Verze 2.0.2014.0800 - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Jestliže se dohledání účetního účtu dle měny a částky obratu nezdaří, systém nově dohledává účetní účet i dle měny a částky transakce.


Novinka Variabilní symbol na úhradách bankovního výpisu se nyní dotahuje na základě konstanty Automatické přiřazení vydaných faktur dle položky.


Novinka Při přípravě účtování se na zálohové faktury (vydané i přijaté) doplní zálohový účet účtování z řady dokladu i organizace dohledaná při automatickém přiřazení úhrad.


Oprava Opravena chyba při spuštění akce Automatické přiřazení úhrad nad bankovními výpisy.

Nyní se respektuje konstanta Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury, konstanta Zaplacené faktury posuzovat k, i tolerance na měně.


Celní případy

Novinka Odpovědi a doručenky od CÚ - Opakované načítání

Nad přehled Doručenky a odpovědi byla přidána akce pro opakované načítání.
Po spuštění akce se bude automaticky a neustále spouštět akce pro načítání odpovědí, po skončení počká nastavený interval a spustí se znovu. Akci lze přerušit ve fázi načítání i ve fázi čekání.
Interval (počet sekund) lze nastavit v konfiguraci - Možnosti / Uživatelské konstanty lokální - záložka Celní případy (přednastaveno 10sec).

Je vhodné zapnout logování zpráv, aby bylo vidět, co se kdy dělo.
Případné chyby budou zalogovány, bez zobrazení dialogu.
Pouze pokud by systém nemohl rozhodnout sám, tak se proces pozastaví se zobrazením dialogu : např. pokud je xml zpráva s prošlým certifikátem el.podpisu, tak je na uživateli, zda zprávě přesto bude důvěřovat nebo ne. (stává se občas v době výměny celního šifrovacího/podepisovacího certifikátu, když zprávy od VAN operátora stáhne o den později,....).

Ošetřen stav, kdy nejsou k importu žádné zprávy, akci lze přerušit. Loguje se jen prvotní spuštění, ne opakované automatické.


Novinka ICS Dovoz - úprava importu zprávy CZ429A zpráva o propuštění.

V případě neshody DIČ u deklaranta - element TDKL09 - bude DIČ u organizace aktualizován.


Novinka Automatické (import zpráv CR_PROx,...) vytváření záznamů v číselníku organizací - případ duplicit

Do globálních konstant - Nastavení parametrů - Globální konfigurace byla přidána volba Import - založit organizaci při neurčitosti (přednastaveno: Ne).
V případě, že při vytváření/aktualizaci dokladu je dohledáno více organizací dle stejného TIN, EORI, SEED,...., pak bude záznam navázán na první nalezený. Pokud bude volba zaškrtnuta, bude nová organizace vytvořena a do dokladu navázána.


Novinka Položky - zpřístupněn atribut popis zboží s rozpadem na:
 • 31. Text zboží
 • 31. Text zboží - 255
 • 31. Text zboží - vše


Novinka Ukončení před tranzitem - Kopie položky

Pro kopii položky byla přidána možnost ovlivnit přenos předložených podkladů a licencí a přenos předchozích dokladů.
Dle nastavení parametrů - záložka č.4, Převody dokladů / Kopie dokladů / Předložené doklady + Předchozí doklady: Tranzit.


Novinka Do položek dokladů celních skladů doplněny vazby na hlavičky a položky dodatečných celních deklarací. Zároveň došlo ke sjednocení názvů vazeb:
 • Návazné NCTS/ECS/ICS
 • Návazné NCTS/ECS/ICS - položky
 • Dodatečné NCTS/ECS/ICS
 • Dodatečné NCTS/ECS/ICS - položky


Doprava

Novinka Funkcionalita Uživatelských editorů byla uvolněna do editorů:
 • Ostatní náklady
 • Čerpání PHM


Oprava Při zadání stazky vozidla s typem nádrže agregát se při zadání KS nádrže nepropočítala spotřeba MJ/MTH.

Opraveno


Fakturace

Novinka Ve Vzájemných zápočtech (Fakturace) jsou pole Účet, Párovací znak, Organizace, Útvar opět přístupná i po potvrzení zápočtu (vyplnění Datumu potvrzení). Uzavře se až po zaúčtování zápočtu.


Oprava EDI zprávy

Při exportu dobropisů mohlo docházet k chybě, která způsobila, že sumarizační řádek obsahoval místo některých částek nuly. Tato chyba byla odstraněna.
Pokud při exportu Dobropisu obsahujícího pouze jednu sazbu DPH formát zprávy vyžaduje uvedení základní i snížené sazby DPH, dojde k dohledání návazné faktury a podle na faktuře uvedených data DUZP a země příslušné k uvedenému DIČ se dohledá v číselníku "Sazby DPH" chybějící sazba.


Oprava Opraveno chybné vyhodnocení zákazu akce pro převod dokladů do zaúčtované faktury (editor faktury - záložka Doklady - akce Převod dokladu).


Firemní aktivity

Novinka Nový typ ceny na úkolu. Původní typ ceny Honorář a sazba dle množství byl rozdělen na 2 typy:
 • Sazba z ceníku dle množství
 • Honorář a sazba z ceníku dle množství

Oba dva typy nejprve dohledají honorář v připojeném ceníku dle součtu množství na plněních. 1. typ zapíše do výsledného podkladu do množství k fakturaci hodnotu "1", 2. typ tam zapíše již zmiňované množství z plnění.


Novinka Do přehledu Vydané faktury do podmenu Návazné doklady přidány 3 nové akce "Úkoly", "Plnění úkolů" a "Podklady k fakturaci". Každá z akcí zobrazí příslušný návazný přehled se zdrojovýmy daty, ze kterých vznikla vybraná vydaná faktura pomocí akcí "Generovat podklad k fakturaci" a "Generovat vydané faktury" ve firemních aktivitách.

Do přehledu Plnění úkolů do podmenu Návazné doklady přidány 2 nové akce "Podklady k fakturaci" a "Vydané faktury". Každá z akcí zobrazí příslušný návazný přehled s vygenerovanýmy daty, které vznikly pomocí akcí "Generovat podklad k fakturaci" a "Generovat vydané faktury".
Všech 5 zmíněných akcí umí pracovat jak nad jedním tak i nad označenými záznamy.


Novinka V přehledu Emaily je akce Přehled připojených aktivit, pomocí níž lze připojovat a odpojovat aktivity k emailům. Byla dopracována funkcionalita z opačné strany. V přehledu aktivit je nová akce Připojené emaily, která zobrazí přehled připojených emailů k označeným aktivitám. Zde lze připojovat a odpojovat označené emaily.


Novinka Zrychlena akce Schválení označených v přehledu plnění úkolů.


Novinka Přepracován editor Zboží a služby na 7. záložce aktivity.

Nyní se při založení nového záznamu v editoru rovnou objeví záložka Externí informace, což dříve nebylo možné. Přináší to nutně jednu změnu. Systém se při zakládání nového záznamu nejprve zeptá na zboží a až poté otevře editor s vyplněným zbožím. Dříve se zboží zadávalo v editoru.


Oprava Editor aktivity - 8. záložka doklady - doklady všechny:

Pokud se z přehledu odstranily atributy Druh pohybu nebo Druh došlých objednávek, objevila se při pokusu o editaci dokladu hláška Field 'DruhPohybuZbo' not found resp. Field 'DruhDosleObj' not found.
Opraveno.


Oprava Kalendáře aktivit a úkolů. Akce Nový, Oprava a Zrušit. Pokud se některá z těchto akcí spustila přímo v kalednáři aktivit nebo úkolů, následné znovunačtení kalendáře mohlo na velkých databázích trvat velmi dlouhou dobu.

Opraveno.


Helios Intelligence

Novinka V definici hlavičky Dataskopu je nová záložka "Parametry". Zde je možno definovat parametry použitelné pro globální filtraci přehledů zařazených v daném Dataskopu.

V definici větví Dataskopu je nová záložka "Podmínky - filtr", na které se definuje vazba na vytvořené parametry. Vypadá a funguje stejně jako nastavení filtrace v F4 - Nastav. Rozdíl je pouze v tom, že zde je možno vložit navíc Dataskopový parametr.

Při zobrazení Dataskopu se v uzlu Parametry zobrazí nejen standardní systémové parametry (sklad, období atd.), ale i parametry definované pro Dataskop. V případě vnořených Dataskopů jsou zobrazeny i jejich parametry, pokud je mají definované.

Při zobrazení jakéhokoliv přehledu v Dataskopu se danému přehledu do systémové filtrace přidá podmínka vygenerovaná na základě definice dataskopové filtrace doplněná o aktuální hodnoty parametrů.
Pokud je přehled filtrován dataskopovou filtrací, zobrazí se ve stavovém řádku vpravo dole vedle názvu použitého filtru ikonka Dataskopu (stejná jako je použita v nové skupině/záložce v hlavním stromečku). Při najetí myší na tuto ikonku se zobrazí bublinová nápověda, ve které jsou zobrazeny použité dataskopové podmínky.

Je možno definovat tyto typy parametrů:
Text, Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Datum a čas, Volba, Konverze, Přenos, Stav
U každého parametru je možno nastavit podmínku podle jeho typu (rovno, nerovno, větší, menší...). Výchozí hodnota je "Podle filtru" - vezme se podmínka definovaná ve větvi Dataskopu. Parametr je možno také zcela vypnout.
Dále je možno zakázat změnu hodnoty parametru. Je tak možno jeho hodnotu přednastavit a následně zamknout.

U parametru typu Přenos je možno zaškrtnout volbu Zobrazit jako akci. Následně je pak možno zobrazit daný Dataskop přímo z přehledu použitého pro přenos s automatickým převzetím hodnoty parametru z aktuálního záznamu daného přehledu.


Novinka Pro položky sdruženého pohledu v Dataskopu (Sestavy, Kont. tabulky, Grafy...) je možno zadat vztah Master x Detail vzhledem k jiné položce téhož sdruženého pohledu (pouze k typu Sestava nebo Master x Detail). Je tak možno ve sdruženém pohledu zobrazit např. přehled organizací a k nim pak faktury, výdejky, došlé objednávky...tak, že se zobrazí doklady k aktuálně označené organizaci. Zároveň je možno nastavit automatické předvyplnění hodnot z master přehledu.


Intrastat

Novinka Při zadávání PONx nad hlavičkami i položkami dokladů v modulech Oběh zboží, Fakturace a Celní sklady se nově přednastaví hodnota atributu Typ dle druhu dokladu, tj. pro celní druhy dokladů bude výchozí hodnota "pro účely JSD", zatímco pro necelní "pro účely Intrastatu".

Zároveň je pro necelní doklady (tj. varianta "pro účely Intrastatu") automaticky zaškrtnut atribut „PON přičíst k fakt.ceně“, narozdíl od dřívějšího chování,

Věříme, že obě zmíněné úpravy povedou k mírnému zvýšení ergonomie.


Novinka Upraveno chování Jednotlivých operací při odškrtnutí příznaku "Zásilka do hodnoty 200 EUR". Nově se při odškrtnutí tohoto zaškrtávátka promaže CN a ZPZ pouze u položek s CN = 9950 00 00, doposud se promazaly všechny položky Jednotlivých operací.

Projeví se mj. v případech, kdy používáte funkci Nová z aktuální nad malými zásilkami a následně zrušíte zaškrtnutí a přidáte nové položky s vyplněním CN. Doposud se u těchto položek CN po uložení Jednotlivé operace promazala.


Majetek

Novinka V daňových pohybech majetku přibyl nový počítaný atribut - DP Účtováno 2. Může nabývat čtyř hodnot: Neúčtován, DP Účtován, UP Účtován, UP Účtován návazný.

V případě úplné shody a zaúčtování účetního pohybu odpovídající daňovému pohybu se tento atribut nastaví na UP Účtován resp. UP Účtován návazný.


Novinka Pro použití nadřízené a jí podřízených karet přibyl v distribuční verzi atribut, podle kterého je možné takto definované skupiny karet identifikovat a seskupovat.

Atribut 'NK Typ a číslo majetku' je definovaný takto:

 • karta která nemá podřízené, zobrazí svůj typ a číslo
 • karta je podřízenou zobrazí typ a číslo své nadřízené karty


Novinka Při přetypování protokolů zavedení bylo zprovozněno zaškrtávátko "přetypovat druhy pohybů" tímto způsobem:
 • hodnota 0 - pokud je na protokolu nastaven globální druh pohybu, ponechat. Pokud je na protokolu typový druh pohybu, který se neshoduje s cílovým typem, nastavit globální.
 • hodnota 1 - nastavit podle cílového typu majetku, pokud pro cílový typ majetku není založen druh pohybu, nastavit globální.


Novinka V přehledu karet majetku byla změněna hromadná akce "KM Zrušení úplné shody".

Akce nastaví procentní sazbu účetních odpisů na sazbu daňového odpisu platnou před provedenou změnou. Pokud v konstantách majetku byly druhy pohybů navázané na typy majetku jen pro daňové pohyby, doporučujeme tyto druhy navázat nově také pro účetní pohyby – aby po provedené akci byly dotahovány odpovídající kontace přednastavené na příslušných druzích pohybů.


Novinka Příspěvkové organizace

Nad kartami majetku a protokoly zavedení přibyla nová hromadná akce Změna CZ-CC a CZ-CPA.


Oprava Při částečném vyřazení na kartě majetku s úplnou shodou DP->UP šlo navodit případ, kdy se v účetních pohybech majetku mohly objevit záporné stavy oprávek a zůstatkové ceny.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka RELDP - statutární zástupce - generování třetího znaku kódu S

Třetí znak trojmístného údaje se vyplňuje:

• S – Vyplňování údaje S na třetí pozici trojmístného kódu připadá v úvahu naposledy za období do 31. 12. 2013

Nepřichází-li vyplnění třetího údaje v úvahu (nejedná se o shora vymezené situace), uvede se + (znaménko plus).

Doposud jsme pouze upozorňovali měkkou hláškou v případě, že jste ručně vložili na třetí pozici kódu činnosti kód S, ale při automatickém vygenerování se na poslední pozici kód S doplňoval.

Od roku 2014 provedena úprava, která zabezpečila, že již v žádném případě se na třetí pozici Kódu činnosti nebude generovat kód S.


Novinka Novinka – Statistická sestava Čtvrtletní výkaz práce P2-04

Vytvoření nové statistické sestavy přemístěním Čtvrtletního výkazu práce P2-04 z přehledu Ročních sestav. Novou definici výkazu založíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav. V přehledu statistických sestav se zobrazí definice s kódem Prace_2_04. Řádky, které jsou typu Sumace ze MS jsou přednastaveny podle vzoru a obsahují seznam mzdových složek.

Definice výkazu obsahuje dvě záložky, Základní údaje, kde se vyskytuje pouze položka Skupina NACE, kterou je nutné vyplnit, hodnota zůstane přednastavena.

Další záložka obsahuje řádky výkazu. Řádky výkazu systémového typu se týkají Evidenčních stavů zaměstnanců. Tyto řádky obsahují ve vygenerovaném výkazu korekční řádky pro úpravu vypočítaných hodnot.

Řádky Sumace ze MS obsahují přednastavené Mzdové složky podle vzoru

Upozornění: Přiřazené mzdové složky je nutné před vlastním generováním výkazu zkontrolovat a případně zařadit uživatelské mzdové složky, které nejsou distribuční.

V navigačním stromečku pod statistickými sestavami vznikl přehled P2-04. Přehled obsahuje generované sestavy. Sestavy lze tisknout pomocí tiskového formuláře a generovat xml soubor pro podání výkazu přes zprávy, generování zpráv.

Jak pracovat se statistickými sestavami najdete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ).


Novinka Nový formulář v přehledu Roční docházka, ČSSZ příloha k žádosti

V přehledu ČSSZ příloha k žádosti přibyla nová definice tiskového formuláře Příloha k žádosti o - (vzor od 1.1.2012) + exekuce. V případě, že zaměstnanci je srážena srážka exekucí, je společně s tiskem formuláře přílohy vytištěna i příloha se seznamem exekučních srážek.


Novinka Úprava - Mzdové konstanty - Limit pohotovost

Vzhledem k legislativní úpravě v roce 2007 není limit 400 hodin platný,

Konstanta se od této verze přestává aktualizovat (automaticky aktualizujeme "legislativní" konstanty).

Pokud nechcete, aby probíhala kontrola na tuto konstantu, nastavte zde nulu.

Pokud chcete, aby probíhala kontrola na jiný počet hodin, nastavte zde tuto hodnotu. Aktualizací konstant zůstane vámi zadaná hodnota zachována.

Nadále kontrolujeme, zda nedošlo k překročení hodin (je-li zadána nenulová hodnota v Konstantách) jak při zadávání ve Výpočtu, tak při Měsíční kontrole mzdových údajů.


Novinka Novinka - Penzijní připojištění, jméno souboru pro přehled srážek připojištění

Přehled Fondy a pojišťovny v Konstantách a číselnících byl rozšířen o pole Vzor názvu souboru. Tato položka slouží pro uživatelskou definici názvu výsledného souboru, kterým odchází přehled srážek připojištění. Při sestavení vzoru lze použít řadu zástupných symbolů, které jsou nahrazovány údaji z databáze. Položka se edituje v editoru fondů a pojišťoven v sekci organizace. Na tlačítko tři tečky u položky je možné vidět výsledný název souboru.
Zástupné symboly musí být uzavřeny mezi znaky < a >. Znaky mimo zástupné symboly <xxxxx> se přenesou do názvu beze změny.

Zástupné symboly jsou: <KodOrg> - jedná se o kód přidělený vlastní organizaci penzijním fondem, kód se uvádí v editoru fondu v sekci Organizace, Kód.

<Ico> - jedná se o IČO vlastní organizace uvedené v číselníku organizací na organizaci 0.

<Rok> - jedná se o rok období, v kterém je odeslán platební příkaz.

<Mesic12> - jedná se o měsíc, v kterém je odeslán platební příkaz. Hodnota měsíce je tvořena dvouznakově a to 01,02-12.

<MesicAB> - jedná se o měsíc, v kterém je odeslán platební příkaz. Hodnota měsíce je tvořena jednoznakově a to 1,2-9 a pak znaky A – 10, B – 11, C - 12.

V rámci zástupného symbolu je možné určit, kolik znaků zleva či zprava se má z hodnoty uložené v databázi použít ve výsledném názvu. K tomuto účelu slouží znaky uzavřené mezi znaky [ a ] a začínají číslicí (možná pouze 1 cifra) a jsou následovány znakem L nebo P. Např. [4L] zkopíruje do názvu 4 znaky z dotažené hodnoty zleva.

Příklad:

Alianz

AXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnavatele, BXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnance a CXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnance i zaměstnavatele, kde XXXXXXX = zleva prvních 7 znaků IČ zaměstnavatele, M = Platba na měsíc ( leden = 1, únor = 2, ... září = 9, říjen = A, listopad = B, prosinec = C ) a YY = Číslo pobočky 00 ÷ 99.

Vzor názvu souboru by měl vypadat: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00

Výsledný soubor pro generování zprávy za červen 2014 v případě organizace s IČO 77777778 bude vypadat: C7777777.600

Výsledný soubor pro generování zprávy za prosinec 2014 v případě organizace s IČO 77777778 bude vypadat: C7777777.C00

Příklady vzorů pro jednotlivé fondy:
ČSOB PF, a.s.: <Ico[8L]>.<Mesic12>
PF České pojištovny, a.s.: <KodOrg><Mesic12>0
ING Penzijní fond, a.s.: 9<KodOrg[4P]><Rok[1P]><Mesic12><KodOrg[2L]>
Allianz penzijní fond, a.s.: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00
PF Komerční banky, a.s.: K<KodOrg><Rok><Mesic12>.txt
Raiffeisen penzijní společnost: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00


Novinka Úprava - Exekuční srážky běžného a dlužného výživného

Bylo upraveno uspokojování běžného a dlužného výživného v případě třetí (nepřednostní) třetiny. V třetí třetině jsou všechny srážky srovnány ne podle priority (BV, přednostní a nepřednostní), ale podle data doručení. Pokud je tou první srážkou výživné, interně se má uspokojovat vždy v nejvyšší míře běžné výživné, pokud je uspokojeno, dojde řada na dlužné výživné.

V tomto smyslu došlo k úpravě.


Novinka Příloha k žádosti o - atribut Exekuce

Na druhé straně editoru Přílohy nově zatrháváme atribut Exekuce.
Při tisku formuláře tak automaticky vyplňujeme na druhé straně písmeno i) týkající se exekuce (nikoliv insolvence).

K zatržení atributu dojde tehdy, jestliže zaměstnanec má v nabídce Paušály a srážky ve vybraném období zadanou "aktivní" exekuci (tzn. datumově neuzavřenou a nesplacenou)

Nový formulář Přílohy k žádosti - včetně exekucí

Při tisku Přílohy lze zvolit nový formulář Příloha k žádosti (plus exekuce)

Obsah formuláře je naprosto stejný jako původní, ale s tím rozdílem, že jestliže má zaměstnanec uplatňovanou exekuci (tzn. je na druhé straně Přílohy zatržen atribut Exekuce), automaticky dojde k tomu, že se za Přílohou vytiskne seznam jeho exekučních srážek.

UPOZORNĚNÍ

Tento formulář doporučujeme používat vždy - buď zaměstnanec exekuce nemá, potom se další "exekuční" strana nevytiskne, nebo má - a potom tuto přílohu nikdy nezapomenete vytisknout.


Novinka Příloha k žádosti o - Kontaktní údaje

Do editoru Přílohy k žádosti od (Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP příloha) se nyní na druhou stranu načítají kontaktní údaje následovně:

- Kontaktní osoba - údaj je načítán z příhlášeného uživatele
- Kontaktní telefon - údaj je načítán z příhlášeného uživatele
- Místo podání - kopíruje se z již dříve vyplněné Přílohy (to bylo i doposud, ale kopírování probíhalo vždy pouze v rámci aktuálního měsíce). Nově se kopíruje údaj i z předchozích měsíců.
Tzn., že fakticky Místo podání zadáte pouze jednou, při první nemoci a dále se vám bude kopírovat do všech následujících měsíců.


Příloha k žádosti o - Formát data

Nově se na tiskovém formuláři do položky "Je u nás zaměstnán od" a "Rozhodné období od, do" tiskne datum v plném formátu, tzn. DD.MM.RRRR


Novinka Příloha k žádosti o - rozhodné období ( počátek rozhodného období spadá do měsíce nástupu zaměstnance)

Jestliže počátek rozhodného období (12 měsíců zpětně) spadal do období vzniku pracovního poměru a zároveň pracovní poměr nezačal první den v měsíci, nebyl počátek rozhodného období uveden na Příloze k žádosti správně.

Např. pracovní poměr vznikl 6.5.2013, položka Sociální pojištění od je vyplněna taktéž na 6.5.2013, na Příloze k žádosti od byl však jako počátek rozhodného období uveden datum 1.5.2013, nikoliv 6.5.2013.

Upraveno.


Novinka Příloha k žádosti o - po ukončení pracovního poměru

Jestliže byla zadávána nemoc nebo mateřské dávky po ukončení pracovního poměru (v ochranné lhůtě), nebylo správně uvedeno rozhodné období, ze kterého se denní vyměřovací základ zjišťuje.

Vznikne-li sociální událost v ochranné lhůtě (u ošetřovného ochranná lhůta neexistuje), postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění (pracovní poměr).

Upraveno dle výše uvedeného.

Příklad:

Konec PP 28.5.2014, dne 4.6. 2014 byl uznán práce neschopným, nastoupil na mateřskou...

Bod, od kterého počítáme rozhodné období (tzn. vznik sociální události) není 4.6.2014, ale je to den, který bezrpostředně následuje po ukončení PP, tzn. 29.5.2014.

Rozhodné období je tedy: 1.5.2013 - 30.4.2014


Novinka Příloha k žádosti o - započitatelé příjmy po ukončení pracovního poměru

Jestliže byla zadána nemoc nebo mateřská dovolená po ukončení pracovního poměru, tzn. v ochranné lhůtě, nebyly do Přílohy k žádosti o správně načítány započitatelné příjmy.

Nyní je nově určováno rozhodné období a tudíž i započitatelné příjmy, které se k rozhodnému období vážou.

Stěžejní pro určení rozhodného období u nemocí a mateřských dávek v ochranné lhůtě je den po ukončení pracovního poměru, tento den se bere jako "den vzniku sociální události". Od tohoto data se správně načítají jak údaje datumové (Rozhodné období od, do) , tak finanční (Započitatelné příjmy).


Novinka Příloha k žádosti o - kontrola souladu údajů mezi Výpočtem a Přílohou

V přehledu Výpočet mzdy, Roční docházka (pravá myš), ČSSZ - žádost o DNP tisknete Přílohu k žádosti o nemocenské dávky.

Jestliže jste již jednou Přílohu zobrazili a následně udělali nějakoku změnu ve Výpočtu (např. jste změnili Číslo rozhodnutí, doplnili jste v měsíci nástupu nějakou odměnu apod.), provedené změny se do Přílohy automaticky nepromítly. Museli jste spustit aktualizaci Přílohy, tedy, pokud jste si na to právě vzpomněli.

Nyní je algoritmus upraven tak, že pokud již je vytvořená Příloha (tzn. vstoupili jste již do nabídky ČSSZ - žádost o DNP) a vy následně provedete nějakou změnu, při opětovném vstupu do nabídky ČSSZ - žádost o DNP jste upozorněni hláškou na to, že některé Přílohy nejsou aktuální.

Hláška:
"Existují neaktuální přílohy k žádosti. Chcete všechny přílohy zaktualizovat?"

Jestliže odpovíte Ano, Přílohy se zaktualizují na základě zadaných dat.

Všimněte si také, že v přehledu Příloh se na první pozici objevil sloupec A (Aktuální) - jehož zatržení/nezatržení identifikuje aktuálnost dané přílohy.


Novinka Starobní důchodce - sleva na poplatníka

Na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů dochází k tomu, že:

- již neplatí, že právo na slevu na poplatníka nemá ten zaměstnanec, který je k 1.1.RRRR poživatelem starobního důchodu

Se starobními důchodci se nyní pracuje z hlediska slevy na poplatníka naprosto stejně jako s ostatními zaměstnanci.

Z programu proto zmizely hlášky, upozorňující vás na to, že zadáváte slevu na poplatníka pro zaměstnance, který k 1.1. je poživatelem starobního důchodu.

Hlášky se zobrazovaly ve Mzdových údajích (při zadání slevy) a dále ve Výpočtu (při založení mzdy).


Novinka ÚPRAVA - Kontrola datování změn při založení 1. ostrého období

Nyní se při založení 1. ostrého období přednastaví defaultní nastavení platnosti i při datovaných legislativních změnách, které vznikly po vygenerování databáze.


Novinka Úprava kontrol v editoru mzdových údajů v případě pracovních poměru DPČ, DPP a Statutární zástupce

Nyní jsou vypnuty následující kontroly v případě pracovních poměru DPČ, DPP a Statutární zástupce

1. Mzdové údaje
- V editoru mzdové údaje se při zadání ukončení pracovního poměru nepřepočítává nárok na dovolenou, pokud je nárok nulový - Při přiřazení / změně mzdového kalendáře se od nynějška nepřepočítává nárok na dovolenou, pokud je nárok nulový


Novinka Novinka - Generátor mzdových sestav rozšířená funkcionalita PREPSTAV

Odteď je možné v rozšiřující funkci PREPSTAV použít nové parametry "D , S , P", pomocí kterých se přepočtené stavy dají zobrazit ještě jemnější a to i za jednotlivé skupiny druhů PP:

 • D = skupina druhu PP "dohoda"
 • S = skupina druhu PP "statutární"
 • P = skupina druhu PP "pracovní poměr"

Příklad č. 1:
Evidenční stav dohodářů ke konci měsíce bez vyňatých z ES

řešení:
PREPSTAV ("E", "K", "B", "D")

Poznámka: Rozšiřující funkce PREPSTAV lze stále použít i bez nových parametrů jako dosud.

Příklad č. 2:
Přepočtený stav na začátku měsíce bez vyňatých z ES nehledě na skupinu druhů PP

řešení:
PREPSTAV ("E", "K", "B")

Podrobnější informace k rozšiřujícím funkcím najdete v naší příručce na webu


Novinka ÚPRAVA - rušení zaměstnance a mzdových údajů

A. Pokud uživatel potřebuje z číselníku Zaměstnanci vymazat zaměstnance tak se při mazání kontrolují tři okruhy evidencí, v nichž mazaný zaměstnanec může mít vazby, načež je uživatel upozorněn hláškou:
"Zrušením záznamu dojde ke zrušení všech mzdových údajů zaměstnance. Pokračovat?"

Mazání kontroluje následující okruhy:
1. pokud jsou vazby pouze v modulu Mzdy - systém Helios Orange maže všechny vazby automaticky (např. ELDP, Dokumenty a pod.).

2. pokud jsou vazby v personálních přehledech (modul Personalistika, Bankovní spojení, Kontakty a pod.), Tak systém Helios Orange zahlásí, ve kterém personálním přehledu tato vazba je a uživatel musí tuto vazbu sám zrušit, pokud chce zaměstnance vymazat, například se zobrazí hláška:
"Existují kontakty na zaměstnance. Záznam nelze zrušit."

3. pokud jsou vazby v ostatních modulech (např. Pokladna, Účetnictví a pod.), Tak systém Helios Orange zahlásí:
"Na záznam jsou navázány další údaje - nemožné smazat!"

V procesním okně po stisku klávesové zkratky "Ctrl + Num +" nad řádkem výsledku se zobrazí informace, ve které tabulce se vazba nachází.

B. Pokud uživatel potřebuje ze Mzdových údajů vymazat mzdovou kartu zaměstnance, tak se při mazání mzdových údajů smažou i Hlášení změn ZP (nehledě nato, zda jsou vyexportovaná) načež je uživatel upozorněn hláškou:
"Zrušením záznamu dojde ke zrušení všech mzdových údajů zaměstnance. Pokračovat?


Novinka Mzdové údaje - vazba na pomocné číselníky

Nad přehledem Mzdové údaje vznikly nové vazby, které si můžete zobrazit pomocí nástroje Nastav.

Význam těchto vazeb spočívá zejména v tom, že k jednotlivým atributům (Druh mzdy, Kategorie...) lze zobrazit také jejich název, jestliže je v číselníku vyplněn.

Jestliže budete chtít např. zobrazit Kagegorii a její bližší popis, zvolíte v Nastav položku Kategorie (ze složky Mzdové údaje) a dále ze složky Výběrových kritérií zvolíte Výběrová kritéria - popis.
Jedná se o:

- Výběrová kritéria - Druh mzdy - Výběrová kritéria - Kategorie - Výběrová kritéria - Výplatní středisko - Výběrová kritéria - Mzdový útvar - Výběrová kritéria - Mzdová účetní - Výběrová kritéria - Mistr

Jestliže máte některá třídící hlediska přejmenována (nabídka Konstanty a čísleníky, Měny a Kritéria, Názvy třídících hledisek), změní se názvy i u výběrových kritérií v Nastav.


Novinka Novinka - Přepočtené stavy za období - nové stavy

Nad přehled Stavy za období přibyly do Nastav nové sloupečky:

 • Evidenční stav bez vynětí, dohod a statutárů - průměrná hodnota
 • Evidenční stav bez vynětí, dohod a statutárů - průměrná hodnota v zahraničí


Novinka Úprava - Dovolená - zobrazení zůstatků

V přehledu Výpočet mzdy - Roční docházka - Dovolená - zobrazení zůstatků se v případě, že byla provedena individuální uzávěrka zaměstnance načítalo čerpání dovolené dvakrát. Upraveno.

(Ve Mzdových údajích byla údaje týkající se dovolené v pořádku.)


Novinka Skupina druhů pracovních poměrů

Nad přehledem Zaměstnanci a Mzdové údaje vznikl atribut Skupina druhů PP.

Tento atribut "seskupuje" druhy pracovních poměrů do skupin dle níže uvedených podmínek (v závorce uvedeny čísla druhů pracovních poměrů):

 • 1. Pracovní poměr (0,1,2,3,4,5,6,7,8,10)
 • 2. Dohoda (9, 13,)
 • 3. Statutár (11,12,14)
 • 0=hlavní na dobu neurčitou
 • 1=hlavní na dobu určitou
 • 2=vedlejší na dobu neurčitou
 • 3=vedlejší na dobu určitou
 • 4=souběžný na dobu neurčitou
 • 5=souběžný na dobu určitou
 • 6=členský poměr k družstvu
 • 7=příležitostné zaměstnání
 • 8=učňové
 • 9=dohoda o pracovní činnosti
 • 10=vedlejší pracovní činnost
 • 11=majitel firmy
 • 12=statutární zástupce firmy
 • 13=dohoda o provedení práce
 • 14=komanditista

Tento atribut usnadní filtrování zaměstnanců podle skupin druhů pracovních poměrů.


Novinka Nárok na stravenky v případě zkrácených pracovních poměrů

Jestliže byly stravenky zadávány zaměstnancům se zkráceným úvazkem (ve Mzdových údajích byl přiřazen klasický osmihodinový kalendář a v položce Týdenní úvazek bylo vyplněno např. 20 hodin, Denní úvazek např. 4 hodiny), nedocházelo ke správnému odečtu dnů nepřítomnosti z celkového nároku na stravenky.

Nápočet dnů nepřítomností a pracovních cest pro stravenky byl upraven tak, aby se u zkráceného úvazku (pravidelná pracovní doba s Denním úvazkem ve Mzdových údajích nižším, než na kalendáři) porovnával minimálni počet hodin a hranice hodin pro více stravenek za den s denním úvazkem ze Mzdových údajů, nikoliv s fondem pracovní doby v kalendáři.


Novinka Stravenky - úprava funkcionality

Vzhledem k tomu, že někteří zákazníci požadovali, aby bylo možné stravenky počítat na základě docházky nikoliv předchozího měsíce, ale měsíce, kdy se počítají mzdy, byla upravena funkcionalita stravenek následujícím způsobem:

1. nabídka Sady stravenek

V nabídce Konstanty a číselníky, Sady stravenek přibyl nový atribut Srazit ze mzdy za období. Atribut může být nastaven na Vybrané nebo Předchozí období.

a)Jestliže budete chtít počítat stravenky na základě docházky předchozího měsíce, budete:

 • stravenky zpracovávat v aktuálním období
 • v Sadě stravenek bude nastaveno:
  • Určení fondu PD - Předchozí období
  • Srazit ze mzdy - Vybrané období

Příklad:
Zpracováváte mzdy za srpen 2014, nepřítomnosti chcete brát z docházky měsíce července, který je již uzavřený. Stravenky zpracovávate v období srpen 2014, který je měsícem aktuálním.

b) Jestliže budete chtít počítat stravenky na základě docházky aktuálního měsíce, budete:

 • stravenky zpracovávat v běžném období
 • v Sadě stravenek bude nastaveno:
  • Určení fondu PD - Předchozí období
  • Srazit ze mzdy - Předchozí

Příklad:
Zpracovávate mzdy za srpen 2014, nepřítomnosti chcete brát z docházky měsíce srpna.
Stravenky zpracovávate v období září 2014, který je měsícem běžným.


2. nabídka Stravenky

Nové je nyní pojmenován atribut, který určuje, že stravenky byly uzavřeny pro zpracování - jedná se o atribut Uzavřeno (první atribut v přehledu Stravenek)

Jestliže v nabídce Stravenky zvolíte akci Uzavření stravenek - znamená to, že stravenky jsou připraveny k tomu, aby se srazily ze mzdy. Atribut U se zatrhne,

Jdete do výpočtu:

- pokud ještě nebyla zaměstnanci vypočítaná mzda, při vytvoření mzdy se do výpočtu automaticky promítne srážka za stravenky. V přehledu Stravenky se zatrhne také atribut S - sraženo ze mzdy.
- pokud již byla zaměstnanci vypočítaná mzda, mzda je po uzavření stravenek označená jako Změna x MS - tento stav vás informuje o tom, že jste uzavřeli stravenky, ale tyto stravky se, vzhledem k tomu, že již byla vypočítaná mzda, automaticky do výpočtu nedostaly. V tomto případě musíte ve Výpočtu spustit akci Přepočet mezd - chybné. Následně se v přehledu Stravenky zatrhne atribut S - sraženo ze mzdy.


3. Kontroly při uzavírání stravenek

Při uzavírání stravenek program kontroluje: Jestli v měsíci, ve kterém mají být stravenky sraženy (Přechozí nebo Aktuální období):

 • nebyly vygenerované platební příkazy nebo vygenerovány předkontace - jestliže ano, jste na tuto skutečnost upozorněni měkkou hláškou
 • nebyla uzavřena mzdová karta zaměstnance nebo nebylo uzavřeno mzdové obodbí (pokud se sráží do Předchozího období) - jestliže ano, program nedovolí uzavření stravenek provést

4. Kontroly po uzavření stravenek

Jestliže jsou již stravenky uzavřené a jedná se o sadu stravenek, kde je nastaveno Srážet ze mzdy - Předchozí období (tzn. bere se v úvahu aktuálně zpracovávaná docházka) - existují následující kontroly:

- Ve Výpočtu a v Předzpracování program po uzavření stravenek nedovolí zadat, upravit nebo zrušit docházkovou mzdovou složku (protože by došlo k výpočtu jiného nároku na stravenky), ostatní typy mzdových složek, které neovlivňují výpočet stravenek je možné zadat, upravit, zrušit. - V nabídce Pracovní cesty nedovolí zadat, upravit nebo zrušti Pracovní cestu

5. Pracovní cesty

V položkách Datum od a Datum do se nyní přednastavuje k vyplnění aktuálně zpracovávaný měsíc (nikoliv měsíc kalendářní jako doposud)


Novinka Účtování mezd - vazba na Doplňující údaje

Do nabídky Výpočet mzdy, Účtování mezd byla do Nastav doplněna vazba na Doplňující údaje.


Novinka Úprava - Datum ukončení vzdělání

V případě zadání údaje vzdělání v přehledu vzdělání v doplňujících údajích bylo vyžadováno datum ukončení vzdělání. Nyní je kontrola změkčena. Při nevyplněném datumu jste upozorněni, že datum je prázdné a zda chcete pokračovat nebo ne.

Upozornění: V případě mezd ve veřejné správě je nutné mít datum ukončení vzdělání vyplněno.


Oprava Účtování mezd – Zákonné pojištění zaměstnavatele, účtování do následujícího období.

V případě nastavení účtování zákonného pojištění zaměstnavatele do následujícího období docházelo k tomu, že datum případu nebylo v kalendářním měsíci, který má 31 dnů, vždy konec měsíce.

Opraveno


Oprava RELDP - opravný ELDP v případě dohody o provedení práce nebo pracovního poměru malého rozsahu

V případě, že uživatel chtěl vytvořit opravný ELDP k pracovnímu poměru dohoda o provedení práce nebo k pracovnímu poměru malého rozsahu, nešel REDLP založit. Chyba byla v kontrole na výši hranice příjmů 10000 nebo 2500 ve vybraném období na příslušný typ pracovního poměru.

Opraveno


Oprava Oprava - Mzdové konstanty - Poštovní poukázky typu B

Položka Do vlastních rukou ve Mzdových konstantách na záložce Měny, Kritéria byla upravena dle ceníku české pošty na 8 Kč. Položka se změní v případě ruční aktualizace mzdových konstant (Mzdové období akce místní nabídky Aktualizace mzdových konstant, Standardní) nebo automaticky na konci roku 2014.


Oprava Oprava - Měsíční exporty za organizaci - Chyba v nástroji Nastav

V případě zařazení položky ze sekce Zdravotní pojišťovny do přehledu Měsíční exporty za organizaci pomocí nástroje Nastav, objevila se chybová hláška

SQL 4104,16 - The Multi - part identifier "TABZDRPOJ.KOD" Could not be bound

Opraveno

Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - nový editor Daňový prehľad - pohľad cez zamestnanca

Bol vytvorený nový vzhľad editora Pohľad cez zamestnanca. Popis editora nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Da%C5%88ov%C3%BD_preh%C4%BEad_-_Mzdy_%28SK%29#Poh.C4.BEad_cez_zamestnanca


Novinka Úprava - ELDP

1. generovanie ELDP - DoBPŠ

Podľa metodického usmernenia Sociálnej poisťovne platí:
"V prípade, že vznikne povinné dôchodkové poistenie pri určenej dohode z dôvodu presiahnutia príjmu nad hraničnú sumu, je zamestnávateľ povinný za takéhoto žiaka alebo študenta vyhotoviť a odoslať ELDP. V rubrike obdobia dôchodkového poistenia od – do je potrebné zapísať každý mesiac, v ktorom bola presiahnutá hraničná suma. Ako vymeriavací základ sa uvedie jeho príjem znížený o hraničnú sumu.

Na základe tohto metodického usmernenia sa odteraz pri DoBPŠ, ktorí počas trvania dohody neplatili DP (z dôvodu uplatnenia odvodovej výnimky) na toto obdobie preruší riadok ELDP.

Čo musí používateľ vykonať pri DoBPŠ, ktorí počas trvania dohody mali obdobie, počas ktorého neplatili DP:
Používateľ si nad prehľadom ELDP zafiltruje zamestnancov s Druhom PP "Dohody o brigádnickej práci študentov" a spustí akciu Nápočet do vybraných ELDP. Tým sa zaktualizujú označené a neuzavreté ELDP.

Zároveň pripomíname:
Čo je nutné vykonať pri dohodách, ktoré vznikli pred 1. 1. 2013 a pokračujú ďalej:
Používateľ si nad prehľadom ELDP zafiltruje zamestnancov pracujúcich na základe "dohody", ktorých pracovný pomer začal pred 1. 1. 2013 a ZÁROVEŇ pokračuje aj po 31. 12. 2012. Takto zafiltrované ELDP uzavrie pomocou akcie Uzavretie vybraných ELDP k 31. 12. 2012 s dôvodom "Iný". Uzavretie takýchto ELDP sa uzavrú označené ELDP k 31. 12. 2012 a zároveň sa vytvorí nový ELDP od 1. 1. 2013. Do týchto novovytvorených ELDP pre rok 2013 používateľ zadá do hlavičky ELDP do časti Zárobková činnosť Dátum od = 1. 1. 2013, v prípade ukončenia pracovného pomeru vyplní aj dátum do = dátumu ukončenia PP.

Poznámka:
Pri dohodách, ktoré vznikli po 31.12.2012 sa bude do oddielu I. ELDP uvádzať deň vzniku aj zániku právneho vzťahu zo mzdovej karty zamestnanca ako doteraz.


2. akcia Uzavretie
- pri uzatváraní ELDP ak vylúčená doba začala pred uzavretím a pokračuje po uzavretí ELDP sa nenapočítajú dní a VZ vylúčenej doby k dátumu uzatvárania ELDP.

Použíté skratky:

 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • DP - dôchodkové poistenie


Novinka Úprava - Štatistická zostava ISCP 1-04- priemerné ES vo FO

Nápočet priemerných evidenčných počtov zamestnancov vo fyzických osobách bol zjednotený s nápočtom týchto stavov v štatistickom výkaze Práca 2-04.

Tento stav si vie používateľ skontrolovať nad prehľadom Prepočítané stavy spustením akcie Stavy za obdobie, kde si pomocou tlačidla Nastav zobrazí položky:

 • Evidenčný stav bez vyňatí, dohôd a štatutárov - priemerná hodnota
 • Evidenčný stav bez vyňatí, dohôd a štatutárov - priemerná hodnota v zahraničí


Novinka Novinka - Mesačná kontrola MÚ - DoBPŠ - hranica 26 rokov

Na základe zákona č. 311/2001 Zákonník práce § 227:

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

bola v systéme Helios Orange rozšírená Mesačná kontrola mzdových údajov o novú kontrolu "DoBPŠ - hranica 26 rokov"

Táto kontrola Vas upozorní na to, že v aktuálnom mzdovom období existujú aktívne pracovné pomery založené na základe Dohody o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ), ktorých platnosť končí vzhľadom k dovŕšeniu 27 roku veku. T.j. zamestnávateľ tieto pracovné pomery musí ukončiť.

Mesačná kontrola MÚ je súčasťou mesačnej uzávierky a zároveň ju môže používateľ spustiť nad vybraným obdobím.

Zároveň bola doplnená nová kontrola pri ukladaní editora Mzdových údajov, ktorá používateľa upozorní na to, že daný pracovný pomer je neplatný vzhľadom k dovŕšeniu 27 roku veku a je nutné ho ukončiť.


Novinka Úprava - Likvidácia nepreplatenej pokračujúcej ND z minulých období

Pri likvidácii nepreplatenej novej ND z minulých období mohol systém hlásiť:
"V predchádzajúcom mzdovom období je neukončená nemocenská dávka. Zadaná likvidácia nemocenskej dávky musí byť Pokračujúca."

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Spätný rozpočet SP pri SPP - prekročenie max. mes. VZ

Výpočet Spätného rozpočtu SP (§ 139b zákona o sociálnom poistení) bol upravený v prípadoch kedy ma zamestnanec súbežné pracovné pomery (naviazané na hlavný PP) a zároveň prekročí maximálny mesačný VZ.

Prehľad Spätný rozpočet soc. poistenia (cesta: editor Výpočet mzdy záložka Poistenie) bol doplnený o nový stĺpček "VZ ostatné PP", do ktorého sa napočítavajú VZ z ostatných naviazaných PP a to aj z bežného ako aj spätného výpočtu poistného za obdobie odpovedajúce mesiacu a roku záznamu spätného rozpočtu.

V editore Výpočet mzdy na záložke Poistenie pribudlo v hlavnej lište nové tlačidlo Spätný rozpočet soc. poistenia, toto tlačidlo je aktívne ak došlo k spätnému rozpočtu SP. Malo by aj vizuálne upozorniť používateľa na to, že za vybraný PP sa nepočíta bežné SP, ale spätné.

Pri spracovaní miezd za SPP odporúčame vždy najprv vypočítať mzdu za hlavný PP a následne doplňať do výpočtu vedľajšie PP, čím sa stav výpočtu hlavného PP zmení na "ZmenaxVPP". Používateľ v takomto prípade musí spustiť akciu Prepočet nad takto označeným výpočtom mzdy, aby došlo k aktualizácii pôvodného výpočtu mzdy.

UPOZORNENIE:
Ak by už boli vypočítané všetky SPP a následne používateľ zmení na niektorom z naviazaných PP príjem, ktorý vstupuje do už vykonané spätného rozpočtu SP niektorého z vedlajších naviazaných PP, je potrebné spustiť akciu Prepočet aj nad týmto vedľajším PP, aby sa spätný rozpočet zaktualizoval o zmenené VZ ostatných PP.

Použité skratky:

 • SP - sociálne poistenie
 • SPP - súbežný pracovnýpomer
 • VZ - vymeriavací základ
 • PP - pracovný pomer


Novinka ZMENA - Mzdový list - tlačový formulár

Nasledovné distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. Názov
-403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)
-403132 Mzdový list od 1. 1. 2009
boli upravené tak, že v časti Hrubý príjem zobrazujú mzdové zložky, ktoré nevstupujú do hrubej mzdy, ale zároveň vstupujú do hrubého príjmu. Súčet Hrubého príjmu je súčtom Hrubej mzdy a položiek hrubého príjmu.


Novinka ZMENA - Distribučné výplatné pásky

Došlo k zmene zobrazovania položky Vymeriavací základ pre zdravotné a sociálne poistenie na výplatných páskach/lístkoch. Odteraz sa vymeriavací základ na zdravotné a sociálne poistenie zobrazí zvlášť za zamestnanca a zvlášť za firmu z dôvodu, že môže byť rozdielny napr. pri súbežných PP . V prípade, kedy dochádza k spätnému rozpočtu sociálneho poistenia v zmysle § 139b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa zobrazí ako súčet všetkých vymeriavacích základov na daný druh poistenia (doteraz sa v prípade, že bol vymeriavací základ pre daný druh poistenia rôzny, tak sa zobrazil toľkokrát koľko bolo vyskytov rôznych základov). Zároveň sa v takomto prípade v jednotlivých riadkoch sociálneho poistenia objaví znak "*", ku ktorému bude poznámka: "* VZ v zmysle § 139b zákona o SP"

Pre detailneší rozpad spätného rozpočtu SP sa môže k výplatnej páske pripojiť prehľad Spätné rozpočítanie soc. poistenia za daného zamestnanca (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní).

Názvy jednotlivých druhov poistenia sú nahradené skratkami.

Zmeny zobrazovania VZ sa týkajú tlačového zdroja xPojisteniSpolu_BezVPP, ktorý je použitý v nasledovných distribučných tlačových formulároch:
Sys.č. Názov
-403138 Výplatný lístok A4
-403139 Výplatný lístok 2 A5
-403120 Výplatný lístok I.
-403134 Výplatný lístok II.
-403129 DUAL - Výplatný lístok II.
-403128 Projekt - Výplatná páska
-403127 DUAL - Výplatný lístok I.


Novinka ZMENA - Štvrťročný výkaz o práci- Práca 2-04 - presunutý

Štvrročný výkaz o práci - Práca 2-04 odteraz nájdete pod súdočkom Štatistické zostavy (doteraz sa nachádzal nad prehľadom Ročné zostavy).

Do prehľadu Štatistické zostavy tento výkaz doplníte v prípade potreby spustením akcie Doplň definície zostáv. V prehľade Štatistické zostavy sa nachádza definícia tejto zostavy pod kódom Práca_SK_2012, ktorá obsahuje 2 záložky:

1. Základné údaje - vyplníte údaje potrebné do hlavičky zostavy

2. Položky - táto záložka je rozdelené do 2 sekcií:

[1] Počet zamestnancov a hodín

[2] Mzdy a náhrady mzdy

Definíciu položky môže používateľ meniť len pri položkách typu "Sumácia zo MZ" a to pomocou akcie Mzdové zložky z miestnej ponuky. Položky do časti Počet zamestnancov vychádzajú z napočítaných Prepočítaných stavov (cesta: Zamestnanci/Prepočítané stavy).

Vygenerovanie zostavy používateľ vykoná pomocou akcie Generuj zostavu priamo nad definíciou zostavy v prehľade Štatistické zostavy, kde si určí obdobie, za ktoré chce zostavu generovať.

V prehľade Štatistické zostavy/P 2-04 sa po vygenerovaní zobrazí vygenerovaná zostava. Pomocou tlačidla Oprava (kl. Enter) je možné niektoré položky upravovať alebo doplniť.

Poznámka k oprave riadku 23:
V editore vygenerovanej zostavy na záložke Hlavička je tento riadok rozdelený na 4 časti:
PrispZakPoi Celkom = napočítané povinné príspevky na zákonné poistenie platené zamestnávateľom
R23_2 = napočítané nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Korekcia = používateľ zadá v prípade potreby
Celkom = celkový výsledok do riadku 23

Priamo nad vygenerovanou zostavou je možné štatistický výkaz tlačiť (kl. F8) a to pomocou tlačového formulára:
Sys.č. Názov
-403010 Štvrťročný výkaz - Práca 2-04
-403011 Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 2012
-403013 Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 2014

Podrobnejšie informácie k štatistickým zostavám nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/%C5%A0tatistick%C3%A9_zostavy_-_Mzdy_%28SK%29#Miestna_ponuka_4


Novinka Úprava - Výpočet priemerného mesačného zárobku

Podľa § 134 sa priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Výpočet priemerného mesačného zárobku používaný pri výpočte odstupného a odchodného sa odteraz zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (doteraz sa zaokrúhľoval matematicky).


Novinka Novinka - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2013 - zahraniční

V distribučnom tlačovom formulári sys. č. -4030012 - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2013 sa odteraz napĺňa aj riadok č. A2 - Počet zamestnancov, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí (podľa vyplneného údaje v Doplňujúcich údajoch sekcia Pracovisko položka Štát).

Zároveň bol upravený nápočet riadku A1 - Priemerný evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok, tak aby bol zjednotený so štatistickým výkazom Práca 2-04 a zároveň boli z neho vylúčení zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí (podľa vyplneného údaje v Doplňujúcich údajoch sekcia Pracovisko položka Štát).


Novinka Úprava - Tvorba Sociálneho fondu - pozícia zaokrúhlenia

Ak sa v definícii tvorby sociálneho fondu nastavila pozícia zaokrúhlenia na "tísiciny meny" alebo "0,5 jednotky meny" zobrazila sa hláška:
"Bolo poručené kontrolné obmedzenie - operáciu nie je možné vykonať!
The update Statement conflicted with the check constraint ...."

Upravené


Novinka Úprava - Tlačové formuláre "mzdový list"

Distribučné tlačové formuláre pre tlač mzdových listov boli upravené tak, aby sa v prípade súbežných PP nezobrazovala daň na vedľajších PP. Úprava sa týka nasledovných distribučných tlačových formulárov:

Sys.č. Názov
-403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)
-403132 Mzdový list od 1. 1. 2009


Novinka Úprava - Štatistická zostava UNP 1-01 - priemerné ES vo FO

Nápočet priemerných evidenčných počtov zamestnancov vo fyzických osobách bol zjednotený s nápočtom týchto stavov v štatistickom výkaze Práca 2-04.

Tento stav si vie používateľ skontrolovať nad prehľadom Prepočítané stavy spustením akcie Stavy za obdobie, kde si pomocou tlačidla Nastav zobrazí položky:

 • Evidenčný stav bez vyňatí, dohôd a štatutárov - priemerná hodnota
 • Evidenčný stav bez vyňatí, dohôd a štatutárov - priemerná hodnota v zahraničí


Novinka ZMENA - VPP príloha - dohody na nepravidelný príjem, ktoré počas trvania pracovnoprávneho vzťahu nemali vyplatený žiaden príjem.

Na základe usmernenia Sociálnej poisťovni sa aj má aj takýto zamestnanec vykázať v prílohe výkazu poistného a príspevkov (VPP) a to samostatným riadkom za každý mesiac trvania právneho vzťahu dohody s príslušným počtom kalendárnych dní trvania povinného poistenia v danom mesiaci a s nulovými sumami vymeriavacích základov a poistného. Doteraz sa do prílohy výkazu poistného a príspevkov takýto zamestnanec nedostal.

Zároveň boli vo VPP upravené počty dní poistenia tak, aby aj v mesiacoch, v ktorých nebol počas trvania pracovného pomeru vyplatený žiadny príjem boli uvedené skutočné dni poistenia (doteraz boli nulové).


Novinka ZMENA - Dividendy - výpočet základu dane

Metodický pokyn k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane - Júl 2014

3 oddiel - Poistné platené z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami

Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Znamená to, že poistné platené z príjmov oslobodených od dane alebo z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, nie je možné uplatniť (odpočítať) pri výpočte ČZD podľa § 5 ZDP, a to ani v takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto príjmov.

Príklad č. 2
Spoločnosť vyplatí v roku 2014 podiely na zisku vykázanom za rok 2013 všetkým zamestnancom, t. j. zamestnancom, ktorí sa podieľajú na základnom imaní tejto spoločnosti [príjem nie je predmetom dane podľa § 3 ods. 2 písm. c) v nadväznosti na § 52 ods. 24 ZDP] a aj zamestnancom, ktorí nemajú majetkovú účasť [príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. i ) ZDP].

Vzhľadom k tomu, že zákon o zdravotnom poistení ustanovuje povinnosť platiť poistné aj z podielov na zisku, spoločnosť z nich zrazila poistné na zdravotné poistenie.

Do ČZD podľa § 5 ZDP sa zahŕňajú len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, pričom podiely na zisku vyplatené zamestnancom, takýmito príjmami nie sú. Znamená to, že ani poistné platené z podielov na zisku, ktoré nie sú zdaniteľným i príjmami, nie je možné uplatniť pri výpočte ČZD podľa § 5 ZDP.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Júl 2014

Na základe tohto usmernenia dochádza v systéme Helios Orange k zmene výpočtu základu dane v prípade vyplatenia dividend za účtovné obdobie 2013 a viac a to tak, že zdravotné a sociálne poistenie vyplatené z dividend neznižuje základ dane. V prípade sociálneho poistenia, ktorého vymeriavací základ je súčtom aj iných príjmov ako dividend sa výška sociálneho poistenie len z divident počíta pomerom.

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikli nové položky ZP dividendy a SP dividendy, ktoré si používateľ môže zobraziť pomocou tlačidla Nastav.

Pri generovaní novej databázy v číselníku Mzdové zložky - distribučné bola vykonaná zmena v položke Odpočet z daň. základu, odteraz táto položka už nie je zaškrtnutá. Zmena sa týka nasledovných distribučných mzdových zložiek:

Číslo / Názov mzdovej zložky 035 / ZP VšZP - zamestnanec - dividendy 055 / ZP Dôvera - zamestnanec - dividendy 069 / ZP Union - zamestnanec - dividendy

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie novej úpravy mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie

UPOZORNENIE:
Ak ste v priebehu roka 2014 vyplatili dividendy za účtovné obdobie 2013 a mzdu vypočítali na predchádzajúcich verziách systému Helios Orange, tak po odomknutí týchto mzdových období a následnom prepočte mzdy sa prepočíta mzda ako aj daň a zároveň sa zaktualizujú údaje potrebné pre vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde, mzdového listu, daňových prehľadov a ročného zúčtovania dane v zmysle tejto zmeny.


Novinka ÚPRAVA - Kontrola datovania zmien pri založení 1. ostrého obdobiia

Odteraz sa pri založení 1. ostrého obdobia prednastaví defaultné nastavenie platnosti aj pri datovaných legislatívnych zmenách, ktoré vznikli po vygenerovaní databázy.


Novinka Úprava - kontroly nad dohodármi

Odteraz sú vypnuté nasledovné kontroly pri dohodároch:

1. Mzdové údaje
- v editore mzdové údaje sa pri zadaní ukončenia pracovného pomeru neprepočítava nárok na dovolenku, ak je nárok nulový
- pri priradení/zmene mzdového kalendáre sa odteraz neprepočítava nárok na dovolenku, ak je nárok nulový

2. Výpočet mzdy
- výpočet mzdy nekontroluje nárok na odchodné a to z dôvodu:
"Nárok na odchodné vzniká podľa §76a Zákonníka práce len pri skončení pracovného pomeru. Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa §223 Zákonníka práce sa §76a Zákonníka práce nevzťahuje (§223 ods. 2 Zákonníka práce) a teda z nich neplynie nárok na odchodné."


Novinka Novinka - Generátor mzdových zostáv rozšírená funkcionalita PREPSTAV

Odteraz je možné v rozširujúcej funkcii PREPSTAV použiť nové parametre "D,S,P“, pomocou ktorých sa prepočítané stavy dajú zobraziť ešte jemnejšie a to aj za jednotlivé skupiny druhov PP:

 • D = skupina druhu PP "dohoda"
 • S = skupina druhu PP "štatutár"
 • P = skupina druhu PP "pracovný pomer"

Príklad č. 1:
Evidenčný stav dohodárov ku koncu mesiaca bez vyňatých z ES

Riešenie:
PREPSTAV("E","K","B","D")

Poznámka: rozšírujúcu funkciu PREPSTAV je možné stále použiť aj bez nových parametrov ako doteraz.

Príklad č. 2:
Prepočítaný stav na začiatku mesiaca bez vyňatých z ES bezohľadu na skupinu druhov PP

Riešenie:
PREPSTAV("E","K","B")

Podrobnejšie informácie k rozšírujúcim funkciám nájdete v našej príručke na webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Gener%C3%A1tor_mzdov%C3%BDch_zost%C3%A1v_-_Mzdy_%28SK%29#Ostatn.C3.A9


Novinka ÚPRAVA - rušenie zamestnanca a mzdových údajov

A. Ak používateľ potrebuje z číselníka Zamestnanci vymazať zamestnanca tak odteraz sa pri mazaní kontrolujú tri okruhy evidencií, v ktorých mazaný zamestnance môže mať väzby, načo je používateľ upozornený hláškou:
"Zrušením záznamu dôjde ku zrušeniu všetkých mzdových údajov zamestnanca. Pokračovať?"

Mazanie kontroluje nasledovné okruhy:
1. ak sú väzby len v module Mzdy - systém Helios Orange maže všetky väzby automaticky (napr. ELDP, Dokumenty a pod.).

2. ak sú väzby v personálnych prehľadoch (modul Personalistika, Bankové spojenia, Kontakty a pod.), tak systém Helios Orange zahlási, v ktorom personálnom prehľade táto väzba je a používateľ musí túto väzbu sám zrušiť, ak chce zamestnanca vymazať, napríklad sa zobrazí hláška:
"Existujú kontakty na zamestnanca. Záznam nie je možné zrušiť."

3. ak sú väzby v ostatných moduloch (napr. Pokladňa, Účtovníctvo a pod.), tak systém Helios Orange zahlási:
"Na záznam sú naviazané ďalšie údaje - nemožné zmazať !"

V procesnom okne po stlačení klávesovej skratky "Ctrl + Num+" nad riadkom výsledku sa zobrazí informácia, v ktorej tabuľke sa väzba nachádza.

B. Ak používateľ potrebuje zo Mzdových údajov vymazať mzdovú kartu zamestnanca, tak odteraz sa pri mazaní mzdových údajov zmažú aj Registračný list FO a Hlásenie zmien ZP (bezohľadu nato, či sú vyexportované) načo je používateľ upozornený hláškou:
"Zrušením záznamu dôjde ku zrušeniu všetkých mzdových údajov zamestnanca. Pokračovať?


Novinka Novinka - Mzdové údaje - väzby na pomocné číselníky

Nad prehľadom Mzdové údaje vznikli nové väzby na pomocné číselníky:

 • Majster
 • Mzdový útvar
 • Mzdová účtovníčka
 • Výplatné stredisko
 • Druh mzdy
 • Kategória

Ak si používateľ chce do prehľadu Mzdové údaje zobraziť napríklad z položky Druh mzdy názov funkcie a jej popis, tak pomocou tlačidla Nastav si zobrazí zo skupiny položiek Mzdové údaje položku Druh mzdy a zo skupiny položiek Výberové kritéria - druh mzdy položku Popis, aby bolo z prehľadu jednoznačné k akému pomocnému číselníku položka popis patrí.


Novinka Novinka - Prepočítané stavy za obdobie - nové stavy

Nad prehľad Stavy za obdobie pribudli do tlačídla Nastav nové stĺpčeky:

 • Evidenčný stav bez vyňatia, dohôd a štatutárov - priemerná hodnota
 • Evidenčný stav bez vyňatia, dohôd a štatutárov - priemerná hodnota v zahraničíNovinka Úprava - Dovolenka - zobrazenie zostatkov

V prehľade Dovolenka - zobrazenie zostatkov (cesta: Výpočet mzdy/akcia Ročná dochádzka) sa pri individuálnej uzávierke zamestnancov napočítalo čerpanie dovolenky dvakrát.

Upravené


Novinka Novinka - Skupina druhov PP

Nad prehľadom Zamestnanci a Mzdové údaje vznikol stĺpček Skupina druhov PP, ktorý vracia nasledovné hodnoty:

0=pracovný pomer (0 – 7, 10, 15-16, 18)

1=štatutár (11,12,14,19)

2=dohoda (8, 9, 13, 17)

Skupiny obsahujú nasledovné druhy pracovných pomerov:

 • 0=hlavný na dobu neurčitú
 • 1=hlavný na dobu určitú
 • 2=vedľajší na dobu neurčitú
 • 3=vedľajší na dobu určitú
 • 4=súbežný na dobu neurčitú
 • 5=súbežný na dobu určitú
 • 6=členský pomer k družstvu
 • 7=príležitostné zamestnanie
 • 8=dohoda o brigádnickej práci študenta
 • 9=dohoda o vykonaní práce - interná
 • 10=vedľašia pracovná činnosť
 • 11=majiteľ firmy
 • 12=štatutárny zástupca firmy
 • 13=dohoda o vykonaní práce - externá
 • 14=komandista, spoločník
 • 15=telepráca
 • 16=domácka práca
 • 17=dohoda o pracovnej činnosti
 • 18=učni
 • 19=konateľ

Tento nový stĺpček zjednoduší používateľovi filtrovanie zamestnancov podľa skupín druhov PP. Používateľ môže stĺpček použiť vo fitlračnej podmienky tlačidla Nastav ako aj si ho môže zobraziť pomocou tlačidla Nastav do prehľadu Zamestnanci alebo Mzdové údaje.


Novinka Nárok na stravné lístky v prípade skráteného pracovného času

Ak boli stravné lístky zadávané zamestnancom so skráteným úväzkom (v Mzdových údajoch bol priradený základný 8 hodinový kalendár a v položke Týždenný úväzok bolo vyplnené napr. 20 hodín, Denný úvúzok napr. 4 hodiny), nedocházalo ku správnému odpočítaniu dní neprítomnosti z celkového nároku na stravné lístky.

Nápočet dní neprítomností a pracovných ciest pre stravné lístky bol upravený tak, aby sa pri skrátenom pracovnom úväzku (pravidelná pracovná doba s Denným úväzkom v Mzdových údajoch nižším ako v kalendári) porovnával minimálny počet hodín a hranica hodín pre viac stravných lístkov za deň s denným úväzkom zo Mzdových údajov, nie s fondom pracovnej doby v kalendári.


Novinka Novinka - Stravné lístky - rozšírená funkcionalita

Niektoré organizácie nepočítajú nárok na stravné lístky na základe dochádzky z predchádzajúceho mesiaca, ale z mesiaca, kedy sa počítajú mzdy. Z tohto dôvodu bola rozšírená funkcionalita stravných lístkov nasledovne:

1. prehľad Sady stravných lístkov

V prehľade Konštanty a číselníky/Sady stravných lístkov pribudla nová položka Zraziť zo mzdy za obdobie. Položka môže byť nastavená na Vybrané alebo Predchádzajúce obdobie.

a) ak budete chcieť počítať stravné lístky na základe dochádzky predchádzajúceho mesiaca, budete:

- stravné lístky spracovávať v aktuálnom období
- v Sade stravných lístkov bude nastavené:

Určenie fondu PD - Predchádzajúce obdobie
Zraziť zo mzdy - Vybrané obdobie

Príklad: Spracovávate mzdy za august 2014, neprítomnosti chcete brať z dochádzky mesiaca júl, ktorý je už uzavretý.
Stravné lístky spracovávate v období august 2014, ktorý je mesiacom aktuálnym.

b) ak budete chcieť počítať stravné lístky na základe dochádzky aktuálneho mesiaca, budete:

- stravné lístky spracovávať v bežnom období
- v Sade stravných lístkov bude nastavené:

Určenie fondu PD - Predchádzajúce obdobie
Zraziť zo mzdy - Predchádzajúce obdobie

Príklad:
Spracovávate mzdy za august 2014, neprítomnosti chcete brať z dochádzky mesiaca august.
Stravné lístky spracovávate v období september 2014, ktorý je mesiacom bežným.


2. prehľad Stravné lístky

Vznikol stĺpček, ktorý určuje, že stravenky boli uzavreté pre spracovanie - jedná sa o atribút Uzavreté.

Ak v prehľade Stravné lístky zvolíte akciu Uzavretie stravných lístkov - znamená to, že stravné lístky sú pripravené k tomu, aby sa zrazili zo mzdy. Stĺpček "U" sa zaškrtne.

Ak vstúpite do prehľadu Výpočet mzdy:

- a ešte nebola zamestnancovi vypočítaná mzda, pri vytvorení mzdy sa do výpočtu automaticky premietne zrážka za stravné lístky. V prehľade Stravné lístky sa zaškrtne položka "S - zrazené zo mzdy".
- pokiaľ už bola zamestnancovi vypočítaná mzda, mzda je po uzavretí straveniek označená ako Zmena x MZ - tento stav vás informuje o tom, že ste uzavreli stravné lístky, ale tieto stravné lístky sa, vzhľadom k tomu, že už bola vypočítaná mzda, automaticky do výpočtu nedostali. V tomto prípade musíte vo výpočte spustiť akciu
Prepočet miezd - chybné. Následne sa v prehľade Stravné lístky zaškrtne položka "S - zrazené zo mzdy".


3. Kontroly pri uzávierke stravných lístkov

Pri uzavieraní stravných lístkov systém Helios Orange kontroluje:

- či v mesiaci, v ktorom majú byť stravné lístky zrazené (Predchodzie alebo Aktuálne obdobie):

- neboli vygenerované platobné príkazy alebo vygenerované predkontácie - ak boli, používateľ je na túto skutočnosť upozornený mäkkou hláškou
- nebola uzavretá mzdová karta zamestnanca alebo nebolo uzavreté mzdové obdobie (pokiaľ sa zráža do Predchádzajúceho obdobia) - ak bola, tak systém nedovolí uzavretie stravných lístov vykonať

4. Kontroly po uzavretí stravných lístkov

Ak sú už stravné lístky uzavreté a jedná sa o sadu straveniek, kde je nastavené Zrážať zo mzdy - Predchádzajúce obdobie (tzn. berie sa do úvahy aktuálne spracovávaná dochádzka) - existujú nasedujúce kontroly:

- Vo Výpočte a v Predspracovaní systém po uzavretí stravných lístkov nedovolí zadať, upraviť alebo zrušiť dochádzkovú mzdovú zložku (pretože by došlo k výpočtu iného nároku na stravné lístky), ostatné typy mzdových zložiek, ktoré neovlyvňujú výpočet stravných lístkov je možné zadať, upraviť, zrušiť.
- V ponuke Pracovné cesty nedovolí zadať, upraviť alebo zrušiť Pracovnú cestu

5. Pracovné cesty

V položkách Dátum od a Dátum do sa odteraz prednastavuje k vyplneniu aktuálne spracovávaný mesiac (nie mesiac kalendárny ako doteraz)


Novinka Novinka - Účtovanie miezd - väzba na Doplňujúce údaje

Nad prehľad Účtovanie miezd bola doplnená do voľby Nastav väzba na Doplňujúce údaje.


Novinka Úprava - Dátum ukončenia vzdelania

V prípade zadania položky Ukončené v prehľade Dosiahnuté vzdelanie bol vyžadovaný vždy dátum ukončenia vzdelania. Teraz je kontrola zmäkkčená. Pri nevyplnenom dátume ste upozornený, že dátum je prázdny a či chcete pokračovať alebo nie.

Nástroje přizpůsobení

Novinka Před spuštěním každé akce v rámci Automatu bylo doplněno vytvoření dočasné tabulky s ID spouštěné akce.

Tabulka: #tmpAutomatSpusteno(IDAkce INT NOT NULL)
IDAkce = ID záznamu v tabulce TabAutomatAkcePrehledu
Existencí tabulky tak je možno detekovat spuštění Automatu a dotažením IDAkce pak přímo akci, která je spuštěna.


Oprava Při kopii automatu se nekopírovala "Uložená procedura pro podmíněné spuštění" uvedená v editoru Automat - akce přehledu. Opraveno.


Oprava Uživatelské editory

Při použití volby „Přepsat existující uspořádání editoru“
se neaktualizovaly na definici uspořádání okna údaje „Datum změny“ a „Změnil“
Opraveno.


Oprava Opraveno naplnění parametrizovaného ComboBoxu pro editaci externího sloupce při založení nového záznamu.


Obecné

Novinka Helios Orange nyní pro přístup stanice k MS SQL Serveru vyžaduje minimálně SQL NativeClient verze 2008.

Při startu Helios Orange je detekován operační systém a podle něj je stanovena verze NativeClienta:

 • pro Windows Vista a vyšší se nabídne instalace SQL NativeClient 2012
 • pro Windows XP je třeba stáhnout a nainstalovat SQL NativeClient 2008 (R2)

Podrobně viz zde: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konec_podpory_SQL_Native_Client_2005


Novinka Systémové sestavy

V F4 - Nastav jsou nyní na záložce 4 - Sestavy 2 podzáložky:

 • Uživatelské sestavy
 • Systémové sestavy.

V přehledu systémových sestav jsou sestavy, které mají nastaven příznak Systémový. Jedná se o sestavy distribuční, které nelze přepisovat. Je možno je použít, při jejich změně je ale možno je uložit pouze jako novou sestavu (případně přepsat uživatelskou sestavu).
Systémové sestavy se při zobrazení seznamu sestav (akce Sestavy v přehledech) sdružují do podmenu SYSTEM.
Pokud při importu systémové sestavy neexistuje pro daný přehled žádná uživatelská sestava, dojde k automatické kopii této systémové sestavy i do uživatelských.


Novinka V Možnosti - Uživatelské konstanty - lokální je nyní možno na záložce Vzhled nová konstanta "Seznam sestav ve stavovém řádku". Může nabývat těchto hodnot:
 • Seznam sestav jako první (implicitní) - nejprve se vygeneruje seznam sestav a následně pak položky menu "Nastavení filtru F4" a "Filtr dočasně zakázán Shift+Ctrl+F4"
 • Seznam sestav jako poslední - nejprve se vygenerují položky menu "Nastavení filtru F4" a "Filtr dočasně zakázán Shift+Ctrl+F4" a následně pak seznam sestav
 • Seznam sestav nezobrazovat - jsou zobrazeny pouze položky menu "Nastavení filtru F4" a "Filtr dočasně zakázán Shift+Ctrl+F4"


Novinka Je umožněn import celních kurzů i pro necelní firmy.

Je změněn způsob přednabízení výchozí položky.
Položky a přednabídnutou hodnotu ovlivňují:

 • moduly - zda licence obsahuje celní moduly nebo ne
 • licenční klíč HEIQ nebo CLAW/CLAH
 • nastavení preference v lokálních konstantách
 • legislativa

Dále byl přejmenován Kobler import na Celní kurzy CZ, podobně jako jsou Celní kurzy SK. Zdroj dat zůstává stejný. V souvislosti s přejmenováním položky je přehozeno pořadí v comboboxu.


Novinka Volby pro rozkopírování údajů do jiných databází (např. sestavy, kontingenční tabulky, grafy apod.) jsou vždy přednastaveny na
 • Přenášet data - pouze vybraná
 • Cílová data v případě existence - nechat být


Novinka Doplněno logování překročení počtu licencí na jádro do žurnálu. Závažnost: Vysoká, Událost: Licence, Akce: "Překročen maximální počet uživatelů, pro který je Vaše instalace zakoupena (X) !"


Novinka V F4 - Nastav v přehledu uložených sestav je nová akce: Hromadné nastavení názvu podmenu. Lze využít ke kategorizaci sestav a tím zpřehlednění menu zobrazujícího seznam všech sestav v přehledu.


Novinka Upraveno převzetí chybových hlášení z SQL Serveru. Někdy se může stát, že skript vygeneruje více chyb. Dříve se zobrazila ale pouze ta poslední. Nyní se zobrazí všechny příchozí chyby.

Příklad vícenásobné chyby:
Msg 5074, Level 16, State 1, Line 10
The object 'DF__TabUziv__Jazyk' is dependent on column 'Jazyk'.
Msg 5074, Level 16, State 1, Line 10
The object 'CK__TabUziv__Jazyk' is dependent on column 'Jazyk'.
Msg 4922, Level 16, State 9, Line 10
ALTER TABLE DROP COLUMN Jazyk failed because one or more objects access this column.

Původně se zobrazilo pouze
ALTER TABLE DROP COLUMN Jazyk failed because one or more objects access this column.


Novinka El.podpis v PDF - text podpisu rozšířen na 50znaků.


Novinka Do okna Helios Store byl na první záložku doplněn odkaz na změny ve verzích.


Novinka Pokud je Helios Orange spuštěn s parametrem KK-, zobrazí se v levém horním rohu splash okna červený tučný text "!! Application is running with switch /KK- !!".


Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.0.7.113.


Novinka Do okna pro přihlášení a okna O programu byl vsazen nový podklad.


Novinka Přidáno zaškrtávátko "Změnit" pro "Lhůtu splatnosti dodavatele" v editoru Způsob platby vybraných organizací.


Novinka Při editaci horizontální velikosti externího atributu v uživatelských editorech nebylo možné zmenšit pod velikost 150 bodů. Omezení bylo odstraněno.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2012 vol 2.10


Oprava Opraveno generování skriptu pro změnu vlastnosti sloupců typu ROWGUIDCOL při kontrole konzistence při spouštění Helios Orange.


Oprava Opravena chyba [SQL:102,15] Incorrect syntax near 'WHERE' při zřetezeném volání editoru externích informací Alt+Enter.


Oprava Opravena chyba, kdy při omezeném načítaní dat a okamžitém mazání nově vytvořeného záznamu mohlo dojít ke smazání záznamu jiného. Toto chybné chování nastalo v případě, kdy byl nově vytvořený záznam mimo rozsah načtených záznamů.


Oprava V případě, že se nadefinuje uživatelský/externí sloupec typu INT, označí se ho jako Stav, nechá se zaškrtnuto Sumovat a nezadá se Konverze, pak se při opisu přehledu s tímto sloupce objevila chyba "Access Violation Error". Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Funkcionalita nabízení sazeb DPH je rozšířena za účelem zjednodušení a další zautomatizování procesu tvorby prvotních dokladů. Lze jí využít ve všech dokladech Oběhu zboží a Fakturace kromě Došlých objednávek, do kterých bude dopracována v době 1-2 měcíců.

- Ošetření přechodného období při změně sazeb DPH daných zákonem o DPH
- Možnost eventuality změny sazby DPH daných zákonem i v průběhu roku
- Nezávislost na Období v Helios Orange (účetní období, rok)
- Ošetření přechodného období při přeřazení položek zboží/služeb z jednoho druhu sazby DPH do jiného (např. ze základní sazby do snížené sazby DPH)
- Různé druhy sazeb DPH při registraci k DPH v různých zemích EU
- Rozšíření druhů sazeb DPH (např. rozlišení budoucí první a druhé snížené sazby DPH)

Řešení Sazby DPH zajistí, aby se (při správném nastavení) nabízela na dokladu správná sazba DPH pro jednotlivé položky zboží/služeb vzhledem k DUZP a zemi místa plnění (země DPH).

Zároveň však je umožněno na doklady vybrat jinou sazbu DPH, která pro danou zemi DPH platila dříve – např. opravné daňové doklady, realizační faktury s přiřazenou zálohou uhrazenou v době, kdy platily jiné sazby DPH, CZ leasing před r. 2009 apod.

Podrobnější popis viz Poradna CZ: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_funkcionality_sazeb_DPH_-_Poradna_(CZ)


Novinka Byl změněn mechanizmus přenosu více výrobních čísel na doklad. Při označení více výrobních čísel se na doklad přenese celé množství z výrobního čísla a až do výše množství na položce. V pořadí tak, jak jsou seřazeny.


Novinka Přidána funkce dispozice na skladech (pouze ve spojení s výrobou)
 • ve Zboží a služby v menu Přehledy pohybů
 • ve Stavu skladu v menu Přehledy


Novinka Paletové etikety s SSCC kódem

Při exportu EDI zprávy (EDI025 - EDI Inh export DL SSCC) se vychází v rámci jednoho dokladu z tabulky TabPaletySSCCPolozky ("Položky palety (SSCC)"), která má vazbu na tabulku TabPaletySSCC ("Palety (SSCC)"), kde je SSCC kód uveden. Následně se provádí kontrola, zda má každá položka na dokladu OZ (TabPohybyZbozi) odpovídající položku v tabulce TabPaletySSCCPolozky ("Položky palety (SSCC)") s případným výpisem informace o zboží neumístěném na paletě.

Opraveno automatické přiřazení na paletu pro položky zadané "Opakovaným výběrem"

Pro druh pohybu Storno výdeje byla zamezena funkčnost SSCC palet


Novinka Na příjemkách lze aktualizovat ceny na výrobních příjemkách. Spuštěním akce Položky - Aktualizace ceny na položce výrobní příjemky


Novinka Do logování změn dokladů oběhu zboží bylo doplněno logování změny částky v cizí měně. Loguje se při změně, ale pouze v případě, že není rovna částce v hlavní měně.


Novinka Na řadách dokladů příjem na sklad, storno příjmu, vydané objednávky byla přidána ve volbě Plnění DPH možnost Samovyměření.


Novinka Nad přehledem nabídkových sestav je nová akce "Generuj expediční příkazy z označených dokladů".

Tato akce z označených nabídkových sestav (NS) vygeneruje expediční příkazy (EP) dle nastavení na odpovídající dokladové řadě NS (záložka 4 - Návazné doklady). Expediční příkazy jsou generovány vždy mechanismem položkového převodu.
Zároveň dochází ke slučování dokladů dle shody organizace, měny a řady EP.
Po vygenerování je zobrazen přehled EP zafiltrovaný na vygenerované doklady.


Novinka Byl upraven výpočet Stavu došlé objednávky.
 • Nejedná se již o sloupec napočítávaný online při zobrazení přehledu; nyní je to pevný sloupec v databázi a je napočítávaný se změnou sloupců, které mají na stav vliv
 • Při výpočtu stavu se neberou v potaz službové položky


Novinka Do F4 - Nastav v přehledu položek došlých objednávek byla doplněna vazba na Místo určení na hlavičce.


Oprava Pokud se na záložce „4 – Dodatky“ editoru položek došlých objednávek změnilo pole „Popis 1“ na jakoukoliv nenumerickou hodnotu a kliklo se na zelenou šipku pro posun na další položku v nadřízeném seznamu, objevila se chyba " není platné desetinné číslo ".

Opraveno.


Oprava Nebylo možné přiřadit uživatelský editor položek oběhu zboží na řadu dokladů. Opraveno.


Oprava Po zadání mínusového množství na doklad oběhu zboží se objevila hláška:

Množství uložené na paletě/paletách je větší, než množství uvedené na dokladu
Opraveno


Oprava Na řadě dokladů oběhu zboží a došlých objednávek je možno přednastavit tiskový formulář, který se při vytvoření dokladu na něj zapíše a tisk dokladu F8 je poté realizován daným formulářem. Problém je ale v tom, že toto nefunguje v případě tisku označených dokladů s různými formuláři - tiskne se formulářem aktivního záznamu.

Opraveno - tisk F8 nyní respektuje nastavený formulář u všech označených záznamů. Pokud je na označených záznamech více formulářů, dojde k rozdělení tisku do jednotlivých dávek podle použitých formulářů.


Personalistika (CZ)

Novinka Rušení zaměstnance v návaznosti na personální údaje

Jestliže byly u zaměstnance zadány personální složky, bylo možné smazat zaměstnance včetně personálních složek, aniž by byl uživatel upozorněn, že u zaměstnance existují personální složky.

Jestliže byly mazány Mzdové údaje, došlo automaticky také ke zrušení personálních složek.

Nyní probíhá kontrola:

1. Při mazání karty zaměsntnance, kdy jste upozorněni konkrétní hláškou, proč kartu zaměstnance nelze smazat (např. jsou přiřazeny Personální složky, Dovednosti...)

2. Při mazání Mzdových údajů zaměstnance, kdy jsou smazány skutečně jen mzdové údaje, nikoliv personální.


Novinka Školící akce, lékařské prohlídky - délka trvání v hodinách

V editoru Školící akce, lékařské prohlídky vznikla vedle datumových položek nová položka Trvání v hodinách. V případě, že je položka vyplněná a vy na školící akci, lékařské prohlídky přidáváte nové účastníky (ať už pomocí tlačítka Nový nebo pomocí akce Hromadný), vyplněná hodnota z první záložky se přednastaví do položky Trvání v hodinách u jednotlivých účastníků školení/lékařské prohlídky. Předvyplněný údaj u jednotlivých účastníků lze dle skutečnosti měnit.


Personalistika (SK)

Novinka Novinka - Školiace akcie, lekárske prehliadky - dĺžka trvania

Bola doplnená položka Trvanie v hod. do editora školiacej akcie, lekárskej prehliadky a editora Účastníka školiacej akcie, lekárskej prehliadky. Pri prenose účastníkov z plánu školenia, lekárskej prehliadky alebo zaradení účastníka pomocou tlačidla Nový sa prenesie aj hodnota tejto položky na účastníka, ktorú môže používateľ na účastníkovi individuálne editovať.


Novinka Úprava - akcia Zamestnaj uchádzača

V prípade, že bola nad prehľadom Uchádzač o zamestnanie vytvorená Definovaná väzba a z tejto väzby bol do prehľadu Uchádzač o zamestnanie pridaný stĺpček do východzej zostavy, tak pri spustení akcie Zamestnaj uchádzača sa zobrazila hláška:
"Ambiguous column name 'Stav'."

Upravené


Novinka Úprava - Plán školení a lekárskych prehliadok

Ak sa zobrazia nad prehľadom Plán školení a lekárske prehliadky cez tlačidlo Nastav položky z väzby na Školiace akcie a lekárske prehliadky , tak systém môže zobraziť hlášku:
"Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression."

Upravené


Pokladna

Novinka V číselníku pokladen je možno přednastavit Vlastní DIČ DPH. Pokud není vyplněno, je místo plnění v tuzemsku = vlastní země = země DPH.

Pokud je vlastní DIČ DPH vyplněno, je místo plnění v zemi podle DIČ (DIČ má vždy navázanou zemi). Podle příslušné země jsou v pokladně dostupné odpovídající sazby DPH, které nemají vyplněno Datum ukončení.


Novinka Do pokladních dokladů byl přidán nový atribut "Vlastní DIČ DPH", jehož hodnota se při vytvoření Pokladního dokladu přenáší z Řady pokladních dokladů.


Novinka Když se při kopii Pokladního dokladu (PD) mění DUZP na hlavičce, nebo na hlavičce PD není DUZP zadáno a zároveň se mění Datum případu, potom pokud je na některé položce PD zadáno DUZP, vymaže se, a uživatel je na tuto událost upozorněn vypsáním informace: „Na položkách cílového dokladu bylo zrušeno DUZP. Prosím zkontrolujte, případně DUZP doplňte.“


Novinka Pokud je v nastavení Pokladny zaškrtnuto v konfiguraci "Přenesení daňové povinnosti", je přístupnost (viditelnost) údajů Sazba PDP a Směr plnění PDP závislá na organizaci uvedené na položce pokladního dokladu. Pokud organizace na položce není uvedena, ale na hlavičce je uvedena, je přístupnost (viditelnost) údajů Sazba PDP a Směr plnění PDP závislá na organizaci, uvedené na hlavičce pokladního dokladu.


Novinka Akce Storno dokladu - Provést storno nad přehledem Pokladních dokladů u pokladního dokladu s položkami při nastaveném Automatickém přepočtu úhrad nenulovala částku k úhradě na hlavičce dokladu. Chyba byla odstraněna.


Pokladní prodej

Novinka Do pokladního prodeje doplněna funkcionalita nových sazeb DPH, podrobně viz https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_funkcionality_sazeb_DPH_-_Poradna_(CZ)


Přepravní služby

Novinka 1. V číselníku disponentů byla přidány vazba na seznam pomocných adres + FK

2. Opraveno chybné chování funkce "Vizitka zákazník resp. dopravce" v přehledu zásilek, pokud byl na čísleník organizací aplikován nějaký filtr, který nezobrazoval příslušnou organizaci
3. při zápisu organizace do číselníku organizací přímo z editoru nabídky pomocí tlačítka "Zapiš adresu do seznamu" se respektuje nastavení povolené řady z globální konfigurace


Novinka Řešení stejného označování zón (s jinými rozsahy PSČ) při automatické kalkulaci zásilek v případě provozu Heliosu na regionálně oddělených pracovištích s centrální databází.


Oprava Volba Přepravní služby, Spedice – celokamionové zásilky, Fakturovat zásilku nefungovala při připojení přes SQL Native Client 2008 a vyšší.

Opraveno


Účetnictví

Novinka Při ukládání období DPH (jestliže není uzavřeno) proběhne kontrola na soulad měsíce / čtvrtletí, roku a datumu OD-DO. V případě nalezeného nesouladu se zobrazí info-hláška.


Novinka Kopie účetního dokladu

Datum doručení zadané v editoru kopie se zapisuje do zkopírovaného dokladu do všech daňových řádků, i když nebylo v kopírovaném dokladu vyplněno


Účtovníctvo (SK)

Novinka Byla provedena optimalizace akce "Aktualizace vlastních dokladů KV DPH"


Oprava Při aktualizaci dodatečného KV DPH mohlo dojít v částech výkazu B1 a/nebo C2 k chybě - některé účetní doklady, které původně spadaly do řádného KV DPH, byly po aktualizaci navázány do dodatečného KV DPH.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Proces aktualizace výkazů byl vnitřně upraven tak, že akce využívají dočasných tabulek, čímž se sníží možnost uzamčaní dat jiným uživatelům.


Novinka Pro potřeby grafů v řízení peněžních toků je do přehledu Hodnoty finanční analýzy přidána vazbu na přehled Číselník variant PT.


Novinka Do přehledu číslo 20652 - Hodnoty plánu byl doplněn vzorový tiskový formulář.


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace

Export přílohy č. 5, část M - Příjmy a výdaje - do xml. Některé řádky v části A.1. nebo A.2. mohly být přeházené. Opravena definice výkazu.


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace

Při akci Nový rozpočet se automaticky zaškrtne Tisíce. Je umožnit zadat období - datum, ze kterého přebírat datum účetního období rozpočtu na rozpočet.


Výroba

Oprava Oprava chyby pro zakázkové modifikace při výběru položky na doklad
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export