generátorové sestavy nebylo možné u některých třídících hledisek (Kategorie, Mistr, Mzdová účetní, Druh mzdy) použít výběr z návazného číselníku, ale bylo nutné výběrová kritéria zadat "ručně".

Upraveno.


Novinka Formulář Daň zálohová - měsíční přehled odvodu

Formulář Daň zálohová - měsíční přehled odvodu nad přehledem Výpočet mzdy chybně zobrazoval zálohovou daň v případě použití speciálních daní definovaných ve mzdových konstantách.

Opraveno


Novinka Tarifní tabulky 564/2006 účinné od 1.11.2015, odstavce 1,3,4,5,7,9

V minulé verzi došlo chybně k distribuci tarifních tabulek z odstavců 2, 6 a 8. Důvodem byla časová tíseň a pozdní vydání nařízení vlády ve sbírce. Zvýšení tarifů u těchto odstavců je platné až od 1.1.2016. V případě, že jste vygenerovali v obdodí 11/2015 i tyto odstavce. Je nutné tabulky přegenerovat, aby se hodnoty vrátily na částky před obdobím 11/2015.

Je nutné provést znovu následující kroky:
Vstupte do přehledu Mzdové konstanty, Platové třídy a stupně. Na akci v místní nabídce Generuj mzdové tarify najdete tabulky pro odstavce 2,6 a 8. Po stisknutí se vygenerují jednotlivé tabulky. Hodnoty se vytvoří nové nebo se původní hodnoty přepíší na nové.

Upozornění Pro změnu tarifů ve mzdových údajích je nutné provést Aktualizaci přehledu Kontrola platových stupňů a tříd a Aktualizaci platových stupňů označeným zaměstnancům.


Oprava Měsíční exporty za organizaci - Export pro Portál ZP

V případě exportu Přehledu o platbě pojistného (ZP) vzorem pro Portál ZP, se chybně zadávaly data splatnosti respektive opravy. Problém nastával jak v řádném tak i v opravném exportu.

Opraveno


Oprava Roční sestavy - Formulář Mzdový list - na šířku (od roku 2015) s generátorem

Byl upraven tiskový formulář mzdového listu s tiskem generátorové sestavy typu mzdový list. Docházelo k chybám při tisku části generátoru (sestava stále načítala stránky a nevytiskla se, netiskl se první řádek generátorové části atd.)

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Predspracovanie - atribút Hodiny, Dni

Ak sa do editora Predspracovanie zadala len časť dňa, napr. 4 hodiny (dovolenka...) a hneď po zadaní hodín používateľ klikol myšou na atribút Deň (needitovateľný), vrátili sa Hodiny do hodnoty plného úväzku.

Funkcionalita upravená.

Oběh zboží

Novinka Definice obalu byla doplněna o druh dokladu. Obalů lze přednastavit více než jeden.


Oprava Generování inventurních položek hlásilo chybu

Invalid object name #tmpOZSezIDInventura
Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy neproběhla realizace dokladu (Alt+F2) a hlásila chybu "Field realizovano not found". Vyskytla se v případě, když uživatel odstranil sloupec s příznakem realizace z přehledu dokladů.


Oprava Opraven výkonnostní problém, kdy akce Zruš storno a původní doklad běžela nefektivně a blokovala práci ostatních uživatelů.


Pokladní prodej

Novinka V Definici obalů lze nastavit, jestli se má obal použít pro Pokladní prodej.


Oprava Funkce "Přidej/změň obal ..." na položce účtenky nefungovala, opraveno.


Přepravní služby

Novinka Přepravní služby / Nabídky a poptávky

Při kopii nabídky se systém zeptá na aktualizaci kurzů (jako u zásilek).


Novinka ARES v modulu Přepravní služby - bylo doplněno načtení údajů: název části obce, městská část, okres.

Vazba na ARES v přepravních službách je určena pro "rychlé" načtení základních údajů o organizaci v případě jednoznačné shody. Pro širší načítání a funkcionality je nutné zakoupit specializovaný plugin.


Účetnictví

Novinka Ve verzích HELIOS Orange 2.0.2015.0800 až 2.0.2015.0900 mohly nastat problémy s výkonností zejména u těchto operací:
 • účtování z agend (fakturace, mzdy a další agendy)
 • vystavování / hromadné generování platebních příkazů tuzemských i zahraničních
 • vystavování upomínek
 • mazání poznámek u saldokontních složek po vystavení upomínky nebo platebního příkazu
 • automatické přiřazení úhrad

Byla provedena optimalizace vedoucí k odstranění uvedeného problémů.


Novinka V přehledu saldokontních skupin je nová akce "Aktualizace sloupců salda (datum upomínek, sumy plat.příkazů)".


Oprava Pokud byl saldokontní případ tvořen jedním účetním řádkem, došlo po vytvoření nebo smazání upomínky nebo platebního příkazu ke smazání poznámky k saldokontnímu případu.

Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Při aktualizaci druhého dodatečného kontrolního výkazu DPH SK se do výkazu mohly započíst doklady, které tam nepatří.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace.

Odesílání rozvahy ve formátu XML platném od 1.1.0.2015 bylo v některých případech chybné XML.
Opraveno.


Výroba

Novinka Přehled Rozpis závad byl rozšířen o dva nové atributy:
 • Datum pořízení
 • Autor záznamu


Novinka Při kopii výráběného dílce ve výrobě se dosud přenášely i všechny externí atributy. Od nové verze se budou kopírovat jen externí atributy, které budou mít nastavenu vlastnost "Kopírovat".


Novinka Při zobrazení pohybů nedokončené výroby - ve funkci "Stav k datu" docházelo k tomu, že když bylo vybráno datum, tak se výpočet provedl správně dle zadaného data, ale v nadpisu a na spodní liště okna se stále zobrazovalo původní datum.

Opraveno.


Novinka Do odchylkového řízení ve výrobě byla přidána možnost schvalování odchylek.

Na řadě odchylek lze přednastavit předpis schvalovacího řízení.

Na číselník odchylek lze připojit dokumenty.

Schvalování odchylky je nyní možné nejen z číselníku odchylek, ale i z odchylkovaných přehledů:

 • Materiály a polotovary pro výroby
 • Výrobní operace
 • Nářadí pro výrobu
 • Vedlejší produkty z výroby

Na řadě odchylek lze nastavit příznak "Automatické nastavení platnosti po ukončení schvalovacího řízení". Při schválení odchylky všemi účastníky schvalovacího řízení dojde automaticky k nastavení platnosti odchylky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export