Verze 2.0.2012.1001 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka V přehledu bankovních spojení je nyní možno nastavit práva pro bankovní spojení vlastní organizace. Lze nastavit právo přímo pro bankovní spojení, pro platební příkazy a pro bankovní výpisy.

Právo pro bankovní spojení

 • Plný přístup
 • Pouze k čtení - nelze měnit parametry bankovního spojení (editor je pouze ke čtení), jinak je možno s BS pracovat
 • Zakázané - v tomto případě nebude BS vidět v přehledu bankovních spojení, nelze ho zadávat na doklady; pokud je již někde na dokladech zadané, zůstavá zadané a je vidět, že je zadané

Právo na platební příkazy

 • Plný přístup
 • Pouze ke čtení - nelze vytvářet ani měnit ani mazat platební příkazy s daným BS, editor PP je pouze ke čtení
 • Zakázané - platební příkazy s daným BS nejsou vůbec vidět v přehledu

Právo na bankovní výpisy

 • Plný přístup
 • Pouze ke čtení - nelze vytvářet ani měnit ani mazat bankovní výpisy s daným BS, editor BV je pouze ke čtení
 • Zakázané - bankovní výpisy s daným BS nejsou vůbec vidět v přehledu

Pro jednotlivé sekce nastavení práv platí:

 • Dokud nejsou nastavena žádná práva, mají práva všichni uživatelé. Jakmile má některý uživatel nastavena práva na plný přístup, mají ostatní uživatelé přístup jen ke čtení.
 • Jestliže je Právo pro bankovní spojení nastaveno jako Zakázané, pak v případě plného přístupu pro platební příkazy či bankovní výpisy mohu tyto generovat či automaticky vytvářet pomocí importu a zpráv. Nemohu ale PP či BV vytvořit ručně.


Tip Kartové centrum

Je zaveden nový formát "Kartové centrum - UNI Credit". Tímto formátem lze do kartového centra importovat soubory s příponou TXT a CSV formátu UNI Credit Bank (banka posílá soubory k importu zazipované, před importem je nutno tyto soubory ručně rozzipovat).

Do hlavičky kartového centra jsou importována tato pole:

 • Datum případu
 • Pořadové číslo avíza
 • Číslo účtu / kód banky
 • Název pobočky
 • Měna
 • případně Bankovní spojení, je-li dotaženo dle čísla účtu a kódu banky

Do položky kartového centra jsou importována tato pole:

 • Datum transakce
 • Číslo sumáře
 • Číslo karty
 • Číslo příjemce
 • Částka
 • Poplatky
 • Částka k úhradě (kontrola, zda je částka k úhradě součtem Částka + Poplatky)
 • Hotovost cashback

Po vybrání souboru k importu (typ souboru TXT nebo CSV) je provedena kontrola, zda soubor nebyl již importován dle polí:

 • Datum případu
 • Pořadové číslo avíza
 • Číslo účtu / kód banky
 • Název pobočky

Importované záznamy (přijaté) lze účtovat.


Novinka V Globální konfiguraci - Banka - Bankovní výpisy - Úhrady je přidána nová konstanta "Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i v leasingu". Ve výchozím stavu je zaškrtnuto, tj. stávající stav. Pokud není zaškrtnuto, nedohledávají se úhrady v leasingu.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz, NCP Dovoz : úprava v akci Doplnění dokumentů dovozce.

Přidané dokumenty se zároveň naváží na hlavičku dokladu, pokud tam ještě navázané nejsou. Seznam všech dokumentů dokladu je pak přístupný z akce "Dokumenty...".


Oprava Při akci Odpis z dočasného skladu, v položkách + v předchozích dokladech mohlo dojít na MS SQL Serveru 2005 k chybě

Incorrect syntax near ORDER BY,....

Opraveno.


Celní sklad

Novinka Rozšiřující řešení - Oprava ICS 4100 - Blokace pro výdej v AZS/N

V případě dodatečného prokázání původu lze žádat o opravu ICS (snížení celní sazby) i když byly na ICS udělány odpisy. Pro žádost o opravu ICS je třeba vyčíslit zaplacené clo a clo, které již bylo vráceno. Současně nesmí být v systému rozpracovaná žádost o vratku. Po podání žádosti o opravu ICS nesmí Helios až do jejího vyřízení vydávat položky, kterých se oprava týká

Do menu Celní sklad nad položkami ICS dovoz přidána akce „Blokace pro výdej v AZS/N“. Tato akce pro označené řádky deklarace vypočítá a zobrazí sumarizační tabulku zaplaceného cla. Pokud bude u všech řádků v sloupci „Rozpracováno Kč“ nula (tedy nebude v systému rozpracovaná žádost o vratku), umožní po dotazu provést blokaci.

Blokace opraví u návazných položek celních příjemek zaplacené clo na 0, tím se docílí nevydávání z těchto řádků (je-li nastaven výdej odpovídající metodou). Dále opraví zaplacené clo na 0 i u všech předchozích dokladů ECS vývoz (dle MRN+pol. ICS), která nemají vyplněn „Datum žádosti o vratku“ (tím dotčené předchozí doklady vyřadí z generování žádosti o vratku).

Po opravě ICS přijde do Heliosu zpráva o provedené opravě, z níž si Helios načte nově vyměřené clo a pokud bude nenulové, odblokuje zablokované položky přijemky (do zaplaceného cla dá novou nenulovou hodnotu).

Poznámka: Vzhledem k úzkému okruhu firem, které řešení využijí, je řešeno jako registrovaný modul, tj. na vyžádání.


Colné prípady (SK)

Novinka Úprava akce pro přidělení pořadového čísla zápisu, při akci kopie dokladu, Nová z aktuální, ze vzoru budou po automatickém přiřazení čísla zápisu doplněny záznamy do předchozích dokladů všech položek (CLE-...).

ICS Dovoz v ZJP.


Novinka Automatické založení zpráv při generování databáze

ECS Vývoz:

 • SK515 - ECS vývoz - colné vyhlásenie
 • SK513 - ECS vývoz - žiadosť o opravu colného vyhlásenia
 • SK514 - ECS vývoz - žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia
 • SK904 - ECS vývoz - vyžiadanie informácie o stave colného vyhlásenia

ICS Dovoz:

 • SK315 - ICS dovoz - podanie PCV

NCTS Vydaný:

 • SK015 - Tranzit vydaný - údaje CV
 • SK013 - Tranzit vydaný - oprava CV
 • SK014 - Tranzit vydaný - žiadosť o stornovanie
 • SK141 - Tranzit vydaný - informácia o nedoručenej TO

NCTS Přijatý:

 • SK007 - Tranzit prijatý - oznámenie o dodaní
 • SK044 - Tranzit prijatý - záznamy o vykládke

Odpovědi NCTS:

 • Odpovede EKR


Doprava

Novinka Karta vozidla byla rozšířena na záložce Ekonomické údaje o možnost zadání platnosti Povinného ručení a částky spoluúčasti havarijního pojištění.


Novinka Obecné přehledy pro aktuální vozidlo byly doplněny do přehledu 10505


Oprava V editoru vozidla se po změně hodnoty pole Rozlišení majitele nezměnilo pole Středisko na Majitel.

Opraveno


Fakturace

Tip Přednastavení datumů na řadách faktur

V druzích dokladu pohybu zboží byla přidána nová pole pro fakturu vydanou, dobropis vydaný, fakturu přijatou a dobropis přijatý na záložce [3] Přednabízení, část [5] Datumy. Lze uživatelsky nadefinovat výchozí nastavení datumů a splatnosti pro konkrétní řadu.
Při prvotním spuštění jsou hodnoty splatností převzaty z globálního nastavení.
Hodnoty v globálním nastavení již dále nejsou v systému pro výše uvedené doklady používány, slouží pouze jako výchozí nastavení pro nově vzniklé řady.

Na editoru dokladů došlo ke změně rozmístění datumů na záložce [1] hlavička, část [2] Datum, měna a doplňkové informace. Nastaveno logické pořadí pro procházení v závislosti na možnostech nastavení datumů pro jednotlivé řady - Datum případu, Datum vystavení, DUZP, Splatnost, Datum doručení, Období stavu.


Tip Hromadná změna DPH na položkách dokladů

V editoru dokladu na záložce 3 - Položky je umožněno na označených položkách hromadně změnit údaje v polích Sazba DPH a Sazba DPH pro PDP a samovyměření. Není povoleno na dokladech (fakturách), které jsou jako přiřazené zálohy zařazeny na jinou fakturu a na realizovaných dokladech.

V přehledu dokladů Oběhu zboží a faktur je umožněno akcí Položky, Změna sazby DPH hromadně změnit údaje v polích Sazba DPH a Sazba DPH pro PDP a samovyměření položek dokladů. Akce se provede pro všechny označené doklady, v nich pro všechny položky, které splní nastavené podmínky pro změnu. Není povoleno na řádcích, kde byla DPH zadaná ručně. Není povoleno na dokladech (fakturách), které jsou jako přiřazené zálohy zařazeny na jinou fakturu a na realizovaných dokladech.


Novinka Na editoru kopírování dokladů přidána pro druh pohybu faktury přijatých, v případě, že se kopíruje pouze jeden doklad, kontrola na existenci VS (čísla dodavatelské faktury) pro danou organizaci, druh pohybu a období.

Na editoru také upravena funkčnost pro předvyplňování datumů pro faktury přijaté/faktury vydané dle nastavení konkrétního druhu pohybu.


Oprava Přestože na řadě dokladů bylo nastaveno koeficient "nezaokrouhlovat", na novém dokladu faktury byl v menu Akce, Zaokrouhlení koeficient vždy zaškrtnut.

Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka U zakázek je možnost nastavovat řady.

Na Kategorii aktivit je nový atribut Řada zakázek, který se použije při automatickém generování zakázky při zakládání nové aktivity nebo při spuštení akce 'Vygenerování zakázky' nad aktivitou. Pokud Řada zakázky na kategorii aktivity není zadána, vygenerovaná zakázka bude zařazena do systémové řady.


Novinka Přehled Personalistika - Pracovní pozice - akce Ceny pracovních pozic.

V Nastav odstraněny vazby na Zaměstnance a Kontaktní osobu, které zde neměly smysl.


Novinka Doposud byl totožný přehled poznámek na 3.záložce aktivity a přehled po spuštění akce Poznámky nad aktivitou. Nyní se po spuštění akce Poznámky zobrazí nový přehled poznámek č.1412. Důvodem je mít možnost nastavení různých práv na těchto dvou různých místech zobrazení poznámek.

Zároveň přidána možnost zobrazení poznámek nad označenými aktivitami, doposud bylo možno pouze nad jednou aktivitou.


Novinka Úkoly - přidána vazba na Kategorii cen pracovních pozic.


Novinka Úkoly, 6.záložka Fakturace, atribut Limit.

Datový typ atributu rozšířen na 2 desetinná místa.


Novinka Firemní aktivity, Aktivita, Oprava, záložka 7 - Zboží a služby: přidána vazba na Sortiment.


Novinka Při založení dokladu na 8.záložce Aktivity se na doklad do Místa určení přenese Místo určení příjemce ze Zakázky z Aktivity.


Novinka Firemní aktivity, záložka 7 - Zboží a služby, akce Generování skladových dokladů.

Ze Spotřeby zboží a služeb se na položku generovaného dokladu nepřenášela Poznámka. Upraveno.


Novinka Doklad oběhu zboží - Návazné doklady - Aktivity.

V tomto přehledu aktivit zpřístupněno F2 Nový. Po uložení aktivity se doklad Oběhu zboží sváže s aktivitou.


Novinka Aktivity - Akce Vygenerování zakázky.

Na zakázku se přenesou údaje Příjemce zakázky, S kým se jednalo, Zodpovědný pracovník a to z aktivity z Organizace, S kým se jednalo a Jednání vedl.


Oprava Aktivita, Odeslat e-mailem, na záložce Kontakty aktivity jsou zobrazeny kontakty typu E-mail a Hromadně pro e-mail. Vybrat bylo možné ale pouze typ E-Mail. Opraveno, lze vybrat i typ Hromadně pro e-mail.


Oprava Při importu plnění z úkolů do předzpracování mezd v případě, že na plnění je vyplněné středisko, dojde k chybě:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit !

Opraveno.


Kontrakty a odvolávky

Novinka Při kopii termínů odvolávky se kopírují jen nesplněné termíny odvolávky


Majetek

Novinka V případě, že se zavádí nový majetek, uživatelé někdy zadají nenulový počet let odepisování, ačkoli ten se zadává jen v případě počátečního stavu.

Proto pokud budou na pohybu zavedení nulové oprávky a nenulový počet let odepisování, při uložení protokolu nebo pohybu zavedení se objeví informativní hláška. Je možno nastavit v Majetku - Konstantách a číselnících.


Novinka Způsob vyřazení v majetku byl rozšířen o neplatnost osvědčení


Oprava Při zadání Technického zhodnocení do účetních pohybů se pohyb jinak uložil po stisku klávesy Tab a jinak po OK nebo Enter.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Úprava - Mazání definice platebních příkazů

Pokud definice platebních příkazů obsahuje položky, není možné ji smazat. (tlačítko Zrušit nebo klávesa Delete). Na skutečnost je uživatel upozorněn hláškou.

"Definice platebních příkazů obsahuje položky. Definici nelze zrušit."


Novinka Úprava - deponované platby

Zaměstnanec má více exekučních srážek na stejné mzdové složce, z kterých byly vytvořeny deponované platby v minulých obdobích. Při převodu těchto plateb po zadání bankovního spojení do paušálů ve vybraném období systém nedohledal bankovní spojení.

Z tohoto důvodu byla upravena identifikace jednoznačnosti, podle které se dohledává exekuční srážka v paušálech, z kterých deponovaná platba vznikla.


Novinka Úprava - Výběr zaměstnanců nad výpočtem mzdy

Do výběru zaměstnanců nad přehledem Výpočet mzdy vstupují i zaměstnanci, kteří mají ve mzdové kartě zadané vynětí z ES, které datumově spadá do vybraného mzdového období a zároveň NEMAJÍ zadané datum návratu do ES a mají ukončený pracovní poměr.

Upraveno tak, aby tito zaměstnanci nevstupovali, pokud nejsou zařazeni do výpočtu po ukončení PP na mzdové kartě.


Novinka Novinka - Detail vývoje průměrů ve mzdových údajích

Po spuštění akce Vývoj průměrů přímo v editoru mzdových údajů se zobrazí okno, v kterém vidíte podrobné údaje, které se týkají průměrného hodinového výdělku po jednotlivých čtvrtletích. Nyní je možné při sledovaných atributech si zobrazit detail respektive rozpad na mzdové složky.

Základ za čtvrtletí - pro zobrazení detailu se použijí tlačítka

 • M - tlačítko pro zobrazení Vyměřovacího základu pro měsíční MS
 • Z - tlačítko pro zobrazení použíté základní mzdy v případě PPHV
 • P - tlačítko pro zobrazení použíté paušální mzdové složky v případě PPHV

Pololetní MS celkem/2 - pro zobrazení detailu se použije tlačítko tři tečky, které zobrazí Vyměřovací základ pro pololetní MS
Roční MS celkem/4 - pro zobrazení detailu se použije tlačítko tři tečky, které zobrazí Vyměřovací základ pro roční MS
Hodiny za čtvrtletí - pro zobrazení detailu se použije tlačítko tři tečky, které zobrazí Hodiny pro PHV

Funkcionalita je totožná se zobrazením akce Vývoj PHV (označené) nad mzdovými údaji.

 • PHV - průměrný hodinový výdělek
 • PPHV - předpokládaný průměrný hodinový výdělek
 • MS - mzdová složka


Novinka Změna chování editoru Předzpracování a Paušály v případě ručního zadání MS

Pokud uživatel zadá do editoru Předzpracování a Paušály číslo MS ručně (nepřenese z čísleníku MS), tak atribut, který má být editovatelný podle typu vstupního formuláře dané MS byl zablokovaný a bylo nutné se překliknout na jiný neblokovaný atribut, aby se předchozí odblokoval.

Upraveno


Novinka ÚPRAVA - Poštovní poukázky typu B

Při generování přenosového souboru pro odeslání poštovních poukázek v přehledu Vygenerovaných poukázek na volbu místní nabídky, Export do přenosového souboru, byl špatně reprezentován atribut Specifikace adresáta v případě druhu specifikace rodné číslo. Nyní je atribut plněn dle požadavků.

Specifikace adresáta – patnácti místný numerický údaj, obsahující rodné číslo adresáta poukázky (bez lomítka) nebo datum narození. Datum narození musí být uvedeno ve tvaru dd.mm.rrrr. Jako první znak před rodným číslem nebo datem narození musí být uveden jednomístný řídící znak „*“ (např. *7710058963 nebo *05.10.1977) Jiné údaje zde nejsou dovoleny uvádět.

V editoru Definice platebních příkazů typu Poštovní poukázky typu B lze na záložce 2-Poštovní poukázky B v sekci [3] Předvyplnění pro položky zadat atribut Zpráva pro adresáta. Jedná se 60 místný alfanumerický řetězec, který se v při generování poukázek zapíše na všechny položky poukázek do atributu Zpráva pro adresáta.


Novinka Nad přehledem Předzpracování je nyní možné zobrazit pomocí tlačítka Nastav vazbu Mzdové údaje - hlavní PP. Atributy z této vazby zobrazují odnoty z hlavního pracovního poměru, ke kterému jsou ostatní pracovní poměry navázané.

Navázané pracovní poměry jsou ty, které mají ve mzdových údajích vyplněn atribut Další PP osobním číslem hlavního pracovního poměru. Přehled všech pracovních poměrů najdete v přehledu Mzdové údaje na akci Pracovní poměry.

Atributy je možné využít například pro účely zjištění, zda hlavní pracovní poměr není ukončený. V takovém případě je nutné navázané pracovní poměry odvázat a určit nový hlavní pracovní poměr zaměstnance.


Novinka ÚPRAVA - Svázání pracovních poměru pro účel jednotného zdanění

V případě kdy zaměstnankyně je vyňata z evidenčního stavu zaměstnanců a má u zaměstnavatele uzavřen další pracovní poměr (DPP, DPČ) nebylo možné svázat tyto pracovní poměry ve mzdových údajích na záložce Pracovní poměr v atributu Další PP, aby docházelo k jednotnému zdanění. Nyní lze přiřadit v atributu Další PP i Pracovní poměry vyňaté z evidenčního stavu.


Novinka Definice platebních příkazů - seskupit podle bankovního spojení

V přehledu definice platebních příkazů typu jednotlivé srážky, lze na položkách zatrhnout atribut seskupit podle bankovního spojení. Pokud v jednom ze mzdových období byla tato volba zaškrtnuta a uživatel v jiném nechtěl za bankovní spojení seskupovat a atribut odškrtnul, tak se při generování platebních příkazů stále provádělo seskupování podle bankovního spojení.

Nyní upraveno tak, že se bere v potaz nastavená volba v každém konkrétním mzdovém období nezávisle na ostatních.


Novinka Kontaktní údaje, které se uvádějí do různých výkazů, jako je jméno a příjmení osoby zodpovědné za vyplnění výkazu, telefonní číslo, email a datum vyplnění se dotahovaly z kontaktů na vlastní organizaci.

Vzhledem k tomu, že se tyto údaje mohou lišit (např. mzdová účetní má jiné kontakty než skladník, atd.) došlo ke změně naplnění těchto údajů.
Prioritně se údaje naplní z atributů uvedených v přehledu Uživatelé v Konfiguraci a správa systému. Jedná se o Telefon - pevná linka a E-mail. Pokud některý z atributů nebude vyplněný bude vyplněn údajem jako nyní, tedy z kontaktů vlastní organizace. Zároveň se před vlastním zobrazením tiskového formuláře objeví dialogové okno, které obsahuje předvyplněné údaje, které uživatel pro konkrétní tisk může upravit.

Změna se týká těchto formulářů:

Přehled Výpočet mzdy
Sys.č. Název

 • -1189 Přehled o výši pojistného 2012


Přehled Roční sestavy
Sys.č. Název

 • -1142 Čtvrtletní výkaz o práci P -04
 • -396 Potvrzení o slevě na děti
 • -1188 Potvrzení o vyplacení odstupného
 • -1191 Potvrzení o zdanit. příjmech 2012 (vzor č. 20)
 • -1148 Potvrzení o zdanit. příjmech AJ-vzor č.19
 • -1187 Potvrzení pro Úřad práce (od 1.1.2012)
 • -392 Přehled odvodů na SP
 • -393 Přehled odvodů na ZP
 • -337 ZPS


Oprava OPRAVA - generování platebního příkazu se zapnutým atributem Seskupit podle bankovního spojení

Příklad:

Je nastavena definice platebních příkazů typu Jednotlivé srážky, kde v položkách se nachází nastavená mzdová složka 915 Běžné výživné a na položce je nastaven Atribut Seskupit podle bankovního spojení.
Ve výpočtu mzdy je zaměstnanec, který v minulém měsíci neuspokojil v plné výži srážku Běžné výžívné (např. byl delší dobu nemocen). Ve výpočtu jsou vygenerovány dvě mzdové složky 915 Běžné výživné, kde ta první zní na částku výživného v aktuálním měsíci a druhá reprezentuje dlužnou částku výživného z minulého měsíce nebo její část.

Při generování platebního příkazu se vygenerovaly dva řádky s bankovním spojením nastaveném na Běžném výživném a na částku sečtenou z obou mzdových složek Běžné výživné ve výpočtu mzdy. Nyní se správně vygeneruje pouze jeden řádek příkazu a částka je sečtena.


Oprava OPRAVENO - Zdravotní pojištění - přehled nad limit

Při tisku tiskové sestavy Zdravotní pojištění - přehled nad limity se objevovalo nesprávné označení "M" ve sloupci Dosažení MVZ. Chybně se zobrazovala hodnota "M" při překročení maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.


Oprava OPRAVA - Přehled o výši pojistného ČSSZ - podání VREP

Pokud v názvu organizace byl symbol odřádkování, portál VREP odmítl podání XML zprávy. Symbol nahrazen mezerou.


Oprava Oprava - zakládání mzdového kalendáře

Pokud existuje v přehledu Mzdové kalendáře kalendář s číslem obsahující nenumerické znaky, tak při zakládání nového kalendáře vyskočí hláška:

Conversion failed when converting the nvarchar value "AAA" to data type int."

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Novinka - ZP bez právneho nároku

Ak zamestnávateľ za predchádzajúce rozhodujúce obdobie odviedol preddavky na zdravotné poistenie, na ktorého platenie nebol právny dôvod, prípadne odviedol preddavky v nižšej sume ako mal, je povinný podať za príslušné mesačné obdobie opravný/aditívny mesačný výkaz. Po akceptácii opravného/aditívneho výkazu zdravotnou poisťovnou výsledky užívateľ zadá do výpočtu mzdy. Podrobnejšie informácie ako vytvoriť opravný/aditívny mesačný výkaz nájdete v príručke na webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Odvody_do_pois%C5%A5ovn%C3%AD_-_Mzdy_(SK)#eZdravotn.C3.A1_pois.C5.A5ov.C5.88a

Pre tento účel si užívateľ môže vytvoriť kópiu mzdových zložiek - distribučných:

Číslo - Názov mzdovej zložky

 • 960 - RZ ZP nedoplatok zamestnanca
 • 961 - RZ ZP preplatok zamestnanca
 • 962 - RZ ZP nedoplatok zamestnávateľa
 • 963 - RZ ZP preplatok zamestnávateľa

Tieto MZ si pomenuje tak, aby ich vedel odlíšiť od MZ určených pre RZZP a zároveň je nutné ich mať pred použitím do výpočtu mzdy nastavené v číselníku Poisťovne na záložke Poistenie v časti Korekcia poistného.

Do definície platobného príkazu typu Štátne platby a kumulatívne zrážky sa dajú pridať po vybratí zdravotnej poisťovni a zaškrtnutí atribútu RZP.

Tlačové formuláre, ktoré boli doplnené o takto nastavené MZ:
Sys.č. Názov

 • -403132 Mzdový list - od 1.1.2009
 • -403135 Mzdový list - od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)

Riadky s takto nastavenými MZ sa dostanú do tlačových formulárov v mesiaci použitia vo výpočte mzdy.


Novinka Zdaňovanie preplatku z RZZP za zamestnanca

Odteraz sú podporované 2 spôsoby zdaňovania preplatku z RZZP:

1. zdanenie vrámci ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania

K takémuto zdaneniu dochádza pri nasledovnom nastavení MZ: Príjem do vyúčtovania = áno

Tzn., že vo výpočte mzdy dôjde len k vyplateniu príjmu do vyúčtovania a do Úhrnu príjmov pre zdanenie sa započítava až v Potvrdení o zdaniteľnej mzde, v Ročnom zúčtovaní dane a Daňových prehľadoch.

2. NOVÉ - zdanenie vrámci výpočtu mzdy v mesiaci vyplatenia preplatku

K takémuto zdaneniu dochádza pri nasledovnom nastavení MZ:

 • Príjem do vyúčtovania = áno
 • Hrubý príjem = áno
 • Základu dane = áno

Tzn., že vo výpočte mzdy dôjde k navýšeniu Hrubého príjmu, Základu dane a k vyplateniu Príjmu do vyúčtovania, čím sú automaticky tieto položky totožné aj v Potvrdením o zdaniteľnej mzde, Ročnom zúčtovaní dane a Daňových prehľadoch.


Novinka Editor Poistenie

Editor Poistenie (cesta: Poisťovne/akcia Poistenie) prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Pois%C5%A5ovne_-_Mzdy_(SK)#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Poistenie


Novinka NOVINKA - Režim zoskupovania prehľadu Zamestnanci za rodné číslo

V Systémových konštantách (cesta: Možnosti/Konfigurácia - správa systému) v prehľade Mzdy je odteraz možné zapnúť Režim zobrazenia prehľadu Zamestnanci za rodné číslo. Zaškrtnutím tohto režimu sa po vstupe do mzdového číselníka Zamestnanci zoskupia zamestnanca s rovnakým rodným číslom. Tzn., že v prehľade Zamestnanci používateľ uvidí zamestnanca len raz (doteraz ho videl toľkokrát, koľkokrát mu bola založená karta zamestnanca). Zamestnanci bez rodného čísla nebudú zoskupení, pokiaľ im nebude doplnené rodné číslo.

UPOZORNENIE: zapnutím tohto režimu je rodné číslo povinným atribútom, bez neho nie je možné kartu zamestnanca v mzdovom prehľade Zamestnanci uložiť.

Zmeny v editore karty Zamestnanca v režime zobrazenia za rodné číslo:
1. zobrazuje sa nová záložka Pracovné pomery, na ktorú sú presunutú všetky zoskupené pracovné pomery, ktorá sa delí na 2 sekcie:
[1] Pracovné pomery
Nad týmto prehľadom je možné použiť nové akcie:
Pridaj pracovný pomer
Odober pracovný pomer
Kontrola stavu pracovných pomerov
Zladenie údajov k zamestnancovi - akcia sa rozvetvuje na:
Karta zamestnanca (KZ) do vybraných PP
Doplň bankové spojenie z KZ do vybraných PP
Doplň bankové spojenie z vybraných PP do KZ
Doplň kontakty z KZ do vybraných PP
Doplň kontakty z vybraných PP do KZ

[2] Karty bez priradeného pracovného pomeru
Nad týmto prehľadom je možné použiť akciu:
Zaraď do pracovného pomeru

2. tlačidlá Mzdové údaje a Doplňujúce údaje sa presunú na záložku Pracovné pomery do sekcie [1] Pracovné pomery

Zmeny nad mzdovým prehľadom Zamestnanci v režime zobrazenia za rodné číslo:
1. akcie Prehľady, Zamestnanci sú presunuté do editora na záložku Pracovné pomery do sekcie [1] Pracovné pomery

2. akcia Kópia bola zrušená a je nahradená akciou Pridaj pracovný pomer

3. je možné použiť novú akciu Zoskupenie za rodné číslo, ktorá sa rozvetvuje:
Zoskupiť za vybrané RČ
Zruš zoskupenie za vybrané RČ
Kontrola zoskupenia s doplnením

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konstanty_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly#Mzdy
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Zamestnanci_-_Mzdy_(SK)

Novinka Úprava - tlačový formulár ELDP

Do tlačových formulárov ELDP bolo do políčka Orientačné číslo doplnené aj súpisné číslo adresy zamestnanca v tvare:

súpisné/orientačné

Týka sa to nasledovných tlačových formulárov:

Sys.č. Názov

 • -430251 Evidenčný list dôch.poistenia - do orig. tlačiva
 • -403252 ELDP - nový


Novinka Úprava - editora Poistenie

Nad číselníkom Poisťovne spustením akcie Poistenie sa zobrazí prehľad Poistení. Editor Poistení prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Pois%C5%A5ovne_-_Mzdy_(SK)#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Poistenie


Novinka Úprava - Mazanie definície platobných príkazov

Ak definícia platobných príkazov obsahuje položky, nie je možné ju zmazať (tlačidlom/akciou Zrušiť alebo klávesou Delete). Na túto skutočnosť je užívateľ upozornený hláškou vo výsledku:

"Definicía platobného príkazu obsahuje položky. Definíciu nie je možné zrušiť."


Novinka Úprava - deponované platby

Zamestnanec má VIAC exekúčných zrážok na ROVNAKEJ MZ, z ktorých boli vytvorené deponované platby v minulých obdobiach. Pri prevode týchto deponovaných platieb po zadaní bankové spojenia do paušálov vo vybranom období systém nedohľadá bankové spojenie.

Z tohto dôvodu bola upravená identifikácia jednoznačnosti, podľa ktorej sa dohľadáva exekučná zrážka v paušáloch, z ktorej deponovaná platba vznikla.


Novinka Úprava - Výber zamestnancov nad výpočtom mzdy

Do výberu zamestnancov nad prehľadom Výpočet mzdy vstupujú aj zamestnanci, ktorí majú na mzdovej karte zadané vyňatie z ES, ktoré dátumovo spadá do vybraného mzdového obdobia a zároveň NEMAJÚ zadaný dátum návratu do ES a majú ukončený pracovný pomer.

Upravené tak, aby tam takýto zamestnanci nevstupovali, pokiaľ nie sú zaradení do výpočtu po ukončení PP na mzdovej karte.


Novinka Novinka - Detail vývoja priemerov v mzdových údajoch

Po spustení akcie Vývoj priemerov priamo v v editore mzdových údajov sa zobrazí okno zobrazujúce podrobné údaje, ktoré sa týkajú dovolenkového priemeru po jednotlivých štvrťrokoch. Odteraz je možné pri nasledovných atribútoch si zobraziť ich detail, t.j. rozpad až na jednotlivé mzdové zložky:

Základ za štvťrok - pre zobrazenie detailu sa použijú tlačidlá:

 • M - toto tlačidlo zobrazí Vymeriavací základ pre mesačnú MZ
 • Z - toto tlačidlo zobrazí v prípade PPHZ použitú základnú mzdu
 • P - toto tlačidko zobrazí v prípade PPHZ - použité paušálne mzdové zložky

Polročné MZ celkom/2 - pre zobrazenie detailu sa použije tlačidlo "tri bodky", ktoré zobrazí Vymeriavací základ pre polročné MZ
Ročné MZ celkom/4 - pre zobrazenie detailu sa použije tlačidlo "tri bodky", ktoré zobrazí Vymeriavací základ pre ročné MZ
Hodiny za štvťrok pre zobrazenie detailu sa použije tlačidlo "tri bodky", ktoré zobrazí Hodiny pre PHZ

Táto funkcionalita je totožná so zobrazením akcie Vývoj PHZ (označené) nad mzdovými údajmi.

Použité skratky:

 • PPHZ - pravdepodobný priemerný hodinový zárobok
 • MZ - mzdová zložka
 • PHZ - priemerný hodinový zárobok


Novinka Zmena chovania editora Predspracovanie a Paušály v prípade ručného zadávania MZ

Ak užívateľ zadával do editora Predspracovania a Paušálov číslo MZ ručne (t.j. nie prenosom z číselníka MZ), tak sa atribút, ktorý mal byť editovateľný podľa typu vstupného formulára danej MZ bol zablokovaný a bolo nutné sa prekliknút na iný neblokovaný atribút, čim sa odblokoval.

Upravené


Novinka Nad prehľadom Predspracovanie je odteraz možné zobraziť pomocou tlačidla Nastav väzbu Mzdové údaje - hlavný PP. Atribúty z tejto väzby zobrazujú hodnoty z hlavného pracovného pomeru, ku ktorému sú ostatné pracovné pomery zamestnanca naviazané.

Tieto atribúty je možné využiť napríklad pre účely zistenia, či hlavný pracovný pomer, na ktorý sú naviazané ostatné pracovné pomery už nie je ukončený, kedy je potrebné ukončený pracovný pomer odviazať zo všetkých ostatných pracovných pomerov zamestnanca a určiť nový hlavný pracovný pomer.

Naviazané pracovné pomery sú tie, ktoré majú vyplnený v Mzdových údajoch atr. Ďalší PP osobným číslom hlavného pracovného pomeru, s ktorým sú naviazané. Prehľad všetkých pracovných pomerov si vie užívateľ pozrieť v prehľade Mzdové údaje akcia Pracovné pomery.


Novinka ÚPRAVA - Naviazanie pracovných pomerov pre účel jednotného zdanenia

V prípade kedy zamestnankyňa je vyňatá z evidenčného stavu a má u zamestnávateľa uzavretý ďalší pracovný pomer nebolo možné naviazať tieto pracovné pomery v mzdových údajoch na záložke Pracovný pomer v atribúte Ďalší PP, aby dochádzalo k jednotnému zdaneniu. Odteraz je možné priradiť v atribúte Ďalší PP aj Pracovné pomery vyňaté z evidenčného stavu.


Novinka Oprava - generovania platobných príkazov so zapnutým atribútom Zoskupovať podľa bankového spojenia

Príklad:

Je nastavená definícia platobných príkazov typu Jednotlivé zrážky, kde v položkách sa nachádza nastavená mzdová zložka 915 Bežné výživné a na položke je nastavený Atribút Zoskupiť podľa bankového spojenia.
Vo výpočte mzdy je zamestnanec, ktorý v minulom mesiaci neuspokojil v plnej výške zrážku Bežné výživné (napr. bol dlhšiu dobu práceneschopný). Vo výpočte sú vygenerované dve mzdové zložky 915 Bežné výživné, kde tá prvá je na čiastku výživného v aktuálnom mesiaci a druhá reprezentuje dlžnú čiastku výživného z minulého mesiaca alebo jej časť.

Pri generovaní platobného príkazu sa vygenerovali dva riadky s bankovým spojením nastaveným na Bežnom výživnom a na čiastku sčítanú z obidvoch mzdových zložiek Bežné výživné vo výpočte mzdy. Odteraz sa správne vygeneruje len jeden riadok príkazu a čiastka je sčítaná.


Novinka Definícia platobných príkazov - zoskupiť podľa bankového spojenia

V prehľade definícia platobných príkazov typu jednotlivé zrážky, je možné na položkách zaškrtnúť atribút Zoskupiť podľa bankového spojenia. Pokiaľ v jednom zo mzdových období bola táto voľba zaškrtnutá a užívateľ v inom nechcel za bankové spojenie zoskupovať a atribút odškrtol, tak sa pri generovaní platobných príkazov stále vykonávalo zoskupovanie podľa bankového spojenia.

Odteraz upravené tak, že sa berie do úvahy nastavená voľba v každom konkrétnom mzdovom období nezávisle na ostatných.


Oprava Oprava - zakladanie mzdového kalendára

Ak existuje v prehľade Mzdový kalendár, kalendár s číslom obsahujúcim nenumerické znaky, tak pri zakladaní nového kalendára vybehne hláška:

Conversion failed when converting the nvarchar value "AAA" to data type int."

Opravené

Nástroje přizpůsobení

Oprava Opravena chyba exportu uživatelských sloupců typu Stav. Mohlo dojít k chybě "Command text was not set for the command object.".


Oprava Pokud se zadal vstupní parametr externí akce typu Definovaný přehled a vybraný přehled není databázový, seznam atributů pro přenos byl prázdný.

Opraveno.


Oprava Pokud se hodnota pro vstupní parametr externí akce typu Konverze dotahuje pomocí SQL skriptu a tento skript nevrací žádný řádek, popř. vrací pouze hodnotu NULL, zobrazí se v ComboBoxu text SQL skriptu.

Opraveno. V případě, že SQL skript nevrátí nic, popř. hodnotu NULL, bude v ComboBoxu pouze možnost "(není)".


Oprava Pokud se do automatu zařadí akce s názvem delším jak 50 znaků, objevila se při uložení chyba "SQL:8152,16 -String or binary data would be truncated".

Opraveno.


Oprava Při zadání nové akce automatu se objevovalo hlášení 'Vlastník uložené procedury není definovaný nebo není "dbo"'.

Opraveno.


Oprava Pokud se v externí akci použil uživatelský parametr typu Informace a na něm je SQL skript, který vrátí NULL, pak se v okně s parametrem nezobrazil prázdný text, ale ten SQL skript.

Opraveno.


Obecné

Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 6.2.1.4


Novinka Upravena akce Export do Excelu (Ctrl+E) tak, aby se po dokončení exportu otevřelo okno Excelu na popředí.


Novinka Upraveno nastavení kurzorového řádku po smazání aktuálního záznamu v přehledu.


Novinka Úprava timeout hodnot pro ftp přenos, nově bude nastavováno původních 60 min, jako tomu bylo ve WinInet.dll verze 5.x a 6.x (verze 7.x a 8.x přenastavovala na 30 sec)


Novinka Hromadná změna certifikátů - přidány datumy platnosti Od/Do, po výběru certifikátu se naplní a po aplikaci akce se aktualizují na cílových certifikátech.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2012 vol 1.5


Oprava Po přechodu systému na měnu EUR při změně měny v editoru kurzovního lístku v případě nezadaného data kurzu je ohlášena chyba "The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.".

Opraveno.


Oprava V některých případech se lišila částka na upozornění při zadávání organizace na doklad a stav salda pro danou organizaci.

Pokud odběratel zaplatil některé faktury před splatností, započítaly se úhrady (snížily se) do dlužné částky.

Opraveno.


Oprava Nebylo možné přejmenovat atribut Jednání vedl v editoru Aktivit pomocí nástroje Přejmenování atributů.

Opraveno.


Oprava Pokud se v zobrazení "Kontingenční tabulka 2" dalo pole "Hodnota" na poslední místo v seznamu sloupců či řádků, pak se při uložení nové či přepsání existující definice toto pole neuložilo a bylo třeba ho znovu ručně doplnit.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při zobrazení přehledu Dokumentů pro přenos dokumentu do e-mailu nebyla uplatněna filtrační podmínka nastavená v použité sestavě.


Oprava Při přechodu z přehledu, který má vyšší řádky (např. z přehledu ikonek se zobrazením ikonky), byl v dalším přehledu zobrazen menší počet řádků než by odpovídalo velikosti okna.

Opraveno.


Oběh zboží

Tip Kompletace

Nová funkcionalita je součástí submodulu Kompletace modulu Sklady. Je založena na kusovnících a převodu dokladů.

Na výdejku se vloží díly podle kusovníku. Realizací výdejky se vygeneruje příjemka, na které je výrobek. Nebo naopak, na výdejku se vloží výrobek podle kusovníku a realizací výdejky se vygeneruje příjemka, na které jsou díly.

Na řadě výdejek lze na záložce 3-Přednabízení nastavit:

 • Způsob převodu kompletačních položek - lze vybrat variantu Záměna dílů a výrobků
 • Ocenění kompletačních položek při převodu - cena výrobku (podle standardní cenotvorby modulu Oběh zboží) nebo suma z cen dílů.
 • Druh převodu (pouze informativní). Běžný převod - dokladový. Záměna dílů a výrobků - položkový.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pokud si chcete nastavit způsob převodu kompletačních položek na hodnotu Záměna dílů a výrobků, je nutné v konfiguraci Oběh zboží, Položky dokladů mít konstantu Po převodu převádět kompletační položky nastavenou na hodnotu Ano.
Jinak nebude funkcionalita Kompletace fungovat správně!


V globálním nastavení na položkách dokladů je zaškrtávací pole Umožnit editaci množství dílců

Výrobek je nadefinovaný v kusovníku, může obsahovat i službové položky.

Použití kompletace:

 • Na řadě výdejky nastavit Způsob převodu - záměna dílů a výrobků.
 • Na výdejku na záložce 4-Sklad zadat díly na doklad volbou Sestavy dle kusovníku, zadání dílů na doklad. Výrobek na výdejce najdete v kompletačních položkách (v editoru výdejky tlačítko Akce, Kompletační položky). Realizací výdejky vznikne příjemka s výrobkem, díly najdete v kompletačních položkách.

Proces lze použít i k rozebrání výrobku (podle kusovníku). Na výdejku se vloží výrobek na doklad a na příjemce budou díly.

Další vlastnosti:

 • Přestože se jedná o položkový převod, pokus o dogenerování návazného dokladu (na výdejce) oznámí, že doklad již existuje.
 • Možnost editace množství dílů je ovlivněna globálním nastavením Umožnit editaci množství dílců.


Tip Hromadná změna DPH na položkách dokladů

V editoru dokladu na záložce 3 - Položky je umožněno na označených položkách hromadně změnit údaje v polích Sazba DPH a Sazba DPH pro PDP a samovyměření. Není povoleno na dokladech (fakturách), které jsou jako přiřazené zálohy zařazeny na jinou fakturu a na realizovaných dokladech.

V přehledu dokladů Oběhu zboží a faktur je umožněno akcí Položky, Změna sazby DPH hromadně změnit údaje v polích Sazba DPH a Sazba DPH pro PDP a samovyměření položek dokladů. Akce se provede pro všechny označené doklady, v nich pro všechny položky, které splní nastavené podmínky pro změnu. Není povoleno na řádcích, kde byla DPH zadaná ručně. Není povoleno na dokladech (fakturách), které jsou jako přiřazené zálohy zařazeny na jinou fakturu a na realizovaných dokladech.


Novinka U vydaných objednávek byla dodělána možnost schválení objednávky (funguje obdobně jako realizace faktury). Možnost nastavit práva jak v konfiguraci tak na řadě objednávek.


Novinka Na editoru Další slevy zajištěno přenesení správného počtu desetinných míst podle zvolené vstupní ceny. Zajištěno i správné přepočítání existující slevy, pokud se změní typ vstupní ceny (JC/CC).


Novinka Do editoru kmenové karty i stavu skladu přidáno pole Minimální balení dod.


Novinka Ve funkci Generování objednávek byla odstraněna možnost nastavení "Zadávat násobky minima dodavatele". Tato vlastnost byla nahrazena parametrem „Zadávat násobky balicího množství“.

Balicí množství je nový parametr kmenové karty zboží.


Novinka Doplněn přenos poznámky na položkách došlých objednávek při generování návazných dokladů.


Novinka Do přehledu č. 66 "Pohyby aktuálního zboží" doplněna volba "Výrobní čísla F9"


Novinka V editoru kmenové karty zboží přidána nová MJ Inventura. MJ se zpracovává při ručním i automatickém generování.

V editoru inventurní položky se tato MJ přednabízí jako výchozí a zajišťuje (přes definovanou vazbu) přepočet do evidenční MJ. Pro úplnost doplněno zobrazení Evidenční MJ.
MJ Inventura přidána i na editor Hromadných změn kmenové karty.


Novinka Do přehledu položek dokladů (F9) přidáno tlačítko "Najdi doklad"


Novinka V přehledu Návazné skupiny zboží byla na pravé tlačítko myši přidána volba Dokumenty.


Novinka Přidáno uživatelské právo na akci Zrušit hlídání v přehledu Stav skladu, volba místní nabídky Hlídáno... (přehled 189 - Ostatní přehledy, Oběh zboží, Hlídané pohyby zboží).


Novinka Na položkách expedičních příkazů zpřístupněna Země původu a Kód preference.


Novinka Do zpráv OZ formátu Helios XML byl doplněn sloupec Koeficient z tabulky Dodatky.


Oprava Pokud se v editoru došlých objednávek smazala zakázka nebo nákladový okruh pomocí Del a následně uložil editor pomocí Enter či kliknutím na tlačítko OK, změna zakázky či nákladového okruh se neuložila (nesmazala se vazba).

Opraveno.


Oprava Pokud je v číselníku bankovních spojení více spojení s prázdným názvem, docházelo při zadání nové řady dokladů oběhu zboží k zobrazení chyby 'Nalezeno více stejných hodnot položky Bankovní spojení' a systém nutil k zadání nějakého bankovního spojení. Podobně se mohla chyba objevit kdekoliv, kde je možnost zadávat bankovní spojení.

Opraveno.


Oprava Pokud se v prázdném přehledu hlídaného zboží (přehled Stav skladu - pravá myš - Hlídáno) zvolila akci Zrušit hlídání, objevila se po potvrzení dotazu chyba

Incorrect syntax near '='

Opraveno - akci v prázdném přehledu nelze spustit.


Personalistika (CZ)

Novinka Nad přehledem Účastníci školení, lékařské prohlídky, který se zobrazí po spuštění generování plánu školení, lékařské prohlídky bylo doplněno lokální menu (nyní se zabrazuje poze akce Systém)


Novinka Úprava - Uchazeč o zaměstnání

Pokud je v globálních konstantách zapnuté používání Alias jako osobní číslo, při ukládání editoru Uchazeče o zaměstnání, kterého stav je Nástup do PP, přibyla měká kontrola na vyplnění položky Alias. Pokud je zadané Alias kratší jak je nastavená velikost Alias, zobbrazí se hláška:

"Počet znaků atributu Alias se neshoduje s nastavením v Konstantách(X). Při použití číselných řad Alias je tento stav pro správnou funkčnost nežádoucí. Pokračovat?"

Pokud uživatel zvolí ANO, editor se uzavře a při zaměstnání uchazeče se použije Alias zadaný v editoru uchazeče. O tom, že je délka Aliasu nesprávná, se uživatel dozví v procesním okně při akci zaměstnání uchazeče. Pokud uživatel zvolí NE, editor zůstane otevřený pro změnu čísla Alias.


Novinka Novinka - Znalosti zaměstnanců a jejich doplňující údaje

Nyní je možné nad přehledem Znalosti/Znalosti zaměstnanců zobrazit pomocí nástroje Nastav atributy z přehledu Doplňující údaje z aktuálního mzdového období modulu Mzdy.

Tzn.: uživatel je schopen si doplnit k znalosti veškeré údaje jako zdravotní postižení, CZISCO, Profese,...


Novinka Novinka - Nezařazení na pracovní pozici

Do levého panelu Personální organizační struktury byly doplněny záložky:

 • Nezařazení zaměstnanci - zobrazí zaměstnance, kteří k aktuálnímu datu (dnešek) nejsou zařazení na žádnou pracovní pozici (pouze aktivní zaměstnanci)
 • Nazařazené kontaktní osoby - zobraí kontaktkní osoby, kteřé k aktuálnímu datu (dnešek) nejsou zařazeny na žádnou pracovní pozici

Pokud se uživatel rozhodne zařadit zaměstnance/kontaktní osobu na pracovní pozici vstoupí na záložku Nezařazení pracovní pozice, nastaví se na pracovní pozici, kterou chce obsadit a spustí z lokálního menu akci Obsazení pracovní pozice. V přehledu Obsazení pracovních pozic pomocí tlačítka Zaměstnanec přidat respektive Kont. osoba přidat, přidá vybrané osoby na pozici.


Novinka Tiskové zdroje pro návazné údaje aktuální pracovní pozice

Nad přehledem Pracovní pozice přibyly tiskové zdroje, které vrací návazné údaje z aktuálního detailu označené pracovní pozice. V Možných tiskových zdrojích je najdete v položce Aktuální detail pracovní pozice.

Jsou to:

 • Znalosti
 • Školení, lékařské prohlídky
 • Personální složky (pracovní pozice)


Novinka Úprava - Personální organizační struktůra

Nyní je možné přímo v editoru přehledu Personální organizační struktůra přednastavit velikost útvarů, tj. šířku a výšku. Minimální hodnota pro šířku je 45 a pro výšku je 20. Nastavení se přebere při zařazení pracovní pozice do pavouka. Při uložení pavouka tlačítkem OK se ukládá i šířka zobrazení pravého a levého panelu.

Přímo v okně pavouka přibyly nová tlačítka:

 • Otočit zobrazení - zaškrtnutím se pavouk otočí doleva a organizační struktura se zobrazuje zleva doprava.
 • Přizpůsobit velikost textu - zaškrtnutím se velikost všech útvarů přizpůsobí textu, t.j. i v rámci zobrazení pracovní pozice
 • Přebírat velikost textu z nastaveí Heliosu - zaškrtnutím se přebere do všech útvarů text s velikostí písma nastaveného v systému Helios Orange v Uživatelské konstanty - globální

Byla odstraněna tlačítka:

 • Šířka - posuvníkem se mění šířka útvarů
 • Výška - posuvníkem se mění výška útvaru

Nad oknem pavouka je možné použít akci Nahrát původní rozměry, akce změní rozměry všech útvarů podle přednastavaní v editoru personální organizační struktury.

Personální organizační struktura je nyní v tzv. novém vzhledu editorů.

Personalistika (SK)

Novinka Nad prehľad Účastníci školenia, lekárskej prehliadky, ktorý sa zobrazí po spustení generovania plánu školenia, lekárskej prehliadky bolo doplnené lokálne menu (doteraz sa ponúkala len akcia Systém).


Novinka Úprava - Uchádzač o zamestnanie

Ak je v Globálnych konštantách zapnuté používanie Alias ako osobné číslo, pri ukladaní editora Uchádzača o zamestnanie, ktorého stav je Nástup do PP, pribudla mäkká kontrola na vyplnenie položky Alias. Ak je zadané Alias kratšie ako je nastavená dĺžka Alias, zobrazí sa hláška:

"Počet znakov atribútu Alias sa nezhoduje s nastavením v Konštantách (X). Pri použití číselných rad Alias je tento stav pre správnu funkčnosť nežiaduci. Pokračovať?"

Ak užívateľ zvolí Áno, editor sa uzavrie a pri zamestnávaní tohto uchádzača sa použije Alias zadaný v editore uchádzača. O tom, že je v nesprávnej dĺžke je užívateľ informovaný v procesnom okne, ktoré sa zobrazuje pri zamestnávaní uchádzača. Ak užívateľ zvolí Nie, editor zostane otvorí pre prípadné vykonanie zmeny Alias.


Novinka Novinka - Znalosti zamestnancov a ich doplňujúce údaje

Odteraz je možné nad prehľadom Znalosti/Znalosti zamestnancov si zobraziť pomocou tlačidla Nastav atribúty z prehľadu Doplňujúce údaje z aktuálneho mzdového obdobia modulu Mzdy.

Tzn., že si používateľ môže k znalostiam doplniť údaje ako napr., či sa jedná o osobu so zdravotným postihnutím, aký má zamestnanec vek a pod.


Novinka Novinka - Nezaradení na pracovnej pozícii

Do ľavého panela Personálnej organizačnej štruktúry boli doplnené záložky:

 • Nezaradení zamestnanci - zobrazí zamestnancov, ktorí k aktuálnemu (systémovému) dátumu nie sú zaradení na žiadnu pracovnú pozíciu (nezobrazujú sa tu zamestnanci s ukončeným pracovným pomerom)
 • Nezaradené kontaktné osoby - zobrazí kontaktné osoby, ktoré k aktuálnemu (systémovému) dátumu nie sú zaradení na žiadnu pracovnú pozíciu

Ak sa užívateľ rozhodne, zaradiť nezaradeného zamestnanca/kontaktnú osobu na pracovnú pozíciu vstúpi na záložku Nezaradené pracovné pozície, nastaví sa na pracovnú pozíciu, ktorú chce obsadiť a spustí z lokálneho menu akciu Obsadenia pracovných pozícií. V prehľade Obsadenie pracovných pozícii pomocou tlačidla Zamestnanec pridať alebo Kont. osoba pridať pridá vybrané osoby na pracovnú pozíciu.

Podrobnejšie informácie k personálnej organizačnej štruktúre nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Person%C3%A1lna_organiza%C4%8Dn%C3%A1_%C5%A1trukt%C3%BAra_-_Personalistika#Zaradenie_na_pracovn.C3.BA_poz.C3.ADciu


Novinka Tlačové zdroje pre náväzné údaje aktuálnej pracovnej pozície

Nad prehľadom Pracovné pozície pribudli tlačové zdroje, ktoré vracajú náväzné údaje z aktuálneho detailu označenej pracovnej pozície. V Možných tlačových zdrojoch ich nájdete v položke Aktuálny detail pracovnej pozície, sú to:

 • Znalosti
 • Školenia, lekárske prehliadky
 • Personálne zložky (pracovná pozícia)


Novinka Úprava - Personálna organizačná štruktúra

Odteraz je možné priamo v edtore prehľadu Personálna organizačná štruktúra nastaviť defaultnú veľkosť útvarov, t.j. šírku a výšku. Mimimálna hodnota pre šírku je 45 a pre výšku 20. Toto nastavenie sa následne preberá pri zaraďovaní pracovnej pozície do pavúka (doteraz sa veľkosť, farba a tvar preberal z označenej pracovnej pozície v "pavúkovi"). Pri ukladaní "pavúka" tlačidlom OK sa ukladá aj zobrazovanie pravého a ľavého panela.

Priamo v okne "pavúka" pribudli nové tlačidlá:

 • otočiť zobrazenie - zaškrnutím sa "pavúk" otocí doľava
 • prispôsobiť veľkosť textu - zaškrnutím sa veľkosť všetkých útvarov prispôsobí textu, t.j. aj vrámci zobrazenia obsadenosti pracovnej pozície
 • preberať veľkosť textu z nastavenia Heliosu - zaškrtnutím sa preberie do všetkých útvarov text vo veľkosti písma nastaveného v systéme Helios Orange v Užívateľských konštantách - globálnych

Boli odstránené tlačidlá:

 • Šírka - posuvníkom sa menila šírka útvaru
 • Výška - posuvníkom sa menila výška útvaru

Nad okno "pavúka" je možné použiť akciu Nahrať pôvodné rozmery, táto akcia zmení rozmery všetkých útvarov podľa nastavenia defailtných rozmerov v editore personálnej organizačnej šttuktúry.

Personálna organizačná štruktúra tzv. "pavúk" prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Person%C3%A1lna_organiza%C4%8Dn%C3%A1_%C5%A1trukt%C3%BAra_-_Personalistika

Pokladna

Novinka Pokud je pokladní doklad ve stavu Storno, nelze jej rušit ani měnit, a nelze jej tedy ani k faktuře připojit, ani od faktury odpojit. Přehled Faktury a dobropisy v takovém případě umožní pouze zobrazit faktury a dobropisy k pokladnímu dokladu připojené. Přehled pokladních dokladů připojených k faktuře stornovaný pokladní doklad pouze zobrazí. Přehled pokladních dokladů pro připojení k faktuře pokladní doklad, který je ve stavu Storno, vůbec nezobrazí.


Novinka Při změně kódu měny z cizí na hlavní měnu se hodnoty údajů s cizí měnou vynulují.


Novinka V přehledu položek pokladního dokladu vytvořit počítané sloupce "Saldo položka" a "Saldo položka měna". Jejich suma by měla odpovídat celkovému saldu za pokladní doklad.

Řešení:
V přehledu položek pokladního dokladu vytvořeny 2 počítané sloupce "Saldo položka" a "Saldo položka měna".
Původní sloupce "Základ DPH (Saldo)", "Částka DPH (Saldo)", "Částka celkem (Saldo)" a "Částka CM (Saldo)" jsou přejmenovány - místo výrazu "Saldo" je použit výraz "druhová/ý". Tyto sloupce jsou primárně určeny pro zařazení na tiskové formuláře.


Novinka K pokladnímu dokladu lze nově připojit též uhrazenou fakturu. Pokud se nad pokladními doklady (nebo v editoru pokladního dokladu) spustí akce "Faktury a dobropisy", zobrazí se přehled Faktur a dobropisů k (pokladnímu) dokladu. Zde se pomocí akce "Připojit odpovídající fakturu/dobropis" zobrazí přehled "Faktury a dobropisy bez rozlišení období", který zobrazuje faktury a dobropisy neuhrazené. Nad tímto přehledem je nová akce "Faktury včetně uhrazených", která zpřístupní k výběru i faktury uhrazené.


Pokladní prodej

Oprava Opravena chyba, kdy pokud je nastavena na kmenové kartě v poli Kontrola v.č. hodnota na "Ano s hlídáním" a v globální konfiguraci Pokladního prodeje Kontrolovat výrobní čísla, tak se pokladní prodej u zadání položky nedotáže na výrobní číslo.


Projekty

Novinka V diagramu zdrojů lze nastavit vlastnost "Skrýt nepoužité zdroje".


Přepravní služby

Novinka Zapojena funkcionalita "Hromadně pro email" nad seznamem zásilek a pozic pro zadaného dopravce.


Novinka Pokud má zákazník, odesílatel nebo příjemce uvedený v zásilce zadán text v atributu "Upozornění", objevuje se tento text i v okamžiku vytváření kopie zásilky


Řízení peněžních toků

Novinka V přehledu Došlé objednávky (v řešení) je možné zadat Datum pro ŘPT.


Novinka Řízení peněžních toků

Do přehledu Individuální peněžní toky byla doplněna do místního menu akce na hromadnou změnu Datum úhrady - zdroj.


Novinka Při aktualizaci v Řízení peněžních toků - Peněžní toky - doklady se do Částky - zdroj napočítává u individuálních peněžních toků Částka - zdroj snížená o Částku - skutečná.


Novinka V přehledu Individuálních peněžních toků je umožněno kopírovat:
 • hromadně
 • s možností posunu Datum úhrady - zdroj o zvolený počet dnů nebo měsíců nebo pevně zadaného datumu


Novinka Byly upraveny korekce a data úhrady indiv. analýza tak, aby korekce nebyla NULL ale 0 a datum úhrady indiv. analýza tak, aby bylo vždy konkrétní datum, nikdy NULL.


Novinka V přehledu Peněžní toky – doklady byly dopracovány vazby v F4-Nastav na prvotní doklady.


Servis

Novinka Odstraněn problém, kdy docházelo k rozkopírování typu servisního výkazu, dle použitého předchozího typu, do nového servisního výkazu.


Splátkování a leasing

Novinka Přehled pohyby v modulu leasing.

Pohyby na záložce 3 - Pohyby a Přehled pohyby ze "soudečku" Pohyby mají společnou výchozí sestavu (filtr). Když se nastaví výchozí sestava nad "soudečkovým" přehledem, tak na "záložkovém" přehledu není třeba vidět nic.
Proto je umožněno nastavování sestav pro oba uvedené přehledy samostatně. Zároveň je odstraněna chyba, která se projevila, pokud je přehled na záložce 3 - pohyby prázdný.


Účetnictví

Novinka Editor pro zadání cizí měny v účetním dokladu

Tlačítko Měna -> CZK se zpřístupní ihned po zadání nenulové částky do pole Částka CM, není nutno odskakovat kurzorem jinam.
Jestliže se do pole Částka CM zadá nenulová částka, je tlačítko Měna -> CZK zpřístupněno a zároveň přednastaveno jako aktivní, tedy zareaguje na stisknutí klávesy Enter -> dojde k přepočtu na CZK a zavření editoru cizí měny


Novinka Hromadné změny nad účtovým rozvrhem jsou rozšířeny o atributy:
 • Prioritně použít při generování zápočtu ve fakturaci
 • Párování plateb z bankovních výpisů
 • Nastavení odečítat - lze měnit jen u účtů DPH


Novinka Při kopírování kontace doplněn přenos sloupců 'typ změny' a 'přenášet organizaci 2'. Jedná se o sloupce, které mají např. příspěvkové organizace.


Novinka Editor souhrnného hlášení neměl nastavenu default hodnotu.

Nastaveno.


Novinka Účetnictví, saldokonto, kontrolní sloupec Suma zůst. deník (Suma zůstatků z deníku za účty ve skupině) není vždy stav účtu a tedy kontrola s tímto číslem snížila svůj význam.

Je vyřešeno tak, že se atribut počítá jako suma Částky zůstatek všechny doklady, které nejsou ve fázi pořízeno a nejsou odděleny s tím, že:

 • doklady v běžném stavu se zahrnují všechny
 • doklady v počátečním stavu se zahrnují pouze, když je jiný druh data než není (tj. počáteční zavedení salda=počáteční stavy)
 • doklady v koncovém stavu se nezahrnují vůbec.


Novinka V účtovém rozvrhu je nový sloupec "Nastavení odečítat". Může nabývat hodnot "není", "Podle směru plnění", "Odečítat" a "Neodečítat".

Toto pole lze editovat v editoru účtu.
Původní sloupcet "Odečítat" je nadále veřejný, ale je nastavován systémem a nelze ručně editovat v editoru účtu - zde je zobrazen pouze pro informaci.

Způsob nastavení:

 • pro nedaňové účty je "Nastavení odečítat" vždy nastaveno na "není" a nelze editovat a "Odečítat" není zaškrtnuto
 • pro daňové účty lze "Nastavení odečítat" ručně nastavit na jednu z hodnot :

"Podle směru plnění", "Odečítat" a "Neodečítat". Podle tohoto nastavení je nastaveno i pole "Odečítat" takto :

 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Podle směru plnění" a "Směr plnění" je "Vstup", pak "Odečítat" je zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Podle směru plnění" a "Směr plnění" je "Výstup", pak "Odečítat" není zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Odečítat", pak "Odečítat" je zaškrtnuto
 • "Nastavení odečítat" je nastaveno na "Neodečítat", pak "Odečítat" není zaškrtnuto

Převod stávajích účtů: Přechodem na novou verzi proběhne změnový skript, který nastaví účetní rozvrh takto:

 • nedaňové účty: "Nastavení odečítat" je nastaveno na "není" a "Odečítat" není zaškrtnuto
 • daňové účty: "Nastavení odečítat" je nastaveno dle původní hodnoty "Odečítat" na "Odečítat"/"Neodečítat"


Oprava Na vyúčtovací FP je zadáno více záloh bez vazby s různými PZ. Při jejich účtování se ke každé záloze zapíše stejný PZ a to je 1.párovací znak zálohy bez vazby.

Pokud se zaškrtlo na kontaci Neseskupovat stejné řádky a u Ćástek DPH se účtuje s PZ Zál. dod. faktury, dostal se do všech částek DPH týkající se odečtu záloh PZ stejný - a to první daňové zálohy na FP. Pokud je to záloha s vazbou, tak této.

K chybě mohlo dojít v případě, že na realizační fakturu byla navázána první záloha s vazbou a další zálohy bez vazby. Opraveno


Oprava Kontace pro dobropis přijatý, DPH není nárok, druh řádku Částka včetně daní.

Opraveno znaménko u částky daně.


Oprava Akce "Aktualizace daňových dokladů dle kurzů" po spuštění v přehledech období DPH a souhrnné hlášení hlásila chybu:

[SQL:156,15] Incorrect syntax near the keyword 'COMMIT'.

Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Oprava Při importu XML souboru souhrnného hlášení SK legislativa na rozhraní e-Dane

systém e-Dane hlásí chybu:
"Formát vstupného XML sůboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu."
"Obsah elementu strana je neúplný...."

Generování XML souhrnného hlášení upraveno tak, že se na poslední stránku generují prázdné záznamy tak, aby součet všech záznamů na poslední stránce byl 27.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Výkazy.

Je upraveno třídění v návazných přehledech, aplikuje se výchozí nastavení.


Novinka Helios Controlling - Výkazy a Reporty - Skupiny dokumentů - Dokument

Na všech 3 místech je akce aktualizace udělána jako hromadná vč. procesního okna a tlačítka Aktualizace.


Novinka Datové sklady - tlačítko kontingenční tabulka.

Tlačítko Zobrazení kontingenční tabulky bylo doplněno o šipku vpravo. Při stisku šipky se otevře nabídka kontingenčních tabulek hodnot datového skladu.
Na definici datového skladu bylo doplněno pole Omezení nabídek kontingenčních tabulek. Zde je možno zadat text, kterým začíná název kontingenční tabulky a tím se zúží výběr nabídek kontingenčních tabulek na šipku. Když se před název zadá procento (obsahuje), chová se stejně jako rychlý výběr.

Příklady:

 • Omezení nabídek kontingenčních tabulek je nevyplněno. Stiskem šipky napravo od tlačítka Zobrazení kontingenční tabulky se nabídnou všechny KT.
 • Omezení nabídek kontingenčních tabulek je vyplněno slovem Fakturace. Stiskem šipky napravo od tlačítka Zobrazení kontingenční tabulky se nabídnou všechny KT, které začínají slovem "fakturace".
 • Omezení nabídek kontingenčních tabulek je vyplněno slovem %sklad. Stiskem šipky napravo od tlačítka Zobrazení kontingenční tabulky se nabídnou všechny KT, které obsahují slovo slovo "sklad".

Stávající funkcionalita zobrazení vybrané kontingenční tabulky stiskem přímo tlačítka Zobrazení kontingenční tabulky zůstala zachována.


Oprava Datové sklady.

Ukazatel finanční analýzy - zdroj dat datový sklad mzdy. V případě, že existují období zobrazení s období stavu a bez období stavu, někdy se přiřadí období zobrazení nesprávné a do finanční analýzy se následkem toho dostanou nulové hodnoty. Opraveno.


Novinka Při přeúčtování režií v případě účtování na partnera transakce (= Organizace 2) se tento atribut nově vždy přeúčtovává.


Oprava Při aktualizaci výkazů s rozpadem po účtech a odkazy vzorci se objeví hláška:

Msg 512, Level 16, State 1, Line 1
Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression.
Když se rozpad zruší, funguje.
Opraveno.


Výroba

Novinka Na výrobních příkazech je možné spustit novou funkci: "Stromový rozpad výrobního příkazu".

Funkce umožňuje zobrazit stromovou strukturu podřízených výrobních příkazů.

Pomocí menu "Zobrazit" (nebo pomocí ikonek v levé části obrazovky) lze ve stromové struktuře zobrazit následující návazné přehledy:

 • Podřízené výrobní příkazy
 • Dílce výrobního příkazu (v případě použití montážních dílců)
 • Výrobní operace
 • Alternativní operace
 • Materiály
 • Polotovary
 • Alternativní materiály a polotovary
 • Vedlejší produkty

Ve standardním zobrazení se zobrazují výrobní operace na stejné úrovni stromečku jako materiály a polotovary. V zobrazení dle technologické posloupnosti se materiály, polotovary i podřízené výrobní příkazy zobrazují pod operací, do které vstupují.

Text, zobrazený ve stromečkovém přehledu, je možné editovat volbou "Maska zobrazení". Pro každou z výše uvedených oblastí je možné nastavit samostatnou masku pro zobrazení.

Pomocí akce "Zobrazit" je možné otevřít příslušný přehled, zafiltrovaný na aktuální záznam. V přehledu jsou dostupné všechny funkce daného datamodulu.

Volbou "Aktualizovat" <F5> se provede znovunačtení stromové struktury. Tuto volbu je vhodné spustit například v případě, kdy došlo v některém z návazných přehledů ke spuštění funkce, která může mít vliv na zobrazenou stromovou strukturu výrobních příkazů.

Důležitou funkcí je "Porovnání rozpadu s daty TPV" <F6>.
V parametrech funkce lze zadat datum TPV, se kterým se stromový rozpad porovnává. Výchozí hodnotou je aktuální datum.
Dojde k porovnání struktur TPV se strukturou dat ve výrobních příkazech. Podbarvením i symbolem v dané větvi stromečku je vizualizována shoda, případně rozdíl mezi oběma oblastmi:

 • [=] - shoda záznamů
 • [+] - záznam ve výrobních příkazech přebývá
 • [-] - záznam ve výrobních příkazech chybí
 • [<>] - záznam existuje na výrobních příkazech i v TPV, není ale shodný
 • [-..] - některý z podřízených prvků, který aktuálně není zobrazen, není shodný s daty TPV

Kromě volby "Zobrazit" je v režimu porovnání možné spustit funkci "Zobrazit podle TPV". Tato funkce zobrazí přehled, zafiltrovaný na aktuální položku, který odpovídá datům TPV.

Chybějící výrobní příkazy je možné vygenerovat pomocí funkce "Generovat výrobní příkaz". Výrobní příkaz lze vygenerovat do stavu "Pořízeno", "Předzpracováno" nebo "Zadáno".
V případě, že je chybějících příkazů více, je možné je dogenerovat hromadně pomocí funkce "Generovat chybějící výrobní příkazy". Tato funkce je dostupná z hlavního menu.

Pro příkazy, které nejsou ve shodě, je možné spustit funkci "Aktualizace". Jedná se o standarní funkci "Aktualizace výrobního příkazu".

Po provedení výše uvedených funkcí dojde automaticky k aktualizaci zobrazené stromové struktury.

V menu "Úpravy" je možné spustit funkce pro vyhledávání libovolného textu.
Pomocí akce "Barevné rozlišení" je možné definovat barevné rozlišení jednotlivých zobrazovaných oblastí.


Novinka Na operaci technologického postupu v TPV je možné spustit funkci "Nastavení odváděcí operace".

Toto nastavení se uplatní při zadání příkazu do výroby, kdy se příslušná operace nastaví jako "odváděcí".
Není-li v TPV nastavena v rámci postupu žádná odváděcí operace, bude na výrobním příkaze nastavena odváděcí operace automaticky dle konfigurace řady výrobního příkazu.


Novinka V rámci technické přípravy výroby byla rozšířena funkce hromadných změn o podporu změn zakázkových modifikací.

Je tak možné hromadně provádět záměny (případně vymazání) položek kusovníků, opravu postupů apod.


Novinka Na číselníku nakupovaných materiálů lze zadat nový parametr "Dodatečné % ztrát kusovníku".

Ve výrobních přehledech a ve výpočtech předběžného plánu v TPV je možné provádět výpočty včetně dodatečného procenta ztrát. tento způsob výpočtu se aktivuje volbou "Respektovat dodatečné % ztrát kusovníku".

Při zadání výrobního příkazu do výroby se dodatečné procento ztrát automaticky připočítá k plánovanému procentu ztrát z kusovníkové vazby.


Novinka Pří přímém převodu polotovarů z podřízeného na nadřízený výrobní příkaz je prováděna kontrola na zadání výrobních čísel.

Zadání výrobního čísla je požadováno, je-li na kmenové kartě nastavena Kontrola výrobních čísel.


Optimální výrobní dávka v rámci změnového řízení v TPV může nově nabývat hodnoty NULL = nezadáno. Současně byl změněn datový typ (z celočíselného na numerický).
Pokud bude zvolen způsob výpočtu kalkulace v globální konfiguraci na hodnotu: "Dělit optimální výrobní dávkou", tak v případě nezadané optimální výrobní dávky budou přípravné a ukončovací časy použity v kalkulaci pouze 1x.


Novinka Na výrobních příkazech je možné v rámci hromadných změn provádět změnu zadaného množství.

V rámci této funkce lze nyní nově nastavit parametr "Přepočítat podřízené výrobní příkazy". Provede se předběžný nápočet množství aktuálního výrobního příkazu, včetně celého stromu všech podřízených výrobních příkazů. Návrh na změnu množství se zobrazí v přehledu nad dočasnou tabulkou. Navržené množství je možné ručně zkorigovat.
Potvrzením tohoto formuláře dojde ke změně zadaného množství na všech zobrazených příkazech.


Novinka Byl změněn způsob definice vazeb mezi výrobními příkazy.


Novinka Účtování nedokončené výroby - v kontaci u řízení výroby chybí zatržítko neseskupovat stejné řádky.

Zatržítko doplněno. Upraven proces účtování.


Novinka Kapacitní plánování

V diagramu zdrojů v rámci pokročilého plánování výroby lze ve stromu zdrojů nastavit vlastnost "Skrýt nepoužité zdroje".


Oprava Na některých tiskárnách nefungoval tisk kapacitního plánu. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export