Verze 2.0.2012.0801 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka V globální konfiguraci v sekci Banka - Bankovní výpisy - Úhrady je nová konstanta 'Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury'. Pokud není zaškrtnuto, dojde při dohledání přeplacené faktury k zobrazení chybového hlášení '(!-) nalezena přeplacená vydaná faktura či přijatý dobropis' a faktura není na řádek bankovního výpisu přiřazena. Toto platí pro přímé hledání (Kredit x Vydaná faktura), při hledání v opačném druhu faktur (Debet x Vydaná faktura) se faktura na řádek bankovního výpisu přiřadí.


Novinka Byl upraven způsob dotažení Typu změny na řádek bankovního výpisu. Bylo zrušeno dotažení Typu změny při přípravě účtování. Nyní se Typ změny doplňuje při importu při založení nového záznamu a při ručním zadání pak při změně typu transakce.


Novinka Kartové centrum

Systém nově importuje větu 24 - věta detailního avíza e-commerce pokladny, formát CSFlat - výstup Eiger. Větu lze zaúčtovat standardním postupem.


Novinka Do tabulky vzoru řádku bankovního výpisu byly doplněny sloupce Typ změny a Organizace 2.


Oprava Kartové centrum

Při importu souboru do kartového centra formátu ČSOB se mohla objevit chyba "Chyba v čísle ústředí obchodníka" (může se stát jen v případě, že je dlouhá adresa obchodního místa)

Opraveno.


Celní případy

Novinka Import celních číselníků - systém si zapamatuje naposledy zvolené/importované číselníky (na uživatele), při příštím importu se stejné volby přednabídnou a opět uloží použité. Kromě toho je možné vypnout automatické spouštění importu v lokálních konstantách (na uživatele).


Novinka EUR - do editoru dokladu EUR bylo přidáno pole: Skutečné číslo tiskopisu.


Novinka Nad položkami Neúplného celního prohlášení zpřístupněna akce Odpis z dočasného skladu.


Novinka Rozšíření tiskového zdroje xNCTSTPPNasledneNCTSTCP o odepisovanou hmotnost.

Využito v evidenční knize.


Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na Ukončení před tranzitem:
 • budou přebírány SPZ
 • aktuální umístění zboží bude převzato z Kódu schváleného umístění zboží
 • pokud je na zdrojovém dokladu ECS kód zastupování 3, pak bude do cílového dokladu převzat zástupce do hlavního povinného, zástupce nebude vyplněn a kód zastoupení bude nastaven na 1


Novinka ICS Dovoz, při posílání dávky DI_PROD Potvrzení doručení rozhodnutí o propuštění zboží do režimu

bude testována vyplněnost datumu propuštění.
Pokud nebude vyplněno, export se přeruší.


Novinka NCTS Vydaný - přehled položek - akce Odpis z dočasného skladu

Pokud v předchozích dokladech nebyl záznam typu '8', došlo k chybě Incorrect syntax near... Opraveno.

Akce Odpis z dočasného skladu - pro cílový doklad:

 • NCTS Vydaný, bude dohledán druh předchozího dokladu typu:
  • leg CZ : 337 - Souhrnné celní prohlášení pro účely dočasného uskladnění
  • leg SK : T2 - Tovar má štatút Spoločenstva
 • ICS Dovoz, NCP :
  • leg CZ : 821 - Tranzitní doklad T1
  • leg SK : 821 - Tranzitní doklad T1

Pokud nebude dohledáno, nebude druh vyplněn, ale ostatní data předchozího dokladu budou vyplněna.


Oprava Import číselníků NCTS: pokud byl v číselníku předložených podkladů a licencí text delší než 255 znaků, import skončil chybou.

Opraveno.


Celní sklad

Novinka Upravena logika dotazu na sklad při generování zprávy "RHZ Žádost o vrácení cla". Nově se systém při spuštění generování zprávy pro více označených záznamů vynuceně dotazuje na sklad pouze 1x na začátku. Poté je tento sklad použit pro všechny označené ECS záznamy. Při novém spuštění generování zprávy je dotaz opět vyvolán. Lze tedy jednoduše vygenerovat zprávu pro tytéž označené záznamy, ale odlišný sklad.


Novinka Přehled pohybů celního skladu nad TabNCTS (ECS, ICS, NCP, NCTS) funguje nově i pro označené záznamy (nikoliv pouze pro aktuální záznam).

Pozn.: Posun po záznamech původního přehledu funguje v zobrazeném přehledu pouze při spuštění akce pro 1 neoznačený záznam.


Novinka V nastavení celního skladu (organizační struktura) je u výdeje nové kritérium pro slučování "Země původu".

Slouží jako možnost vypnout seskupování dle země původu pro režimy začínající 10, 11, 21, 22, 23 a 31 (u ostatních režimů se položky rozdělují dle země původu vždy). Má dopad pouze na slučování položek ECS vývoz generovaných z celních výdejek. Stav volby ovlivňuje hodnotu kolonky 34a.Kód země původu.


Colné prípady (SK)

Novinka Převod dokladu NCTS Přijatý na NCP : pro Slovenskou legislativu se vytvoří záznam v tabulce předložených podkladů a licencí s druhem 9999 - doklad a označením z reg.čísla RDT zdrojového dokladu NCTS Přijatý.


Novinka Komunikátor - log: přidání vazby na doklad.

V přehledu událostí lze zobrazit data daného dokladu (NCTS, ICS, ECS).


Novinka NCTS Vydaný - přehled položek - akce Odpis z dočasného skladu

Pokud v předchozích dokladech nebyl záznam typu '8', došlo k chybě Incorrect syntax near... Opraveno.

Akce Odpis z dočasného skladu - pro cílový doklad:

 • NCTS Vydaný, bude dohledán druh předchozího dokladu typu:
  • leg CZ : 337 - Souhrnné celní prohlášení pro účely dočasného uskladnění
  • leg SK : T2 - Tovar má štatút Spoločenstva
 • ICS Dovoz, NCP :
  • leg CZ : 821 - Tranzitní doklad T1
  • leg SK : 821 - Tranzitní doklad T1

Pokud nebude dohledáno, nebude druh vyplněn, ale ostatní data předchozího dokladu budou vyplněna.


Novinka Automatické přidělování MRN pro doklady NCP/MCK.

MRN bude přiděleno automaticky v akcích:

 • Nová
 • Nová ze vzoru
 • Nová z aktuální
 • Převodu z jiného celního dokladu

Nastavení dle parametrů Ev.čísla: Místní řízení(U řada).


Doprava

Novinka V přehledu jízd/stazek lze generovat nový přehled výkonů vozidel za zadaný rok. Přehled generuje do společné sestavy množstevní záznamy (km, litry), finanční náklady z dopravy a finanční náklady z účetnictví. Tento přehled lze "překlenout" uživatelskou UP s názvem dbo.hpi_hlv_zak, s parametrem @rok int


Oprava Při zpracování platebních karet SHELL formátu ETD došlo při importu k chybě - "XX není platný datum".

Opraveno


Fakturace

Tip Účetní údaje na textových položkách

Na textové položky dokladů Oběhu zboží a Fakturace byl přidán atribut Účet a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance.

Návazné údaje zadané na textových položkách faktur jsou přenášeny do účetního dokladu. Zadaný účet se použije pro účtování řádků "Základ DPH" a "Ostatní částky". Tento účet má nejvyšší prioritu.


Novinka Odpočet zálohy

Do editoru položky připojené zálohové faktury byly přidány 2 nové akce - tlačítka

 • Přepočet DPH a měny - provede akce "Přepočet DPH" a "HM <-> Val" v tomto pořadí, klávesová zkratka Ctrl-Alt-X
 • Přepočet DPH (nezaokr. koef.) a měny - provede akce "Přepočet DPH (nezaokr. koef.)" a "HM <-> Val" v tomto pořadí, klávesová zkratka Ctrl-Alt-Y


Novinka Sjednocení metodiky doplňování DIČ do dokladu OZ. Neaktuální DIČ se do dokladu nikdy nepředvyplní, ani při vystavení dokladu z modulu Firemní aktivity.


Novinka Na řádky kontace samovyměření faktur/dobropisů lze zadat nově i nedaňový účet.

Podmínky:

 • musí být zadáno "Uplatnit DPH" na NE
 • musí být uvedena sazba DPH.

Potom se takové řádky zaúčtují jako nedaňové.


Novinka Při účtování vzájemného zápočtu, není-li zadaný účet na zápočtu, systém dohledává účet z účetních řádků zaúčtování faktury. Doposud takto dohledával jednoznačný účet bez ohledu na nastavení příznaku "Prioritně použít při generování zápočtu ve fakturaci". Nyní, jestliže se nepodaří účet dohledat standardním postupem (neboli účet není jednoznačný, je jich více), ve druhém kroku se systém pokusí dohledat jednoznačný účet s respektováním výše uvedeného příznaku.


Oprava Opravena chyba přepočtu samovyměření v případě změny zdroje kurzu z daňového kurzu na kurz faktury, změny měny a následném stisku tlačítka OK a případu, kdy při pořizování položky nedošlo ke změně ceny, množství či sazby DPH.


Firemní aktivity

Novinka V přehledu aktivit je nová akce - Vygenerování zakázky. Zakázka se akcí vytvoří stejně jako u automatického generování a připojí se na aktivitu. Pokud aktivita již má přiřazenou zakázku, akce se neprovede.


Novinka Při změně kategorie aktivity ze stavové lišty Helios Orange v přehledu aktivit se zároveň automaticky změní i aktuální sklad v liště, dle přednastaveného střediska z kategorie aktivity.


Novinka Firemní aktivity - editor Úkolů.

Atributy Hotovo hodin a Celkem hodin je možno zadávat s přesností na 2 desetinná místa (dříve pouze celá čísla).


Oprava Opraven nápočet polí Odhad ceny bez DPH / s DPH a Ceny bez DPH / s DPH ve Firemních aktivitách.


Kontrakty a odvolávky

Oprava Při generování výdejky (dodacího listu) z kontraktu nebyl respektován přepočet měrných jednotek výrobních čísel.

Opraveno.


Oprava Při hromadné změně kalkulační ceny dle nabídkových cen ve valutách docházelo k chybnému nápočtu kalkulační ceny.

Tato chyba se projevila jen u zákazníků, kteří měli nastavenou hlavní měnu "EUR".

Opraveno.


Majetek

Novinka Pokud je zadána nadřízená karta k nadřízené kartě, může se nově objevit upozornění:

Karta majetku je nadřízenou kartou. Pokračovat?
V Konstantách majetku se nastavuje, jestli se upozornění má/nemá zobrazovat.


Novinka Pokud uživatel zadává daňové pohyby na podřízenou kartu majetku, objeví se hláška:

Daňové pohyby na podkartě. Pokračovat?
V Konstantách modulu Majetek se nastavuje, jestli se upozornění má/nemá zobrazovat.


Novinka Do 3.pohybů byla doplněna funkcionalita technického zhodnocení.


Novinka Tabulka Výsledky inventury (TabMaInvCK) byla rozšířena o atributy:

In Zaměstnanec, In Zaměstnanec - číslo, příjmení, jméno, In Zaměstnanec-jméno, In Zaměstnanec-příjmení, In Zaměstnanec-změna, In Počet kusů,In Počet kusů-změna


Novinka Přidáno upozornění v protokolech zavedení, které se objeví při nenulovém období odpisu a nulových oprávkách na daňovém pohybu.


Novinka Při výpočtu částek ve funkční měně se zohledňuje atribut Způsob přepočtu kurzem na měně.


Oprava Na kartě majetku, u které byla zrušena úplná shoda, se nedotahovaly kontace z druhu pohybů.

Opraveno


Oprava Pokud byl uživatel v přehledu Majetek, Konstanty a přepnul se do jiné firmy, objevila se hláška:

'Field 'DP_Uctovani' not found'.
Opraveno


Oprava Při zrušení úplné shody mohlo dojít k situaci, kdy má karta vlastní kontaci pro účetní odpisy a ta se nedotáhla do odpisů vygenerovaných po datumu platnosti zrušení úplné shody.

Opraveno.


Oprava V případě účtování přes Karty majetku, volba Účtování, Účtování účetních pohybů se k zaúčtování nenabízel pohyb typu Částečné vyřazení.

Opraveno


Manažerské rozhraní

Oprava Funkce IQVYKAZRADEK se nechovala korektně.

Opraveno - číslo řádku se nesprávně bralo z definice výkazu a ne z hodnot výkazu.


Mzdy (CZ)

Tip ÚPRAVA - číselník Mzdové složky

1. Číselník mzdových složek prošel úpravou do tzv. nového vzhledu, podrobnější informace najdete na našem webu v příručce:
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)

2. Při vytváření mzdové složky přes tlačítko NOVÝ<F2> se přednabídne přehled tzv. Mzdové složky - distribuční. Z přehledu si uživatel přenese mzdovou složku, která odpovídá požadavkům na novou mzdovou složku. Pozor po přenosu již nelze měnit skupinu mzdových složek, do které má nová mzdová složka spadat, ta odpovídá skupině mzdových složek na distribuční mzdové složce.

3. Přehled distribučních mzdových složek naleznete v přehledovém stromečku pod přehledem Mzdové složky. Tamtéž byl přesunut i přehled Skupiny mzdových složek.

4. Nad přehledem Mzdové složky vznikla nová akce Porovnání. Pomocí akce si uživatel může porovnat atributy označené mzdové složky s distribuční mzdovou složkou. Akce Nastavit referenční MS uživateli umožní přiřadit již k existující mzdové složce referenční mzdovou složku z přehledu Mzdové složky - distribuční. Po skončení procesu přiřazení se zobrazí přehled s výsledkem porovnání. Nad přehledem lze spustit akce Nahraj hodnoty z referenční MS, tím se nastavení mzdové složky sjednotí s referenční mdzovou složkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ

Při prvním vstupu po provedení upgradu se přiřadí referenční mzdové složky k existujícím mzdovým složkám. Pokud číslo mzdové složky není shodné s referenční MS, přiřazení se neprovede a uživatel musí přiřazení provést pomocí akce. Pro mzdové složky skupiny Prémie a odměny a Příplatky a doplatky, musí být stejný i Vstupní formulář.


Novinka Novinka - Číselník Mzdových složek - distribuční

Do číselníku Mzdové složky - distribuční byly doplněny následující mzdové složky pro podmodul konto přesčasů.

Číslo a Název mzdové složky:

 • 160 KPČ - vyúčtování přesčasů (A)
 • 161 KPČ - vyúčtování konec PP (A)
 • 162 KPČ - přesčas 25% do ZM (A)
 • 163 KPČ - náhradní volno neplac.(A)
 • 164 KPČ - vyúčtování přesčasů (B)
 • 165 KPČ - vyúčtování konec PP (B)
 • 166 KPČ - přesčas 25% bez ZM (B)
 • 167 KPČ - náhradní volno plac.(B)

Pokud uživatel potřebuje používat tyto mzdové složky, může si je přes tlačítko Nový v přehledu Mzdových složek přenést a začít používat.

Více informací ke Konto přesčasů a nastavení mzdových složek najdete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konto_přesčasů_-_Mzdy_(CZ)


Novinka V přehledu Číselník mzdových složek byly nesprávně zobrazovány atributy Základ pro výpočet a Skupina docházky. Byly nahrazeny novými atributy Základ pro výpočet (přehled) a Skupina docházky (přehled), tyto atributy konverzi zobrazují správně. Pokud máte vytvořeny přes nástroj Nastav přehledy, které obsahují původní atributy, je třeba přehledy upravit a uložit s použitím nových atributů Základ pro výpočet (přehled) popřípadě Skupina docházky (přehled).


Novinka Nad seskupeným přehledem Měsíční sestavy se nově sumuje i sloupec Hodiny docházka.


Novinka ZMĚNA - Důvody vynětí/změny ES

Ve mzdových údajích na záložce Pracovní poměr v atributu důvody vynětí/změny ES došlo k následujícím změnám.

Byly přejmenovány tyto důvody:

 • Placená mateřská dovolená na Mateřská dovolená
 • Neplacená mateřská dovolená na Rodičovská dovolená
 • Veřejný zájem byl přejmenován na Obecný zájem
 • Vyslání do škol a kurzů, vazba na výkon trestu vazba

Byly doplněny tyto důvody:

 • Dlouhodobé neplacené volno
 • Zvýšení kvalifikace zaměstnance


ZMĚNA od mzdového období 1/2013

Od mzdového období 1/2013 je ve výpočtu zapojený nový číselník Důvody vynětí, který najdete v Konstantách a číselnících přehled Důvody vynětí z evidenčního stavu. Tento číselník je možné si dogenerovat pomocí akce místní nabídky Generuj. Číselník obsahuje důvody vynětí z evidenčního stavu, které se načítají do atributu důvod vynětí/změny ES ve Mzdových údajích na záložce Pracovní poměr. V číselníku lze určité atributy ovlinit podle potřeby.

Editor důvodů obsahuje:

 • Započítat jako výkon práce - systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů výkonu práce.
 • Omluvená absence - systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů omluvené absence.
 • Neomluvená absence - systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů neomluvené absence.
 • Generuj MS do mzdy - uživatelské nastavení, v případě zaškrtnutí atributu se automaticky zařadí do výpočtu navázaná mzdová složka.
 • Číslo MS - uživatelské nestavení, uživatel vybere MS, která se automaticky vygeneruje do výpočtu mzdy.

Příklad: Zaměstnanec si domluvil neplacené volno, které bude delší než jeden měsíc, např: 15.7.2012-15.4.2013. Uživatel tedy provede vynětí z ES na tuto dobu, ale zároveň požaduje, aby se mzdová složka každý měsíc automaticky generovala do výpočtu mzdy.

Řešení: V číselníku Důvody vynětí z evidenčního stavu si vybere důvod vynětí Dlouhodobé neplacené volno, zaškrtne atribut Generuj MS do mzdy a do pole Číslo MS naváže MS neplaceného volna. Ve mzdových údajích provede vynětí zaměstnance Datum vynětí 15.7.2012, Návrat do ES 15.4.2013 a jako důvod vynění zvolí dlouhodobé neplacené volno

Takto zadaný pracovní poměr zaměstnance lze zadat ve výpočtu mzdy a ve výpočtu mzdy se automaticky vygeneruje odpovídající mzdová složka.

 • 7/2012 Neplacené volno 15.7.2012 - 31.7.2012
 • 8/2012 Neplacené volno 1.8.2012 - 31.8.2012
 • ...
 • 4/2013 Neplacené volno 1.4.2013 - 15.4.2013


Novinka Novinka - Identifikace importní dávky do Předzpracování

V přehlede Předzpracování vznikli nové položky, které se naplní po spuštění akce Importy a Definované importy:

 • Datum import - zobrazá datum/čas provedení importu
 • Import - jméno souboru - zobrazí název souboru, z kterého byl import proveden
 • Import - identifikátor - zobrazí identifikaci importní dávky, která je složená z názvu importního souboru + den a měsíc z datumu importu + čas provedení importu.


Novinka POZOR - Korekce VPP - záporné vyúčtování

V případě více pracovních poměrů zaměstnance u jednoho zaměstnavatele (několik vedlejších a jeden hlavní pracovní poměr) je výpočet mzdy rozšířen o kontrolu zda některý z pracovních poměrů nemá mínusové vyúčtování. Na skutečnost jste informování chybovým stavem při výpočtu mzdy v editoru a zároveň chybovým stavem ve sloupci Výpočet. Uživatel musí provést korekci např. vytvořením korekční mzdové složky.


Novinka Novinka - Krácení dovolené - výkon trestu odnětí svobody/vazba od 1/2013

Od mzdového období 1/2013 je zapojeno krácení dovolené zaměstnanci, který byl vyňat ze stavu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody/vazby a to tak, že za každých 21 takto zameškaných dní se dovolená za kalendářní rok krátí o 1/12.

Pro sledování vznikl ve mzdových údajích na záložce Dovolená v části Dni pro krácení dovolené nový atribut Vazba/výkon trestu. Do pole se budou načítat dny absence za vyňaté období z důvodu výkonu trestu/vazby.


Novinka Úprava - krácení nároku dovolené

Přímo ve výpočtu mzdy bylo upraveno zjišťování nároku na dovolenou při zaměstnancích ve stavu a vyňatých z ES s ohledem na počet dní výkonu práce. Počet dnů výkonu práce za období lze zobrazit v přehledu Mzdových údajů přes nástroj NASTAV, atribut Dny výkonu práce - běžný rok.


Oprava OPRAVA - Statistické sestavy výkaz ISPV

Položky ekonomického subjektu ODPRACDQ, PRESCASQ, ABSCELKQ, ABSPLACQ, HODDPCQ nebyly zaokrouhlovány a v případě podání docházelo k chybám. Nyní jsou položky zaokrouhlovány na celé číslo. Zaokrouhlování je prováděno matematicky (tedy od 5 nahoru).


Oprava OPRAVA - Statistické sestavy výkaz ISPV

V přehledu výkazu ISPV se v případě editace v editoru zobrazovaly na záložce 1 - Ekonomický subjekt v položkách OONQ Celkem, ODMDPCQ Celkem a HODDPCQ Celkem nulové součty. Položky se vyplnily až v případě doplnění korekčních hodnot.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Statistické sestavy výkaz ISPV

V případě hlášení ISPV za zaměstnance nebyla položka PONEPRAV plněna částkou z přiřazených MS. Nabývala hodnotu nula.

Opraveno


Mzdy (SK)

Tip ÚPRAVA - číselník Mzdové zložky

1. Číselník Mzdové zložky prešiel úpravou do tzv. nového vzhľadu, podrobnejšíe informácie nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_(SK)

Upozornění 2. POZOR:

Okrem vzhľadu boli mzdové zložky rozdelené do tzv. systémovej/nesystémovej zóny. Systémové mzdové zložky sú od čísla 1 do 199. Pokiaľ zvolíte akciu Oprava nad systémovou mzdovou zložkou, objaví sa hláška:

Systémová MZ. Chcete editovať len jej predkontáciu?

Pokiaľ odpoviete ÁNO, otvorí sa formulár MZ a k editácii budú prístupné len položky na tretej záložke Účtovanie. Pokiaľ by ste zvolili tlačidlo NIE, bude program požadovať potvrdenie heslom. V tomto prípade by boli k editácii prístupné aj ostatné položky, ale odporúčame ponechať existujúce nastavenie! Prípadnú zmenu nastavenia systémových mzdových zložiek konzultujte s dodavateľom programu.

3. Pri vytváraní NOVEJ mzdovej zložky, t.j.po stlačení tlačidla Nový <F2> sa ponúkne zoznam mzdových zložiek - distribučných, z neho si používateľ prenesie mzdovú zložku, ktorá zodpovedá jeho požiadavkám na vytváranú mzdovú zložku.

4. Mzdové zložky - distribučné si viete prezerať aj v novovzniknutom prehľade, ktorý nájdete v stromčeku pod prehľadom Mzdové zložky.

5. Vznikla nová akcia Porovnanie pomocou, ktorej si vie používateľ porovnať svoju mzdovú zložku s distribučnou. Pred porovnaním si akciou Nastaviť referenčnú MZ určí s akou mzdovou zložkou z distribučných chce porovnať svoju mzdovú zložku. Po skončení procesu porovnávania sa zobrazí prehľad s výsledkom porovnania. Na týmto prehľadom je možné akciou Nahraj hodnoty z referenčnej MZ preniesť jednotlivé rozdiely na porovnávanú mzdovú zložku.

Poznámka: Keď prvýkrát po update vstúpite do číselníka Mzdové zložky, priradia sa k Vašim mzdovým zložkám mzdové zložky referenčné ak je nájdené zhodné číslo mzdovej zložky, skupina mzdovej zložky. V prípade skupiny Prémie a odmeny a Príplatky a doplatky musí byť zhodný aj Vstupný formulár.


Novinka Novinka - Číselník Mzdové zložky - distribučné

Do číselníka Mzdové zložky - distribučné boli doplnené nasledovné nové mzdové zložky, ktoré slúžia pre účely submodulu Konto nadčasov:

Číslo MZ a Názov mzdovej zložky

 • 160 KNČ - vyúčtovanie nadčasov (A)
 • 161 KNČ - vyúčtovanie koniec PP (A)
 • 162 KNČ - nadčas 25% do ZM (A)
 • 163 KNČ - náhradné voľno neplat. (A)
 • 164 KNČ - vyúčtovanie nadčasov (B)
 • 165 KNČ - vyúčtovanie koniec PP (B)
 • 166 KNČ - nadčas 25% bez ZM (B)
 • 167 KNČ - náhradné voľno plat. (B)

Ak užívateľ potrebuje používať tieto mzdové zložky, môže si ich pomocou tlačidla Nový alebo kl. skratkou <F2> priamo nad prehľadom Mzdové zložky preniesť do svojho číselníka mzdových zložiek.

Podrobnejšie informácie k submodulu Konto nadčasov nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Konto_nad%C4%8Dasov_-_Mzdy_(SK)


Novinka ZMENA - Dôvody vyňatí/zmeny ES

V mzdových údajoch na záložke Pracovný pomer vo vyberači dôvodov vyňatí/zmeny ES došlo k nasledovným zmenám:

 • premenovaný dôvod: verejný záujem na všeobecný záujem a vyslanie do škôl a kurzov na výkon trestu, väzba
 • doplnený nový dôvod: dlhodobé neplatené voľno a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov

ZMENA od mzdového obdobia 1/2013

Od mzdového obdobie 1/2013 je zapojený do algoritmu výpočtu nový číselník Dôvody vyňatí z evidenčného stavu (cesta: Konštanty a číselníky/prehľad Dôvody vyňatí z evidenčného stavu). Tento číselník je možné si dogenerovať pomocou akcie Generuj. Číselník obsahuje tie dôvody vyňatí za ES aké používateľ vidí v mzdových údajoch na záložke Pracovný pomer. V tomto číselníku je sú nastavené systémové vlastnosti, ale je v ňom možné niektoré nastavenia meniť podľa potreby.

Popis položiek:

 • Zapojiť ako výkon práce - systémové nastavenie, ktoré hovorí, že doba prokrytá týmto dôvodom sa započítava/nezapočítava do dní výkonu práce
 • Ospravedlnená absencia - systémové nastavenie, ktoré hovorí, že doba prokrytá týmto dôvodom sa započítava/nezapočítava do ospravedlnenej absencie
 • Neospravedlnená absencia - systémové nastavenie, ktoré hovorí, že doba prokrytá týmto dôvodom sa započítava/nezapočítava do neospravedlnenej absencie
 • Generuj MZ do mzdy - používateľ zaškrtne ak chce, aby sa zaradla automaticky do výpočtu mzdy naviazaná mzdová zložka pri danom dôvode
 • Číslo MZ - používateľ vyberie z náväzného číselníka mzdovú zložku, ktorá sa má automaticky generovať do výpočtu mzdy

Príklad využitia: Zamestnanec si dohodol neplatené voľno na dlhšie obdobie ako 1 mesiac, t.j. napr. od 15.7.2012-15.4.2013. Používateľ chce, aby sa dochádzková mzdová zložka generovala priamo do výpočtu mzdy zamestnanca každý mesiac.

Riešenie: V číselníku Dôvody vyňatí z evid. stavu si vyberiete dôvod vyňatia Dlhodobé neplatené voľno, zaškrtnete atribút Generuj MZ do mzdy a naviažete do políčka Číslo MZ dochádzkovú mzdovú zložku pre tento typ dôvodu vyňatia. V mzdových údajoch zamestnanca zamestnaneca vyradíte z ES od 15.7.2012, z dôvodov vyberiete Dlhodobé neplatené voľno a do políčka Návrat do ES zadáte dátum 16.4.2013.

Následne sa pri výpočte mzdy za 7/2012 zamestnancovi automaticky zapíše do výpočtu mzdy táto mzdová zložka od 15.7.-31.7.2012, vo výpočte mzdy za 8/2012 sa zapíše od 1.8.-31.8.2012 atď až do mzdového obdobia 4/2013, kde sa zapíše od 1.4.-.15.4.2013.

Viac informácii nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/D%C3%B4vody_vy%C5%88atia_z_evide%C4%8Dn%C3%A9ho_stavu_-_Mzdy_(SK)


Novinka Nad zoskupeným prehľadom Mesačné zostavy sa stĺpec Hodiny dochádzka odteraz sumuje.


Novinka V prehľade Štatistické zostavy v editore definície zostavy na záložke Položky po spustení akcie Mzdová zložka a následnom stlačení tlačítka Pridať sa ponúka prehľad CZ číslo 214 - Mzdové zložky, mal by sa ponúkať prehľad SK číslo 389 - Mzdové zložky.

Upravené


Novinka Novinka - Skupina MZ Zákonné poistenie

Do editora mzdových zložiek skupiny Zákonné poistenie bolo pridané tlačítko Ulož + Nová (t.j. možnosť tvorenia kópie otvorenej mzdovej zložky).


Novinka Úprava - Tvorba dohadných položiek za nevyčerpanú dovolenku MR

Ak je 1. ostrým mzdovým obdobím január a zároveň neexistuje žiadne predchádzajúce obdobie, tak hodnota dovolenkového priemeru zadaná do mzdových údajov sa odteraz použije pri generovaní tvorby dohadných položiek.


Novinka Úprava - Nápočet ELDP

Napočet ELDP odteraz nuluje údaje zo stĺpcov VD - vymeriavací základ a VD - dni pri zamestnancoch narodených po 31. 12. 1984.

Poznámka:
Samotná uzávierka ELDP tieto údaje nuluje.


Novinka Novinka - Ukončené prerušenie sociálneho poistenia

Pri ukladaní dochádzkovej mzdovej zložky v Predspracovaní alebo vo Výpočte mzdy, ktorá reprezentuje prerušenie sociálneho poistenia (viď zoznam takýchto MZ v prehľade Registračné listy FO/Registračný list - väzby) v prípade, kedy je dátum DO posledným kalendárnym dňom mzdového obdobia sa systém pýta:

"Je neprítomnosť ukončená?"

Ak užívateľ stlačí tlačidlo Nie, tak sa v editore automaticky označí stĺpček Neukončené prerušenie, ak stlačí tlačidlo "Áno", tak sa mu automaticky tento stĺpček neoznačí. Toto nastavenie je dôležitý pre správny nápočet ELDP, RLFO, potvrdení, ktoré obsahujú prerušenia sociálneho poistenia.

Vzhľadom k tomu, že sa môže stať, že užívateľ na tento dotaz odpovie nesprávne, a túto skutočnosť zistí napr. po mesačnej uzávierke, vznikla v editore Výpočtu mzdy nová akcia Neukončené prerušenie poistenia, ktorá sa rozvetuje na 2 podakcie:

 • Nastav pri vybraných záznamoch
 • Zruš pri vybraných záznamoch

Pomocou týchto podakcií môže užívateľ toto označenie ovplyvniť aj nad uzavretým obdobím.


Novinka Novinka - Krátenie dovolenky - výkon trestu odňatia slobody/väzba od 1/2013

Od mzdového obdobia 1/2013 je zapojená do krátenia dovolenky nová funkcionalita, ktorá kráti dovolenku za zamestnanca, ktorý nepracoval pre výkon trestu odňatia slobody/väzbu, za každých 21 takto zameškaných pracovných dní dovolenku za kalendárny rok o 1/12.

Pre tento účel vzniklo v mzdových údajoch za záložke Dovolenka v časti Dni pre krátenie dovolenky nové políčko Väzba/výkon trestu. Do tohto políčka sa budú kumulovať dni ospravedlnenej absencie za obdobie vyňatia zamestnanca z ES z dôvodu "výkon trestu, väzba".


Novinka Novinka - Identifikácia importnej dávky do Predspracovania

Nad prehľadom Predspracovanie vznikli nové položky, ktoré sa naplnia po spustení akcií Importy a Definované importy:

 • Dátum importu - zobrazí dátum/čas vykonania importu
 • Import - meno súboru - zobrazí názov súboru, z ktorého bol import uskutočnený
 • Import - identifikátor - zobrazí identifkáciu importnej dávky, ktorá je zložená z: názov importného súboru + deň a mesiac z dátumu importu + čas vykonania importu


Novinka Úprava - krátenie nároku na dovolenku

Priamo vo výpočte mzdy bolo upravené zisťovanie nároku na dovolenku pri zamestnancoch v stave a vyňatých z ES s ohľadom na počet dní výkonu práce.


Novinka POZOR - Korekcia VPP - záporné vyúčtovanie

Zo mzdových konštánt záložka Ostatné bol odstránený atribút Korekcia VPP ako aj jej hodnota (nami dodávaná distribučná MZ 070 - Vyúčtovanie - korekcia VPP) a následné použitie vo výpočte mzdy. K tejto zmene došlo v aktuálnom mzdovom období, v ktorom nebola vypočítaná mzda. Ak počas update systému Helios Orange bola mzda už vypočítaná, k odstráneniu došlo od nasledovného mzdového obdobia. Nastavenie tohto atribútu si vie používateľ skontrolovať nad prehľadom Konštanty a číselníky pomocou tlačidla Nastav zobrazením stĺpčeka MZ pre korekciu VPP.

Tento atribút sa nastavoval pre prípad, kedy pri súbežných pracovných pomeroch dochádzalo k ZÁPORNÉMU vyúčtovaniu na hlavnom pracovnom pomere, na ktorý boli naviazané ďalšie pracovné pomery, ktorých vyúčtovanie bolo KLADNÉ (napr. z dôvodu väčšieho počtu exekúcií). Jeho nastavením sa naviazaná mzdová zložka automaticky zapísala do výpočtu mzdy tak, aby mínusové vyúčtovanie vynulovala a pôvodnú mínusovú hodnotu znížila o kladné vyúčtovanie na ďalšom pracovnom pomere.

Na túto skutočnosť bude používateľ upozornení v procesnom okne výpočtu mzdy ako aj v stĺpčeku Info, ktorý si môže zobraziť pomocou tlačidla Nastav priamo nad výpočtom mzdy.

Od mzdového obdobia, v ktorom zistí používateľ takúto skutočnosť postupuje nasledovne:

1. mzdovú zložku 070 - Vyúčtovanie - korekcia VPP zadá do výpočtu mzdy, v ktorom vyšlo záporné vyúčtovanie mínusovou hodnotou hodnoty vyúčtovania (tým vznikne nulové vyúčtovanie)

2. mzdovú zložku 070 - Vyúčtovanie - korekcia VPP zadá do výpočtu mzdy, v ktorom vyšlo kladné vyúčtovanie plusovou hodnotou hodnoty záporného vyúčtovania (tým sa zníži vyúčtovanie v tomto výpočte o mínusové vyúčtovanie z výpočtu mzdy, v ktorom vzniklo záporné vyúčtovanie).


Novinka Novinka - Základ pre výpočet - minimálna mzda

V definícii príjmovej mzdovej zložky so vstupným formulárom Hodiny, Dni, Výpočet alebo Od-do (okrem dochádzkovej MZ) je odteraz možné použiť pre výpočet základu aj parameter Minimálna mzda (viď záložka Konštanty/sekcia [1] Výpočet položka Základ pre výpočet).

Po zvolení parametra Minimálna mzda bude základom pre výpočet čiastky hodnota minimálnej hodinovej mzdy 1. stupňa minimálnych mzdových nárokov z číselníka Minimálna mzda.


Novinka V prehľade číselníka Mzdové zložky boli nesprávne zobrazované atribúty:
 • Základ pre výpočet
 • Skupina dochádzky

Boli nahradené novými atribútmi:

 • Základ pre výpočet (prehľad)
 • Skupina dochádzky (prehľad)
Upozornění UPOZORNENIE:

Ak máte pomocou tlačítka Nastav vytvorenú zostavu, ktorá obsahuje pôvodné atribúty, musíte si tieto zostavy upraviť a uložiť s použitím nových atribútov Základ pre výpočet (prehľad) príp. Skupina dochádzky (prehľad)


Oprava Oprava - editor položky definície platobného príkazu

Ak mala položka definície platobného príkazu na sebe naviazanú mzdovú zložka, ktorá mala príznak Odpočítavať označený, tak v editore položky po použítý tlačidla Storno alebo ESC došlo k zrušeniu označenia príznaku Odpočítavať.

Opravené


Obecné

Tip Helios Asistent

Byla vyvinuta funkcionalita uživatelsky definovaných asistentů. Pohled na Helios Asistent je přes browse Asistent (bid=1298) v soudečku Nástroje přizpůsobení. V tomto přehledu se asisteni definují.

Při definici asistenta se vybírá browse, nad kterým asistent funguje. Aby byl Asistent definován jednoznačně, je třeba specifikovat jeho typ [Typ Asistenta] - firemní (vidí ho všichni uživatelé) či uživatelský (je pro konkrétního uživatele). Dále je třeba specifikovat nejen browse (bid), ale i situaci, kdy se Asistent zobrazuje [Typ Přehledu] - standardně v browsu, když se jde na browse ze stomečku; v okamžiku přenosu; pokud je browse na editoru. Teprve tato trojice údajů - Číslo přehledu, Typ Přehledu a Typ Asistenta určuje jednoznačně jednoho Asistenta.

Dále je třeba zadat Text Asistenta, který se zobrazuje. Lze zadat pouze jednoduchý text bez řídících znaků (plain text).

Asistent se zobrazuje v každém browsu. Pokud je zadaný, rovnou se na pravé straně otevře, pokud žádný text zadaný není, všimněte si na pravé straně každého browsu malé šipky, pomocí které si panel s asistentem můžete tažením otevřít (v tuto chvíli je skrytý). Texty asistentů se zobrazují všechny pod sebou na pravé straně browsu. Pokud jste si Asistenta již přečetli a nechcete ho zobrazovat, můžete ho tlačítkem X zavřít, systém si toto nastavení pamatuje a již vám Asistenta příště neukáže. Pokud by se jeho obsah změnil, systém toto detekuje a bude při příští návštěvě browsu opětně otevřen.

Při zobrazení Asistenta v browse je nad ním menu na pravé tlačítko a zde jsou možnosti editace textu Asistenta - jak uživatelského tak firemního, double clickem se automaticky otvírá editace uživatelského asistenta. Z takto otevřeného editoru konkrétního textu se můžete tlačítkem Ukaž přehled z editoru podívat na všechny asistenty, které jsou k tomuto browsu a situaci nadefinovány.

Texty Asistentů lze exportovat/importovat, bude povoleno stahování z Helios Store.

K Asistentu lze také definovat Skupinu nástrojů přizpusobení.

Nad rámec těchto definovatelných asistentů jsou ještě tzv. systémový asistenti, kteří jsou definováni přímo ve zdrojovém kódu naší firmou a ti se také zobrazují stejným způsobem a na stejném místě.


Novinka V nástrojích přizpůsobení umožněno nad přehledem Asistent záznamy:
 • Exportovat a importovat - pouze Distribuční a Firemní
 • Rozkopírovat - Distribuční, Firemní i Uživatelské, pokud v cílové databázi není uživatel předem přidán, změní se Typ z Uživatelského na Firemní.

Přidána skupina nástrojů přizpůsobení.


Tip Řady zakázek

Zakázky lze nově zadávat do jednotlivých řad. Řady zakázek se zakládají v přehledu Číselníky, Zakázky, Řady zakázek. Číslo zakázky se skládá z prefixu definovaného na řadě a pořadového čísla, celkem maximálně 15 znaků. Nadále platí, že číslo zakázky musí být jedinečné.

Přechodem na novou verzi je vytvořena jedna systémová řada bez prefixu tak, aby bylo možné zachovat původní způsob číslování zakázek.


Novinka Stahování pluginů z Helios Store

Do Helios Store je přidán nový nepovinný sloupec 'Minimální verze', kde lze uvést verzi Helios Orange, od které je možné plugin stahovat a instalovat. Plugin lze pak stáhnout i z této minimální verze Helios Orange nebo vyšší, nikoliv pouze z aktuální (poslední) verze jako doposud. Pokud není Minimální verze vyplněná, chová se systém stejně jako dřív - plugin lze stáhnout a instalovat pouze do aktuální verze Helios Orange.

Upozornění Upozornění:

Ve sloupci 'Minimální verze' mohou být uvedeny pouze verze 2.0.2012.0801 a vyšší. To znamená, že pluginy bude možné i s využitím atributu 'Minimální verze' stahovat do verzí 2.0.2012.0801 a vyšších, NIKOLIV do nižších verzí.


Novinka V Helios Store vzniklo vizuální upozornění na dostupné pluginy v novější verzi než aktuálně používané. Je to signalizováno ikonou vykřičník u záložky Používané. Současně v závorce je počet pluginů v novější verzi.

Pomocí vykřičníku je upozorňováno i na novou verzi Helios Orange v záložce Helios Orange.


Novinka Do možností Helios Store byla přidána možnost stahování souborů obsahující export ikon (přípona HICO).


Novinka Do toolbaru všech přehledů v dialogu Helios Store je přidáno tlačítko "Přidej vše", které udělá akci ekvivalentní Ctrl+A+NumPlus (tedy označí vše, co je možné označit).


Novinka Při pokusu přihlášení běžného uživatele do Heliosu proti MSSQL 2012 se objevila chybová hláška a přihlášení neproběhlo.

[SQL:15517,16] Cannot execute as the database principal because the principal "guest" does not exist, this type of principal cannot be impersonated, or you do not have permission.

Upraveno, přihlášení proběhne korektně.


Novinka V lokálních uživatelských konstantách na záložce Vzhled je možno zvolit záložku hlavního stromečku, na kterou se systém nastaví po jeho spuštění. Možnosti jsou následující: Oblíbené, Workflow a Dataskop.

V případě záložky Oblíbené je tato zvolena pouze v případě, že není prázdná - pokud je prázdná je zvolena záložka Přehledy.


Novinka Pro Dokumenty ze vzoru přidána možnost přípony DOCX. Při definici vzoru lze zvolit, jakou příponu chci používat - zda DOC či DOCX. U nových záznamů se přednabízí DOCX, u starých zůstává DOC.


Novinka Přidána možnost v externích datových zdrojích použít Excel / TXT pro 64 bitový SQL server. Pro přístup je potřeba mít nainstalovaný 64-bitový ovladač Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 - http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 a je potřeba instalovat AccessDatabaseEngine_x64.exe .


Novinka Vlastnost "Typ editačního pole" u externích atributů byla rozšířena o variantu Kalkulačka. Volba je možná u typu NUMERIC a FLOAT. U typu NUMERIC je implicitní počet desetinných míst 6, pokud není zadána maska. U typu FLOAT je počet desetinných míst 15, ovšem toto je ovlivněno počtem číslic před desetinnou čárkou, takže to může být méně.


Novinka Byla rozšířena vlastnost "Typ editačního pole" u externích atributů o variantu "Soubor" a "Adresář".


Novinka V externích akcích lze předávat uložené proceduře metainformace typu :__SKLAD. Zadává se zapsáním do políčka Parametry (nad definicí uložené procedury).


Novinka Upraveno nabízení e-mailové adresy pro odesílání dokladů oběhu zboží tak, aby respektovalo také kontaktní osoby zadané k místu určení a příjemci.


Novinka Byla doplněna možnost v definici “Názvu předmětu a souboru pro email” v definici formuláře použít specifikátory pro aktuální datum a čas:

<CurrentDate> - formát RRRRMMDD <CurrentTime> - formát HHMMSS


Novinka Atribut Směrové číslo v číselníku zemí je rozšířen na 4 znaky


Novinka Do obecného číselníku Vozidel (přehledu BID=1272) přidány pohledy pro vozidla do následujících názvaných přehledů: chronologický přehled deníku, doklady oběhu zboží, položky dokladů oběhu zboží, textové položky dokladů oběhu zboží, aktivity, pokladní doklady, karty majetku, došlé objednávky v řešení, položky - došlé objednávky v řešení.


Novinka Plugin HeSynch byl přepsán pro nové EasyMapi (ver. 5 na ver. 6).

Dále byly provedeny úpravy:

 • neořezávání popisu úkolu na 255 znaků
 • jméno složky se přednastaví podle uživatelských konstant z aktuální databáze
 • oprava opětovné synchronizace již synchronizovaného adresáře


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 6.1.1.26


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 3.0.4.290.


Novinka Nová verze eDocEngine (3.0.4.290) exportuje otočený čárový kód do PDF v pořádku.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 14.05.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...). Verze: 2012 vol 1.3


Novinka Pro přednastavený parametr externí akce typu Helios číselník / Definovaný přehled. se při rozkliknutí návazného přehledu nastavuje kurzorový řádek na řádek s hodnotou v přednastaveném paremetru (podobně jako ve standardním Helios Orange).


Novinka Byl upraven nápočet času vyhodnocení posledního dotazu tak, aby odpovídal realitě.


Oprava Odstraněna chyba Access violation, která se mohla objevit při volbě Možnosti, Konfigurace/správa systému, Uživatelé, Změna režimu práv.


Oprava V nové komponentě pro zadání data (např. v editoru dokladů oběhu zboží) se v případě, že není datum vyplněno a je stisknuta klávesa + nebo -, doplnilo datum 31.12.1899, popř. 29.12.1899.

Opraveno - nyní se správně doplní aktuální datum +- 1.


Oprava V přehledu změn nad dokladem (např. Fakturou vydanou) tyto změny nebylo možné vytisknout ani opisem ani vyexportovat.

Opraveno.


Oprava Opraveno chování zaškrtávátka před akcí "Filtr dočasně zakázán" ve stavovém řádku po překliknutí mezi přehledy.


Oprava Opravena chyba, kdy pokud je v přehledu sloupec typu "Procentní pruh" a na některém řádku je hodnota NULL, pak skončí generování náhledu Opis 2 tak, že se nevykreslí žádná stránka - There are no pages to display.


Oprava Pokud se při akci "Hromadně pro e-mail" zvolila definice, která obsahuje odkaz na "Text pro e-mail", ale neobsahuje odkaz na tiskový formulář, text vygenerovaného e-mailu byl chybný. Opraveno


Oprava Opravena funkce "Fit to Page" v "Opis přehledu 2". Tisk se opět pouze přizpůsobí na šířku stránky, délka sestavy zůstává netknuta.


Oběh zboží

Novinka V globální konfiguraci Oběhu zboží bylo upraveno pojmenování možností pro Datum pozdější realizace. Text "Datum vystavení dokladu" byl nahrazen textem "Datum případu".

Stejně tak v okně s dotazem na datum realizace byl text "Datum vystavení dokladu" byl nahrazen textem "Datum případu". Jedná se pouze o úpravu textu! Hodnota se vždy brala z data případu.


Novinka Byl upraven výpočet hmotnosti obalu při změně množství obalovaného zboží. Hmotnost se původně přepočítávala trojčlenkou, nyní se počítá stejně jako v editoru položky - převezme se aktuální hodnota hmotnosti z kmenové karty a vynásobí se množstvím. Byla tak odstraněna chyba dělení nulou v případě změny množství obalu z nuly na jinou hodnotu.


Novinka V dokladech oběhu zboží typu Vydaná objednávka a Nabídka bylo zpřístupněno pole Objednávka.

Zároveň bylo z designových důvodů přesunuto zaškrtávátko Splněno na Vydaných objednávkách a Expedičních příkazech doleva do sekce s datumy.


Novinka Doplněno dotažení evidenční měrné jednotky při ručním pořízení položky inventury.


Novinka V přehledech pro Organizaci a Zakázky byly přidány přehledy pro Došlé objednávky.


Novinka Bylo upraveno mazání skladových karet s existujícím záznamem v tabulce jednotkových cen. Pokud je v číselníku jednotkových cen pro danou kartu 'Evid. cena celkem' = 0 a Množství = 0 a 'Množství k dispozici' = 0, bude tento záznam smazán a umožní tak i smazání skladové karty (pokud jsou splněny i další podmínky - např. neexistence zadání této karty na doklad).


Novinka Do akce kopie kmenové karty zboží bylo doplněno i zkopírování vztahů mezi MJ nastavenými pro kopírovanou kartu.


Novinka Opraveny názvy vazeb v přehledu BID 1161 - TabUmistLog (Stav skladu, Umístění, Historie ...). Nové veřejné názvy jsou: 1. TabUmisteni = zdrojové (cílové) umístění - název. 2. TabVStavUmisteni = zdrojové (cílové) umístění zboží.


Oprava Opravena chyba, kdy při změně kurzu na hlavičce nedošlo k přepočtu slev (JC sleva s DPH, JC sleva bez daní, CC sleva s DPH, CC sleva bez daní, ...) na textových položkách.


Oprava Opraveno generování záhlaví editoru přehledu 237 - Vztahy zboží k návazné skupině. Při procházení jednotlivých položek v přehledu pomocí šipek se neměnil název položky v záhlaví.


Oprava Za určitých okolností mohlo dojít k nesouladu stavu výrobních čísel poté, co bylo dokončeno inventurní vyrovnání výrobních čísel a umístění.

Opraveno.


Oprava Sloupec 'Množství k dispozici po příjmu a výdeji' v přehledu stavu skladu nerespektoval nastavení globální konstanty 'Zobrazení počtu desetin. míst množství'.

Opraveno.


Oprava V editoru měrných jednotek je přehled, který obsahuje všechny vztahy dané MJ. Pokud se v tomto přehledu maže záznam (např. stiskem klávesy Delete), nezobrazil se dotaz s potvrzením. Navíc zde ani nefungovala standardní možnost označit a smazat více záznamů najednou.

Opraveno.


Oprava Pokud byl na řadě dokladů na záložce Návazné doklady nastaven pro generování návazného dokladu položkový převod, nepřevedlo se na cílový doklad pole Dodavatelská faktura.

Opraveno.


Oprava Pokud se v editoru Došlé objednávky na záložce 3 - Položky přes Nastav zobrazil atribut "Celkově vydané množství" z hlavičky Došlé objednávky, objevila se hláška:

SQL Ambiguous column name "Mnozstvi rezervace"....

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při změně kurzu na hlavičce Došlé objednávky nedošlo k přepočtu slev (JC sleva s DPH, JC sleva bez daní, CC sleva s DPH, CC sleva bez daní, ...) na textových položkách.


Oprava Bylo opraveno chybné zobrazení příznaku Sleva v editoru položek došlých objednávek.


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo na došlých objednávkách zadat textovou položku se slevou. Byla generována chyba

'Nelze kombinovat klasické položky a textové položky se slevou!'
i když na dokladu nebyly žádné klasické položky zadány.


Oprava Oprava nefunkčního nápočtu dokladových slev v došlých objednávkách (editor došlé objednávky - záložka číslo 2 - Rekapitulace DPH).


Personalistika (CZ)

Novinka Úprava - personální složky na pracovní pozici

Do detailu pracovní pozice přibyla záložka Personální složky. Na záložku je možné přidat pomocí tlačítka Nový požadované personální složky pro danou Pracovní pozici

Nad číselníkem Pracovní pozice bylo do akce Kopie zařazeno i kopírování obsahu záložky Personální složky z aktuálního detailu pracovní pozice.

Nad detailem pracovní pozice bylo do akce Kopie zařazeno i kopírování obsahu záložky Personální složky z vybraného detailu pracovní pozice.

Do personální organizační struktůry do pravého panelu přibyla záložka Personální složky.

Podrobnějsí informace o pracovních pozicích najdete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Pracovn%C3%AD_pozice_-_Personalistika


Novinka Při zaměstnání uchazeče o zaměstnání je kontrola na duplicitu rodného čísla. Pokud systém zjistí v čísleníku Zaměstnanci existenci zaměstnance nebo zaměstnanců se stejným rodným číslem jaké má uchazeč, upozorní na tuto skutečnost hláškou.

"Zaměstnanec s rodným číslem Y již v seznamu zaměstnanců existuje. Počet záznamů: X"


Novinka Při zaměstnání uchazeče o zaměstnání, který nemá zadané rodné číslo a zároveň v čísleníku Zaměstnanců se nachází zaměstnanec bez rodného čísla, objeví se hláška:

"Zaměstnanec s rodným číslem <prázdné> už v seznamu zaměstnanců existuje. Počet záznamů: X"

Dosud za slovem "s rodným číslem" nebyla informace, o jaké rodné číslo se jedná.


Novinka Úprava - Zaměstnej uchazeče vs Aktuální pracovní pozice

Po spuštění akce Zaměstnej uchazeče se do položky Platnost od (viz přehled Zaměstnanci, akce Personalistika, Pracovní pozice nebo přehled Pracovní pozice, akce Obsazení pracovních pozic) k pracovní pozici, na kterou se uchazeč přijímá, zapíše datum dohodnutého vzniku pracovního poměru z kartyuchazeče (viz záložka 3-Nástupní údaje, sekce Pracovní poměr). Dosud se zapisovalo datum spuštění akce.

Zároveň byl upraven zápis položky Platnost od tak, aby si bylo možné aktuální pracovní pozici zobrazit nad přehledem Zaměstnanci přes Nastav ze složky Aktuální pracovní pozice.


Novinka Nad přehledem Zaměstnanci/akce Personalistika se v nástroji Nastav se dosud zobrazovali 2 záložky pod stejným názvem Znalosti. Záložka Znalosti, která obsahovala položky znalostí zaměstnance byla přejmenována na Znalosti zaměstnance (druhá záložka Znalosti se vážou k čísleníku Znalosti).


Oprava Nad číselníkem Zaměstnanci akce Personalistika/personální složky se po výběru personální složky a jejím přenesení zobrazila hláška:

Invalid argument

Opraveno


Oprava Při vytváření školící akce pro vybrané školení (resp. lékařskou prohlídku) a při vstupu do přehledu Soulad školení, lékařských prohlídek, jehož název je delší než 40 znaků, se zobrazila hláška:

String or binary data would be truncated.

Opraveno


Personalistika (SK)

Novinka Úprava - personálne zložky na pracovnej pozícii

Do detailu pracovnej pozície pribudla nová záložka Personálne zložky. Na túto záložku je možné si pomocou tlačidla Nový pridať personálne zložky.požadované na vybranej pracovnej pozícii.

Nad číselníkom Pracovné pozície bolo do akcie Kópia zaradené aj kopírovanie obsahu záložky Personálne zložky z aktuálneho detailu pracovnej pozície.

Nad detailom pracovnej pozície bolo do akcie Kópia zaradené aj kopírovanie obsahuje záložky Personálne zložky z vybraného detailu pracovnej pozície.

Do personálnej organizačnej štruktúry do pravého panelu bola doplnená záložka Personálne zložky.

Podrobnejšie informácie o pracovných pozíciách nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Pracovn%C3%A9_poz%C3%ADcie_-_Personalistika


Novinka Pri zamestnávaní uchádzača o zamestnanie je kontrola na duplicitu rodného čísla. Ak systém zistí v číselníku Zamestnanci existenciu zamestnanca/ov s rovnakým rodným číslom aké má zamestnávaný uchádzač upozorní na túto skutočnosť hláškou:

"Zamestnanec s rodným číslom Y už v zozname zamestnancov existuje. Počet záznamov: X."


Novinka Pri zamestnávaní uchádzača o zamestnanie, ktorý nemá zadané rodné číslo a zároveň v číselníku Zamestnanci sa nachádza zamestnanec bez rodného čísla sa objaví hláška:

"Zamestnanec s rodným číslom <prázdne> už v zozname zamestnancov existuje. Počet záznamov: X."

Doteraz za slovom "s rodným číslom" nebola informácia o aké rodné číslo sa jedná.


Novinka Úprava - Zamestnaj uchádzača vs Aktuálna pracovná pozícia

Odteraz sa po spustení akcie Zamestnaj uchádzača zapíše do položky Platnosť od (viď prehľad Zamestnanci/akcia Personalistika/Pracovná pozícia alebo prehľad Pracovné pozície/akcia Obsadenie pracovných pozícií) k pracovnej pozícii, na ktorú sa uchádzač prijíma dátum dohodnutého vzniku pracovného pomeru z karty uchádzača (viď záložka 3 - Nástupné údaje sekcia Pracovný pomer). Doteraz sa zapisoval dátum kedy bola akcia spustená.

Zároveň bolo upravené toto zapisovanie položky Platnosť od tak, aby bolo možné aktuálnu pracovnú pozíciu si zobraziť nad prehľadom Zamestnanci pomocou tlačítka Nastav zo zložky Aktuálne pracovné pozície.


Novinka Nad prehľadom Zamestnanci/akcia Personalistika po stlačení tlačítka Nastav sa doteraz zobrazovali 2 zložky pod rovnakým názvom Znalosti. Zložka Znalosti, ktorá obsahuje položky znalostí zamestnanca bola premenovaná na Znalosti zamestnanca (druhá zložka Znalosti sa viaže k číselníku Znalostí).


Oprava Nad číselníkom Zamestnanci akcia Personalistika/Personálne zložky sa po výbere personálnej zložky a jej následnom prenose zobrazí hláška:

Invalid argument

Opravené


Oprava Pri vytváraní školiacej akcie pre vybrané školenie (resp. lekársku prehliadku) a pri vstupe do prehľadu Súlad školení, lek. prehladok , ktorého názov je dlhší ako 40 znakov sa zobrazí hláška:

String or binary data would be truncated.

Opravené

Pokladna

Novinka V editoru číselníku pokladen na záložce 3-přednabízení je nová možnost výběru Vlastního DIČ DPH. Po výběru se zobrazí odpovídající Měna DPH.

V editoru položky pokladního dokladu v cizí měně jsou pro cizí měnu dva nové atributy - "Základ DPH" a "Částka DPH".


Novinka Pokud je na druhu pokladních dokladů na záložce 3-Přednabízení nastavena měna DPH a není to hlavní měna, pak se při účtování řadků Základ DPH, Částka DPH a Částka vč. DPH přenáší do účetního deníku základ a částka DPH v měně DPH z řádků pokladního dokladu včetně vytvoření záznamu s příslušným kurzem.


Novinka Při navázání faktury z editoru právě vytvořeného Pokladního dokladu pomocí akce „Faktury a dobropisy“ + „Vygenerovat položky z faktur/dobropisů hromadně“ se v některých případech do Data úhrady nepřeneslo Datum případu z Pokladního dokladu. Chyba byla odstraněna.


Novinka Pokud je pokladní doklad zaúčtovaný, nedojde při změně popisu na položce pokladního dokladu, na který je napojen účet a sazba, ke změně těchto údajů, i když pro danou pokladnu je v nastavení zaškrtnut automatický přenos čísla účtu a sazby DPH s popisem.


Novinka Akci "Připojit odpovídající fakturu/dobropis" nad pokladním dokladem lze spustit i pro pokladní doklad, který má položky - žádná taková položka pokladního dokladu však nesmí být vygenerovaná z faktury, ani nesmí obsahovat Číslo organizace nebo Párovací znak. Stejná podmínka platí i pro akci "Připojit odpovídající pokladní doklad" nad přehledem "Pokladní doklady k faktuře ..." (zobrazeném pomocí akce "Pokladní doklady - Přehled..." nad přehledem faktur).


Novinka Při hromadném generování pokladních dokladů (buď cestou z fakturace nebo připojením více faktur na pokladní doklad), pokud je na řadě faktur nastavení textu pro Pokladní doklad = Úhrada faktury, potom se do pole Popis na Pokladním dokladu doplní tento text a do pole Popis na položce Pokladního dokladu se doplní tento text včetně dodavatelského čísla navázané faktury.


Přepravní služby

Novinka Kontrolní hláška "Fakturace-Neexistuje vztah mezi „XXXX“ a evidenční měrnou

jednotkou", která se objevuje při nesouladu mezi zadanou MJ v kalkulaci a číselníkem Oběh zboží../Zboží a služby/Měrné jednotky byla "zmírněna" tak, aby reagovala pouze u výnosových položek a pouze v případě, že obsluha MJ vyplní.


Novinka Při rozpadu nákladů nad pozicí lze přímo vybrat kalkulační řádek (vázaný pouze k pozici), který se použije pro rozpad. Po rozpadu je tento kalkulační řádek případně na základě rozhodnutí obsluhy smazán.


Řízení peněžních toků

Novinka Přejmenování zkrácených veřejných názvů atributů:

Přehled Peněžní toky - doklady (BID 901):

 • DatUhradyAnalyza - Dat.uhr Anal
 • DatUhradyUzivatel - Dat.uhr Ind
 • DatUhradyRealita- - Dat.uhr Real

Přehled Individuální peněžní toky (BID 902):

 • DatUhradyZdroj - Dat.uhr Zdroj
 • DatUhradyRealita - Dat.uhr Real


Splátkování a leasing

Novinka Leasing - automatická fakturace = opakované platby

Když je zaokrouhlen pohyb, přenese se zaokrouhlení i do vygenerované faktury.


Novinka Leasing, předměty, pohybu, úhrady. Zde je akce Přiřadit řádek bankovního výpisu. Nabídne se editor Přiřadit řádek bankovního výpisu. Pokud se nepřevezme BS vlastní z předmětu, načte se poslední použité. Totéž u období a načítání přednastaveného období.


Účetnictví

Novinka Algoritmus výpočtu kurzových rozdílů v účetním deníku upraven.

Nyní je kurzový rozdíl generován s ohledem na předchozí kurzové rozdíly, ale pouze k dané úhradě. Ostatní kurzové rozdíly na dokladu nejsou zohledněny.

Upozornění Upozornění: Je třeba dávat pozor, aby byl pro výpočet kurzového rozdílu vybrán správný řádek úhrady. V editoru deníku, dole v přehledu řádků dokladu, je potřeba daný řádek označit dvojklikem, aby se jeho hodnoty vyplnily do horní části editoru, a potom teprve generovat kurzový rozdíl.


Novinka Návazné údaje na textové položce faktury / dobropisu jsou přenášeny do účetního deníku, zadaný účet je respektován pro druhy řádků základů DPH a ostatní částky.

Do účtování vydaných faktur/dobropisů doplněny nové řádky kontace pro TXT položky:

 • Základ DPH sleva-TXT položka
 • Částka DPH sleva-TXT položka
 • Základ DPH po slevě-TXT položka
 • Částka DPH po slevě-TXT položka
 • Částka včetně daní sleva-TXT položka
 • Ostatní částky sleva-TXT položka
 • Částka včetně daní po slevě-TXT položka
 • Ostatní částky po slevě-TXT položka

Při účtování se respektují zadané návazné údaje a účet. Účet zadaný na textové položce má nejvyšší prioritu.


Novinka V globálních konstantách pro Oběh zboží je nová konstanta "Období stavu při účtování skladu".

Varianty nastavení:

 • Přebírat z dokladu - původní funkcionalita, kdy se období stavu přebírá z dokladu.
 • Dotahovat dle datumu realizace - nová funkcionalita, kdy se období stavu dotahuje dle datumu realizace.

Princip dotažení období stavu na účetní doklad :

1) je-li konstanta "Období stavu při účtování skladu" nastavena na variantu "Přebírat z dokladu": - až na jednu výjimku se striktně převezme období stavu zadané na dokladu - výjimka - spadá-li zadané období stavu na dokladu do jiného globálního období než v kterém je účtovaný doklad v deníku, systém dotáhne do účetního dokladu období stavu dle datumu realizace (což je na účetním dokladu datum případu) a v procesním okně je zobrazeno hlášení "Liší se období stavu na prvotním a účetním dokladu" - jestliže se období stavu nepodaří dotáhnout, je v procesním okně zobrazeno hlášení "Období stavu z prvotního dokladu nebylo přeneseno"

2) je-li konstanta "Období stavu při účtování skladu" nastavena na variantu "Dotahovat dle datumu realizace": - období stavu se na účetní doklad dotahuje vždy dle datumu realizace dokladu bez ohledu na to, jaké je na dokladu zadané období stavu - jestliže je na účetní doklad dotaženo jiné období stavu, než je zadáno na dokladu, v procesním okně je zobrazeno hlášení "Liší se období stavu na prvotním a účetním dokladu" - jestliže se období stavu nepodaří dotáhnout, je v procesním okně zobrazeno hlášení "Období stavu z prvotního dokladu nebylo přeneseno"

3) pro obě varianty nastavení konstanty nadále platí, že pokud není na dokladu skladu zadáno žádné období stavu, do účetního dokladu není také nastaveno žádné období stavu


Novinka Aktuálnost DIČ je nově kontrolována jen pro běžné řádky souhrnného hlášení, nikoliv pro storno řádky (případy opravy DIČ).

Pokud se kontrola spustí před aktualizací souhrnného hlášení s tím, že některé deníkové doklady zatím nejsou součástí tohoto souhrnného hlášení nebo není možné určit, zda daný doklad v účetním deníku bude tvořit storno řádek souhrnného hlášení, zobrazí se v případě nalezení neaktuálního DIČ po kontrole dokladů varování: Neaktuální DIČ - zkontrolujte výsledné souhrnné hlášení.

K vytvoření opravných dokladů pro souhrnné hlášení lze nově použít i standardní akci "Kopie dokladu se všemi volbami:

 • kopie dokladu
 • storno dokladu
 • kopie a storno dokladu

Situace, kdy je vytvořen opravný doklad, který obsahuje jedno DIČ původní věty (storno záznam) a druhé DIČ jako nový stav, je považována za validní a není již hlášeno upozornění "v rámci dokladu více DIČ" (platí pro doklady vystavené akcí "Oprava pro souhrnné hlášení" nebo "Kopie dokladu" - režim kopie a storno).


Novinka Způsob dohledání kurzu pro kurzovní rozdíly stavu účtů se nově řídí nastavením konstanty "Způsob dohledání kurzů pro účetnictví".

Varianty:

 • přesný denní kurz
 • denní kurz včetně předchozího


Novinka V přehledu deníku je možné zobrazit externí sloupce účtového rozvrhu pomocí nových vazeb v "Nastav":
 • Číselník účtů - účet - externí informace - pro účet
 • Číselník účtů - účet DPH - externí informace - pro účet DPH


Novinka Účtování období DPH

Řádek "Vracení daně" se chová stejně jako řádek "Daňový účet", tzn. dojde k zaúčtování jednotlivých účtů DPH navázaných na řádek 61 výkazu DPH vz. CZ 17. Původně zadané účty do řádku kontace "Vracení daně" jsou vymazány. Pole "Číslo účtu" pro tyto řádky kontace je nepřístupné.


Novinka Na řádcích kontace s druhem pohybu: Stav účtu - kurzový rozdíl je nově umožněno na záložce 2 - Návazné údaje zadat organizaci a DIČ. Organizace a DIČ jsou při účtování přeneseny na účětní doklad v deníku.


Novinka V novém přehledu Saldo za účty (tabulka #TabSaldoUcet) se nezobrazoval počítaný údaj Měna.

Doplněno.


Novinka Při hromadném vystavování penalizačních faktur/upomínek systém plnil datum Vystaveno datumem bez času. V následném výpočtu položek se tedy správně nedohledaly penalizační faktury / upomínky vystavené tentýž den.

Oprava - do data Vystaveno se ukládá datum i čas vystavení.
Pozn. ruční jednotlivé zadání penalizační faktury / upomínky vkládá datum a čas správně.


Novinka Do účtování Time sheet a Expence sheet doplněno dotahování Období stavu.

Období stavu se dotahuje dle data případu.


Novinka Do editoru řádku kontace je doplněno vpravo vedle pole "Druh data" tlačítko nápovědy (s otazníkem). Po jeho stisknutí se otevře textový popis, jaký druh data je nastaven do účetního deníku při účtování různých druhů dokladů při nastavení druhu data "Automaticky".


Novinka V editoru deníku jsou 2 nové akce - "Nový základ DPH MD" a "Nový základ DPH DAL". Jsou přístupné z lokálního menu nebo pomocí horkých kláves Ctrl-F5 a Ctrl-F6. Fungují obdobně jako akce "Nová MD" a "Nová DAL", přenáší se účet DPH, nepřenáší se částka a účet.


Novinka Do přehledu opravných položek doplněny vazby na číselník organizací, organizační strukturu a číselník zakázek.


Novinka Do přehledu Účtový rozvrh přidána klávesová zkratka CTRL+U pro zobrazení účetních řádků.


Novinka Nápočet kontrolních sum nad saldem - atribut Suma rozdíl

Výpočet kontrolní sumy v deníku probíhá nově přes všechna období. Sumuje se počáteční a běžný stav všech deníkových řádků, které obsahují příslušné saldokontní účty, jsou minimálně ve fázi Účtováno a mají nastaven druh data jiný než Není datum.


Novinka Přeúčtování saldokonta, Druh data

Je-li na všech účetních záznamech tvořících daný saldokontní případ nastaveno "Saldo bez datumu", pak se při přeúčtování Salda - řádků přeúčtování dotahuje vždy druh data "Saldo bez datumu" (nezávisle na nastavení druhu data na řádku kontace).


Novinka Opravné položky

Pokud se smazalo starší saldokonto ke dni, na kterém byly tvořeny opravné položky, nezobrazily se u nového saldokonto ke dni údaje o faktuře (organizace,párovací znak, splatnost ... atd). Pokud je faktura uhrazena a OP rozpuštěna, také se u opravných položek nezobrazily údaje o faktuře, zobrazila se pouze změna OP.

Vazba mezi opravnými položkami a saldokontem k datu byla upravena. Nyní se vyhledá saldokontní složka, která má buď stejné datum ke dni jako opravná položka nebo pozdější.


Oprava Ve stupních upomínek mělo editační pole Záhlaví omezený počet znaků 100, i když jeho délka může být až 255 znaků.

Opraveno.


Oprava Bez ohledu na nastavení konstanty "Koeficient" v globálních konstantách DPH se při rozúčtování dle účetní kontace počítalo DPH vždy shora koeficientem.

Opraveno, respektuje se nastavení konstanty.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Účtování výkazu DPH

Pro vzor výkazu SK 2012 je umožněno účtování, lze účtovat řádky:

 • Daňový účet
 • Daňová povinnost
 • Odpočet daně
 • Vrácení daně


Výkazy a finanční analýza

Novinka Výkazy a reporty.

Byl urychlen pohled do účetního deníku.
Navíc pohled do účetního deníku reaguje nejen na označený řádek, ale i na označený sloupec. Zobrazování řádků byla zcela předěláno, pro zobrazování je nutno označit pole Pohled do deníku na druhé záložce 2 - Ostatní dialogového okna výkazu a výkaz zaktualizovat.


Novinka Výkazy a reporty jsou doplněny o přehled Skupiny výkazů, na skupiny lze nastavit přístupová práva.

Cílem je zpřehlednit přehled Výkazy a reporty. Například pro jednotlivé roky, v případě více výkazů i jednotlivé měsíce. Nebo výkazy statutární, pro management, pro obchodníky, pro vedoucí středisek,...
Lze vytvářet nové skupiny a výkazy vytvářet v různých skupinách. Výkazy lze přesouvat mezi skupinami. Skupiny výkazů jsou zároveň použity i pro plány.
Z hlediska práv je možno nastavit práva pro přístup a aktualizaci výkazů a přístup do plánů.


Oprava Pro definici výkazu s druhem sestavy změnové se někdy chybně zaokrouhlovalo na celé tisíce. Pouze v případě, že je minulé období Bez minulého. Opraveno.


Novinka Finanační analýza

přehled Plánování - akce Generovat plán, je upravena tak, aby probíhala hromadně.


Novinka Finanční analýza

Ukazatel filtr použitý v pohybech zboží s joinem na hlavičku dokladů zboží vykazoval chybu. Opraveno.


Novinka Finanční analýza

Přehled Období zobrazení. Akce místního menu začínající slovem: Generuj...
Po spuštění akce přidán editor s názvem Generování období zobrazení, v editůrku dotaz: Povolit překryv Období zobrazení ?
Tlačítka Ano, Ne, Storno jako výchozí bude aktivní tlačítko Ne. (= stávající stav)
Když se stiskne Ano, vygenerovaná období se mohou překrývat s původními.


Novinka Ukazatel finanční analýzy, který čerpá údaje z datového skladu - mezd má doplněnu možnost kromě peněz zobrazovat i hodiny, dny kalendářní, dny pracovní.


Výroba

Novinka Při editaci kusovníkové vazby v TPV i v Řízení výroby je možné kromě výběru ze seznamu všech kmenových karet zvolit zúžený výběr náhrady kusovníkové vazby za jinou variantu, případně jinou alternativu kmene zboží.


Novinka Na položce došlé objednávky (nabídky, ...) ve funkci "Specifikace vyráběného dílce" je možné provádět i editaci standardních dat TPV v případě, že má uživatel nastavena příslušná přístupová práva.

Je-li vyplněna zakázkové modifikace, dochází k editaci dat TPV pouze v rámci dané zakázkové modifikace.

Není-li zakázková modifikace zadána, zobrazí se po spuštění funkce "Konstrukce a technologie" dotaz na režim prohlížení nebo editace standardních dat TPV.


Novinka Byla vyřešena podpora plánování výroby vedlejších produktů, které mají příznak "Dílec".

Jedná se o dílce, které se standardně nevyrábějí, ale pouze vznikají jako vedlejší produkt při výrobě jiného nosného dílce.
Dílce, které jsou současně i vedlejším produktem, nemusejí mít definována data TPV. V parametrech vedlejších produktů je nutné nastavit parametr "Nosný dílec pro výrobu". Objeví-li se ve výrobním plánu požadavek na výrobu takto označených vedlejších produktů, vygeneruje se při zaplánování do výroby výrobní příkaz na odpovídající množství hlavního produktu (nosného dílce).

Tento parametr se uplatní i při generování rozpadu plánované výroby ve výrobním plánu.


Novinka Při přepočtu kapacitního plánu ve variantě plánování dostupnosti materiálů docházelo k chybným výpočtům v případě, kdy jedna operace obsahovala dvě pozice se stejnou kmenovou kartou.

Opraveno.


Novinka V rámci nastavení parametrů pro výpočet kapacitního plánu jsou kdispozici dva nové parametry:

1. Příznak "Zahrnout do kapacitního plánování" Parametr je možné nastavit na operaci, pracovišti nebo v číselníku kooperací. Pokud bude příznak nastaven, nebudou se takto označené výrobní operace v kapacitním plánu zobrazovat.

2. Parametr "Způsob blokování kapacit"
Parametr je možné nastavit na operaci, pracovišti nebo v číselníku kooperací, případně globálně na hlavičce kapacitního plánu.
Parametr může nabývat následujících hodnot:

 • Nedefinováno
 • Blokovat - Dochází ke standardnímu plánování v režimu omezených kapacit
 • Neblokovat (bez respektování kalendáře) - Operace se plánují v režimu neomezených kapacit bez respektování kalendáře (pracovní doby).
 • Neblokovat (s respektováním kalendáře) - Operace se plánují v režimu neomezených kapacit, avšak s respektování kalendáře (pracovní doby) jednotlivých strojů.


Novinka V parametrech vyráběných dílců byl rozšířen způsob výpočtu průběžné doby výroby dílce.

V parametru "Typ průběžné doby" lze nastavit hodnotu "Vypočtený čas z technologického postupu. Při generování výrobního příkazu dojde k vypočtení plánovaného zadání a plánovaného ukončení výroby na základě zadaného množství a časů v technologickém postupu. Jsou respektovány i časy, zadané na kooperacích.


Novinka V rozpadu plánované výroby nad výrobním plánem je možné zobrazit počítané sloupce zobrazující termíny z aktivního kapacitního plánu.


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je nový parametr "Povolit změnu pracoviště/kooperace pouze v rámci alternativ".

Při nastavení tohoto příznaku půjde provést změna jen na zdroje povolené v alternativních operacích. Toto nastavení je respektováno i při změně pracoviště přímo v jednotlivých diagramech.


Novinka Byly provedena optimalizace návrhu množství při odepisování výrobních čísel s ohledem na zaokrouhlování při realizaci výdejky.


Novinka Na řadě výrobního plánu je nově možné nastavit automatické seskupení budoucích příkazů.

V rámci parametrů je možné nastavit parametr pro zachování vazby na zakázku nebo na původní doklad.


Novinka V diagramech zdrojů a úkolů existuje možnost odebrání zaplánovaných výrobních příkazů.

Kromě odebrání je umožněno provést i přeplánování označených výrobních příkazů. Funkce automaticky provede jejich odebrání, nové zaplánování a kompletní překreslení obrazovky kapacitního diagramu.

Před spuštěním funkce je možné zobrazit originální přehled výrobních příkazů, ve kterém je možné provést libovolnou akci (například změnu zadaného množství, úpravu technologického postupu apod.). Při přeplánování bude výrobní příkaz zařazen do plánu s respektováním změn na výrobním příkazu.


Novinka Při importu dat do TPV dochází i k zakládání nových kmenových karet vyráběných dílců. Importní tabulky byly rozšířeny o možnost importu příznaku "Montáž".

Takto byl rozšířen import kusovníků, postupů, nářadí i parametrů změny.


Novinka V přehledu inverzní kusovník je nově možné zobrazit požadované množství položky na vyšší celek nebo na finální celek.

Současně je možné dle přednastaveného skladu na liště zobrazit atributy: "Vyrobitelné množství vyššího" nebo "Vyrobitelné množství finálu".
Atributy zobrazí množství finálních výrobků (případně polotovarů), které je možné vyrobit z aktuální zásoby označené položky na skladě.


Novinka Nová funkce ve výrobních přehledech vyráběných dílců: "Vyrobitelnost dílce".

Výsledkem funkce je přehled který zobrazí informaci o množství výrobků, které lze vyrobit z aktuálních zásob materiálů a polotovarů.

Po spuštění funkce se zobrazí dotaz na parametry výpočtu:

 • Sklad materiálů a polotovarů s možností respektování množství na všech skladech
 • Referenční množství pro výpočet (Množství na skladě, Množství k dispozici, Množství po výdeji, Množství k dispozici po výdeji, Množství po příjmu a výdeji, Množství k dispozici po příjmu a výdeji)
 • Možnost respektovat zásobu polotovarů na skladě.


Novinka Kapacitní plánování

V rámci jednoho spuštění Heliosu dochází k uložení zobrazované časové oblasti kapacitního diagramu.
Při opětovném zobrazení diagramu se osa x (od-do) inicializuje na tuto zaznamenanou pozici.


Oprava Výpočet "Porovnání plánovaných a skutečných nákladů" ve výrobních příkazech nenapočítával složku "Nespecifikované náklady".

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export