Verze 2.0.2014.0100 - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka Aktualizace číselníků:
 • tarzbozi.xml - taric
 • roldop.xml, celutvar.xml - číselních celních úřadů a jejich rolí
 • badcert.xml - číselník neplatných kombinací certifikátů
 • doktyp.xml - číselník předložených podkladů a licencí


Novinka ICS Dovoz - upraven limit pro výpočet cla - 256 Kč.


Novinka Import číselníků - upraven import pro případ datumového oddělovače jiného než '.'


Fakturace

Novinka Při kopii dokladu (faktura přijatá, dobropis vydaný) se přenese konstantní symbol ze zdrojového dokladu, ale jen v případě, že neexistuje konstantní symbol u výchozího bankovního spojení.


Novinka V editoru Přijaté faktury se pole Dod. Faktura KV zobrazuje pouze pokud je zaškrtnuta konstanta Kontrolní výkaz DPH SK v globálním nastavení - Účetnictví další


Oprava Opraveno nabízení datumů na přelomu roku podle zvoleného období. Při zadávání dokladu do starého období se do Data případu předvyplní poslední den příslušného období.


Firemní aktivity

Novinka Do Kategorie aktivit přibylo zaškrtávátko Workflow. Chování a logika je shodná jako je tomu na Organizační struktuře či Období. Stromeček workflow se generuje pouze pro ty Kategorie aktivit, které ho mají zaškrtnuto. Stávající chování zůstává zachováno, jelikož všechny existující kategorie aktivit mají toto nové zaškrtávátko automaticky zaškrtnuto.


Intrastat

Novinka Region na řadách dokladů Oběhu zboží a Fakturace byl pro českou legislativu znepřístupněn, jelikož již není pro Intrastat využíván. Pro slovenskou legislativu je i nadále přístupný.


Majetek

Oprava Pokud byla vyřazována karta majetku, která měla v minulosti nadkartu, která už byla vyřazená, skončilo vyřazení na chybě 90337 'Pohyb umístění nemůže být změněn. Nadřízená karta nesmí být vyřazená.'

Opraveno


Mzdy (CZ)

Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Výkaz ZPS Oznámení o plnění povinného podílu

V přehledu Roční sestavy byla vytvořena definice výkazu ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2014)


Novinka ÚPRAVA - Platové třídy a stupně

V přehledu Platové třídy a stupně byla upravena definice položky Kód tarifu. Původně byly povoleny hodnoty v rozmezí 1-999. Rozmezí bylo upraveno na 0-999.


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Príjem vyplatený po skončení PP - predtým dlhodobo nezamestnaný

Do výpočtu mzdy bol zapracovaný spätný rozpočet SP v prípade vyplatenia príjmu po skončení PP PDN zamestnanca (§ 139b ods. 3 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov), ktorý si počas trvania PP uplatňoval odvodové zvýhodnenie na SP a to nasledovne:

1. ak bol mesačný príjem PDN zamestnanca (typ zamestnanca = Zamestnanec - DN - UP, GP (14)) vyplatený po skončení PP a v mesiaci ukončenia PP si uplatňoval odvodové zvýhodnenie PDN pre SP, tak sa pre účely posúdenia prekročenia hranice príjmu PDN platnej v mesiaci vzniku PP, spočíta vyplatený príjem po skončení PP s príjmom vyplateným v jednotlivých mesiacoch trvania PP a urči sa pomerná časť určená podľa počtu kalendárnych mesiacov trvania PP:

a. ak táto nezaokrúhlená suma NEpresiahne hranicu PDN, tak sa GP a UP zaplatí z pomernej časti príjmu vyplateného po skončení PP (vo VPP je typZec = 14)

b. ak táto nezaokrúhlená suma presiahne hranicu PDN, poistné na DP (SP, IP a PdRf) sa zaplatí z celých pomerných častí súm (jednotlivé msačné príjmy + pomerné časti príjmu vyplateného po skončení PP), poistné na GP a UP sa vypočíta z pomernej časti príjmu vyplateného po skončení PP (vo VPP je typZec = 17)

c. ak zamestnanec už v niektorom mesiaci po ukončení PP presiahol hranicu PDN a následne je mu doplatený ďalší príjem po skončení PP, tak poistné na NP, SP, IP, PvN, GP, RfS aUP sa zaplatí z pomernej časti príjmu vyplateného po skončení PP (vo VPP je typZec =1)

2. ak bol mesačný príjem PDN (typ zamestnanca = Zamestnanec - DN - UP, GP (14)) vyplatený po skončení PP a v mesiaci ukončenia PP si NEuplatňoval odvod. zvýhodnenie PDN na SP, tak sa poistné rozpočíta na mesiace kalendárneho roka, kedy naposledy trvalo SP, pričom sa berie do úvahy buď iba poistenia na GP a UP alebo poistenia NP, DP (SP, IP a RFS) a PvN podľa toho, odkedy sa ktoré poistné platilo. (t.j. použije sa "klasický" spätný rozpočet SP podľa § 139b ods. 1 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) (vo VPP v mesiacoch keď platí iba GP a UP je typZec = 14 a v mesiacoch keď platí NP, DP (SP, IP, PdRf) a PvN je typZec = 1).

Použité skratky:

 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • UP - úrazové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • DP - dôchodkové poistenie
 • SP - starobné poistenie alebo socialne poistenie
 • IP - invalidné poistenie
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • PdRf- poistenie do rezervného fondu
 • PP - pracovný pomer
 • typZec - typ zamestnanca
 • VPP - výkaz poistného a príspevkov


Novinka Novinka - Mzdový list - predtým dlhodobo nezamestnaný

Nasledovné distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. Názov -403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody) -403132 Mzdový list od 1. 1. 2009

boli doplnené o novú časť "Predtým dlhodobo nezamestnaný - odvodové zvýhodnenie".


Novinka Novinka - Mzdový list - zamestnanci s podielom na majetku zamestnávateľa

Nasledovné distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. Názov -403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody) -403132 Mzdový list od 1. 1. 2009

boli rozšírené o časť Podiel na majetku zamestnávateľa.


Novinka Novinka - Zrušenie prílohy k Potvrdeniu o zdaniteľných príjmoch 2013

Na základe zákona č. 463/2013 zo dňa 3. 12. 2013, ktorým sa novelizuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa podľa bodu:

60. v § 39 ods. 2 vypúšťa písmeno i) úhrn vyplatených príjmov v členení podľa výnimiek z platenia poistného a príspevkov zamestnanca, čím sa ruší príloha k Potvrdeniu o zdaniteľných príjmoch, ktorá platila od 1. 1. 2013.

106 § 52za odsek 3 znie:

(3) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vo vydanom potvrdení podľa § 39 ods. 5 neuviedol údaje podľa § 39 ods. 2 písm. i) v znení účinnom do 31. decembra 2013 za niektoré kalendárne mesiace roku 2013 alebo za celé zdaňovacie obdobie roku 2013, takéto potvrdenie sa bude v roku 2014 akceptovať pri vykonaní ročného zúčtovania alebo podaní daňového priznania za rok 2013 aj, ak tento zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, svojmu zamestnancovi vyplatil príjmy uvedené v mzdovom liste podľa § 39 ods. 2 písm. i) v znení účinnom do 31. decembra 2013.

Citujeme odôvodnenie
Navrhovaná úprava vyplynula z potrieb praxe, keď vyplňovanie prílohy k potvrdeniu o príjmoch obsahujúcej statusy poistencov na sociálne a zdravotné poistenie bolo pre zamestnávateľov administratívne náročné, pričom príloha nebola dostatočne využiteľná na účely kontroly povinného poistného na zdravotné a na sociálne poistenie. Úpravou sa vyplňovanie týchto údajov ruší a zároveň sa stanovuje povinnosť pre finančné riaditeľstvo určiť vzor tlačiva, ktorým je „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za obdobie (kalendárny rok)“. Ustanovenie sa legislatívne spresňuje z dôvodu právnej istoty pri vystavovaní dokladu zamestnávateľom.

Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi napr. príjem z dohody mimo pracovného pomeru a na účely niektorého zo statusov poistencov sociálneho poistenia pri vydaní potvrdenia za zdaňovacie obdobie 2013 údaje určené formou prílohy k potvrdeniu o príjmoch nevyplnil, takéto potvrdenie sa bude v roku 2014 akceptovať aj pri podávaní daňového priznania alebo pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2013. Údaje v potvrdeniach potrebné na daňové účely nebudú touto úpravou dotknuté.

Na základe tohto ustanovenia bola v systéme Helios Orange príloha z nasledovných distribučných tlačových formulárov zrušená:
Sys.č. Názov

 • -403225 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2013 za súbežné PP
 • -403226 Potvrdenie o zúčt. príjm. 2013 za rod. číslo


Novinka Novinka - Registračný list zamestnávateľa od 1. 1. 2014

Nad prehľadom Registračný list zamestnávateľa (cesta: Registračné listy FO) vznikol nový distribučný tlačový formulár: Sys.č. Názov -400419 Registračný list zamestnávateľa od 1.1.2014

Zároveň v editore Registračného listu zamestnávateľa na záložke 1 - Registračný list v sekcii [2] Štatutárny zástupca na záložkách Zástupca a Zástupca 2 pribudli nové položky Dátum od a Dátum do. Do týchto položiek zamestnávateľ zadá ku každému štatutárnemu zástupcovi obdobie, počas ktorého plní štatutárny zástupca svoju funkciu.


Novinka Úprava - 90 dní nemocenského poistenia - predtým dlhodobo nezamestnaný

Bolo zapracované nové zisťovanie trvania NP pri výpočte DVZ pri PDN zamestnancovi, ktorý v čase vzniku DPN nemá už uplatnené odvodové zvýhodnenie PDN pre SP, tak, že sa trvanie nemocenského poistenia a rozhodné obdobie počíta od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom začal platil nemocenské poistenie.

Použité skratky:

 • NP - nemocenské poistenie
 • DPN - dočasná pracovná neshopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • SP - sociálne poistenie


Novinka Úprava - Prerušené poistenie a ukončený PP a vyplatený príjem

Ak prerušenie poistenia trvá do dňa ukončenia PP a tento deň nie je posledným kalendárnym dňom mesiaca tak sa v prehľade Výpočet mzdy položka Stav sociálneho poistenia nastavila na hodnotu "Trvá" a mala byť na hodnotu "Prerušené", čím nedošlo k spätnému rozpočítaniu sociálneho poistenia v prípade vyplateného príjmu, do posledného kalendárneho roka pred prerušením poistenia.

Upravené

Príklad:
Rodičovská dovolenka trvala od 15. 11. 2012 do 15. 11. 2013 - prerušené poistenie
Pracovný pomer skončil dńa 15. 11. 2013 a ZÁROVEŇ mal v 11/2013 preplatenú nevyčerpanú dovolenku na zotavanie

Riešenie: Vo výpočte za 11/2013 u tohto zamestnanca bude položka Stav sociálneho poistenia nastavený na hodnotu "Prerušené" a dôjde k spätnému rozpočítanie sociálneho poistenia do obdobia pred 15. 11. 2012 z príjmu vyplateného v 11/2013.

Upozornenie:
Ak počas updatu systému Helios Orange na túto verziu už máte vypočítané mzdy a vyskytujú sa u Vas takéto prípady, je nutné spustiť prepočet týchto vypočítaných miezd pomocou akcie Prepočet miezd/Označené.


Novinka Úprava - Dohadné položky za nevyčerpanú dovolenku - zostatok MR

Ak zamestnancovi, ktorému vznikol PP po 1. 1. kalendárneho roka, za ktorý sa DP za nevyčerpanú dovolenku generujú, prináleží vyšši nárok BR ako zákonný, napr. je navýšený o zostatok nevyčerpanej dovolenky od predchádzajúceho zamestnávateľa, sa prenáša do dohadných položiek zostatok v maximálnej výške súčtu položky Zostatok MR a Nárok BR z 12. mesiaca kalendárneho roka, za ktorý sa DP generujú. Ak PP vznikol pred 1. 1.vrátane, tak je maximálna výška zostatku MR vo výške položky Nárok BR z 12. mesiaca kalendárneho roka, za ktorý s DP generujú.

Príklad:
PP vznikol 16. 9. 2013
Nárok BR = 8,5 dňa
Čerpaná dovolenka = 4 dni
Zamestnec má nárok na dovolenku nevyčerpanú u predchádzajúceho zamestnávateľa = 9,5 dňa
Zostatok dovolenky = 14

Riešenie:
Do položky Zostatok MR používateľ zadá hodnotu 9,5 dňa, čím sa mu po uzavretí roka 2013 do Mzdových údajov ako aj do generovania DP dostane zostatok 14 dní. Ak by tento zamestnanec mal vznik PP napr. 20. 12. 2012, tak sa mu do Mzdových údajov prenesie zostatok 14 dní, ale do generovania DP max. 8,5 dňa (lebo zostatok MR 9,5 dňa patrí do dohadných položiek roku 2012.


Novinka Novinka - VPP platný od obdobia zúčtovania 12/2013

Dňa 7. 1. 2014 uverejnila Sociálna poisťovňa novú štruktúru a tlačivá VPP platné od obdobia zúčtovania 1/2014 (t.j. za prjem zúčtovaný v 12/2013). Zmeny oproti doteraz platnému VPP:

pribudol povinný element <fOsoba> s popisom: FO, ktorá plní povinnosti voči SP (mzdová učtáreň). Obsahuje <priezvisko>, <meno>, <tel> a <e-mail>
- element <icz> bol premenovaný na <variabilnySymbol>
- element <dic> bol rozšírený o možnosť zadať zahraničný identifikátor (napr. HRA 12345) - maximálny počet znakov je 13. Slovenský identifikátor DIČ sa uvádza naďalej v tvare. čísla, 8 alebo 10 miest
- pribudol nepovinný element <pocDniObdobia> , počet dní obdobia podľa § 26 (uvádza sa pri type zamestnanca 14 - ZECDN)
- pribudli nepovinné elementy <vylucDobyObdobieOd>, <vylucDobyObdobieDo> a <vylucDobyTrva> pre uvádzanie kalendárnych dní vylúčených dôb v špecifických situáciách
- v rámci elementu <ucet> ostala už len jedna možnosť a to zadanie len IBAN-u, nie čísla účtu a kódu banky. Názov banky ostáva.
- „číselník“ ZamestnanecType bol rozšírený o hodnotu „ZECDN“ - Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona v znení účinnom od 01.11. 2013 a „ZECDNSDP“
Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013


Dňa 9. 1. 2014 uverejnila Sociálna poisťovňa Oznam o zasielaní Výkazov poistného a príspevkov.

Z dôvodu veľkého počtu dotazov ohľadom nemožnosti zaslať Výkaz poistného a príspevkov (resp. Mesačný výkaz poistného a príspevkov) oznamujeme, že dokumenty, ktoré majú v hlavičke titulnej strany obdobie 012014 (bez ohľadu na prílohu) nie je možné momentálne zasielať.

Zasielanie uvedených dokumentov bude dostupné najneskôr počas 4-tého týždňa roku 2014.

Termín predloženia spomenutých dokumentov spadá do mesiaca február 2014, tzn. povinnosti zamestnávateľa je možné s dostatočným predstihom splniť.

Dôvodom je zapracovanie nových údajov na uvedené dokumenty v zmysle novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Nové XSD schémy dokumentov spolu s popisom zmien pre zhotoviteľov mzdových softvérov a tlačovou správou pre verejnosť boli zverejnené dňa 7.1.2014.


Na základe tejto zmeny boli do systému Helios Orange zapracované zmeny v povinných elementoch. Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní pribudli:
1. nový distribučný tlačový formulár:
-403293 - SP - komplet od 1. 1. 2014 (VPP)

2. do prehľadu Definícia správ bola táto zmena zapracovaná do pôvodnej definície správ:
VPP 2013 - XML


UPOZORNENIE:
Podľa posledného usmernenia vydaného MPSVaR SR v záhlaví tlačiva vypĺňa zamestnávateľ okienko „Príjmy zúčtované v mesiaci“, kde uvádza mesiac, v ktorom sa príjem zúčtováva (nie za ktorý sa zúčtováva). To tiež znamená, že poistné je splatné a výkaz sa musí predložiť najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca (ak je príjem zúčtovaný v januári 2014 za december 2013, tak výkaz sa musí predložiť a poistné zaplatiť do 8. 2. 2014)

Oběh zboží

Novinka Pro funkci Generování výdejky z exp.příkazu lze na definici řady dokladu nakonfigurovat na záložce 4-Návazné doklad atribut Datum případu návazného dokladu. Možnost konfigurace byla rozšířena o volbu "Termín dodávky návaz.dokladu". V případě prázdného termínu dosadí aktuální datum.


Novinka U těch skladových karet, u kterých je chyba ve stavu výrobních čísel, lze opravit stav na stavu výrobních čísel. Chyba je pro tento případ definována tak, že součet množství na výrobních číslech je větší než množství na stavu skladu.


Novinka Výkaz pro výrobce, dovozce a prodejce lihu podle zákona 307/2013 sb. byl rozšířen o položky VraceniUvolneni a VraceniVolnyObeh, které se generují ze storna výdeje. Dále byl zaveden filtr na minimální objem balení 60ml včetně.


Oprava Opravena chyba při generování XML souboru výkazu pro výrobce, dovozce a prodejce lihu podle zákona 307/2013 sb. při zpracování více různých záznamů se stejným IČ. Ve výsledném XML souboru mohlo dojít ke zdvojení.


Oprava Došlé objednávky

Opravena chyba v zobrazení editoru Zajištění stavem jiného skladu, kde některé prvky nebyly viditelné. Funkce tlačítek přidány do kontextové nabídky.


Oprava Opraveno nabízení datumů na přelomu roku podle zvoleného období. Při zadávání dokladu do starého období se do Data případu předvyplní poslední den příslušného období.


Pokladna

Novinka Hromadné generování pokladního dokladu z faktury - pokud všechny řady dokladů vybraných faktur mají nastaven v údaji "Pokladna - Datum" hodnotu "Datum faktury", potom se nový pokladní doklad vygeneruje s datem případu převzatým z vybraných faktur,


Oprava Po opravě kurzu cizí měny při přechodu na další položku pokladního dokladu za použití "zelené šipky" mohlo docházet k výpisu chyby "Access violation ...". Tento chybový stav byl odstraněn.


Oprava Nad přehledem přijatých faktur při volbě akce "Pokladní doklady - Přehled" a následně výběru "Nový" mohlo docházet k výpisu chybové zprávy "Field 'Mena' not found". Chyba byla odstraněna.


Oprava Pokud bylo nastaveno číslování zvlášť pro Příjmové a zvlášť pro Výdajové doklady, a přitom bylo v obou případech číslování nastaveno od stejného čísla, při změně typu pokladního dokladu mohlo docházet k chybovému hlášení "Duplicitní označení - nelze vložit záznam !". Chyba byla odstraněna.


Řízení peněžních toků

Novinka V dokladech ŘPT se nezobrazovala částka CM ze salda. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Nová verze číselníku syntetických účtů pro příspěvkové organizace CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_07.TXT pro CZ legislativu rok 2014.

TXT vzorový soubor leží v adresáři SYSTEM, lze naimportovat do přehledu syntetických účtů.


Novinka V nové distribuci jsou původní formuláře:
 • -227 Vzájemné zápočty - faktury (samostatný řádek) EU
 • -217 Vzájemné zápočty - saldo CM - rozpis faktur
 • -216 Vzájemné zápočty - saldo - rozpis faktur
 • -199 Vzájemné zápočty - saldo CM
 • -124 Vzájemné zápočty - saldo
 • - 10 Vzájemné zápočty - faktury (společný řádek) EU

nahrazeny novými:

 • -1015 Vzájemné zápočty fa (samostatný řádek) - 2014
 • -1014 Vzájemné zápočty fa (společný řádek) - 2014
 • -1013 Vzájemné zápočty - saldo CM - rozpis faktur - 2014
 • -1012 Vzájemné zápočty - saldo - rozpis faktur - 2014
 • -1011 Vzájemné zápočty - saldo CM - 2014
 • -1010 Vzájemné zápočty - saldo - 2014


Novinka Kontrolní výkaz DPH SK:

a) Pro části KV A.1., A.2., B.1., B.2., C.1. a C.2. je kontrolováno zadání IČ DPH (buď přímo na daňovém řádku nebo jednoznačné v rámci dokladu). Mohou nastat 2 chyby:

 • IČ DPH není zadáno
 • IČ DPH není jednoznačné

b) Je kontrolována sazba DPH - může být jen 0, 10 nebo 20%, je-li sazba DPH prázdná nebo jiná, je zahlášena chyba.
c) Při výběru účtů DPH na jednotlivé části KV je umožněno vybírat jen účty DPH s místem plnění Ostatní se sazbou DPH 0, 10 nebo 20%.
d) Při výběru účtů DPH na část B.1. KV je umožněno vybírat jen účty DPH s místem plnění Samovyměření
e) Při výběru účtů DPH na část C.2. KV je umožněno vybírat účty DPH s místem plnění Ostatní nebo Samovyměření


Novinka Pro vzor výkazu DPH CZ18 je při uzavírání výkazu prováděna kontrola na hodnotu kódu zdaňovacího plnění násl.roku. Jsou povoleny hodnoty:

prázdný, Q a M.
Je upraven text nápovědy v editoru období DPH.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Helios Controlling, Finanční analýza. Ukazatel nebo člen ukazatele se způsobem Řádek hodnot výkazu se může nově odkazovat na výkaz v jiné sestavě i přidáním sestavy akcí Sestava pro ukazatel výkaz na navázaných ukazatelích na sestavě finanční analýzy. Tato varianta má přednost před původními variantami.


Novinka Datový sklad

Aktualizaci dat datového skladu lze alternativně provést i kumulativně. Data jsou v nových přehledech.


Novinka Výkazy a reporty, označený výkaz lze zaktualizovat a zobrazit po měsících s mezisoučty za čtvrtletí, pololetí a rok. Bez kumulace a kumulativně: Výkazy a reporty, označený výkaz, akce Aktualizace po měsících a Zobrazit po měsících.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export