Verze 2.0.2014.0261 - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Přepracovány kontroly při exportu platebních příkazů SEPA
 • Měna musí být EUR
 • Musí být vyplněn SWIFT a IBAN příkazce i příjemce
 • SWIFT ani IBAN nesmí mít nepovolené znaky.
 • Nekontroluje se, zda je bankovní spojení tuzemské či zahraniční.
 • Nekontroluje se, zda je zadaný bankovní účet či kód banky, čili se ani neprovádí jejich kontrola na modulo 11.
Upozornění POZOR !

Nové kontroly budou funkční při exportu platebních příkazů pomocí bankovních pluginů, jejichž verze bude vyšší než 2.0.2014.0228. V nižších verzích pluginů budou kontroly prováděny "postaru".


Novinka Při editaci zahraničního platebního příkazu je kontrolován typ poplatku pro úhrady v měnách Evropského hospodářského prostoru (EHP) na účet do zemí EHP, Švýcarska a Monaka.

Platí, že:

 • u plateb bez konverze (měna účtu plátce je shodná s měnou platební transakce - např. úhrada v EUR z účtu vedeného v EUR) je přípustný způsob zpoplatnění pouze SHA,
 • u plateb s konverzí (měna účtu plátce je rozdílná od měny platební transakce - např. úhrada v EUR z účtu vedeného v Kč) smí být způsob zpoplatnění pouze OUR nebo SHA.

Pro účel identifikace poplatku byl zaveden nový atribut Typ v číselníku Úhrada poplatků, který může nabývat těchto hodnot:
0) Neurčený
1) SHA (shared) - Jedná se o variantu, kdy plátce hradí poplatky své bance a příjemce poplatky bance své, popř. zprostředkujícím bankám.
2) BEN (beneficiary) - Poplatky související s mezinárodní platbou hradí příjemce platby, včetně poplatků účtovaných bankou plátce.
3) OUR (our) - Veškeré poplatky spojené se zahraniční platbou bude hradit plátce (včetně poplatků banky příjemce, případně i zprostředkujících bank).

Pro účel identifikace země v EHP je využíván atribut EEA (European Economic Area) v číselníku Zemí.


Novinka Opis exportu zahraničního platebního příkazu byl rozšířen o položku Částka celkem za sestavu. Součet se v tiskové sestavě objeví v případě, že jsou měny všech zahraničních platebních příkazů stejné.


Celní případy

Novinka Generování záručních listin : změna předvyplnění celního úřadu záruky - nebude z nastavení parametrů, ale z CÚ předložení zboží konkrétního dokladu.


Novinka ICS Dovoz - úprava zaokrouhlení výpočtu DPH pomocí akce "Načíst základy DPH z položek" - v editoru dokladu, záložka č.5 Ostatní údaje.

Akce nebude zaokrouhlovat výsledek, podobně jako akce "Načíst DPH z položek".


Novinka Upraven import celního sazebníku, u 4 položek, které měly text popisu na více řádků a měly MJ<>---, a zároveň existovaly dop.kódy s MJ=--- bude přenesena tato MJ z dop.kódů do hlavní CN.


Novinka Záruky - do parametrů nastavení byl přidán atribut Datum rozhodnutí - k Rozhodnutí č.j. z bodu II b.


Novinka Upraven tisk záručních listin, ID= -870 - nově se tiskne číslo rozhodnutí z nastavení parametrů a datum čísla rozhodnutí z parametrů.


Novinka Upraveny tisk. formuláře EUR - A.TR : hmotnosti nebudou zaokrouhleny.

tisk. formuláře:

 • -466421 SK A.TR s rámečky
 • -568 CZ A.TR s rámečky
 • -563 CZ A.TR


Novinka Editor záruk: přidáno pole Jiné označení.

Z tohoto pole se přenese jiné označení do deklarace. Např pro zajištění typu 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU.

Z deklarace se exportuje do elementu GUF02.


Celní sklad

Novinka Do nastavení parametrů bylo přidáno nové nastavení pro ovlivnění generování ICS Dovoz z celních příjemek, které specifikuje, zda se má do Referenčního čísla na ICS převádět Faktura nebo Objednávka.

Implicitní hodnota je "Faktura ".
Při generování ICS z celních příjemek se uplatní to nastavení parametrů, které je vybráno v organizační struktuře u skladu dokladu.


Fakturace

Novinka V globálních konstantách Fakturace je nové zaškrtávátko Přednastavit automatický přepočet u zál.faktur. Výchozí stav je zaškrtnuto. Nastavení zaškrtávátka ovlivní aktivaci automatického přepočtu v editoru položek zálohových faktur při jejich navázání na realizační fakturu.


Novinka Pokud je v globální konfiguraci nastaveno Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu, je vždy při uložení dokladu nebo vystavení platebního příkazu zobrazeno procesní okno s průběhem aktualizace.


Firemní aktivity

Novinka Pokud se na doklad při dokladovém převodu doplní i organizace, pak také je-li nastavena poznámka k danému dokladu a organizaci, je dotažena.


Majetek

Novinka V modulu Majetek je možné zadávat údaje do číselníků CZ-CC a CZ-CPA a tyto údaje uložit na kartu majetku.


Oprava Odebrání práv na přehledy 781 a 817 – Umístění majetku pro rozúčtování, způsobovalo při pokusu otevření karty majetku chybu.

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka Minimální mzda v případě měsíčních mezd a vyplácení svátku průměrem

V případě pracovního poměru typu mzdy měsíční a nastavení ve mzdových konstantách Svátky u měs. mezd Průměr, docházelo k chybnému výpočtu minimální mzdy. Ve výpočtu mzdy je v tomto případě vygenerována mzdová složka 006 Náhrada za svátek, kde částka správně nebyla zahrnuta do základu pro výpočet min. mzdy, ale s hodinami svátku bylo v odpracovaných hodinách pro výpočet min. mzdy počítáno. Tím mohlo dojít k nesprávnému vygenerování doplatku do minimální mzdy.


Novinka Legislativa 2014 - Nový formulář pro Roční zúčtování daně 2013

V přehledu Roční sestavy, Roční zúčtování daně na akci tisk formulářem vznikl nový formulář pro roční zúčtování daně 2013 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 18.

Roční zúčtování 2014 (vzor.č.18)


Novinka Novinka - Legislativa 2014 - Roční přeplatek na zálohách z důchodového spoření

V přehledu Roční sestavy, Roční vyúčtování důch. spoření, Změny důchodového spoření je možné na akci místní nabídky Roční vyúčtování - přeplatek zadat částku, která je přeplatkem z ročního vyúčtování. Částka takto zadaného přeplatku ponižuje jednotlivé zálohy na důchodové spoření v jednotlivých měsících.

Po výběru zaměstnance v editoru změny důchodového spoření vyplňte hodnota Přeplatek RV v záporné hodnotě a vyberte Měsíc od, kterého se bude výsledná hodnota Rozdíl uplatňovat.


Novinka Úprava - editor Roční zúčtování daně - Nezdanitelná částka Odborové příspěvky

V editoru Roční zúčtování daně na záložce Daňové slevy a odpočty, Nezdanitelné částky v položce Odborové příspěvky na tlačítko ... je možné zobrazit částku sraženou na odborové příspěvky. Částka byla načtena z pracovního poměru odpovídající osobnímu číslu na hlavičce ročního zúčtování. V případě seskupení za rodné číslo tedy mohla být chybná (z důvodu, že na ostatních pracovních poměrech byl také srážen odborový příspěvek).

Nyní je částka nasčítána, za všechny pracovní poměry za rodné číslo zaměstnance.


Novinka Úprava - Formuláře finanční správy

Upraveno zobrazení DIČ. Původně zobrazováno DIČ DPH vlastní organizace (organizace s číslem 0). Nyní zobrazuje položku DIČ, v případě, že není na nulté organizaci vyplněna, zobrazí se položka DIČ DPH.

Úpravy provedeny na formulářích:

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.10 (str.1 a 4)
 • Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 16
 • Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 19
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 13


Oprava Generování RELDP v případě existence hlavního PP a PP malého rozsahu

V případě, že zaměstnanec měl více pracovních poměrů. Jedním z pracovních poměrů byl pracovní poměr malý rozsah. Pracovní poměr malého rozsahu nedosahoval hranice 2500 nebo byl ukončen již v minulých obdobích, nenaplnily se podmínky pro vygenerování ELDP pro tento pracovní poměr. Při uzávěrce mzdového období leden 2014 mohlo dojít k tomu, že se nevygeneroval ELDP hlavního pracovního poměru.

Opraveno

V případě, že se tak stalo nebo máte tyto kombinace pracovních poměrů u zaměstnanců. Je dobré provést:

a) Zrušení a uzavření uzávěrky mzdového období - leden 2014.
b) Pokud nemůžete provést zrušení uzávěrky
1. Vyberte mzdové období leden 2014
2. Přes akci Odemkni mzdové období uveďte období do stavu opravný režim
3. Spusťte akci Opakovaná uzávěrka
4. V editoru Uzávěrkový proces změňte na záložce Opakovaná uzávěrka položku Již uzavřený zaměstnanec na přepočítat vždy.
5. Přepněte se na záložku Konfigurace zaměstnance.
6. V přehledu vyhledejte řádek Nápočet evidenčních listů DP
7. Stiskněte na řádku tlačítko Oprava a v editoru zaškrtněte položku Opakovaná uzávěrka - provést akci a stiskněte OK
8. Stiskněte tlačítko Provést


Oprava Oprava - Vyplnění data Sociální pojištění od

Nemocenské pojištění vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání, které splňuje podmínky pro založení účasti na pojištění (§ 10 ZNP). Pro vznik pojištění nestačí pouze sjednání pracovního poměru, neboť pojištění vzniká až faktickým nástupem do práce. Za faktický vstup do zaměstnání se přitom považuje u zaměstnanců v pracovním poměru i den před nástupem do zaměstnání, za který přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Datum sociálního pojištění se rovnal datu vzniku pracovního poměru bez ohledu, zda den byl pracovním nebo nepracovním dnem popřípadě svátkem.

Datum najdete v editoru mzdových údajů na záložce Odvody, Sociální pojištění.

Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr poměr od soboty 1.11.2014 a práci má pro zaměstnance vykonávat od pondělí 3.11.2014. Datum sociálního pojištění od bude posunuto dle osobního kalendáře na první pracovní den. tedy na 3.11.2014, který je prvním pracovním dnem.

Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr od středy 1.1.2014, pro zaměstnance je v jeho kalendáři tento den evidován jako pracovní den a jedná se o svátek. Datum sociálního pojiětění je 1.1.2014, protože se jedná o pracpovní den, za který přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Opraveno


Oprava Oprava - Roční sestavy - Potvrzení o výši příjmů

V přehledu ročních sestav se formulář Potvrzení o zdanit. příjmech 2014 (vzor č. 22) tisknul na dvě stránky.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Zdravotné poistenie z podielov na zisku vyplatených za účtovné obdobie 2013 a vyššie - I. fáza

Novelou zákona č. 580/2004 o zdravotnom poisteni Z.z. v znení neskorších predpisov zo dňa 3. 12. 2013 sa menia mzdové konštanty platné pri vyplácaní podielov na zisku za účtovné obdobie 2013 a vyššie:

Ak je poistencovi vyplatený príjem z dividend za účtovné obdobie od 1.1.2013 a neskôr (2014, 2015,...), preddavky do zdravotnej poisťovne odvádza za príjemcu platiteľ dividend.

Platiteľ dividend je právnická osoba (napr. komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo družstvo) so sídlom na území Slovenskej republiky.

Vymeriavací základ: celá suma vyplatenej dividendy, už od 0,01 EUR.

Vymeriavací základ je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy: v roku 2014: 48 300 EUR

Sadzba poistného z dividend: 14 %, táto sadzba je platná aj pre osobu so zdravotným postihnutím.

Na základe tohto ustanovenia v systéme Helios Orange boli vykonané nasledovné úpravy:

1. pri vygenerovaní novej databázy sa do čísleníka Mzdové zložky doplnia nové mzdové zložky, v prípade exitujúcich databáz sa nasledovné MZ-ky doplnia do čísleníka Mzdové zložky - distribučné:

Pre výpočet zdravotného poistenie z dividend:

 • 035 - ZP VšZP - zamestnanec - dividendy
 • 055 - ZP Dôvoera - zamestnanec - dividendy
 • 069 - ZP Union - zamestnanec - dividendy

Poznámka:
Zamestnancovi sa do mzdových údajov na záložku Odvody podzáložku Poistenie priradí zdravotná poisťovňa klasickou formout, t.j. 2 mzdové zložky pre ZP ako pri "nedividendovom zamestnancovi" (firma + zamestnanec).

2. v číselníku Poisťovne na záložke Poistenie v editore poistenia vznikla nová časť Dividendy. Po spustení aktualizácie mzdových konštánt sa táto časť zaktualizuje len na poistnom za zamestnanca (bez ohľadu na znížený odvod) nasledovne:

Číslo MZ = pri novej databáze tu je priradené príslušné MZ z bodu 1 podľa zdravotnej poisťovne
Percento = 14
Max. VZ = € 48300,-

3. na základe tohto nastavenia bol upravený výpočet mzdy, kde u takéhoto zamestnanca sa vypočíta samostatný odvod na zdravotné poistenie z dividend

4. Platba preddavkov na poistné z dividend sa realizuje samostatnou úhradou:

Variabilný symbol - ak nemá ZP pridelený, je jeho IČO doplnené dvoma nulami sprava;
Špecifický symbol - v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR,
pričom RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý sa platba uhrádza a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend; napr. 20140288 (február 2014).

Používateľ si pre účely úhrady zdravotného poistenia z divident vytvorí v Definícii platobného príkazu, ktorým generuje platobné príkazy na úhradu zdravotného poistenia, novú položku s Typom odvodu príslušnej zdravotnej poistovne a s priradením mzdových zložiek, na ktorých sa počíta ZP z dividend

5. mesačné výkazy pre ZP z dividend a MZ pre vyplatenie dividend od účtovného obdobia 2013 budú súčasťou distribúcie 3/2014.


Novinka Novinka - Mzdové údaje - prehľad zmien

Pod súdočkom Ročné zostavy vznikol nový prehľad Mzdové údaje - prehľad zmien.

Tento prehľad slúži na zobrazenie zmien uskutočnených v mzdových údajoch cez roky (napr. zmena bankového spojenia pre mzdu na účet, zmena zaradenia zamestnanca na účtovné dimenzie (útvar, zákazku...), zmena tarifnej mzdy a paušálov, zmenu zdravotnej poistovni...). Nad označenými zamestnancovi si používateľ zvolí z miestnej ponuky akciu Vyhľadanie zmien, čím sa zobrazia Parametre pre vyhľadanie zmien, v ktorých si nadefinuje aké zmeny a za aké obdobie si chce zobraziť.

Popis parametrov pre vyhľadanie zmien:

Rozmedzie mzdových období - určíte za aké časové rozmedzie sa majú vyhľadať ďalej nadefinované mzdové údaje

Vyúčtovanie - určíte, či sa majú vyhľadať bankové spojenia pre paušály alebo pre mzdu na účet

Zobraziť iba zmeny - určíte, či sa majú z nadefinovaných mzdových údajov vyhľadať, len zmeny

Paušálne mzdové zložky - nadefinujete si, ktoré paušálne mzdové zložky chcete za zvolené obdobie vyhľadať


Novinka Novinka - Ročné daňové hlásenie za rok 2013

MF SR vydalo nové Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti... za rok 2013. Toto hlásenie používateľ vytvára nad rokom 2013 nad prehľadom Ročné zostavy/Daňový prehľad.

Na základe tejto zmeny vznikli v systéme Helios Orange nasledovné zmeny:

1.nad prehľadom Daňový prehľad akcia Parametre výstupov je možné v každej definícii parametrov výstupov doplniť na novej záložke Dedič/zástupca/správca identifikačné údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní.

2. do editora Daňové prehľadu (akcia Pohľad cez zamestnanca) bola doplnená nová položka DP SDS (dobrovoľné príspevky starobného dôchodkového sporenie (II.pilier))

3. nad prehľadom Daňový prehľad/akcia Správy/podakcia Generovanie správ pribudol nový formát správ pre elektronickú formu tohto hlásenia: Ročné hlásenie DÚ 2013 - XML

4. distribučné tlačové formuláre pre toto hlásenie budú zaradené do distribúcie v 3/2014

Poznámka:
časť IV: sem vstupujú zamestnanci, ktorí majú v 12/2013 v prehľade Ročné zúčtovanie dane nastavenú položku Stav RZD na Nepočítať alebo Iný
časť V.: sem vstupujú zamestnanci, ktorí majú v 12/2013 v prehľade Ročné zúčtovanie dane nastavenú položku Stav RZD na Počítať alebo Uzavreté


Obecné

Tip Aktuality - Čtečka informačních (RSS/ATOM) kanálů.

Tato funkcionalita slouží k odběru a zobrazení informačních kanálů v aplikaci Helios Orange. Pro správnou funkčnost je nutné připojení k internetu.

 • Aktuality jsou zobrazeny v Heliosu Orange v panelu po pravé straně v samostatné liště s názvem Aktuality
 • Panel nelze sbalit v hlavním okně a v přehledu Pomocné číselníky – Aktuality. V ostatních přehledech se panel sbalí automaticky.
 • Při kliknutí na panel Aktuality se celý panel rozbalí a zde jsou vidět jednotlivé informační kanály (jednak systémové, jednak uživatelsky definované)
 • Výchozí stav reprezentují 3 systémové informační kanály s logem Heliosu.
 • Uživatel si může přidat další informační kanály, které se budou zobrazovat pouze jemu.
 • Nový kanál lze přidat přes Pomocné číselníky – Aktuality - Nový. Tento se následně zobrazí mezi ostatními kanály v panelu Aktualit.
 • Uživatel si pořadí kanálů může měnit. Týká se to ale pouze kanálů vytvořených daným uživatelem.
 • Lze také informační kanál sbalit a to kliknutím na jeho nadpis. U každého kanálu lze nastavit, zda se po spuštění/znovunačtení bude zobrazovat sbalený, nebo rozbalený. Systémové kanály úplně sbalit nelze, zůstanou zobrazeny vždy minimálně 4 záznamy z každého ze systémových kanálů.
 • V hlavičce panelu Informační kanály je tlačítko „Obnovit“ pro znovunačtení zobrazených kanálů.
 • V hranatých závorkách u názvu každého informačního kanálu je v hranatých závorkách číslo, které ukazuje počet nepřečtených/nerozkliknutých záznamů.
 • Pokud při zadávání nového kanálu nezadáte jeho název, načte se implicitně název ze staženého informačního kanálu.


Novinka Stažení zpráv z ftp: pokud je spuštěno z automatu a na ftp nejsou žádné soubory k importu, pak nebude zobrazována info hláška.


Oběh zboží

Novinka Do přenosu zpráv oběhu zboží formátu Helios XML byly doplněny atributy textových položek: Množství pro ŘPT, Účet, Vozidlo, Zaměstnanec, Nákladový okruh, Číslo zakázky, Nákladové středisko


Novinka Z procesního okna generování zajištění došlé objednávky lze nyní přejít přes tlačítko Doklad i na výrobní plán


Novinka Do generování Vydané objednávky z Došlé objednávky byl zohledněn atribut "Lhůta naskladnění" z karty Zboží a služby. Lhůta naskladnění bude automaticky odečtena od požadovaného datumu dodání.


Novinka Do přehledů 1033 - Zajištění došlé objednávky a 1036 - Detail zajištění došlé objednávky přidána možnost přejít na Výrobní plán


Novinka Při mazání v detailu zajištění došlé objednávky přidán dotaz na mazání původního dokladu zajištění.


Novinka Upraveno a zajištěno správné přenesení datumů při používání zajištění došlé objednávky vydanou objednávkou nebo výrobním plánem. Lhůta naskladnění byla zohledněna..


Novinka Do přehledu 1033 - Zajištění došlé objednávky byla přidána vazba na aktuálního dodavatele dle kmenové karty


Oprava Při generování faktury z detailu zajištění došlé objednávky docházelo k chybnému vyhodnocení zbylého množství, pokud před tím byla již vygenerována a realizována částečná výdejka.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba Access Violation Error v zadávání položek došlých objednávek v případě zadání zboží s upozorněním a jeho následným zamítnutím (stiskem tlačítka Ne nebo Storno při dotazu s upozorněním).


Oprava Oprava podmínky atributu Kryté včas - datumy na vydané objednávce <= datum ze zajištění


Oprava Opravena chyba při vytváření Nového VČ - "Položka hmotnost musí být zadána"


Oprava Při převodu položek nacílový doklad "s editací" byla opravena chyba násobného převodu textových položek.


Pokladna

Novinka Kopie pokladního dokladu v cizí měně v případě změny data případu nepřenášela odpovídající kurz cizí měny na položky. Chyba byla odstraněna, při kopii se nyní respektují i tato nastavení na Pokladně: Automatický přepočet měn a Automatický přepočet úhrady.


Novinka Při generování pokladního dokladu z faktury se atribut Bezhotovostní (Forma úhrady) u všech vybraných faktur kontroluje i v případě, že je generování Pokladního dokladu spuštěno na základě nastavení v Konfiguraci (Fakturace - Nastavení - Generování pokladních dokladů). Pokud je Forma úhrady ve faktuře označena jako Bezhotovostní, vygenerování pokladního dokladu je podmíněno potvrzením dotazu "Chcete vygenerovat PD k bezhotovostní úhradě?".


Projekty

Novinka Přidány hromadné změny nad editaci úloh v chronologickém přehledu + editace


Splátkování a leasing

Novinka Na předmět leasingu je doplněn specifický symbol. Platební příkaz se generuje s tímto specifickým symbolem.


Účetnictví

Novinka Kontroly DPH

Nekontrolují se doklady, které jsou v účetním deníku:

 • v počátečním stavu,
 • v koncovém stavu,
 • doklady (řádky dokladů), které vznikly účtováním z Období DPH


Novinka Při smazání sdružené upomínky / penalizační faktury se smažou i jednotlivé upomínky / penalizační faktury, které ta sdružená obsahuje.


Novinka Při zápisu dokladů z přededitace do účetního deníku se v situaci, že se nedohledá kurz DPH, v procesním okně zobrazí info hlášení "Není zadán kurz měny v kurzovním lístku pro výpočet DPH". Platí pro účtování všech dokladů, kde se provádí výpočet daňových částek (nejen doklady oběhy zboží).


Novinka Upraveno chování při samovyměření v deníku. Vstup do účtového rozvrhu je iniciován pouze v případě, že je účet DPH zadán ručně a je nejednoznačný.


Novinka Na velkých účetních dokladech (cca 4 tisíce řádků) trvala aktualizace souhrnného hlášení dlouhou dobu.

Upraveno, nápočet je zrychlen.


Novinka Vzory výkazů DPH CZ 17 a 18, částka vypořádání

Při výpočtu vypořádání (nebo přepočtu koeficientu) zohledněna situace, kdy jsou všechny zálohové koeficienty v daném kalendářním roce rovny 100 a zároveň i vypořádací koeficient roven 100. Částka vypořádání je v takovém případě vždy nastavena na 0.

Při el.podání na EPO se v tomto případě (částka vypořádání = 0) nevkládá element vypor_odp ve větě 5.


Novinka Skupinová registrace DPH SK

Výpočet hodnot výkazu DPH přesměrován na tabulku "Daňová evidence".
Upraven proces účtování.

Postup:

Na straně člena:

 • přenos vlastních daňových dokladů do daňové evidence akcí "Aktualizace vlastních daňových dokladů"
 • export těchto dokladů přes formát zprávy "Skupinová registrace DPH" – Generování zpráv (spouští se přes Zprávy z přehledu období DPH)

Na straně zastupujícího člena:

 • přenos vlastních daňových dokladů do daňové evidence akcí "Aktualizace vlastních daňových dokladů"
 • import dokladů od členů přes formát zprávy "Skupinová registrace DPH" – Načtení zpráv (spouští se přes Zprávy z přehledu období DPH)
 • tisk / el.podání výkazu DPH
 • účtování období DPH (s použitím řádků kontace "Daňová povinnost (odpočet) člena")


Novinka Do číselníku "Typy změn" pro příspěvkové organizace verze CZ201402 se omylem dostaly testovací záznamy. Jsou to záznamy s typem změny 100 - 107. Po instalování nové verze bude v názvu typu změny testovacích záznamů text "NEPOUŽÍVAT !! (testovací data)". Prosíme, tyto testovací typy změn nepoužívejte. Pokud jste je již použili, je třeba je nahradit jiným platným typem změny. V některé z příštích verzí budou tyto testovací typy změn smazány.


Novinka Při účtování se přenáší z faktury správné datum kurzu.


Novinka Je upraveno přiřazování období DPH pro SK legislativu.

a) samovyměření, přiřazuje se stejné období DPH vždy jako pro směr plnění "Výstup", včetně dodatečného.
b) pro směr plnění "Vstup" se doplňuje i pro opravné nebo dodatečné období DPH.


Oprava Při pokusu o el.podání dodatečného výkazu DPH SK 2012 systém zobrazil chybu "Error converting data type nvarchar to bit" a el.podání nešlo provést.

Opraveno.


Oprava Nebylo možné mazat upomínky vystavené nad saldokontním případem.

Opraveno.


Oprava Při účtování se nerespektovalo nastavení "Celní kurz" na příslušném DUD. Opraveno


Novinka Kontrolní výkaz DPH (SK), aktualizace, export do XML, tisk.

Část C.1. KV DPH.
Když je sazba DPH > 0 (tedy 10% nebo 20%) a je vyplněn Kód KV nebo Druh KV, tak Kód KV nebo Druh KV jsou vymazány.
Když je sazba DPH > 0 (tedy 10% nebo 20%) nebo není vyplněn Kód/Druh KV (případně platí obojí zároveň),
tak MJKV je vymazána a MnozstviKV je vynulováno.
Při exportu do xml nejsou elementy MJ a Mn uvedeny.


Novinka Při kontrole dokladů před generováním souboru XML pro el.podání se kontrolují i doklady bez vazby na KV DPH a u nich je ohlášena chyba, že není vazba na KV DPH, případně chyba, že je takový doklad ve fázi "Pořízeno".


Novinka V editoru údajů pro KV DPH v účetním deníku lze nově zadat "Datum pro KV".

Toto datum, je-li zadáno, určuje, do kterého KV DPH se má doklad napočítat.
Má přednost před navázaným obdobím DPH.
Lze zadat jen po zaškrtnutí zaškrtávátka před datumem.
Dále je zde možnost zobrazit nápovědu a připojit se na stránky celní správy SK.

Datum pro KV je možno hromadně opravit na vybraných deníkových záznamech.
Přenáší se při kopírování úč.dokladů, kopii pro SH, exportu/importu úč.dokladů, rozúčtování, samovyměření a expotu/importu dokladů pro KV DPH (skupinová registrace KV DPH).


Novinka Při importu dokladů od člena je umožněn import i opravného KV do řádného a naopak. V případě dodatečného KV beze změny - vyžadována existence dodatečného KV i na straně člena.


Novinka Při kontrole dokladů pro KV DPH je pro části A.2. a B.2. je detailněji kontrolována hodnota DIČ (IČ DPH):
 • jsou odstraněny veškeré mezery zleva, zprava i uvnitř
 • je kontrolováno, zda začíná na SK
 • je kontrolována celková délka, musí mít 12 znaků
 • je kontrolováno to, že část za SK musí obsahovat pouze numerické znaky

Aktualizace KV DPH zapisuje do jednotlivých částí DIČ, kde jsou ostraněny veškeré mezery zleva, zprav i uvnitř.
Do XML výstupního souboru je generován element "Odb", který obsahuje DIČ, jen v případě, že je neprázdný.


Novinka Skupinová registraci k DPH SK a Kontrolní výkaz DPH

Nový přehled "Evidence dokladů KV DPH" v přehledu KV.
Export a import dokladů pro KV DPH přes zprávy.
Aktualizace KV DPH napočítává i doklady členů z přehledu "Evidence dokladů KV DPH".

Postup:

Na straně člena:

 • přenos vlastních daňových dokladů do evidence dokladů KV DPH akcí "Aktualizace vlastních dokladů KV DPH"
 • export těchto dokladů přes formát zprávy "Skupinová registrace KV DPH" – Generování zpráv (spouští se přes Zprávy z přehledu KV DPH)

Na straně zastupujícího člena:

 • přenos vlastních daňových dokladů do evidence dokladů KV DPH akcí "Aktualizace vlastních dokladů KV DPH"
 • import dokladů od členů přes formát zprávy "Skupinová registrace KV DPH" – Načtení zpráv (spouští se přes Zprávy z přehledu KV DPH)
 • aktualizace KV DPH
 • el.podání výkazu KV DPH


Oprava Opraveno "mizení" volby Účetnictví, Kontrolní výkaz DPH SK v hlavním menu. Ke zmizení mohlo dojít při přepínání mezi firmami, kdy se v jedné firmě kontrolní výkaz DPH používá a ve druhé ne.


Oprava U částí B.2., B.3. a C.2. KV DPH bylo možné navázat účty DPH s místem plnení "Není nárok". Pro tyto účty se do výkazu se chybně napočítala nenulová krácená částka DPH, ta musí být v tomto případě vždy 0.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka V distribuci jsou aktualizované výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty pro rok 2014.


Novinka Do hromadných změn výkazů jsou přidány tyto atributy:
 • Aktualizace
 • Stav výkazu
 • Jazyk (pro tisk)
 • Aktualizace po měsících
 • Název 2 výkazu.


Novinka Výkazy

Funkce generovat výkazy dle struktury, generovat výkazy časově a generovat plán byly skryty, protože se tato funkcionalita přesunula do soustav plánů.


Novinka Finanční analýza a plánování

Do soustav plánů je přidána akce hromadné aktualizace skutečnosti, aktualizovat lze i automatem nebo jobem. Příslušné soustavy plánů musí být označeny pro hromadnou aktualizaci.


Novinka Při exportu výkazu do XML se testuje, zda se jedná o SK subjekt podle DIČ na organizaci (TabCisOrg.DICsk).

Tato kontrola byla jako nadbytečná zrušena.


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace

Přidána podpora pojmenování exportního souboru pro přílohy.
Název bude brán z atributu Poznámka2.


Oprava Výkazy pro příspěvkové organizace

Pokud v exportované dávce byly prázdné elementy, tak se chybně exportovaly navíc tabelátory, místo pouhé mezery. Opraveno.


Novinka Finanční analýza

Při aktualizaci finanční analýzy jobem se do logu může zapsat hláška [SQLSTATE 01003] (Message 8153) Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. Hláška odstraněna.


Oprava Výkazy

Definice Výkazy - Dokumenty - Odstavec.
Při zadávání funkce @QUN nebylo možné zadat podmínku s více funkcemi, např. @QUN(SUM(Castka, TabDenik, CisloUcet = '310110' and IdObdobi = 3). Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export