Verze 2.0.2014.1000 - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Po akci Automatické přiřazení úhrad nad položkami bankovního výpisu se provede obnovení přehledu.


Celní případy

Oprava Import doručenek přes automat - po skončení procesu načítání zůstalo zobrazeno okno výsledku načítání procesu.

Opraveno, při akci automatu nebo opakovaného načítání nebude výsledek výsledek procesu zůstávat zobrazen. Pouze u akce vstupu do přehledu.


Oprava ICS Dovoz

Opraveny akce Výpočet cla a Hromadný výpočet cla - pro web službu výpočtu se neposílala země odeslání, pouze země původu.
GŘC web brána pak mohla hlásit problém s použitou preferencí.
Elementy:
P15 - země odeslání
P34 - země původu


Novinka Předložené podklady, licence - akce
 • Kopie položky
 • Nová z aktuální
 • Nová ze vzoru

V nastavení parametrů lze nastavit, zda se při kopii předložených podkladů a licencí mají přenášet vazby na dokumenty (skeny).
V nastavení parametrů jsou volby přednastaveny na : Ano (současné chování).


Oprava ICS Dovoz - při importu RHÚ dat se mohla vyplnit lhůta RHÚ jako 1.1.1900.

Opraveno.
(Nemělo vliv na další el.komunikaci, pouze případně v tisku.)


Novinka Přípravná fakturace - upraveno generování z celních dokladů.

Jako odběratel bude použit Příjemce služeb, pokud bude vyplněn, jinak Vývozce nebo Dovozce, podle druhu dokladu.


Novinka Výpočet cla - upraven test na nevybíranou částku cla - 256,- Kč včetně.


Doprava

Novinka Změna ve zpracování platebních karet CCS

1. formát TXE - změna kódování slouboru na CP_852 (Latin2)
2. formát CSV - importní cena se rekalkuluje na cenu bez DPH


Novinka Změna při generování pokladních dokladů z cestovních náhrad - negenerují se samostatné záznamy o zaokrouhlení při vyrovnání v cizí měně


Novinka Převod kódu čerpání na kmenovou kartu, BID:10564 - upraveno


Evidence pošty

Novinka Do modulu Evidence pošty byly doplněny uživatelské editory. Týká se editoru došlé a odeslané pošty a editoru pohybů pošty. Implicitní nastavení pro dané editory je možno zadat i na konkrétní schránku.


Fakturace

Novinka Daňové kurzy

Funkcionalita faktur a dokladů oběhu zboží je doplněna o funkcionalitu daňových kurzů. Umožňuje:

 • přímo na fakturu/dobropis (nebo jiný doklad oběhu zboží) zadat kurz podle zákona o DPH, může být jiný, než je kurz faktury.
 • rekapitulace DPH a odpočet zaplacených záloh s tiskne přepočten daňovým kurzem
 • je umožněno účtovat "daňové druhy řádků kontací" s přepočtem účetním (jako doposud) nebo s přepočtem účetním a zároveň kurzový rozdíl.

Hlavní změny v Helios Orange:

Globální konstanty, fakturace, nová konstanta Režim kurzu DPH pro faktury.

 • Pouze v účetním deníku (výchozí) = stávající režim
 • Přímo na fakturách

Hlavička dokladu, Akce, Zaokrouhlení a další údaje Lze upravit Režim kurzu DPH pro faktury:

 • Pouze v účetním deníku (výchozí)
 • Přímo na fakturách

Rozdíly:

Pouze v účetním deníku:

 • tiskový formulář
  • rekapitulace DPH – kurz faktury, HM
  • odpočet daňových záloh – kurz faktury, HM
 • účtování
  • účetní částky (částka MD, částka Dal) – kurz faktury
  • základ DPH, částka DPH – kurz DPH se dohledá až při účtování, měna DPH

Přímo na fakturách:

 • tiskový formulář
  • rekapitulace DPH – kurz DPH, měna DPH
  • odpočet daňových záloh – kurz DPH, měna DPH
 • účtování
  • účetní částky (částka MD, částka Dal) – kurz dle kontace
  • základ DPH, částka DPH – kurz DPH, měna DPH z faktury

Na záložce 7 - Dodatky je oblast [2] - Kurz DPH, kde je vidět / lze editovat daňový kurz na základě nastavení Zdroje kurzu (lze přednastavit na řadě dokladů (faktury, dobropisy nebo jiné doklady

oběhu zboží):

 • Daňový kurz
 • Celní kurz
 • Kurz faktury

Je upraveno účtování faktur s daňovými kurzy:

V kontacích faktur a dobropisů je pro řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní
 • Ostatní částky
 • Základ daně sum. slevy
 • Částka daně sum. slevy
 • Částka vč. daně sum. slevy
 • Ostatní částky sum. slevy
 • Základ daně - korekce(hlavička)
 • Částka daně - korekce(hlavička)
 • Částka vč.daně - korekce(hlavička)
 • Ostatní částky - korekce(hlavička)
 • Základ DPH (hlavička)
 • Částka DPH (hlavička)
 • Částka včetně daní (hlavička)
 • Ostatní částky (hlavička)
 • Záloha - základ DPH
 • Záloha - částka DPH
 • Záloha - ostatní částky
 • Záloha - korekce částka DPH
 • Záloha - korekce základ DPH
 • Záloha - kurz.rozdíl základ daně
 • Záloha - kurz.rozdíl částka daně
 • Záloha - kurz.rozdíl částka celkem
 • Záloha - kurz.rozdíl ostatní částky
 • Záloha - kurz.rozdíl doklad celkem
 • Záloha - korekce tržeb

možné zadat způsob přepočtu - pole "Přepočet".

Hodnoty:

 • Účetní - přepočet účetním kurzem (dosavadní způsob)
 • Daňový - přepočet daňovým kurzem
 • Kurzový rozdíl - kurzový rozdíl (mezi účetním a daňovým kurzem)

Platí: Účetní přepočet = Daňový přepočet + Kurzový rozdíl

Proto: Je-li v rámci jedné kontace zadán řádek kontace stejného druhu a stejné sazby DPH pro všechny varianty přepočtu, pravděpodobně dojde k dvojnásobnému zaúčtování dané hodnoty. Na tuto situaci upozorní systém při ukládání editoru řádku kontace info-hlášením:
V kontaci je řádek "druh řádku" uveden s účetním přepočtem, daňovým přepočtem i kurzovým rozdílem.
Může dojít k dvojnásobnému zaúčtování.
Platí: účetní přepočet = daňový přepočet + kurzový rozdíl

Účetní přepočet se použije pro faktury / dobropisy, které mají nastaveno Režim kurzu DPH pro faktury na Pouze v účetním deníku. NELZE použít pro faktury s přepočtem: Daňový nebo Kurzový rozdíl.

Daňový přepočet a Kurzový rozdíl se použijí pro faktury / dobropisy, které mají nastaveno Režim kurzu DPH pro faktury na Přímo na fakturách. Po zaúčtování je v deníku nastaven příznak Samovyměření

z faktur. Ten zabezpečuje to, že se účetní doklady nepřepočtou účetním kurzem.


Novinka V návaznosti na řešení daňových kurzů na fakturách jsou daňové kurzy doplněny i na navázané zálohové faktury.

Nová funkcionalita je závislá na nastavení na faktuře "Režim kurzu DPH pro faktury". Je-li nastaveno "Pouze v účetním deníku", je funkcionalita původní. Je-li nastaveno "Přímo na fakturách", projeví se v systému zálohových faktur níže popsané nové vlastnosti.

Je nutno zdůraznit, že na realizační fakturu lze navázat pouze ty zálohové faktury, které mají shodně nastaven "Režim kurzu DPH pro faktury".

Na hlavičce zálohové faktury jsou nová pole: "Položky (měna)" - suma položek v měně DPH "Částka zaokrouhlení (měna)" - částka zaokrouhlení měny DPH "Záloha (měna)" - záloha celkem v měně DPH Nová pole jsou viditelná v případě, že je na faktuře nastaven režim kurzu "Přímo na fakturách" a měna faktury nebo měna DPH nejsou hlavní měna.

Na položce zálohové faktury jsou nová pole: "Cena bez DPH-daňový kurz", "Částka DPH-daňový kurz" a "Cena s DPH-daňový kurz" - obsahují hodnoty v měně DPH. Nová pole jsou viditelná v případě, že je na faktuře nastaven režim kurzu "Přímo na fakturách" a měna faktury nebo měna DPH nejsou hlavní měna. Funkcionalita přepočtů DPH a cizí měny je stejná jako u původních polí.

Dále jsou v přehledu položek zálohových faktur nová pole pouze pro zobrazení: "Cena bez DPH-daňový kurz, kurzový rozdíl", "Částka DPH-daňový kurz, kurzový rozdíl" a "Cena s DPH-daňový kurz, kurzový rozdíl" - obsahují kurzové rozdíly v měně DPH.

"Cena bez DPH-daňový kurz, HM", "Částka DPH-daňový kurz, HM" a "Cena s DPH-daňový kurz, HM" - obsahují hodnoty v hlavní měně přepočtené z měny DPH.

"Cena bez DPH-daňový kurz, HM, kurzový rozdíl", "Částka DPH-daňový kurz, HM, kurzový rozdíl" a "Cena s DPH-daňový kurz, HM, kurzový rozdíl" - obsahují kurzové rozdíly v hlavní měně přepočtené z měny DPH.


Novinka Při volbě "Splatnost neměnit" se na faktuře přijaté/vydané přepočítává pouze Lhůta splatnosti. Datum splatnosti se nemění.


Novinka Převod dokladů

Pokud na cílovém dokladu není vyplněno Vlastní DIČ DPH, je převedeno ze zdrojového dokladu.
Pokud na cílovém dokladu je vyplněno Vlastní DIČ DPH, je ponecháno.
Poté je podle atributu Vlastní DIČ DPH na cílovém dokladu provedena kontrola/změna sazeb DPH a příslušných částek na položkách.


Novinka Chyba, kdy se při exportu zprávy EDI faktury na odběratele bez vyplněného DIČ u tuzemské platby vypsala chyba "V číselníku Sazeb DPH nenalezena sazba DPH pro DUZP=datum a Zemi=Iso kód země", a zpracování se ukončilo, byla odstraněna.


Oprava Oprava generování QR kódu pro tisk formuláře faktury s QR kódem - ošetřuje stav nevyplnění některých nepovinných hodnot (např. specifický symbol, konstantní symbol).


Oprava Nastavení konstant Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury, Zaplacené faktury posuzovat k + tolerance na měně nemuselo být za určitýchokolností respektováno.

Opraveno.


Oprava Skonta.

Při generování Opravného daňového dokladu v modulu Fakturace (Skonta, Vygenerovat ODD) na přelomu období mohl program hlásit chybu: Datum pořízení nespadá do období na dokladu.

Opraveno


Novinka Při ručním výběru bankovního spojení na dokladech zboží se nyní přenese specifický symbol. Není-li na bankovním spojení vyplněn, stávající se nepřepíše.


Firemní aktivity

Novinka Generování podkladů k fakturaci.

V globální konfiguraci Firemní aktivity je nová konstanta "Podklad zboží a služby z plnění ve stavu nefakturovat".
Podklad typu zboží a služby se standardně generoval ze schváleného plnění ve stavu fakturovat i nefakturovat. Touto konstantou lze vypnout generování zbožoslužbových podkladů z plnění ve stavu nefakturovat.


Novinka Při zakládání nové aktivity se nově předvyplní Útvar.

Vezme se z Přednastaveného střediska z kategorie aktivity, pokud je zde vyplněn.


Novinka Do nastavení přenosu na aktivitě byl přidán atribut popis. Do dokladů OZ a DO se popis z aktivity bude přenášet do poznámky 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4, toto se nastaví v editoru nastavení přenosu. Vlastní přenos nastává při zakládání nového dokladu přímo na aktivitě nebo při generování dokladu z položky Zboží a služby na aktivitě.


Novinka Při ukládání editoru úkolů bylo zrušeno omezení, které nepovolilo uložit editor, pokud bylo datum zahájení vyšší než termín splnění.

V praxi se často stává, že úkol je zahájen později, než byl původně plánován jeho konec.


Novinka Upravena funkcionalita "změna Typu, Stavu, Druhu výstupu na aktivitě po dokončení úkolů".

Nebude se provádět žádná změna na aktivitě, pokud je atribut prázdný (na aktivitě nebo výchozí na úkolu).
Upraveny hlášky pro uživatele. Pokud jsou splněny podmínky pro automatickou změnu požadovaných atributů, systém oznámí jak a které atributy bude měnit. Při nesplněných podmínkách systém oznámí přesnější popis chyby.


Novinka Uživatelský editor "Poznámek k aktivitě" ve Firemních aktivitách je možno přiřadit na kategorii aktivit. Lze tak mít editor poznámek různě upravený pro různé kategorie.


Novinka Do přehledu Zboží a služby na aktivitě doplněny dvě akce "Výrobní plán" a "Výrobní příkaz". Zobrazí návazné přehledy s plány a příkazy, které byly vygenerovány z dokladů, které jsou vygenerovány z položky zboží a služby.


Novinka Editor aktivity - záložka č. 7 - Zboží a služby. Podobně jako na položce OZ přidána Výrobní podpora obchodu. Přidána akce Specifikace vyráběného dílce. Přidáno pole Zakázková modifikace do editoru Zboží a služby.

Atribut zakázkové modifikace zařazen do funkce Generování dokladů.


Novinka Přehled Email, přenos pošty z Outlooku.

Při přenosu e-mailů z Outlooku do Heliosu se vždy zprávy přesouvaly v rámci Outlooku do podsložky <PůvodníSložka>_HEO.
Přidána uživatelská konstanta lokální "Přesouvat přenesené zprávy do podsložky_HEO". Defaultně je zaškrtnutá - stávající chování. Pokud není zaškrtnuto, emaily při přenosu do Heliosu zůstávají ve své původní složce v Outlooku a podadresář se nevytváří.


Intrastat (SK)

Oprava Opraveno generování SK XML zprávy výkazu měsíčního hlášení. Pokud pro stejnou organizaci existovalo více ZJ (jde o atypický případ, kdy se původní ZJ přestala používat a zavedla se nová...), přičemž každá měla jiné nastavení, mohlo docházet k nesprávnému vyhodnocení parametrů ZJ a tím k eliminaci některých elementů v XML.


Majetek

Novinka V Kartách majetku - Účetní pohyby - je umožněno zobrazit přes Nastav název Účetní skupiny.


Novinka Při vyhodnocení inventury podle čárových kodů je možné vyhodnocovat změnu zaměstnance a počtu kusů.


Oprava Okno pro hromadnou změnu uzávěrek karet majetku se jmenovalo Vyřazení.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka Úprava - Druh PP (vzory PP)

V editoru Mzdových údajů na záložce Pracovní poměr v sekci [1] Parametry pracovního poměru na tlačítko Druh PP byl upraven editor vzorů pracovních poměrů do nového vzhledu. V tomto číselníku si může uživatel nadefinovat různé vzory druhů pracovních poměrů a při vytváření nových mzdových dat může přenést data ze vzoru do zakládané mzdové karty.

Editor byl doplněn o položky:

 • Neaktualizovat platový stupeň a třídu (vypnout automat Kontrola platových stupňů a tříd)
 • Zaměstnání malého rozsahu
 • Podepsal prohlášení

Nově je přenos údajů vzoru druhu PP do editoru mzdových údajů povolen pouze v případě, že vybrané období je aktuální a zároveň :

 • Vznik PP spadá do vybraného období
 • Datum fúze spadá do vybraného období
 • Jedná se o první ostré období a vznik PP spadá před první ostré období


Novinka Výpočet průměrné hrubé a čisté mzdy u kalendáře s nerovnoměrnou pracovní dobou se zkráceným úvazkem

V případě, že měl zaměstnanec přiřazen kalendář typu Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem, nebyl správně proveden výpočet průměrné hrubé a průměrné čisté mzdy (nezohledňovalo se % zadané v kalendáři).

Nově je výpočet upraven tak, že algoritmus v tomto případě zohledňuje zadané procento na kalendáři.

Pokud se jedná o typ kalendáře Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem, je zkrácen Týdenní úvazek zaměstnance (pro výpočet průměrné hrubé měsíční mzdy) procentem zkrácení uvedeným v kalendáři (zaokrouhleno aritmeticky na 2 d.m.).

Jedná se o výpočet: průměr na dovolenou x týdenní úvazek (nyní nově zkrácený dle zadaného procenta na kalendári) x 4,348.

Změny v nápočtu se projevily na těchto formulářích:

 • Doklad o průměrném hrubém a čistém příjmu - systémové číslo - 336
 • Potvrzení pro úřad práce - systémové číslo - 1187
 • Potvrzení při změně zaměstnání /příjem/ - systémové číslo - 1193


Novinka Změna nápočtu Počtu pojištěnců do Přehledu o platbě na zdravotní pojištění zaměstnavatele

Vzhledem k tomu, že "nově" už nemohou být všechny pracovní poměry jednoho zaměstnance provázané přes atribut Další PP (různý typ daně u nepodepsaného prohlášení DPP x HPP/DPČ) vznikl problém s určováním počtu pojištěnců na formuláři Přehled o platbě pojistného (dříve byl algoritmus správně navázán na atribut Další PP).

Nyní jsou podmínky pro nápočet poštu pojištěnců následující:

Podminky pro zahrnutí pracovních poměrů do sestavy pro ZP:
Základem pro počty pojištěnců, vyměřovací základy i odvody pojistného je detailní přehled zaměstnanců. Do tohoto přehledu jsou zahrnuty pracovní poměry splňující následující podminky:

1. skupina (mají vypočtenou mzdu)

 • zaměstnanec je ve stavu NEBO je vyjmutý na MD ci RD
 • zaměstnanec je pojištěn u dané pojišťovny
 • musí být zadané Číslo pojištěnce nebo Rodné číslo
 • v daném období má zaměstnanec vypočtenou mzdu
 • pokud je zaměstnanec pojištěn Od hranice, musí této hranice dosáhnout, jinak není pojištěn
 • pokud jde o Dohody o PP, musí být dosažena hranice pro platbu ZP, jinak není poijštěn
 • jsou zohledněny Pobočky

2. skupina (MD a RD - nemají vypočtenou mzdu)

 • zamestnanec je vyjmutý na MD či RD
 • zaměstnanec je pojištěn u dané pojišťovny
 • musí být zadané Číslo pojištěnce nebo Rodné číslo
 • jsou zohledněny Pobočky

Detailní přehled je pak seskupen za RČ / Číslo pojištěnce a Pojišťovnu. Z tohoto přehledu pak vycházejí údaje pro formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele a dále pro nový kontrolní formulář Zdravotní pojištění - počet pojištěnců.


Novinka Rozhodné období v případě ochranné lhůty - datum ukončení poslední den v měsici

Jestliže zaměstnanec ukončil pracovní poměr poslední den v měsíci (pokud došlo k ukončení pracovního poměru v průběhu měsíce, bylo vše v pořádku) a následně vznikla sociální údálost po ukončení pracovního poměru, nebylo správně načteno rozhodné období do Přílohy k žádosti o...

Nyní v těchto případech bereme datum ukončení pracovního poměru a k tomu přičteme plus jeden den - takto vypočítané datum je datumem začátku sociální události, od kterého načítáme rozhodné období.


Novinka Nový formulář Přehled stravenek

Požadavkem je vytvoření formuláře nad přehledem Stravenek, který by sloužil jaka "podpisovka" při předávání stravenek.

Vytvořen formulář, který obsahuje:

 • Osobní číslo
 • Příjmení, Jméno
 • Počet stravenek v hodnotě (konkrétní hodnota stravenky zadaná na Sadě stravenek)
 • Podpis

Formulář se tiskne za označené záznamy.


Novinka Předzpracování - importy - kontrola na uzavření stravenek

V nabídce Předzpracování, Importy (xml, txt - předzpracování, txt- mzdové složky) a Definované importy byla zabudována nová funkcionalita, která kontroluje, zda se při importu neimportují docházkové mzdové složky k zaměstnanci, který má v následujícím období uzavřené stravenky.

Pokud ano, záznam s docházkou není naimportován.

O této skutečnosti jste informováni:

 • v případě importu xml nebo txt v procestním okně nebo
 • v případě Definovaných importů v atributu Stav importu ("Chyba - existují uzavřené stravenky v následujícím období")

POZOR!

Kontrola probíhá pouze u docházkových mzdových složek se vstupním formulářem OD - DO.

Tzn. pokud se pokusíte naimportovat např. mzdovou složku 211 - Dovolená - hodiny(vstupní formulář Hodiny, Dny) k zaměstnanci, který má v následujícím období uzavřené stravenky, kontrola neproběhne, záznam se i při uzavřených stravenkách naimportuje!


Novinka Zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy od ledna 2015

Od ledna 2015 dochází ke zvýšení minimální a zaručené mzdy.

Změny minimální mzdy:

 • měsícní na 9 200 Kč
 • hodinové na 55 Kč

Změna se týká také zaručené mzdy:

Skupina Hodinová / Měsíční
1. 55,00 / 9 200
2. 60,70 / 10 200
3. 67,00 / 11 200
4. 74,00 / 12 400
5. 81,70 / 13 700
6. 90,20 / 15 100
7. 99,60 / 16 700
8. 110,00 / 18 400


Při roční uzávěrce roku 2014 se nové konstanty automaticky nastaví.


Novinka Změna nastavení mzdové složky Dohoda o provedení práce

V distribučním číselníku mzdových složek došlo ke změně nastavení mzdové složky Dohoda o provedení práce (číslo MS 700).
Nově byl odtržen atribut Základ pro výpočet rozhodnutí. Odměna z dohody o provedení práce nepodléhá exekučním srážkám.

Aby došlo k aktualizaci distribučního číselníku mzdových složek, postupujte, prosím, následovně:

Vstupte do nabídky Konstanty a číselníky, Mzdové složky, zvolte pravé tlačítko myši a vyberte Aktualizace číselníku dle legislativy - Distribuční i Uživatelský.

Podmínkou pro to, aby aktualizace uživatelského číselníku proběhla je to, že ve vybraném období nejsou vygenerovány platební příkazy ani účetní předkontace.

Pro kontrolu lze přes pravé tlačítko zvolit volbu Porovnání - akce porovná distribuční a uživatelský číselník mzdových složek.


Oprava ÚRPAVA - P1-04 oddíl IV. Zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů

Chybně byly exportovány pedagogové a nepedagogové. Exportované řádky byly prohozeny.

Opraveno

Exportovaly se řádky platových stupňů, které byly nulové (neobsahovaly hodnoty)

Opraveno


Chyba při exportu řádků obsahující smluvní platy. Program vyžadoval i export tříd, za které není možné poskytovat smluvní platy.

Opraveno


Novinka Generátor mzdových sestav - Chyba při použití přepočtených stavů v sestavě generátoru

Pokud v generátoru mzdových sestav byly použity do řádku definice pro výpočet hodnot evidenčních a přepočtených stavů nové parametry pro druh PP a současně mám na záložce 3 nějaké sumační a třídící hledisko, dochází k následující chybě:

The objects "ZabZamMzd" in the FROM clausule have the same exposed names. Use correlation names to distinguish.


Novinka ZMĚNA - Nový editor Mzdový list

Byl vytvořen nový vzhled editoru Mzdový list. Popis editoru naleznete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Ro%C4%8Dn%C3%AD_sestavy_-_Mzdy_(CZ)#Mzdov.C3.BD_list.


Novinka ÚPRAVA - Generátor mzdových sestav - typ sestavy

Při vytváření nové generátorové mzdové sestavy se nyní v nabídce Typ sestavy nabízejí následující typy:

 • 0 = Konta - typ 1
 • 6 = Konta - typ 2
 • 1 = Rekapitulace
 • 4 = Mzdové listy


Oprava Úprava - Předzpracování - akce Hromadné zadávání MS (mzdových složek)

Při použití akce Hromadné zadávání MS se hodnoty zadané do vybraných atributů pro kopírování z 1. formuláře nepřenášejí do následujících formulářů v případě, kdy se pro potvrzení 1. formuláře použije tlačítko ENTER (po stisku tlačítka OK se hodnoty správně přenášejí).

Opraveno.


Novinka Úprava - Rušení a přesun 1. ostrého období vs mzdové kalendáře

Byly provedeny úpravy při rušeni a přesunu 1. ostrého období v následujících případech:

 • Pokud se zruší založené 1.ostré období a následně se založí nové, tak mzdové kalendáře jsou vytvořeny s nulovým úvazkem.
 • Pokud se přesouvá založené 1.ostré období, tak se vytvořené mzdové kalendáře nepřesunou, tj přehled Mzdový kalendář je prázdný.

Upraveno


Novinka Exekuce nezabavitelná částka - nemoc po část měsíce

V případě, že v rámci jednoho měsíce dochází k tomu, že exekuce je srážena jak ze mzdy zaměstnance, tak z jeho nemocenských dávek (zaměstnanec je nemocen), je nutné, aby se na formulář týkající se exekucí tiskla pouze ta část nezabavitelné částky, která byla uplatněna (nikoliv celá nezkrácená nezabavitelná částka).

Vznikl nový atribut Nezabavitelná částka - skutečnost.
Tento je možné zobrazit jednak ve Výpočtu mzdy (v Nastav ve složce Výpočet mzdy - vyberete atribut Nezabavitelná částka - skutečnost) a dále se tento atribut nově tiskne na formuláři přehledu exekucí, který se odesílá jako doplnění Přílohy k žádosti o... (Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP, Příloha k žádosti o + exekuce, Přehled exekučních srážek)

Výpočet nového atributu probíhá takto:

Pokud je Čistá mzda pro výkon rozhodnutí menší než nezabavitelná částka, zobrazujeme jako nezabavitelnou částku Čistou mzdu.

Pokud je Čistá mzda pro výkon rozhodnutí vyšší než nezabavitelná částka, zobrazujeme jako nezabavitelnou částku Nezabavitelnou částku.


Oprava Oprava - ISP 2014 - AA0225 Doba zaměstnání v případě přestupného roku

Prvek AA0225 je desetinné číslo vyjadřující počet let zaměstnance v zaměstnání. Při zjišťování části za desetinnou částkou představující dny byla použita konstanta 366 dnů.

Nyní se konstanta plní hodnotou 365 dnů, v případě přestupného roku 366 dnů.


Oprava Oprava – ISP 2014 – AA0568 – Datum vynětí z evidenčního stavu

Datem vynětí z evidenčního stavu se rozumí i datum ukončení pracovního poměru. Toto datum položky AA0568 nevstupovalo.

Opraveno


Oprava ÚPRAVA - ISP označení tříd a stupňů

Pokud třída či stupeň začínají nulou, byla tato nula exportována do XML souboru a docházelo k chybnému hlášení na portálu MŠMT (např: 09 místo 9)

Opraveno


Novinka ÚPRAVA - ISP - Nápočet prvku AA0115 EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ FYZICKÝCH OSOB

Úprava nápočtu položky AA0115, do nápočtu vstupují pouze hlavní pracovní poměry a souběžné pracovní poměry.


Novinka Úprava - Mzdy pro veřejnou správu, Mzdové údaje - Způsob odměňování

V editoru mzdových údajů na záložce Zařazení, Tarif a úvazek v sekci Tarifní zařazení přibyla položka Způsob odměňování. Položka se objevuje pouze v případě zakoupeného modulu Mzdy pro veřejnou správu.

Slouží k zadání způsobu odměňování zaměstnance a nabývá hodnot:

 • Tarif plat - odměňování podle tarifních tabulek. Zaměstnanec je zařazen do třídy a stupně.
 • Rozpětí platových tříd - odměňování v rámci rozpětí stupňů v určité platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Poznámka: Zaměstnanci by měl být zadán kód tabulky, třída a nejbližší stupeň, který je stanovenému platu nejblíže. Dále vypnuta kontrola platových stupňů a zadána částka platu, která je zaměstnanci stanovena.

Ve statistických výkazech ISP je zaměstnanec uveden s kódem tabulky (AA0129), zařazenou třídou (AA0127) a hodnotou nula v položce stupně (AA0128).

Ve statistickém výkazu P1-04,P1a-04 je zaměstnanec v tabulce Zaměstnanci podle platových tříd a stupňů zahrnut v počtu u zadaného stupně ve mzdové kartě.

Smluvní plat - odměňování smluvním sjednaným platem
Poznámka: Zaměstnanci by měl být zadán kód tabulky a třída. Dále vypnuta kontrola platových stupňů a zadána částka platu, která je zaměstnanci stanovena. Pro stupeň je nutné vyplnit například hodnotu 00.

Ve statistických výkazech ISP je zaměstnanec uveden s kódem tabulky (AA0129), hodnotou nula v položce třída (AA0127) a hodnotou nula v položce stupně (AA0128).

Ve statistickém výkazu P1-04, P1a-04 je zaměstnanec v tabulce Zaměstnanci podle platových tříd a stupňů zahrnut v počtu ve třídách v položkách pro smluvní plat.


Novinka Novinka - ISP 2014 – Sumace sloupců výkazu

Nyní je možné provádět sumace sloupců pomocí akce místní nabídky CTRL-X Sumace vybraných záznamů. Vlastnost sumovat byla přidána na sloupce týkající se přiznaných a vyplacený platů a příplatků. Dále na položky obsahující počet hodin odpracované doby a překážek v práci.

Například se jedná o sloupce:
AA0135 Neodpracovaná doba s náhradou platu – dovolená
AA0745 Počet hodin dočasné pracovní neschopnosti a karantény
AA1587 Počet hodin nemoci bez nemocenského
AA0750 Náhrady platu za nemoc zúčtované k výplatě
AA0138 Platový tarif přiznaný
AA0139 Příplatek osobní přiznaný
AA0140 Příplatek za vedení přiznaný k výplatě
AA0159 Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatě


Novinka Novinka - Tarifní tabulky 564/2006 účinné od 1.11.2014

Modul mzdy pro VS obsahuje nové tarifní tabulky účinné od 1.11.2014. Pro použití nových tabulek je nutné hodnoty vygenerovat.

Vstupte do přehledu Mzdové konstanty, Platové třídy a stupně. Na akci v místní nabídce Generuj mzdové tarify najdete tabulky pro odstavce 1 - 8. Po stisknutí se vygenerují jednotlivé tabulky. Hodnoty se vytvoří nové nebo se původní hodnoty přepíší na nové.

Pro změnu tarifů ve mzdových údajích je nutné provést Aktualizaci přehledu Kontrola platových stupňů a tříd a Aktualizaci platových stupňů označeným zaměstnancům.


Novinka Počet pojištěnců na zdravotní pojištění- kontrolní sestava

Aby bylo možné detailně zkontrolovat z jakých pracovních poměrů jsou do formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (v Heliosu se jedná o formuláře nad Výpočtem mzdy pojmenované "Zdravotní pojištění _konkrétní zdravotní pojišťovna_2011"), napočítány hodnoty:

 • počet pojištěnců
 • vyměřovací základ
 • odvod pojistného

byl nad Výpočtem mzdy vytvořen nový formulář Zdravotní pojištění - počet pojištěnců.

Formulář je seskupen dle rodného čísla zaměstnance, případně čísla pojištěnce (tzn., jestliže má zaměstnanec dva nebo více pracovních poměrů, které podléhají odvodu zdravotního pojištění, je ve formuláři zobrazen a napočítán pouze jednou, ve sloupci Počet PP (pracovních poměrů) vidíte, kolik pracovních poměrů podléhá u konkrétního zaměstnance odvodu zdravotního pojištění.

V rámci jedné zdravotní pojišťovny se zde zobrazují hodnoty pro:

1. Zaměstnance v evidenčním stavu, nebo zaměstnance vyjmuté - z této skupiny zaměstnanců se do oficiálního formuláře pro zdravotní pojišťovny načítá jak počet pojištěnců, tak základ a odvod zdravotního pojištění

2. Zaměstnance po ukončení pracovního poměru - z této skupiny zaměstnanců se do oficiálního formuláře pro zdravotní pojišťovny načítá pouze základ a odvod zdravotního pojištění (byl- li nějaký), do počtu pojištěnců se tito zaměstnanci nenačítají.


Sumační část na konci každé zdravotní pojišťovny musí odpovídat hodnotám na formuláři Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (Počet pojištěnců, Vyměřovací základ, Odvod celkem)

Kontrolní sestava je rovněž podkladem pro kontrolu elektronického výstupu na zdravotní pojišťovnu (Výpočet, Měsíční exporty za organizaci, Přehled o platbě pojistného txt)


Mzdy (SK)

Novinka Úprava - Generátor mzdových zostáv - prepočítané stavy

Pokiaľ v generátore mzdových zostáv boli použité do riadku definície pre výpočet hodnôt evidenčných a prepočítaných stavov nové parametre pre druh PP a súčasne na záložke 3 - Sumačné a triediacie hľadiská sú vybrané sumačné a triediacie hľadiská systém hlási:

"The objects "ZabZamMzd" in the FROM clausule have the same exposed names. Use correlation names to distinguish."

Upravené


Novinka Úprava - Prepočet DVZ nad januárom vs max. DVZ

Bola doplnená nová kontrola nad výpočet mzdy za január na tzv. legislatívnej verzii (t.j. verzii, ktorá je nami označená za verziu, ktorá obsahuje legislatívu platnú pre nový rok), ktorá porovnáva decembrovou uzávierkou vypočítaný DVZ platný pre aktuálny rok s aktuálne platnou maximálnou výškou DVZ. Ak zistí, že bol pri výpočte DVZ použitý neaktuálny max. DVZ spustí ešte pred výpočtom mzdy za január prepočet už vypočítaného DVZ (t.j. spustí sa akcia Prepočet DVZ pre rok YYYY/Prepočítaj existujúce DVZ, ktorú je možné spustiť aj ručne nad prehľadom Mzdové údaje a to len nad januárom pokiaľ nie sú vypočítané mzdy).

Pre tento účel vznikla v prehľade Údaje pre výpočet denného vymeriavacieho základu nová položka Maximálny DVZ, v ktorej je uložená hodnota max. DVZ, ktorý bol použitý pri výpočte DVZ pre nový rok.


Novinka Úprava - Zmena v distribučnej mzdovej zložke - RZZP preplatok zamestnanec

Pri generovaní novej databázy v číselníku Mzdové zložky - distribučné sú odteraz na MZ č. 961 - "RZ ZP preplatok zamestnanec" položky Základ pre daň a Hrubý príjem zaškrtnuté.

Poznámka: Doteraz táto distribučná mzdová zložka bola nastavená tak, že vyplatený preplatok nebol zdanený v mesiaci vyplatenia, ale až v rámci ročného zúčtovania resp. daňového priznania. Týmto novým nastavením je zmena v tom, že sa zdaní už v mesiaci vyplatenia.

UPOZORNENIE: Pre doplnenie zmeny mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka Novinka - DDS - prehľad

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poistovní vznikla nová akcia DDS prehľad. Tento prehľad zobrazuje detail vypočítaných príspevkov za vybrané mzdové obdobie po zamestnanoch za jednotlivé dôchodkové doplnkové spoločnosti.

Použité skratky:

 • DDS - dôchodkové doplnkové sporenie (III. pilier)


Novinka Novinka - DP SDS - prehľad

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poistovní vznikla nová akcia DP SDS prehľad. Tento prehľad zobrazuje detail vypočítaných príspevkov za vybrané mzdové obdobie po zamestnanoch za jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti.


Použité skratky:

 • DP SDS - dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)


Novinka Úprava - Generovanie eRLFO - zamestnanecký pomer

Pri generovaní eRLFO druh evidencie Príhláška a Zmena pri type zamestnanca 1 - ZEC sa odteraz tvorí elment <zecPomer> s hodnotou "2" (doteraz sa tento element tvori pri vyššie uvedených druhoch evidencie l len pri type zamestnanca 14 - ZECDN).


Novinka Úprava - Stav sociálneho poistenia - prerušenie v deň ukončenia PP

Bola vykonaná úprava nastavenia položky Stav sociálneho poistenia, v prípade kedy v mesiaci ukončenia PP je celodenné prerušenie poistenia, ktoré netrvá celý kalendárny mesiac, ale zároveň dátum do je zhodný s dátumom ukončenia pracovného pomeru. V takomto prípade sa odteraz nastaví položka Stav sociálneho poistenia na hodnotu "Trvá" (doteraz sa nastavila hodnota "Prerušenie", čo spôsobilo v prípade vyplateného príjmu spätný rozpočet SP do obdobia pre týmto "prerušením").


Novinka Úprava - Kontrola výpočtu mzdy - zrážková daň

Ak existuje v číselníku Dane daň s Typom sadzby "Zrážková", tak po splnení určitých podmienok výpočet mzdy môže hlásiť: "Príjem pod hranicou zrážkovej dane (od 01/2008 daniť zrážkovou daňou)."

Kontrola výpočtu mzdy bola vypnutá s platnosťou od 1/2011 kedy došlo k zrušeniu možnosti zdaňovať daňou vyberanou zrážkou príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a.) až g.), ktorého úhrnná výška od daného zamestnávateľa nepresiahla za kalendárny mesiac úhrnnú sumu € 165,97 a u ktorého si daňovník neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33. ).

Poznámka: Používateľ si daň s Typom sadzby "Zrážková" zakladá do číselníka Dane napr. pre účely zdaňovanie tzv. autorských honorárov.


Novinka Úprava - Zamestnanec bez priradenej dane a výpočet mzdy

V prípade, že zamestnanec nemá v Mzdových údajoch na záložke Odvody podzáložke Dane priradenú žiadnu daň, tak výpočet mzdy hlási:

"Položka "Čistá mzda" musí byť zadaná !"

Výpočet mzdy upravený, tak aby prebehol aj v tomto prípade.


Novinka ZMENA - USPORIADANIE ponuky MODULU MZDY

1. prehľady Hlásenie zmien ZP, Registračný list FO, ELDP sú presunuté pod voľbu Zamestnanci ako ďalšie evidencie k zamestnancovi.

2. prehľad Socialny fond je presunutý pod voľbu Výpočet mzdy, ktorý suvisi a je aj kontrolovaný na výpočet mzdy.

3. prehľad Daňový prehľad sa odteraz zobrazuje AJ pod voľbou Výpočet mzdy pod názvom Odvody dane.

Tip: V ľavej časti okna systému nájdete Hlavnú ponuku (stromček). Na základnej úrovni sa nachádzajú jednotlivé moduly systému. Nad modulmi sú záložky: Prehľady, Obľúbené, Nedávne a Workflow. Na záložku "Obľúbené" si používateľ môže zaradiť len tie možnosti/evidencie, ktoré chce a v poradí, aké si zvolí. Nastaví si tak rýchly prístup k tým možnostiam, ktoré najčastejšie používate. Vybranú možnosť pridá k obľúbeným pomocou pravého tlačidla myši akciou Pridať k obľúbeným.Novinka ZMENA - Nový editor Mzdový list

Bol vytvorený nový vzhľad editora Mzdový list. Popis editora nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_%28SK%29#Mzdov.C3.BD_list


Novinka ZMENA - Generátor mzdových zostáv - typ zostavy

Pri vytváraní novej generátorovej mzdovej zostavy sa odteraz vo vyberači Typ zostavy ponúkajú nasledovné typy:

 • 0=Konta - typ 1
 • 6=Konta - typ 2
 • 1=Rekapitulácia
 • 4=Mzdové listyNovinka ÚPRAVA - Predspracovanie - akcia Hromadné zadávanie MZ

Pri použití akcie Hromadné zadávanie MZ sa hodnoty zadané do vybraných atribútov pre kopírovanie z 1. formulára neprenášajú do nasledujúcich formulárov v prípade, keď sa pre potvrdenie 1. formulára použije tlačidlo ENTER (po stlačení tl. OK sa hodnoty prenesú).

Upravené


Novinka Úprava - Rušenie a presun 1. ostrého obdobia vs mzdové kalendáre

Boli vykonané úpravy pri rušení a presune 1. ostrého obdobia v nasledovných prípadoch:

 • ak sa zruší založené 1.ostré obdobie a následne sa založí nové, tak mzdové kalendáre sú vytvorené s nulovým úväzkom.
 • ak sa presúva založené 1.ostré obdobie, tak sa vytvorené mzdové kalendáre nepresunú, t.j. prehľad Mzdový kalendár je prázdny.

Upravené


Novinka Novinka - Vzory PP

Prehľad Konfigurácia (pod súdočkom Zamestnanci) ako aj akcia Napočítanie používateľskej konfigurácie (nad prehľadom Mzdové údaje) boli nahradené nasledovnou funkcionalitou:

1. v editore Mzdových údajov na záložke Pracovný pomer v sekcii [1] Parametre pracovného pomeru pribudlo tlačidlo Vzory: Druh PP. V tomto číselníku si môže používateľ nadefinovať rôzne vzory druhov pracovných pomerov a pri vytváraní nových mzdových údajov môže preniesť údaje zo vzora do novozakladanej mzdovej karty.

2. pod súdočkom Konštanty a číselníky vznikol nový číselník Druhy pracovných pomerov

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Druhy_pracovn%C3%BDch_pomerov_-_Mzdy_%28SK%29


Novinka Novinka - Stravné lístky - podpisová listina

Nad prehľadom Stravné lístky vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. Názov
-403117 Prehľad stravných lístkov

Tlačový formulár sa použije pri preberaní stravných lístkov zamestnancom a tlačí sa za označené záznamy.

Novinka Novinka - Predspracovanie - importy - kontrola na uzavretie straveniek

Nad prehľadom Predspracovanie po spustení akcie Importy (xml, txt - predspracovanie, txt- mzdové zložky) a Definované importy bola zabudovaná nová funkcionalita, ktorá kontroluje, či sa pri importe neimportujú dochádzkové mzdové zložky k zamestnancovi, ktorý má v nasledujúcom období uzavreté stravné lístky.

Pokiaľ áno, záznam s docházkou nie je naimportovaný.

O tejto skutočnosti je používateľ informovaný:

 • v prípade importu xml alebo txt v procesnom okne alebo
 • v prípade Definovaných importov v atribúte Stav importu ("Chyba - existujú uzavreté stravné lístky v nasledujúcom období")

UPOZORNIE:
Kontrola prebieha len pr dochádzkových mzdových zložkách so vstupným formulárom OD - DO.

Tzn. pokiaľ sa pokúsite naimportovať mzdovú zložku so vstupným formulárom Hodiny alebo Dni zamestnancovi, ktorý má v nasledujúcom období uzavreté stravné lístky, kontrola neprobehne, záznam sa aj pri uzavretých stravných lístkoch naimportuje!


Nástroje přizpůsobení

Novinka Do přehledů jednotlivých částí definice uživatelského editoru (rozložení editoru, uložené procedury, podbarvení políček...) byla doplněna akce Kopie.


Oprava Pokud se v definici vícenásobného vztahu změnilo pořadí sloupců vazební tabulky, neprojevilo se toto pořadí v F4 - Nastav při zobrazení přehledu nad tabulkou.

Opraveno.


Novinka Do definice definovaného přehledu byla doplněna možnost nastavení příznaku RTF pro sloupce typu NTEXT.


Oprava Pokud se v Automatu zvolila akce Tisk formulářem, nebyla možnost zvolit Nastavení tisku, resp. akce návazného přehledu 302.

Opraveno.


Obecné

Novinka Aktuality

Přidána funkcionalita Oblíbené, tzn. že si uživatel může přidat odkaz, označit ho jako oblíbený. Tím se zobrazí skkupina Oblíbené před/za uživatelskými aktualitami (dle konstanty v Uživatelské konstanty - lokální > Vzhled > Řazení oblíbených) s nadefinovanými oblíbenými odkazy.

Opravena chyba padání Heliosu při připojení ke vzdálené ploše.

Přidána validace odkazu při založení nebo změně záznamu.

Opravena chyba zdvojeného řádku v bublině při setrvání kurzoru myši nad odkazem.


Novinka Přehled Dokumenty, akce Vazba na doklady. Doplněno, aby v přehledu po spuštění této akce bylo rozpoznatelné, že dokument je připojen ke Zprávě datové schránky.


Novinka Upraven export do Excelu (akce MS Excel..., MS Excel 2007 XLSX...) tak, aby exportoval překládané sloupce jako text, nikoliv jako číslo bez překladu.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.1.0. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.1i.


Novinka Do přehledu sloupců v databázi (Alt+B v přehledu, tlačítko Sloupce...) bylo přidáno dotažení definice integritního omezení typu CHECK, týkající se daného sloupce. Složitější CHECKy, které jsou závislé na více sloupcích, se zde nezobrazí.


Oprava Při účtování nedokončené výroby začlo procesní okno po zhruba 4800 řádcích hlásit chybu "Out of memory". Opraveno.


Oprava Pokud je zvolena sestava s parametrem, pak po F5 - Obnovit nebyla přístupná akce "Změna parametru filtru..." a nebylo možné vyvolat případnou změnu parametru.

Opraveno.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.1.1.17.


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 4.0.0.487.


Novinka Do nastavení exportu tisku do TXT byly doplněny 2 nové volby:
 • Kódování (Default, UTF8, UTF16 LE/BE, 852, 1250)
 • Odstranění prázdných řádků na začátku a konci souboru


Oprava Update na verzi 2.0.2014.0900 nedoběhl (hláška Nemáte právo zápisu pro pokladnu ! ) pokud uživatel, který update spustil, nemá právo do všech pokladen

Opraveno.


Oprava Při přechodu ze starších verzí HeO se může objevit chyba:

Změnový skript na verzi 020020140851 nebyl aplikován úspěšně! Neplatný název sloupce 'Tisk2_UKO' !

Opraveno.


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 5.1.1.


Oprava Opraveno chybné řazení sloupců kontingenční tabulky. Pořadí jednotlivých sloupců kontingenční tabulky v některých případech neodpovídalo pořadí uvedenému v definici.


Novinka Nad číselníkem organizací lze provádět hromadné změny vybraných údajů.


Oprava Při přechodu na novou verzi 2.0.2014.0900 se mohla objevit chyba "Změnový skript 020020140852 nebyl aplikován úspěšně. Neplatný název sloupce EEA.".

Opraveno.


Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2008 R2 nainstalovat Service Pack 3 dostupný od 26.9.2014


Novinka Doporučení pro správce

Pro SQL 2008 nainstalovat Service Pack 4 dostupný od 30.9.2014


Novinka Pokud je vyvořen stavový sloupec pro uživatelské označení nad přehledem v modulu Výroba, došlo po restartu k chybnému vygenerování definice sloupce. Opraveno.


Novinka Doplněn změnový skript pro nastavení vlastní země podle legislativy. Proběhne pouze v případě, že není žádná země nastavena jako vlastní.

Doplněno kontrola při mazání vlastní země - nelze smazat.


Oběh zboží

Novinka Funkce kopie ve Zboží a služby byla rozšířena o volbu Druh sazby DPH, která zajistí, aby se ze zdrojové karty přenesly hodnoty sazeb DPH.

Pokud na zdrojové kartě není druh sazeb DPH, nebude ani na cílové kartě.


Novinka Na hromadných změnách pro:
 • Zboží a služby
 • Skupiny zboží
 • Stav skladu

byl odstraněn přepínač "Pouze aktuální řádek" a nahrazen textem: Označených záznamů: X


Oprava Při hromadném účtování dokladů DSN bylo možné za určitých okolností zaúčtovat již účtované doklady.

Opraveno.


Novinka SSCC kódy

Upraven prefix - max. 10 znaků; tzn. 859 + 7znaků
Tvar čísla SSCC - 18 znaků:
XZZZZZZZZRRNNNNNNM
XZZZZZZZZZRNNNNNNM
XZZZZZZZZZZNNNNNNM
X .. prefix [1 znak]
Z .. číslo zákazníka [8-10 znaku]
R .. koncovka roku [0-2 znaky] - odvíjí se od délky čísla zákazníka
N .. pořadové číslo palety [6 znaku]
M .. výpočet modulo [1 znak]

Pro jednotlivé skupiny palet přidán atribut Poslední číslo.


Novinka Doplněno samostatné právo pro "Hromadné změny" nad stavem skladu.


Novinka Editor vyrobních čísel volaný z položek dokladů převeden na uživatelský editor.


Novinka Při načtení požadavků z dokladů došlých objednávek do výrobního plánu se automaticky nastaví údaj o zajištění i na došlé objednávce.


Novinka Při použití funkce místního menu Generování položek .... v přehledu dokladů Oběhu zboží je na výběrové okno přidáno zatržítko "Zobrazit vygenerovaný doklad"

V případě, že je zatrženo, zobrazí se po uložení vygenerovaného dokladu přehled se zafiltrovaným vygenerovaným dokladem.


Oprava Pokud je položka došlé objednávky zajištěna vícekrát stejným typem zajištění (např. vícekrát pomocí různých vydaných objednávek), mohlo dojít k chybnému stanovení stavu došlé objednávky. Opraveno.


Oprava Při ručním zajištění položky došlé objednávky vybranou vydanou objednávkou mohl vzniknout zanedbatelný rozdíl použitelného množství při přepočtech mezi měrnými jednotkami.

Opraveno.


Oprava Oprava chyby pro zakázkové modifikace při výběru položky došlé objednávky na doklad


Oprava Opraveno generování návazných dokladů pro konstantu Kurz při gener.dokladu nastavenou na hodnotu Dohledat kurz podle data případu


Pokladna

Novinka Při výběru textu pro Popis položky pokladního dokladu z Přehledu pomocných textů se přenáší kromě textu i vazba na vybranou položku pomocných textů. Pokud je na Řadě pokladen zaškrtnuto v konfiguraci Předvyplnění dat - "Sazbu DPH podle sazby u Popisu" (a doposud není na položku PD vybráno Zboží) , potom se do položky PD přenese i hodnota Druhu sazby DPH a podle ní vybraná sazba DPH. Pokud původní sazba DPH nemá hodnotu "není", přenos je podmíněn souhlasem "Změnit sazbu DPH podle sazby DPH u Popisu?". Stejný dotaz se zobrazí i v případě změny DUZP na hodnotu, ke které je jiná hodnota platné sazby DPH než původní.

Obdobně se postupuje při výběru zboží na položce PD v závislosti na zaškrtnutí "Sazbu DPH podle sazby DPH u zboží".


Novinka Při změně DUZP na hlavičce pokladního dokladu (a obdobně i změně DUZP při kopii PD), který má položky, dojde ke stejné změně DUZP i na položkách pokladního dokladu a k případné aktualizaci Sazby DPH podle hodnoty údaje Druh sazby DPH.


Novinka Při připojení faktury k položce pokladního dokladu (PD) v případě, že na položce pokladního dokladu byla vyplněna částka, došlo k vygenerování úhrady ve výši odpovídající částce na faktuře. Chyba byla odstraněna, úhrada se nyní generuje ve výši částk, zadané na položce PD.


Novinka Položka pokladního dokladu (PD), přenos ze salda přes Párovací znak. Pokud je na položce PD zadaný kurz cizí měny a v nastavení druhu pokladny zaškrtnut Automatický přepočet měn, dojde k přepočtu částek z cizí měny na hlavní měnu. Pokud je zároveň nastaven Automatický přepočet úhrady, přepočte se i Částka k úhradě pokladního dokladu.


Pokladní prodej

Oprava Pokud je na řadě účtenek přednastaven sklad s dlouhým číslem (např. 60063200630), mohlo dojít při změně skladu v přehledu účtenek k chybě "The conversion of the nvarchar value '60063200630' overflowed an int column." Opraveno.


Přepravní služby

Novinka Funkce pro kopírování/přesun zásilky byla rozdělena na dvě samostatné funkce

Přenosové atributy v editoru spediční objednávky týkající se organizací byly přesměrovány z obecného číselníku Organizace na číselník Adresář firem (v modulu přepravních služeb)

Rozšíření funkcionality u funkce Naplnění clipboardu v přehledu zásilek


Účetnictví

Novinka Atribut s veřejným názvem Výkaz DPH a systémovým názvem VykazDPH11 v přehledu daňových dokladů přejmenován na Výkaz DPH - řádek.


Oprava Při práci s editorem zápočtů nad saldem se v některých případech mohla objevit chyba "Access violation at adress...".

Chyba neměla vliv na další chování programu.
Opraveno.


Novinka Při vystavování / generování upomínek a penalizačních faktur

je dohledáváno vlastní bankovní spojení v tomto pořadí:

 • bankovní spojení vlastní organziace pro faktury vydané, upomínky, penalizace nastavené na organizaci
 • když není zadáno, tak bankovní spojení vlastní organziace pro faktury vydané, upomínky, penalizace z měny upomínky / penalizační faktury
 • když není pro měnu zadáno, tak přednastavené bankovní spojení vlastní organizace

Při vystavování / generování upomínek a penalizačních faktur ze saldokontního případu, který obsahuje více cizích měn, se bankovní spojení z měny nedotahuje, protože není jednoznačné, ze které měny.


Novinka V případě, kdy se provádí aktualizace stavů účtů a zároveň se provádí účtování, nebo pokud se spustí dvě aktualizace účtů současně, může nastat nesoulad mezi stavy účtů a účetním deníkem.

Po konzultaci s dodavatelem Helios Orange lze nyní nastavit blokování tak, že při spuštění aktualizace není možné jakkoliv modifikovat záznamy v deníku ani spustit jinou aktualizaci.


Oprava V editoru účtového rozvrhu se mohla objevit hláška

Sazba DPH musí být zadána !
i když byla sazba DPH vybraná.
Opraveno.


Novinka Při vystavování nebo generování platebních příkazů ze salda se posuzují platební příkazy vystavené k danému sal. případu bez ohledu na sal. skupinu. Na sal. skupinách musí být nastavené stejné párovací vazby.

Stejně tak hodnoty ve sloupcích "Suma tuzemských platebních příkazů" a "Suma zahraničních platebních příkazů" v přehledu salda jsou napočítávány bez ohledu na sal. skupinu.


Novinka Editor samovyměření v účetním deníku. Upraveno pořadí polí při posunu klávesou Tab.


Novinka Na Upomínky a Penalizační faktury a jejich hlavičky (Sdružené upomínky) byla přidána pole Paušální náhrada v HM, Celkem v HM. Nová pole jsou viditelná i v editorech.


Novinka V číselníku zemí je přidán sloupec "Aplikovat datum doručení".

Po přechodu na novou verzi bude sloupec nastaven u všech zemí na "Nezaškrtnuto" kromě země CZ, kde bude nastaven na "Zaškrtnuto".
Stejně tak i při generování nových databází.
Je-li sloupec nastaven na "Zaškrtnuto", při dohledávání období DPH se bere v úvahu i hodnota datumu doručení.


Oprava Opravena chyba při aktualizaci sestavy finanční analýzy, kdy nesouhlasí tídění databáze Helios Orange a temp databáze, když je v sestavě finanční analýzy i ukazatel typu výkaz.


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace

V editoru účetního deníku upraveny nadpisy pro typ změny a příjmy a výdaje.


Novinka Obdobně jako je tomu při exportu SK výkazů do XML je zabezpečen i export do xml 1. strany poznámek k účetní závěrce do XML přimo v Helios Orange.


Novinka Výkazy a reporty, odkazy vzorcem.

V případě odkazů na jiné výkazy se někdy po aktualizaci v daných řádcích zobrazí 0 - opraveno
V případě odkazu identifikátorem, pokud uživatel uvede identifikátor chybný, se pro daný řádek doplní 0 a výpočet pokračuje na dalších řádcích.


Výroba

Novinka Technická příprava výroby

Do editoru textu typu RTF byla doplněna možnost přímého výběru všech horních a dolních indexů 0 - 9.


Novinka Technická příprava výroby

Při evidenci výrobní operace se po výběru výrobního čísla přednabídne zbývající množství.


Oprava Technická příprava výroby

Při evidenci výrobní operace se nedohledalo nákladové středisko zaměstnance v případě, kdy byla operace vybrána až po výběru zaměstnance. Opraveno.


Novinka Technická příprava výroby

Pokud byla přenastavena hodnota maximální délky registračního čísla na kmenové kartě, uplatnil se tento způsob zarovnání i v režimu prohlížení dat TPV.
Nyní zůstává zobrazena původní hodnota registračního čísla.


Novinka Technická příprava výroby

Při evidenci výrobní operace se po výběru výrobního čísla přednabídne zbývající množství.


Novinka V rámci pokročilého kapacitního plánování je naprogramována podpora plánování sdružených výrobních operací.

Plánování podporuje i alternativy sdružených operací.


Novinka V modulu Technická příprava výroby je nový přehled "Sdružené vyráběné dílce".

V tomto přehledu je možné nadefinovat kód sdružení výrobků, které je nutné z technologických důvodů vyrábět současně.
Příkladem může být například seskupení výrobků, které se vyrábějí na jedné formě.
Na výrobních operacích je možné doplnit tzv. Kód sdružení. Operace se stejným kódem sdružení by se měly vyrábět současně. Mohou to být jednak operace různých dílců, ale i operace stejného dílce.
Příklady sdružení:
1. Dvě samostatné operace jednoho dílce, které je nutné plánovat za sebou, protože první operace je přípravnou pro operaci druhou.
2. Dvě operace různých příkazů, které se vyrábějí na stejném pracovišti na stejné formě, ze stejného materiálu.

Na výrobních příkazech jsou nové přehledy "Sdružené výrobní příkazy" a "Sdružené operace".
Sdružené příkazy automaticky vzniknou zaplánováním sdružených vyráběných dílců, Je-li v plánu požadována výroba pouze jednoho ze sdružených dílců, automaticky se vygenerují i výrobní příkazy na ostatní dílce, které jsou součástí sdružení z TPV.
Stejně tak se vygenerují i sdružené výrobní operace.
Záznamy do těchto přehledů lze vkládat i ručně.

Při ručním vkládání záznamů do sdružených operací lze zadat i částečné množství operace. Takto definované sdružení operací může v praxi sloužit i jako podklad pro ukládání nářezových plánů apod.

Další podporované funkce:

 • Pokročilé plánování výroby, včetně respektování alternativ sdružených operací
 • Hromadné odvádění operací
 • Hromadná změna množství na sdružených výrobních příkazech


Novinka Řízení výroby

V definici masky pro zobrazení ve stromovém rozpadu výrobních příkazů je nyní podpora zobrazení informace z uživatelského sloupce.


Novinka Řízení výroby

Při porovnání rozdílů ve stromovém rozpadu výrobních příkazů se nyní u kusovníků porovnává i změna atributů Přířez a Spotřební rozměr.


Novinka Kapacitní plánování

Při změně množství na dávce kapacitního plánu se přepočte jednicový čas TAC. Při přepočtu se vychází z původního času dávky a ne z definice operace.


Novinka Kapacitní plánování

V definici masky pro zobrazení v rámci pokročilého kapacitního plánu lze definovat výchozí masku pro zobrazení všem ostatním uživatelům.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export