Verze 2.0.2014.0300 - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Při automatickém přiřazení úhrad k bankovním výpisům je do úhrad automaticky doplněna organizace.

Pak, při přípravě účtování, pokud jsou v oblasti účtování na řádku bankovního výpisu nebo úhradě již zadány nějaké údaje (organizace, útvar, zakázka, NO, zaměstnanec, vozidlo, typ změny, příjem/výdaj) jsou tyto údaje zachovány a nepřepíší se údaji z účetního deníku.


Oprava Nebylo možné vymazat bankovní výpis, pokud byl předtím odúčtován některý řádek.

Opraveno.


Celní případy

Novinka NCTS Vydaný - přidána podpora importu nových datových zpráv.
 • CI_STO CZ006A - Potvrzení přijetí žádosti o storno
 • CR_ZSTO CZ011A - Zamítnutí žádosti o storno
 • CR_OSTO CZ022A - Návrat do stavu před zrušením.

Detaily v dokumentaci celní správy : Elektronické celní řízení pro režim trazit, NCTS fáze 4, kapitoly: 2.5, 2.6, 2.7.


Novinka Obecné importy pro pluginy.

Pro nově vzniklé pluginy byla přidána možnost importovat data do importní mezitabulky.
Nad ní jsou akce pro: konfiguraci, log, zobrazení dat vzniklé deklarace, položek naimportovaných dat, a převody z mezitabulky do ostrých deklarací - Nová, nebo Nová ze vzoru.
Takto lze kombinovat data z naimportovaných dat (txt, xml,....) se vzorovými deklaracemi.
Přehled importní mezitabulky lze zpřístupnit pouze nově vytvořeným pluginem (akce Import).


Doprava

Novinka Bylo odblokováno omezení 1:1 při generování pokladních dokladů z více zahraničních cesťáků. Nyní lze generovat pokladní doklady za libovolný počet označených cesťáků vypořádaných v libovolných měnách.


Novinka Uživatelské editory - upozornění

Uživatelské přeskupování a především odstraňování údajů z editoru vozidel je velmi kritická záležitost (je to číselník). Řada atributů má zásadní vliv a dopady na související vlastnosti dopravy. Doporučujeme tyto změny dělat v součinnosti s implementátorem a na základě alespoň hrubé analýzy.


Oprava Při generování pokladního dokladu z cestovního příkazu se zápornou hodnotou se automaticky změnil druh pokladního dokladu, ale nezměnila se záporná hodnota na kladnou.

Opraveno.


Novinka Při generování cestovního příkazu se přenáší ze záznamu v knize jízd i útvar.


Fakturace

Novinka Do přehledu záloh navázaných k faktuře bylo doplněno nové datum Datum přijetí platby. Při přenosu zálohové faktury na realizační se do tohoto datumu plní datum DUZP zálohové faktury. Datum přijetí platby lze ručně opravit v editoru zálohy.

Do doplňkových položek, které se generují při přenosu zálohové faktury na realizační, se do pole Datum přenáší nové Datum přijetí platby. Je-li prázdné, přenáší se hodnota pole Datum (původní funkcionalita). Tím je zabezpečeno, že do tiskových formulářů se do tabulky Odpočet DPH přenáší nové Datum přijetí platby, je-li vyplněno,


Novinka Přidaná funkce kopírování textové položky na faktuře.


Novinka Do editoru faktury přidáno vyhledání kurzu při ruční opravě datumu kurzu.


Novinka Do přehledu faktur přidán atribut Navázaný dokument, který je zaškrtnutý, pokud je na záznam navázaný alespoň 1 dokument.


Firemní aktivity

Novinka Kalendáře nad aktivitami a úkoly.

Do kalendářů byla přidána funkce mazání událostí. Bylo vytvořeno nové kontextové menu, které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši nad jednou nebo více označenými událostmi. Menu obsahuje prozatím jedinou položku "Zrušit Del".


Novinka Kalendáře aktivit a úkolů.

Helios Orange si nově umí pamatovat vybraný zdroj včetně přímo zaškrtnutých zdrojů i po opuštění kalendáře (i programu) pro každého uživatele zvlášť.


Novinka Při založení nového úkolu na aktivitě si úkol přebere zakázku z aktivity. Stejná funkce přidána, pokud se na aktivitu přidává nový úkol ze vzoru. Pokud je ve vzoru zakázka vyplněna, má přednost před zakázkou z aktivity.


Novinka V nastavení Uživatelských konstant lokálních je možné vybrat Masku zobrazovaných údajů v kalendáři aktivit a úkolů. Nově bude fungovat, pokud v masce bude použit uživatelský sloupec.


Novinka Kalendáře aktivit. V hintu nad aktivitou se v poli Jednání vedl kromě čísla zaměstnance zobrazí i Příjmení+Jméno.


Novinka Expensies (Zboží a služby na plnění) v ceně úkolu. Expensies v ceně úkolu je nyní je možné zadávat v libovolných měnách i jiných než měna honoráře. Měna a kurz se zadávají pomocí akce "Měna" z editoru plnění.

Pokud měna není zadána, bere se hlavní měna. Pokud kurz není zadán (neboli kurz=1), dotahuje se kurz z kurzovního lístku. Lze zde zadat i Datum kurzu, to poslouží k dohledání kurzu, který je nejblíže k tomuto datumu. Pokud ani zde není dohledán, podklady se nevygenerují.


Novinka Generování dokladů Oběhu zboží ze 7. záložky (Zboží a služby) na aktivitě.

Do Názvu 1 na položce dokladu se primárně dotáhne Název 1 zadaný v Aktivitě na záložce 7 - Zboží a služby. Pokud zde není zadán dotáhne se Název 1 z kmenové karty Zboží a služby.


Novinka Generování podkladů k fakturaci z úkolů. Oprava generování pro typ ceny "Honorář a sazba dle množství". Nyní se sazba dotažená z ceníku nenásobí množstvím z plnění, ale rovnou se zapisuje do sazby i ceny celkem do generovaného podkladu.


Novinka Zakázky, přehled úkolů pro aktuální zakázku. V tomto přehledu úkolů se při založení nového úkolu nově předvyplní aktuální zakázka.


Oprava Pokud není nastavena kategorie aktivit a z celkového přehledu chce uživatel založit novou aktivitu, Helios se zbytečně 2x za sebou ptá na kategorii.

Opraveno, kategorie se zadává pouze jednou.


Oprava Přenos pošty z Outlooku do Heliosu v přehledu Email.

Při přenosu emailů se objevoval nesoulad časů odeslání a přijetí emailů mezi Outlookem a Heliosem. V přeneseném emailu do Heliosu byly tyto dva časy o 1 hodinu nižší než v Outlooku. Opraveno.


Majetek

Novinka V přehledu karet majetku přibyla vazba na zakázku k datu zobrazení přehledu.

Na pohybu umístění se zobrazuje s číslem zakázky i její název.


Novinka Je umožněn import číselníků CZ-CPA a CZ-CC do modulu Majetek pomocí hql skriptů.

V Konstanty a číselníky modulu Majetek je nové nastavení CZ-CC a CZ-CPA aktualizovat?
Výchozí stav neoznačeno.
Neoznačeno - nové položky CZ-CPA nebo CZ-CC se při stažení doplní, stávající se nepřepíšou.
Označeno - nové položky CZ-CPA nebo CZ-CC se při stažení doplní, stávající se přepíšou.


Oprava Při otevření karty majetku nebo při pokusu vytvořit pohyb Změna ceny se za určitých okolností mohla objevit neodpovídající chybová hláška "Technické zhodnocení je záporné".

Opraveno


Oprava Pokud uživatel uložil v číselnících CZ-CC a CZ-CPA záznam s prázdným kódem, neumožnil Helios Orange zadat další kód.

Opraveno.


Manažerské rozhraní

Novinka Manažerské rozhraní pro 64-bitový Office.

Nový doplněk MR Helios Orange pro Excel 2007+ vzhledem k použití Ribbonu pouze pro Office 2007 a vyšší (32 i 64 bit). Po vybrání vznikne nová záložka Helios Orange

Pro starší office zůstává stávající doplněk Manažerské rozhraní Helios Orange. Tento ale již nebude nadále podporován.


Mzdy (CZ)

Novinka Novinka - Roční sestavy, formulář - Potvrzení o srážkách srážkové daně 2014 (vzor č 1).

V přehledu Roční sestavy byl na akci Tisk formulářem vytvořen formulář Potvrzení o srážkách srážkové daně 2014 (vzor č 1).

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Údaje formuláře jsou seskupovány z pracovních poměrů, které jsou svázány z důvodu jednotného zdanění nebo podle rodného čísla zaměstnance. Není nutné označovat všechny pracovní poměry zaměstnance, ale pouze jeden.


Novinka Novinka - Roční sestavy, formulář - Roční potvrzení vym. základu SP

V přehledu Roční sestavy byl na akci Tisk formulářem vytvořen formulář Roční potvrzení vym. základu SP

Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní pol. zaměstnanosti 589/1992

§ 15a odst. 3 Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení. Zaměstnavatel je povinen v tomto potvrzení uvést, zda je zaměstnanec účasten v kalendářním roce důchodového spoření.

Údaje formuláře jsou seskupeny z pracovních poměrů, podle rodného čísla zaměstnance. Není nutné označovat všechny pracovní poměry zaměstnance, ale pouze jeden.


Mzdy (SK)

Novinka Upozornenie - Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti od 1.4.2014

Zdroj: www.socpoist.sk

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia zamestnávateľov Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti požadovať vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“. Uvedené tlačivo predkladal doteraz buď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa, alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.

Od uvedeného dátumu bude Sociálna poisťovňa žiadať toto tlačivo výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti klienta ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať z údajov vedených v jej informačných systémoch.

Dokument bol revidovaný: 26.03.2014


Tip pre používateľov systému Helios Orange:

Aktuality zo stránky Socialnej poisťovni si môžete zaradiť formou RSS kanála priamo do systému Helios Orange do pravého panela Aktuality.

Ako nato: V stromčeku prehľadov v sudočku Pomocné číselníky vstúpte do prehľadu Aktuality. Pomocou tlačidla Nový si vytvorte nový záznam, kde vyplníte: Názov: Sociálna poisťovňa URL: http://www.socpoist.sk/rss/aktuality.rss


Novinka Novinka - Ročné daňové hlásenie za rok 2013 - tlačové formuláre

Nad prehľadom Ročné zostavy/Daňový prehľad pribudli nasledovné distribučné tlačové formuláre pre nové Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti... za rok 2013:

Sys.č. Názov

 • -403470 FDF-ROČNÉ - hlásenie 2013 (I.-III.časť)
 • -403471 ROČNÉ - hlásenie 2013 (IV. časť)
 • -403472 ROČNÉ - hlásenie 2013 (V. časť)

Poznámka:
časť IV: sem vstupujú zamestnanci, ktorí majú v 12/2013 v prehľade Ročné zúčtovanie dane nastavenú položku Stav RZD na Nepočítať alebo Iný
časť V.: sem vstupujú zamestnanci, ktorí majú v 12/2013 v prehľade Ročné zúčtovanie dane nastavenú položku Stav RZD na Počítať alebo Uzavreté


Novinka Úpravy - Prenos výsledkov RZD do miezd

Boli vykonané úpravy v označovaní položky "Výsledok RZD prenesený" ak sa po spustení akcie Prenes preplatky/nedoplatky do miezd:

1. vyskytne výsledok prenosu "Pracovný pomer typu dohoda nie je pre vybrané obdobie prihlásený do ZP.", prenos sa pri danom zamestnancovi neuskutoční, ale položka Výsledok RZD prenesený sa zaškrtne.

Prenos bol upravený tak, aby tento atribút zostal nezaškrnutý.

2. zruší Výpočet mzdy, do ktorej bol prenos vykonaný alebo používateľ zruší MZ 097 - Ročné zúčtovanie dane z výpočtu mzdy, ktorá tam bola prenesená, tak položka "Výsledok RZD prenesený" zostala zaškrtnutá.

Upravené, tak aby aj pri ručnom rušení prenesených výsledkov RZD sa položka "Výsledok RZD prenesený" zaktualizovala, t.j. bola nezaškrtnutá.

Tip:
Nad prehľadom Mzdové údaje pomocou tl. Nastav si môže používateľ zobraziť položky Ročné zúčtovanie dane a Ročné zúčtovanie dane EUR, pomocou ktorých získa prehľad, u ktorých zamestnancov vo vybranom mzdovom období a v akej výške bol vykonaný prenos výsledkov RZD do výpočtu mzdy.

Nad prehľadom Ročné zúčtovanie dane aktuálneho mzdového obdobie pomocou tl. Nastav si môže používateľ zobraziť položky Prenesené v januári, Prenesené vo februári, Prenesené v marci, Prenesené apríl až december, čím získa prehľad, do ktorých mzdových období a v akej výške bol prenos výsledok RZD vykonaný.


Novinka Novinka - Štvrťročný výkaz o práci - Práca 2-04 od roku 2014

Štatistický úrad vydal nové tlačivo pre Štvrťročný výkaz o práci - Práca 2-04 platný od roku 2014, na základe tohto vznikol nad prehľadom Ročné zostavy nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. Názov -403013 Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 2014


Novinka Úprava - Štatistický výkaz Práca 2-04

Vo Štatistickom výkaze Práca 2--04 (aj spätne do r. 2011) boli upravené nápočty riadkov 1-9 a 23 tak, aby do nich nevstupovali druhy PP:

 • 12=štatutárny zástupca firmy
 • 14=komandista, spoločník
 • 19=konateľ

Zároveň bolo upravené zaokrúhľovanie tak, aby údaje v riadkoch 1-5, 12,13 a KS boli zaokrúhlené matematicky na 1 desatinné miesto a ostatné údaje v celých číslach.


Novinka Novinka - Mesačné výkazy ZP platiteľa dividend od 1.2.2014 - II. fáza

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia eZdravotná poisťovňa pribudla nová podakcia Mesačný výkaz - dividendy.

Nad týmto prehľadom si napočítate za vybrané zdravotné poisťovne mesačné výkazy pre verejné zdravotné poistenie platiteľa dividene. Priamo nad prehľadom Mesačný výkaz dividend pre ZP vznikli:

1. distribučné tlačové formuláre: Sys.č. Názov

 • -400351 ZP Union - výkaz platiteľa dividend
 • -400352 ZP Dôvera - výkaz platiteľa dividend
 • -400350 ZP VšZP - výkaz platiteľa dividend

2. definície správ:
Elektronický výkaz pre platiteľa dividend bude zaradený do distribúcie v 4/2014.


Novinka Úprava - Výpočet mzdy - viac dochádzkových mzdových zložiek

Ak bolo v Predspracovaní zadaných viac dochádzkových mzdových zložiek výpočet mzdy mohol hlásiť:

"Na záznam sú naviazané ďalšie údaje - nemožné zmazať ! "

Upravené


Novinka Novinka - Mzdové zložky pre výplatu dividend od roku 2013

Pre účely vyplatenia príjmu z dividend za účtovné obdobie od 1.1.2013 a neskôr (2014, 2015,...) boli vytvorené nové distribučné mzdové zložky:

 • 625 -Dividendy s učasťou na zákl. imaní
 • 626- Dividendy bez učasti na zákl. imaní

Upozornenie:

Nové MZ používateľ nájde v prehľade Mzdové zložky/Mzdové zložky - distribučné. V prípade generovania novej databázy budú automaticky vytvorené aj do číselníka používafeľských mzdových zložiek (prehľad Mzdové zložky).


Novinka Úprava - Spätný rozpočet SP dohoda na NP bez príjmu v mesiaci ukončenia PP.

Ak v mesiaci ukončenia PP pri druhu PP "dohoda" na NP nebol vyplatený žiadny príjem, v prípade prekročenia maximálneho VZ v mesiaci ukončenia PP nedochádza pri spätnom rozpočte SP k pokráteniu max. VZ dňami trvania PP.

Upravené

Použité skratky:

 • SP - sociálne poistenie
 • NP - nepravidelný príjem
 • PP - pracovný pomer
 • VZ - vymeriavací základ


Novinka Úprava - Mesačná uzávierka - nápočet RZD

Spustením mesačnej uzávierky za 12. mesiac pri vykonaní nápočtu ročného zúčtovania dane dochádza k prenosu vystúpených zamestnancov, ktorí nemali vo vybranom kalendárnom roku vypočítanú mzdu, do prehľadu Ročné zúčtovanie dane.

Upravené, odteraz sa do prehľadu Ročné zúčtovanie dane prenesú len zamestnanci, ktorým bola v danom kalendárnom roku vypočítaná mzda.


Novinka Úprava - Definícia PP - zmena typu platobné príkazu

Pri vytváraní novej definície platobného príkazu typu Jednotlivé zrážky po zadaní konštantného symbolu a následnej zmene typu platobného príkazu na Štátne platby a kumulované zrážky systém pri ukladaní definície hlási:

"Položka KS musí byť zadaná.
Cannot insert the value NULL into column KonstSymbol table ...., column does not allw nulls. Update fails."

Upravené


Novinka Úprava - MVPP a VPP 2014 - vylúčená doba

Na základe stanoviska oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne - ústredie zo dňa 6.3.2014 sa od 1.1.2014 uvádzajú do MVPP a VPP do položky Kalendárne dni vylúčených dôb tieto doby len u zamestnancov narodených do 31. decembra 1984.

Na základe tohto stanoviska bola vykoná v systéme Helios Orange úprava v nápočte položky Kalendárne dni vylúčených dôb.

Použité skratky:

 • MVPP - mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • VPP - výkaz poistného a príspevkov


Novinka Úprava - Potvrdenie o zdaniteľnej mzde od 1.1.2014 - zoznam detí pre daňový bonus

Bol upravený počet zobrazených detí v časti Priznaný a vyplatený daňový bonus v riadku č. 8 ako aj v prílohe tejto časti tak, aby sa od r. 2014 zobrazol počet detí 7 (do r. 2013 sa zobrazuje 6 detí) a v prílohe sú zobrazené detí od 8. a vyššie (do r. 2013 sa zobrazuje od 7. a vyššie). Táto úprava sa týka nasledovných distribučných tlačových formulárov:

Sys.č. Názov

 • -403228 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2014 za súbežné PP
 • -403227 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2014 za rod. číslo


Novinka Upozornenie - Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti od 1.4.2014

Zdroj: www.socpoist.sk

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia zamestnávateľov Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti požadovať vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“. Uvedené tlačivo predkladal doteraz buď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa, alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.

Od uvedeného dátumu bude Sociálna poisťovňa žiadať toto tlačivo výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti klienta ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať z údajov vedených v jej informačných systémoch.

Dokument bol revidovaný: 26.03.2014

Tip Tip pre používateľov systému Helios Orange:

Aktuality zo stránky Socialnej poisťovni si môžete zaradiť formou RSS kanála priamo do systému Helios Orange do pravého panela Aktuality.

Ako nato: V stromčeku prehľadov v sudočku Pomocné číselníky vstúpte do prehľadu Aktuality. Pomocou tlačidla Nový si vytvorte nový záznam, kde vyplníte:
Názov: Sociálna poisťovňa
URL: http://www.socpoist.sk/rss/aktuality.rss


Novinka Oprava - Definícia položky PP s typom PP "Štátne platby a kumulované zrážky"

Pri odoberaní mzdových zložiek z aktuálneho mzdového obdobia z položky definície PP s typom odvodu Socialne poistenie bez nemocenský dávok, dochádzalo k tomu, že sa z nasledujúcich mzdových období odobrali aj iné mzdové zložky.

Opravené, tak aby sa pri odobratí mzdových zložiek z aktuálneho mzdového obdobia odobrali v nasledujúcich mzdových obdobiach len tie mzdové zložky, ktoré boli skutočne odobraté.


Novinka Úprava - Mzdový list - druhy poistenia po spätnom rozpočte SP

Ak aktuálne nastavené druhy poistenia na mzdovej karte zamestnanca sú iné ako druhy poistenia v mesiacoch, do ktorých sa vykonáva spätný rozpočet sociálneho poistenia, tlačový formuláre pre mzdový list nevytvoril riadky pre tieto druhy poistenia, ktoré neboli aktuálne na mzdovej karte zamestnanca (napr. pri priznaní dôchodkov počas trvania PP).

Nasledovné distribučné tlačové formuláre boli upravené:

Sys.č. Názov

 • -403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)
 • -403132 Mzdový list od 1. 1. 2009


Novinka Úprava - Ročné zúčtovanie dane - nápočet a prenos

1. pri nápočte RZD sa mohlo stať, že zamestnanec, ktorý si počas celého kalendárneho roka, za ktorý sa RZD napočítava, neuplatňoval ani v jednom kal. mesiaci ZNČ, že sa do časti Ročné odpočty automaticky uplatnila OP ZNČ, ktorá mala v položke "Čiastka celkom" zápornú a nesprávnu hodnotu.

2. v editore RZD na záložke Darovať 2% z dane položka "Nedoplatok dane: Dátum" sa po prenose výsledkov RZD do aktuálneho výpočtu miezd naplňal dátumom prenosu aj v prípade prenášaného preplatku, nie len po prenose nedoplatku. Po zrušení prenosu a následnom zopakovaní prenosu výsledkov RZD sa v týchto prípadoch dátum vyprázdni.

Upravené

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • OP ZNČ - odpočítateľná položka základná nezdaniteľná časť


Novinka Úprava - Krátenie zmenových príplatkov neodpracovanou dobou

Pri generovaní zmenových príplatkov, ktoré sa generujú na základe nastavenia v mzdovom kalendári a mzdových konštantách, sa mohlo stať, že nedošlo k pokráteniu hodín príplatku po zadaní neprítomnosti, ak neprítomnosť bola zadaná priamo do editora Výpočet mzdy.

Upravené

UPOZORNENIE:
táto úprava výpočtu mzyd sa uplatní od prvého aktuálneho mzdového obdobia, v ktorom počas update systému Helios Orange neboli vypočítané mzdy.


Nástroje přizpůsobení

Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 15.03.


Obecné

Novinka Na záložce 4-Sestavy v F4 Nastav je nyní zobrazen standardní přehled. Je tedy možno si vytvořit vlastní pohled a filtrovat. Zobrazení přehledu sestav na záložce je závislé na nastavení práva pro zobrazení sestav aktuálního přehledu.

POZOR! Tento nový přehled je mimo systém práv. Nejde pro něj žádná práva nastavit.


Novinka V F4 Nastav na záložce 3 - Podmínky - filtr je nyní možno zadat podmínku i přímo jako SQL konstrukci. Na záložce jsou nyní dole 2 záložky - Seznam podmínek a SQL podmínka. Pokud je na některé z nich něco zadáno, je to signalizováno hvězdičkou v názvu odpovídající záložky. Tedy pokud je např. zadána SQL podmínka, bude název záložky "* SQL podmínka". SQL podmínku je možno editovat pouze v případě, že je součástí licence modul Nástroje přizpůsobení. K ostatním podmínkám se přidává jako AND.


Novinka Hromadné ověření DIČ v agendách Organizace, Faktury, Účetní deník, Došlé objednávky. Funkce Ověření DIČ byla přepojena z původního způsobu dotazování na webovou službu Evropské komise VIES (VAT Information Exchange System).

Dále bylo zavedeno logování operací ověření s možností vyžádání a uložení Unikátního čísla konzultace do logu - nastavitelné v Globální konfiguraci - Firemní - sekce Ověření DIČ. Více viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/help.html.


Novinka Aktuality

Přidána funkcionalita "Označit vše jako přečtené" a "Označit vše jako nepřečtené".
Zprovozněna funkcionalita možnosti výběru modulů, o které má uživatel zájem.
Pokud uživatel není připojen k internetu nebo nejsou dostupné kanály Helios Orange, zobrazí se v panelu Aktualit informace o tomto stavu.

Byly odstraněny chyby:

 • při změně pořadí kanálů
 • v popisu se již nezobrazují HTML tagy
 • přidána podpora skládaných adres (např. na mfcr.cz)
 • odchyceny výjimky při chybě v dotazu do databáze


Novinka Při uložení nové definice nebo přepsání stávající v zobrazení kontingenční tabulky či grafu se nyní ukládá i aktuálně použitá sestava.


Novinka Přidán sloupec ID do číselníku priorit zakázek.


Novinka Byly upraveny tiskové zdroje
 • PrihlasenyUzivatel (globální tiskový zdroj)
 • DoplnkoveUdaje (pro doklady oběhu zboží)

Nyní respektují rozdílné třídění databází.


Oprava U nové databáze se negenerovaly nové definice zpráv pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Nedogeneruje se ani definice při instalaci pluginu PDP.

Opraveno, při generování nové databáze se do přehledu definic zpráv generují 4 zprávy:

 • Výkaz DPH – EPO podání - XML (CZ podání)
 • Výkaz DPH – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)
 • Souhrnná hlášení – EPO podání - XML (CZ podání)
 • Souhrnná hlášení – EPO dotaz na stav - XML (CZ podání)

Všechny zprávy mají přednastavenu příslušnou URL adresu.


Novinka V přehledu Definice tiskových formulářů byla doplněna práva pro akce Kopie a Systémový.

Akce Kopie se řídí právem pro F2 - Nový.
Akce Systémový se řídí právem pro Oprava.


Oprava Funkce Organizace - Údaje o plátci DPH na webu - CZ - Údaje o registrovaném subjektu na webu nebyla funkční, protože došlo ke změně rozhraní webové služby poskytované MFČR.

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Do uživatelských editorů byly převedeny následující editory:
 • hlavička došlé objednávky
 • položky došlé objednávky
 • textové položky došlé objednávky
 • výrobní čísla položky došlé objednávky
 • detail zajištění

Řadě došlých objednávek lze každé zvlášť přiřadit specifické definice editorů (hlavička, položky, txt. položky).


Novinka Při generování položek faktur vydaných z výdejek se přebírá z organizace výdejky forma úhrady. Pokud na organizaci není, pak je převzata z řady faktury.


Novinka V přehledu Zboží a služby je přidáno právo Nový a Vidět na generovani EANů.


Novinka Do řady došlé objednávky přidán nový atribut Při generování VO neslučovat za zakázku. Při zatržení tohoto atributu je ignorována zakázka, vybrané položky se slučují pouze za organizaci a měnu.


Novinka Do generování převodky z došlých objednávek bylo doplněno upozornění na převod mezi stejnými sklady.


Novinka Stavy došlých objednávek respektují dříve realizované množství.


Oprava Pokud se dokladově převádí vydaná objednávka do přijaté faktury, objevila se odkliknutí dotazu na ceny (z ceníku nebo objednávky) chyba:

Bankovní spojení nepatří organizaci - trigger zastavil převod.
Opraveno


Novinka Formát pro export EDI zpráv "EDITEL®-Inhouse" nad přehledem Výdejek - na záložce 5-Dodatky je možnost zaškrtnout volbu Exportovat MJ pro aktivaci exportu údaje Množstevní jednotka do zprávy.


Oprava Pokud v sestavě v zajištění nebyl sloupec Příprava zajištění, objevila se při jakémkov kliknutí na položku – pravým tlačítkem, oprava apod. - hláška:
Varování nebo chybová hláška Field ZpusobZaj not found.

Následná hláška: Could not create constraint.

Varování nebo chybová hláška A nebylo možné pokračovat v zajištění.

Opraveno


Personalistika (CZ)

Oprava Personalistika - Pracovní pozice - ceny pracovních pozic.

V editoru Ceny pracovních pozic bylo možno chybně zadat ceny pracovních pozic. Časové intervaly se navzájem prolínaly v rámci jedné pracovní pozice, kategorie cen a měny.
Opraveno.


Pokladna

Novinka Akce "Generování dokladu kurzového rozdílu" nad přehledem pokladních dokladů umožňuje kromě zadání Data případu také zadání kurzu buď podle data nebo výběrem z přehledu kurzů odpovídající měny. Doklad kurzového rozdílu nyní může být generován s odlišným datem případu a kurzu.


Pokladní prodej

Novinka Pokladní prodej - dotykový režim - externí display

Display se po změně množství nebo ceny ihned aktualizuje.


Novinka V dotykovém režimu je zobrazen stavový řádek, aby bylo vidět, je-li zapnutý nějaký filtr.

V editaci množství a ceny přímo v účtence umožněno zadat desetinnou čárku


Novinka Oprava přepočtu cen při změně organizace v pokladním prodeji.


Projekty

Oprava Chronologický přehled, editor úloh se odkazoval na vzorové projekty.

Editor úloh při posunu šipkami neaktualizoval typ úlohy

Opraveno


Přepravní služby

Novinka 1. Poznámky na faktury se implicitně doplňují z Přepravní služby/Nastavení parametrů/záložka Texty do formulářů/Fakturace.

2. Do editoru FAV byl doplněna funkcionalita pro doplnění poznámek přes tlačítko Přenos.
3. Při generování FAV se do faktury doplní i přednastavené standardní poznámky


Novinka Atribut "Číslo HAWB" u leteckých zásilek byl převeden z typu NUMERIC na NVARCHAR(20)


Účetnictví

Novinka Je umožněno hromadné ověření DIČ v agendách Organizace, Faktury, Účetní deník, Došlé objednávky. Funkce Ověření DIČ byla přepojena z původního způsobu dotazování na webovou službu Evropské komise VIES (VAT Information Exchange System).

Dále bylo zavedeno logování operací ověření s možností vyžádání a uložení Unikátního čísla konzultace do logu - nastavitelné v Globální konfiguraci - Firemní - sekce Ověření DIČ. Více viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/help.html.


Novinka Byly změněny názvy přehledů týkající se penalizačních faktur a upomínek:

Položka penalizační faktury / upomínky -> Detail penalizační faktury / upomínky
Penalizační faktura / upomínka -> Položka penalizační faktury / upomínky
Sdružená penalizační faktura / upomínka -> Hlavička penalizační faktury / upomínky

Globální konstanta v účetníctví Penále počítat z částky má nově 3 stavy:

 • Z uhrazené částky
 • Z dlužné částky
 • Z částky faktury

Nastavení na organizaci Penále na pen.fakturách počítat z částky má nově 4 stavy:

 • Dle globální konfigurace
 • Z uhrazené částky
 • Z dlužné částky
 • Z částky faktury

Význam jednotlivých variant:

 • Z uhrazené částky - penále se počítá pouze z uhrazené částky faktury ke dni úhrady
 • Z dlužné částky - penále se počítá pouze z neuhrazené částky faktury ke dni vystavení penalizační faktury
 • Z částky faktury - penále se počítá vždy z celkové částky faktury ke dni vystavení penalizační faktury nebo ke dni poslední úhrady


Novinka Na řádky kontace příjem/výdej přidána pro druh data volba "Saldo bez datumu".


Novinka Kontrola DPH

Nekontrolují se doklady (faktury, pokladna, leasing), kde je na všech položkách (u pokladny i na hlavičce) pouze sazba DPH (není) = NULL.

Nekontrolují se faktury, které mají zaškrtnut atribut Zálohová faktura.


Novinka Mohlo se stát, že byla zaúčtovaná nezrealizovaná faktura.

Kontrola na to, zda je faktura (obecně doklad OZ) realizována, se prováděla v první fázi účtování - účtování do editace před zaúčtováním.
Stejná kontrola je nyní doplněna i do druhé fáze účtování - přenos dokladu z editace před zaúčtování do účetního deníku. Jestliže tedy dojde mezi fázemi 1 a 2 účtování ke zrušení příznaku realizace faktury, druhá fáze účtování nahlásí chybu "Doklad není realizovaný" a operace je přerušena.


Novinka Na řádcích kontace Výdej v evidenční ceně je uvolněno pole pro zadání datumu pro účtování. Pole je přístupné pro nastavení druhu data Datum splatnosti, Datum úhrady a Automaticky.

Lze vybrat z možností:

 • Datum účtování
 • Datum realizace.

Příslušné datum je při účtování přeneseno do účetního deníku.


Novinka Číselník období DPH, Daňové doklady

Odchylka se nově počítá přímo na řádcích přehledu daňové doklady:
ČástkaDPH - (ZákladDPH * SazbaDPH / 100)
Je zaokrouhlena dle nastavení na příslušném období DPH (viz záložka 2 - Výkazy DPH, Zaokr. DPH).


Novinka Upraven princip generování upomínek pro dobropis vydaný, při částečné úhradě se nechovalo korektně.


Novinka Skutečnost rozpočtu se edituje ve vlastním výkazu rozpočtu.


Oprava Aktualizace výkazu po měsících se neprovedla, když bylo na výkazu nastaveno Nulové řádky do úrovně 0. Hláška Aktualizace nebyla provedena. Opraveno.


Oprava Účtování skonta

V případě, že je faktura vedena v cizí měně a na kontaci pro účtování skonta je nastaveno Cizí měna na ne, dostala se do účetního deníku do částky v hlavní měně částka v cizí měně.
Opraveno.


Oprava Kontrola nespolehlivého plátce

Při použití uložené procedury hp_InsertHlavickyOZ např. při importu dokladů mohlo dojít k chybě: Cannot insert the value NULL into column 'InsIdBankSpoj', table 'tempdb.dbo.#tmpZajisteniDPHLogPrep'.
Opraveno.


Oprava Na řádcích kontací pro faktury a dobropisy nebylo možné nastavit druh párovacího znaku Číslo zdrojového dokladu.

Opraveno.


Oprava Pokud byla v globálních konstantách zatržena volba "Kumulované obraty v měsících", nebylo možné mazat skupiny stavů.

Opraveno.


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace jsou aktualizovány pro legislativu roku 2014

Jsou k dispozici nové definice výkazů:

 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty
 • většina tabulkových částí přílohy byla upravena
 • nový výkaz přehled o příjmech a výdajích

Jsou k dispozici nové textové přílohy - pro příspěvkové organizace zřízené OSS i USC:

 • 4 nové části, jedna zrušena, změny ve stávajících částech.
 • Zapracovná nový vzhled dialogových oken v nových popisně tabulkových částech K.1., K.2. a L.

Jsou k dispozici nové definice výkazů - PAP I. až XIII

 • aktualizovány účty PAP
 • v části X. navíc sloupce partner transakce a identifikátor veřejné zakázky
 • v části X. navíc sloupec marže. Marži k výnosům nutno doplnit ručně.

Upraveno generování XML komunikace s CSÚIS podle XSD schémat balíčku 23 (aktualizovaná verze).

Jsou doplněny nové tiskové formuláře a sestavy.


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace

Položka C. - SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ byla zrušena z číselníku Příjmy a výdaje.
Pokud byla tato položka zadána na dokladech v úč.deníku, pokladně, bank.výpisech nebo na řádcích kontace, přechodem na novou verzi dojde k jejímu vymazání z uvedených dokladů.
Položka C. - SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ byla zrušena ze vzorového TXT souboru PRIJVYD_CZ_201401.TXT a z HQL skriptu PRIJVYD_CZ_201402.HQL, který je obsažen v ZIP souboru CiselnikyPO_CZ201402.zip na Helios Store.


Novinka Číselník Typy změn pro příspěvkové organizace

Přechodem na novou verzi budou zrušeny testovací záznamy v číselníku Typy změn, které mají typ změny 100 - 107.
Jestliže byly tyto typy změn zadány na dokladech (účetní deník, bankovní výpis), na kontacích nebo v globálních konstantách, budou vymazány !


Novinka Příspěvkové organizace

Do přehledu Příjmy a výdaje přidán nový sloupec "Příjem/výdaj", který určuje, zda je příslušný pohyb příjem nebo výdaj.
Přechodem na novou verzi HeO se sloupec i jeho nastavení automaticky doplní. V nové verzi HeO bude také možné tento číselník naplnit pomocí importu z TXT souboru PRIJVYD_CZ_201403.TXT nebo stáhnout číselníky pro PO z Helios Store.


Novinka Jsou zaktualizované vzory dokumentů ve skupině dokumentů Přílohy podle nového Občanského zákoníku a Zákonu o korporacích.


Oprava Při exportu rozpočtu do CSUIS se chybně exportoval sloupec SkutecnostRokMinuly, dostaly se do něj nuly. Opraveno.


Novinka Kontroly PAP v účetním deníku.

V procesu kontroly se v případě, že organizace není zadána přímo na deníkovém záznamu, načte organizace z účetního rozvrhu (dle čísla účtu a období). Také se načte IČO a ID partnera. Tyto hodnoty dále vstupují do všech následných kontrol.
Nadpis změněn na "Organizace (PAP)".


Novinka Kontroly PAP

Je vytvořen a připraven do distribuce nový TXT soubor KONTRPAP_CZ_201403.TXT.
Je připraven aktualizovaný CiselnikyPO_CZ201403.zip na Helios Store (bude vystaven až dnem vydání nové verze HeO).
Import z TXT souboru upraven tak, že napřed smaže staré záznamy pro dané období a poté importuje nové. Tím je zajištěno to, že číselník "Kontroly PAP" přesně odpovídá obsahu TXT vzoru.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Na Druhu účetního dokladu lze nově nastavit přenos pořadového čísla faktury a pořadového čísla původní faktury mezi řádky a mezi doklady v deníku.

Tímto dojde k automatickému přenosu těchto údajů při pořizování účetních dokladů.
Další akce:

 • rozúčtování úč.deníku z přehledu údaje KV nepřenáší (standardní chování stejně jako všech ostatních údajů)
 • rozúčtování úč.deníku z editoru údaje KV vždy přenáší
 • samovyměření údaje KV přenáší (pokud není na řádku deníku, z kterého samovyměření probíhá, prázdný účet a částka)


Novinka Pro částki KV, kde je IČ DPH povinné (A.2. a B.2.) i pro části, kde je IČ DPH nepovinné (A.1., B.1., C.1. a C.2.) systém kontroluje mimo jiné i to, zda je zadané IČ DPH aktuální. V případě, že není, hlásí pro povinné části upozornění a pro nepovinné části info hlášení IČ DPH není aktuální.

V každém případě zadané IČ DPH z deníku přenáší do KV.


Novinka V editoru úč.deníku je nová akce "Doplnit pořadové číslo pro KV DPH podle PZ na doklad", klávesová zkratka Ctrl-Alt-Z.

Akce provede rozkopírování hodnoty v poli "Párovací znak" do pořadového čísla pro KV do všech řádků účetního dokladu.
Akce je přístupná za stejných podmínek jako editor údajů pro KV (zapnuta konstanta pro KV, neuzavřený KV, neuzavřené globální období apod).
Obnova přehledu deníku je závislá na na stavení globální konstanty "Obnovit úč.deník vždy po nové větě" (platí jen pro novou větu, při opravě věty není přehled deníku automaticky obnoven nikdy).


Novinka Při aktualizaci KV DPH je správné období DPH nově dohledáno, i když je číslo měsíce zadáno ve tvaru 01, 02 apod.


Oprava Při tvorbě XML výstupu KV DPH SK je chybně název elementu Kopr.

Má být KOpr.

Opraveno.


Oprava Při tisku nebo el.podání XML výkazu DPH SK vzor EU2012 mohl systém hlásit chybu s tříděním "cannot resolve collation conflict ...".

Opraveno.


Oprava Do výkazu dodatečného přiznání DPH SK se v některých případech dostaly jen rozdílové doklady.

Opraveno.


Oprava Po exportu SK legislativních výkazů nebyla přístupná záložka El. podání + tlačítko Změna stavu el. podání.

Stav nebylo možné změnit.
Opraveno, záložka El. podání + tlačítko Změna stavu el. podání jsou zpřístupněny, stav lze nastavit.


Oprava Byla opravena chyba v akci exportu slovenských legislativních výkazů do XML, kdy program hlásil, že není nalezena verze výkazu, ačkoli byla verze výkazů správná.


Oprava Při aplikaci hromadné změny údajů KV v deníku systém v určitých případech hlásil chybu "Error converting data type varchar to datetime".

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Do formuláře Příloha - schválení účetní závěrky v modulu Výkazy pro příspěkové organizace bylo doplněno Datum schválení účetní závěrky.


Oprava Při tisku rozvahy, generické číslo -333, systémové číslo formuláře -295 se zobrazila hláška:

Nepodařil se načíst obsah tiskové sestavy! Neplatný formát šablony.

Opraveno


Výroba

Novinka Technická příprava výroby

Při výpočtu souhrnného a strukturního kusovníku se zobrazí dotaz: "Zahrnout nulové požadavky kusovníku".
Při potvrzení tohoto nastavení se v kusovníku zobrazí i nulové položky.


Novinka Technická příprava výroby

V přehledu "Pohyby nedokončené výroby - stav k datu" (11303 - #TabNedokonVyroba) je povolen tisk formulářem F8.


Novinka Technická příprava výroby

Opravena chyba komponenty pro zadávání čísel - při zadání hodnoty pomocí Ctrl+V nedošlo k přepočtu návazných hodnot.


Novinka Technická příprava výroby

Na číselníku pracovišť je možné navázat dokumenty k pracovišti.


Novinka Technická příprava výroby

Na číselníku strojů je možné navázat dokumenty.


Novinka Technická příprava výroby

Na předběžném plánu je nová funkce "Převod" <Alt+F2> pro hromadné přidání dílců do předběžného plánu.


Novinka Technická příprava výroby

V rámci hromadných změn v předběžném plánu je možné hromadně změnit množství a zakázkovou modifikaci.


Novinka Technická příprava výroby

Opravena chyba komponenty pro zadávání čísel - při zadání hodnoty pomocí Ctrl+V nedošlo k přepočtu návazných hodnot.


Novinka Technická příprava výroby

V sestavě Rozpis závad bylo chybně vyžadováno zobrazení opravitelných i neopravitelných zmetků.
Opraveno.


Novinka Technická příprava výroby

Editor výrobního čísla výrobního příkazu byl převeden na uživatelsky definovaný.


Novinka Technická příprava výroby

Ve výrobních příkazech je přehled kooperačních objednávek. Zobrazí hlavičky kooperačních objednávek za označené výrobní příkazy.


Novinka Řízení výroby

Editor výrobní operace výrobního příkazu byl rozšířen o další záložky s vazbou na materiály a polotovary, vazby nářadí a vedlejší produkty.
Funkcionalita jednotlivých navázaných přehledů je velmi podpobná s funkcionalitou výrobních operací v modulu Technická příprava výroby.
Jednotlivé záznamy je možné odchylkovat pod stejným číslem odchylky.


Novinka Řízení výroby

V přehledech Materiály a polotovary na výrobní příkaz, Vedlejší produkty výrobního příkazu a Nářadí výrobního příkazu je nový příznak "Uživatelské nastavení skladu".
tento příznak se nastaví, pokud uživatel přednastavil sklad pomocí funkce "Změna skladu". Pak se nebude tento sklad již automaticky měnit (například změnou parametrů technologického postupu apod.).
Pro aktualizaci skladu je možné spustit funkci "Automatické přednastavení skladu".


Novinka Řízení výroby

V modulu Řízení výroby byla zbudována podpora evidence nářadí u Výrobních příkazů.
Byl vytvořen přehled "Nářadí pro výrobu", který zobrazuje požadavky na nářadí s vazbou na výrobní příkaz, případně i na operaci.
Nářadí je možné odchylkovat.
Na výrobním příkaze se složka kalkulačního vzorce plánované náklady za nářadí vypočítává z této nové tabulky.
Nářadí výrobního příkazu je možné aktualizovat pomocí "Aktualizace výrobního příkazu" v rámci hromadných změn výrobního příkazu.

Skutečné náklady za opotřebení nářadí se v tuto chvíli ještě do výrobních příkazů nepromítají.
V evidenci výrobních operací ještě není možné zaevidovat použití nářadí.
Tyto funkcionality budou řešeny v dalších verzích.


Novinka Řízení výroby

Maximální délka výrobního čísla a názvu výrobního čísla byla rozšířena z 25 znaků na 100 znaků.


Novinka Řízení výroby

V přehledech Výrobní příkazy a Budoucí výrobní příkazy je nyní dostupný atribut "Úroveň vnoření".


Novinka Řízení výroby

Optimalizace rychlosti při zobrazení stromového rozpadu výrobního příkazu.


Novinka Řízení výroby

Ve stromovém rozpadu výrobního příkazu byl do definice masky pro zobrazení materiálů a polotovarů přidán parametr "Spotřební rozměr".


Novinka Řízení výroby

V modulu Řízení výroby byly přepracovány následující editory na uživatelsky definované:

 • Materiály a polotovary pro výroby
 • Výrobní operace
 • Vedlejší produkty z výroby
 • Nářadí pro výrobu
 • Evidence ostatních přímých nákladů


Novinka Řízení výroby

Provázána aktualizace množství vydané objednávky na zajištění došlé objednávky při zvýšení množství.
Provázána aktualizace množství výrobního plánu na zajištění došlé objednávky pro snížení i zvýšení množství.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export