Verze 2.0.2013.0105 - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ECS Vývoz - CCŘ - Nová z aktuální. Při kopii dokladu se bude přebírat číslo a země povolení pro centralizované celní řízení.


Novinka ECS Vývoz, aktualizace kontroly QP245 dle GŘC KEL 2.22, ID zmeny=190.

1. Změna znění pravidla QP245, které je přiřazeno k elementu "Referenční číslo celního úřadu výstupu" (COEXIT01) ve zprávách D_N_PODV (CZ515A) a D_N_OPRV (CZ513A):

JESTLIŽE element "Druh dopravy ve vnitrozemí"=5 (Poštovní doprava)
PAK element "Referenční číslo celního úřadu výstupu" musí být rovno hodnotě 'CZ175100' (od 1.1.2013 rovno hodnotě 'CZ650202') .


Novinka Přípravné faktury: odstraněn atribut kurz euro.


Novinka Tisk razítka, ECS Vývoz, NCTS Vydaný:

Do nastavení parametrů byla přidána možnost zadat Celní orgán pro tisk razítka. Pokud bude vyplněn (zál.č.7) bude mít přednost před CÚ Odeslání, pokud vyplněn nebude, zůstává současné chování.


Oprava Záruční listiny: pokud byl vybrán celní úřad s názvem delším než 17míst, byla při ukládání zobrazena chyba: String or binary data would be truncated.

Opraveno.


Oprava Nastavení parametrů - Celní úřad záruky:

po výběru hodnoty z číselníku mohlo dojít při ukládání záznamu k chybě : String or binary data would be truncated.
Opraveno.


Doprava

Novinka Změna v pořizování silniční daně - v nastavení parametrů je podchycena změna ve struktuře FÚ, změna tiskového formuláře vzor 15, změna načtení dat na EPO (EPO k 3.1.2013 pro SD nefunguje korektně)


Novinka V editoru silniční daně (u externích vozidel) je tlačítko, které načte ze stazek počty dnů provozu vozidla do příslušných sloupců SD.


Evidence pošty

Novinka Přijatá faktura přebírá datum přijetí z došlé pošty. (Zůstává dále editovatelné).


Oprava Při zadávání faktury přijaté z došlé pošty se přestal předvyplňovat datum doručení podle data zadaného na došlé poště. Opraveno - datum doručení se předvyplňuje podle došlé pošty.

Pokud je faktura napojena na došlou poštu, není použito nastavení z řady dokladů pro úpravy data doručení.
V případě, že je faktura přijatá (vydaná) napojena na došlou (odeslanou) poštu, je v názvu skupiny zahrnující data zobrazen typ pošty a datum z navázaného záznamu pošty (tedy např. Došlá pošta - 1.1.2013).


Fakturace

Novinka V akci "Změna sazby DPH" se zobrazí jen aktuálně platné Sazby DPH. Omezení neplatí pro zdrojové sazby (v případě spuštění nad hlavičkami dokladů).


Novinka Při kopii faktury a výběru Zadaný účetní kód nešlo přímo editovat pole s účetním kódem, muselo se přes číselník.

Nyní je možno přímo zadat číslo kontace z klávesnice. Zároveň byla do tlačítka OK doplněna kontrola na existenci zadané kontace (číslo + druh dokladu).

Dále byla doplněna kontrola na vyplněnost Data případu.


Oprava Při kopii faktury přijaté se nepropsalo zadané číslo dodavatelské faktury do nově vytvořeného dokladu. Opraveno.


Kontrakty a odvolávky

Oprava V kontraktech nešlo změnit sazbu DPH na položkách, ani nad položkami, ani nad dokladem.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Změna redukčních hranic pro DVZ a redukovaný průměrný výdělek pro náhrady č. 310/2011 Sb.

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Byly upraveny nové redukční hranice pro náhrady:

Redukční hranice pro náhrady:
151,03 Kč
226,63 Kč
453,08 Kč

Výpočet pokračující nemoci bere redukční hranice z vybraného období, kde se pokračující pracovní neschopnost likviduje.

Dále se mění redukční hranice pro nemocenské dávky. Z hlediska výpočtu nemocenských dávek nás tyto hodnoty nezajímají /počítá ČSSZ/, nicméně tyto hodnoty pro orientaci v Konstantách nastavujeme.

Redukční hranice pro nemocenské dávky:
863 Kč
1 295 Kč
2 589 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Sleva na poplatníka v případě pracujícího důchodce

Pokud zaměstnanec pobírá starobní nebo invalidní důchod 3. stupně v průběhu zdaňovacího období , tedy 1.1.2013., nemá nárok na uplatnění slevy na poplatníka v celkové výši 24 840,00.

Je nutné slevu v pracovních poměrech těchto zaměstnanců odstranit v editoru mzdových údajů na záložce Odvody, Daně sekce Slevy a odpočty.

V editoru mzdových údajů, důchodů a ve výpočtu mzdy jsou zapojeny kontroly, které upozorní na tuto situaci hláškou:

Starobní/invalidní důchod je přiznán k 1.lednu. Není nárok na slevu na poplatníka.

V případě výpočtu mzdy v lednu roku 2013, při zjištění existence slevy na poplatníka u důchodce je zapojena společně s kontrolou i funkcionalita hromadného výmazu slev ze mzdových údajů důchodců, kteří mají nárok na důchod k 1. lednu. Hláška s volbou Ano, Ne zní:

Legislativa platná od 1.1.2013 - sleva na dani na poplatníka

Existují pracující důchodce se Slevou na poplatníka
Odstranit nyní u těchto zaměstnanců Slevu na poplatníka?


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Maximální vyměřovací základ na SP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění došlo k těmto změnám:
Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 1 242 432 Kč


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Maximální vyměřovací základ na ZP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, Zdravotní pojištění došlo k těmto změnám:
Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 0 Kč. Maximální vyměřovací základ na ZP byl zrušen.


Novinka NOVINKA - legislativa 2013 - Solidární zvýšení daně

Pro roky 2013 až 2015 je zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Daň se bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb.

Měsíční výpočet solidárního zvýšení daně je zpracován dle §38ha. Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (103 536).

V editoru mzdových konstat na záložce Daně v sekci Základní daňové sazby přibyla skupina Solidární zvýšení daně (dále jen SZD), která obsahuje položky vlastní sazby SZD a hranici SZD (4násobek průměrné mzdy 25 884).

V editoru výpočtu mzdy na záložce Daně v podzáložce Daň přibyla skupina Solidární daň obsahující dvě položky:
VZ - Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ - obsahuje vyměřovací základ pro stanovení SZD vzhledem k pracovnímu poměru, kterému je počítána mzda. Výpočet probíhá jako Úhrn příjmů PP - Hranice SZD.

VZ celkem - Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem - pokud má zaměstnanec více aktivních pracovních poměrů u zaměstnavatele obsahuje položka vyměřovací základ pro stanovení SZD ze všech svázaných pracovních poměrů zaměstnance. Výpočet probíhá jako SUMA Úhrnu příjmů ze všech svázaných PP - Hranice SZD. V případě, že zaměstnanec nemá více pracovních poměrů, jsou částky obou VZ totožné.

Pokud je při výpočtu mzdy uveden vyměřovací základ SZD celkem, dojde k výpočtu 7% částky SZD. Nezaokrouhlená částka SZD je připočtena k vypočtené zálohové dani před slevou a zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Položka Daň celkem tedy osahuje zálohu na dani společně se solidárním zvýšením daně.

V přehledu výpočtu mzdy lze přes nástroj Nastav zařadit do sestav tyto položky:

 • Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ
 • Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem
 • Solidární zvýšení daně - obsahuje nezaokrouhlenou vypočtenou částku SZD

Příklad:
Zaměstnanec má u zaměstnavatele dva pracovní poměry, jeden hlavní pracovní poměr na dobu určitou a druhý dohoda o pracovní činnosti. V rámci hlavního pracovního poměru dochází ke společnému zdanění.

Hlavní pracovní poměr:
Úhrn příjmů 98 300,-
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ 0
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem 4 764,- (10 000 + 98 300 - 103 536)
Vypočtená částka SZD 333,48,- (4 764 x 7%)

Dohoda o pracovní činnosti:
Úhrn příjmů 10 000,-
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ 0
Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem 0
Vypočtená částka SZD 0

Tiskové formuláře Mzdového listu jsou doplněny v každém měsíci o položku Solidární zvýšení daně - vyměřovací základ celkem.


Novinka NOVINKA - legislativa 2013 - Důchodové spoření - evidence účastníka (zaměstnance)

Zákon 397/2012 Sb. Zákon o důchodovém spoření

V editoru mzdových údajů na záložce Odvody, podzáložka Sociální pojištění v sekci Důchodové spoření vznikl nová položka Datum Od.

V případě, že zaměstnanec je přihlášen k odvodům Důchodového spoření, v položce Datum OD je nutné uvést datum od kdy je zaměstnanec účasten. Jedná se o první den v měsíci následujícím po podpisu smlouvy s penzijním fondem.


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Roční limit pro PF+ŽP

V editoru mzdových konstat pro rok 2013 na záložce Kontanty a sazby v sekci Připojištění byl změněn atribut Roční limit pro PF+ŽP na hodnotu 30 000.


Novinka UPRAVENO - legislativa 2013 - Výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 277 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 184,67 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 546,17 Kč


Novinka ÚPRAVA - Nárok dovolené sjednaný k DPP a DPČ

V editoru mzdových údajů na záložce Dovolená se v případě zvolení druhů pracovních poměrů Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti, Statutární zástupce firmy, Komanditista vynuluje základní nárok na dovolenou a o skutečnosti jste informováni hláškou:

Změna druhu pracovního poměru se změnou nároku na dovolenou. Zkontrolujte správnost nároku na dovolenou.

Položky pro zadání základního nároku a zůstatků dovolené z minulých let jsou nyní editovatelné a nejsou zablokovány k editaci, je možné zadat případný sjednaný nárok na dovolenou.


Novinka Novinka - Aktualizace distribučních MS

Nad přehledem Mzdové složky vznikla akce Aktualizace číselníku podle legislativy. Tuto akci lze spouštět pouze nad aktuálním mzdovým obdobím. Akce zaktualizuje mzdové složky - distribuční dle aktuální platné legislativy.

Pokud uživatelské mzdové složky mají nastaveny referenční mzdové složky (t.j. odkaz na číselník mzdových složek - distribučních), zauktualizují se i uživatelské mzdové složky, pokud nejsou ve výpočtu nebo v předzpracování. Pokud jsou použité, uživatel je o skutečnosti seznámen a může použít standardní porovnávací akce Porovnání/Mzdové složky.


Novinka ÚPRAVA - Práva na sloupce

Při odebrání Práv na sloupce v přehledu Uživatelé v Globální konfiguraci systému docházelo k zobrazení těchto sloupečků v novém editoru Mzdových údajů. Jednalo se o sloupce:

 • Základní mzda
 • Základní mzda - zkr.
 • Průměr na dovolenou
 • Denní vyměřovací základ
 • Denní vyměřovací základ (SK)


Oprava ÚPRAVA - Datumy Lhůta OD a Lhůty DO

V editoru mzdových údajů v případě vyplněné hodnoty v položce Lhůta OD a prázdné položky Lhůta DO se objevovala chybová hláška

Výpovědní lhůta - datum od musí být nižší nebo stejné jako datum do.

Opraveno. Chybová hláška se objeví například v následujícím případě (Lhůta OD 2.2.2013 Lhůta DO 1.1.2013)


Oprava OPRAVENO - Kopírování kalendářů z minulého roku

Při provedení uzávěrky mzdového období listopad 2012 se mohla objevit při kopírování nepravidelných kalendářů skrytě chyba

SQL:2714,16 There is already an object named '#TabMzKalGen' in the database

Nepravidelné kalendáře se nezkopírovaly, respektive obsahovaly špatně vygenerovaný plán pracovních a nepracovních dnů.

Stejná chybová hláška se objevovala v případě spuštění akce z místní nabídky v přehledu Mzdové období, Aktualizace kalendářů, Kopírování kalendářů z minulého roku.

Upozornění: V případě, že Vám taková situace nastala a nemůžete otevřít a znovu uzavřít mzdové období listopad 2012,proveďte následující body:
1. Vymažte existující osobní mzdové kalendáře pro rok 2013 v přehledu Mzdy, Mzdový kalendář, Osobní mzdový kalendář (kalendáře s pravidelnou pracovní dobou nemusíte mazat)
2. Vymažte existující mzdové kalendáře pro rok 2013 v přehledu Mzdy, Mzdový kalendář (kalendáře s pravidelnou pracovní dobou nemusíte mazat).
3. V přehledu Mzdové období vyberte období leden 2013.
4. Spusťte akci z menu místní nabídky Aktualizace kalendářů, Kopírování kalendářů z minulého roku.
5. Zkontrolujte, zda se Vám vygenerovaly všechny kalendáře v přehledu Mzdvý kalendář.
6. Vygenerujte osobní mzdové kalendáře a provéďte kontrolu nastavení kalendářů. Akce místní nabídky, Aktualizace kalendářů, Aktualizace kalendářů na kartě.


Oprava ÚPRAVA - Změna zdravotní pojišťovny

V případě změny čísla zdravotní pojišťovny v editoru mzdových údajů při souběžných pracovních poměrech se po potvrzení hlášky
Propsat zdravotní pojišťovnu i do ostatních PP propíše číslo zdravotní pojišťovny do všech ostatních souběžných pracovních poměrů. V následujících obdobích se při větším počtu pracovních poměrů zdravotní pojišťovna nepropsala do všech.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Založení nového mzdového kalendáře

V případě zakládání nového kalendáře pro rok 2013 docházelo k chybové hlášce: Duplicitní označení - nelze vložit záznam.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - Mzdové zložky distribučné od 1/2013

Na základe legislatívnych zmien platných od 1.1.2013 bola vykonaná zmena na natribúte Základ poistenia na nasledujúcich MZ:

Číslo - Názov - Zmena na
700 - Dohoda o vykonaní práce - Plné poistenie vrátane dohôd
701 - Dohoda o brigádnickej prácii študentov - Plné poistenie vrátane dohôd
702 - Dohoda o pracovnej činnosti - Plné poistenie vrátane dohôd

Priamo v aktuálnom mzdovom období 1/2013 po spustení výpočtu mzdy systém používateľa upozorní na túto legislatívnu zmenu a vykoná aktualizáciu distribučného číselníka MZ. V prípade, že sú tieto MZ v používateľskom číselníku mzdových zložiek nastavené ako referenčné, zaktualizuje aj takto označené používateľské MZ. Používateľovi sa zobrazí nad výpočtom mzdy nasledovná hláška:

"Zoznam distribučných mzdových zložiek nie je aktuálny.Teraz prebehne jeho aktualizácia."


Novinka NOVINKA - Žiadosť o ročné zúčtovanie dane 2012

Nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudol nový tlačový formulár:

sys. č. -403288 - Žiadosť o RZD 2012

Podrobnejšie informácie k tlači žiadosti nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_(SK)#.C5.BDiados.C5.A5_o_RZD


Novinka DoBPŠ - odvodové zvýhodnenie

Uplatnenie práva podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 413/2012 Z.z. (určenie odvodového zvýhodnenia - výnimky) je možné len na jednej DoBPŠ v kalendárnom mesiaci.

Z toho dôvodu bola od mzdového obdobia 1/2013 pridaná mäkká kontrola pri ukladaní mzdových údajov. V prípade zistenia tejto skutočnosti sa objaví hláška:

"Dohoda o brigádnickej práci študentov. Odvodové zvýhodnie je nastavené na viac ako jednom PP zamestnanca."

Na základe tejto hlášky si používateľ skontroluje, na ktorú DoBPŠ si študent túto výnimku v skutočnosti uplatnil podpísaním tlačiva Oznámenia a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov na účely uplatnenia práva podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 413/2012 Z.z.(tlačový formulár sa nachádza nad prehľadom Ročné zostavy)..


Novinka ZMENA - akcia eRLFO

Tak ako sme avizovali v zmenách verzie číslo 2.0.2012.1219 zo dňa 20.12.2012, odo dňa 27.12.2012 je možné exportovať elektronické Registračné listy fyzických osôb len v štruktúre 2013. Tento export je možné vykonať pomocou akcie Správy/Generovanie správ formátom správy Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML).

Z toho dôvodu od tejto verzie pod akciou eRLFO nájdete len akciu Kontrola pomocou, ktorej si používateľ vie skontrolovať označené záznamy v prehľade RLFO ešte pred exportom (táto kontrola sa spúšťa automaticky pri každom exporte, t.j. generovaní správy).

Kontrola bola rozšírená o kontrolu vyplnenia štátu trvalého bydliska zamestnanca.


Novinka Prihlásenie dohodárov k 1.1.2013 na zdravotné poistenie (Hlásenie zmien ZP 2013)

Na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k prihlasovaniu platiteľov poistného s príjmami z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli vykonané nad mzdovým obdobím 1/2013 (bežné alebo aktuálne) nasledovné zmeny:

1. zamestnanci pracujúci na základe "dohôd", ktorých príjem od 1.1.2013 podlieha zdravotnému poisteniu musia mať v Mzdových údajoch na záložke Odvody podzáložke Poistenie zadanú svoju zdravotnú poisťovňu, v ktorej sú k 1. 1. 2013 poistení. Používateľ ju sem môže pridať pomocou tlačidla ZP (info okno používateľa upozorňuje na prípadný nesúlad v nastavení ZP ako aj SP)

2. nad prehľadom Hlásenie zmien ZP pribudla nová akcia Generuj zmeny/Prihlásenie dohôd od 1.1.2013. Táto akcia zobrazí všetkých aktívnych "dohodárov", ktorí majú vo svojich mzdových údajoch zadanú svoju zdravotnú poisťovňu a zároveň ešte neexistuje ich prihláška s kódom 2D (kde 2 znamená kategóriu Zamestnanec a D je nový kód pre "dohodárov"). Používateľ si z tohto zoznamu označí tých "dohodárov", ktorým chce hromadne vytvoriť prihlášku na ZP od 1. 1. 2013 s kódom 2D ("dohodári", ktorých dohody vznikli pred 1. 1. 2013 a pokračuje aj po 31. 12. 2012 majú dátum vzniku poistenia 1. 1. 2013, v prípade že tento dátum potrebuje užívateľ zmeniť môže ho prepísať).

3. došlo k zmene kódu pre hlásenie neplateného voľna a absencie, tieto doby sa od mzdového obdobia 1/2013 nahlasujú pod kódom N (doteraz to bol kód Y). Z tohto dôvodu priamo v aktuálnom mzdovom období 1/2013 po spustení výpočtu mzdy systém používateľa upozorní na legislatívne zmeny v prehľade Hlásenie zmien ZP - väzby a vykoná aktualizáciu týchto väzieb ak aj popisu týchto kódov v Pomocnom číselníku skupiny ZP-oznámenie zmeny. Používateľovi sa zobrazí nad výpočtom mzdy nasledovná hláška:

"Zoznam väzieb pre Zmeny ZP nie je aktuálny. Teraz prebehne jeho aktualizácia."


Novinka Rozšírená mesačná kontrola mzdových údajov

Mesačná kontrola mzdových údajov,ktorá Vás po každej mesačnej uzávierke informuje o rôznych stavoch mzdových údajov zamestnancov nového mzdového obdobia bola rozšírená od mzdového obdobia 1/2013 z pôvodnej Kontroly zdravotnej poisťovni na celkovú Kontrolu poistenia, t.j. zdravotného ako aj sociálneho.

V prípade zistenia nasúladu v nastavení zahlási:

"Os. číslo a meno zamestnanca: Vzor poistenia - nesúlad SP alebo ZP"

Na základe takejto hlášky máte niekoľko možností ako zistiť detail nesúladu: 1. vstúpite do editora Mzdových údajov na záložku Odvody na podzáložku Poistenie a tlačidlo Info Vám zobrazí detail nesúlad poistenia. Pre zosúladenie nastavenia použite v prípade SP tlačidlo Prenes alebo SP a v prípade ZP tlačídlo ZP

alebo

2. nad prehľadom Mzdové údaje spustíte akciu Kontrola poistenia, ktorá zobrazí detail nesúladu poistenia. Pre zosúladenie nastavenia použite v prípade SP akciu Nastav poistenia podľa vzoru , v prípade ZP postupujte ako v bode 1.

Poznámka: Akciu Mesačná uzávierka viete spustiť aj ručne a to priamo nad prehľadom Mzdové údaje.


Novinka Úprava - editor Dane

Editor číselníka Dane (cesta: Konštanty a číselníky) prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Kon%C5%A1tanty_a_%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADky_-_Mzdy_(SK)#.5B1.5D_Dane


Novinka Oprava - Mzdové zložky distribučné

Bola vykonaná zmena v atribúte Skupina dochádzky pri nasledovných MZ:

Číslo MZ - Názov - Zmena na
206 - Pracovný úraz - organizácia - Pracovný úraz
207 - Ostatný úraz - organizácia - Ostatné úrazy

Používateľ by si mal tieto mzdové zložky porovnať s distribučnými priamo nad prehľadom Mzdové zložky (akcia Porovnanie/Mzdové zložky) a v prípade zistenia rozdielu nahrať rozdiely z referenčnej mzdovej zložky.


Novinka Oprava - Mzdové zložky distribučné

Bola vykonaná zmena v atribúte Základ poistenia pri nasledovnej MZ:

Číslo MZ - Názov - Zmena na
793 - Vrátené soc. poistenie - Nie je

Používateľ by si mal túto mzdovú zložku porovnať s distribučnými priamo nad prehľadom Mzdové zložky (akcia Porovnanie/Mzdové zložky) a v prípade zistenia rozdielu nahrať rozdiely z referenčnej mzdovej zložky.


Novinka Paušály - hodinová sadzba

Ak je v Paušáloch zamestnanca zadaná hodinová sadzba na 4 desatinné miesta, tak sa takto zadaná sadzba dostala do výpočtu zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Upravené tak, aby sa do výpočtu dostávala na 4 desatinné miesta.


Novinka Kontrola poistenia pri zmene dôchodku

Doteraz po zadání priznania konkrétneho druhu dôchodku v prehľade Dôchodky dochádzalo ku kontrole správnosti nastavenia sociálneho poistenia na mzdovej karte daného zamestnanca. Táto kontrola bola od mzdového obdobia 1/2013 rozšírená aj na kontrolu zdravotného poistenia.

Okrem toho táto kontrola bola pridaná aj do editora Mzdových údajov. Tzn., že ak priamo v editore Mzdových údajov na záložku Odvody podzáložku Dôchodky zadá používateľ priznanie konkrétneho druhu dôchodku dôjde k prehodnoteniu nastavenia záložky Poistenie viď tlačidlo Info. K tejto kontrole dôjde aj pri ukladaní editora Mzdové údaje, na čo bude používateľ upozornení hláškou v prípade.nesúladu nastavenia poistenia.


Novinka Dopĺňanie údajov o zamestnancovi nad RLFO

V súvislosti so zmenami v číselníku Zamestnanci je možné odteraz nad prehľadom Registračné listy FO pomocou akcie Doplnenie údajov/Zamestnanec alebo priamo z editoru RLFO tlačidlom Mzdové údaje editovať údaje len na základnej karte zamestnanca (t.j. atribút Typ záznamu = Zamestnanec).

Zamestnancov s inou hodnotou typu záznamu je možné editovať len nad prehľadom Zamestnanci na základnej karte daného zamestnanca (pri zapnutom Režime zoskupenia zamestnancov za rodné čísla je to karta zamestnanca, ktorú je vidieť v prehľade Zamestnanci), čím je zabezpečené zjednotenie údajov na všetkých kartách zamestnanca s rovnakým rodným číslom.


Novinka Novinka - Aktualizácia distribučných MZ

Nad prehľadom Mzdové zložky vznikla akcia Aktualizácia číselníka podľa legislatívy. Túto akciu je možné spúšťať len nad aktuálnym mzdovým obdobím. Akcia zaktualizuje mzdové zložky - distribučné podľa aktuálne platnej legislatívy.

Ak počas aktualizácie budú mať používateľské mzdové zložky nastavevenú referečnú mzdovú zložku (t.j. odkaz na číselník mzdových zložiek distribučných), zaktualizujú sa aj používateľské mzdové zložky ak nie sú použité vo výpočte alebo v predspracovaní. Ak sú použité, používateľ je o tejto skutočnosti oboznámený a môže jeho používateľské MZ porovnať s aktualizovanými distribučnými MZ pomocou akcie Porovnanie/Mzdové zložky a Základy poistenia.


Novinka ÚPRAVA - Práva na stĺpce

Pri odobratí Práv na stĺpce v prehľade Používatelia v Globálnej konfigurácii systému dochádzalo k zobrazeniu týchto stĺpčekov v novom editore Mzdových údajov. Išlo o nasledovné stĺpce:

 • Základná mzda
 • Základná mzda - skr.
 • Priemer na dovolenku
 • Denný vymeriavací základ
 • Denný vymeriavací základ (SK)


Oprava ÚPRAVA - Dátumy Doby OD a Doby DO

V editore mzdových údajov v prípade vyplnenej hodnoty v položke Doba OD a prázdnej položky Doba DO se objavovala chybová hláška

Výpovední doba - dátum od musí byť nižší alebo rovnaký ako dátum do.

Opravené. Chybová hláška sa objaví napríklad v nasledujúcom prípade (Doba OD 2.2.2013 Doba DO 1.1.2013)


Oprava OPRAVA - Založenie nového mzdového kalendára

V prípade zakladania nového kalendára pre rok 2013 dochádzalo k chybovej hláške: Duplicitné označenie - nie je možné vložiť záznam.

Opravené


Oprava OPRAVENÉ - Kopírovanie kalendárov z minulého roku

Pri vykonaní uzávierky mzdového obdobia 11/2012 sa mohla objaviť pri kopírovaní nepravidelných kalendárov skryte chyba:

SQL:2714,16 There is already an object named '#TabMzKalGen' in the database

Nepravidelné kalendáre sa neskopírovali, respektive obsahovali nesprávne vygenerovaný plán pracovných a nepracovných dní.

Rovnaká chybová hláška sa objavovala v prípade spustenia akcie z miestnej ponuky v prehľade Mzdové obdobie, Aktualizácia kalendárov, Kopírovanie kalendárov z minulého roku.

Upozornenie: V prípade, že sa u Vás takáto situácia vyskytla a nemôžete otvoriť a opätovne uzavrieť mzdové obdobie november 2012,vykonajte nasledovné:
1. Vymažte existujúce osobné mzdové kalendáre pre rok 2013 v prehľade Mzdy, Mzdový kalendár, Osobný mzdový kalendár.
2. Vymažte existujúce mzdové kalendáre pre rok 2013 v prehľade Mzdy, Mzdový kalendár.
3. V prehľade Mzdové obdobie vyberte obdobie 1/2013.
4. Spustite akciu z menu miestnej ponuky Aktualizácia kalendárov, Kopírovanie kalendárov z minulého roku.
5. Skontrolujte, či sa Vám vygenerovali všetky kalendáre v prehľade Mzdový kalendár.


Nástroje přizpůsobení

Novinka Pokud není bublinová nápověda pro sloupce v definici definovaného přehledu vyplněna, přebere se z "Atribut tabulky Heliosu", pokud je tento zadán.


Oběh zboží

Novinka Délka názvu v číselníku názvů nabídkových cen byla prodloužena z 30 na 50 znaků.


Novinka Nad došlými objednávkami (pořízené a v řešení) byla přidána akce na hromadnou změnu sazby DPH.


Novinka Do titulku editoru došlých objednávek bylo doplněno zobrazení čísla a názvu organizace aktuálně zadané na dokladu.


Novinka Pokud se v editoru došlých objednávek na záložce Sklad (popř. Služby) zvolí F2 - Nová, není fokus v následně otevřeném přehledu kmene zboží nastaven na záznam odpovídající skladové kartě. Upraveno - fokus je nyní nastaven.


Oprava V případě, kdy se generuje z došlých objednávek výdejka pomocí akce generování návazných dokladů, je po vygenerování dokladů v procesním okně dostupné tlačítko Doklad. Nicméně tlačítko Doklad nerespektovalo změnu velikosti formuláře. Opraveno.


Oprava Při změně data případu na celních dokladech (celní výdejka, celní příjemka, odpovídající storna) může dojít ke změně měny a kurzu na položkách dokladu. Opraveno.


Oprava Příjemka v cizí měně, je nastaveno na řadě příjemek, návazné doklady, návazná faktura přijatá. Při realizaci příjemky se vygeneruje faktura přijatá. Ale na této faktuře nebyly údaje pro samovyměření, i když je na řadě faktur přednastaveno samovyměření, pouze se nastaví Kurz DPH rovný kurzu faktury.

Ale když uživatel fakturu otevřel a před realizací kliknul do pole Kurz DPH, faktura se přepočetla. Takto se dělo při položkovém i dokladovém převodu.
Opraveno

Jinak se systém zachoval při převodu z druhé strany - z faktury přijaté se převádí příjemka dokladovým nebo položkovým převodem. Na faktuře se nastavil Kurz pro DPH roven 1 a údaje pro samovyměření se přepočetly kurzem 1, tj. zůstaly nepřepočteny do hlavní měny.
Při uložení faktury se doplnil Kurz DPH roven Kurzu (faktury). Ale údaje pro samovyměření zůstaly stále nepřepočtené do měny DPH.
Ale když se faktura otevřela a před realizací se kliklo do pole Kurz DPH, faktura se přepočtetla. Takto se dělo při položkovém i dokladovém převodu.
Opraveno


Oprava Při generování návazné výdejky z došlých objednávek se nedoplnilo období stavu.

Opraveno.


Oprava Při generování návazného dokladu z došlé objednávky se v položkách výsledného dokladu nevyplňoval sloupec Pořadí.

Opraveno


Pokladna

Oprava Jsou-li na pokladním dokladu položky se stejnou sazbou DPH a je zaškrtnuto "Neseskupovat" na účetní kontaci, je špatné pořadí zaúčtovaných řádků v deníku - řádky s částkou daně jdou po sobě.

Opraveno.


Oprava Byla odstraněna chyba, kdy se po hromadném generování pokladního dokladu z fakturace v některých případech nedopočítávaly úhrady v hlavní i cizí měně při nastavení "Automatický přepočet úhrady" v konfiguraci pokladny.


Účetnictví

Upozornění Došlo k přečíslování finančních úřadů.

V editoru období DPH a editoru souhrnného hlášení je potřeba zadávat číslo finančního úřadu v novém tvaru - 4-místné, např. 2000 pro Prahu.
Při podání XMl na EPO je do XML zprávy zapsáno interní číslo finančního úřadu (interní číslo FÚ je na 3 místa).
Dále je možno nově zadat do editoru období DPH a souhrnného hlášení nepovinné údaje číslo a název územního pracoviště.


Novinka Nová verze - CISSYNT_CZ_PRISPEVKOVE_06.TXT pro CZ legislativu.

TXT vzorový soubor leží v adresáři SYSTEM, lze naimportovat do přehledu syntetických účtů.


Novinka Editor Období DPH, do tabulky na záložce 2 - Výkazy DPH, přehled Řádky výkazu DPH jsou doplněny nové numerické atributy Základ daně a Daň. Při všech akcích, kde se provádí aktualizace, jsou vypočtené hodnoty ukládány do těchto atributů tak, jak se budou tisknout nebo odesílat, tj. zaokrouhlené. Když bude Období DPH uzavřeno, není možnost je měnit.

Pouze pro vzory výkazů CZ 17 a SK EU 2012
Do tabulky řádků výkazů DPH přidány 3 nové sloupce:

 • Základ daně
 • Částka daně
 • Částka na výkazu

Do prvních 2 sloupců se uloží vypočítané hodnoty výkazu DPH, poslední sloupec je příznak, zda daný řádek obsahuje nenulové hodnoty pro výkaz DPH (pro účely filtrování). K uložení vypočítaných hodnot dojde v těchto případech :

 • tisk výkazu DPH
 • el.podání výkazu DPH
 • výpočet vypořádání
 • uzavření období DPH (dochází také k přepočtu hodnot vypořádání)

(Pozn. účtování výkazu DPH nezpůsobí uložení hodnot)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export