Verze 2.0.2014.0600 - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Pokud se vystavuje sdružený platební příkaz ze saldokonta, akcí Automatické přiřazení úhrad se negenerovaly řádky úhrad podle detailů nalezeného platebního příkazu. Opraveno.


Oprava Při zadávání nového nebo opravě stávajícího bankovního spojení se mohlo stát při konverzi čísla běžného účtu na IBAN, že se objevila hláška např.:

'[SQL:245,16] Conversion failed when converting the nvarchar value 'BLZ 12 345 678' to data type int.'
Tato chyba byla opravena.


Celní případy

Novinka Přípravná fakturace / ceníky

Úprava nabídky přehledu ceníků z celních dokladů ECS, ICS, NCTS, SD, NCP,....
Pokud bude zadána organizace Zástupce, budou rovněž zobrazeny ceníky této organizace.

Podpora organizací: Příjemce, Odesílatel, Hlavní povinný, Příjemce služeb, Zástupce.
Dále, pokud není v konfiguraci nastavena platnost nabídkových cen, je filtrováno na aktuální sklad.
Pokud je zadáno datum podání, je filtrováno na toto datum - termín dodávky a datum úhrady.


Novinka Archivace zpráv - upraveno pojmenování složek : pokud není vyplněno DIČ-DPH, bude použito EORI, pokud ani to nebude vyplněno, použije se 99999999 jako dosud.

Zároveň dochází ke změně u ECS Výstup, organizace se bude brát z Odesílatele/Vývozce - podobně jako u ECS Vývoz.

Rekapitulace exportu archivace zpráv pro doklady:
NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz, ECS Výstup, ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, Souhrnná deklarace, Manifesty

NCTS Vydaný, ECS Vývoz, ECS Výstup, Manifest => Odesílatel.DIC DPH
NCTS Prijaty, ICS Dovoz, Souhrnná deklarace, NCP ICS Dovoz => Příjemce.DIC DPH
pokud není vyplněno DIČ DPH, pak EORI, případně konstanta 99999999.

Archivační složka : z definice zprávy / "DIC/EORI/99999999" / DruhDokladu+MRN
název souboru zprávy:

formát_ID.xml - pro ECR obalku verze 2.0 (el.podpis je součástí xml)

format_ID.xml - pro ECR obálku verze 1.1 (čisté xml)
format_ID.p7s - pro ECR obálku verze 1.1 (el.podpis) pro leg. CZ
format_ID.sig.xml - pro ECR obálku verze 1.1 (el.podpis) pro leg. SK

příklad : C:\ZpravyOUT\Archiv\99999999\ECS13CZ61000028RRFDZ0\CR_REGV_20134.xml


Novinka Celní záruky - přidána podpora archivace zpráv.

Nová definice zpráv nad přehledem Celní záruky.
Podobná funkcionalita jako v celních případech.
Podpora starých xml zpráv verze 1.1, ECR obálka verze 2.0 i xml pro legislativu SK.


Export do složky zadané v definici zprávy + kód a označení záruky.
Název souboru:

formát_ID.xml - pro ECR obálku verze 2.0 (el.podpis je součástí xml)

format_ID.xml - pro ECR obálku verze 1.1 (čisté xml)
format_ID.p7s - pro ECR obálku verze 1.1 (el.podpis) pro leg. CZ
format_ID.sig.xml - pro ECR obálku verze 1.1 (el.podpis) pro leg. SK

příklad : C:\ZpravyOUT\Archiv\4_08CZ900000L0000100010002\CR_ZAD_9716.xml


Novinka ICS Dovoz - Import mot.vozidel ze schránky - Přidána podpora importu pro atributy Značka a typ, Rok výroby.


Novinka Záruky - kód - úprava importu.

Upraven datový soubor pro import kódů zajištění (potřeba znovu spustit import).
Upraven přehled k výběru - je filtrován pouze na platné kódy Od-Do.


Doprava

Oprava Při účtování daně při nastaveném seskupování podle středisek se objevila hláška

Ambiguous column name 'rok'
Opraveno


Fakturace

Novinka Pokud je na řadě přijatých faktur nastaveno plnění DPH na Běžné plnění a DIČ DPH organizace je aktuální, zobrazí se při převodu z jiného dokladu (např. příjemky) u položek, které mají ve Zboží a služby zatrženo Přenesená DP, dotaz na převod položek do režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud uživatel potvrdí dotaz Ano, nastaví se na cílové faktuře u položky režim PDP.


Novinka Export faktur prostřednictvím EDI zpráv ve formátech "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006", "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006", "EDITEL®-XML 2002 (export)" a "EDITEL®-XML 9/2004 (export)" byl upraven tak, aby se v informaci o pohybu zboží exportovala v případě, že je na kmenové kartě zboží zadán kód spotřební daně, i nulová hodnota množství SD.


Oprava Při kopírování faktury přijaté se mohla objevit chyba

InvalidObjectName "TabRegistraceDPH"
Opraveno


Oprava V případě, že se na faktuře neuplatňuje odpočet zaplacených záloh (není označeno pole Realizační), tiskl se přesto Odpočet zaplacených záloh.

Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Na kategorii aktivit je nyní možno navázat i uživatelské editory Úkolů a Spotřeby materiálu a zboží.


Novinka Aktivita - 2.záložka Účastnící jednání - podzáložka Kontaktní osoby.

Zde lze akcí 'Přidat' přidat na aktivitu kontaktní osoby, které mají vztah k organizaci zadané na aktivitě. Nově bude možné přidávat kontaktní osoby, které mají vztah i k organizacím zadaným na podzáložce Organizace na záložce Účastnící jednání.


Novinka Při zakládání nové aktivity lze nově přednastavit výchozí hodnoty typu, stavu a druhu výstupu. Přednastavení těchto hodnot se provádí v editoru kategorie aktivity na záložkách 2,3 a 4. V těchto třech přehledech je nový atribut Přednastaveno a akce Přednastavit. Tou lze přednastavit(i odnastavit) nejvýše jednu hodnotu, která se pak dotáhne do nově vznikající aktivity v této kategorii.


Novinka Do globální konfigurace - Firemní aktivity byl přidán atribut "Výchozí měna podkladu zboží a služby". Hodnota tohoto atributu určuje, jakou bude mít hodnotu atribut "Podklad(zboží a služby) v měně honoráře" při zakládání nového plnění na úkolu.


Oprava Přehled zakázek, akce Přehledy pro aktuální zakázku - Úkoly.

Zde se při vytváření nového úkolu ze vzoru nepropisovala aktuální zakázka do vytvářeného úkolu. Opraveno.


Oprava Přehled Email - akce Přenos pošty z Outlooku(nebo Z přednastavené složky).

Ošetřena chyba "Interface not supported", která se mohla objevit pokud se mezi přenášenými emaily vyskytnul takový, který neměl zadaného odesílatele.


Intrastat

Novinka V číselníku "Druhy dokladů pohybu zboží" je na záložce Intrastat nový přepínač "Přechod zboží přes hranice", který určuje, zda doklady v dané řadě jsou z hlediska Intrastatu standardní operací (dosavadní chování), nebo jde pouze o finanční operace (korekce), kdy nedochází k přechodu zboží přes hranice.

Volby jsou tyto:

 • 0=Zboží přechází hranice
 • 1=Pouze finanční operace

Všechny stávající druhy dokladů zůstávají nastaveny na variantu "Zboží přechází hranice" (dosavadní chování).

Doklady z řady dokladů, kde je nastavena hodnota "Pouze finanční operace" se chovají jako opačný druh dokladu, tj. při generování Měsíčního hlášení Intrastatu jdou do opačného směru (Odeslání vs. Přijetí) se zápornými číselnými hodnotami (atributy množství, hmotnost, částka) a slouží tedy ke korekci původních hodnot v Měsíčním hlášení Intrastatu.

Předpokládané využití je u storen příjmů / výdejů a dále u dobropisů, kdy dochází pouze ke korekci cen / množství bez fyzického vracení zboží.

Pro využití této funcionality doporučujeme založit svébytné dokladové řady.


Majetek

Novinka Název v číselníku CZ-CC byl rozšířen z 50 na 150 znaků.


Oprava Při úplné shodě bylo možno nastavit situaci, kdy se na účetním pohybu mohla objevit záporná zůstatková cena.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka Novinka – Statistická sestava ISP pro rok 2014

Na základě nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech se pro rok 2014 upravuje struktura výkazu ISP

 • Dochází ke zrušení nepotřebných údajů
 • Dochází k vykazování některých údajů v hodinách místo ve dnech pro zpřesnění výstupu z Informačního systému o průměrném výdělku a pro synchronizaci s obdobnými daty za mzdovou sféru sbíranými MPSV
 • Dochází k zařazení nově požadovaných údajů.

Podrobnější informace o změnách najdete na stránkách http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/is-o-platech

Podání výkazu ISP 2014 je řešeno novou definicí výkazu. Novou definici výkazu založíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav. V přehledu statistických sestav se zobrazí definice s kódem ISP_CZ_2014. Řádky, které jsou typu Sumace ze MS a existovaly již v minulé definic ISP, jsou naplněny mzdovými složkami z původní definice výkazu ISP.

V definici existují nové položky typu Sumace ze MS na nich je v případě potřeby nutné přes akci místní nabídky Mzdové složky a v přehledu přes tlačítko Přidat zařadit mzdové složky, které se do položek načítat.

 • AA0161 Odměna za pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě
 • AA0749 Příplatky ostatní přiznané
 • AA0750 Náhrady platu za nemoc zúčtované k výplatě
 • AA1587 Počet hodin nemoci bez nemocenského
 • AA1598 Specializační příplatek pedagogického pracovníka přiznaný
 • AA1593 Specializační příplatek pedagogického pracovníka zúčtovaný
 • AA1592 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah
 • AA1595 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí přiznaný
 • AA1596 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí zúčtovaný
 • AA1597 Příplatek za rozdělenou směnu
 • AA0603 Příplatek za práci v noční době

Upozornění: Přiřazené mzdové složky je nutné před vlastním generováním výkazu zkontrolovat.

Jak pracovat se statistickými sestavami najdete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ).


Novinka Novinka – Doplňující údaje, položky pro ISP 2014

V doplňujících údajích zaměstnance na záložce 1 - Osobní údaje v sekci [2] Zaměstnání přibyly nové položky, které je nutné mít v případě podání ISP v roce 2014 vyplněny. Jedná se:

Stupeň řízení - v případě, že zaměstnanec je vedoucím pracovníkem, nestačí mít zatrženou položku Vedení zaměstnancům ale zároveň určit stupeň řízení v rozmezí 1 - 4. Nelze zadat stupeň řízení, pokud není zatržena položka Vedení zaměstnanců.
Skupina MZV (Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů) - v případě, že zaměstnanec pracuje ve ztížených pracovních podmínkách, je nutné určit o jakou míru vlivu se jedná v rozmezí I. - V. (NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb.)

Upozornění: Údaje není nutné mít vyplněny ve všech obdobích roku 2014 pro podání výkazu ISP za první pololetí. Je nutné mít údaje vyplněny v období červen 2014 a další období.


Novinka Druhy výdělečné činnosti - kontrola na druh pracovního poměru

U Druhu pracovního poměru Statutární zástupce umožnit zadat také následující Druhy výdělečných činnosti:

 • 22=jednatel, komanditista
 • 23=společník
 • 38=prokurista
 • 39=členové kolektivních orgánů právnických osob
 • 40=likvidátor

Rozšířena množina Druhů výdělečné činnosti.


Novinka Hromadné změny nad mzdovými složkami

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové složky lze nyní přes pravé tlačíto myši zvolit akci Hromadné změny.

Protože se jedná o změny, které mohou mít zásadní vliv na výpočet mzdy, jste vyzváni k zadání systémového hesla. Teprve po jeho zadání můžete změny provádět.

Změny lze rozdělit do dvou skupin:

1. Můžete provádět změny jednotlivých atributů mzdových složek (např. nastavení toho, zda se mzdová složka má započítat do Hrubé mzdy apod.)

2. Můžete provádět změny, resp. nastavení kontací mzdových složek.

Aby se změny provedly, musíte:

 • označit mzdové složky, u kterých chcete změnu provést
 • spustit akci Hromadné změny
 • zadat systémové heslo
 • zvolit požadovanou změnu
 • zatrhnout u datné položky atribut Změnit
 • potvrdit formulář tlačítkem OK


Novinka Výkaz P1-04 - úprava načítání evidenčních stavů zaměstnanců, zaokrouhlování

Do řádků výkazu, kde se načítají evidenční počty zaměstnanců se nově nezapočítávají dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

V řádcích 201-205 jsou hodnoty zaokrouhleny na celá čísla.


Novinka Výkaz P1-04 - řádek 514

V definici řádku 514 jsou chybně uvedené mzdové složky, které se do řádku načítají.

V definici řádku 514 mají být uvedeny tyto distribuční mzdové složky:

690,691,700,701

Pozor!

Popsaná úprava se týká nově vzniklých databází (firem), nikoliv již existujících databází.

Před vytvořením sestavy za leden - červen zkontrolujte nastavení řádku 514, případně ho upravte na základě výše uvedeného.


Novinka P1-04 - Ŕádky 601 a 602

Do výkazu P1-04 opravit nastavení distribučním mzdových složek na řádky R601 a R602.

Řádek 601 - mzdové složky 431,432
Ŕádek 602 - mzdová složka 451.

Doposud bylo chybné nastavení:

Řádek 601 - mzdové složky 432, 451
Ŕádek 602 - mzdová složka - žádné.

Správně nastavené mzdové složky budou až v nově vytvořených databázích (firmách).

POZOR!

Před tím, než začnete generovat výkaz za leden - červen zkontrolujte nastavení těchto řádků (601,602).


Novinka P1-04 - Kontrola na vygenerované předkontace

Většina údajů, které se ve výkazu zobazují jsou načítány z vygenerovaných předkontací. Jestliže nebyly vygenerovány předkontace, sestava se vytvořila, ale uživatel neměl informaci o tom, že za určité mzdové období údaje nebyly načteny (protože nebyly vygenerovány předkontace)

Před vytvořením sestavy P1-04 se nyní kontroluje, zda za referenční období byly vygenerovány předkontace.

Pokud nikoliv, objeví se "tvrdá" hláška, která znemožní sestavu vytvořit.

"Za období MM/RRRR nebyly vygenerovány předkontace. Údaje nebyly načteny. Nejdříve vygenerujte předkontace"

Za uvedené období vygenerujte předkontace a poté vytvořte sestavu P1-04 znovu.


Novinka Nastavení řádků R132 a R304

1) Bylo změněno nastavení řádku R132 ze systémového na Sumaci ze mzdových složek

2) Do řádku R304 se nyní načítají údaje pouze za PEDAGOGICKÉ pracovníky


Novinka Výkaz P1-04 - upravit nápočet řádků 340, 342, 343

Upraven nápočet u řádků 340, 342 a 343, aby se při výpočtu stavů zaměstnanců a platů zaměstnanců zohledňoval atribut Vedení zaměstnanců.


Novinka Pravděpodobný průměrný výdělek

Jestliže je v měsíci nástupu zadána mzdová složka, která se má vypočítat průměrem, dojde automaticky k výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku.
Výpočet probíhá na základě nastavení konstanty v nabídce DNP a pojištění, Dávky nemocenského pojištění, Výpočet PPHV. Tento algoritmus probíhal správně.

Jestliže v měsíci nástupu nebyla zadaná mzdová složka placená průměrem a tudíž nedošlo k výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku, měla pravděpodobný průměrný výdělek vypočítat první měsíční uzávěrka. K tomu však ne vždy došlo.

Aby přepočet při měsíční uzávěrce probělhl, musí být u zaměstnance zatržen atribut - Přepočítávat měsíčně (lze zobrazit přes nástroj Nastav, Mzdové údaje).

Zatržení se správně nastavuje programem automaciky. Chyba však spočívala v tom, že v případě, že uživatel vstoupil do Mzdových údajů (aniž by provedl jakoukoliv změnu), nastavení atributu se "samo" změnilo.

Jednalo se o chybu nového editoru.

Nyní již je chování atrinbutu v pořádku, tzn. že v podstatě nemůže nastat situace, kdy bude průměr na dovolenou nulový:

 • buď je automaticky vypočítán při zadávání mzdové složky proplácené průměrem
 • nebo jej vypočítá měsíční uzávěrka na základě automaticky správně nastaveného atributu Přepočítávat měsíčně
 • nebo je vypočítán kvartální uzávěrkou


Novinka RELDP - kód činnosti P

V případě, že je po skončení zaměstnání vyplácen dodatečný příjem zaměstnanci, který je zaměstnán na Dohodu o provedení práce nebo se jedná o Zaměstnání malého rozsahu, nesmí se v RELDP vytvářet další řádek s kódem P.
Příjmy u těchto druhů výdělečné činnosti jsou považovány za příjmy, které spadají do kalendářního měsíce, v němž zaměstnání skončilo.

Pokud se jedná o zaměstnance, který má vyplněn Druh pracovního poměru Dohoda o provedení práce nebo má ve Mzdových údajích na záložce Sociální pojištění zatržen atribut Malý rozsah a tomuto zaměstnanci je zúčtován příjem po skončení zaměstnání, potom:

 • V RELDP existuje již pouze jeden řádek
 • Již není vyplňován kód P
 • Příjmy po ukončení zaměstnání jsou načteny do měsíce, kdy byly vyplaceny (tzn. do měsíce po ukončení zaměstnání). Lze zkontrolovat v detailu řádku RELDP (RELDP, záložka Průběh pojištění).

POZOR!

Vzhledem k tomu, že dodatečně zúčtované příjmy načítáme do měsíce zúčtování, je v rámci kalendářího roku vše v pořádku, na RELDP se zobrazuje sumační částka Vyměřovacích základů.

V případě, že se jedná o zúčtování dodatečných příjmů tzv. "přes roky", tzn. např. zaměstnanec ukončí pracovní poměr (DPP nebo Zaměstnání malého rozsahu) v prosinci a dodatečný příjem je mu zúčttován v lednu, je nutné RELDP upravit ručně pomocí položky Korekce u Vyměřovacíh základů. V případě, že by byl RELDP za předchozí rok již odeslán, je nutné vytvořit opravný RELDP.

Podmínky pro to, aby se dodatečně zúčtovaný příjem na RELDP načetl jsou stejné jako doposud, tzn. musí se jednat o příjem, který zakládá účast na sociálním pojištění (u Dohody o provední práce je příjem vyšší než 10 000 Kč, u Zaměstnání malého rozsahu o příjem vyšší než 2 500 Kč).

POZOR!

Aby se výše uvedené projevilo u již existujících RELDP je nutné spustit Přepočet vybraných RELDP.

V přehledu RELDP si pomocí nástroje Nastav vyfiltrujete Druh pracovního poměru = Dohoda o provedení práce, případně Zaměstnání malého rozsahu je zatrženo.

Jestliže víte, že u těchto zaměstnanců nebyly dělány žádné korekce, lze spustit Přepočet RELDP - Od počtátku roku s výmazem.
Jestliže víte, že jste u těchto zaměstnanců dělali korekce, spustíte Přepočet RELDP - Od počátku roku (původně zadané korekce v RELDP zůstanou akcí nedotčeny)


Novinka Krácení praxe dle vzdělání

V případě, že u dosaženého vzdělání nebyl vyplněn atribut Ukončeno, docházelo k chybnému krácení praxe dle vzdělání.

Nyní je v případě zadávání vzdělání atribut Ukončeno povinný a krácení praxe dle vzdělání je provedeno správně.


Novinka Novinka - Akce Aktualizace číselníku MZ podle legislativy

Nyní je spuštění akce Aktualizace číselníků MZ podle legislativy nad přehledem Mzdové složky nutné potvrdit globálním heslem.


Novinka Novinka - Aktualizace mzdových složek podle legislativy

Nad přehledem Mzdové složky je akce Aktualizace mzdových složek podle legislativy rozšířena na 2 dílčí akce:

1. pouze distribuční
2. distribuční i uživatelský

Pro použití těchto akcí je nutné zadat globální heslo.

Doposud akce Aktualizace mzdových složek dle legislativy aktualizovala distribuční a zároveň uživatelské mzdové složky, pokud měli na sobě přiřazenu referenční mzdovou složku.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud již proběhla aktualizace distribučních mzdových složek, následná aktualizace uživatelských mzdových složek již neproběhne. Uživatel si může rozdíly v nastavení mzdových složek distribučních a uživatelských zjistit pomocí akce Porovnání. V případě potřeby přenesení distribuční mzdové složky do číselníku uživatelských mzdových složek uživatel použije tlačítko Nový (tl. zkratka F2).


Novinka ZMĚNA - Dosažené vzdělání - ukončené

Při ukládání editoru Dosažené vzdělání byla zapnuta tvrdá kontrola na vyplnění položky Ukončené.


Novinka Novinka - Nová distribuční mzdová složka Bonus dny

Při generování nové databáze přibyla do číselníku Mzdové složky a Mzdové složky - distribuční nová MZ 243 - Bonus dny. Tato mzdová složka byla doplněna i do definice statistické sestavy s kódem ISCP_SK_2012 a UNP_SK_2012 a Práce 2-04.

Mzdovou složku 243 - Bonus dny použijete v případě poskytování bonusových dnů placeného volna zaměstnancem, tzv.. sick days. Nárok na takové bonusové dny zadáváte konkrétním zaměstnancům do jejich Mzdových údajů na záložku Zařazení podzáložku Mzdové parametry sekce [5] Bonus dny, odbory.

Přehled o nároku, čerpání a zůstatku bonus dnů si můžete vytvořit přímo nad přehledem Mzdové údaje pomocí tlačítka Nastav zobrazením sloupečků:

 • Bonus dny - nárok
 • Bonus dny - čerpání
 • Bonus dny - zůstatek

UPOZORNĚNÍ: Pro doplnění nové mzdové složky do nedojde ke zpřísnění databází do číselníku Mzdové složky - distribuční může uživatel použít akci Aktualizace mzdových složek / pouze distribuční.

Pro přenos distribuční mzdové složky do číselníku Mzdové složky může použít uživatel tlačítko Nový (tl. zkratka F2).

Pokud v uživatelském číselníku Mzdové složky existuje tato nová MZ pod číslem 243, tak ji doplníte:

 • Definice statistických sestav ISCP_SK_2012 a UNP_SK_2012 spuštěním akce Doplň definici sestav
 • Definice statistické sestavy Práce 2-04 v dialogu před tiskem na příslušném řádku stlačením tlačítka "D"


Novinka Novinka - Výpočet mzdy - celková cena práce

Nad přehled Výpočet mzdy přibyl nový sloupeček Celková cena práce. Uživatel si může tento sloupeček zobrazit v přehledu Výpočet mzdy pomocí tlačítka Nastav.


Novinka Úprava - Generátor mzdová sestava typ Konta - typ 2 - export do excelu

Nad výpočtem generátorové mzdové sestavy typ Konta - typ 2 byla upravena akce MS Office / MS Excel (formátování), tak aby číselné hodnoty> 999.999.999 byly do excelu vyexportovaná jako sumovatelná čísla a ne jako řetězec znaků ..


Oprava RELDP - Dohoda o provedení práce (DPP), Zaměstnání malého rozsahu (MR)

Jestliže byl první měsíční uzávěrkou vytvořen RELDP na DPP nebo MR, poté došlo ke zrušení měsíční uzávěrky a následně byla zadána DPP nebo MR s částkou, která nezakládá účast na sociálním pojištění, nebyl RELDP vytvořen správně.
Do RELDP se v tomto případě načítal řádek s nulovými hodnotami, správně však RELDP neměl být vytvtořen vůbec (nevznikla účast na sociálním pojištění).

Opraveno.


Oprava Oprava - Chyba v editoru ČSSZ - Příloha k žádosti o DNP

Při změně editoru do nového vzhledu byly chybně nastaveny formáty položek na záložce Strana - 2 Pracovní volno od - do a Nastupuje PPM Narozeno dne.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Legislatívne zmeny platné od 1. 7. 2014

Dňom 1.7.2014 dochádza k legislatívnym zmenám, ktoré vyplývajú zo schváleného návrhu zákona NRSR zo dňa 5. 6. 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákonník práce a zákon o sociálnom poistení.

Bližšie informácie nájdete v Poradni SK na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_%28SK%29_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2014


Novinka Úprava - Zmena v distribučných mzdových zložkách - dohody

Pri generovaní novej databázy v číselníku Mzdové zložky - distribučné bola vykonaná zmena v položke Základ pre výpočet VR, odteraz je táto položka zaškrtnutá. Zmena sa týka nasledovných distribučných mzdových zložiek:

 • 700 - Dohoda o vykonaní práce
 • 701 - Dohoda o brigádnickej práci študentov
 • 702 - Dohoda o pracovnej činnosti

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie novej mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie


Novinka Úprava - Hlásenie zmien ZP

1. Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP vznikla nová položka Zdroj. Táto položka informuje z akého zdroja bol do prehľadu vygenerovaný záznam. Položka Zdroj môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:

 • 0=neurčené
 • 1=Vznik/koniec PP
 • 2=Neprítomnosť (PN, OČR, MD)
 • 3=Vyňatie/návrat ES (RD)
 • 4=Neprítomnosť (Absencia, Neplatené voľno)
 • 5=Neprítomnosť (Všeobecný záujem)
 • 6=Nepravidelný príjem
 • 7=Dôchodky
 • 8=Dlhodobo nezamestnaný
 • 9=Dohody (prihlášky/odhlášky)
 • 10=Dohody (dočasné prihlásenie)
 • 11=Dohody (kalendár)
 • 12=Neprítomnosť DN (PN, OČR, MD)
 • 13=Rodičovská dovolenka (vek dieťaťa)

Ak si chce používateľ tento stĺpček zobraziť do prehľadu, použije tlačidlo Nastav.

2. pri generovaní zmien neprítomností s kódom 2N sa mohlo stať, že sa koniec platnosti vygeneroval s nesprávnym číslom zmeny a kódom zmeny ZP. Generovanie bolo upravené


Novinka ZMENA - Nový editor Sociálny fond

Bol vytvorený nový vzhľad editora Sociálny fond. Popis editora nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Soci%C3%A1lny_fond_-_Mzdy_%28SK%29

Zmeny, ktoré vznikli:
1. V prehľade Sociálny fond vznikol nový stĺpček Aktuálny. Ak tento stĺpček nie je zaškrnutý, signalizuje to používateľovi to, že po poslednom nápočte Sociálneho fondu došlo k zmene vo výpočte mzdy za dané mzdové obdobie. Spustením akcie Nápočet sociálneho fondu sa čiastka tvorby sociálneho fondu zaktualizuje.

Na neaktuálnosť nápočtu vybraného mzdového obdobia je používateľ informovaný pri vstupe do prehľadu ako aj pri generovaní kontácií.

2. Do východzieho prehľadu akcie Zamestnanci bol pridaný stĺpček Stav PP a Základ SF.

3. pri generovaní kontácií sa odteraz kontroluje aktuálnosť nápočtu sociálneho fondu za vybrané obdobie. Doteraz sa kontroloval existencia nápočtu sociálneho fondu vrámci celého kalednárneho roka.

4. pri generovaní kontácií sa odteraz vygeneruje kontácia sociálneho fondu len za vybrané obdobie podľa položky Dátum do v definícii sociálneho fondu.

Príklad:
V definícii sociálneho fondu je nastavený Dátum od: 3 a Dátum do:3, kde sociálny fond je napočítaný ale nie je zaúčtovaný
Pri generovaní kontácií za 5. mesiac sa socialny fond za 3. mesiac nezahrnie do generovania kontácií

5. Kontrola kontácií bola rozšírená o kontrolu existencie kontácie sociálneho fondu za vybrané obdobie podľa položky Dátum do v definícii sociálneho fondu


Novinka Novinka - Obdobie vyplatenia dividend

Dátum vyplatenia dividend ovplyvňuje obdobie, za ktoré sa Mesačný výkaz ZP dividendy posiela ako aj špecifický symbol pre úhradu platby.

Z toho dôvodu vznikla v systéme Helios Orange nová konštanta pre určenie obdobia vyplatenia dividend na záložke Sadzby a konšt. sekcia [4] Prednastavené parametre časť Obdobie zúčtovania položka Dividendy. Položka Dividendy má prednastavenú hodnotu "nasledujúce obdobie".

Príklad:
Zamestnávateľ spolu so mzdou za apríl/2014 vyplatí dividendy za rok 2013. Úhradu dividend pošle na účet 31.5.2014.
Údaje pre Výkaz platiteľa dividend:
Za obdobie: 201405
Dátum vyplatenia dividend: 2014.05.31
Špecifický symbol: 20140588
Preddavok na poistné z vyplatených dividend je splatný do 8.júna 2014.


Novinka Novinka - Odvody do poisťovní - platiteľ

Nad prehľad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní bol doplnený nový stĺpček Platiteľ. Tento stĺpček vracia hodnoty:

 • Organizácia
 • Zamestnanec

Používateľ si tento stĺpček môže do prehľadu zobraziť pomocou tlačidla Nastav.


Novinka Novinka - Mzdové údaje - Odpočítateľné položky a Daňový bonus

UPOZORNENIE:
Po prvom vstupe po update systému Helios Orange do prehľadu Mzdové údaje Vám systém oznámi:
"Teraz prebehne aktualizácia atribútov pre daňový bonus a odpočty. Nápočet môže trvať niekoľko minút."

Po ukončení nápočtu si môžete pomocou tlačidla Nastav zobraziť od aktuálneho mzdového obdobia napočítané stĺpčeky:
Odpočet od daňového základu - vracia súčet mesačne uplatňovaných odpočítateľných položiek rešpektujúc ich platnosť pre vybrané mzdové obdobie (t.j. aktuálne je to čiastka ZNČ)

Daňový bonus - vracia súčet mesačne uplatňovaných daňových bonusov rešpektujúc ich platnosť pre vybrané mzdové obdobie.

Poznámka: tieto stĺpčeky informujú o tom, aké nezdaniteľné časti základu dane a daňového bonusu si zamestnanec vo vyhlásení uplatnil pre vybrané mzdové obdobie.

Skutočne uplatnenú čiastku odpočítateľných položiek a daňového bonusu nájdete nad prehľadom Výpočet mzdy spustením akcie Odpočítateľné položky a bonusy..


Novinka Novinka - Nová distribučná mzdová zložka Prekážky zo všeobecného záujmu

Pri generovaní novej databázy pribudla do číselníka Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné nová MZ 234 - Prekážky zo všeobecného záujmu. Táto mzdová zložka sa použije v prípade vyradenia zamestnanca z evidečného stavu z dôvodu "Všeobecný záujem".

Táto mzdová zložka bola doplnená aj do:

 • definície štatistickej zostavy s kódom ISCP_SK_2012
 • číselníka Poisťovne na záložku MZ ku kráteniu VZ
 • ELDP - väzieb
 • RLFO - väzieb
 • číselníka Dôvody vyňatí z evidečného stavu

UPOZORNENIE: Pre doplnenie novej mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre prenos distribučnej mzdovej zložky do číselníka Mzdové zložky môže použiť používateľ tlačidlo Nový (kl. skratka F2).

Ak v číselníku Mzdové zložky existuje táto nová MZ pod číslom 234 tak ju doplníte pred spustením výpočtu mzdy do:

 • definície štatistickej zostavy ISCP_SK_2012 spustením akcie Doplň definíciu zostáv
 • číselníka Poisťovne spustením akcie Generuj
 • ELDP - väzieb spustením akcie Generuj
 • RLFO - väzieb spustením akcie Generuj
 • číselníka Dôvody vyňatí z evidenčného stavu spustenim akcie Generuj


Novinka Novinka - Nová distribučná mzdová zložka Väzba, výkon trestu odňatia slobody

Pri generovaní novej databázy pribudla do číselníka Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné nová MZ 245 - Väzba, výkon trestu odňatia slobody. Táto mzdová zložka sa použije v prípade vyradenia zamestnanca z evidečného stavu z dôvodu "Výkon trestu, väzba".

Táto mzdová zložka bola doplnená aj do:

 • definície štatistickej zostavy s kódom ISCP_SK_2012
 • číselníka Poisťovne na záložku MZ ku kráteniu VZ
 • ELDP - väzieb
 • RLFO - väzieb
 • Hlásenia zmien ZP - väzieb
 • číselníka Dôvody vyňatí z evidečného stavu

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie novej mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre prenos distribučnej mzdovej zložky do číselníka Mzdové zložky môže použiť používateľ tlačidlo Nový (kl. skratka F2).

Ak v číselníku Mzdové zložky existuje táto nová MZ pod číslom 245, tak ju doplníte pred spustením výpočtu mzdy do:

 • definície štatistickej zostavy ISCP_SK_2012 spustením akcie Doplň definíciu zostáv
 • číselníka Poisťovne spustením akcie Generuj
 • ELDP - väzieb spustením akcie Generuj
 • RLFO - väzieb spustením akcie Generuj
 • Hlásenia zmien ZP - väzieb spustením akcie Generuj
 • číselníka Dôvody vyňatí z evidenčného stavu spustenim akcie Generuj


Novinka Novinka - Vyhlásenie na uplatnenie ZNČ a DB - deti pre DB

Nad prehľadom Ročné zostavy do distribučného tlačového formulára:
sys. č. -403145 - Vyhlásenie na uplat. ZNĆ a DB 2014

sa odteraz doťahujú do časti III. Údaje na uplatnenie daňového bonusu, deti, ktoré majú vo vybranom mzdovom období aktívny daňový bonus.


Novinka Úprava - Editor Dôchodky

Pri ukladaní editora Dôchodky je odteraz kontrola, ktorá v prípade nevyplnenia položky Dátum priznania hlási:

"Nie je vyplnený Dátum priznania dôchodku. Pokračovať? Áno/Nie"

Ak používateľ vie, že daný dôchodok ešte nebol priznaný, tak odpovie na dotaz tlačidlom "Áno", v opačnom prípade zvolí tlačidlo "Nie" a bude vrátený do položky Dátum priznania. Dôvodom tejto kontroly je to, že položka Dátum priznania je dôležitá pre správne nastavenie sociálneho poistenia na karte zamestnanca.


Novinka Novinka - Odvody do poisťovní - väzby

Nad prehľad Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní boli pridané väzby na Poisťovne a Poistenie.

Používateľ si odteraz môže pomocou tlačidla Nastav do prehľadu Odvody do poisťovní vytiahnuť k jednotlivým napočítaným odvodom stĺpčeky z položiek Poisťovne a Poistenie.


Novinka Novinka - Dohadné položky sumácia poistného

Nad prehľad Dohadné položky (cesta: Ročné zostavy) pribudli nasledovné stĺpčeky:

 • DP tvorba - sociálne poistenie celkom
 • DP čerpanie - sociálne poistenie celkom
 • DP zostatok - sociálne poistenie celkom
 • DP tvorba - poistenie celkom
 • DP čerpanie - poistenie celkom
 • DP zostatok - poistenie celkom

Používateľ si môže nové stĺpčeky dopniť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav.


Novinka Novinka - Výpočet mzdy - základ pre výpočet sociálneho fondu

Nad prehľad Výpočet mzdy pribudol nový stĺpček Základ pre sociálny fond. Používareľ si môže pomocou tlačidla Nastav zobraziť okrem stĺpčeka Sociálny fond - tvorba aj Sociálny fond - základ.

Obidva tieto stĺpčeky vychádzajú z napočítanej čiastky z prehľadu Sociálny fond za vybrané mzdové obdobie.


Novinka Novinka - Akcia Aktualizácia číselnikov MZ podľa legislatívy

Odteraz je spustenie akcie Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy nad prehľadom Mzdové zložky nutné potvrdiť globálnym heslom.


Novinka Novinka - Aktualizácia mzdových zložiek podľa legislatívy

Nad prehľadom Mzdové zložky je odteraz akcia Aktualizácia mzdových zložiek podľa legislatívy rozšírená na 2 podakcie:

1. len distribučný
2. distribučný aj používateľský

Pre použitie týchto akcií je nutné zadať globálne heslo.

Doteraz akcia Aktualizácia mzdových zložiek podľa legislatívy aktualizovala distribučné a zároveň používateľské mzdové zložky, ak mali na sebe priradenú referenčnú mzdovú zložku.

UPOZORNENIE:
Pokial už prebehla aktualizácia distribučných mzdových zložiek, následná aktualizácia používateľských mzdových zložiek už neprebehne.
Používateľ si môže rozdiely v nastavení mzdových zložiek distribučných a používateľských zistiť pomocou akcie Porovnanie. V prípade potreby prenesenia distribučnej mzdovej zložky do číselníka používateľských mzdových zložiek používateľ použije tlačidlo Nový (kl. skratka F2).


Novinka ZMENA - Dosiahnuté vzdelanie - ukončené

Pri ukladaní editora Dosiahnuté vzdelanie bola zapnutá tvrdá kontrola na vyplnenie položky Ukončené.


Novinka Novinka - Nová distribučná mzdová zložka Bonus dni

Pri generovaní novej databázy pribudla do číselníka Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné nová MZ 243 - Bonus dni. Táto mzdová zložka bola doplnená aj do definície štatistickej zostavy s kódom ISCP_SK_2012 a UNP_SK_2012 a Práca 2-04.

Mzdovú zložku 243 - Bonus dni použijete v prípade poskytovania bonusových dní plateného voľna zamestnancom, tzv. sick days. Nárok na takéto bonusové dni zadávate konkrétnym zamestnancom do ich Mzdových údajov na záložku Zaradenie podzáložku Mzdové parametre sekcia [5] Bonus dni, odbory.

Prehľad o nároku, čerpaní a zostatku bonus dní si môžete vytvoriť priamo nad prehľadom Mzdové údaje pomocou tlačidla Nastav zobrazením stĺpčekov:

 • Bonus dni - nárok
 • Bonus dni - čerpanie
 • Bonus dni - zostatok

UPOZORNENIE: Pre doplnenie novej mzdovej zložky do exitujúcich databáz do číselníka Mzdové zložky - distribučné môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Pre prenos distribučnej mzdovej zložky do číselníka Mzdové zložky môže použiť používateľ tlačidlo Nový (kl. skratka F2).

Ak v používateľskom číselníku Mzdové zložky existuje táto nová MZ pod číslom 243, tak ju doplníte:

 • definície štatistických zostáv ISCP_SK_2012 a UNP_SK_2012 spustením akcie Doplň definíciu zostáv
 • definície štatistickej zostavy Práca 2-04 v dialógu pred tlačou na príslušnom riadku stlačním tlačidla "D"


Novinka Novinka - Výpočet mzdy - celková cena práce

Nad prehľad Výpočet mzdy pribudol nový stĺpček Celková cena práce. Používateľ si môže tento stĺpček zobraziť v prehľade Výpočet mzdy pomocou tlačidla Nastav.


Novinka Úprava - Generátorová mzdová zostava typ Konta - typ 2 - export do excelu

Nad výpočtom generátorovej mzdovej zostavy typ Konta - typ 2 bola upravená akcia MS Office/MS Excel (formátovanie), tak aby číselné hodnoty > 999.999.999 boli do excelu vyexportované ako sumovateľné čísla a nie ako reťazec znakov..


Novinka Novinka - Doplňujúce údaje - posledné najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikli nové väzby:

 • Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 • Vzdelanie

Používateľ si môže do prehľadu doplniť položky Najvyššieho dosiahnutého vzdelania a Vzdelania pomocou tlačidla Nastav.

Nástroje přizpůsobení

Novinka Do editoru externího atributu typu RTF byla doplněna možnost zarovnání textu do bloku.


Novinka Do definice uživatelského editoru byla doplněna možnost přiřadit definici přejmenování názvů skupin v editoru.


Obecné

Novinka V přehledu "Texty v jiných jazycích" v soudečku "Nástroje přizpůsobení" je nyní nová akce "Text interní hlášky podle jejího čísla". Podle zadaného čísla hlášky se zobrazí odpovídající text. Pokud má uživatel nastaven jiný jazyk než češtinu s diakritikou, zobrazí se i text v češtině.

Např. pro číslo 71113 se zobrazí "Neexistuje daná řada dokladů nebo příslušné období".


Novinka V uživatelských konstantách je nová volba "Jazyk nápovědy". Je možno navolit buď vždy čeština nebo aktuálně nastavený jazyk.


Novinka Volba "Aktivovat po startu záložku" v uživatelských konstantách byla rozšířena o možnost "Přehledy". Pokud bude zvolena, zůstane Helios po startu na záložce se seznamem všech přehledů.


Novinka Do přehledů, u kterých je možno navázat dokument, byl doplněn sloupec "Navázaný dokument". Jedná se o zaškrtávátko ukazující, jestli je na záznam navázaný nějaký dokument.


Oprava V editoru externích informací se po stisku kláves Ctrl+H objeví vlastnosti atributu, ve kterých nebyl zobrazen Popis a Veřejné jméno zkrácené.

Opraveno.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.1.1.6.


Oprava Opravena chybná definice omezení (constraints) pro tabulku TabTableWhereSysUsers. Chybná definice způsobovala, že byla detekována neexistující tabulka ID.


Oprava Tím, že se při exportu Výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH, do názvu xml souboru doplnily informace: IČ, periodicita a informace o zdaňovacím období a dodavatel/odběratel, program v temp adresáři nedohledal xml soubor podle původního jména.

Opraveno.

Oprava V editorech účetního deníku, řádky bank. výpisu a úhrady může dojít k chybovému hlášení o špatném počtu parametrů procedury hp_TestDleUctuNew.

Opraveno.


Oprava V rámci Uživatelských soudečků je možno definovat pro přehled filtrační podmínku. Tato filtrační podmínka se uplatňovala i na stejný přehled mimo soudeček.

Opraveno.


Oprava Při pokusu o zobrazení sumací přehledu pomocí Ctrl+X mohlo u celočíselných sloupců dojít k přetečení.

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Editor položek dokladů oběhu zboží byl převeden na uživatelský editor.

Zároveň s tímto převodem došlo ke změně rozložení editačních prvků ve standardním editoru:

 • vznikla nová záložka Slevy, na této záložce je nově i pole Termínovaná sleva a Sleva částkou, byla zrušena akce Další slevy
 • v dolní části je nově zobrazena hodnota "CC bez daní po slevě"
 • na první záložce je vedle políčka pro zadání ceny zobrazena tatáž částka ale po slevě


Novinka V editorech dokladů oběhu zboží byly na záložkách "Sumace a sumační slevy" a "Zálohy" uvolněna editační políčka ze zamčených skupin, takže je možno je v rámci uživatelských editorů přesouvat na jiné pozice.


Novinka V editoru položek dokladů obehu zboží je nyní nově zobrazeno i CC bez daní po slevě.


Novinka Generování EDI zpráv k dobropisům ve formátech "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006", "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006", "EDITEL®-XML 2002 (export)" a "EDITEL®-XML 9/2004 (export)" bylo upraveno tak, že pokud nejsou přiřazeny sazby DPH přes vícenásobné vztahy a pokud existuje k Dobropisu návazná faktura, ze které byl Dobropis vygenerován, sazba DPH neobsažená v Dobropisu se doplní podle období návazné Faktury.


Novinka Do skupin zboží doplněna možnost zadat, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost DPH.


Novinka V editoru položek dokladů oběhu zboží a položek došlých objednávek byla do přenosu zakázkové modifikace doplněna podmínka na zboží.


Oprava Po vygenerování zálohové faktury z došlé objednávky se na došlou objednávku chybně napočítalo množství z položek faktury do sloupce Množství z faktur, nikoliv do sloupce Množství ze záloh. Opraveno.


Novinka V přehledu Detail zajištění došlé objednávky je možno podle typu zajištění zobrazit odpovídající přehledy dokladů - Vydané objednávky, Příjemky, Stav skladu. Tyto návazné přehledy byly závislé na zvoleném skladu, proto se v nich nemuselo nic zobrazit a bylo nutné přepínat sklad či období. Tato závislost byla odstraněna.


Novinka Z položek příjemek a vydaných objednávek je možno zobrazit došlé objednávky v řešení, na kterých jsou položky daných dokladů zařazeny v zajištění. Stejně tak je možno zobrazit přímo zajištěné položky došlých objednávek.


Novinka Do přehledu Zboží a služby bylo přidáno zobrazení přehledů "Došlých objednávek (v řešení)" a "Položky došlých objednávek (v řešení)", zafiltrované na označené zboží.


Novinka Pokud se generuje Faktura vydaná z Došlé objednávky a řada faktur má nastaveno Období stavu podle DUZP, respektuje se toto nastavení.


Novinka Upraven titulek editoru položky došlých objednávek. Zobrazuje nyní údaje o zboží, nikoliv číslo došlé objednávky.


Oprava Akce Inventurní vyrovnání VČ a umístění nemusela za určitých podmínek fungovat korektně. Opraveno.


Oprava Při kopii dokladu se nepřenesla celá poznámka u dokladu.

Opraveno.


Oprava Pokud se změnila měrná jednotka na položce došlé objednávky, nedošlo k přepočtu hodnoty "Množství kryté" na zajištění stavem jiného skladu. Díky tomu bylo potom nabízeno chybné množství pro generování návazných dokladů a chybně se detekoval stav došlé objednávky.

Opraveno.


Oprava Opraveno chybné nastavení vlastnosti "Pouze ke čtení" některých typů rozbalovacích editačních políček definované v rámci uživatelských editorů.

Jedná se např. o políčka "Měrné jednotky" v editoru kmenové karty zboží.


Pokladna

Novinka Pokud se spustila akce Kopie pokladního dokladu, vznikl nový pokladní doklad i v případě, že se při editaci použilo tlačítko Storno. Chyba byla odstraněna - použití tlačítka Storno zamezí vytvoření PD.


Oprava U pokladního dokladu s položkami mohlo docházet k zablokování akce Kopie položky PD, i když k blokování této akce nebyl žádný důvod - bylo třeba doklad uložit a znovu otevřít, aby bylo možné provést kopii položky. Chyba byla odstraněna.


Řízení peněžních toků

Novinka ŘPT Grafy a pohledy ke dni jsou datumově synchronizované.


Novinka Do editoru konstant ŘPT byla na první záložku přidán nový atribut Návazné doklady pro ŘPT.

Když není označeno, nezobrazí se ani záložka 2 - Návazné doklady pro ŘPT.


Novinka Režim návazných dokladů PT.

V konstantách ŘPT je nové zaškrtávátko Návazné doklady PT, výchozí neoznačeno. U stávajích uživatelů bude nastaveno podle toho, zda se Režim návazných dokladů PT používá (je přiřazena varianta) nebo nikoli

Když není označeno, nezobrazuje se záložka 2 a režim návazných dokladů PT se nebude používat.

Na druhé záložce je navíc nová konstanta, Aktualizace zpětně (dny). Jako výchozí 60 dní. Aktualizovat návazných dokladů PT se provádí zpětně pro maximálně zadaný počet dní vzhledem k datu realizace na dokladu, když není, k datu pořízení na dokladu. Pokud se Aktualizace zpětně nastaví na 0, je aktualizace dokladů PT neomezená, tj. analyzují se vždy všechny doklady bez časového omezení.


Novinka Do přehledu dokladů ŘPTa v PT k datu v nabídce "neuhrazené doklady" byla přidána akce Údaje pro ŘPT.


Novinka Datum pro ŘPT v dokladech zboží již není ve skupině „faktury i dobropisy“


Účetnictví

Novinka Novela zákona o rezervách

§ 8a odstavce 1 a 2 zní: „(1) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) a ke kterým nejsou vytvářeny opravné položky podle § 5 a 5a, mohou v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než

a) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, b) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

(2) U pohledávky nabyté postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku byla vyšší než 200 000 Kč, se mohou tvořit opravné položky podle odstavce 1 pouze v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a které je a) rozhodčím řízením, b) soudním řízením, nebo c) správním řízením.“.

Řešení v Helios Orange

V editoru řízení opravných položek (OP) lze nově zadat zaškrtávátko "Nabytí postoupením § 8a". Zaškrtávátko je přístupné jen je-li nastaveno "Zařazeno pro PO dle § 8a". Při generování OP v případě, že datum případu vystavené faktury je 1.1.2014 a vyšší a je zaškrtnuto "Nabytí postoupením" je kontrolována výše pohledávnky v době vzniku. Je-li pohledávka více než 200.000 a není zvoleno žádné řízení, zobrazí se informativní hlášení a lze vygenerovat.jen účetní OP. V ostatních případech se vygeneruje OP: a) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, b) 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. V přehledu salda ke dni / období stavu je nový sloupec "Nabytí postoupením § 8a".


Novinka Je zamezeno účtování více období DPH najednou.


Novinka Řádek 47 výkazu DPH CZ 17,18 nevstupuje do účtování.


Novinka Jestliže se při účtování Nedokončené výroby zvolí seskupování účetních dokladů, systém nezapíše do úč. dokladů vazbu na prvotní doklad a rozlišení prvotního dokladu.


Novinka Z procesu kontroly účetních řádků vyloučeny ty řádky, které mají přiřazeno jiné období DPH než kontrolované, ovšem datum Od a kód země tohoto období DPH jsou shodné s kontrolovaným.

Např. když se kontrolují doklady řádného období DPH CZ 06/2014 a existuje období DPH dodatečné CZ 06/2014, řádky spadající do dodatečného období DPH do procesu kontroly nevstupují.


Novinka Příspěvkové organizace

Dříve šlo na účtu nastavit jeden typ změny bez rozlišení, pro jakou stranu má být dotahován. Nyní lze na účtu zadat zvlášť typ změny pro stranu Má dáti a pro stranu Dal.

Přechodem na novou verzi se dosud zadané typy změn na účtech upraví : Typy změn, které mají prostřední číslici 0-4, se zanechají v původním poli, které je nyní nazváno "Typ změny MD". Typy změn, které mají prostřední číslici 5-9, se přesunou do nového pole "Typ změny Dal".

V dokladech se přednastaví typ změny dle zadaného účtu a dalších údajů (v editoru úč.deníku dle strany, v editoru řádku bank.výpisu dle typu transakce apod.).

Při účtování se primárně přenáší typ změny zadaný přímo na dokladu, jestliže není zadán, pak typ změny zadaný na řádku kontace, jestliže ani tam není zadán, pak typ změny zadaný na účtu (při účtování banky se bere v úvahu i typ změny zadaný v globálních konstantách).


Novinka Příspěvkové organizace

Byla doplněna metodika přípravy účtování bankovního výpisu (řádek BV nebo úhrada řádku BV) pro Typ změny a Příjmy a výdaje a ruční doplnění účtu:

Typ změny:

Pro případ: Transakce = Storno debet nebo Transakce = Debet a Obratová částka je kladná nebo Transakce = Kredit a Obratová částka je záporná: - na účtu je vyplněn Typ změny MD pro dané období -> doplní se Typ změny MD z účtu - na účtu není vyplněn Typ změny MD pro dané období -> doplní se Typ změny - debet z konstant banky - když není ani v konstantách -> Typ změny se nedoplní

Pro opačný případ: Transakce = Storno kredit nebo Transakce = Kredit a Obratová částka je kladná nebo Transakce = Debet a Obratová částka je záporná: - na účtu je vyplněn Typ změny Dal pro dané období -> doplní se Typ změny Dal z účtu - na účtu není vyplněn Typ změny Dal pro dané období -> doplní se Typ změny - kredit z konstant banky - když není ani v konstantách -> Typ změny se nedoplní

Příjem/výdaj:

- na účtu je vyplněn Příjem/výdaj -> doplní se Příjem/výdaj z účtu - účet doplněn, ale na účtu není vyplněn Příjem/výdaj -> Příjem/výdaj se nedoplní

Účtování - účtují se pouze zadané hodnoty Typ změny, Příjem/výdaj na řádku BV nebo na úhradě řádku BV. Aplikuje se kontrola oproti účtu daného období, zda není Typ změny nebo Příjem/výdaj zakázán. Pokud zakázán, do deníku nebude přenesen.


Oprava Při generování xml z číselníku dph na dodatečném přiznání chyběl ve vygenerovaném xml údaj d_zjist="01.04.2014.

Opraveno.


Oprava Při uzavírání KV DPH se mohla objevit chyba "Error converting data type nvarchar to int".

Opraveno.


Oprava V účtovém rozvrhu nahoře v ikonách a přes pravé tlačítko myši byla možnost spustit aplikaci třetí strany - účetního poradce Delfin. Po aktualizaci ze strany dodavetele Delfínu byla volba neaktivní.

Opraveno.


Oprava V Účetním deníku nebylo možné smazat doklad pocházející z modulu výroby, objevila se hláška Neznámá skupina pohybů.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Helios Controlling, Plánování, Soustavy plánů.

Zakládá se nová soustava plánů, v poli skupina výkazů se přes (...) dostanu do přehledu Skupin výkazů. Založím novou skupinu výkazů, uložím, přenesu do formuláře a formulář skupiny plánů uložím. To však nelze - hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Skupina výkazů ! Důvod je, že ve skupině výkazů nebylo zaškrtnuto plán. Opraveno, při otevření z uvedeného místa je pole Plán zaškrtnuto.

V přehledu výkazy je atribut UrovenStruktura veřejný, aby měl uživatel příslušnou informaci veřejně k dispozici.


Novinka Z přehledu soustavy plánů lze na označené soustavě plánů v přehledu plánů po měsících zobrazit:
 • plán
 • skutečnost
 • skutečnost minulého období (roku)
 • plán druhé (porovnávací) varianty

K výše uvedeným se ke skutečnosti zobrazují rozdíly a procenta

Zobrazení jednotlivých sloupců po (v závislosti na nastavení v soustavách plánů)

 • měsících
 • čtvrtletích
 • pololetích
 • rok

Výše uvedené bez kumulace i kumulativně.

Plány jednotlivých struktur (útvary, zákázky, NO, vozidila, zaměstnanci) se zobrazují pod sebou.

Ve sloupcích plán (bez kumulace) lze plánované hodnoty editovat. Editace na nejnižších úrovních znamená automatické propsání změn do nadřízených plánů. Editace na vyšších úrovních znamená i rozpuštění plánů na podřízené úrovně. Všechny úpravy probíhají z hlediska struktury plánu (výkazu), času i struktury zároveň. Úpravou některé z hodnot tedy vždy dojde k přepočítání celé soustavy plánů.


Výroba

Novinka V přehledu operací výrobního příkazu je nová funkce "Hromadná změna plánovaných termínů".

Tato funkce umožní pro označené výrobní operace změnit plánované termíny zahájení a ukončení bez nutnosti aktivace odchylkového řízení.

Plánované termíny zahájení a ukončení lze zadat ručně nebo nastavit dle aktivního kapacitního plánu.


Novinka Ve funkci pro porovnání stromového rozpadu výrobních příkazů s daty tpv byla provedena optimalizace zobrazení seskupených výrobních příkazů.


Oprava Kapacitní plánování

V určité kombinaci dat docházelo k pádu při spuštění funkce Aktualizace stavu operací.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export