Verze 2.0.2015.0102 - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Fakturace

Oprava Ve fakturaci - vzájemných zápočtech - se mohla objevit chybová hláška Access violation ..., pokud měl uživatel nastavený uživatelský atribut v editoru zápočtů.

Chyba byla opravena

Intrastat (SK)

Novinka Servis a opravy - Generování MH z dokladů modulu OZ & Fakturace umožňuje vygenerovat hlášení i za položky s CN 9960XXXX, které nejsou zařazeny v celním sazebníku.


Kontrakty a odvolávky

Novinka V parametrech parametrů dodavatelských kontraktů je parametr "Přenášet ceny z kontraktů na dodací listy".

Při jeho zatržení se do vygenerovaných výdejek budou přenášet ceny z položek kontraktu. Pokud volba nebude zatržena, převezme se cena na položku výdejky dle standardního nastavení modulu Oběh zboží.


Majetek

Oprava Při pokusu o zadání daňových odpisů podle $30 odst. 4 až 6.se objevila chybová hláška:

DP Nesoulad mezi způsobem a skupinou odpisu.
Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka ČSSZ - Přehled o výši pojistného 2015

Je k dispozici nový formulář pro podání Přehledu o výši pojistného 2015 v přehledu Výpočtu mzdy.

Pokud jsou zapojeny pobočky, tisknou se informace z údajů zadaných v editoru poboček (název zaměstnavatele, ulice, obec, ...), dosud se tyto informace tiskly z údajů nulté organizace.

Pokud pobočky zapojeny nejsou, údaje se tisknou z nulté organizace.


Novinka Roční sestavy - Označení zaměstnanců pro tisk podle rodného čísla (RČ)

Nad přehledem Roční sestavy byla rozšířena akce Označ zaměstnance o podakci Potvrzení o příjmu za RČ.

Potvzení o příjmu za RČ označí aktivní zaměstnance pro tisk. Označí se jen ti zaměstnanci, pro které má smysl Potvrzení tisknout (tj. v Ročním zúčtování daně za daný kalendářní rok mají nastavený Stav RZD = Nepočítat a úhrn příjmů ze závislé činnosti je nenulový).

V případě vícenásobné existence takového zaměstnance se zaměstnanec označí jen jednou.


Novinka Potvrzení s srážkách srážkové daně - vzor 1 i 2

Nově se nyní na řádku 2 tisknou příjmy z řádku 1 /předpokládáme, že byly vyplaceny do 31.1./.


Oprava Definice XML zprávy Přehledu o výši pojistného 2015 (PVPOJ2015)

Při upgradu na verzi 2.0.2015.0100 nedošlo ke správnému vygenerování šablon pro odeslání PVPOJ2015.

Opraveno.

Upozornění: Pro bezchybné elektronické odeslání přehledu na ČSSZ je nutné, abyste měli u vlastní organizace (organizace s č.0 v přehledu Číselníky - Organizace) zadaný e-mail a telefonní číslo bez mezer. Dále musí být v konstantách v nastavení uživatelů (nabídka Možnosti - Konfigurace/správa systému - Uživatelé) zadáno pro přihlášeného uživatele Plné jméno ve tvaru Jméno + Příjmení, např. Jan Novák


Oprava Číslo rozhodnutí - likvidace PN

Při zadání čísla rozhodnutí v editoru likvidace pracovní neschopnosti byla hlášena chyba špatného formátu. V případě čísla dokladu OČR. např. 5676543A.

Opraveno


Oprava Zdravotní pojištění - Dohody o pracovní činnosti - malý rozsah

Jestliže existovala Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) malého rozsahu, která byla svázána s jiným pracovním poměrem pomocí atributu Hlavní PP a zároveň byl nastaven atribut Uplatnit MVZ, nebyla u DPČ hlídána hranice / 2 500 Kč/ a odvod byl proveden, i když částka na DPČ byla nižší než hranice.

Opraveno.


Oprava Tisk formuláře ZPS, podklady pro ZPS

Při tisku formulářů souvisejících se ZPS se výjimečně mohla objevit chybová hláška Arithmetic overflow.

Chyba nastávala tehdy, jestliže jste do položky Plnění odběrem vyplnili více než hodnotu 9 000 000. Zde se však vyplňuje počet osob, nikoliv peněžní hodnota.

Atribut Plnění odběrem byl rozšířen.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Mesačné výkazy ZP 2015- príloha

Na základe požiadaviek zdravotných poisťovní bol výpočet mzdy upravený tak, aby napočítaval nasledovné položky:

  • Odpočet VZ ZP - príjem celkom
  • Odpočet VZ ZP - príjem pre uplatnenie OP
  • Odpočet VZ ZP - ďalšie príjmy

aj u zamestnancov, ktorí si neuplatňujú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

UPOZORNENIE:
V prípade, že už máte vypočítané mzdy za mzdové obdobie 1/2015 a vyššie, je nutné spustiť nad všetkými vypočítanými mzdami nad prehľadom Výpočet mzdy akciu Prepočet miezd/Označené.

V prípade, že ste už poslali do zdravotných poisťovní mesačné výkazy za mzdové obdobie 1/2015 a vyššie je nutné poslať aj opravné mesačné výkazy.


Novinka Novinka - Mesačný výkaz pre zdravotné poistenie ZP Union od 1.1.2015

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia eZdravotná poisťovňa/Mesačný výkaz pribudol nový distribučný tlačový formulár pre mesačný výkaz ZP Union

Sys.č. Název
-400358 ZP Union - m. výkaz od 1 2015


Novinka OZNAM - Minimálna mzda v Nemecku od 1/2015 a jej dopad na slovenských zamestnávateľov

Od 1. januára 2015 je výška minimálnej mzdy v Nemecku 8,50 €/hodinu.
Minimálna mzda platí pre celé územie Nemecka a pre všetky sektory. Záväzky nemeckého zákona o minimálnej mzde sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území Nemecka, bez ohľadu na druh pracovného pomeru a štátnu príslušnosť zamestnávateľa.
Viac informácií nájdete v správe zverejnenej MPSVaR zo dňa 29.12.2014:
http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/minimalna-mzda-nemecku-aj-slovakov.html

Nemecko uložilo prechodne čiastočné moratórium na vykonávanie nemeckého zákona o minimálnej mzde. Dočasné neuplatňovanie nemeckého zákona o minimálnej mzde vrátane jeho vykonávacích predpisov sa vzťahuje len na „čistý transport“, teda prepravu uskutočňovanú cez územie Nemecka. Na iné druhy dopravy vrátane nakladania a vykladania tovaru na území Nemecka a tiež aj dopravu so začiatkom alebo koncom na území Nemecka (tzv. kabotáž) ako aj na všetky ostatné činnosti a výkon práce v Nemecku sa naďalej všetky predpisy uplatňujú v plnom rozsahu.
Viac informácií nájdete v správe zverejnenej MPSVaR zo dňa 1. 2. 2015:
http://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/docasna-vynimka-nemecku-minimalnu-mzdu.html

Spolková republika Nemecko sa tak od 1. januára 2015 pridáva k členským štátom Európskej únie, ktoré majú zákonom stanovenú minimálnu mzdu (celkovo 21 z 28 ČŠ EÚ). Systém Helios Orange je priamo tvorený pre potreby slovenskej legislatívy a neimplementuje cudzie zahraničné legislatívy. Preto dodržiavanie sadzby minimálnej mzdy platnej v zahraničí, vrátane Nemecka ako aj zapracovanie prípadnej evidencie, ktorej potreba vyplýva z tejto cudzej zahraničnej legislatívy, nebude súčasťou štandardnej verzie systému Helios Orange.

O možnosti ako zjednodušene sledovať časť mzdy prináležiacej za výkon práce v zahraničí v systéme Helios Orange Vás budeme informovať po zverejení metodického usmernenia MPSVaR.


Novinka Úprava - Potvrdenie o zdaniteľnom príjme - údaje pre zam. prémiu

V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že sa nenaplnila časť Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie riadky:
Na podporu udržania zamestnanca v zamestnaní sa poskytol príspevok podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona

aj napriek nastaveniu mzdových zložiek v číselníku Dane (symbol = ZD) na záložke Zúčtovanie dane sekcia [2] Zam. prémia. Z tohto dôvodu boli nad prehľadom Ročné zostavy upravené nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. Názov

  • -403227 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2014 za rod. číslo
  • -403228 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2014 za súbežné PP
  • -403298 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2015 za rod. číslo
  • -403299 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2015 za súbežné


Novinka ÚPRAVA - Výpočet zamestnaneckej prémie 2014

V niektorých prípadoch sa môže stať, že sa zamestnanecká prémia vypočíta s vyššou sadzbou dane.

Upravené

UPOZORNENIE: Maximálna výška zamestnaneckej prémie pre rok 2014 je € 27,60, prosím skontrolujte si ju.


Novinka Novinka - Označ zamestnancov pre tlač potvrdenia o príjme za rodné číslo

Nad prehľadom Ročné zostavy bola rozšírená akcia Označ zamestnanca pre o novú podakciu Potvrdenie o príjme za RČ.

Podakcia Potvrdenie o príjme za RČ označí aktívnych zamestnancov pre tlač Potvrdenia o príjme za rodné číslo. Označia sa len tí zamestnanci, pre ktotých má zmysel potvrdenie o príjme tlačiť (tj. v ročnom zúčtovaní dane za daný kalendárny rok majú nastavený Stav RZD = Nepočítať a úhrn príjmov zo závislej činnosti bol nenulový). V prípade viacnásobnej existencie takéhoto zamestnanca sa zamestnanec označí len raz.

Podrobnejšie informácie k akcii Označ zamestnanca pre nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_%28SK%29#Ozna.C4.8D_zamestnanca_pre


Splátkování a leasing

Oprava Při pořízení splátkového kalendáře při změně zaokrouhlení položky - ruční editaci položky jistiny se při překliknutí na záložku č.1 a zadání hodnoty úroku, špatně vypočítá hodnota úmoru.

Pokud změním hodnotu jistiny, změnu uložím, následně otevřu dialog pro zadání úroku, hodnota úmoru se vypočítá dobře.
Opraveno.


Účetnictví

Oprava V lokálním menu saldokonta ke dni byl zaměněn název akce pro obrazení přehledu s aktualizací, místo textu "Zobazení přehledu s aktualizací" byl uveden text "Vyprázdnění vybraných přehledů".

Opraveno.


Oprava Při přiřazování čísla dokladu při účtování z agend se v případě nastavení "Plnit mezery" mohlo určit chybné číslo, které již v úč. deníku existuje.

Opraveno.


Oprava V případě neshody třídění SQL serveru a databáze systém hlásil při vystavování platebních příkazů ze salda chybu "Cannot resolve the collation..." a platební příkaz nebylo možné vystavit.

Opraveno.


Účetní standardy

Novinka Do přehledu vstupní účtový rozvrh je přidán kontrolní sloupec, zaškrtávátko, který kontroluje, zda k zadanému účtu 1 standard v účtovém rozvrhu standardu tento skutečně existuje.

Výkazy a finanční analýza

Novinka Do přehledů ukazatelů finanční analýzy, hodnot finanční analýzy a při výběru ukazatelů na sestavu finanční analýzu je možno akcí Návazné předchozí ukazatele zobrazit přehled ukazatelů, které jsou z hlediska vazeb předchůdci tohoto ukazatele. Počet úrovní vazeb není omezen.

Při výběru ukazatelů na sestavu finanční analýzu je možno ze zobrazeného přehledu návazných předchozích ukazatelů tyto zařadit na sestavu finanční analýzy. Je také možno ukazatele editovat.


Výroba

Novinka Ve funkci Specifikace vyráběného dílce lze generovat položku do výrobního plánu. Chybně se generoval záznam na celé objednané množství.

Nyní se generuje výrobní plán s hodnotou množství k řešení.


Novinka V přehledu Vyráběné díce je možné spustit funkci Vyrobitelnost dílce. V parametrech výpočtu je nyní možné nastavit i příznak "Respektovat množství na vydaných objednávkách.

Struktura výsledné tabulky se nezmění.


Oprava Při změně alternativy v editoru materiálů a polotovarů výrobního příkazu nedocházelo k přepočtu celkového požadovaného množství.

Opraveno.


Oprava Při ručním nastavení příznaku "Režijní položka" na materiálech a polotovarech výrobního příkazu nedošlo k přepočítání atributu "Blokováno pro výrobu" v parametrech kmenové karty zboží.

Opraveno.


Oprava Na verzi MS SQL2014 nebylo možné v některých kombinacích nastavení vymazat výrobní příkaz.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export