Verze 2.0.2013.1100 - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Do procesu automatického přiřazení úhrad k řádku bankovního výpisu byla přidána možnost párovat variabilní symbol s číslem objednávky na faktuře.

Volba se nachází v globální konfiguraci Banka, Bankovní výpisy, Úhrady, Automatické přiřazení vydané faktury dle položky. Nové možnosti jsou:

 • číslo objednávky
 • číslo objednávky, při nedohledání číslo faktury


Novinka Kartové centrum - nový formát importů výpisů z kartového centra pro banku Tatrabanka.

V modulu Kartové centrum je nový formát - Tatrabanka. V definicích zpráv lze definovat zprávu pro import TXT souborů formátu Tatrabanka.
V položkách kartového centra je nový sloupec - Typ karty. Do něj se importují typy karet, Maestro, VISA, EC/MC, ELECTRON apod. Při účtování lze typ karty nastavit jako párovací znak do účetních dokladů.
Nový formát lze zaúčtovat standardním postupem.


Novinka Upraveno hledání bankovních spojení při přípravě účtování z bankovního výpisu. Nyní jsou jednoznačně identifikována bankovní spojení, která se liší pouze ve specifickém symbolu, a to i v případě, že specifický symbol není v bankovním spojení vyplněn.


Novinka Při vygenerování nové databáze pro českou a slovenskou legislativu je do peněžních ústavů automaticky doplněna země CZ resp SK.


Novinka Při importu výpisu z kartového centra Komerční banky nebyla rozeznána cizí měna a neprojevil se tudíž způsob přiřazení kurzu při následném účtování.

Z věty typu 002 Informace obchodník se načte kód měny, který se následně uloží do hlavičky výpisu kartového centra. Při účtování se dotahuje kurz pro datum případu z hlavičky nebo datum transakce z položky kartového centra (dle nastavení konstanty "Při účtování přebírat jako datum kurzu".)


Novinka Umožněn tisk z přehledu Detaily zahraničního platebního příkazu (editor), BID 715.


Oprava Platební příkaz vystavený ze salda, faktury nebo leasingu. Při výběru hodnoty Variabilní symbol z úhrady bankovního výpisu je přehled dokladů v účetním deníku předfiltrován na příslušné saldo, fakturu či leasing.

Záznam v deníku nebyl vyhledán, pokud se jednalo o nový záznam úhrady.
Opraveno.


Celní případy

Novinka Hromadné změny nad položkami dokladů: akce zpřístupněna i pro hromadný přehled položek (F9).


Novinka ICS Dovoz, NCP Dovoz: rozšíření atributů DCHCisloFaktury a DCHCisloSmlouvy.


Doprava

Novinka Doplněna možnost sumace u atributů v tabulceTabISDArch (Celkem, Záloha 1.Q, 2.Q atd.).


Oprava Kniha jízd, pořizování nového záznamu. Po kliknutí na tlačítko Vzorové jízdy se zobrazil návazný přehled, ve kterém se nerespektovalo nastavení výchozí sestavy.

Opraveno


Evidence pošty

Novinka V editoru došlé pošty zpřístupněno pole Cena dobírky.


Novinka Pole Značka z editorů Došlé a Odeslané pošty bylo rozšířeno z 20 na 40 znaků.


Fakturace

Tip Realizační faktura, záložka 2 - Sumace a slevy, přehled Zálohové faktury k faktuře (BID 441), akce Nový. Pokud jsou zálohové faktury v minulém roce, musel si uživatel vždy přepnout v liště období. Nově je proto přehled zálohových faktur zobrazován přes všechna období.


Novinka Na spodním okraji editoru faktury se vypisuje částka s ohledem na celkové zaokrouhlení faktury ze záložky 2.


Novinka V dokladech Oběhu zboží a Fakturace byla rozšířena akce Dorovnání úhrad o pole Popis úhrady, který se propíše spolu s datumem do dorovnávací úhrady.


Firemní aktivity

Novinka V číselníků organizací při volbě "Dokumenty navázané i nepřímo" se zobrazují dokumenty navázáné na aktivitu s udáním organizace. Nyní se zobrazují i dokumenty navázáné na úkoly, které jsou navázané na aktivitu s udáním organizace.


Novinka Generování faktur vydaných ve firemních aktivitách.

Standardní cesta vede přes zadání plnění na úkolech, vygenerování podkladů k fakturaci a následně vygenerování faktur. Někdy je ale potřeba fakturovat i bez zadávání plnění na úkolu (např. pravidelný paušál). Z tohoto důvodu vznikla nová akce "Generuj vydané faktury bez podkladů", která se spouští z přehledu úkolů. Tzn. tato akce rovnou vygeneruje fakturu bez nutnosti mít zadané plnění a vygenerované podklady. Typ ceny na úkolu musí být Honorář za úkol nebo Honorář za období(případně varianty s limitem), úkol nesmí být ve stavu Dokončeno. Musí být zadána alespoň jedna ze tří možných fakturačních položech na úkolu. Cena je přebrána z honoráře na úkolu a Sazba DPH se dotahuje z fakturační položky.
Generování je možné provádět nad označenými úkoly a lze jej provádět opakovaně.
Stávající akce "Otevření faktury vydané" nad úkoly zobrazí faktury vygenerované jak standardní cestou přes podklady, tak touto novou cestou bez podkladů.


Novinka Akce "Plnění úkolů" v přehledu úkolů nyní funguje i nad označenými záznamy.


Novinka Kategorie aktivit - stávající akce "Aktivity". Zobrazí přehled aktivit patřících do vybrané kategorie. Do záhlaví přehledu přidán název kategorie. Pokud se vytváří nová aktivita z tohoto přehledu, doposud se založila do přednastavené kategorie, nyní se založí do právě vybrané kategorie.


Mzdy (CZ)

Novinka Novinka - Výpočet nároku na stravenky

Modul Stravenky umožňuje výpočet nároku na stravenky dle fondu pracovního poměru a docházky pracovního poměru.

V konstantách a číselnících najdete přehled Sady stravenek, který slouží pro nastavení výpočtu jednotlivých sad stravenek. Tyto sady jsou přidělovány jednotlivých zaměstnancům v přehledu Paušály a srážky zařazením srářkové mzdové složky pro sražení části stravného za zaměstnance.

Ve formuláři sady stravenek zadáte:

 • jak zjišťovat pracovní fond zaměstnance (nárok na stravné)
 • jak je rozdělena částka stravného mezi zaměstnavatele, fondy a zaměstnance
 • jakým počtem a hodnotami stravenek je hodnota stravného tvořena

Pod výpočetm mzdy a přehledem Předzpracování je přehled nazvaný Pracovní cesty. Přehled slouží k zadání dnů, kdy jsou zaměstnanci na pracovních cestách nebo k zadání korekčních záznamů pro nárok na stravné.

Pod výpočtem mzdy v přehledu Stravenky dochází k nápočtu nároku na stravné pro jednotlivé zaměstnance, kteří mají v přehledu Paušály a srážky zařazeny srářkové mzdové složky pro sražení části stravenky za zaměstnance.

Přehled obsahuje jmenný seznam zaměstnanců

 • počtem dnů pro nárok na stravné
 • celkové hodnoty stravného s rozdělením na zaměstnavatele, fondy a zaměstnance
 • výčet počtu stravenek v nominálních hodnotách

Podrobnější popis práce s modulem najdete v naší poradně.


Novinka Monitorování a měření nepřítomnosti - pokračující pracovní neschoponost

V případě docházkových MS nemocenská (200,201,202,207) se posuzuje, zda docházky na sebe navazují. V případě, že docházky v rámci stejného čísla mzdové složky na sebe datumově navazují, posuzují se jako jeden případ. Návaznost se posuzuje v rámci sledovaného období (jeden měsíc nebo v rámci několika měsíců).

Příklad: Zaměstnanec první den nemoci odpracoval část dne. Docházka je zadána ve dvou složkách 200 Nemocenská (první den s upravnou hodnotou hodiny a další dny nemoci).
Mechanismus výpočtu měření nepřítomnosti toto vyhodnotil jako dvě nepřítomnosti. Přičemž se jedná o jednu nepřítomnost.

Podobným případ je pokračující nemoc přes více mzdových období. Stále se jedná o jednu nepřítomnost.

Upraveno


Novinka Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců - ZPS - odpracované hodiny pracovní neschopnosti

V případě výkazu plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením se do odpracovaných hodin pro určení průměrného ročního přepočteného stavu v případě nemoci má započítat pouze část, za kterou je poskytována dávka nemocenského pojištění.

Byly upraveny tiskové zdroje pro tiskové formuláře ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2013), Podklady pro ZPS a Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci.

Při tisku formuláře se v editoru před tiskem do odpracovaných hodin zadají mzdové složky skupiny docházka, typu nemocenská (200,201,202,207). Mechanismus nápočtu zjišťuje zda jsou docházkové mzdové složky proplaceny a pokud jsou, tak na jejich základě napočte do odpracovaných hodin pouze část, za kterou jsou poskytovány dávky nemocenské pojištění.


Novinka Do přehledu Zaměstnanci byla přidána akce pro pohled do Insolvenčního rejstříku ČR (Ctrl+F7).


Oprava Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců - ZPS - souběžné pracovní poměry, zápočet svátků v případě nepravidelného kalendáře

Pro výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se do výpočtu nezahrnovaly pracovní poměry typu souběžný pracovní poměr na dobu neurčitou a souběžný pracovní poměr na dobu určitou.

Opraveno

V mechanismu výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, pro výpočet ročního hodinového fondu při nepravidelném kalendáři docházelo k dvojímu odečtu fondu připadajícího na svátky v pracovní den.

Opraveno


Oprava Oprava - Pracovní konta - Konta přesčasů

Pokud v jenom mzdovém období končí více pracovních poměrů zaměstnanců, kteří mají zůstatek konta přesčasů, dochází ke generování Vyrovnání KPČ při konci PP.

Při přepočtu mzdy pracovního poměru zaměstnance došlo nejprve k výmazu a novému nápočtu vyrovnání. Společně s výmazem vyrovnání přepočítávaného pracovního poměru došlo k výmazu vyrovnání i u ostatních, ale k novému vygenerování nedošlo. Částka vymazaného vyrovnání zůstala napočtena v sumačních atributech mzdy (např. hrubá mzda)

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných od 11/2013

Zákonom č. 338/2013 Z. z. zo dňa 16. 10. 2013 sa mení a dopĺňa zákon. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Hlavnou zmenou je zavedenie novej výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.

Za zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti sa NEBUDE považovať fyzická osoba v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere (§ 4 ods. 1 písm. d), ak:

 • bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnaný občan = občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • suma jej mesačného príjmu z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
 • voči zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vnikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,
 • podobne voči zamestnávateľovi zdravotná poisťovňa zamestnanca neeviduje pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania,
 • zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby.

Uvedení zamestnanci budú zvýhodnení aj pri zdravotnom poistení pri neporušení vyššie uvedených podmienok. Za zamestnanca s odvodovým zvýhodnením, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, platí zdravotné poistenie aj naďalej štát - akokeby bol naďalej v evidencií na úrade práce, viď § 11 ods. 7 písm. v) zákona o zdravotnom poistení.

Odvodové zvýhodnenie sa uplatní počas prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Na základe týchto zmien sa v systéme Helios Orange vykonali nasledovné zmeny:

1. v mzdových údajoch na záložke Odvody pozáložke Poistenie vznikla nová sekcia Odvodové zvýhodnenie. V tejto sekcii je možné zapnúť odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaného ako aj odvodové zvýhodnenie pri druhu pracovného pomeru založeného na základe Dohody o brigádnickej práci študentov. Označením zamestnanca pre uplatnenie odvodového zvýhodnenia pre dlhodobo nezamestného začína platiť odvodová výnimka. Položkami Soc. poist. do a Zdr. poist. do je možné obmedziť odvodové zvýhodnenie pre každý druh poistenia zvlášť.

POZOR: odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaného je možné zapnúť len v prvom mesiaci vzniku jeho pracovného pomeru a len na jednom jeho aktívnom pracovnom pomere. Takisto po porušení ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok sa odvodové zvýhodnenie ruší od 1. kalendárneho dňa mesiaca, v ktorom došlo k porušeniu.

2. v mzdových konštantách na záložke DNP a poistenie v sekcii [2] Poistenie vznikla nová časť Dlhodobo nezamestnaný s položkou Hranica SP a ZP, do ktorej sa po zaktuallzovaní mzdových konštánt nad mzdovým obdobím 11/2013 doplní hodnota 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

3. Výpočet mzdy bol upravený tak, že ak takýto zamestnanec neprekročí konštantu Hranica SP a ZP platnú v prvom mesiaci tohto pracovného pomeru, tak sa automaticky všetky odvody okrem UP a GP vynulujú, ak ju prekročí automaticky platí všetky odvody, tak akoby nemal odvodové zvýhodnenie DN. V prvom mesiaci prekročenia hranice SP sa zmení položka Typ zamestnanca vo výpočte mzdy na "Zamestnanec - DN - len na NP, DP, PvN (16)" a vygeneruje sa mu automaticky Prihláška RLFO - dopoistenie, od nasledujúceho mesiaca bude vo výpočte mzdy ako aj pre účely RLFO, mesačných výkazov SP evidovaný pod typom zamestnanca "Zamestnanec - PP (1)", tak ako zamestnanec bez odvodových zvýhodnení DN na SP.


Novinka Úprava - eDDS - počet viet

Pri odosielaní mesačného rozpisu pre DDS (vygenerovaného pomocou akcie eDDS nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní) mohol portál DDS hlásiť:

Rozpis ExportDDS_DDSAXA_201310.xml nie je validný!
Line 2: Element 'veta', attribute 'cislo': [facet 'minInclusive'] The value '-1' is less than the minimum value allowed ('1').
Line 2: Element 'veta', attribute 'cislo': '-1' is not a valid value of the local atomic type.

Upravené


Novinka Novinka - Výpočet exekúcií od 11/2013

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 216/2013 Z.z., ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení Nariadenia vlády SR č. 469/2008 Z. z. sa:

1.mení výpočet základnej sumy, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy povinného, ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom na maloleté dieťa. Suma vypočítaná podľa § 2 sa od 1.11. 2013 zaokrúhľuje na €C nadol (t.j. do 31. 10. 2013 platí suma € 83,20 a od 1. 11. 2013 platí suma € 83,19).

2.zavádza sa nová nepostihnuteľná suma na povinného, ktorú nemožno zraziť z mesačnej mzdy povinného, ktoré je poberateľom dôchodkovej dávky

3.zavádza sa nová nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu povinného, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky

Nové nepostihnuteľné sumy sa týkajú ZAMESTNANECA POBERAJÚCEHO NIEKTORÝ Z DÔCHODKOV:
1. starobný dôchodok (v HEO 2)
2. predčasný starobný dôchodok (v HEO 6)
3. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok (v HEO 3 a 5)
4. vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok
5. sirotský dôchodok (v HEO 4)
6. sirotský výsluhový dôchodok
7. invalidný dôchodok (v HEO 1 a 0)
8. invalidný výsluhový dôchodok (v HEO 10)
9. dôchodok manželky (v HEO 8)
10. sociálny dôchodok (v HEO 9)
11. doživotný doplnkový výsluhový dôchodok
12. dočasný doplnkový výsluhový dôchodok
13. výsluhový dôchodok (v HEO 7)

Na základe týchto zmien boli v systéme Helios Orange vykonaná nasledovné úpravy:

1. v Mzdových konštantách na záložke Ostatné v sekcii [5] Výkon rozhodnutia, odbory vznikol nový stĺpček Dôchodok, kde sa uvádzajä nepostihnuteľné sumy podľa vyššie uvedených bodov 2 a 3

2. aktualizácia Mzdových konštánt od mzdového obdobia 11/2013 zaktualizuje nepostihnuteľné sumy podľa vyššie uvedených bodov 1-3

3. výpočet exekúcií od mzdového obdobia 11/2013 zohľadňuje skutočnosť, či zamestnanec poberá dôchodkové dávky z vyššie uvedeného bodu 3.

Viac informácií k legislatívnym zmenám platným od 1. 11. 2013 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._11._2013


Novinka Novinka - Hlásenie zmien ZP od 11/2013 - dlhodobo nezamestnaný (DN)

Na základe metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/6/2009 zo dňa 5.11.2013 boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. do Pomocného číselníka skupiny "ZP-oznámenie zmeny" pribudol nový kód:
W - splnenie podmienok pre uplatnenie úľavy pre dlhodobo nezamestnaného

2. nad prehľad Hlásenia zmien ZP vznikla nová akcia Generuj zmeny/Dlhodobo nezamestnaný. Pomocou tejto akcie sa v mesiaci vzniku/zániku pracovného pomeru zamestnanca, ktorý má zapnuté odvodové zvýhodnenie pre DN na ZP vygeneruje prihláška/odhláška. Zároveň sa aj v mesiaci presiahnutia hranice príjmu pre DN platnej v mesiaci vzniku PP vygeneruje odhláška poistenca štátu. O toto generovanie bola rozšírená aj akcia Generuj zmeny/Všetky zmeny.

Príklad - vznik PP:
Zamestnancovi vznikol PP 4.11.2013 a má zapnuté odvodové zvýhodnenie ZP pre dlhodobo nezamestnaného, v mesiaci vzniku PP akcia vyneruje 2 záznamy:
1W - Z - 04112013
2 - Z - 04112013

Príklad - prekročená hranica príjmu DN
Zamestnancovi vznikol PP 4.11.2013 a má zapnuté odvodové zvýhodnenie ZP pre dlhodobo nezamestnaného, v 3/2014 prekročí hranicu príjmu pre dlhodobo nezamestnaného platnú v mesiaci vzniku PP, akcia vygeneruje 1 záznam:
1W - K - 28022014


Novinka Novinka - výkazy pre SP od 11/2013 - dlhodobo nezamestnaný (DN)

Na základe metodiky Sociálnej poisťovne od 11/2013 vzniká nový spôsob zobrazovania typu zamestnanca na výkazoch v prípade, kedy zamestnanec s odvodovým zvýhodnením DN na SP presiahne mesačnú hranicu príjmu DN nasledovne:

ak mesačný príjem DN (typ zamestnanca = Zamestnanec - DN - UP, GP (14)) presiahne hraničný príjem DN počas trvania prvých 12 kalendárnych mesiacov zamestnania, tak takýto zamestnanec je v tomto mesiaci dopoistený na typ zamestnanca = Zamestnanec - DN- len na NP, DP, PvN (16) a bude vo výkaze pre SP typ MVPP uvedený pod typom zamestnanca = Zamestnanec - PP (1)

Na základe tejto metodiky bolo upravené generovanie výkazu typu MVPP.


Novinka Novinka - RLFO od 11/2013- dlhodobo nezamestnaný

V zmysle zákona č. 338/2013 Z. z., ktorý dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení § 231 ods. 1 písm. b bod 5 je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca, u ktorého sa uplatní odvodové zvýhodnenie pre DN, na UP a GP pred vznikom PP. Ak mesačný príjem prehsiahne mesačnú hranicu DN platnú v mesiaci vzniku PP, zamestnávateľ je povinný ho prihlásiť na NP, DP a PvN najneskôr v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, vktorom mesačný príjem presiahol stanovenú hranicu.

Na základe tohto ustanovenia boli v systéme Helios Orange vykonané nasledovné zmeny:
1. v mesiaci vzniku/zániku PP, na ktorom je uplatnené odvodové zvýhodnenie DN pre SP sa pri ukladaní mzdovej karty v mesiaci vzniku/zániku PP na dotaz vygeneruje prihláška/odhláška s typ-om zamestnanca "Zamestnanec DN - UP, GP (14)"

2. v mesiaci prekročenia mesačnej hranice DN platnej v mesiaci vzniku PP, vygeneruje výpočet mzdy prihlášku pre dopoistenie s typ-om zamestnanca "Zamestnanec DN - len NP, DP, PvN (16)".

O tieto situácie bolo rozšírené aj generovanie RLFO pomocou akcie Generuj RLFO (cesta: Registračné listy FO).

Použité skratky:

 • Z.z. - zbierka zákonov
 • DN - dlhodobo nezamestnaný
 • UP - úrazové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • NP - nemocenské poistenie
 • DP - dôchodkové poistenie
 • PvN - poistenie v nezamestnanosti


Novinka Ročné zúčtovanie dane 2013 - mzdové konštanty

Spustením akcie Aktualizácie mzdových konštánt nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2013 ako aj spustením akcie Aktualizácia konštánt pre RZ nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2013 sa zmenia konštanty pre výpočet zamestnaneckej prémie 2013:

6xMM = € 2026,2
ZD 12xMM = 3509,76
12xMM = € 4052,4
ŽM = € 194,58

Nové hodnoty mzdových konštánt pre výpočet zamestnaneckej prémie si môžete skontrolovať v prehľade Konštanty a číselníky/Dane v editore Dane na záložke Zúčtovanie dane podzáložka Zam. prémia.

Podrobnejší popis k ročnému zúčtovaniu dane nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#Dane


Novinka Novinka - Výpočet nároku na stravné lístky

Do modulu Mzdy bola zapracovaná možnosť výpočtu nároku na stravné lístky podľa fondu pracovného pomeru a dochádzky pracovného pomeru.

V konštantách a číselníkoch nájdete prehľad Sady stravných lístkov, ktorý slúži pre nastavenie výpočtu jednotlivých sád stravných lístkov. Tieto sady sú pridelované jednotlivým zamestnancom v prehľade Paušály a zrážky zaradením zrážkovej mzdovej zložky pre zrazenie časti stravného za zamestnanca.

Vo formulári sady stravných lístkov zadáte:

 • ako zisťovať pracovný fond zamestnanca (nárok na stravné)
 • ako je rozdelená čiastka stravného medzi zamestnávateľa, fondy a zamestnanca
 • akým počtom a hodnotami straveniek je hodnota stravného tvorená

Pod výpočtom mzdy a preehľadom Predspracovanie je prehľad Pracovné cesty. Prehľad slúži k zadaniu dní, počas k torých sú zamestnanci na pracovných cestách alebo na zadanie korekčných záznamov pre nárok na stravné.

Pod výpočtom mzdy v prehľade Stravné lístky dochádza k nápočtu nároku na stravné pre jednotlivých zamestnancov, ktorí majú v prehľade Paušály a zrážky zaradené zrážkové mzdové zložky pre zrážanie časti stravného za zamestnanca.

Prehľad obsahuje menný zoznam zamestnancov a:

 • počet dní pre nárok na stravné
 • celkové hodnoty stravného s rozdelením na zamestnávateľa, fondy a zamestnanca
 • prehľad počtu stravných lístkov v nominálnych hodnotách

Podrobnější popis nájdete v našej príručke na webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Stravn%C3%A9_l%C3%ADstky_-_Mzdy_(SK).


Novinka Úprava - Generovanie RLFO - DoBPŠ

Generovanie RLFO pri druhu PP "DoBPŠ" bolo upravené tak, aby správne generovalo dopoistenie pri prekročení veku a hranice príjmu pri uplatnení odvodového zvýhodnenia a to pri type PP "pravidelný príjem" ako aj pri type PP "nepravidelný príjem".

Ak zamestnancovi po spätnom rozpočítaní SP vyjde alikvótny VZ taký, z ktorého je odvod nulový, tento mesiac sa považuje za mesiac, kedy DP platí.

Použité skratky:

 • RLFO - registračný list fyzickej osoby
 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • PP - pracovný pomer
 • SP - sociálne poistenie


Oprava Oprava - Pracovné kontá - Kontá nadčasov

Pokiaľ v jednom mzdovom období končí viac pracovných pomerov zamestnancov, ktorí majú zostatok konta nadčasov, dochádza ku generovaniu Vyrovnania KNČ pri konci PP.

Pri prepočte mzdy pracovného pomeru zamestnanca došlo najprv k výmazu a novému nápočtu vyrovnania. Spoločne s výmazom vyrovnania prepočítávaného pracovného pomeru došlo k výmazu vyrovnania aj pri ostatných, ale k novému vygenerovaniu nedošlo. Čiastka vymazaného vyrovnania zostala napočítaná v sumačných atribútoch mzdy (napr. hrubá mzda)

Opravené

Nástroje přizpůsobení

Oprava Opravena chybná detekce vazebního parametru podřízeného tiskového zdroje.

Např. při vytvoření uživatelského tiskového zdroje SELECT Nazev FROM TabXYZ WHERE SloupecXY=:_ExtAtr došlo k chybné detekci parametru "_ExtAtr" a tiskový zdroj nevrátil žádnou hodnotu.


Obecné

Tip Přidána funkcionalita do kopie práv, která umožní kromě práv na přehledy udělat kopii i tzv. práv na data (na doklady, sborníky, atd...).


Novinka Přidána funkce Kopie organizace. Kopii lze provést pouze nad jedním záznamem. Při volbě "Kopie..." se otevře nový záznam organizace s předvyplněnými hodnotami vybrané organizace Nekopírují se bankovní účty.


Novinka Opraveno barvení nástrojové lišty podle barvy nastavené pro danou databázi. Lišta nebyla obarvena v případě, že byla nižší barevná hloubka než 16bitů.
Upozornění I nadále ale nedochází k barvení lišty v případě, že je ve Windows nastaven klasický vzhled a Helios má zapnutý styl MS Windows.


Novinka Do přehledu "Indexy v databázi" byly doplněny sloupce statistik (user_seeks, user_scans, user_lookups, user_updates ze systémového view sys.dm_db_index_usage_stats). Hodnoty do této statistiky se plní od posledního restartu MS SQL Serveru kumulativně.


Novinka V Nastav na záložce 3 - Podmínky - filtr je možnost pro danou sestavu zapnout tzv. špinavé čtení. Změnu přepínače je třeba potvrdit super heslem. Zapnutím špinavého čtení je možno docílit lepší propustnosti systému. Nevýhodou je ale to, že jsou čtena nepotvrzená data.

Proto se DOPORUČUJE POUŽÍVAT tuto funkci POUZE VÝJIMEČNĚ!
Zapnutí je signalizováno fialovým kolečkem vlevo od názvu sestavy na stavovém řádku přehledu.

Špinavé čtení (Dirty Read):
Projevuje se tak, že SELECT vrací ve svém výsledku ‘špinavá' data, tedy data, která v databázi nikdy skutečně neexistovala. To se stane v případě, že se čtou data, která jiná transakce modifikuje, přičemž SELECT neuvaluje na čtená data žádné zámky. Absence sdílených zámků při SELECTu tak umožní přečíst i data, která jiná transakce právě modifikuje a drží na nich exkluzivní zámky. Když se ale modifikující transakce rozhodne následně provést ROLLBACK a svoje změny zruší, získáme SELECTem data, která nikdy v databázi nebyla potvrzena a tedy nikdy neexistovala.


Novinka Archivace změn byla rozšířena o pole Nákladový okruh nad tabulkami Doklady zboží, Účetní deník a Pokladna.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 7.1.0.1.


Novinka K funkci Shrink databáze byl přidán formulář, kde je možnost ovlivnit/nastavit funkci shrink databáze.


Oprava V některých případech se mohla uživatelům při upgrade na verzi 2.0.2013.1000 nebo 2.0.2013.1001 objevit chyba:

hp_ZalFakSk, line 459 Invalid column name SazbaDPH

Opraveno.


Oprava Helios Asistent se na operačních systémech Windows 8 a Windows 2012 zobrazoval, i když je prázdný (není nadefinován).

Opraveno.


Oprava Při určité konstelaci v datech týkajících se nastavení přenosu údajů z aktivity do dokladu Oběhu zboží ve firemních aktivitách se mohlo stát, že start Heliosu končil chybovou hláškou "Položka 'Kategorie' musí být zadána".

Opraveno.


Oprava Při výběru tiskových zdrojů pro formulář (volby u tlačítka definice) nefungovalo tlačítko "Všechny tiskové zdroje".

Otevřené okno se po jeho stisknutí zavřelo, ale zdroje se stále zobrazovaly jen použité.
Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Upraveno zobrazení zboží pro nabídkové ceny, na velkých databázích docházelo ke zpomalení.


Novinka V Oběhu zboží se již v přehledech dokladů objevuje i akce Tisk formulářem (CTRL+F8) vždy, když není přehled prázdný.


Novinka Ve Zboží a služby přibyla další 4 pole do akce Hromadné změny. Konkrétně Dodací lhůta, Typ dodací lhůty, Minimum dodavatel, Minimum balení dodavatel.


Novinka V Oběhu zboží a služeb nad Kmenem zboží byl přepracován formulář pro Hromadné změny dle nového designu. Také bylo provedeno zjednodušení pro zvolení změn.


Novinka Nad Kmenovou kartou Oběhu zboží bylo zpřístupněno pole Výchozí množství pro hromadnou změnu.


Novinka V Oběhu zboží a služeb při editaci položky zrealizovaného dokladu se již neaktualizuje množství obalu.


Novinka Oběh zboží a služeb - návazné skupiny: při přiřazení nového zboží k návazné skupině se nově plní správný název popisu okna.

Při definování ceny přes tlačítko Nový (F2) se nově zobrazuje i záložka s externími atributy. Tato funkcionalita je platná i na záložce Slevy pro slevy.


Oprava Opravena chyba, kdy za určitých velmi specifických okolností nebylo možné realizovat storno příjmu, pokud byla kontrola storen nastavena na dílčí jednotkovou cenu.


Tip Zajištění došlé objednávky bylo rozšířeno o volbu "Výrobním plánem". Obsluha si volí z řady výrobních plánů a zadává datum.

Byla upravena také vazba na položky přijaté na jiný sklad, než je definovaný v došlé objednávce - nyní již není blokované množství pro položky na skladu dle došlé objednávky


Novinka Před vlastním generováním zajištění vydanou objednávkou se kontroluje, jestli neexistuje volné množství na již existující vydané objednávce. Zeptá se, jestli může použít volné množství pro zajištění vydanou objednávkou. Podle odpovědi lze umožnit toto volné množství uplatnit stím, že budoucí příjemka vykryje požadavek zajištění.


Novinka Na položkách došlých objednávek je možné zadat sazbu PDP. Zároveň je možné zadat sazbu DPH v hlavičce došlé objednávky.

Sazba PDP se pak přenáší do navazujících dokladů.


Novinka Nově je možnost logování změn nad došlými objednávkami (v řešení).

Logují se změny následujících sloupců:

 • TabDosleObjH02.CisloOrg
 • TabDosleObjH02.IDNOkruh
 • TabDosleObjH02.SumaKc
 • TabDosleObjH02.Kurz
 • TabDosleObjH02.Splneno
 • TabDosleObjH02.IDZakazka
 • TabDosleObjH02.IDStredNaklad


Oprava Opraveny nedostatky v Kopii kmenové karty - ošetřena chyba s prázdným registračním číslem, vyřešen problém spouštění kopie z různých pohledů odvozených od stavu skladu.


Oprava Opravena chyba nápočtu sloupců "Množství z faktur" a "Množství ze záloh" v přehledech Došlé objednávky a Došlé objednávky - položky.


Oprava V přehledu položek došlých objednávek byla opravena akce "Přesun na pozici". Nyní již po přesunu nevznikají duplicitní čísla pořadí, ale položky se adekvátně přečíslují.

Do přehledu položek dokladů oběhu zboží byla doplněna akce "Přesun na pozici", která umožňuje změnu pořadí položek.


Personalistika (CZ)

Novinka Úprava - Název textových polí personální složky

Byly rozšířeny názvy textových polí personální složky na 60 znaků.


Personalistika (SK)

Novinka Úprava - Názov textových polí personálnej zložky

Boli rozšírené názvy textových polí personálnej zložky na 60 znakov.


Pokladna

Novinka Editor pokladního dokladu byl upraven tak, aby vzápětí po změně Druhu dokladu nebo Čísla dokladu provedl aktualizaci těchto údajů v databázi. Důvodem úpravy je, aby se při změně těchto údajů aktualizovaly informace v databázi, a tak se vyloučila možnost vzniku chyby (Duplicitní doklad, pořízený z jiného počítače) a minimalizovala možnost, že v řadě dokladů vznikne mezera. Názvy těchto údajů jsou zvýrazněny (typ písma Bold - tučné).


Novinka Při hromadném generování pokladního dokladu nad fakturami se řídí plnění údajů hlavičky pokladního dokladu nastavením na Druhu dokladu fakt./dobropisu (záložka 4-Návazné doklady / Pokladna).

Pokud není pro všechny vybrané doklady pokladna stejná, nebo není zadána, zobrazí se požadavek na výběr Pokladny.
Pokud nejsou shodné z vybraných faktur přenášené údaje pro Popis (Text pokladního dokladu), nebo není zadáno, jak Popis plnit, zůstane prázdný.
Pokud nejsou shodné z vybraných faktur přenášené údaje pro Poznámku, nebo není zadáno, jak Poznámku plnit, zůstane prázdná.
Nově upraveno plnění účetního kódu pokladny takto:
Pokud není Účetní kód pokladny pro všechny vybrané doklady stejný, nebo není zadán, doplní se odpovídající účetní kód z nastavení Pokladny.

Novinka Akce Faktury a dobropisy nad přehledem pokladních dokladů byla upravena. Částky na dokladu se nezmění, pokud došlo pouze ke zobrazení přehledu navázaných faktur. Pokladní doklad se přepočte pouze v případě, že dojde ke změně hodnot pokladního dokladu. Přepočet byl opraven tak, aby údaje odpovídaly výsledkům dosaženým za použití tlačítka Úhrada v editoru pokladního dokladu.


Novinka Do číselnku pokladen doplněn atribut Číslo zaměstnance pro potřeby předvyplňování pokladních dokladů


Novinka Na výčetce platidel nad pokladnou byl doplněn Stav pokladny a Rozdíl proti fyzickému stavu. Tyto hodnoty nefigurují na tiskovém formuláři.


Novinka Při hromadném generování položek pokladního dokladu z přijatých faktur v některých případech docházelo k vytvoření faktury se záporným znaménkem u částky. Hromadné generování pokladních dokladů z faktur bylo upraveno. V případě záporné částky se doklad v průběhu generování změní na opačný (Příjmový na Výdajový a naopak) tak, aby bylo znaménko pokladního dokladu vygenerovaného pokladního dokladu vždy kladné.


Oprava Případy, kdy po uložení Pokladního dokladu byl údaj Datum případu bez času, byly odstraněny. Editor pokladního dokladu byl upraven tak, aby vzápětí po změně Data případu provedl aktualizaci tohoto údaje v databázi. Název údaje Datum případu je tučně zvýrazněn.


Oprava Při hromadném generování položek pokladního dokladu z přijatých faktur v některých případech docházelo k chybovému hlášení "Duplicitní označení - nelze vložit záznam !". Chyba byla odstraněna.


Pokladní prodej

Novinka V editoru řádku účtenky byla ošetřena klávesová zkratka CTRL+Enter, aby nedošlo k zablokování editoru. Po stisku CTRL+Enter je vyvolána událost, jako by uživatel stisknul OK.

V editoru hlavičky účtenky bylo ošetřeno, že pokud neexistují žádné řádky účtenky, a uživatel stiskne Storno, doklad se zruší bez dotazu "Uložit změny?".


Oprava Opraven chybný nápočet "CC evid. požad" při tvorbě storna výdeje generovaného z vratky v pokladním prodeji. Chyba nastávala v případě změny množství u položek vratky, které byly zadány v jiné měrné jednotce než je MJ evidenční.


Přepravní služby

Oprava Při otevírání editoru leteckých a námořních zásilek ve verzi 1001 se objevila chyba Access violation a editor se neotevřel.

Opraveno


Řízení peněžních toků

Novinka Volba varianty PT přemístěna v editoru konstant PT nahoru.

Jestliže není zadána žádná varianta PT, jsou všechna ostatní zaškrtávátka na záložce nepřístupná a nezaškrtnutá (nemají vliv na nápočet).
Po zadání varianty PT se zaškrtávátka uvolní k zadání.
Aktualizace dokladů peněžních toků napočítá i doklady, které mají zadanou jinou variantu PT, než je zvolena v konstantách.


Novinka Upravena volba konstanty Nápočet mezd do PT na:
 • 0 - Ne
 • 2 - Původní způsob

Při přechodu na novou verzi systém přenastaví tuto konstantu z nastavení 1 - Ano na 2 - Původní způsob.


Novinka Upraven nápočet dokladů peněžních toků pro uvolněné zádržné.

Doklad uvolněného zádržného obsahuje jen částku uvolněného zádržného.


Splátkování a leasing

Novinka Leasing, pohyby předmětu. Akce Faktury, Vytvořit fakturu, byla doplněna o možnost zadání Čísla kontace. Když se Číslo kontace nevyplní, chová se jako doposud - doplní se z příslušné řady faktur, když tam není kontace přednastavena, bude faktura bez kontace.

Když se při akci Faktury, Vytvořit fakturu, vyplní Číslo kontace, na fakturu se doplní toto číslo kontace.


Novinka Při generování PP z modulu leasing je doplněna funkcionalita generování sdružených platebních příkazů. Platební příkazy se označí stejným způsobem jako při generování platebních příkazů, v Přehledu pohybů k vystavení platebních příkazů je nová akce Generování sdružených platebních příkazů.


Účetnictví

Novinka Na položkových řádcích kontací faktur, dobropisů, výdejek a příjemek umožněna nová volba dotažení párovacího znaku "Podle kontace položky".

Při tomto nastavení systém při účtování položek dokladu dohledává způsob dotažení párovacího znaku na kontacích na kmeni, skupině a skladu.
Podle dotaženého způsobu dále plní hodnotu párovacího znaku.
Tato funkcionalita byla již dříve umožněna pouze pro výdejky - zde bylo možno nastavit na řádcích kontace položek dotažení párovacího znaku "Automatem".
Přechodem na novou verzi se toto nastavení změní na "Podle kontace položky" (funkcionalita zůstane zachována).
Jestliže je na všech položkových kontacích nastavena volba dotažení párovacího znaku rovněž na "Podle kontace položky", systém nedotáhne párovací znak žádný.


Novinka Do editoru řízení opravných položek bylo přidáno nové pole "Pohledávka v okamžiku vzniku", zkráceně "Původní pohledávka". Částku lze editovat.

Tato částka bude následně použita v generování OP dle § 8a pro porovnání s mezní částkou 200.000,- Kč (tedy pro určení DOP ve výši 20%).
Po přechodu na novou verzi systém tuto částku předvyplní hodnotou účetního salda z nejstaršího salda ke dni. Také při pořizování prvního řádku řízení OP je "Pohledávka v okamžiku vzniku" předvyplněna hodnotou účetního salda z nejstaršího salda ke dni. V případě, že se pořizuje druhý a další řádek řízení OP, je pohledávka naplněna hodnotou s již stávajících řádků řízení OP.
Pro všechny řádky řízení OP je tato částka jednotná - jestliže ji uživatel upraví na některém řádku řízení OP, je zkopírována tato úprava i do ostatních řádků řízení OP. Pro jeden sal.případ je tato částka také jednotná, je tedy nezávislá na datumu salda ke dni.
"Pohledávka v okamžiku vzniku" je přidána jako výchozí v zobrazení přehledu řízení OP.
Pole "Původní pohledávka" je dále přidáno do editoru opravné položky, zde je needitovatelné, pouze pro informaci.
V lokálním menu nad přehledem saldokonta ke dni se změnilo pořadí akcí v podmenu "Opravné položky". Akce pro zobrazení přehledu řízení OP byla posunuta výše, pod akce zajišťující nastavení dle jakého paragrafu bude OP počítána. Akce se nově jmenuje "Řízení OP/odpisu, původní pohledávka".


Novinka Atribut Nespolehlivý plátce v číselníku organizací byl rozšířen o volbu 3 = Neověřeno. Tato hodnota je zároveň implicitní pro nově vytvořené organizace.


Novinka Pokud došlo k uzavření účetních knih a je použita akce "Otevření účetního období", je zobrazen dotaz na pokračování s upozorněním.


Novinka Před uzavřením, tiskem nebo odesláním přiznání k DPH je zobrazen dotaz "Provést kontrolu účetních dokladů období DPH ?".

Po potvrzení je provedena kontrola dokladů. V procesním okně jsou zobrazeny případné chyby nebo varování:

 • nezaúčtované prvotní doklady (doklady fakturace, pokladní doklady, účtenky, sklad zvířat)
 • doklady ve fázi Pořízeno
 • doklady bez vazby na výkaz DPH
 • časový nesoulad mezi označeným obdobím DPH, DUZP, příp i datem doručení.
 • doklady, které časově patří do období DPH, ale mají jiné období DPH nebo žádné období DPH (kromě zaúčtování DPH, počátečních nebo koncových stavů)
 • rozdíl daňové a účetní evidence nad toleranci
 • když jsou daňové údaje v cizí měně, kontroluje se, zda je přepočteno kurzem.

V prováděné akci lze pokračovat, i když byly zobrazeny chyby.
Platí pro všechny legislativy a všechny vzory výkazů DPH.


Novinka Účetní deník, Rozúčtování dle účetní kontace. V editoru u polí:
 • Číslo organizace
 • Útvar
 • Číslo zakázky
 • Zaměstnanec
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo

je umožněno zadávat údaje i přímo z klávesnice. Jestliže není zadaný údaj nalezen v příslušném číselníku, otevře se přenosový přehled pro přenos údaje z číselníku.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Pro SK výkaz DPH vzor 2012 je umožněna ruční editace vypořádacího koeficientu a částky vypořádání (tlačítko "Vypořádací koeficient" v editoru období DPH, potvrzení heslem).

Období DPH musí být uzavřeno a zaškrtnut příznak vypořádání.
Po změně vypořádacího koeficientu lze provést přepočet částky vypořádání.
Hodnota koeficientu je kontrolována v rozmezí 0-1.
Změna vypořádacího koeficientu je zapsána do žurnálu.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Finanční analýza

Pokud je Způsob ukazatele:

 • 6 ŘPT - zdroj
 • 7 ŘPT - před.analýza
 • 8 ŘPT - ind.analýza
 • 9 ŘPT - skutečnost

tak se sloupec Počítaná hodnota zobrazí vždy, bez ohledu na licence k jiným modulům.


Novinka Rozpouštění a přeúčtování režií

Na předpis přeúčtování režie je přidána možnost navázat druhou externí akci, která se aplikuje až po vytvoření dokladů přeúčtování, využije se seznam ID z deníku zdrojových dokladů - viz TabFIADenikId, navíc bude možno (nikoli nutno) využít atributy @IdFIAPreuctovaniRezii a @IdFIARozpusteniRezii. Stávající pole Externí akce je přejmenováno na Externí akce před. Pod tímto polem je nové pole Externí akce za. Vyplnění nepovinné. Pokud je vyplněno, tak se po provedení vlastního přeúčtování spustí externí akce, jemíž úkolem je následně modifikovat vzniklé doklady (případně i zdrojové doklady).


Novinka Funkcionalita pluginu Export slovenských legislativních výkazů do xml byla převedena do standardní funkcionality přímo v Helios Orange. Súvaha a výkaz zisku a stráty. Export označeného výkazu (buď súvaha nebo výkaz zisku a stráty) pomocí generování zpráv z přehledu legislativní výkazy. Určeno k uložení souboru na disk a načtení do aplikace DR SR eDANE.

Stávající plugin zůstává funkční, ale nebude dále legislativně podporován.


Oprava Výkazy pro příspěvkové organizace

Pokud je na skupině výkazů nastaveno právo Jen na čtení a stiskne se tlačítko Změna stavu el. podání, vyskočila chybová hláška. Opraveno, při právech pouze Jen ke čtení je tlačítko Změna stavu el. podání nepřístupné.


Výroba

Novinka Technická příprava výroby

Při kontrole vyráběných dílců (Funkce v modulu TPV - přehled vyráběných dílců) existuje možnost zkontrolovat případné nulové množství zadaných materiálů.


Novinka Technická příprava výroby

Na položce kusovníku lze přednastavit sklad pro výdej materiálu.


Novinka Technická příprava výroby

Ve výrobních modulech byla provedena optimalizace dotazů při výběru řady dokladu. Bude-li existovat pro daný typ dokladu pouze jedna dokladová řada, dojde automaticky k jejímu výběru bez dotazu.

Tento způsob výběru řady byl zapojen na následující přehledy:

 • Řady dokladů oběhu zboží
 • Řady kooperací
 • Řady kooeračních objednávek
 • Řady odchylek
 • Řady výrobních příkazů
 • Řady variant
 • Řady zakazkových modifikací
 • Řady změn


Novinka Technická příprava výroby

V editoru operace technologického postupu je nyní tlačítko pro „Přednastavení operace“.


Novinka Řízení výroby

Kontrolu pokrytí materiálů ve výrobních příkazech lze nyní spustit i pro označené výrobní příkazy.


Novinka Řízení výroby

Při nápočtu tabulek plánované výroby (nad výrobním plánem) se nyní kopírují ze zdrojových dat TPV i externí atributy.


Novinka Řízení výroby

V dočasné tabulce #TabPrKVazbyGen byl doplněn atribut "Původní požadované množství". Je možné tedy zobrazit původní hodnotu, která byla nabídnuta při zobrazení přehledu.


Novinka Řízení výroby

V Parametrech vyráběného dílce je možné nastavit způsob výpočtu data expirace. Nově lze expiraci dopočítat i od Data zahájení výrobního příkazu.


Oprava Technická příprava výroby

V editoru "Technologický postup" nefungovalo uživatelské přejmenování atributů pro atributy: Přípravná mzda a Jednicová mzda.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export