Verze 2.0.2015.0200 - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Banka - úhrady řádku bankovního výpisu - akce Přenos faktur, mohlo se stát, že akce nepřenesla částku a nevytvořila úhradu z částečně uhrazené faktury.

Opraveno.


Oprava Kartové centrum Slovenská sporiteľňa, při importu systém prohodil hodnoty Částka a Částka k úhradě.

Opraveno.


Celní případy

Novinka Nový celní modul Svobodné celní pásmo.

Nový druh deklarace, s možností převodu na ICS, ECS, NCTS Vydaný,
napojení na Odesílání informací při změně stavu,
napojení na přípravnou fakturaci.
napojení na kontroly vyplněnosti.

V nastavení parametrů přidány atributy pro nastavení LRN.
IDSubjektu se používá z ICS Dovoz.

Scénáře datových výměn podání, viz. dokumentace GŘC Elektronické celní řízení na CÚ dovozu, kapitola 2.10. Uložení zboží do svobodného pásma.

xml zprávy:

 • DN_PODSVP
 • CI_REGSVP
 • CR_UMSVP
 • CI_VYSVP
 • DN_OPRSVP
 • CR_POPRSVP
 • DN_STOSVP
 • CR_STOSVP
 • CI_CHB

možnosti podání, oprav, storna.


Novinka Generování dodatečných ICS Dovoz z NCP Dovoz - hrubá hmotnost nebude zaokrouhlována pro legislativu CZ.

(zůstává pro leg. SK, dle pravidla PR068, do 1kg na 3 des.místa, jinak zaokrouhlení matematicky)


Novinka NCTS Přijatý - po vyplnění MRN a odchodu z políčka systém dohledává GuidScénáře z NCTS Vydaného se stejným MRN, po nalezení se zaktualizuje.

Zrušeno. Nebudou shodné scénáře, ač je shodné MRN.


Novinka Předložené podklady a licence, akce Kopie podkladů z první položky - bude vždy přebírat přiložené scany dokumentů, bez ohledu na nastavení v parametrech - to zůstává pro kopii dokladu, kopii položky, převod dokladu.


Novinka Přípravná fakturace

Pro generování Vydaných faktiur z Přípravných faktur se bude brát ohled na měnu,kurz, jednotku měny. + stávající: odběratel+řada+zakázka.


Novinka ICS Dovoz - výpočet cla: úprava akce pro výpočet cla, pokud výpočet vychází z hmotnosti.

Doposud nebyla celní sazba v takovém případě vyplňována, byla zobrazena hláška, že sazba vychází z jiného základu.
Upraveno.


Doprava

Novinka Upraven export Silniční daně do xml - odstraňuje se nepovolený znak &


Novinka Při generování pokladních dokladů lze zvolit libovolnou kombinaci zúčtovaných měn.


Novinka Došlo ke změně při generování pokladních dokladů z cestovních příkazů a náhrad. Cyklické vybírání pokladen při generování pokladních dokladů bylo nahrazeno tzv. rekapitulací jednotlivých náhrad podle měn. Ke každé měně se přiřadí příslušná pokladna, kterou ale lze ručně změnit a tím provést zúčtování náhrad se zaměstnancem v libovolné měně, i když nárok je v měně jiné.


Novinka Změny ve zpracování importních souborů z portálu Shell pomocí importního skriptu Shell ETD, podrobně viz dokumentace


Evidence pošty a datové schránky

Oprava V přehledech Zprávy datových schránek nebo Zprávy datových schránek celkem se za určitých okolností při zadávání znaků do rychlého filtru mohla objevit chyba [SQL:102,15] Incorrect syntax near ')'.

Opraveno.


Fakturace

Novinka Do importu faktur přijatých EDI XML formát "EDITEL®-XML (import)" byla doplněna kontrola na částky rekapitulace DPH a případné generování rozdílů do doplňkových položek k faktuře.


Novinka Do importu faktur přijatých EDI XML formát EDITEL®-XML (import) byla doplněna kontrola na částky rekapitulace DPH a případné generování rozdílů do doplňkových položek k faktuře.


Novinka I když je zapnuta funkce "Automat", lze zadat na položce zálohové faktury sazbu DPH, hodnoty DPH jsou při opuštění pole Sazba DPH přepočítány dle zadané sazby.


Novinka Částky daňového kurzu se plní při ukládání editoru položky zál. faktury.

Při přechodu na novou verzi jsou částky daňového kurzu doplněny na všech položkách zálohových faktur, kde je u realizační faktury nastaveno "Režim kurzu DPH pro faktury" na "Přímo na fakturách" a měna faktury a měna DPH se rovnají hlavní měně.


Oprava Fakturace - Vzájemné zápočty

Byla přidána tlačítka pro přepočet kurzu mezi částkou v hlavní měně a částkou v měně dokladu.
Dále byla opravena chyba, kdy se při načtení dokladu do zápočtu nenaplnilo pole datum kurzu.


Oprava Ve vzájemných zápočtech ve Fakturaci se mohla objevit chybová hláška Access violation ..., pokud měl uživatel nastavený uživatelský atribut v editoru zápočtů.

Opraveno


Oprava Byla odstraněna chyba, kdy v případě, že faktura obsahovala položky se sníženou sazbou DPH i s druhou sníženou sazbou DPH, export se ukončil výpisem "Doklad obsahuje více než jednu sníženou sazbu DPH"


Firemní aktivity

Novinka Při vytváření nového záznamu Spotřeba zboží a služeb na aktivitě se nově primárně nabídne zboží ze skladu, který je nastaven v Dodatcích na aktivitě. Pokud zde není, vezme se sklad z kategorie aktivity. Pokud ani zde není, vezme se aktuální sklad. Stejný sklad dle předchozího pravidla se dostane na hlavičku dokladu při generování dokladu OZ. Pokud není nikde sklad nastaven, doklad se nevygeneruje.


Novinka Délka atributu Předmět u Opakovaných úkolů prodloužena ze 40 na 255 znaků, aby korespondovala s délkou předmětu u standardních úkolů.


Intrastat

Novinka Při generování měsíčního hlášení z dokladů oběhu zboží je zařazena preventivní kontrola - autodetekce duplicit v celním sazebníku loňského i aktuálního roku.

V případě kdy detekce zjistí duplicity, tak v případě celního sazebníku minulého roku shodí příznak importu, aby se mohl import celního sazebníku provést znovu (jinak není šance uživatelsky import do minulého roku provést) a uživatel je informován chybovou hláškou s doporučením, aby provedl stažení a import sazebníku.


Kontrakty a odvolávky

Novinka Editory hlaviček odvolávek a termínů odvolávek byly převedeny na uživatelsky definovatelné.


Majetek

Novinka Na protokolech zavedení je možné zadat u externích atributů nastavení "Kopírovat".

Pokud je "Kopírovat" zašrtnuto, bude se hodnota atributu kopírovat při kopii protokolu a přenášet na kartu majetku při generování (je-li na kartě majetku definován stejný externí atribut).


Novinka U účetních pohybů majetku v přehledu karet majetku je možné zobrazit atributy UP Účetní skupina-název a UP Způsob účetního odpisu. Obdobné atributy existují i v 3.pohybech majetku.


Novinka Na účetní pohyby majetku lze připojit doklady pohybu zboží.


Novinka Sloupeček UP Opr.stav k datu zobrazuje hodnoty včetně data, ke kterému je otevřen přehled majetku.


Novinka Do přehledu karet majetku přibyla hromadná akce KM Technické zhodnocení.

Umožňuje zadat hodnotu Technického zhodnocení a Data platnosti najednou do daňových, účetních a 3.pohybů karty majetku.


Novinka Zadání druhu pohybu Změna způsobu v daňových pohybech je omezeno na počátek zdaňovacího období (1.1.2015).


Novinka Na typu majetku nebo kartě majetku je možno zvolit Operativní evidence. Tyto karty majetku jsou bez daňových, účetních a 3.pohybů a na druhé záložce karty majetku je možné u nich zadat OE Cenu stav.


Novinka Na kartách majetku šlo zatím rušit pouze opis pohybů DP->UP. Akce rušení byla rozšířena i o opis UP->DP.


Oprava V majetku, v přehledu Protokoly zavedení, tiskový formulář protokolu (-401), tisknul vždy procentní hodnotu, a ne např. hodnotu počet měsíců. Opraveno.


Oprava Pokud se změnilo odpisování účetních pohybů se způsobem odpisu -5: počtem měsíců do cílové ceny s %, přepočítaly se odpisy i před touto změnou.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Úprava - Vyúčtování důchodového spoření - rozlišovací kód

V měsíčních exportech za organizaci v editoru před odesláním zprávy Vyúčtování důchodového spoření byly doplněny hodnoty Kódu rozlišení důvodu pro podání.

N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti O – do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty


Novinka Nastavení distribučních mzdových složek 241 - placené volno a 235 - vojenské cvičení

U distribučních složek 241 - placené volno a 235 - vojenské cvičení byl upraven atribut dny pro krácení MVZ, je nezatržen. Je to na základě:

§ 3 (9) Následující §
č. 592/1992 Sb.
...
(9) Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud
a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,
b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,15)

A důležité osobní překážky v práci…

§ 191
č. 262/2006 Sb.
...
§ 191
Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu59), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Změnu provedete po instalaci nové verze tak, že vstoupíte do přehledu Mzdové složky, Akce, Aktualizace čísleníků MS dle legisltaivy a vyberete distribuční případně distribuční i uživatelské.

Více o této akci se dozvíte na našich stránkách. https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ)

Od 1.1.2015 dochází zákonem č. 136/2014 Sb. ke změně zákona o zaměstnanosti, kde se mj. vrací pojem Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ).

V programu Helios byla v Doplňujících údajích přjmenována položka OZP na OZP/OZZ a nově zde máte možnost vybrat volbu OZZ.

Rozdíl mezi OZP a OZZ

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou (OZZ).

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou tedy specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

Na osoby, které již byly nebo budou uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, se automaticky pohlíží jako na osoby se zdravotním postižením (OZP). To platí i pro osoby, kterým ČSSZ invalidní důchod nevyplácí z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby důchodového pojištění. Tito lidé tedy o status OZZ nežádají, protože mají z titulu své invalidity status OZP, jehož účel je obdobný – podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce.

Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím (s vyznačením nabytí právní moci), nebo potvrzením, které na žádost občana vydá příslušná OSSZ. Status OZP se prokazuje buď posudkem o invaliditě, nebo potvrzením vydaným příslušnou OSSZ.


Novinka Měsíční exporty, Přehled o výši pojistného 2015

V případě, že došlo k podání přehledu o výši pojistného na ČSSZ za pobočku, docházelo k podání kormě variabilního symbolu s identifikačními údaji z nulté organizace. Funkcionalita je upravena.

Položky Název, ulice, číslo popisné a orientační, místo, PSČ a IČO je možné vyplnit v číselníku poboček. Tyto údaje se pak podávají v XML zprávě PVPOJ.

Upozornění: Pokud některá z povinných položek v číselníku poboček vyplněna není, dotáhne se údaj z nulté organizace.


Novinka Roční sestavy - Mzdový list

Oprava gramatické chyby v tiskových formulářích mzdového listu "Základ ZP neohraničený"

 • Mzdový list - na šířku (od r. 2013)- mzdové složky
 • Mzdový list - na šířku (od roku 2013)
 • Mzdový list - na šířku (od roku 2013) s generátorem


Novinka Roční sestavy - Potvrzení pro úřad práce od 1.1.2012

V případě druhu pracovního poměru dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti byl údaj o průměrném výdělku nulový. Byl upraven tiskový zdroj. Pro úplnost uvádíme vzoreček pro výpočet. Hodnoty se získávají z posledního měsíce předchozího čtvrtletí.

Upozornění: Pokud není týdenní úvazek u dohody o provedení práce uveden (aspoň zdánlivý) bude ve formuláři uvedena nula.

Průměrný výdělek = Průměrný počet týdnů v měsíci * Týdenní úvazek * PHV


Oprava Nápočet do přehledů pro zdravotní pojišťovny druh vynětí obecný zájem

Pokud je zaměstnanec po celý měsíc vyňat z evidenčního stavu pro obecný zájem, měl by se načítat do celkového počtu zaměstnanců na přehledu pro zdravotní pojišťovnu.(podobně jako zaměstnanec na RD).

Opraveno


Oprava Dopočet do minimální mzdy v případě měsíčních mezd a vyplácení náhrady za svátek průměrem

V případě měsíčních mezd a použití proplácení náhrady za svátek průměrným hodinovým výdělkem mohlo dojít k nesprávnému výpočtu částky dorovnání do minimální mzdy.

Opraveno


Oprava Potvrzení o srážkové dani, Potvrzení o zálohové dani - svázané pracovní poměry, více pracovních poměrů

1. Jestliže byly provázány dohody o provedení práce atributem Další PP (tzn. v jednom měsící měl zaměstnanec více než jednu dohodu o provedení práce), nebylo správně vytištěno Potvrzení o srážkách srážkové daně (daň byla správně, Úhrn příjmu nikoliv).

2. Jestliže měl jeden zaměstnanec /jedno rodné číslo/ uplatněnou v jednom měsíci jak zálohovou, tak srážkovou daň, nebylo správně vytisknuto Potvrzení o zdanitelném příjmu (daň byla správně, Úhrn příjmu nikoliv).

Opraveno.


Oprava Aktualizace Přílohy k žádosti o DNP

V případě, že došlo k úpravě v přehledu Údaje pro výpočet DVZ (provedení korekce). Při návratu do přehledu Výpočet mzdy, Akce, Roční docházka, ČSSZ žádost o DNP, nedocházelo k upozornění, že přílohy nejsou aktuální, chcete provést přepočet.

Opraveno


Oprava Oprava - Hlášení a následné hlášení na důchodové spoření a vyúčtování důchodového spoření

V měsíčních exportech za organizaci v editoru při odesílání výkazů týkajících se důchodového spoření, byl zkontrolován kód podepisující osoby a nyní je možné zadat tyto kódy:

1 - zákonný zástupce nebo opatrovník
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství
4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osoby


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Mesačný výkaz ZP od 1/2015 - počet dní

V súlade s usmernením MZ SR sa Počet dní v časti Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky („príloha“) neponižuje o obdobia, kedy je zamestnanec fyzickou osobou podľa § 11 odseku 7 písm. m) a s):
- obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti,
- obdobie ošetrovania člena rodiny alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu,
- obdobie poberania materského.

Vykazovanie sumárneho údaja Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok v časti Údaje o preddavkoch („sumárna časť“) je bez zmien, tzn. ponižuje sa o vyššie uvedené obdobia.

UPOZORNENIE: Je dôležité, aby boli údaje o počte dní, za ktoré sa za zamestnanca vypočítava a platí preddavok od januára 2015 v príslušnej zdravotnej poisťovni evidované správne. Ak ste za obdobie január 2015 odoslali výkaz preddavkov na poistné za zamestnanca, u ktorého trvalo obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie ošetrovania člena rodiny alebo obdobie poberania materského, opätovne za obdobie január 2015 napočítajte a odošlite výkaz (druh výkazu Opravný). U uvedeného zamestnanca bude oproti pôvodnému výkazu zmena v údaji Počet dní (časť Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky). Ostatné údaje výkazu ostanú bez zmien.

Bližšie informácie nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_V%C3%9DKAZ_PREDDAVKOV_NA_POISTN%C3%89_NA_VEREJN%C3%89_ZDRAVOTN%C3%89_POISTENIE_ZAMESTN%C3%81VATE%C4%BDA_od_1/2015


Novinka Novinka - Nová distribučná mzdová zložka Úprava daňového bonusu

Pri generovaní novej databázy pribudla do číselníka Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné nová MZ 910 - Úprava daňový bonus. Táto mzdová zložka sa použije v prípade dodatočného vybratia/vyplatenia daňového bonusu vo výpočte mzdy vrámci zdaňovacieho obdobia.

UPOZORNENIE: Pre doplnenie novej mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre prenos distribučnej mzdovej zložky do číselníka Mzdové zložky môže použiť používateľ tlačidlo Nový (kl. skratka F2).


Novinka Novinka - Paušálne mzdové zložky - hodinová sadzba

Mzdové zložky, ktoré majú vo svojej definícii nastavenú položku Základ pre výpočet na hodnotu Paušálne MZ, ich výsledná čiastka sa počíta ako súčin hodín na tejto mzdovej zložke a súčtu čiastok na mzdových zložkách uvedených na záložke Paušálne mzdové zložky ich definície.

Táto funkcionalita je odteraz rozšírená tak, že v prípade, že mzdová zložka zadaná do Paušálov a zrážok zamestnanca má nastavený vstupný formulár s hodnotou hodiny x sadzba a zároveň má nulové hodiny a čiastku, do výsledného súčinu sa nepriemetne čiastka, ale sadzba na nej zadaná.

Príklad: Zamestnacom sa má vypočítať príplatok, počítaný ako hodiny naimportované do Predspracovania z dochádzkového systému x hodinová sadzba zadaná v Paušáloch zamestnanca (každý zamestnanec má iné sadzby).

Ako nato: 1. vytvorím MZ1 - pre zadanie sadzby do Paušálov zamestnanca:
- VF = hodiny x sadzba
- Použiť v Paušáloch = Áno
- Vyradiť z tlače výplatnej pásky = Áno
- do Paušálov zamestnanca sa zadá táto MZ s hodinovou sadzbou, napr. 1,2345 (hodiny a čiastka = 0)

2. vytvorím MZ 2 - pre zadanie hodín do Predspracovania:
- VF = hodiny
- Použiť v Predspracovaní = Áno
- Základ pre výpočet = Paušálne MZ
- na záložku Paušálne MZ prenesiem MZ1
- do Predspracovania zadám/naimportujem túto MZ so zadaním atr. Hodiny, napr. 10

Výpočet mzdy vypočíta MZ 2 ako 1,2345x10=12,35, MZ1 má vo výpočte uvedené nuly (okrem sadzby), čiastka je nulová, preto je vyradená z výplatnej pásky.

Ak by používateľ zadal v Paušáloch na MZ 1 nenulové hodiny (napr. 100) alebo čiastku (napr. 50) alebo oboje, tak by sa MZ1 vypočítala vo výpočte mzdy rovnako ako doteraz. MZ 2 by sa vypočítala ako hodiny na nej zadané (10) x čiastka zadaná na MZ1 v Paušáloch pokrátená pracovným fondom.


Novinka Novinka - Počiatočné hodnoty pre výpočet DVZ vs zlučovanie spoločností

Zadávanie počiatočných hodnôt pre výpočet DVZ (cesta: Zamestnanci/Prehľad DVZ/Počiatočné hodnoty pre DVZ) bolo rozšírené o možnosť zadať tieto údaje aj za obdobie spadajúce do 1. ostrého obdobia alebo neskôr ak zároveň bola mzdová karta založená po období vzniku PP.

Príklad:
1. ostré obdobie = 1/2011
aktuálne mzdové obdobie = 1/2015
Vznik PP = 15.5. 2013
Mesiac zlúčenia = 8/2014 (založenia mzdovej karty )
RO pre DPN, ktorá vznikla v r. 2015 = od 1.1.2014 do 31.12.2014

V tomto prípade, nie sú vo výpočte mzdy systému Helios údaje údaje pre výpočet DVZ za obdobie od 1.1.2014 do 31. 7. 2014, preto do počiatočných hodnôt pre DVZ používateľ zadá záznam za toto obdobie (buď kumulovane alebo po jednotlivých mesiacoch):
Rok = 2014
Obdobie = 1-7
VZ za obdobie = 1-7/2014
Dni (korekcia) = uvedie dni prerušenia poistenia a dni vylúčených dôb za obdobie 1-7/2014

UPOZORNENIE:
Počiatočné hodnoty je nutné zadať skôr ako sa do výpočtu mzdy roku 2015 zadá dochádzková mzdová zložka pre DPN.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • PP - pracovný pomer
 • DPN - dočasná pracovná neschopnosť


Novinka UPOZORNENIE - Počiatočné hodnoty pre DVZ - dopočítavané obdobie

Založenie dopočítavaného obdobia by malo prioritne slúžiť pre skompletizovanie kalendárneho roka, pre prípady, kedy 1.ostré obdobie nezačalo januárom.

Pre účely výpočtu DVZ je veľmi dôležité zvážiť, či bude založené dopočítavané obdobie alebo a použijú počiatočné hodnoty pre DVZ. Nie je možné zadávať počiatočné hodnoty pre DVZ do dopočítavaného obdobia, z dôvodu duplicity údajov.

Pri rešpektovaní vyššie uvedeného si výpočet DVZ berie údaje z celého RO, s tým, že: - ak RO spadá do dopočítavaného obdobia, tak sa berú údaje z výpočtu mzdy dopočítavaného obdobia. - ak RO spadá do obdobia pred 1.ostrým obdobím alebo dopočítavaným obdobím, tak sa berú údaje z počiatočných hodnôt pre DVZ.

Akonáhle používateľ založí dopočítavané obdobie je nutné mať vypočítané mzdy zamestnanca v tomto období za všetky mesiaca, pokiaľ DNP vznikne v 1. ostrom období, ešte pred samotným zadaním dochádzkovej mzdovej zložky pre DNP.

Príklad:
1. ostré obdobie = 3/3015
Dopočítavané obdobie = 1-2/2015
Vznik PP = 15.9.2014
DPN = 2.3.-30.3.2015
RO = 15.9.2014-28.2.2015

Pred likvidáciou DPN používateľ vykoná nasledovné:
1. vypočíta mzdy v dopočítavanom období 1-2/2015
2. do prehľadu Počiatočné hodnoty pre DVZ zadá záznamy za obdobie 9-12/2014 (buď kumulovane alebo po jednotlivých mesiacoch):
Rok = 2014
VZ = VZ na nemocenské poistenie z obdobia 9-12/2014
Kal. dni (korekcie) = uvedie dni prerušenia poistenia a dni vylúčených dôb za obdobie 9-12/2014

POZOR:
Ak by používateľ zadal do počiatočných hodnôt pre DVZ záznamy aj za obdobie 1-2/2015, tak by do výpočtu DVZ vstúpili údaje duplicitne, t.j. z dopočítavaného obdobia a z počiatočných hodnôt pre DVZ.


Novinka Novinka - Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť

Nad prehľadom Výpočet mzdy pribudol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov
-403146 / Potvrdenie o mzde-odmene za zárobkovú činnost

Tlačový formulár funguje nad označenými záznamami.


Novinka ZMENA - Výnimky z VZ soc. poistenie - zamestnanec s viacerými pracovnými pomermi a dohody bez príjmu a príhlásenia na ZP

Od 1/2011 až doteraz používateľ ručne vyplňal položku Výnimka 1 hodnotou "1 - Zamestnanec s viacerými pracovnými pomermi" (cesta: Zamestnanci/Mzdové údaje/záložka Odvody/podzáložka Poistenie/sekcia [3] Výnimky z VZ soc. poistenie) v prípade, kedy sa jednalo ó zamestnanca s viacerými pracovnými pomermi a maximálnym vymeriavacím záladom (zamestnávateľ odvádza v plnej výške, zamestnanec žiadne alebo nižšie odvody ako je čiastka stanovená zákonom ), v ostatných prípadoch mala táto položka hodnotu = 0 - Bez výnimky.

Od 1/2015 celá sekcia [3] Výnimky z VZ soc. poistenie je z editora zrušená (pôvodné položky tejto sekcie si používateľ vie zobraziť aj naďalej pomocou tlačidla Nastav (kl. skratka F4).

Zároveň nastavenie výnimky z VZ sociálneho poistenia pri zamestnancoch s viacerými pracovnými pomermi bolo zautomatizované, t.j. používateľ už nemusí v takýchto prípadoch ručne vypĺňať výnimku.

UPOZORNENIE:
Vzhľadom k tomu, že sa zo sekcie [3] Výnimky z VZ soc. poistenie položka Hist. hodnota (používala sa hodnota 6 - výkon práce na základe dohôd)používala od 1/2013 vo výnimočnych prípadoch a to vtedy, kedy dohodár na pravidelný príjem nemal v mesiaci vyplatený príjem (napr. z dôvodu, že pre neho nemal zamestnávateľ prácu) alebo dohodár s nepravidelným príjmom nemal v mesiaci ukončenia pracovného pomeru vyplatený príjem, pre účely zaradenia takéhoto dohodára do výpočtu mzdy napriek tomu, že neexistovala prihláška na zdravotné poistenie , tak od 1/2015 platí v takomto prípade nasledovné:

1. Používateľ vstúpi do mzdovej karty takéhoto zamestnanca-dohodára na záložku Zaradenie/Mzdové parametre [2] Parametre spracovania a do novej položky Dohoda bez príjmu, kde vyberie hodnotu "Zaradiť do výpočtu"

POZOR toto nastavenie platí len pre aktuálne mzdové obdobie, v nasledujúcom mzdovom období bude mzdová karta tohto dohodára pripravená pre prípadnú výplatu odmeny. Toto nastavenie zabezpečí výpočet mzdy dohodára bez prihlásenia na ZP.

2. po následnom výpočte mzdy a napočítaní mesačného výkazu pre danú ZP používateľ vstúpi do výkazu na záložku Položky a pomocou akcie Storno z výkazu takéhoto dohodára vyradí z výkazu. Do mesačného výkazu SP typ MVPP sa takýto zamestnanec dostane automaticky.

Poznámka:
Hodnoty zadané do pôvodnej položky Hist.hodnota budú zobrazené v mzdových údajoch v novej položke Dohoda bez príjmu, ktorá môže nadobudnúť hodnoty:
1 - Zaradiť do výpočtu (pôvodná hodnota 6 - výkon práce na základe dohôd)
0 - Vyradiť z výpočtu (pôvodná hodnota 0 - bez výnimky)


Novinka Oprava - Výpočet DVZ pri likvidácii DPN, ktorá vznikla v prvom mesaici 1. oo

Výpočet DVZ pri likdvidácii DPN, ktorá vznikla v prvom mesiaci 1.ostrého obdobia, v prípade, kedy NP začalo po 1.1.2014 a trvalo viac ako 90 dní sa nesprávne vypočítalo DVZ. Detail vypočítaného DVZ používateľ nájde v prehľade Zamestnanci/Prehľad DVZ.

Prosím, skontrolujte si u týchto prípadov zlikvidované DPN.

Opravené

Použité skratky:

 • 1.oo - prvé ostré obdobie
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • DPN - dočasná pracovná neschopnosť
 • NP - nemocenské poistenie


Novinka Úprava - Mzdový list - nemocenské dávky

Nasledovné distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. Názov
-403132 Mzdový list od 1. 1. 2009
-403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)

boli upravené z dôvodu prehľadnosti v časti Nemocenské dávky tak, aby sa v zozname nemocenských dávok nezobrazovali záznamy bez uvedených dátumov od/do okrem Typu dávky = korekcia.


Nástroje přizpůsobení

Novinka V Automatu, v definici vlastností akce, byla změněna položka Zavřít procesní okno, pokud není žádná chyba nebo varování. Nyní to není zaškrtávátko, ale bylo změněno na výběr:

Procesní okno:

 • Podle systému
 • Zavřít, pokud není žádná chyba nebo varování
 • Zavřít vždy


Obecné

Novinka Export do CSV

Do podmenu MS Office byla doplněna akce "Text s nastavením...", kde lze nastavit příponu souboru a oddělovač dat.


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2015.14.150120.


Novinka Do definice generování dokumentů ze vzoru byla doplněna možnost připojit vzorové dokumenty z přehledu Dokumenty. Je tak možno použít i dokumenty uložené v databázi.


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.1.2.05


Novinka Do hromadných změn organizací bylo přidáno pole Upozornění.


Novinka Import samostatného souboru či pomocí dávkového skriptu HIM nyní předchází před detekcí automatických distribučních importů. Pokud se takto importuje distribuční soubor (např. TiskForm.HFMX), je v tabulce TabHGlob zapsáno odpovídající datum a detekce autoimportu ho přeskočí.

POZOR! Jsou takto detekovány a označeny soubory, které jsou v podadresáři SYSTEM. Pokud by např. TiskForm.HFMX byl importován z jiné cesty, nebere se jako distribuční!


Novinka Na první záložku definice zpráv bylo doplněno zaškrtávátko "Import všech souborů ze zadané složky". Pokud je zaškrtnuto, program nepožaduje výběr souborů, a ze složky uvedené v údaji "Adresa místa zpráv" provede import všech souborů.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 16.01.


Oprava Pokud je editor pouze pro čtení (např. je doklad zaúčtován, je označen jako ReadOnly pomocí uživatelský editorů apod.) jsou editační políčka zašedlá. Výjimku tvoří editační políčka externích sloupců, která lze editovat, i když se změněný obsah neuloží - pouze to mate uživatele. Opraveno - pokud je editor pouze ke čtení jsou zašedlá i editační políčka externích sloupců.


Oprava Při použití povinného zadání některých polí v rámci uživatelských editorů ve výrobě mohlo dojít k zobrazení chybové hlášky.

Dataset not in edit or insert mode Opraveno.


Oběh zboží

Novinka U Externích atributů přibyl pro vybrané tabulky parametr Kopírovat.

Zaškrtnutí tohoto parametru zaručí přenesení obsahu externích atributů mezi doklady nebo z kmene zboží na položku dokladu. U různých tabulek je podmínku stejný systémový název a typ atributu v obou tabulkách.

Zatím lze použít u tabulek: TabKmenZbozi, TabPohybyZbozi, TabDokladyZbozi, TabVyrCS, TabVyrCP, TabStdUctovyRozvrh, TabStdUctovyRozvrhVstup


Novinka Generování Došlé objednávky z nabídky

Vrácena původní funkčnost Generování došlé objednávky, která je bez výběru položek a je možno spouštět externí procedury i nad jedním záznamem. Nová funkcionalita pro výběr položek z nabídky do došlé objednávky přejmenována na Generování došlé objednávky s výběrem položek


Novinka Do položkového převodu z exúedičního příkazu do výdejky přidáno přenesení termínu dodávky.


Novinka Ve fakturaci a oběhu zboží je možné zpracovávat doklady v daňovém režimu MOSS = Mini One Stop Shop. V tomto případě není země DPH určena dle vlastního DIČ DPH, ale uživatel zadá na hlavičce dokladu zemi DPH explicitně. Aby to bylo možné, musí být nejprve na příslušné řadě dokladů režim MOSS povolen. Je-li tomu tak, lze poté na záložce 1 hlavičky dokladů zaškrtnout pole MOSS a zadat údaj země DPH. V tomto případě nedochází při změně vlastního DIČ DPH k automatické změně údaje země DPH. Jako zemi DPH lze zadat jen takovou členskou zemi EU, kde neexistuje registrace k DPH. Při změně údaje země DPH dojde k automatické úpravě sazeb DPH na položkách a k přepočtu cen dokladu.


Novinka Na mazání vydaných objednávek, resp. výrobních plánů ze zajištění došlé objednávky aplikována práva.


Novinka Přidání Výrobního čísla na položce dokladu oběhu zboží

Pokud je Množství na položce větší než Součet výrobních čísel na položce, přidá se VČ do výše na položce. Pokud je Množství na položce meší než Součet výrobních čísel na položce, navýší se po přidání VČ stav na položce. Pokud se vybere více VČ, přidají a navýší se množství na položce (přes dotaz).


Novinka Na položku došlé objednávky přidáno automatické dotáhnutí země původu z kmenové karty.


Novinka V zajištění došlé objednávky lze použít dostupné volné množství na výrobních plánech.


Novinka Do došlých objednávek - změna typu dokladu opraven přenos hlavičkové slevy zadané na došlé objednávce (pořízené --> v řešení). Současně vyřešen přenos hlavičkové slevy i pro kopii dokladu.


Novinka Při zrušení zajištění došlé objednávky výrobním plánem zrušena i vazba na výrobní plán.


Oprava Pokud se na položkách došlé objednávky hromadně nastavilo Splněno, neaktualizovalo se datum a autor změny.

Opraveno.


Oprava Akcí Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby v Došlé objednávce docházelo k zajištění stavem skladu. Opraveno.


Novinka U zajištění došlé objednávky výrobním plánem:

pokud se změní některé datum z (potvrzené z položky, požadované z položky, termín dodávky) tak se vyhodnotí podle stejných priorit a výsledné datum se zapíše do datumu výrobního plánu.
Nezkoumá se stav výrobního plánu.


Oprava Oprava dotazu po mazání zajištění stavem skladu.


Pokladna

Novinka Při generování Pokladního dokladu z Faktury se údaj Úhrada plní hodnotou částky v hlavní měně po zaokrouhlení, údaj Ostatní se plní hodnotou částky v hlavní měně před zaokrouhlením.


Novinka Byla odstraněna chybná kontrola, která znemožnila uložit pokladní doklad obsahující všechny povolené sazby DPH.


Novinka V editoru Číselníku pokladen na záložce 4-Konfigurace bylo zaškrtávátko Automatické dopočítávání DPH změněno na výběrové combo se třemi možnostmi:
 • Zakázáno
 • Povoleno
 • Z částky včetně daně

Nastavení Z částky včetně daně způsobí, že přepočet DPH (Základ DPH a Částka DPH) se vždy vyčíslí z Částky včetně DPH.


Novinka Při spuštění akce Stav pokladny pro vybranou pokladnu se naplní/aktualizují údaje KS ke dni, KS HM a KS CM. Plnění údaje KS ke dni bylo upraveno tak, aby se plnilo hodnotou, zadanou v editoru do pole (datum) DO.


Novinka Při generování dokladu kurzového rozdílu v pokladně se nově přebírá Útvar z Řady pokladen, pokud je přednastaven.


Novinka Upraveno účtování zaokrouhlení pokladního dokladu v cizí měně, když je přepočet částky zaokrouhlení na CZK menší než 1 hal.


Pokladní prodej

Novinka Do pokladního prodeje přidán přehled účtenek přes všechny řady. Zobrazení ctí práva na jednotlivé řady účtenek. K dispozici jsou dostupné některé funkce, např. účtování.


Novinka K poznámce na hlavičce pokladní účtenky lze přiřadit poznámku přes proklik do poznámek.


Novinka Při pořízení storna účtenky se nyní bere kurz z původního dokladu účtenky.


Přepravní služby

Oprava Při kalkulaci zásilky se nedohledával příslušný kód DPH podle místa nakládky, vykládky a sídla plátce

Opraveno


Účetnictví

Novinka Při zakládání nového druhu účetního dokladu se přednabídne fáze Účtováno.


Novinka Atribut TabCisUct.Id, Systémové číslo, se stal veřejným.


Novinka Pro pohledávky zařazené do insolvence §8 lze generovat opravné položky i před splatností. Platí jen pro CZ legislativu.


Novinka Stavy účtů, akce Denní stavy. Pokud se v okně pro výběr datumu zvolilo Storno, nedošlo ke stornování akce.Upraveno


Novinka Pokud je doklad, např. faktura, vystaven v režimu "pouze v účetním deníku" a na řádku kontace je Přepočet = Kurzový rozdíl, řádek kontace není účtován.


Novinka Výkaz DPH vzor č. 19, řádek 47, opraven text


Účtovníctvo (SK)

Novinka Je zabezpečen výpočet částky vypořádání akcí "Vypořádání".

Celková částka vypořádání je zobrazena v editoru období DPH jako "Vypořádání" a nelze zde editovat (editovat lze akcí "Vypořádací koeficient" výše vypořádacího koeficientu).
Vypočtené částky vypořádání lze zobrazit a uživatelsky editovat v přehledu "Vypořádání", který lze zobrazit akcí "Hodnoty pro vypořádání".
V tomto přehledu lze uživatelsky editovat hodnoty ve sloupcích "Částka vypořádání pro sníženou sazbu" a "Částka vypořádání pro základní sazbu".
Součet těchto částek (celková částka vypořádání) je zobrazena v editoru období DPH.
Takto uživatelsky zadané hodnoty vypořádání se přičítají do řádků 20 a 21 výkazu DPH.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Výkazy a reporty. Z přehledu Definice řádku - viz dialogové okno definice výkazu, záložka 3 - Řádky - lze na novou akci Vazby řádku definice výkazu zobrazit přehled všech vazeb Vazby řádku definice výkazu. Slouží například tehdy, když chce někdo řádek zrušit, aby věděl, kde všude jsou vazby na řádek, který se požaduje zrušit.


Novinka Akce Změna stavu el.podání + tlačítko v dialogovém oknu je doplněna i do výkazů legislativních a výkazů a reportů.


Novinka Soustavy plánů, akce Zobrazit po měsících, označené řádky lze pomocí CTRL-X standardně sčítat.


Novinka V přehledu sestav finanční analýzy je přidán sloupec pořadí. Do místního menu jsou přidány akce Nahoru a Dolů. Pořadí sestav finanční analýzy lze pomocí těchto akcí Nahoru a Dolů nastavovat. hromadná aktualizace sestav finanční analýzy se provede podle nastaveného pořadí.


Novinka Kopírování soustavy plánů, nově se kopíruje i atribut Pouze pro kumulaci.


Novinka Při kopírování výkazu se v případě, že je na zdrojovém výkazu název výkazu zadán název výkazu, název výkazu zkopíruje a nedoplní se podle názvu definice výkazu.


Novinka Je umožněna volba, zda se má IČO pro výkazy PAP doplňovat nulami zleva nebo naopak nuly zleva odřezávat. Výchozí je nuly zleva odřezávat v souladu s požadavky CSÚIS.

Přepíná se skriptem, na požádání zašleme.


Výroba

Novinka Technická příprava výroby

V případě, že materiály výrobního příkazu vstupovaly do nadřízeného montážního, který neměl žádnou operaci, vždy se vydávaly na první operaci nejbližšího vyššího dílce. Pokud je nyní montážní dílec vázán na konkrétní operaci, budou se i jeho materiály ke stejné operaci vztahovat.


Novinka V Detailu zajištění Došlé objednávky přidán vztah do výroby do přehledu Výrobní plány.


Novinka Ve výrobě byly převedeny následující editory na uživatelsky definované:
 • Pokročilé plánování výroby
 • Alternativy pracovišť
 • Alternativy kmene
 • Budoucí pohyby
 • Číselník obrázků
 • Číselník OPN
 • Sazby OPN
 • Číselník strojů
 • Číselník typových označení
 • Číselník kalkulačních vzorců


Novinka Kapacitní plánování

Pokud dojde k zadání data a času požadovaného konce dávky kapacitního plánu, automaticky dojde k vypočítání plánovaného zahájení dávky.


Novinka V zakázkových modifikacích ve výrobě byly přenedeny následující editory na uživatelsky definované:
 • Řady zakázkových modifikací
 • Číselník zakázkových modifikací
 • Zakázkové modifikace vyráběných dílců


Novinka V editoru změny (změnové řízení) lze navázat zaměstnance.

Zaměstnance lze přednabídnout dle jeho Login_ID.


Novinka Kapacitní plánování

V sumačním diagramu zdrojů kapacitního plánu je nové nastavení Zobrazovat kapacitu zdroje. V místě naplnění kapacity zdroje na 100% je při tomto nastavení zobrazena červená čára.


Oprava Při rozdílném třídění serveru a databáze docházelo ve funkci Stromový rozpad výrobních příkazů k chybě

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export