Verze 2.0.2015.0000 - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Ve verzi 2.0.2014.1200 došlo ke zpomalení v bance akce Automatické přiřazení úhrad.

Byla provedena opatření k urychlení:

  • použita temp tabulka
  • doplněn index
  • optimalizován formální zápis podmínek


Celní případy

Novinka JSD Dovoz - "starý dovoz" - napojen na novou webovou službu pro výpočet cla určenou pro ICS Dovoz.

bez podpory předložených podkladů, SPD2 kódu, kódu preference záruky, upřesnění MJ, upřesnění alternativní MJ, označení kvóty.


Novinka Kopie dokladu, Nová z aktuální, Nová ze vzoru - do nově vzniklého dokladu stejného typu se přenesou vazby na hlavičkové podklady, ale jen tehdy, pokud je v nastavení parametrů zaškrtnuto na 4.záložce v sekci Kopie dokladů zaškrtávátko "/ skeny" pro daný typ dokladu.


Oprava Ve zprávě Žádost o zrušení TCP - DN_STO (CZ014A) se v elementu <REP> - zástupce neexportoval element <REPLNG>.

Opraveno.


Fakturace

Novinka Pokud nebyla u faktury žádná úhrada, končila akce Dorovnání úhrad v přehledu Faktur nebo Úhrad chybou Nelze dorovnat - k dané faktuře neexistuje žádná úhrada.

Upraveno, chová se jako dříve, lze dorovnat, i když není žádná úhrada.


Oprava V zápočtech ve Fakturaci se nepřepočítávala pole Částka a Částka v CM.

Opraveno.


Oprava V Zápočtech ve Fakturaci nereagovalo tlačítko Nový na záložkách Pohledávky a Závazky.

Opraveno.


Oprava Přehled Faktury vydané. Akce Nový, otevře se přehled Druhy dokladů pohybu zboží pro faktury vydané a znovu akce Nový - založit novou řadu faktur. Objevila se hláška

Řada se shoduje s druhem dokladu penalizační faktury (konfigurace - účetnictví)

Opraveno.


Majetok (SK)

Novinka Přibyla možnost odepisování v 6-ti daňových odpisových skupinách. Dále byla zabudována změna způsobu odepisování (zákon umožňuje odepisovat zrychleně pouze v 2. a 3. odpisové skupině) a změna leasingového - měsíčního na rovnoměrný.


Mzdy (CZ)

Novinka Nové hodnoty pro výpočet exekucí

Od ledna 2015 dochází k následujícím změnám týkajících se:

Životního minima - 9 177 Kč

Základní nezabavitelné částky na osobu povinného - 6 118 Kč

Základní nezabavitelné částky na vyživovanou osobu - 1 529, 50 Kč


Všechny hodnoty mají vliv na výpočet exekucí, algoritmus výpočtu exekucí zůstává zachován.

Zaměstnavatel uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění. Nové nezabavitelné částky ovlivňují (až) mzdu za měsíc leden 2015, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2015, zatímco mzda za měsíc prosinec 2014 vyplácená v lednu 2015 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek.


Novinka Zdravotní pojištění u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

Do konce roku 2014 nebyla legislativní opora pro to, aby při posuzování odvodů zdravotního pojištění u více dohod o provedení práce (DPP) nebo dohod o pracovní činnosti (DPČ) docházelo ke sčítání vyměřovacích základů (tak jako tomu bylo a je u sociálního pojištnění).

Od ledna 2015 však legislativní opora pro sumaci základů existuje, jedná se o paragraf 5 zákona č. 48/1997 Sb., odst. 3 a 5 (viz níže).

Znamená to tedy, že při posuzování toho, zda má být odvedeno zdravotní pojištění už nebudou rozhodující jednotlivé dohody, ale, v případě, že dohod bude mít zaměstnanec více, bude docházet ke sčítání vyměřovacích základů dle rodného čísla.

Dle rodného čísla se sumují a posuzují zvláště DPP (hranice 10 000 Kč) a zvláště DPČ (hranice 2 500 Kč).

Způsob nastavení DPP a DPČ z hlediska programu Helios Orange se nemění. Sumace dle rodných čísel probíhá automaticky.

č. 48/1997 Sb.

3. osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.


Novinka Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č. 1)

V nabídce Roční sestavy vznikl nový tiskový formulář nazvaný Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č. 1).

Formulářem zaměstnanec potvrzuje, na které děti a v jaké výši uplatňuje/neuplatňuje daňové zvýhodnění.

V oblasti, kde se tisknou děti se mj. zobrazuje:

- o jaký typ daňového zvýhodnění se jedná (označení čísly 1,2,3,), v případě, že se na dítě zvýhodnění neuplatňuje, tiskne se písmeno N.

- období, od kterého se zvýhodnění uplatňuje

POZOR!

Opět upozorňujeme na nutnost vyplnit datum platnosti na konkrétním daňovém zvýhodnění pomocí tlačítka Oprava a zadádní datumů Od, Do.

Údaje se čerpají vždy z vybraného mzdového období.


Novinka Roční zúčtování daně 2014 a solidární zvýšení daně

Při ročním zúčtování doposud platilo, že nebylo možné provést roční zúčtovánízaměstnanci, který měl ve zdaňovacím období (i když třeba jen v jednom měsíci) solidární zvýšení daně. Tito zaměstnanci si museli podat daňové přiznání.

Nyní, poprvé v ročním zúčtování za rok 2014, bude možné provést roční zúčtování i zaměstnancům, kteří ve zdaňovacím období solidární zvýšení daně měli, ale neplyne jim povinnosti platit solidární zvýšení daně v rámci celého zdaňovacího období.

Atribut S - Solidární zvýšení daně, který vidíte v prvním sloupci přehledu Ročního zúčtování nyní reaguje tak, že je zatržen pouze v případě, když úhrn ročního příjmu je vyšší než 48 násobek průměrné mzdy (pro rok 2014 se jedná o částku 1 245 216 Kč).

Jestliže bude tento sloupec zatržen, nepočítejte zaměstnanci roční zúčtování, má povinnost podat si daňové přiznání.

Jestliže do editoru ročního zúčtování přesto vstoupíte, objeví se hláška, upozorňující vás na skutečnost, že roční zúčtování provádět nemáte.


Novinka Zdravotní pojištění a neplacené volno/absence od roku 2015

Od 1.1.2015 se ruší:

v zákoně č. 592/1992 Sb., § 3, odst. 5

(5) V zaměstnání, ve kterém bylo po celý kalendářní měsíc poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmu, nebo v němž po celý kalendářní měsíc trvala neomluvená nepřítomnost v práci, je vyměřovacím základem minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí (dále jen „minimální mzda“).10

a dále:

V zákoně č. 48/1997 Sb..§ 9, odst.3

(3) Písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může se zaměstnanec zavázat zaplatit zaměstnavateli zcela nebo zčásti částku odpovídající pojistnému, které za zaměstnance má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu. Při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci je zaměstnanec povinen zaplatit zaměstnavateli částku odpovídající pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance za tuto dobu uhradil.


Z uvedeného vyplývají tyto změny týkající se programu Helios Orange:

1. Nastavení mzdových složek

- na mzdových složkách týkajících se neplaceného volna a absence, tj. na mzdových složkách číslo 244,246,247,248, dojde k těmto změnám:

- bude odškrtnuto zatrhávátko Základ zdravotního pojištění a u mzdových složek, které měly vyplněný atribut Číslo mzdové složky pro srážku ZP, bude navázaná mzdová složka odstraněna.

Tyto změny proběhnou v programu automaticky v měsící lednu 2015.

Nicméně doporučujeme, abyste před výpočtem mezd za leden 2015 toto nastavení v Číselníku mzdových složek zkontrolovali.

Jestliže bude od roku 2015 zadáváno do výpočtu neplacené volno, resp. absence, musí být zachována skutečnost, že je zdravotní pojištění odvedeno alespoň z minimálního vyměrovacího základu. Toto bude zajištěno tím, že zaměstnanci budou mít ve Mzdových údajích zatržen atribut Uplatnit minimální vyměřovací základ (jedná se o implicitní nastavení u nově zadaného zaměstnance).

V případě doplatku do minimálního vyměřovacího základu platí, že pojistné z tohoto doplatku platí zaměstnanec (nejedná-li se o doplatek do minimálního vyměřovacího základu z důvodu překážek na straně zaměstnavatele). Aby ke srážce doplatku v programu došlo, je nutné ve Mzdových údajích zatrhnout na záložce Zdravotní pojištění atribut Srazit ZP z doplatku do MVZ. Pokud tento atribut v případě zadávání neplaceného volna/absence nezatrhnete, bude odvod zdravotního pojištění v pořádku, ale firma zaplatí celý odvod zdravotního pojištění (nedojde ke srážce 9% z doplatku do MVZ).

2. Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění

Do konce rokku 2014 platilo, že jestliže měl zaměstnanec přečerpanou dovolenou, považovaly se tyto dny zpětně za neplacené volno a tudíž se za tyto dny navyšoval základ zdravotního pojištění.

Nyní, jelikož už z hlediska zdravotního pojištění institut neplaceného volna neexistuje, se za dobu přečerpané dovolené v programu Helios Orange nenavyšuje základ zdravotního pojištění.


Novinka Tarifní tabulky 564/2006 účinné od 1.1.2015

Modul mzdy pro VS obsahuje nové tarifní tabulky účinné od 1.1.2015. Pro použití nových tabulek je nutné hodnoty vygenerovat.

Vstupte do přehledu Mzdové konstanty, Platové třídy a stupně. Na akci v místní nabídce Generuj mzdové tarify najdete tabulky pro odstavce 1 - 9. Po stisknutí se vygenerují jednotlivé tabulky. Hodnoty se vytvoří nové nebo se původní hodnoty přepíší na nové.

Pro změnu tarifů ve mzdových údajích je nutné provést Aktualizaci přehledu Kontrola platových stupňů a tříd a Aktualizaci platových stupňů označeným zaměstnancům.


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Tlač formulárom nad prehľadom Poistenie -prehľad

Nad prehľadom Poistenie - prehľad (cesta: prehľad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Poistenie - prehľad), je odteraz umožnené vytvárať a tlačiť formuláre pomocou voľby Tlač formulárom (kl. skratka F8).


Novinka Úprava - Vyrovnanie Konta pracovného času

Ak sa v mesiaci vyrovnania konta pracovného času vypočíta mzda, ale do výpočtu sa nezapíše MZ pre vyrovnanie konta (napr. z dôvodu, že je konto vyrovnané alebo je konto záporné, t.j. v neprospech zamestnanca), tak sa stav konta nastavý na hodnotu "Vyrovnané", čo je OK. Následne sa, ale po zmazaní tohto výpočtu mzdy konto neotvorí a jeho stav zostáva "Vyrovnané" a mal by byť "Otvorené".

Upravené.


Nástroje přizpůsobení

Novinka Byla doplněna možnost zobrazení informační hlášky při přeskočení akce automatu pomocí uložené procedury. Pokud uložená procedura vrátí neprázdnou proměnnou @TextDotazu, bude tento text nyní zobrazen.


Novinka Do nastavení Automatu byla doplněna možnost nastavení Jména a cesty pro uložení souboru pro akce "MS Excel 2007 XLSX..." a "MS Excel 2007 XLSX (pouze skupiny)...".


Oběh zboží

Novinka Nabídková sestava typu Ceník

DPH z ceníku se převezme pouze v případě, že je na položce DPH hodnota „není“. Pokud je na položce nějaké DPH (např.0,10,15,21), tak se DPH z ceníku nedotahuje.


Pokladna

Oprava V některých případech se mohlo do nové položky pokladního dokladu dostat místo prázdné hodnoty datum 30.12.1899. Chyba byla odstraněna.


Účetnictví

Novinka V Číselníku období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH jsou pro vzor výkazu 18/19 upraveny texty u řádků 12,13,62,64 a název oddílu VI.

Je upraveno generování řádků výkazu vzor CZ 18/19, jeho kontrola.
Při přechodu na novou verzi budou upraveny texty řádků 12,13,62,64 a název oddílu VI u všech období DPH vzor 18/19 pro rok 2015.

Tiskový formulář vzor 19 bude doplněn nejpozději do konce ledna 2015.


Oprava Kontace pokladního dokladu, nastavení hlavičky kontace Rozpad částky k úhradě po položkách - označeno.

V kontaci je Druh řádku Částka vč. daní. Na těchto řádcích se do účetního deníku dostaly i údaje Účet DPH, částka DPH a vazba na Období DPH.

Opraveno.


Oprava Při účtování dodatečných souvisejících nákladů se mohla objevit chyba Stack overflow.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export