Verze 2.0.2014.0900 - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Nad číselníkem Organizací bylo zpřístupněno zobrazení Bankovních spojení pro více označených organizací, kde se dá následně provést hromadná akce pro konverzi IBAN a čísla účtu.


Novinka Při automatickém přiřazení úhrad se již dohledávají platební příkazy i pouze podle variabilního symbolu.


Celní případy

Novinka Odesílání informací o změně stavu dokladu:

Přidána podpora stavu Storno.
Předěláno zadávání tisk.sestav.
Dříve šlo zadat pouze dvě tisk.sestavy pro stavy Propuštěno a Ukončeno.
Nyní lze libovolně na výčet stavů, počet neomezen.
Přechodem na vyšší verzi dojde k automatickému vygenerování záznamů, dle původního nastavení.
Zůstávají zachovány volby Zahrnout (tisk.sestavu do emailu), a Smazat po (datový soubor tisku na disku (jpg, pdf,...)).

Pokud je zadán druh dokladu všechny deklarace, pak nepůjde přidat záznam pro tisk.formulář (podobné původní chování) - program by nevěděl, jaké sestavy nabídnout, nebyly by vytvořeny správné tiskové zdroje.
Pokud nastavení obsahuje nějaký záznam s tisk. formulářem, pak nepůjde změnit druh dokladu nastavení.


Novinka ECS Vývoz - oprava exportu ref. čísla, pokud je vyplněno na položkách a ne na hlavičce.

Element H06 - se nebude exportovat.
Element G44 - bude obsahovat položková ref. čísla.


Novinka Do editoru dokladů ICS Dovoz, ECS Vývoz - byl přidán atribu: Lhůta RHÚ.

- lhůta zpětný dovoz (o.44)
- lhůta na vyřízení RHÚ.

Plní se načtením xml zpráv CR_PROV, CR_PROD - elementy RHU06 a QRHU05.


Novinka Převod dokladu Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný - kopie předložených podkladů a licencí : položkové záznamy budou převzaty, a v případě, že se v položkách zdrojového dokladu vyskytují položky:
 • N380 - Obchodní faktura
 • N325 - Proforma faktura

budou nahrazeny adekvátními záznamy pro modul NCTS Vydaný : 380, 325.
Nastavení parametrů : kopie dokladů(nová z aktuální, ze vzoru) : nemá vliv, u převodu na jiný typ se podklady přenášejí vždy.


Doprava

Novinka V přehledu vozidel doplněny návazné přehledy - jízdy, čerpání PHM, ostatní náklady, pozice, zásilky, cestovní příkazy, kniha jízd, pojistné události


Novinka Změna evidence pneumatik


Fakturace

Novinka V globální konfiguraci modulu Fakturace je nová konstanta pro řízení nápočtu skonta

Dohledat skonto dle:

 • Organizace
 • Místa určení


Novinka Pokud je pole Lhůta splatnosti změněno ručně, nedochází pak už k jeho přepočítání kvůli změně jiného pole.


Novinka U voleb Kopie faktury a Realizační faktura je na formuláři změněno pořadí prvků. Řada dokladu byla posunuta na první místo. Aktivní však zůstává následující atribut Datum případu.


Firemní aktivity

Novinka Editor Spotřeba materiálu a služeb na 7.záložce aktivity.

K poznámce přidáno tlačítko "...", pomocí kterého se dají přes přenosový browse Poznámky k dokladům dotahovat poznámky. Přenosový browse není nijak zafiltrován. Akci lze rovněž vyvolat klávesovou zkratkou Ctrl+P.


Novinka Do přehledu úkolů byla přidána nová akce - Strom souvisejících úkolů.

Na základě atributu Návazný úkol je zobrazen strom vzájemné provázanosti úkolů (stejně jako již existující Strom souvisejících aktivit).


Oprava Ukládání příloh emailů do dynamicky generovaného podadresáře.

Pokud byly v masce pro generování adresáře použity programátorsky definované atributy, skončilo ukládání příloh chybou 'Sloupec je neplatný'.
Opraveno.


Helios Intelligence

Novinka Byly zapojeny tzv. Pokročilé grafy.


Majetek

Novinka Lze nastavit práva na zrušení Úplné shody na Kartách majetku.


Novinka Do dialogu pro přetypování majetku v protokolech zavedení přibyly položky, které umožňují přenést na protokoly vlastnosti typu majetku uvedené v sekci [3] Daňové pohyby a sekci [4] Účetní pohyby v editoru typu majetku.


Oprava Import inventury čárových kódů

Při importu zprávy do přehledu inventury se objevila hláška: Importovanou zprávu se nepodařilo zapsat. Opraveno


Manažerské rozhraní

Oprava Po stisknutí tlačíka pro přihlašování nastala ve verzi 2.0.2014.0800 velká prodleva než se objevil přihlašovací dialog.

Pokud se po otevření Excelu nespustila žádná z funkcí Manažerského rozhraní, byla podobně dlouhá prodleva i při zavírání Excelu.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Hlášení na ZP - příjmutí zaměstnance pobírající invalidní důchod 1.-3. stupně

V případě přijmutí zaměstnance pobírajícího invalidní důchod požaduje zdravotní pojišťovna záznam v hromadném hlášení zaměstnavatele na ZP ve dvou řádcích kódem P a kódem D.

Upraveno ve smyslu tohoto požadavku.


Novinka NOVINKA - Statistické sestavy, mzdy pro veřejnou správu doplnění výkazu P1-04 o P1-04b, tabulka IV. Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů k 30. 9. 2014

Při výpočtu statistické sestavy Výkazu P1-04 je ve vypočteném výkaze Statistické sestavy, P1-04 na záložce P1-04b vypočtena tabulka IV. Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů k 30. 9. 2014. Jednotlivé hodnoty lze rozkliknout pro opravu pomocí korekční položky.

Tabulka se vykazuje na portál pouze ve třetím čtvrtletí. Tuto tabulku je nutné vyexportovat pomocí zpráv jako samostatný XML soubor. K exportu použijte akci místní nabídky Zprávy, Generování zpráv, Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů.

Základní informace o statistických sestavách najdete v příručce na našich stránkách. https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Změna v osobním kalendáři z editoru výpočtu mzdy vs. Předzpracování

Uživatel naimportoval či ručně zadal docházku do Předzpracování, následně vypočetl mzdu. V editoru mzdy změnil údaje v osobním kalendáři zaměstnance přes akci Mzdový kalendář, což způsobilo přepočet hodin a dnů na docházkových mzdových složkách ve mzdě. V Předzpracování se však hodiny nezměnily. Následně smazal výplatu a znovu ji později založil. Z Předzpracování se tak dotáhly jiné hodiny a dny, než které měl zaměstnanec v kalendáři.
Úprava spočívá v tom, že při změně kalendáře z editoru mzdy nyní dochází k aktualizaci hodin a dnů na docházkových MS nejen ve mzdě, ale i v Předzpracování.


Mzdy (SK)

Novinka Úprava - ELDP DoBPŠ PP s odvodovým zvýhodnením po skončení pracovného pomeru

Bolo upravené generovanie ELDP pri DoBPŠ PP s odvodovým zvýhodnením, ktorý počas trvania pracovného pomeru nepresiahol hraničnú výšku podľa veku a mal zároveň príjem po skončení pracovného pomeru a tento príjem po spätnom rozpočítaní SP nepresiahol stále hraničnú výšku podľa veku, tak, aby sa do obdobia poistenia nevytváral žiadny záznam (z dôvodu, že DP neplatí ani po spätnom rozpočítaní SP).

Použité skratky:

 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • PP - pravidelný príjem
 • SP - sociálne poistenie
 • DP - dôchodkové poistenie


Novinka Úprava - editor Sociálny fond a napočítaná čiastka celkom

Ak používateľ otvorí editor napočítaného sociálneho fondu a následne stlačí tlačidlo OK, dôjde k vymazaniu napočítanej Čiastky celkom.

Upravené, tak aby k výmazu nedochádzalo.


Novinka Úprava - Export z Predspracovania - formát XML - hodinová sadzba

Nad prehľadom Predspracovanie po spustení akcie Exporty/podakcia Formát XML... sa položka hodinová sadzba vyexportovala na 2 desatinné miesta aj keď pôvodná hodnota bola na 4 desatinné miesta.

Upravené


Novinka Úprava - Generovanie PP - typ výkazu VPP

Pri generovaní platobného príkazu pre Typ odvodu "Sociálne poistenie bez nem. dávok" Typ výkazu "VPP" bol doplnený aj Stav sociálneho poistenia "Dohoda-zrušené".


Novinka Úprava - Hlásenie zmien ZP - dohoda - príjem po skončení PP

Odteraz sa v prípade vyplateného príjmu po skončení PP dohody, ktorej príjem podlieha odvodom na ZP, automaticky vygeneruje do prehľadu Hlásenia zmien ZP prihláška/odhláška na posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom bol príjem vyplatený s kódom 2D (doteraz sa generoval nesprávny kód 2Y).

Toto generovanie hlásení zmien ZP vykoná samotný výpočet mzdy ako aj akcia Generuj zmeny/Nepravidelný príjem, čím automaticky označí vypočítanú mzdu za chybnú a v stĺpčeku Info zobrazí informáciu pre používateľa: "Pracovný pomer typu Dohoda má vo vybranom období nepodané prihlášky/odhlášky k ZP". Používateľ na základe tejto hlášky musí vygenerované hlásenia vyexportovať pomocou akcie eOznámenie zamestnávateľa (t.j. vykonať oznamovaciu povinnosti voči zdravotnej poisťovni) a následne chybný výpočet mzdy prepočítať pomocou akcie Prepočet miezd, čím sa vo výpočte zdravotného poistenia zaktualizuje počet dní poistenia na základe podanej prihlášky/odhlášky (v tomto prípade na 1 deň).


Novinka Úprava - Zmena v osobnom kalendári z ediioru výpočtu mzdy vs Predspracovanie

Ak používateľ naimportoval alebo ručne zadal dochádzku do Predspracovania a následne vypočítal mzdu a v editore mzdy zmenil údaje v osobnom kalendári zamestnanca pomocou akcie Mzdový kalendár, spôsobilo to prepočet hodín a dní na docházkových mzdových zložkách v mzde. V Predspracovaní sa však hodiny nezmenili. Následne zmazal výplatu a neskôr ju opätovne založil. Z Predspracovania sa tak dotiahli iné hodiny a dni ako tie, ktoré mal zamestnanec v kalendári.
Úprava spočíva v tom, že pri zmene kalendára z editora mzdy teraz dochádza k aktualizácii hodín a dní na dochádzkových MZ nie len v mzde, ale aj v Predspracovaní.


Novinka INFO - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2013

Podrobnejšie informácie k výsledkom RZZP za rok 2013 nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_V%C3%BDsledok_RZZP_od_r._2011#V.C3.BDkaz_nedoplatkov_a_Ozn.C3.A1menie_o_preplatkoch_RZZP_2011


Novinka Úprava - Príjem vyplatený po skončení PP a prerušenie poistenia počas trvania PP

V spätnom rozpočte SP boli vykonané nasledovné úpravy v určení rozpočítavacieho obdobia v prípade, keď: - mal zamestnanec počas trvania PP celomesačné prerušenia poistenia vrámci kalendárneho roka, v ktorom došlo k ukončeniu PP a bol vyplatený príjem po skončení PP

- vznik PP sa rovná vzniku prerušenia poistenia a trval dokonca kal. mesiaca, v ktorom vznikol PP a zároveň došlo k vyplateniu príjmu po skončení PP

- mal zamestnanec počas trvania PP prerušenia poistenia, ktoré netrvali celý kalendárny mesiac vrámci kalendárneho roka, v ktorom došlo k ukončeniu PP a bol vyplatený príjem po skončení PP


Novinka Novinka - Výpočet mzdy - spätný rozpočet SP

Bol upravený spätný rozpočet tak, aby sa pri Stave sociálneho poistenia "Prerušené" nevykonal nulový rozpočet SP.

V prípade, že zamestnanec spĺňa podmienky pre spätný rozpočet SP a záveň obdobie, do ktorého sa má vykonať spadá pred 1.ostré mzdové obdobie, systém spätný rozpočet nevykoná a na túto skutočnosť upozorní používateľa hláškou:
"Chýbajú mzdové údaje pre obdobie spätného rozpočtu."


Novinka Novinka - Uzávierkový proces a aktualizácia mzdových konštánt

Po vykonaní riadnej mesačnej uzávierky sa doteraz automaticky používateľovi ponúkne možnosť vykonania Aktualizácie mzdových konštánt, kde si pred samotným vykonaním musí určiť, či chce aktualizovať všetky nižšie uvedené skupiny konštánt alebo len vybrané (ak napr. na základe kolektívnej zmluvy má firma iné hodnoty legislatívnych konštánt).

Pre tých používateľov, ktorí aktualizujú VŠETKY bol vytvorený nový parameter procesu "Autom.aktualizácia konštánt", ktorý zabezpečí to, že po vykonaní riadnej mesačnej uzávierky sa systém nebude pýtať na aktualizáciu a schvaľovanie mzdových konštánt, ale vykoná tieto akcie automaticky.

Ak používateľ chce zapnúť automatickú aktualizáciu mzd. konštánt tak po spustení akcie Mesačná uzávierka v okne Uzávierkový proces na záložke Mesačná uzávierka sekcia [4] Parametre procesu zaškrtne položku "Autom.aktualizácia konštánt". Označenie alebo zrušenie označenia ktorejkoľvek položky parametrov proesu si systém odteraz bude pamätať aj pre nasledujúce riadne mesačné uzávierky až do najbližšej zmeny ich nastavenia.


Nástroje přizpůsobení

Novinka V Automatu je u definice akce nové zaškrtávátko "Zavřít procesní okno, pokud není žádná chyba nebo varování". Pokud je zaškrtnuto, pak každé procesní okno, které se v rámci akce spustí a neobsahuje žádnou chybu či varovné hlášení, se automaticky zavře.


Obecné

Oprava Pokud se při exportu tiskových formulářů, dataskopu, ikonek či uživatelských editorů zvolí volba Přidat do existujícího souboru, došlo k poškození kopírovaných definic. Funkční zůstaly pouze ty nově přidané.

Opraveno.


Oprava Zprávy - při importu souboru většího než 50MB mohlo dojít k chybě Out of memory.

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Sazby DPH - úprava

Při převodech dokladů, automatickém generování návazných dokladů, kopírování dokladů a opravách dokladů (faktur a skladových dokladů) se ve verzi 2.0.2014.0800 objevovalo procesní okno, i když byly sazby DPH správně nalezeny. Nyní se procesní okno otevře a pokud jsou na všech položkách sazby DPH nalezeny a nemění se, automaticky se po kontrole všech položek uzavře.


Novinka Sazby DPH - úpravy

1. Úpravy převodů dokladů, generování dokladů, kopie dokladů, oprav dokladů (změna DUZP nebo vlastního DIČ DPH) - sazby DPH:

1.1. Na položce zdrojového dokladu je sazba DPH (není) -> na položce cílového/opravovaného dokladu bude ponechána též sazba DPH (není).

1.2. Na položce zdrojového dokladu je nulová sazba DPH 0%-> na položku cílového/opravovaného dokladu ponechat též nulovou sazbu DPH. Pokud by však pro zemi DPH cílového dokladu neexistovala nulová sazba DPH, doplní se podle pravidel ze Sazeb DPH ve Zboží a služby nebo Skupin zboží.

1.3. Na položce zdrojového dokladu je jiná sazba DPH než nulová a (není) - tj. nenulová sazba, např. 15%, 21% atd.), určí se Druh sazby DPH zdrojového dokladu a:

1.3.1. Skladové/službové položky: Na položce cílového/opravovaného dokladu proběhne test, zda je tento Druh sazby DPH povolen v Sazbách DPH ve zboží a služby (kmen zboží) nebo skupinách zboží pro danou zemi DPH a DUZP (pokud neexistuje, datum případu) cílového dokladu.
1.3.1.1. Pokud je povolen, použije se sazba DPH pro daný druh sazby DPH, i když je přednastaven jiný druh sazby DPH.
1.3.1.2. Pokud není povolen, dohledá se sazba DPH podle stávajících pravidel ze Sazeb DPH ve Zboží a služby nebo Skupin zboží.

1.3.2. Pro textovou položku, dohledá se druh sazby DPH zdrojového dokladu a pro tento druh sazby DPH je nalezena procentní výse sazby DPH podle nastavení v Sazbách DPH pro danou zemi DPH a DUZP (pokud neexistuje použije se datum případu) cílového dokladu.

1.3.3. Pokud se nedohledá ani podle bodu 1.3.1. nebo 1.3.2., testuje se, zda sazba DPH položky zdrojového dokladu pro zemi DPH cílového dokladu existuje - existovala. Pokud ano, použije se tato sazba DPH

1.3.4. Pokud se nedohledá ani podle bodu 1.3.3., sazba DPH se vyhodí a nastaví se sazba DPH (není).

2. Úpravy převodů dokladů, generování dokladů, kopie dokladů, oprav dokladů (změna DUZP nebo vlastního DIČ DPH) - režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti
2.1. Na skladové/službové položce není režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti -> na položce cílového dokladu též nebude režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti
2.2. Na položce je režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti -> na položce cílového dokladu bude zachován režim samovyměření nebo přenesení daňové povinnosti

3. Je umožněno přednastavení Vlastní DIČ DPH pro výstup na Organizaci, viz editor Organizace, záložka 2 - Dodatky. Pro doklady na výstupu (FV, DF, výdejky, EP, rezervace, objednávky došlé) se po výběru organizace nastaví toto Vlastní DIČ DPH, pokud je na organizaci zadáno.

4. Pod přehledem sazby DPH je zobrazen přehled Registrace k DPH. Jedná se o tentýž přehled, který lze otevřít z přehledu DIČ DPH pro vlastní organizaci akcí Registrace k DPH...

5. V proceduře na založení hlavičky (hp_InsertHlavickyOZ) bylo doplněno přednabízení Vlastního DIČ DPH tuto hodnotu podle přednastavení na řadě přednastavenu.


Novinka Do globální konfigurace byla přidána nová konstanta v Oběhu zboží která rozhoduje, jaký se použije kurz pro nový doklad. Buď stejný jako na původním dokladu nebo podle data případu nového dokladu.

Kurz při generování položek dokladu:

 • Zachovat kurz (default)
 • Dohledat kurz podle data případu

Pokud se hledá kurz podle data případu, a není nalezen, tak se hledá nejbližší starší.
U faktury přijaté se podle zdroje kurzu (Kurz faktury) změní i kurz DPH.


Oprava Při generování vydané objednávky z došlých objednávek se Datum dodání chybně propsalo i do pole Datum pořízení.

Opraveno.


Pokladna

Novinka Na položce Pokladního dokladu byl přidán nový atribut Země DPH. Zde lze vybrat libovolnou zemi ze seznamu (který obsahuje země, ve kterých je firma registrovaná jako plátce daně). Po výběru země se seznam Sazeb DPH změní podle vybrané země - k výběru jsou potom pouze platné sazby DPH vybrané země.


Novinka K přehledu Pomocné texty je navázán přehled "Druhy sazeb DPH pro pomocné texty" - akce "Sazby DPH". Zde je možno zadat Sazbu DPH podle druhu s určením Země, Směru (Vstup/Výstup), Platnosti (Od a Do). V závislosti na nastavení konfigurace Druhu pokladny (Sazbu DPH podle sazby DPH u popisu) je potom nastavený Druh sazby DPH využit pro dohledání platné sazby DPH (podle DUZP, Země a směru Vstup/Výstup), která je v takovém případě použita pro přenos na položku PD, a to přednostně před nastavenou Sazbou DPH v Pomocném textu.


Novinka Při výběru Zboží na položku Pokladního dokladu je pro přenos sazby DPH (nastavení "Sazbu DPH podle sazby DPH na Zboží" v konfiguraci pokladny) upřednostněn výběr z návazného přehledu "Druhy sazeb DPH pro zboží".


Přepravní služby

Novinka V seznamu povolení lze evidovat výši a platnost pojistky dopravců

V konfiguraci je nutné zadat kritickou výši hodnoty přeprav a povolit kontrolu

Kontrola probíhá při ukládání objednávky ve spedici nebo pozice ve sběrné službě


Účetnictví

Novinka Do přehledu daňových dokladů přidán sloupec "Částka daně krácená".

Obsahuje hodnotu částky daně vynásobenou koeficientem (zálohovým nebo vypořádacím), je-li účet DPH navázán na řádek výkazu DPH, kde je krácení. Jinak sloupec obsahuje plnou výši základu daně.


Novinka Nastavení konstant pro povolení změn v uzavřeném období (Text, Párovací znak, Organizace, DIČ, Druh data) je respektováno i při hromadných změnách.

Dále doplněno info - varování v případě, že nedojde ke změně druhu data nebo datumu splatnosti z důvodu nesouladu vyplnění druhu data a datumu splatnosti.


Novinka Sazbu DPH na účet v účtovém rozvrhu lze zadat pouze v případě, že je zadána země.

Dojde-li ke změně země, je sazba DPH vyprázdněna.
Dojde-li ke smazání země, je sazba DPH vyprázdněna a pole nepřístupné.


Novinka V některých případech nebylo možné zaúčtovat opravnou položku, protože byla vygenerovaná z jiné saldokontní skupiny.

Upraveno, systém se pokusí dohledat sal. případ v jiné sal. skupině ke stejnému datu. Jestliže není ani poté sal. případ dohledán, je zobrazeno hlášení "Systém nenalezl saldokontní případ ke dni účtování. Je nutné provést aktualizaci ke dni všech saldokontních skupin, ze kterých byly opravné položky tohoto saldokontního případu generovány." a k účtování nedojde.


Novinka Upraveno zakládání Období DPH při použití volby Import v Účetním deníku - doplněno přenesení vzoru výkazu a naplnění časových údajů, přenesení dalších údajů období DPH a vazeb na účty.


Novinka Do kontroly dokladů pro souhrnné hlášení přidána kontrola:

Je-li země DIČ na dokladu účetního deníku shodná se zemí souhrnného hlášení, je zobrazeno chybové hlášení "Země DIČ je stejná jako Země DPH na hlavičce SH" a doklad není napočítán ani do výkazu souhrnného hlášení ani do přehledu dokladů pro skupinovou registraci.


Oprava Na řádku účetní kontace se ve verzi 2.0.2014.0800 nabízely pouze sazby pro vlastní zemi. Opraveno.


Oprava Při mazání souhrnného výkazu nebo kontrolního výkazu DPH mohl systém zahlásit chybu s cizím klíčem v evidenci dokladů.

Opraveno.


Oprava Kontace faktury, u základu daně je na hlavičkové i položkové kontaci nastaven Druh data Saldo bez datumu. Druh data se doplnil pouze k prvnímu řádku, další měly Není datum.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Finanční analýza a plánování

Soustavy plánů, plány po měsících. Z označené buňky skutečnosti lze zobrazit akcí Účetní řádky (Ctrl+U) příslušné řádky účetního deníku.


Novinka Podle balíčku kontrolních vazeb č. 32 MF byly doplněny kontroly, zejména MVK mezi rozvahou a přílohou M.

Příloha M má novou verzi, je rozšířem počet účtů podle kontrol na rozvahu oproti původní metodice.


Oprava Opravena chyba při aktualizaci výkazů, kdy nesouhlasí třídění databáze Helios Orange a temp databáze.


Oprava Opravena chyba, kdy se výkaz s navázaným rozpouštěním režie se nezaktualizuje - Helios Orange verze 2.0.2014.0800, hláška: "Invalid lenght parametr passed to LEFT or SUBSTRING function."
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export