Verze 2.0.2013.0208 - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Seznam formátů skriptů při exportu platebních příkazů nebo importu bankovních výpisů je předělán do standardního přehledu. Lze tudíž využít nastavení sestav (filtrů) k urychlení výběru příslušného formátu skriptu.


Tip

Po update zkontrolujte práva k novým přehledům se systémovými čísly 1430, 1431, 1432, 1433. V případě tzv. negativního režimu práv (Standardně práva na všechny akce zakázána) budou mít po update všichni uživatelé práva k těmto přehledům zakázána!


Novinka Umožněno odúčtování řádků bankovního výpisu ve fázi účtováno za nastavení "Způsob účtování hodnot = Ke každému řádku protiřádek" s důrazem na zachování původních čísel řádků dokladu v účetním deníku.


Novinka Nabídka místního menu v přehledu "Platební příkazy zahraniční" byla rozšířena o zobrazení detailů aktuálního / označených / všech zahraničních platebních příkazů.


Novinka Při výběru měny na vydané faktuře je možné automaticky dotáhnout bankovní spojení. Přednastavení bankovního spojení pro vydané faktury je k dispozici v číselníku měn.


Novinka Umožněno zadávání z klávesnice do editačních polí v editoru hromadných změn řádků bankovního výpisu a úhrad.


Novinka V přehledu bankovních spojení je nový počítaný sloupec "Přednastaveno pro měnu".

Udává, zda je dané bankovní spojení zadáno jako bankovní spojení pro platební příkazy u některé cizí měny v přehledu kódů cizích měn.
Tamtéž je dále k dispozici další nový počítaný sloupec "Seznam přednastavených měn".
Zobrazuje seznam kódů měn, na kterých je dané bankovní spojení navázáno.


Novinka Do přehledu řádků bankovního výpisu byl přidán počítaný sloupec se zobrazenou měnou.


Novinka Při uložení bankovního spojení bez zadaného čísla účtu nebo IBAN se zobrazí upozornění.


Novinka V záhlaví bankovního výpisu se zobrazuje číslo výpisu a bankovní spojení.


Novinka Při použití volby "Zrušit přípravu účtování" na řádku bankovního výpisu se vynuluje dosavadní nalezený kurz. Při následné přípravě účtování řádku je pak dohledán správný kurz.


Novinka Editor řádku bankovního výpisu byl rozšířen o přehled úhrad leasingu.


Novinka Na řádku bankovního výpisu, na záložce Úhrady, jsou zadány faktury volbou Přenos faktur. Následná příprava účtování respektuje nastavení ořezávání nul v párovacím znaku v konfiguraci. Tj. při přípravě účtování jsou z párovacích znaků oříznuty počáteční znaky "0".


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - Přidána akce pro generování ICS NCP Dovoz z dokladu ICS Dovoz.


Novinka Export dávek DN_POD, DN_PODV, DN_PODD, DI_PROD: bude použito kódování UTF-8.


Novinka NCTS Přijatý, ECS Vývoz, ICS Dovoz, Souhrnná deklarace:

přidána akce Návazné celní případy.
Akce zobrazí přehled položek, které mají v předchozích dokladech uvedeno MRN dokladů, nad kterými je akce spuštěna.


Novinka Odesílání informací o změně stavu: Přidána podpora stavu Nepropuštěno.

Reaguje na příchozí zprávy:

 • CR_NPR CZ051A
 • CR_NPRV CZ551A
 • CR_NPRD CZ451A


Novinka Samostatný odpis - generování z celní výdejky:

pokud nebude na položce celní výdejky vyplněno Číslo výdejového JSD, pak bude celní úřad vyřízení režimu vyplněn shodně jako celní úřad dovozu.


Novinka Změna stavu dokladu : při této akci budou zpřístupněny hlavičkové organizace Odesílatel a Příjemce, pokud byly zakázané z důvodu vyplněnosti organizací na položkách.

Toto umožní vyřešit konfliktní stav, kdy jsou dané organizace vyplněny jak na položkách tak také na hlavičce dokladu.

Např. zpráva CR_VYK CZ043A nebo SK043 má chybně vyplněna data, a přesto projde až do importu. Případně generování dat z celního skladu s využitím chybně zvoleného vzoru deklarace.


Oprava ECS, ICS, NCTS: import dat

Pokud importovaná organizace neexistovala nebo v číselníku existovala vícekrát a v xml datech měla vyplněno PSČ na více jak 10znaků, pak se zobrazila chybová hláška Cannot insert statement conflicted,....... Opraveno.


Colné prípady (SK)

Novinka NCTS Vydaný - Výše záruk:

Pokud je zajištění již zadáno a následně je vyvolána akce pro výpočet výše záruky, tak hodnota se přenese i do pole Výše záruky konkretního zajištění.
Pokud je vybráno zajištění z přehledu zajištění, a výše záruky je zadána/spočtena, pak se tato hodnota přebere pro právě přenášenou záruku.

Platí pouze pokud je použito pouze jedno zajištění a má vyplněno označení GRN nebo jiné označení.


Doprava

Oprava V případě, kdy neexistuje žádný podklad pro fakturaci a zavolala se volba místní nabídky Generování vydané faktury, objevila se hláška

Incorrect syntax near ')'.

Opraveno


Fakturace

Novinka Import zaokrouhlení do faktury přijaté formátem "EDITEL®-XML (import)" bylo upraveno tak, aby hodnoty atributů "Saldo" a "HM Celkem po zaokrouhlení" byly shodné.


Oprava Systém se choval rozdílně při pořizování faktury v roce 2013 s vyúčtováním daňového dokladu z roku 2012 dle způsobu zadání položek na vyúčtovací fakturu:

Opraveno. K chybě docházelo v případě, že textové položky obsahovaly řádky v základní i snížené sazbě DPH.


Firemní aktivity

Novinka V editoru aktivity na 8.záložce Doklady je nová podzáložka Došlé objednávky. Ta se rozpadá na tři nové podzáložky Došlé objednávky (v řešení, archiv, pořízené).

Stejně jako u ostatních typů dokladů je zde možno Přidávat, Odebírat, zakládat nové a editovat Došlé objednávky na aktivitě. Je zde rovněž možno využívat Nastavení přenosu pro dotahování údajů z aktivity na novou DO.

Přehled Doklady-všechny, na kterém byly sdruženy všechny doklady z osmi podzáložek oběhu zboží byl změněn na pohled. Nyní sdružuje osm podzáložek oběhu zboží a tři podzáložky došlých objednavek. Tato změna způsobí ztrátu stávajících sestav nad tímto přehledem. Je potřeba si vytvořit nové sestavy, staré již nelze použít. Nově je v tomto přehledu možno využít akci Oprava a akci Najdi doklad, která otevře návazný přehled s vybraným dokladem a zpřístupní tím všechny akce nad daným typem dokladu.

V přehledu stromečku Došlé objednávky je nová akce Návazné doklady - Aktivity, která zobrazí přehled všech aktivit, na kterých jsou vybrané Došlé objednávky připojeny. V přehledu Aktivity jsou dvě nové akce - Doklady->Došlé objednávky a Doklady->Položky došlých objednávek, které zobrazí přehled dokladů resp. jejich položek připojených na vybraných aktivitách. Zároveň je nově možno generovat Došlé objednávky ze záložky 7.Zboží a služby na aktivitě.


Novinka Do grafické podoby kalendářů nad Aktivitami a Úkoly do podmenu 'Zobrazit' přidána akce 'Obnovit (F5)', která zaktualizuje zobrazený kalendář.


Novinka Při hromadném generování dokladů Oběhu zboží z aktivity již není potřeba zadávat datum případu pro každý doklad, stačí pouze jednou.


Novinka Z přehledu Zboží a služby (Spotřeba materiálu a služeb) je nyní možno vygenerovat došlou objednávku.


Novinka Firemní aktivity – Úkoly, záložka Fakturace.

Přidán nový typ ceny „Honorář dle hodinové sazby“, do pole Honorář se zadá hodinová sazba, kterou budou přepočítávané plnění úkolu.


Novinka V editoru Zboží a služby na aktivitě lze zadat skupinu zboží a reg.číslo pomocí klávesnice. Po opuštění pole Registrační číslo, při vyplněném existujícím zboží se z kmene dotáhnou všechny údaje, stejně jako kdyby bylo zboží vybráno přes návazný číselník Stavu skladu.


Novinka Pokud se generuje Aktivita z Emailu do takové kategorie aktivity, která má povinné zadání zakázky, je nově při procesu generování potřeba vybrat zakázku, která se pak automaticky připojí na vygenerovanou aktivitu.


Helios Intelligence

Novinka Byla doplněna možnost definovat práva pro jednotlivé kontingenční tabulky a grafy.


Intrastat (SK)

Novinka Zpravodajské jednotky v souladu s legislativou CZ i SK umožňují mít pro každý směr hlášení přednastaven Druh evidence buď "osvobozeno", nebo "úplná".

Historický stav "zjednodušená" byl v této verzi automaticky převeden na "úplná", pokud byl na některých Zpravodajských jednotkách a směrech nastaven.


Mzdy (CZ)

Novinka Legislativa 2013 - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

V přehledu Měsíční exporty za organizaci ve stromečku pod Výpočtem mzdy je nyní možné zadat exportní zprávu typu Hlášení k záloze na důchodové spoření (FÚ) XML. Exportní zprávu založíte pomocí tlačítka Nový a vyberete:
Typ exportu - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření (FÚ) XML
Cíl exportu - Finanční úřad (je vyplněn automaticky)
Finanční úřad je přednastaven na hodnotu 13, což je číslo Specializovaného finančního úřadu Územní pracoviště - může nabývat těchto hodnot podle příslušnosti zaměstnavatele

 • 4030 ÚzP v Brně
 • 4022 ÚzP v Českých Budějovicích
 • 4027 ÚzP v Hradci Králové
 • 4032 ÚzP v Ostravě
 • 4023 ÚzP v Plzni
 • 4025 ÚzP v Ústí nad Labem

Upozornění - Expoortní zpráva se bude automaticky generovat do dalších mzdových období.

Vlastní export hlášení se provádí přes daňový portál aplikací EPO (podobně jako hlášení DPH). Nad označeným řádkem spustíte akci místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. V přehledu definice zpráv se nachází definici Hlášení důchodové spoření - XML pro odeslání respektive Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav pro ověření správnosti podaného hlášení.

Před prvním podáním je nutné provést tyto nastavení:

Vlastní podání lze provést na adresu:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani
Poté se musí kontrolovat stav podání na adrese:
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_stav

Do definice zpráv Hlášení důchodové spoření - XML je zapotřebí v definici zprávy na záložku 4 - Certifikát, podzáložka El.podpis přidat platný podpisový certifikát a zaškrtnout zaškrtávátko Výstupní zprávy podepisovat certifikátem el. podpisu. Jedná se o stejný kvalifikovaný podpisový certifikát s identifikátorem MPSV jako jste použili pro odesílání zpráv na VREP.

V definici zpráv na podatelnu EPO se nepoužívá šifrovací certifikát (zprávy jsou odesílány nezašifrované). Nevyplňuje se ani pole Jméno a Heslo na záložce 2 - Spojení. Pro zprávy Dotaz na stav se nepřiřazuje ani podpisový certifikát.

Odeslání zpráv a ověřování stavu zpráv:
Pro odeslání a ověření je nutno - na rozdíl od podání na VREP použít 2 definice zpráv - jednu pro podání, druhou pro dotaz na stav:
Pro odeslání hlášení DS se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - XML
Pro ověření stavu podání se použije definice zprávy: Hlášení důchodové spoření - dotaz na stav.

V přehledu Měsíční exporty za organizaci jsou k dispozici dva nové sloupce - Číslo podání EPO a Heslo, které se doplní po odeslání zpráv. Pomocí Čísla podání EPO a Hesla se lze dotazovat na stav odeslané zprávy i přes webovou aplikaci EPO.


Novinka Legislativa 2013 - Definice platebního příkazu Důchodové spoření

Pro odvod částky důchodového spoření byla rozšířena definice platebních příkazů typu Státní platby a kumulované srážky. V položkách tohoto typu lze nyní zadat přes tlačítko Nový položku, kde typem odvodu bude Důchodové spoření. Dále doplníte přes návazný přehled Bankovní spojení číslo účtu na příslušné finanční úřady s předčíslím 41013.

Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření. Více naleznete na stránce finanční správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html?year=0

Postup pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu. Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně). Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149.

Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.


Novinka Legislativa 2013 - Přeplatky a roční vyúčtování důchodového spoření

Pod přehledem Roční sestavy vznikly přehledy Roční zúčtování důchodového spoření pro vyúčtování důchodového spoření na konci zdaňovacího období a přehled Změny důchodového spoření pro zadání přeplatků a oprav vyměřovacíh základů a částek odvodu důchodového spoření.

Editace hodnot v těchto přehledech bude možná až od březnové verze Heliosu Orange.


Novinka Legislativa 2013 - Hlášení na ZP v případě DPČ jako hlavní výdělečné činnosti

Jedná se o DPČ, které není MR, ale pracovní poměr zaměstnance je hlavní výdělečnou činností zaměstnance a tudíž musí uplatnit minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. Je tedy potřeba vygenerovat hlášení na ZP ihned v měsíci nástupu při vzniku pracovního poměru respektive při ukončení pracovního poměru.

Podmínky nastavení takového pracovního poměru:

 • jedná se o druh pracovního poměru DPČ
 • počítat zdravotní pojištění nebo počíta od hranice
 • zaškrtnutý minimální vyměřovací základ
 • v položce hlavní pracovní poměr (TabZamMzd.DalsiPP) není přiřazen hlavní pracovní poměr

Při tomto nastavení se v přehledu Hlášení na ZP při spuštění akce místní nabídky Generování hlášení změn ZP, úplné bez dohod nebo přírůstkové bez dohod, se vygenerují řádky přihlášek nebo odlášek dle data nástupu nebo ukončení pracovního poměru bez ohledu na to, zda tyto pracovní poměry vstupují do výpočtu mzdy.


Novinka Novinka - Aktuální osobní kalendář

Nad přehledem Mzdový kalendář / Osobní mzdový kalendář přibyl sloupeček "Aktuální", kterým je označen aktuálně přiřazen osobní kalendář na mzdové kartě zaměstnance ve vybraném mzdovém období. Sloupeček "Aktuální" si uživatel umí zobrazit do přehledu pomocí tlačítka Nastav.

Tento sloupeček si může uživatel zobrazit například i při synchronizaci
základního "nepravidelného" kalendáře s osobními kalendáři, kde si v přehledu "Výběr osobních kalendářů pro synchronizaci" bude vědět označit pro synchronizaci jen ty osobní kalendáře, které jsou aktuálně přiřazeny na mzdové kartě zaměstnance.


Novinka Úprava - Číselník Zaměstnanci přenos PSČ

V číselníku Zaměstnanci na záložce Základní údaje sekce [3] Bydliště, adresa. Na podzáložce Přechodné bydliště a Kontaktní adresa se do čísla PSČ namísto PSČ přenesl název města v případě, kdy PSČ, které je v číselníku PSČ, uživatel nepřenesl přes číselník, ale napsal ho ručně přímo do čísla PSČ.

Upraveno


Novinka Úprava - Kontrola na RČ při zakládání nového zaměstnance

Při zakládání nového zaměstnance (kromě cizinců) v modulu Mzdy je kontrola na zadání rodného čísla. Tato kontrola se provádí nehledě na nastavení / vypnutí režimu seskupení zaměstnanců za rodné číslo.

Novinkou je rozšířená hláška při pokusu o založení zaměstnance bez rodného čísla:

"Nezadané rodné číslo pro mzdovou agendu.
Pokud neznáte RČ, zadejte jinou jedinečnou kombinaci znaků (napr.osobné číslo). "

Tato kontrola je i při zaměstnávání Uchazeče o zaměstnání z modulu Personalistika.


Novinka Doplnění - Nastavení práv na vývoj průměrů

Pokud se vypne v definici práv právo na akci Vývoj priemerov.alebo Počáteční hodnoty nad přehledem Mzdové údaje tak se odteď tímto automaticky vypne i právo na tlačítko "V" nebo "P" v editoru mzdové karty v části Info (viz pravý horní roh).


Novinka Úprava - Hláška při neexistenci účetního období

Pokud není založeno účetní období, do kterého se uživatel pokouší:

1. vygenerovat platební příkazy z modulu Mzdy (přehled Definice platebních příkazů / akce Generování platebních příkazů) se nyní objeví v procesním okně hláška:

"Účetní období pro generování PP nebylo dosud založené (přehled Pomocné číselníky / Období)."


2. vygenerovat mzdové předkontace (přehled Účtování mezd / akce Generuj předkontace) se nyní objeví hláška:

"Účetní období pro zaúčtování mezd nebylo dosud založené (přehled Pomocné číselníky / Období)."


Novinka UPRAVENO - Měsíční exporty za organizaci

V případě generování nových období na další rok nedocházelo ke zkopírování definic elektronických Měsíčních hlášení za organizaci (Přehled o výši pojistného, Přehled o platbě pojistného ZP). Nyní při listopadové uzávěrce ke zkopírování dojde.


Novinka ÚPRAVA - Editor mzdových údajů Zdravotní pojištění v případě volby položky zahraniční pojištění

V editoru mzdových údajů na záložce Odvody, Sociální pojištění je možné zadat položku Zahr. pojistné v tuto chvíli jsou položky sociální pojištění a zdravotní pojištění nastaveny na Nepočítat. Provádí se vyměření odvodu pojistného za zaměstnavatelel z důvodu stanovení základu daně.

Oproti minulé verzi je nyní možné provést nastavení zdravotního pojištění na Počítat případně Počítat od hranice a nastavit položky:

 • Zdravotní pojištění
 • Uplatnit MVZ
 • Srazit ZP z doplatku do MVZ
 • Zdravotní pojišťovna
 • Číslo pojištěnce
 • Státní příslušnost

zvolený atribut zahraniční pojištění je nyní možné editovat


Novinka ÚPRAVA - Likvidace OČR a odpracované hodiny první den

Pokud zaměstnanec odchází na pracovní neschopnost typu OČR a první den odpracuje celou popřípadě část směny, nebylo možné zadat ať už na likvidační složce 205, tak i v Příloze k žádosti o DNP.

Nyní lze informaci o odpracovaných hodinách zadat přímo v editoru Přílohy k žádosti o DNP. Ve výpočtu mzdy na akci místní nabídky Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP - příloha otevřete vygenerovaný řádek přílohy pro odeslání na ČSSZ. Na záložce 3 - Strana 2 lze zakliknout bod a) pracoval a vepsat počet odpracovaných hodin a délku směny (původně byly položky needitovatelné)


Novinka OPRAVA - Potvrzení o zdanitelných příjmech 2012

Při tisku formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech docházelo ke zkreslení hodnot výkazu v případě

 • existence několika souběžných pracovních poměrů, které nebyly provázány přes položku ve mzdových údajích Hlavní pracovní poměr
 • existence více pracovních poměrů v rámci zdaňovacího období (např. jeden pracovní poměr skončí a za dva měsíce začne nový pracovní poměr)
 • v případě existence více neseskupených pracovních poměrů s různým typem daně (Základní, Typ daně 1)


Novinka Úprava - ČSSZ - žádost o DNP - příloha

V editoru ČSSZ - žádost o DNP - příloha na záložce 3 - Strana 2 bod g) se v položce DVZ (PPM) nyní mohou zadávat hodnoty na setiny.


Novinka ÚPRAVA - Hromadně pro email

V případě hromadného odesílání Výplatních pásek v pdf a při zadání více emailových adres typu hromadně pro email na jedné kartě zaměstnance, nebrala funkcionalita v potaz atribut přednastaveno. Nyní při odeslání zaheslované pásky se preferuje adresa, která má nastaven typ Hromadně pro email a zadanou položku přednastaveno. Pokud neexistuje přednastavená adresa, odejde email na tu nejstarší.


Novinka ÚPRAVA - Přehled Zaměstnanci

V přehledu zaměstnanců je více karet pracovních poměrů zaměstnance, které mají stejné jméno a příjmení, datum narození a nemají vyplněno rodné číslo. Pokud se uživatel pokoušel zadat na jednu z karet rodné číslo, došlo k zahlášení chybové hlášky:

V číselníku zaměstnanců již existuje záznam se stejným jménem a příjmením a stejným nebo prázdným datem narození.

Nyní po zadání RČ a kontrole, zda uvedené rodné číslo není v přehledu uvedeno, dojde ke korektnímu uložení karty.

Postup pro sjednocení takových karet pracovních poměrů zaměstnance:

1. Zvolíte si jednu z karet, která bude tzv. základní kartou zaměstnance.
2. Zde vyplníte správné rodné číslo, pokud rodné číslo nemáte k dispozici je nutné uvést jiný unikátní identifikátor, například osobní číslo nebo datum narození v podobě RRMMDD (R-rok, M-měsíc, D-den) a uložte kartu.
3. Na zbývajících kartách pracovních poměrů spusťte jednotlivě akci místní nabídky Rodné číslo, Přiřazení existujícícho RČ s kopií karty. Po spuštění akce a potvrzení pomocí globálního hesla se otevře přenosový přehled s nabídkou základních karet zaměstnanců. Vyberete pomocí tlačítka přenos.
4. Na vybraný pracovní poměr se přenese rodné číslo ze základní karty zaměstnance a provede se synchronizace údajů (např. bydliště, doklady,...)


Oprava OPRAVA - Nárok dovolené v BR v případě neodpracovaných 60 dnů

V případě, že Helios Orange zjistí, že zaměstnanec neodpracuje ať už do konce roku (např. že nastoupí 30.11.2012) nebo pokud má zaměstnání na dobu určitou (např. ukončí pracovní poměr 20.2.2013) 60 dnů. Začne počítat nárok dovolené za odpracované dny. Tedy 1/12 ze základního nároku za každých 21 odpracovaných dnů. Při nerovnoměrně rozvržené pracovní době (kalendář typu nepravidlená pracovní doba) vstupovala do výpočtu chybně hodnota Základního nároku. Vstupovala sem hodnota vypočtená dle principu stanovení nároku podle rozvržení pracovních směn a né hodnota základního nároku ze mzdové karty zaměstnance.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Přehled o výši pojistného 2013

Před tiskem formuláře nebyl zařazen dotaz v případě výpočtu mezd za pobočky.

Opraveno


Oprava ÚPRAVA - Kontrola chyb v případě exportu PVPOJ 2013

Při exportu PVPOJ 2013 v přehledu Měsíční exporty za organizaci docházelo k chybnému vyhodnocení kontrol jednotlivých hodnot výkazu Přehled o výši pojistného.

Opraveno


Oprava Oprava - Zakládání 1. zpracovávaného období

Pokud se před založením 1. zpracovávaného období zakládá nové mzdové období (způsobem pomoci akcie Založení nových mzdových období), ve kterém se 1. zpracovávaného období zakládá, nevytvoří se námi dodávané mzdové kalendáře (č. 001,002).

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Aktuálny osobný kalendár

Nad prehľadom Mzdový kalendár/Osobný mzdový kalendár pribudol stĺpček "Aktuálny", ktorým je označený aktuálne priradený osobný kalendár na mzdovej karte zamestnanca vo vybranom mzdovom období. Stĺpček "Aktuálny" si používateľ vie zobraziť do prehľadu pomocou tlačidla Nastav.

Tento stĺpček si môže používateľ zobraziť napríklad aj pri synchronizácii základného "nepravidelného" kalendára s osobnými kalendármi, kde si v prehľadu "Výber osobných kalendárov pre synchronizáciu" bude vedieť označiť pre synchronizáciu len tie osobné kalendáre, ktoré sú aktuálne priradené na mzdovej karte zamestnancov.


Novinka Úprava - Číselník Zamestnanci prenos PSČ

V číselníku Zamestnanci na záložke Základné údaje sekcia [3] Bydlisko, adresa na podzáložky Prechodné bydlisko a Kontaktná adresa sa do položky PSČ namiesto PSČ prenesie názov mesta v prípade, kedy PSČ, ktoré je v číselníku PSČ, používateľ neprenesie cez číselník, ale napíše ho ručne priamo do položky PSČ.

Upravené


Novinka Úprava - Kontrola na RČ pri zakladaní nového zamestnanca

Pri zakladaní nového zamestnanca (okrem cudzincov) v module Mzdy je kontrola na zadanie rodného čísla. Táto kontrola sa vykonáva bezohľadu na nastavenie/vypnutie režimu zoskupenia zamestnancov za rodné číslo.

Novinkou je rozšírená hláška pri pokuse o založenie zamestnanca bez rodného čísla:

„Nezadané rodné číslo pre mzdovú agendu. Pokiaľ nepoznáte RČ, zadajte inú jedinečnú kombináciu znakov (napr.osobné číslo).“

Táto kontrola je aj pri zamestnávaní Uchádzača o zamestnanie z modulu Personalistika.


Novinka Doplnenie - Nastavenie práv na vývoj priemerov

Ak sa vypne v definícií práv právo na akciu Vývoj priemerov.alebo Počiatočné hodnoty nad prehľadom Mzdové údaje tak sa odteraz týmto automaticky vypne aj právo na tlačidlo "V" alebo "P" v editore mzdovej karty v časti Info (viď pravý horný roh).


Novinka OPRAVA - Nárok dovolenky v BR v prípade neodpracovaných 60 dní

V prípade, že systém Helios Orange zistí, že zamestnanec neodpracuje či už do konca roka (napr. nastúpi do PP 30.11.2012) alebo pokiaľ má zamestnanie na dobu určitú (napr. ukončí pracovný pomer 20.2.2013) 60 dní. Začne počítať nárok dovolenky za odpracované dni. Tzn. 1/12 zo základného nároku za každých 21 odpracovaných dní.
Pri nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej dobe (kalendár typu nepravidelná pracovná doba) vstupovala do výpočtu chybne hodnota Základného nároku. Vstupovala sem hodnota vypočítaná podľa princípu stanovenia nároku podľa rozvrhnutia pracovných smien a nie hodnota základného nároku zo mzdovej karty zamestnanca.

Opravené


Novinka Úprava - Výpočet DVZ - dohody 2013

Bol upravený výpočet DVZ pri dohode, ktorá vznikla PRED 1.1.2013 a PP trvá aj po 31.12.2012 tak, aby rozhodné obdobie začinalo najskôr 1.1.2013 a nie dátumom vzniku PP.

Rozhodné obdobie si vie používateľ skontrolovať priamo v prehľade Zamestnanci/Priemery.


Novinka Úprava - Hlásenie zmien ZP - dočané prihlásenie dohody

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP bola rozšírená akcia Dohody - dočasné prihlásenie o generovanie prihlásenia/odhlásenie dohodárov kódom 2D na posledný kalednárny deň vybraného mesiaca, ktorým vznikol/zanikol pracovný pomer vo vybranom mzdovom období.


Novinka Zmena - Hlásenia zmien ZP - dohody

Vzhľadom k rôznorodosti a pestrosti prihlasovania a odhlasovania dohodárov na ZP bolo generovanie hlásení zmien ZP pre dohody (len kód 2D) oddelené od generovania hlásení zmien ZP nedohodárov. Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP vznikla akcia Generuj zmeny - dohody, ktorá sa ďalej rozvetvuje na podakcie:

Dohody - prihlášky: akcia generuje prihlášku dohodára kódom 2D ak vznik PP spadá do vybraného obdobia

Dohody - odhlášky: akcia generuje odhlášku dohodára kódom 2D ak zánik PP spadá do vybraného obdobia

Dohody - dočasné príhlásenie: akcia generuje prihlásenie a zároveň odhlásenie dohodára kódom 2D k poslednému kalendárnemu dňu vybraného obdobia, ak v čase generovania neexistuje už odhlásenie kódom 2D.

Tieto akcie sú ošetrené tak, že nie je možné opätovne prihlasovať dohodára, ak nie je z pôvodného prihlásenia odhlásený. Akonáhle už existuje prihlásenie alebo odhlásenie vo vybranom mesiaci, tak sa dohodár neponúkne vo vybranom období pre dočasné prihlasenie/odhlásenie, t.j. k prihláseniu/odhláseniu k poslednému kalendárnemu dňu vybraného mesiaca.


Novinka Úprava - Mzdové zložky - Hromadné zmeny - základ poistenia

Nad prehľadom Mzdové zložky bola vykonaná úprava pri použití akcií:

 • 1. Hromadné zmeny - základ poistenia pridaj
 • 2. Hromadné zmeny - základ poistenia odober
 • 3. Hromadné zmeny - základ poistenia distribučný

Tieto akcie je možné vykonať len nad mzdovými zložkami, ktoré NIE SÚ vo vybranom mzdovom období použité vo výpočte. V procesnom okne je používateľ informovaný o výsledku hromadnej zmeny.


Novinka Úprava - Nápočet ELDP

V niektorých prípadoch sa mohol nesprávne:

1. rozdeliť riadok ELDP, t.j. - vznikol riadok navyše (napr. ak vznikol nárok na starobný dôchodok alebo došlo prerušeniu vyplácania predčasného starobného dôchodku a po tomto nároku bola použitá niektorá zo MZ z ELDP väzieb s kalednárnymi dňami do = 364)

2. napočítať vymeriavací základ (napr. ak zamestnanec s dátumom narodenia po 1.1.1985 mal zároveň použítú niektorú zo MZ z ELDP väzieb s kalednárnymi dňami = 364)

Nápočet ELDP bol upravený.


Novinka Novinka - Elektronický mesačného výkazu ZP - názov súboru

Pri generovaní správy elektronického mesačného výkazu pre ZP (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa/Mesačný výkaz) sa odteraz do názvu vygenerovaného súboru doplní aj kód poisťovne.

Popis položiek názvu súboru: ZPZP_N514RRMM.NNN

ZPZP - symbol zdravotnej poisťovne, pre ktorú sa generuje správa (kód ZP + kód pobočky ZP)
N - označenie charakter dávky (N - nová, O - opravná, A - aditívna)
514 - typ dávky
RRMM - identifikácia mesiaca a roka, ku ktorému sa dávka vzťahuje
NNN - identifikátor určujúci poradie súboru dávky v danom mesiaci


Novinka Úprava - Porovnanie mzdových zložiek - základ poistenia

Nad prehľadom Konštanty a číselníky/Mzdové zložky je odteraz možné:

1. pomocou akcie Porovnanie/Základ poistenia porovnať aj mzdové zložky, ktorých číslo nie je zhodné s číslom referečnej mzdovej zložky

2. zobraziť pomocou tlačidla Nastav stĺpček "Názov referečnej mzdovej zložky"


Novinka Úprava - Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti - príloha

Bol upravený počet riadkov zobrazovaných v prílohe tohto potvrdenia v časti "(3) Obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti". Doteraz sa v tejto časti zobrazovali tieto doby od šiesteho riadku, od roku 2013 sa musia zobrazovať od piateho riadku, vzhľadom k tomu že na prvej strane potvrdenia v časti (3) bol zrušený piaty riadok.


Novinka Úprava - RLFO - zrušenie prihlásenia

Bolo upravené exportovanie do XML a tlač RLFO v prípade stornovania prihlásenia nasledovne:

1. pri vytváraní zrušenia prihlásenia (druh evidencie = Storno prihlásenia) dohodára, ktorého vznik PP je vyšší ako 31.12.2012 sú povinné položky pre časť 9 - Obdobie poistenia:

<datZruseniaPoist>
<datVznikPV>

ČIže používateľ pri vytváraní storno prihlásenia v editore RLFO nevypĺňa žiadne dátumy.

2. pri vytváraní zrušenia prihlásenia (druh evidencie = Storno prihlásenia) NEdohodára sú povinné položky pre časť 9 - Obdobie poistenia:

<datVznikPoist>
<datZruseniaPoist>

Čiže používateľ pri vytváraní storno prihlásenia v editore RLFO vyplňuje položku Vznik poistenia, t.j. dátum pôvodného vzniku poistenia, ktorého storno vytvára.


Novinka Úprava - Generovanie RLFO - prechod z MD na RD

Pri prechode z MD na RD bolo upravené generovanie RLFO. Pri tejto oznamovacej povinnostií sú povolené nasledovné kombinácie druhov evidencie RLFO:

1. Zmena: Dátum zmeny a Dátum ukončenia MD
Prerušenie: Dátum začiatku prerušenia a Dôvod prerušenie = 6
Zmena: Dátum zmeny a Dátum začiatku RD

alebo

2. Zmena: Dátum zmeny a Dátum ukončenia MD a Dátum začiatku RD
Prerušenie: Dátum začiatku prerušenia a Dôvod prerušenia = 6

Systém Helios Orange generuje kombináciu uvedenú v bode č. 2.

Zároveň pri odosielaní takéhoto RLFO mohla elektronická podateľňa Sociálnej poisťovne hlásiť chybovú hlášku:

"Element "RD" má zlý obsah".

Upravené

Použité skratky:

 • RLFO - registračný list fyzickej osoby
 • MD - materská dovolenka
 • RD - rodičovská dovolenka


Novinka Novinka - Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov FO.... za rok 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy/Daňový prehľad pribudli nasledovné:

1. tlačové formuláre pre účely vytvorenia hlásenia v papierovej forme:

Sys.č. Názov

 • -403469 ROČNÉ - potvrdenie 2012
 • -403468 ROČNÉ - hlásenie 2012 (V. časť)
 • -403467 ROČNÉ - hlásenie 2012 (IV. časť)
 • -403466 FDF-ROČNÉ - hlásenie 2012 (I.-III.časť)


2. formáty správ pre účely vytvorenia hlásenia v elektronickej forme:

 • 238-Ročný prehľad DÚ 2012 - XML
 • 239-Ročný prehľad DÚ 2012 - IV.časť - TXT
 • 240-Ročný prehľad DÚ 2012 - V.časť - TXT

Pre účely tohto hlásenia - V. časť vzniklii nové položky v editore Ročného zúčtovania dane na záložke Zúčtovanie dane:

Deti - počet všetkých detí, za ktoré bol zamestnancovi priznaný daňový bonus pri RZD Mesiace - počet mesiacov, za ktoré bol zamestnancovi daňový bonus priznaný pri RZD

UPOZORNENIE:

Vzhľadom k tomu, že do uzávierky vydania verzie neboli zhodné vysvetlivky k tlačivu so zverejneným poučením pre V. časť - riadok 9 - Daňový bonus, hlásenie je v tejto časi pripravené v súlade s poučením, t.j. vstupuje sem daňový bonus z RZD aj vyplatený aj vybratý.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Da%C5%88ov%C3%BD_preh%C4%BEad_-_Mzdy_(SK)#Formy_v.C3.BDstupov

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)

Novinka Zmena - Potvrdenie o zaplatení dane do výšky 2% alebo 3%

V editore Ročného zúčtovania dane vznikla nová záložka "2 %". Na tejto záložke používateľ vyplňuje údaje len v prípade, kedy ho zamestnanec požiadal na Žiadosti o RZD o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Záložka obsahuje nasledovné položky:

 • Darovať 2 % zo zaplatenej dane - používateľ zaškrtne v prípade, že ho zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia
 • Uhradenie nedoplatku - Dátum - používateľ vyplní dátum zrazenia nedoplatku z RZD
 • Uhradenie nedoplatku - Čiastka - používateľ vyplní čiastku zrazeného nedoplatku z RZD

Druh zraz. preddavkov - používalo sa pre ročné hlásenie do roku 2008 vrátane.


Novinka Úprava - Nápočet RZD

Nápočet RZD nenapĺňa položku Úhrn príjmov - dohody v prípade, kedy sú pracovné pomery navzájom naviazané na mzdovej karte cez položku Hlavný pracovný pomer a zároveň niektorý z nich má nastavený druh PP "dohoda".

Upravené

UPOZORNENIE: Používatelia, ktorí majú medzi zviazanými pracovnými pomermi uzatvorené pracovné pomery na základe "dohody", by si mali nad mzdovým obdobím 12/2012 spustiť nad takými zamestnancami v prehľade Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane akciu Nápočet ročného zúčtovania dane, čím sa im stĺpček Úhrn príjmov - dohody naplní.

Používateľ si vie skontrolovať naviazané pracovné pomery priamo nad prehľadom Mzdové údaje pomocou akcie Pracovné pomery zamestnanca. Tie pracovné pomery, ktoré majú v stĺpčeku Typ uvedenú hodnotu "Naviazaný" sú naviazanými na hlavný PP zamestnanca s rovnakým rodným číslom.


Novinka Úprava - Typ zamestnanca pre účely sociálneho poistenia

Bolo doplnené vo výpočte mzdy, v editore RLFO napĺňanie položky Typ zamestnanca pri nasledovných druhoch PP:

 • 6-členský pomer k družstvu
 • 10-vedľašia pracovná činnosť
 • 11-majiteľ firmy
 • 12-štatutárny zástupca firmy
 • 14-komandista, spoločník
 • 15-telepráca
 • 16-domácka práca
 • 18-učni
 • 19-konateľ


Novinka Zmena - Mesačný výkaz ZP

Odteraz keď používateľ spustí akciu eZdravotná poisťovňa/Mesačný výkaz (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní) a v momente spustenia nie je v prehľade Mesačný výkaz ZP žiadny napočítaný mesačný výkaz, objaví sa hláška:

"Mesačné výkazy pre ZP neboli doteraz napočítané. Spustiť nápočet teraz?"

Ak používateľ zvolí tlačidlo "Áno" zobrazí sa mu zoznam zdravotných poisťovní, z ktorých si vyberie tie, pre ktoré chce mesačný výkaz pre vybrané mzdové obdobie napočítať. Ak zvolí tlačidlo "Nie" zobrazí sa prázdny prehľad Mesačný výkaz ZP a používateľ môže pre ďalšiu prácu použiť akcie nad zobrazeným prehľadom .


Novinka Novinka - Daňový bonus uplatnený/odobratý vrámci RZD

V editore Ročného zúčtovania dane na záložka "Zúčtovanie dane" do položky "Úprava daň. bonusu v RZD" používateľ zadáva v úhrne priznaný alebo odobratý daňový bonus pri vykonávaní RZD. K tejto položke vznikli nové položky:

 • Deti - používateľ zadá počet detí, za ktoré priznáva daňový bonus
 • Mesiace - používateľ zadá počet mesiacov, za ktoré bol zamestnancovi daňový bonus priznaný.

Tieto nové položky následne vstupujú do V. časti Hlásenia o vyúčtovaní dane ..... za rok 2012.


Novinka Úprava - Mzdové zložky - Hromadné zmeny - Hodnoty atribútov

Nad prehľadom Mzdové zložky bola vykonaná úprava pri použití akcie Hromadné zmeny - Hodnoty atribútov :

- zmenu atribútov z ľavej strany okna je možné vykonať len nad mzdovými zložkami, ktoré NIE SÚ vo vybranom mzdovom období použité vo výpočte.

- zmeny atribútov z pravej strany okna je možné vykonať len nad mzdovými zložkami, pre ktoré NIE SÚ vo vybranom mzdovom období vygenerované predkontácie

V procesnom okne je používateľ informovaný o výsledku hromadnej zmeny


Novinka Úprava - Kontrola poistného

1. nedohodár s priznaným ČID - kontrola priraďovala vzor SP "DOH_INV" mala priraďovať vzor SP "HPP"

2. dohodár s PP s priznaným VD - kontrola priraďovala vzor SP "DOH" a mala priraďovať vzor SP "DOH_PP"

Upravené

Použíté skratky:

 • SP - sociálne poistenie
 • ČID - čiastočný invalidný dôchodok
 • VD - výsluhový dôchodok
 • INV - invalidný
 • DOH - dohoda
 • PP - pravidelný prijem
 • HPP - hlavný pracovný pomer


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Zamestnanci

Ak v prehľade zamestnancov je viac kariet pracovných pomerov zamestnanca, ktoré majú rovnaké meno a priezvisko, dátum narodenia a nemajú vyplnené rodné číslo a používateľ sa pokúša zadať na jednu z kariet rodné číslo, dochádza k zahláseniu chybovej hlášky:

"V číselníku zamestnancov už existuje záznam s rovnakým menom a priezviskom a rovnakým alebo prázdnym dátumom narodenia."

Odteraz po zadaní RČ a kontrole, či uvedené rodné číslo nie je v prehľade uvedené, dôjde ku korektnému uloženiu karty.

Postup pre zjednotenie takýchto kariet pracovných pomerov zamastnanca:

1. Zvolíte si jednu z kariet, ktorá bude tzv. základnou kartou zamestnanca.
2. Sem vyplníte správne rodné číslo, pokiaľ rodné číslo nemáte k dispozícii je nutné uviesť iný unikátny identifikátor, napríklad osobné číslo alebo dátum narodenia vo formáte RRMMDD (R-rok, M-mesiac, D-deň) a uložte kartu.
3. Na zostávajúcich kartách pracovných pomerov spustite jednotlivo akciu miestnej ponuky Rodné číslo/Priradenie existujúceho RČ s kópiou karty. Po spustení akcie a potvrdení pomocou globálneho hesla sa otvorí prenosový prehľad s ponukou základných kariet zamestnancov. Vyberiete pomocou tlačidla Prenos.
4. Na vybraný pracovní pomer sa prenesie rodné číslo zo základnej karty zamestnanca a vykoná sa synchronizácia údajov (napr. bydlisko, doklady,...)


Novinka Úprava - Hláška pri neexistencii účtovného obdobia

Ak nie je založené účtovné obdobie, do ktorého sa používateľ pokúša:

1. vygenerovať platobné príkazy z modulu Mzdy (prehľad Definícia platobných príkazov/akcia Generovanie platobných príkazov) sa odteraz objaví v procesnom okne hláška:

"Účtovné obdobie pre generovanie PP nebolo doteraz založené (prehľad Pomocné číselníky/Obdobie)."


2. vygenerovať mzdové predkontácie (prehľad Účtovanie miezd/akcia Generuj predkontácie) sa odteraz objaví hláška:

"Účtovné obdobie pre zaúčtovanie miezd nebolo doteraz založené (prehľad Pomocné číselníky/Obdobie)."


Oprava Oprava - Zakladanie 1. spracovávaného obdobia

Ak sa pred založením 1. spracovávaného obdobia zakladá nové mzdové obdobie (pomocu akcie Založenie nových mzdových období), v ktorom sa 1. spracovávaného obdobia zakladá, nevytvoria sa nami dodávané mzdové kalendáre (č. 001,002).

Opravené

Nástroje přizpůsobení

Novinka Do exportu/importu Automatu byl doplněn sloupec 'Uložená procedura pro podmíněné spuštění'.


Obecné

Novinka Pro odblokování záznamů bylo potvrzení změněno z "Potvrzení heslem" na "Potvrzení přihlašovacím jménem".


Novinka Byly rozšířeny možnosti volání externích uložených procedur. Jedná se jen o možnosti pro volání nad vybranými řádky. Původní možnost byla přejmenovaná na "Označené řádky (po jednom)" a její chování je stejné jako bylo - uložená procedura se postupně volá pro jednotlivé řádky a jako vstupní parametr dostává ID záznamu. Nová možnost se nazývá "Označené řádky (vše najednou)" a její chování je odlišné - uložená procedura se zavolá pouze jednou pro všechny vybrané řádky. ID vybraných záznamů jsou uložené do dočasné tabulky #TabExtKomID, odkud si je musí procedura přečíst. Takže v této variantě uložená procedura nemá vstupní parametr pro předání ID. Toto volání je vhodné, pokud potřebujete záznamy zpracovat najednou, např. v transakci, apod.


Novinka Při zápisu do žurnálu při použití funkce "Odblokování záznamu" se nyní zapisuje i číslo přehledu (BID) a ID záznamu (pokud přehled obsahuje sloupec ID).


Novinka Jestliže je v editoru organizace smazáno DIČ DPH, které je nastaveno v přehledu DIČ k organizací jako aktuální, je zobrazena informace, že by se měl příznak aktuální zrušit (uživatelem, systém sám nic nezruší).


Novinka V případě, že datumový sloupec obsahuje čas včetně milisekund, došlo při exportu do Excelu do souboru xls či do souboru xlsx, nikoliv akcí Ctrl+E k zaokrouhlení data. Např. z 31.12.2011 23:59:59.997 se stalo 1.1.2012 00:00:00.

Upraveno - při exportu do Excelu se odříznou milisekundy.


Novinka Byla doplněna možnost v definici uživatelského menu zadávat uživatelský název pro ikony vícejazyčně pomocí textů v jiných jazycích.


Oprava Ve výjimečných případech mohl být problém při rozkopírování dat do více než jedné databáze pomocí funkcí Rozkopírování. Opraveno.


Oprava Ve verzi 2.0.2013.0131 nebylo možné zobrazit Asistenta.

Opraveno


Oprava Při vytvoření nové organizace se do archívu změn zapsal řádek s prázdnými hodnotami. Opraveno - žádný řádek změn se nyní pro novou organizaci nezapisuje.

Oběh zboží

Novinka Při generování návazného dokladu z oběhu zboží se použilo období zdrojového dokladu. Upraveno - nyní se období dohledává podle data případu cílového doladu.


Novinka Množství na textových položkách dokladů oběhu zboží je nyní také senzitivní na nastavení počtu desetinných míst množství v globální konfiguraci.


Novinka Číslo objednávky se při přenosu zakázky doplňuje do políčka Objednávka pouze u výstupních dokladů (Výdejka, Faktura vydaná...).


Novinka V globální konfiguraci v sekci Oběh zboží je nová konstanta 'Započítávat storna a dobropisy do došlých objednávek'. Implicitně je nezaškrtnuto (=změna současného chování).

Pokud je zaškrtnuto, jsou storna výdejek, popř. dobropisy, započítávány do sumačních sloupců Množství z výdejek, Množství z realizovaných výdejek, popř. Množství z faktur. Tím je zároveň ovlivněn výpočet množství pro generování návazných dokladů a funkcionalita okolo zajištění položek.


Novinka Na doklady oběhu zboží a došlých objednávek se po zadání Organizace automaticky dotahují i Místo určení a Příjemce. Dotažení bylo upraveno tak, že nyní hledá pouze nezakázané organizace.


Novinka V přehledu položek dokladu je možno pomocí funkce Nastav zobrazit souhrnné sloupce DSN pro danou položku. Žádoucí by bylo, aby také v přehledu hlaviček dokladů bylo možno obdobně zobrazit souhrnné DSN za celý doklad. Doplněno.


Oprava Má-li expediční příkaz či rezervace na hlavičce dokladu nastaven příznak splněno, nemá být na něj již brán zřetel při posuzování neodebraného množství, množství k dispozici a hlídaného množství. Přesto se však v přehledu stav skladu - hlídáno takovéto Expediční příkazy a Rezervace objevovaly a na příznak Splněno zde nebyl brán zřetel. Opraveno.


Oprava Nad stavem skladu lze zobrazit přehled neodebrané SN, který detailně zobrazuje FIFO frontu souvisejících nákladů pro danou skladovou kartu. Tento přehled lze zobrazit také nad položkami dokladů. V obou případech mají však jednotlivé sloupce statické názvy SN1-7. Žádoucí by naopak bylo, aby se názvy sloupců dynamicky nastavily dle zadaných parametrů v globální konfiguraci (např. pojistné, clo, dopravné atd.) Opraveno.


Oprava V pokladním prodeji, došlých objednávkách a v políčku rychlé změny množství v editoru hlavičky dokladů oběhu zboží nefungovalo při změně množství dohledání ceny zadané na související skupině zboží. Opraveno.


Oprava Pokud se v došlých objednávkách - pořízených zadalo množství dole na záložce - sklad, nedošlo k přidání položky na doklad ale k zavření editoru.

Opraveno.


Oprava Ve výjimečných případech mohl být problém při rozkopírování dat do více než jedné databáze pomocí funkcí Rozkopírování. Opraveno.


Oprava Pro vstupní doklady (Příjemka, Vydaná objednávka...) se nedotahuje cena v cizí měně zadaná na návazných skupinách zboží.

Opraveno.


Oprava Pokud je název některé nabídkové ceny delší než 30 znaků, objevila se při použití volby Zboží a služby, Nabídkové ceny, Nabídkový ceník Zboží a služeb hláška

String or binary data would be truncated Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při částečném stornu mohlo za výjimečných okolností dojít k chybnému stanovení příslušné poměrné části souvisejících nákladů.


Personalistika (SK)

Novinka Úprava - Nový záznam do prehľadu

V prípade, že viac používateľov v jednom momente vytvára nový záznam do prehľadov:

 • Pracovné pozície
 • Výberové konania
 • Znalosti

mohla vyskočiť chybová hláška: "Duplicitné označenie - nemožné vložiť záznam!"

Upravené


Pokladna

Novinka Pokladní doklad byl doplněn o nové atributy, které se při vytváření Pokladního dokladu plní z globálního nastavení. Hodnoty těchto atributů lze v editoru pokladního dokladu (akce "Zaokrouhlení a další údaje") měnit s platností právě pro daný doklad. Nastavení hodnot potom ovlivní způsob výpočtu částek na tomto dokladu. Jedná se o atributy:
 • Pozice zaokrouhlení DPH
 • Hranice zaokrouhlení DPH
 • Zaokrouhlovat částku k úhradě na hlavičce na 0,5 jednotky HM (ano/ne)
 • Zaokrouhlení částky HM k úhradě na hlavičce dokladu
 • Koeficient pro DPH (zaokrouhlen/nezaokrouhlen)

Případná změna hodnot globálních atributů se tak promítne pouze do následně nově vytvářených dokladů.


Novinka Nad jednotlivými položkami přehledu položek pokladního dokladu a v editoru položky pokladního dokladu je možné spustit akci "Faktury a dobropisy". Tato akce otevře přehled k položce navázaných faktur "Faktury a dobropisy hromadně - k položce PD ...". Zde je možné pomocí akce "Připojit odpovídající fakturu/dobropis" připojit nebo pomocí akce "Odebrat z pokladního dokladu" odpojit fakturu nebo dobropis.


Novinka Editor pokladní položky byl sloučen na jednu záložku.


Novinka Při generování pokladního dokladu z faktury byly v některých případech vygenerované položky resp. pokladní doklad s nesprávným kurzem, bez přepočtu do měny a bez přepočtu částky úhrady, i když byl nastaven automatický přepočet měny i úhrady. Chyba byla odstraněna


Novinka Na položku pokladního dokladu bylo doplněno DIČ organizace.

Při účtování je DIČ z položek pokladny přeneseno na deníkové řádky. Není-li zadáno DIČ na položce, je přeneseno DIČ z hlavičky pokladního dokladu (stejně jako např. číslo organizace apod).


Oprava Při pokusu o připojení faktury k pokladnímu dokladu, jehož typ byl změněn na opačný avšak jeho číslo bylo už u stejného typu obsazeno, se objevila hláška "Duplicitní označení - nelze vložit záznam !".

Opraveno.


Řízení peněžních toků

Novinka V modulu Řízení peněžních toků je doplněna funkcionalita Návazné doklady pro ŘPT.

Tím je umožněno vyhodnocovat PT pro různé druhy dokladů nikoli odděleně s použitím různých variant, ale společně v jedné variantě.
Tj. například společně vydané objednávky, příjemky, faktury přijaté, saldo nebo došlé objednávky, (expediční příkazy, rezervace), výdejky, faktury vydané, saldo.
Příklad pro doklady na vstupu: Vydaná objednávka - úplatní se částka pro ŘPT z této objednávky. Když se vytvoří příjemka položkovým nebo dokladovým převodem, pro ŘPT se uplatní částka z příjemky, ale částka z vydané objednávky se pro ŘPT neuplatní. Obdobně když se na fakturu přijatou převede příjemka, tak se uplatní částka pro ŘPT z faktury, ale částka z příjemky se neuplatní. A když se faktura přijatá zaúčtuje do salda, tak se uplatní částka pro ŘPT ze salda, ale částka z faktury přijaté se neuplatní.
Analogicky pro doklady na výstupu: došlé objednávky, (expediční příkazy, rezervace), výdejky, faktury vydané, saldo. Nezáleží na tom, který doklad vznikne napřed (zda např. příjemka a následně faktura nebo naopak).
Režim návazných dokladů pro ŘPT je nutno nastavit v Konstanty a číselníky, záložka 2 - Návazné doklady pro ŘPT. Zde je třeba označit druhy dokladů na vstupu a/nebo na výstupu (min. 2 pro vstup a min. 2 pro výstup) a přiřadit variantu pro návazné doklady pro ŘPT.
Částky pro uplatnění pro ŘPT lze editovat.


Oprava Při použití funkce Aktualizace pro peněžní toky – celková se mohla objevit hláška Položka 'Datum úhrady - individuální analýza' musí být zadána.

Opraveno


Sklad zvířat

Novinka Potlačení nápočtu do stavu skladu i inventurního dokladu + přepočtové akce nad stavem skladu

Rozšířeno: Zobrazení aktuálního umístění na kartě zvířete zohledňuje uzávěrku karet zvířat

Rozšířeno: Ve formuláři zrychleného zadávání pohybů nad stavem skladu neumožňuje, lze zadat hromadnou kartu a kartu zvířete spolu s hromadným kódem události pro CRZ

Nová funkcionalita: Na kategorii zvířat příznak, že se jedná o kategorii, která má vstupovat jako sumační řádek do hlášení CRZ(prasata apod)


Účetnictví

Tip Řešení problematiky nespolehlivého plátce a zveřejněných bankovních účtů správcem daně.

Podrobné informace najdete v Poradně zde:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Nespolehliv%C3%AD_pl%C3%A1tci,_zve%C5%99ej%C5%88ovan%C3%A9_%C3%BA%C4%8Dty_-_Poradna_(CZ)


Novinka Hláška "Datum pořízení neodpovídá žádnému období" byla upravena na "Datum pořízení neodpovídá žádnému ÚČETNÍMU období".


Novinka Na řádcích kontace faktur a dobropisů typu
 • Záloha - částka celkem
 • Záloha - základ DPH
 • Záloha - ostatní částky

lze ve výběru druhu data použít nové 2 volby :

 • Datum úhrady(splatnost faktury) - jako datum párování pro deník bude dotaženo datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum úhrady
 • Datum splatnosti faktury - jako datum párování pro deník bude dotaženo datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum splatnosti

Původně nazvaná volba Datum úhrady (párování splatno) je přejmenována na Datum úhrady(datum zálohy), její význam je stejný (dotahuje se primárně datum splatnosti zálohové faktury, jestliže není, datum splatnosti realizační faktury - pro druh data Datum úhrady


Novinka Do přehledů Stav saldokonta, Stav saldokonta ke dni, Archiv saldokonta byl doplněn sloupec "Datum úhrady poslední faktury"


Novinka Při účtování kurzového rozdílu v loňské roce v saldokontu není možné ve verzi ...130 zadat období stavu. Při zadání nabízí jen období roku 2013, přesto, že jsem v roce 2012, mám zadáno datum případu 31. 12. 2012.

Upraveno. Jestliže se změní datum případu v editoru před účtováním (například kurzového rozdílu) na datum jiného období, nabídka období stavu se aktualizuje pro dané období.

Novinka Upraven editor akce Uzavření a otevření účetních knih, nebyly vidět celé texty.


Novinka Platební příkazy tuzemské vystavované ze salda:

Vznikl-li saldokontní případ zaúčtováním z leasingu, systém dohledává bankovní spojení z předmětu leasingu dle těchto pravidel:

 • předmět leasingu musí být navázán na skupinu, která nemá zatrženo "Pronajímatel" a zároveň "Povolit platební příkaz" nastaveno na "Platební příkazy" nebo "Všechny příkazy"
 • na předmětu leasingu musí být zadán dodavatel a bankovní spojení - cizí
 • má-li bankovní spojení - cizí vazbu na organizaci na sal.případu a je-li jednoznačné a neblokované, je dotaženo na platební příkaz


Novinka V editoru hromadných změn řádků v účetním deníku umožněno zadávání do editačních polí z klávesnice.


Novinka Pro vzory SK výkazů DPH může být zálohový koeficient pouze v intervalu <0, 1>.


Novinka Na řádky kontace pro nedokončenou výrobu je přidán výběr, jaké náklady se budou účtovat : "Náklady celkové", "Náklady přímé" nebo "Náklady z polotovarů" (kromě řádku "Výroba-Nespecifikované náklady").

Účtování respektuje toto nastavení a účtuje příslušnou hodnotu.


Novinka Období DPH za 12. měsíc - hláška

Není zadán kód zdaňovacího období příštího roku
je doplněna o popis, kam se má kód zadat.


Novinka Upraveno třídění u dočasných tabulek.při použití akce Účetnictví, Účetní výkazy, Souhrnný výkaz, Zobrazení, akce Řádky nebo Doklady


Novinka Sloupce datum první upomínky a datum poslední upomínky v přehledu salda nerespektovaly datum párování salda.

Upraveno, přidána vazba na datum párování. Je třeba mít na paměti, že tato vazba správně zafunguje jen v případě, že je datum párování v deníkových dokladech vyplněno a v momentě nápočtu daného deníkového dokladu do salda musí být na saldokontní skupině zapnuto párování "Datum párování Salda" na "Ano".


Novinka Skupinová registrace DPH:

Struktura daňové evidence byla rozšířena o DIČ a kód země DIČ. Stejně tak import / export skupinové registrace, dojde k přenosu DIČ a kódu země DIČ.
Upravena pipeline pro tiskové formuláře.


Novinka Pro tisk formulářem z přehledů "Daňové doklady" a "Daňová evidence" doplněna vazba na organizaci.


Novinka Doplněna nová přímá vazba mezi účtovým rozvrhem a sal.skupinami.

Jmenuje se "Účet a saldokontní skupina".
Původní vazba "Účet a saldokontní skupina" je přejmenována na "Vazba - účet a saldokontní skupina". Tato původní vazba nelze pro potřeby Master detail použít, je nutno použít vazbu novou - přímou.


Novinka Účtování Období DPH

V řádcích kontace lze nastavit "Účtovat cizí měnu".
Napočítané údaje z Období DPH jsou v měně DPH. Proto se při účtování nutno přepočítají účetním kurzem k poslednímu dni podle Období DPH.
Když je nastaveno na řádku Účtovat cizí měnu = Ano, tak do atributů částky v cizí měně zaúčtuje částka v měně DPH z Období DPH, kód měny = měna DPH.

Je vyhodnocen i kurzový rozdíl, který vznikne mezi sumou částek DPH z řádků daného období DPH a částkami přepočtenými kurzem. Pro tento účel je potřeba doplnit do kontace ještě 2 řádky pro KR, účet buď přímo zadán nebo se dotáhne z číselníku měn. Řádky budou použity pro vyhodnocení všech kurzových rozdílů.
Účtování kurzového rozdílu se počítá pro tyto druhy řádků:

 • daňový účet (kurzový rozdíl pro každý účet zvlášť)
 • vracení daně (kurzový rozdíl pro každý účet zvlášť)
 • úprava odpočtu daně

Zaúčtování kurzového rozdílu respektuje nastavení strany z řádků kontace. Správně by mělo platit :

 • kurzový rozdíl ztráta - na Má Dáti
 • kurzový rozdíl zisk - na Dal

Jsou-li řádky kontace pro kurzový rozdíl nastaveny na opačné strany, systém obrátí znaménko u částky kurzového rozdílu.


Novinka Pokud byl na účetním dokladu tvořící saldokontní případ je z nějakého důvodu (omylem) zadán jako cizí měna kód hlavní měny a částka v cizí měně = 0, neobsahovala vystavená upomínka nebo pen. faktura řádky. Dané úč. doklady systém eliminoval jako kurzový rozdíl.

Provedena úprava ve smyslu, že účetní doklady, které mají zadán jako cizí měnu kód hlavní měny a částku v cizí měně = 0, nepovažuje systém za řádky kurzových rozdílů a započítá je do generování položek upomínky nebo pen. faktury.


Novinka Doplněna možnost nastavení generování typu změny a organizace 2 v editoru před převodem z importní tabulky do deníku. Totéž doplněno i do definice zprávy pro export/import do deníku.

Lze tedy nastavit, že typ změny a organizace 2 v případě, že nejsou nalezeny v číselnících, budou generovány.
Platí jen v případě instalace modulu RM_PomocnyAnalPrehled.


Novinka Do editoru před rozúčtováním je doplněno pole pro zadání typu změny.

Do řádku kontace pro účetní deník je na druhou záložku doplněno pole pro zadání organizace 2.

Princip - pro typ změny:
Je-li zadán na řádku kontace, má prioritu a je vždy zapsán do řádků rozúčtování.
Není-li zadán na řádku kontace ale je zadán v editoru před rozúčtováním, je také vždy zapsán do řádků rozúčtování.
Typ změny zadán na řádku kontace má přednost.

Princip - pro organizaci 2:
dtto jako pro typ změny až na výjimku - je-li organizace 2 zadána pouze v editoru před rozúčtováním a na řádku kontace ne, je zapsána do řádků rozúčtování pouze v případě, že je zároveň zašktrnuto zaškrtávátko "Přenášet organizaci 2".

Pro používání organizace 2 a typu změny je nutné mít instalován registrovaný modul RM_PomocnyAnalPrehled.


Novinka Při účtování faktur se zálohami se mohlo stát, že se hodnota zaokrouhlení zálohové faktury zaúčtovala do deníku vícekrát. Účtovaný doklad byl potom nevyrovnaný.

Opraveno.


Oprava Při tisku hlavní knihy se generuje dočasná tabulka #TabUcZapisy ve které je sloupec JmenoZam omezen na 41 znaků - NVARCHAR(41) - bere se z TabCisZam.PrijmeniJmeno

Toto pole ale může mít 201 znaků.
Tisk pak končí hláškou: String or binary data would by truncated

Opraveno.


Oprava Při účtování vzájemného zápočtu z fakturace se mohla objevit chyba

Conversion failed when converting value '61526xxxxxxxxx615260xxxxxxxxx' to data type integer (x - číslice)

Opraveno.


Oprava Opravena chyba při výpočtu daně z částky vč. daně v detailu pohybu leasingu.

Účtovníctvo (SK)

Novinka Nové tlačové zostavy Inventúra účtu, Poznámky k účtovnej závierke

Podrobně zde:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/U%C4%8Dtovn%C3%A1_z%C3%A1vierka_(SK)_-_Nov%C3%A9_tla%C4%8Div%C3%A1


Novinka Při generování nové databáze se slovenskou legislativou se konstanty pozice zaokrouhlení nastavují stejně jako pro ostatní legislativy - na setiny měny.


Výkazy a finanční analýza

Novinka V sestavách finanční analýzy byla doplněna možnost pojmenovat sloupce 25 až 62.


Novinka Při importu legislativních výkazů se tyto nezobrazují v přehledu definice výkazu. Upraveno v distribučních výkazech.


Výroba

Novinka Upraven způsob importu operací technologického postupu: Údaje - individuální kalkulace kooperace bylo nutné uvést v importním souboru všechny tři parametry. Nyní stačí importovat jedniný údaj z trojice individuální kalkulace.


Novinka Obrázky (na kmenových kartách, na číselníku zaměstnanců, ...) - při načtení obrázku jiného formátu než JPG, systém navrhne převod do JPG.


Novinka Na výdejku v Oběhu zboží je nyní možné přidat pomocí funkce Převod položek materiálů na výrobní příkaz i materiály z předzpracovaných příkazů.

Výdejku však nebude možné realizovat.


Novinka Byl založen nový modul "Plánování profesí", podmodul Kapacitního plánování.


Novinka Podpora plánování profesí v rámci Rozšířeného kapacitního plánování.

Byl vytvořen číselník profesí.
K výrobní operaci je možné zadat vazbu na profesi (případně více profesí), které budou potřebné pro danou operaci.
V rámci profese je možné definovat počet současně obsluhovaných strojů a nastavit další parametry pro kapacitní plánování:

 • Způsob blokování kapacit profese
 • Povolit změnu personálního zdroje v rámci jedné dávky

Byl vytvořen číselník výrobních personálních zdrojů, které mohou mít vazbu na číselník zaměstnanců. Každý zdroj má přiřazen plánovací kalendář a může vykonávat více profesí s nastavenou prioritou.

V rámci výpočtu kapacitního plánu je možné zohledňovat kapacity výrobních profesí. Tento režim je podmíněn zakoupením submodulu "Plánování profesí".

Výstupem kapacitního plánu je nejen plán vytížení strojů a pracovišť, ale i diagram vytížení profesí. Další možností je zobrazení přehledu profesí kapacitního plánu.

V diagramu profesí lze zvolit mezi dvěma způsoby zobrazení:

 • Zobrazení podle profesí (jeden personální zdroj může být použit ve více profesích)
 • Zobrazení personálních zdrojů (každý personální zdroj je zobrazen pouze jedenkrát)

Z diagramu profesí nelze provádět editaci kapacitního plánu.


Novinka Kapacitní plánování - opraven nápočet Test úplnosti pokročilého kapacitního plánu.


Novinka V rámci definice plánovacího kalendáře ve výrobě je možné nastavit definovat předpis kalendáře pro více týdnů. Tuto možnost lze využít pro vytvoření plánovacího kalendáře zaměstnanců, kteří střídají směny po tádnech.


Novinka Na výrobních příkazech, v přehledu "Stromový rozpad výrobních příkazů" v rámci funkce "Montování" byla přidána funkce - Výdej chybějících polotovarů.


Novinka Upraven způsob generování výrobních příkazů z plánu výroby
 • Výrobky, zadané v plánu, mohou být využity v podsestavách
 • Navýšené množství z nově vygenerovaných výrobních příkazů bude využito jen pokud se zadá respektování stavu skladu včetně výrobních příkazů


Novinka Nová funkce nad plánem a příkazem "Změna plánovaného ukončení výroby".

Akce přepočte podle zadaného datumu všechny plánované začátky a konce výrobních příkazů,

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export