Verze 2.0.2015.0011 - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Bankovní výpisy - automatické přiřazení úhrad - v některých případech docházelo k nepřiřazení úhrad.

Opraveno.


Celní případy

Novinka Změna limitu pro vyměření cla z 256 Kč na 275 Kč.

Upraveny akce Výpočet cla v editoru položky a akce pro hromadné výpočty položek.


Mzdy (CZ)

Novinka Legislativa 2015 - Roční sestavy - Daňové formuláře

V přehledu Roční sestavy byly doplněny formuláře pro tisk vyúčtování srážkové a zálohové daně, včetně příloh 1 a 2.

  • Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 17
  • Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 21
  • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 14
  • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.1 a 2)
  • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.2)
  • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.3)


Novinka Potvrzení o srážkách srážkové daně 2015 (vzor č. 2)

V nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem můžete vytisknout nový formulář.

Formulář byl upraven dle tohoto vzoru:

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5460-A_2.pdf

Před tiskem určujete, zda se jedná o daňového rezidenta ČR nebo EU.


Novinka Roční zúčtování daně a srážková daň

Z hlediska legislativy:

Podepíše-li poplatník nejpozději do 15. února následujícího roku dodatečně prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5 a prokáže-li skutečnosti pro poskytnutí nezdanitelných částek podle § 15, slev na dani podle § 35ba nebo daňového zvýhodnění podle § 35c, plátce dodatečně přihlédne k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Z hlediska Helios Orange:

Jestliže měl zaměstnanec např. celý kalendářní rok uplatňovou pouze srážkovou daň, i přesto se mu v nabídce Roční zúčtování zobrazí pro daný rok 2014 záznam. Jednotlivé měsíce, ve kterých byla odvedena srážková daň, jsou načteny s nulovými hodnotami.

Pokud zaměstnanec dodatečně podepíše prohlášení /a vy ho nepřesvědčíte, aby si udělal daňové přiznání :-) /, postupujte tímto způsobem:

- Vstupte do prosince 2014 a v nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem mu vytiskněte Potvrzení o srážkách srážkové daně (vzor č. 1)

- Vstupte do Ročního zúčtování, na záznam konkrétního zaměstnance (zde uvidíte nulové hodnoty v měsících, kdy byla uplatněna srážková daň) a stiskněte tlačítko Nový.

Otevře se editor, kde vyplníte údaje z Potvrzení o srážkách srážkové daně (plus další povídavé údaje)

Odvedenou srážkovou daň vyplníte do položky Sražená daň.

Zohledníte zde všechny slevy, na které má nárok (poplatník, studium...)

Dále pokračujete, jako by se jednalo o klasického zaměstnance se zálohovou daní (tzn. např. uplatňuje další nezdanitelné částky apod.).


Oprava ISP - kontrola atribut AA0129 - Druh platového tarifu – kód

Kontrola ISP hlásí chybu v prvnku AA0129. Kontrola probíhala na hodnoty 0-5, protože existovalo 5 platových tabulek. V listopadu 2014 však došlo ke vzniku dalších platových tabulek.

Kontrola byla nově upravena na hlídání hodnot s ohledem na nové platové tabulky.

Přestože se objevovala chybová hláška, výkaz bylo možné odeslat.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Výpočet odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Dňa 16.1.2015 vyšiel nový výklad MZ SR, ktorým sa mení poradie krokov pri výpočte OP ZDR v systéme Helios Orange nasledovne:

1. krok - ak si zamestnanec nárokuje OP ZP, t.j. používateľ túto skutočnosť zaevidoval v mzdových údajoch zaškrtnutím položky Zdravotné poistenie - odpočítateľná položka, tak sa pokračuje krokom 2.

2. krok - ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako základná suma OP, tak OP určená podľa kroku 1 sa zníži o dvojnásobok časti celkového príjmu prevyšujúceho základnú sumu OP. Výslednú uplatnenú OP používateľ vidí v novej položke Odpočet VZ ZP - čiastka. OP ZP nemôže mať zápornú hodnotu.

Ak je príjem zamestnanca nižší ako základná suma OP, tak výpočet pokračuje automaticky krokom krokom 4

3. krok - ak je príjem zamestnanca nižší ako suma OP vypočítanej v súlade s krokom 2, OP je vo výške tohto príjmu.

4. krok - výpočet mzdy automaticky zniži OP vypočítanú v súlade s krokom 1-3, ak nebol poistenec zamestnancom celý kalendárny rok. Počet dní pre krátenie sa automaticky napočítava do novej položky Odpočet VZ ZP - dni pre krátenie.

Takto vypočítaná OP vo výpočte mzdy automaticky zníži VZ ZP za zamestnanca a za firmu (viď editor Výpočet mzdy záložka Poistenie).


Novinka Úprava - Mesačný výkaz ZP 1/2015

Zdravotné poisťovne budú prijímať elektronické mesačné výkazy ZP so štruktúrou platnou od 1/2015 najskôr od 1.2.2015.

Mesačné výkazy ZP za mzdové obdobie pred 1/2015 budú prijímať do 31.1.2015 v pôvodnej štruktúre, ale od 1.2.2015 už v novej.

Z toho dôvodu, na preklenutie obdobia do 1.2.2015, kedy bude možné posielať výkazy aj za roky pred rokom 2015 v novej štruktúre, sme upravili generovanie týchto výkazov za roky pred rokom 2015 tak, že sa budú generovať podľa systémové dátumu.


Novinka Úprava - RZD - krátenie ZNČ a NČM

V niektorých prípadoch sa mohlo stať, že RZD skrátilo ZNČ a NČM na nulu všetkým zamestnancom.

Po spustení akcie Nápočet RZD sa toto krátenie upraví, ako aj pri ukladaní editora položky Ročného odpočtu alebo samotného RZD..

Použité skratky:

  • RZD - ročné zúčtovanie dane
  • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
  • NČM - nezdaniteľná časť na manžel/-ku


Výkazy a finanční analýza

Oprava Při tisku výkazů se na některých řádcích zobrazovaly ve verzi 2.0.2015.0010 nuly.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export