Verze 2.0.2013.1200 - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ECS Vývoz, oprava kontroly QP299

JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Z“ (Předchozí evidence) a současně příznak „Předčasný vývoz rovnocenného zboží“ =1 (ANO).“
PAK element „Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny“ MŮŽE být uveden
JINAK element „Zbožový kód předčasně vyvážené rovnocenné suroviny“ NESMÍ být uveden.


Novinka ECS Vývoz - oprava kontroly QP396

závěry a volba splnění podmínek neuvedení závěr se bude kontrolovat pouze pro modul NCTS Vydaný.


Colné prípady (SK)

Novinka Archivace zpráv - přidána podpora archivace pluginových zpráv - komunikace s celní správou SK.


Fakturace

Novinka Při platbě na nezveřejněný bankovní účet se zohledňuje minimální částka zadaná v globální konfiguraci: DPH - Zajištění DPH - Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet. Implicintí hodnota je 700.000,- Kontrola se aplikuje při uložení faktury - stisku tlačítka OK. Obdobně po opravě faktury při stisku tlačítka OK.


Novinka V akci "Pokladní doklady - Přehled.." nad fakturami lze vytvořit z označené faktury nový pokladní doklad. Pokud se měna označené faktury a vybrané pokladny liší, zobrazí se dotaz

Vytvořit pokl.doklad v pokladně (číslo, měna a název pokladny)?

Pro odpověď "ANO" vytváření PD pokračuje beze změn, pro odpověď "NE" se znovu zobrazí k výběru seznam pokladen, avšak pouze těch, které mají Měnu shodnou s měnou faktury,


Oprava Ve faktuře je na Def.OK nastaveno, aby se otevřel nový doklad. Pokud je editor uložen pomocí Def.OK a kurzor je v dané chvíli na záložce č.3, nový doklad se otevřel opět na záložce číslo 3.

Opraveno, nový doklad se otevře na záložce 1.


Oprava Ve faktuře vydané je zadaná pouze daňová záloha, která je zúčtovávána. V seznamu položek jsou položky se stejnou sazbou DPH. Při zobrazení rekapitulace DPH pouze za tento doklad je vše OK.

Pokud se však označí více dokladů a zvolí se z menu Rekapitulace DPH, v seznamu se nezobrazila výše zmíněna faktura.
Opraveno.


Oprava Pro zakázanou organizaci bylo možné vytvořit kopii faktury.

Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Do přehledu Email ve firemních aktivitách přidány dva atributy:

Existuje Aktivita a Existuje úkol. Ukazují, zda byla z emailu generována/připojena aktivita nebo úkol.
Totéž i z druhé strany. Do přehledů Aktivit a Úkolů přidány atributy Existuje email, které ukazují, zda je aktivita nebo úkol vygenerována nebo připojena k emailu.


Novinka Při generování faktury vydané z podkladů k fakturaci se nyní dotahují přednastavené poznámky, stejně jako tomu je při vytváření faktury vydané ručně.


Novinka Umožněno vždy smazat email v přehledu Email ve Firemních aktivitách.

Nebylo možno smazat email, pokud z/na něj byl/a vygenerována/připojena aktivita nebo úkol.
Upraveno.


Novinka Editor úkolu, záložka fakturace. V okamžiku, kdy byl vygenerován první podklad k úkolu, byla zakázána editace veškerých polí na této záložce.

Nově bude zakázána editace pole "Typ ceny" a všech tří fakturačních položek. Všechny ostatní pole je možno libovolně editovat.


Intrastat

Novinka Při přechodu na novou verzi se zkopírují aktuální celní nomenklatury + doplňkové kódy + statistické znaky na kmeni zboží do hodnot minulého roku - nutné pro hlášení Intrastat za rok 2013.
Upozornění Upozornění:

Po instalaci této verze proveďte jako první krok v modulu Intastat v roce 2014 Import celního sazebníku. Tím se vám zaktualizuje celní sazebník minulého roku, který je nutný pro hlášení za 2013.

Pokud budete po upgradu na tuto verzi dodatečně přidávat karty zboží, které budou vstupovat do hlášení za rok 2013, bude u nich nutné vyplnit údaje pro Intrastat za předchozí rok (editor karty zboží - Ctrl+R /Další údaje/, záložka 2 - Další údaje, Celní nomenklatura + doplňkový kód + statistický znak).


Mzdy (CZ)

Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Doba poskytování náhrady za pracovní neschopnost

Od 1. 1. 2014 bude hradit zaměstnavatel náhradu mzdy opět pouze v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti (změna § 192 a § 194 ZP). Náhrada mzdy nenáleží i nadále za první 3 pracovní dny nebo svátky, nejvýše za 24 neodpracovaných hodin v rámci těchto dnů.

Dnem 1. 1. 2014 se rovněž mění § 23 zákona 187/2006 Sb. o NP, kde zůstává, že nárok na nemocenské má pojištěnec, trvá-li pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dnů. V § 28 téhož zákona zůstává, že nemocenské se poživatelům starobního a invalidního důchodu 3 stupně bude poskytovat maximálně 70 kal. dnů.

Upozornění Upozornění:

U nemocí vzniklých do 31.12.2013 a pokračujících v roce 2014 se platí náhrada do 21.KD a nemocenské od 22.KD.
U nemocí vzniklých od 1.1.2014 se platí náhrada do 14.KD, nemocenské od 15.KD


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Zaměstnání malého rozsahu, dopad na odvod sociálního a zdravotního pojištění

V 187/2006 Sb § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.

V případě zaměstnání malého rozsahu se dosažení RP posuzuje za měsíc podle úhrnu ze všech zaměstnání MR zaměstnance u jednoho plátce (obdobně jako u DPP, jen limit je nižší a to 2500).
Nesčítají se zaměstnání MR a DPP – tyto typy pracacovníhc poměrů se vyhodnocují samostatně.

Zákon o zdravotním pojištění nezná pojem malý rozsah obsahuje pouze právní úpravy týkající se:

a) osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti
Pokud příjem na základě dohody o pracovní činnosti nedosáhne v rozhodném období kalendářního měsíce částky 2 500 Kč, nepovažuje se osoba ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu u zdravotní pojišťovny nepřihlašuje, a je-li jako zaměstnanec přihlášena, musí ji na příslušný kalendářní měsíc odhlásit. Pro posouzení této situace (vzniku zaměstnání) není důležité, zda osoba pracovala po celý kalendářní měsíc, nebo jen po jeho část, rozhoduje výhradně zúčtovaná výše příjmu za rozhodné období kalendářního měsíce. Současně platí, že příjmy na základě dohody o pracovní činnosti do 2 500 Kč se ve zdravotním pojištění pro účely vzniku zaměstnání nesčítají, ať už se jedná o dohody u jednoho zaměstnavatele nebo u více zaměstnavatelů. Ve zdravotním pojištění není právní opora pro sčítání takových příjmů.

b) členů družstev ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) bodu 4 z. č. 48/1997 Sb.
V roce 2014 se ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažuje člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a nedosáhl v příslušném kalendářním měsíci započitatelného příjmu 2 500 Kč. V této souvislosti platí, že i výkon funkce v orgánu družstva se vždy považuje za výkon práce pro družstvo, proto z příjmu funkcionáře družstva za vykonanou práci (není-li tento v pracovněprávním vztahu k družstvu) se pojistné odvádí pouze ze zúčtovaného příjmu v částce 2 500 Kč a vyšší.

c) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby
Jedná se o nepříliš početnou skupinu osob – zaměstnanců, u kterých je taktéž rozhodnou částkou 2 500 Kč.


Změny provedené v Helios Orange:

Nastavení mzdových údajů v případě zaměstnání malého rozsahu se oproti loňským rokům nemění. Co se mění je způsob výpočtu odvodu sociální pojištění v případě více pracovních poměrů malého rozsahu jednoho zaměstnance.

Pokud při výpočtu mzdy pracovního poměru MR je dosažena hranice 2 500 je automaticky proveden výpočet odvodů SP. Pokud existují další výpočty pracovních poměrů MR zaměstnance (posuzuje se dle rodného čísla zaměstnance) musí se tyto výpočty nechat přepočítat pomocí akce místní nabídky Přepočet mezd, chybné. Pokud přepočet neprovedete, bude u těchto výpočtů nastaven chybový stav "DPP/MR-hranice".

Po měsíční uzávěrce zaměstnance se každému pracovnímu poměru MR vygeneruje Roční evidenční list důchodového pojištění, který je vyplněn dle metodiky pro zaměstnání malého rozsahu. ELDP je generován v případě, došlo li v rámci pracovního poměru k prvnímu odvodu SP.

V přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ je funkcionalita upravena o pořízení přihlášek a odhlášek pro druh pracovního poměru MR.Oznámení typu přihláška je vygenerována v případě prvního odvodu SP za pracovní poměr zaměstnance (generování je závyslé na výpočtu mzdy pracovního poměru) nebo je ji možné vygenerovat ihned při zadání pracovního poměru v přehledu mzdových údajů.


Novinka NOVINKA - legislativa 2014 - Zaměstnanec podepsal/nepodepsal prohlášení poplatníka

V editoru mzdových údajů zaměstnance byla na záložce Odvody podzáložka Daně přidána položka Podepsané Prohlášení. V případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka je nutné položku zatrhnout.

V případě, že budete chtít zadat slevy na dani a položky nebude zatržena, budete upozorněni hláškou.

Nelze uplatnit slevy na dani v případě nepodepsaného prohlášení poplatníka. Pokračovat?

Podepsané Prohlášení nejde zatrhnout v případě, že zvolený typ daně je srážkovou daní.

Pro hromadné zadání položky je možné použít akci místní nabídky v přehledu mzdových údajů Podepsané prohlášení, Nastav u vybraných zaměstnanců nebo Zruš u vybraných zaměstnanců. V procesním okně můžete sledovat výsledek změny položky. Při hromadné změně položky probíhají stejné kontroly jako při uzavření editoru mzdových údajů.

Položka je viditelná až od roku 2014.

Upozornění Upozornění:

Položka není po výpočtu mzdy v měsíci zablokována, je jí možné upravit. Slouží hlavně pro tisk Potvrzení o výši příjmů. V případě, že je chybně uvedeno ve výkazu podepsal - nepodepsal, je možné daný měsíc odemknout, otevřít uzávěrku zaměstnance upravit položku a znovu uzavřít.


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Hranice srážkové daně

Zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně.

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP, sekce Speciální daňové sazby, došlo ke změnám ve speciální sazbě daně číslo 1 (Typ 1):

 • Položka Hranice [Kč] byla upravena na 10 000 Kč.


Novinka NOVINKA - legislativa 2014 - Zálohová a srážková daň

§ 6 odst. 4 zák. č. 586/1992 SB.:
Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odstavce 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7.

V přehledu mzdových údajů je možné na záložce Odvody podzáložka Daně zvolit položku Typ daně, která je podle mzdových konstant nastavena na srážkovou daň, pouze v případě, že pracovní poměr je dohoda o provedení práce.

Pokud existuje nesrovnalost, že pracovní poměr není dohoda o provedení práce a má nastaven v položce typ daně srážkovou daň, jste na situaci upozorněni během lednových výplat při vstupu do přehledu Mzdové údaje nebo při zadání první vypočítané mzdy v přehledu Výpočet mzdy.

Upozornění:
Při ukončení pracovního poměru zůstává nastaven typ daně stejný, nemění se na typ daně 1 (srážková daň). Smažou se však všechny slevy na dani a daňová zvýhodnění.


Novinka ÚPRAVA - legislativa 2014 - Plugin vyúčtování zálohové a srážkové daně

586/1992 Sb. § 38j

(5) Plátce daně je povinen podat správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku; pokud plátce daně podá toto vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.
V případě srážkové daně je termín pro podání vyúčtování 1. Duben.

(6) Plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3, má povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.

Byl upraven plugin pro elektronické odesílání vyúčtování daněz příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou pro podání za zdaňovací období 2013.

Vyúčtování daněz příjmů ze závislé činnosti
V části I. se neobsazují sloupce 6 a 7 a mění se výpočet sloupce 8, kde se sčítají pouze sloupce 4 a 5.
V části II. se neobsazují řádky 6 a 7 a mění se vypočet řádku 8. Vzorec výpočtu je ř. 1 – ř. 2 + ř. 3 – ř. 4 + ř. 5.

Daň vybíraná srážkou
V části I. se neobsazují sloupce 4, 5 a 8.
V části II. se neobsazují řádky 2 a 3 a mění se vypočet řádku 5. Vzorec výpočtu je ř. 4 – ř. 1.

Zároveň se mění tiskopisy pro opis vyúčtování
Vyúčtování daněz příjmů ze závislé činnosti
Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 19
Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 13
Přehled souhrnných údajů-vzor č.10 (str.3)
Přehled souhrnných údajů-vzor č.10 (str.2)
Přehled souhrnných údajů-vzor č.10 (str.1 a 2)
Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.3-vzor č. 14
Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.4-vzor č. 9

Daň vybíraná srážkou
Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 16
Vyúčtování srážkové daně-Příloha č.1- vzor č. 12


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 283 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 188,67 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 547,17 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Změna redukčních hranic pro DVZ a redukovaný průměrný výdělek pro náhrady č. 310/2011 Sb..

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Byly upraveny nové redukční hranice pro náhrady:

Redukční hranice pro náhrady:

 • 151,38 Kč
 • 227,15 Kč
 • 454,13 Kč

Výpočet pokračující nemoci bere redukční hranice z vybraného období, kde se pokračující pracovní neschopnost likviduje.

Dále se mění redukční hranice pro nemocenské dávky. Z hlediska výpočtu nemocenských dávek vás tyto hodnoty nezajímají /počítá ČSSZ/, nicméně tyto hodnoty pro orientaci jsou v Konstantách nastaveny.

Redukční hranice pro nemocenské dávky:

 • 865 Kč
 • 1 298 Kč
 • 2 595 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Zvýšení limitu pro odpočet daru na veřejně prospěšné účely

Došlo ke zvýšení maximálního limitu pro odpočet daru na veřejně prospěšné účely, a to na 15% u fyzických osob.

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Daně, sekce Slevy a odpočty, došlo ke změně:
Roční odpočitatelná položka N_DA, Nezdanitelná částka na dary se zvýšila na 15%.


Novinka UPRAVENO - legislativa 2014 - Maximální vyměřovací základ na SP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění došlo k těmto změnám:

 • Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 1 245 216 Kč


Novinka NOVINKA - legislativa 2014 - Solidární zvýšení daně

Pro roky 2013 až 2015 je zavedene solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Vzhledem ke změně průměrné mzdy je nyní hranice platná pro rok 2014 103 768 Kč.


Novinka Novinka - Účtování mezd - Tiskové formuláře

Nad přehledem Účtování mezd je nově možné vytvářet tiskové formuláře (tj. jsou zpřístupněné volby Tisk/Tisk formulářem Tisk formulářem - jednotlivě)


Oprava ÚPRAVA Stravenky

V případě vstupu do přehledu Stravenky pod výpočtem mzdy mohlo dojít k zobrazení chyby

Cannot resolve the collation conglict between „Czech_CI_AS“ and „SQL_Czech_CP1250_CI_AS“ in the equal to operation.

K problému docházelo pokud třídění databáze bylo jiné než "Czech_CI_AS"

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - Nekrátenie VZ na GP pri PDN na SP

Ustanovenie § 138 ods. 12 zákona o sociálnom poistení o alikvotnom maximálnom vymeriavacom základe na platenie poistného na garančné poistenie sa u zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení v znení účinnom od 1. novembra 2013 neuplatňuje. Platí ustanovenie o mesačnom maximálnom vymeriavacom základe na platenie poistného na garančné poistenie.

Na základe tohto ustanovenia bol upravený v systéme Helios Orange výpočet VZ na GP pri zamestnancoch s odvodovou úľavou na SP, u ktorých sa nekráti VZ na GP, t.j. VZ na GP je rovný vyplatenému prijmu po zohľadnení nekráteného maximálneho mesačného VZ.

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • GP - garančné poistenie
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • SP - sociálne poistenie


Novinka Novinka - Výpočet DVZ pre PDN

Od 1.11.2013 majú podľa § 2 ods. 1 písm. b./ zákona č. 462/2003 Z. z. nárok na náhradu príjmu počas prvých 10 dní práceneschopnosti aj zamestnanci, ktorí nie sú z dôvodu uplatňovania odvodového zvýhodnenia PDN na SP povinne nemocensky poistení.

DVZ sa u týchto zamestnancov počíta ako podiel PMZ na pracovnoprávne účely (§ 134 Zákonníka práce) platný v štvrťroku, v ktorom začala pracovnáneschopnosť a konštanty 30,4167 (§ 8 ods. 8 zákona č. 462/2003 Z. z.). DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nadol.

PMZ sa zistí tak, že platný PHZ k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. PMZ sa zaokrúľuje na 2 desatinné mesta nahor.

Na základe týchto zmien bol do systému Helios Orange zapracovaný nový výpočet náhrady príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti PDN zamestnanca s odvodovým zvýhodnením na sociálne poistenie. Takto vypočítané DVZ sa nezapisuje do prehľadu Zamestnanci/Priemery. V prípade, že v danom mesiaci neexistuje platný PHZ, vypočíta sa PPHZ.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • PDN - predtým dlhodo nezamestnaný
 • PMZ - priemerný mesačný zárobok
 • PHZ - priemerný hodinový zárobok
 • PPHZ - pravdepodobný priemerný hodinový zárobok


Novinka UPOZORNENIE - SEPA platby - doplnenie IBAN k bankovým spojeniam

Ako sme už avizovali dňa 30. 8. 2013 v našej Poradni SK, je nutné, aby ste si postupne doplnili pri každom aktívnom bankovom spojení IBAN formát účtu. Zároveň odporúčame pri zakladaní nových bankových spojení automaticky dopĺňať aj IBAN formát účtu. Toto doplnenie IBAN formátu účtu je nutné nie len pre bankové spojenia zamestnancov, ale aj pre bankové spojenia štátnych inštitúcií (napr. zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a pod.) ako aj komerčných bankových inštitúcii (napr. dôchodkové doplnkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, poisťovne a pod.)

Nad každým bankovým spojením máte k dispozícii v systéme Helios Orange akciu Konverzia IBAN/Doplniť IBAN, ktorá funguje nad označenými záznamami, čiže doplnenie IBAN formátu účtu je možné vykonať aj hromadne.

POZOR: Akcia Vám zabezpečí doplnenie IBAN formátu účtu zo zadefinovaného účtu len pre české a slovenské banky ako aj zmenu IBAN formátu na číslo účtu.

Podrobnejšie informácie ohľadom SEPA platieb nájdete v našej Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Novinky_vo_verzii_2.0.2013.0801

Ako aj na našom webe:
http://www.helios.eu/helios-sepa.html


Novinka Úprava - Generovanie kontácií

Ak aktuálne nastavené druhy poistenia na mzdovej karte zamestnanca sú iné ako druhy poistenia v mesiacoch, do ktorých sa vykonáva spätný rozpočet sociálneho poistenia, generovanie kontácií nevytvorilo kontácie pre tieto druhy poistenia, ktoré neboli aktuálne na mzdovej karte zamestnanca (napr. pri priznaní dôchodkov počas trvania PP).

Generovanie kontácií miezd bolo upravené.

UPOZORNENIE:
Zároveň touto úpravou sa môžu do vygenerovaných kontácií dostať aj mzdové zložky, ktoré používateľ použil v prípade ručných korekcií poistného. Stále platí, ak na mzdovú zložku nie je priradená kontácia, nedostane sa táto mzdová zložka do účtovného dokladu.


Novinka ZMENA - Posudzovanie hraničnej sumy - dlhodobo nezamestnaný pre ZP

Na základe umernenia MZ SR sa považuje za príjem na účely posúdenia hraničnej sumy pri odvodovom zvýhodnení predtým dlhodobo nezamestnaného občana pre účely zdravotného poistenia:

"Za zárobkovú činnosť sa podľa § 10b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. nepokladá činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu, (Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu, 25) ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak."

Z uvedeného vyplýva, že pre posúdenie hranice príjmu pre uplatnenie odvodovej úľavy na zdravotné poistenie sa posudzujú príjmy zamestnanca, ktoré sú zahrnuté v jeho vymeriavacom základe na zdravotné poistenie..

Na základe tohto usmernenia bolo toto posudzovanie príjmu v systéme Helios Orange upravené tak, aby sa do príjmu napočítavali všetky vyplatené príjmy na pracovnom pomere, na ktorom je uplatnené odvodové zvýhodnenie DN pre ZP a ktoré zároveň vstupujú do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie.

POZOR:: Pre posudzovanie výšky príjmu DN pre účely uplatnenia odvodového zvýhodnenia DN pre sociálne poistenie sú príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu garančného poistenia.


Novinka Novinka - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2013

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

 • -403012 - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2013

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

(C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
(C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
(C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
(E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka Novinka - Registračný list fyzických osôb platný od 30. 12. 2013

V zmysle zákona č.338/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení § 4, ktorý znie:
"(4) Zamestnanec na účely garančného poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančné poistenie, okrem zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa."

Zároveň sa mení štruktúra eRLFO, ktorá platí od 30. 12: 2013, ktorá obsahuje nasledovné zmeny:

 • element <icz> bol premenovaný na <variabilnySymbol>
 • element <dic> bol rozšírený o možnosť zadať identifikačný údaj pre zahraničného zamestnávateľa - akýkoľvek identifikačný kód pridelený v zahraničí
 • element <vystavenie> bol doplnený o nové povinné elementy <tel> a <mail>
 • do elementov <identFODopl> a <identFODoplZmena> pribudli nové elementy <zamSUcastou> a <par7ods2>
 • v rámci elementu <ucet> ostala už len jedna možnosť a to zadanie len IBAN-u, nie čísla účtu a kódu banky. Názov banky ostáva.
 • <zecPPOdhl> doplnený atribút typZec

Od 30. 12. 2013 platí aj nová papierová forma RLFO.

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny pre účely RLFO:
1. v editore RLZ na záložke Organizácia vznikla nová položka § 7 ods. 2. Túto položku zamestnávateľ prvýkrát označí v prednastavenom RLZ až nad mzdovým obdobím 1/2014 v prípade, keď je zamestnávateľom podľa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov § 7 ods. 2.

2. pod prehľadom Registračné listy FO vznikol nový prehľad Zamestnávateľ - vlastníci. Do tohto prehľadu si používateľ zaeviduje zamestnancov, ktori sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a majú podiel na majetku zamestnávateľa. Percento podielu na majetku je dôležitou informáciou akonáhle je aspoň vo výške 50% a viac. Táto informácia sa dostáva do RLFO platného od 30. 12. 2013 ak je generovaná od mzdového obdobia 1/2014 a následne ovplyvňuje výpočet sociálneho poistenia na všetkých PP tohto zamestnanca od 1/2014.

3. do editora RLFO od mzdového obdobia 1/2014 pri druhu evidencie "Zmena" na záložke Zmenené údaje pribudli nové položky:
Vlastník - hodnota z tohto údaja vstupuje do časti č. 4 - Doplňujúce údaje (zamestnanec) položka Zamestnanec, ktorý má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa
Zamestnávateľ trv. pobytu - hodnota z tohto údaja vstupuje do časti 4 - Doplňujúce údaje (zamestnanec) položka Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2

Nad prehľadom Registračné listy FO vznikol nový tlačový formulár:

 • sys. č. -400008 - Registračný list FO od 30. 12. 2013

Nad prehľadom Registračné listy FO/Správy/Generovanie správ bola upravená správa "Registrační list fyzické osoby - RLZEC 2013" pre generovanie elektronického RLFO, tak že generuje eRLFO v novej štruktúre až od systémového dátumu vyššieho ako 29. 12. 2013.

Použité skratky:

 • RLZ - registračný list zamestnávateľa
 • RLFO - registračný list fyzickej osoby
 • PP - pracovný pomer


Novinka Info - Ročný výkaz ZPS - pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 % ale najviac 40 %

Používateľ, ktorý potrebuje evidovať zamestnancov, ktorí majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 % ale najviac 40 % (po prehodnotení nepoberajú invalidný dôchodok).postupuje tak, že do prehľadu Dôchodky zaeviduje takéhoto zamestnanca na Druh dôchodku "Čiastočný invalidný dôchodok" so zadaním Dátumu nároku, BEZ zadania Dátumu priznania.

Takýto zamestnanec sa nedostane ani do Ročného výkazu ZPS časť B do riadku 1.


Novinka Novinka - Nová povinnosť zamestnávateľa od 1/2014

Od 1.1.2014 sa novelou zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov rozširujú povinnosť zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni:

V zmysle § 231 ods. 1 písmeno o.):
"Oznámiť organizačnej zložke, že jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, ako aj každú zmenu týchto skutočností do ôsmich dní od tejto zmeny. (povinnosť od 1. januára 2014)"

V zmysle § 293db:
"Zamestnávateľ zamestnanca, ktorý je k 31. decembru 2013 a po tomto dni štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, je povinný oznámiť túto skutočnosť organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do 31. januára 2014. "

V systéme Helios Orange túto povinnosť vykonáte nasledovne:

A. zamestnanec s majetkovou účasťou zamestnávateľa k 31.12.2013, ktorá trvá:
1. nad mzdovým obdobím 1/2014 (bežné alebo aktuálne) zaevidujete do prehľadu Registračný list FO/Vlastníci -zamestnávateľa všetkých zamestnancov, ktorý majú účasť na majetku zamestnávateľa najmenej 50 % k 31. 12. 2013 a táto účasť trvá aj po tomto dátume

2. nad prehľadom Registračné listy FO pomocou tl. Nový si jednotlivo vyberiete zamestnancov zaevidovaných v bode 1 a vytvoríte im druh evidencie Zmena s dátumom zmeny 1.1.2014 a na záložke Zmenené údaje zadáte do položky Vlastník hodnotu "Áno". Následne označíte všetky RLFO a pomocou akcie Správy/Generovanie správ ich vyexportujete do eletkronickej formy, ktorú odošlete cez elektronickú podatelňu Sociálnej poisťovni najneskôr do 31. 1. 2014

B. zamestnanec s majetkovou účasťou zamestnávateľa až po 31.12.2013:
1. zaevidujete takéhoto zamestnanca do prehľadu Registračný list FO/Vlastníci -zamestnávateľa v mzdovom období, od ktorého sa stal vlastníkom (aktuálne alebo bežné)

2. nad prehľadom Registračné listy FO pomocou tl. Nový si vyberiete zamestnanca s bodu 1.a vytvoríte mu druh evidencie Zmena s dátumom zmeny = dňu nadobudnutia najmenej 50 % účasti na majetku zamestnávateľa. Na záložke Zmenené údaje zadáte do položky Vlastník hodnotu "Áno". Následne takto vytvorený RLFO pomocou akcie Správy/Generovanie správ vyexportujete do elektronickej formy, ktorú odošlete cez elektronickú podatelňu Sociálnej poisťovni najneskôr do 8 dní od tejto zmeny.

UPOZORNENIE:
Evidencia vlastníkov zamestnávateľa je od 1/2014 dôležitá aj pre uplatnenie odvodového zvýhodnenia takýchto vlastníkov, preto túto evidenciu vykonajte v systéme Helios Orange.


Novinka Novinka - Účtovanie miezd - tlačové formuláre

Nad prehľadom Účtovanie miezd je odteraz možné vytvárať tlačové formuláre (t.j. je sprístupnená akcia Tlač/Tlač formulárom a Tlač formulárom - jednotlivo).


Oprava ÚPRAVA - Stravné lístky

V prípade vstupu do prehľadu Stravné lístky pod prehľadom Výpočet mzdy mohlo dôjsť k zobrazeniu chyby:

Cannot resolve the collation conglict between „Czech_CI_AS“ and „SQL_Czech_CP1250_CI_AS“ in the equal to operation.

K problému dochádzalo pokiaľ triedenie databázy bolo iné ako "Czech_CI_AS".

Opravené.

Nástroje přizpůsobení

Novinka Po stisknutí tlačítka upozorňujícího na změnu uspořádání uživatelského editoru se nyní zobrazí i seznam nových editačních políček.


Oprava V některých případech mohlo dojít při tisku vícestránkového formuláře pomocí ReportBuilderu k zaseknutí celého Helios Orange.

Opraveno.


Obecné

Novinka V Nastav na záložce 3 - Podmínky - filtr je možnost pro danou sestavu vypnout paralelní zpracování dotazu. Změnu přepínače je třeba potvrdit globálním heslem. Vypnutím paralelního zpracování dotazu je možno docílit lepší propustnosti systému.

Paralelní zpracování dotazu:
SQL Server pro zpracování dotazu používá několik paralelních vláken (záleží na nastavení SQL Serveru). Takto zpracovávaný dotaz by měl doběhnout rychleji. Někdy ale může dojít k problémům se zamykáním dat. Pak je vhodné paralelní zpracování vypnout.


Novinka Kopie tiskového formuláře je nově vždy Aktivní, i když vzor byl označen jako neaktivní.


Oprava Uložená sestava s nastaveným seskupováním. Pokud se vybrala volba místního menu Systém, Uživatelské sloupce a tento přehled s uživ. sloupci se zavřel křížkem, seskupení se zrušilo.

Opraveno.


Oprava Při zakládání nového asistenta u definovaného přehledu přes akci Editace uživatelský (pravým tlačítkem přímo na ploše asistenta) se zobrazí editační formulář nového asistenta. Po jeho vyplnění a uložení se nově definovaný text asistenta v poli Asistent neukázal.

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Zprávy formátu EDI Inhouse "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006" byly doplněny, pokud je exportován dobropis, o Datum vystavení původní faktury.


Novinka Přehled Dodavatelé zboží (BID 606 ) byl rozšířen o Minimum balení dodavatele.

Dále byla tato funkčnost doplněna do pořizování položek objednávky vydané.


Novinka Vydané objednávky

Po zaškrtnutí Splněno se vyplní Datum splněno aktuálním datem v případě, že bylo prázdné.


Novinka Do zpráv formátu Helios-XML pro faktury byl doplněn přenos údaje "Zálohová faktura" ze 2. záložky editoru faktury.


Novinka Do zpráv formátu Helios-XML byly do oběhu zboží doplněny atributy pro Výkaz lihu a Kontrolní výkaz DPH


Novinka Do zpráv formátu Helios-XML byl do oběhu zboží doplněn atribut Opravný doklad


Novinka Přidána možnost prokliku z položky došlé objednávky do číselníků poznámek (tlačítko vedle pole poznámka)

V editoru položek oběhu zboží i editoru položek došlé objednávky přidána akce "Poznámky k dokladům" s klávesovou zkratkou CTRL+P - povoleno jen při aktivním poli Poznámka


Novinka Do profilu pro generování návazných dokladů z došlých objednávek byl doplněn přepínač "Přepojit výdejku na zajištění příjemkou". Tento přepínač má význam pouze při generování převodky. Pokud je zaškrtnuto (implicitní hodnota), pak se při realizaci výdejky (převodky) a následném vytvoření návazné příjemky upraví zajištění položky na zajištění příjemkou a po její realizaci na zajištění stavem z jiného skladu. Vazba na výdejku bude smazána, aby šlo vygenerovat výdejku z jiného skladu.

Toto chování je implicitní i pro "ručně" vytvořené převodky (vygeneruje se výdejka a poté se v ní ručně upraví řada dokladů a sklad pro převod a realizuje se). V případě, že zaškrtávátko není zaškrtnuto, pak dojde k vygenerování výdejky(převodky), ale po její realizaci a vytvoření návazné příjemky nedojde k úpravě zajištění. Položky jsou tak označeny jako již vydané.


Oprava Při tvorbě výkazu o povinném značení lihu byly vynechány organizace, které neměly vyplněné DIČ DPH, ale pouze DIČ (běžná situace pro neplátce daně).

Opraveno.


Oprava Pokud je SKP na víc než 20 znaků, objevila se při generování vydané objednávky chyba:

[SQL:8152,16] String or binary data would be truncated.

Opraveno


Oprava Opravena chyba generování XML souboru výkazu pro výrobce, dovozce a prodejce lihu podle zákona 307/2013 sb. při použití daňových skladů.


Oprava Pokud se na expedičním příkazu zaškrtnul či smazal příznak splněno, pak se na stavu výrobních čísel zaktualizovalo množství k dispozici jen tehdy, pokud je u zboží nastavena kontrola VČ na hodnotu ano s hlídáním. Opraveno. Množství k dispozici se na stavu výrobních čísel aktualizuje při změně příznaku Splněno vždy.


Oprava V Oběhu zboží v Hromadných změnách nad Kmenem zboží byla opravena chyba týkající se zadávání více než dvou desetinných míst.


Pokladna

Oprava Pokud byl nastaven na pokladně s cizí měnou Automatický přepočet úhrady, potom po opuštění pole Případ v editoru pokladního dokladu mohlo dojít k přepočtu hodnoty Cizí měna s chybným výsledkem. Chyba byla opravena - přepočet nyní proběhne pouze pokud se změní Datum případu, a to se správným výsledkem.


Účetnictví

Novinka Když se účtuje samovyměření ručně z řádku účetního deníku, objevila se hláška Účetní doklad RRRR/DUD/Č/Ř: Kurz DPH není správný a nebylo možné pokračovat. Chyba změněna na upozornění. Kurz je kontrolován i proti celnímu kurzu, varování s kurzem je zobrazeno jen v případě, že není nalezen kurz DPH ani celní kurz nebo zadaný kurz nesouhlasí s dohledaným kurzem DPH nebo celním kurzem.

Když má účet DPH nastaveno Účtování DPH na hodnotu 3=Není nárok, je vyřazeno z kontrol přiřazení na řádky přiznání DPH.


Novinka Generování Přenesení daňové povinnosti

Při generování položek z modulu Účetnictví, Přenesení daňové povinnosti, Generovat položky PDP, Generovat z faktur a pokladny se nově berou v potaz jen položky z dokladů, které mají režim PDP (namísto všech dokladů).


Novinka Na řádcích účetní kontace pro opravné položky je nově možno na druhé záložce "Návazné údaje" zadat útvar, který se použije při účtování ve chvíli, kdy ze saldokontního případu nelze zjistit útvar. Útvar ze saldokontního případu má prioritu, není-li znám, použije se útvar pevně nastavený v kontaci.


Novinka Při kontrolách při uzavírání období DPH je respektována země na období DPH - pro CZ vstupuje do kontroly i datum doručení, pro SK nikdy.

Pro CZ vstupuje do kontrol datum doručení v případě, že se jedná o daň na vstupu, nejedná se o revers-charge (samovyměření) a datum doručení je vyšší než datum DUZP.. V ostatních případech se kontroluje datum DUZP.


Novinka Hlavičková kontace na příjemce má 2 řádky:

MD evidenční cena na pol.1 xxxx
MD evidenční cena na pol.1 xxxx - záporně ano

kontace na skupině zboží 2 řádky
MD evidenční cena na pol.1 132
MD evidenční cena na pol.1 504 - záporně ano

při účtování zobrazí zápis
MD132
MD-132
místo
MD 132
MD -504
problém byl u řádku, kde je nastaveno záporně ano, pak nedotáhne účet 504.

Opraveno


Novinka V editoru skupin organizací je nové zaškrtáváto "Výše dluhu podle počtu dnů tolerance". Je přístupné jen při nastavení podmínky "po splatnosti s tolerancí".

Po jeho zaškrtnutí je výše dluhu spočítána s ohledem na počet dnů tolerance.
Např. tolerance je nastavena na 7 dnů. Dluh je počítán z faktur, které mají datum splatnosti starší než dnešní datum, od kterého je odečteno 7 dnů. Tedy k datu 7 dnů zpět ode dneška.
Po nastavení tohoto zaškrtávátka je potřeba danou skupinu aktualizovat.
Po přechodu na novou verzi je zaškrtávátko nezaškrtnuto, systém tedy počítá u všech skupin dluh jako dříve.


Novinka Export Přiznání k DPH do XML souboru

V případě, že je na řádku základ daně nenulový, exportuje se nově částka daně, i když je nulová.
Platí pro výkaz CZ 17, řádky výkazu 1-13, 40-44 a 47.


Oprava Období DPH, na označeném Období DPH akce Nový, nezkopírovala se Země sídla (TabObdobiDPH.ISOKodZemeSidla).

Opraveno, země sídla se nyní předvyplní při pořizování nového období DPH i při generování nového dodatečného období DPH.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Kontrolný výkaz daň z pridanej hodnoty.

Zkratka KV = Kontrolný výkaz DPH

Jedná se o strukturovaný přehled tuzemských plnění (místo plnění SK) na vstupu i výstupu požadovaný slovenským zákonem o DPH za zdanitelná plnění v tuzemsku od 1.1.2014.

Povinnost pro plátce registrované k DPH na Slovensku, může se týkat i českých (příp. jiných zahraničních) firem, je připravena 1. fáze vývoje KV DPH.

1. fáze vývoje umožuje nastavit konstantu KV DPH, měrné jenotky KV DPH, Kódy zboží KV DPH, přepočty MJ, založit nové analytiky účtů DPH pro KV, přiřadit je na řádky KV DPH, upravit kontace. Cílem je umožnit od 1.1.2014 pořizovat a účtovat doklady již podle nové metodiky respektující požadavky na členíní KV DPH.

Úpravy v Helios Orange:

1) nastavení konstanty
V globálních konstantách Účetnictví je na druhé záložce nové zaškrtávátko "Kontrolní výkaz DPH SK". Aby bylo možné zpracovávat KV je nutno mít toto zaškrtávátko zaškrtnuto (!)

2) nový přehled "Kontrolní výkaz DPH SK"
V soudečku Účetnictví - záložka Číselník období DPH je umístěn nový přehled "Kontrolní výkaz DPH SK". V něm jsou definovány hlavičky KV. V editoru hlavičky KV je nutno uvést především název KV, časové údaje, typ výkazu a zemi. Údaje jsou obdobné jako v editoru období DPH. Jednotlivé KV jze uzavírat a otevírat, spouštět kontrolu dokladů KV a zobrazovat účetní řádky spadající do daného KV.

3) vazby účtů na jednotlivé části KV
V editoru hlavičky KV je na záložce "6 - Vazby na účty" možno definovat vazby účtů na jednolivé části výkazu A.1.-D.2. Jeden účet může být navázán jen na jedinou část KV.

4) účetní deník - editor
V editoru účetního deníku je nová akce "Kontrolní výkaz DPH SK" - tlačítko v horní liště. Zobrazí se editor zadání údajů pro KV:

 • Kód/druh zboží
 • MJ
 • Množství
 • Pořadové číslo faktury
 • Požadové číslo původní faktury

Je-li instalován příslušný modul lze kód/druh zboží zadávat z číselníku.
MJ : kg / tuna / metr / kus

5) přehled účetního deníku
V přehledu účetního deníku lze použít novou akci Změny - "Hromadná změna údajů pto kontrolní výkaz DPH". Touto akcí lze hromadně měnit údaje :

 • Kód/druh zboží
 • MJ
 • Pořadové číslo faktury
 • Požadové číslo původní faktury

6) účtování prvotních dokladů
Při účtování prvotních dokladů (faktur a dobropisů) je zabezpečen přenos údajů pro KV do účetního deníku.

7) zboží a služby - editor. Je k dispozici nové pole Kód KV DPH s proklikem celního sazebníku podle prvních 4 míst celní nomenklatury. Je možné zadání i přímo. KDruhy zboží MT a IO se zadávají přímo z klávesnice. Pouze při fakturaci zboží vymezené v A.2. KV DPH v řežimu přenesení daňové povinnosti.

8) Měrné jednotky - editor. Nové pole MJ pro kontrolní výkaz DPH. Pro označení MJ kg, t, m, ks.

9) došlá faktura - editor. Přidáno pole Dod. faktura KV, ve kterém lze zadat pořadové číslo faktury vč. znaků např. /, -, * a pod. Mezery nejsou povoleny. Když je pořadové číslo faktury pouze číselné, nemusí se toto pole vyplňovat, stačí Dodávatelská faktura. Při vyplnění Dod. faktura KV se přednabídne číslo faktury do pole Dodávatelská faktura bez znaků.

10) realizace faktur - při realizaci faktur dojde k přepočtu množství pro povolené měrné jednotky pro KV DPH (kg, t, m, ks), pokud se jedná o označenou měrnou jednotku s měrnou jednotkou pro KV DPH nebo existuje přepočet MJ.


Účetní standardy

Novinka Účetní standardy. Byla urychlena akce aktualizace stavů účtů a uzávěrky.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Do finanční analýzy, plánování, je přidán nový přehled Sosutavy plánů. Zde se nadefinuje, jakým způsobem se má soustava ročních plánů generovat. Časová dimenze: rok, volitelně pololetí, čtvrtletí, měsíce. Dimenze struktury: žádná, podle útvarů nebo zakázek nebo nákladových okruhů, případně i podle vozidel nebo zaměstnanců. Struktura plánu se jako doposud přebírá z definice výkazu, účel plán/rozpočet. Soustavy plánů mohou mít libovolný počet variant soustav plánů (reálná, optimistická, pesimistická varianta...)

Jednou akcí se vygeneruje soustava plánů pro danou variantu.
Plánované hodnoty lze přebírat ze skutečnosti minulého (případně i běžného nebo předminulého období) nebo z jiné varianty soustavy plánů. Přebírané hodnoty lze při generování i následně korigovat koeficientem nárůstu, lze korigovat zvlášť náklady a výnosy. Pochopitelně plánované hodnotymohou mohou být i prázdné a údaje se naimportují z tabulek excelu nebo pořídí ručně na nejnižší úrovni. Plány na nejnižších úrovních se individuálně upraví se zahrnutím vlivů změn plánů jednotlivých útvarů v čase a akcí sumování se hodnoty vysumují celou hierarchií soustavy plánů.
Soustavy plánů lze přehledně znázornit v matici plánů podle dimenze času a struktury, označený plán z matice plánů lze otevřít a případně editovat.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export