Verze 2.0.2012.0606 - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka Do globálních konstant pro modul Banka přidána záložka "Kartové centrum" a na ní je možno nastavit, zda se datum případu při účtování bude přebírat z hlavičky nebo z data transakce z položek. Výchozí nastavení je z hlavičky (stávající stav). Je-li zvolen způsob přebírání datumu transakce z položek, je kontrolováno, spadá-li toto datum u všech položek do stejného období jako datum na hlavičce dokladu. V případě, že ne, je zobrazeno chybové hlášení "Některé položky dokladu spadají do jiného období než hlavička." a doklad nelze zaúčtovat.

Platí pro všechny 3 formáty kartového centra (ČS, KB, ČSOB).
Nová záložka "Kartové centrum" v konstantách je přístupná pouze za předpokladu, že je instalován modul "Kartové centrum".


Novinka Bylo upraveno dohledání účetního účtu při přípravě účtování řádku bankovního výpisu. Při hledání se nepoužil variabilní symbol bez nul zleva.

Pokud byla např. faktura 010-400010 zaúčtována do deníku s ořezem 0 zleva u párovacího znaku (v deníku tedy byl párovací znak 10400010) a následně byla stejná faktura zadána ručně na bankovní výpis (do variabilního symbolu se vyplnilo 010400010 - tedy včetně nul zleva), nebyla faktura při přípravě účtování dohledána v účetním deníku (10400010 <> 010400010), nebyl tak přenesen účetní účet a řádek nebyl připraven pro účtování.


Novinka Na hlavičce a řádcích bankovních výpisů byl doplněn nový sloupec "Stav přiřazení úhrad".

Na hlavičce nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno částečně
 • Přiřazeno

Na řádku nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno
 • Přiřazeno z leasingu


Banka (SK)

Novinka Zrevidován skript pro naplnění seznamu peněžních ústavů při generování nové databáze ve slovenské legislativě.


Celní případy

Novinka Automatický import celních číselníků při spuštění programu:

Do lokálních uživatelských konstant - sekce Celní případy, byla přidána volba, zda nabízet import číselníků při spuštění.
Po aktualizaci verze je volba aktivní = současné chování, na jednotlivé uživatele lze vypnout.


Novinka Nastavení parametrů, přehled certifikátů - šifrovací, el.podpis, pro správu:

do přehledu byly přidány datumové atributy platnosti.
V editoru, po výběru certifikátu ze systémového úložiště, dojde k automatickému vyplnění datumů platnosti.
Nad přehledem certifikátů el.podpisu, akce Načtení certifikátů: při načítání certifikátů se datumy automaticky předvyplní.


Novinka ECS Vývoz - Zákazy a omezení:

V editoru bude prvotně přednastavená novější akce Zákazy a omezení 2012.
Starší webová služba bude postupně vypnuta na straně GŘC.

Do výsledného okna byly přidány informace o možnosti vyplnění případných přídavných kódů.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz:

Do přehledu byl přidán stavový atribut zobrazující zda byla z daného zdrojového dokladu vygenerována žádost o vrácení cla.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontrol:
 • PR351_QGPA
 • PR351_GVMJ
 • PR351_GVMJD
 • PR351_GMJ
 • PR351_GMJD
 • PR351_GMJZ

JESTLIŽE je uvedená měrná jednotka NAR, NPR, NCL, STP
PAK v množství v MJ nesmí být uvedeno žádné desetinné místo.


Novinka ICS Dovoz - výpočet cla:

Upravena akce pro výpočet cla pro zboží podléhající spotřební dani, výpočet vyžadoval zadání přídavného kódu v EU přídavných kódech, kde se nesmí uvádět kódy začínající na 'S', 'R'. Kód zadaný v poli Kód daně byl ignorován.


Novinka ICS Dovoz - editor položky - přednastavená akce pro výpočet cla bude spouštět novou akci Výpočet cla 2012.

(Původní bude výhledově vypnuta na straně celní správy.)

URL nové web služby : http://app.celnisprava.cz/TARICWS/PublicService.asmx?WSDL


Novinka ICS Dovoz: zrušena kontrola PR302

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ),
PAK nesmí být použit navržený řežim 61, 63, 68.


Novinka Úprava importu dat zprávou formátu Internal XML ICS/ECS/NCTS:

bude akceptován prázdný element H15.


Novinka NCTS Přijatý: při akci Nová z aktuální, Nová ze vzoru se převezmou údaje Hlavní povinný, Kód zastupování, Druh dopravy ze zdrojového dokladu.


Novinka Hromadná změna certifikátů / Pomocné číselníky > Přehled definice zpráv - sekce Nový certifikát: předělán výběr certifikátu na přehled, podobně jako jinde, kde se pracuje s certifikáty el. podpisu/šifrování.


Celní sklad

Novinka V celních příjemkách a výdejkách byla na položkách prodloužena délka atributu „Číslo EUR.1 nebo Form. A“ z 20 na 35 znaků. Pozn.: Hodnota atributu je přenášena mezi doklady celního skladu a dále využita při generování ICS / NCP, kdy je vygenerován záznam do předložených dokladů s kódem N864 - Preferenční osvědčení o původu (preferenční deklarace o původu na faktuře; EUR.2).


Colné prípady (SK)

Novinka Pro slovenskou legislativu byly zrušeny kontroly pro vyplnění SPZ, lze zapsat malými písmeny, lze zapsat libovolné oddělovače částí SPZ.


Novinka Žádosti o vrácení cla - úpravy:
 • přepočty jednotkových cen, dle kurzu na celní příjemce
 • seskupování dle katalogového čísla (od 3. pozice)
 • PCD - ev. čísla ICS
 • PCD čísla položky ICS


Doprava

Novinka Možnost zaúčtování silniční daně přímo do účetního deníku

Lze připojit dokumenty ke stazkám

Zpracování platebních karet - Slovnaft Floppy

Možnost označení stazky jako soukromé


Evidence pošty

Novinka V případě, že se zakládá faktura přijatá přes modul Evidence pošty, vyplní se nyní Datum doručení na faktuře podle Přijato z došlé pošty. Pokud není Přijato zadáno, vyplní se aktuální datum.

V případě obráceného postupu, tedy tvorby záznamu došlé pošty z modulu fakturace, popř. generování záznamu došlé pošty se do pole Přijato doplní Datum doručení z faktury. Pokud není Datum doručení zadáno, vyplní se aktuální datum.


Fakturace

Tip Při vytváření nové faktury přijaté (či dobropisu přijatého) se Datum doručení předvyplňuje aktuálním datem.


Novinka Vytvořen nový distribuční formulář:

-1300 Průvodka k došlé faktuře II. (samovyměření)


Novinka Pokud je při účtování samovyměření dobropisů přijatých nastaveno "Záporně" na NE a částka a základ DPH jsou kladné, systém nastaví částku a základ DPH jako záporné hodnoty.

Úprava se promítne v účetním deníku a ve výkazu DPH.


Novinka Pokud na došlé poště nebyla zadána organizace, nedošlo při vytváření faktury přijaté k předvyplnění dat (DUZP, Datum Vystavení a Datum případu).


Oprava V Doplňkových položkách faktur typu Záloha - změna DPH mohly být čísla s více jak dvěma desetinnými místy, což mohlo způsobit problémy při účtování.

Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Firemní aktivity - Kategorie cen pracovních pozic.

Atribut Kategorie cen z aktivity přidán i na úkol (6.záložka-Fakturace). Při generování podkladu k fakturaci z úkolu typu Časový honorář se použije prioritně Kategorie cen zadaná na daném úkolu a pokud zde není vyplněna, vezme se z aktivity.


Kalkulace

Novinka Přidána možnost zapnout indexaci na účetní deník před spuštěním výpočtu a na variantě kalkulací. Projeví se až při opakovaném spouštění výpočtu, zapnout 1x


Novinka Rozšíření pravidel kalkulací - kopie (Ctrl+F2) - při označení více pravidel (M) a následném výběru více zadání pro výpočet (N) by mělo vzniknout MxN pravidel


Novinka Rozšíření pravidel kalkulací - hromadné změny


Novinka Rozšíření, kdy při výpočtu "D" se počítají zvýsledky za více hodnot - 1 až 4, možnost definice uživatelsky na pravidle


Novinka Rozšíření - Akce která zobrazí přehled všech pravidel kalkulací, které počítají s příslušným účtem nad výsledovkou


Majetek

Novinka Na protokolu i na kartě majetku je možnost připojit doklady (z deníku, OZ, pokladny, organizaci) a nyní je možné prohlížet i dokumenty k nim připojené (standardně přes pravé tlačítko -> Dokumenty).


Novinka Při změně účetní odpisové skupiny pomocí hromadné změny se přenáší číslo způsobu odpisu z účetní skupiny.


Novinka Výrobní číslo na kartě majetku bylo rozšířeno na 50 znaků.


Oprava Na kartě majetku není shoda UP a DP, je nastaven limit TZ, nad kartou do účetních pohybů se zadává částka do limitu TZ (na 1. záložce UP cena změna), při uložení vyběhne hláška ... Cannot focus a disabled or invisible window

Opraveno


Oprava Nefungovalo hromadné zrušení úplné shody z karet majetku.

Opraveno


Manažerské rozhraní

Oprava Funkce IQSALDO nefungovala korektně pro vyplněný parametr Měna.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Tip NOVINKA - Statistické sestavy

V modulu Mzdy vznikl nový přehled Statistické sestavy. Přehled obsahuje definice statistických výkazů (např. ISPV, ISP, atd.)

Přehled slouží k těmto účelům:

 • Uživatelsky ovlivnitelné přednabízené definice statistických sestav.
 • Výpočet sestavy za určité období.
 • Oprava vypočtených hodnot přes korekční atributy.
 • Export sestavy ve formátu XML.

Podrobné informace najdete v uživatelské příručce Statistické sestavy na našem webu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistické_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Tip NOVINKA - Statistické sestavy - ISPV - Trexima

V přehledu statistických sestav je v distribuci definice pro statistický výkaz ISPV_CZ_2012. Pokud definici sestavy nevidíte, spustíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav a definice se vytvoří.

Na tlačítko Oprava vstoupíte do editoru definice sestavy. Editor obsahuje záložky

1. Základní údaje - zde se zadává Kód okresu LAU ekonomického subjektu.
2. Položky - obsahuje dvě sekce

 • Ekonomický subjekt
 • Zaměstnanci

V každém sekci jsou předdefinovány položky sestavy, které jsou plněny ze systémových atributů, uživatelských atributů (atributy předvyplněné v záložce Základní údaje) nebo sumace ze mzdových složek.

Upozornění: Před vlastním výpočtem sestavy je nutné projít jednotlivé položky typu Sumace MS a doplnit, ať už přednastavený nebo vlastní seznam mzdových složek.

Do přehledu mzdových složek jednotlivých položek vstoupíte pomocí akce místní nabídky Mzdové složky. Zařazení nebo odebrání čísla mzdové složky lze pomocí tlačítek Přidat mzdovou složku nebo Odebrat mzdovou složku respektive spustit akci pro přiřazení předdefinovaného seznamu mzdových složek Doplň distribuční MS.

Jednotlivé atributy a jejich význam najdete na adrese statistického úřadu pro podání ISPV http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Prirucka.aspx.

Výpočet sestavy ISPV

Nad definicí sestavy spuštěním akce místní nabídky Generuj sestavu provedete za vybrané období výpočet sestavy. V přehledu Statistické výkazy, ISPV naleznete vygenerovaný záznam. Po otevření řádku sestavy pomocí tlačítka Oprava máte možnost prohlížet a editovat údaje pomocí korekčních atributů na záložkách 1. Ekonomický subjekt - zde se nachází sumační položky sestavy za poslední sledované čtvrtletí.
2. Zaměstnanci - přehled jednotlivých osobních čísel.

U jednotlivých řádků v přehledu v záložce zaměstnanci je sloupeček chyba, který informuje o nesprávně načtených údajích v jednotlivých řádcích. Pro upřesnění chybového stavu lze použít akci Přehled chyb.

Export sestavy ISPV ve formátu XML Export zprávy pro podání statické sestavy se provádí pomocí akce místní nabídky Zprávy, Generování zpráv.

Upozornění: Před prvním exportem výkazu je nutné vstoupit do definice zprávy a zadat cestu do adresáře v položce umístění zprávy.

Podrobné informace najdete v uživatelské příručce Statistické sestavy na našem webu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistické_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Tip Úprava definice ISPV 2012

Pro podání ISPV (Trexima) za první pololetí 2012 byla upravena definice v generátoru mzdových sestav. Byl odstraněn z exportních souborů sloupec ZAMEST, který původně sloužil k označení profese číselníkem KZAM kódů.

Máte několik možností, jak nastavení provést:

 • V generátoru mzdových sestav nalezněte definici ISPV od roku 2011 a stiskněte tlačítko Oprava
 • Na první záložce změnit atribut Typ sestavy na ISPV - od roku 2012.
 • Na záložce Definice nalezněte v položkách atribut ZAMEST (řádek číslo 9).
 • Na řádku stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte akci Smazat řádek a potvrďte výmaz tlačítkem ANO.
 • Stiskněte tlačítko OK pro uložení definice. A definice je připravena k výpočtu a odeslání.

Nebo máte možnost stáhnout novou definici generátoru z tohoto odkazu: Definice generátoru sestav - ISPV - od roku 2012

Nebo máte možnost využít pro podání a nastavení definice Statistické sestavy https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistické_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Novinka ÚPRAVA - PODMODULU KONTO PŘESČASŮ

Zásadním způsobem byla upravena funkcionalita podmodulu mezd konto přesčasů. Změna se týká hlavně rozpadu konta přesčasů v případě různého proplácení základní mzdy za přesčas a to buď v měsíci konání přesčasu nebo v měsíci vyrovnání (čerpání náhradního volna, vyrovnání v případě ukončení pracovního poměru nebo automatické vyúčtování konta přesčasů po uplynutí vyrovnávacího období).

Pod soudečkem výpočet mzdy došlo k rozdělení přehledu Konto přesčasů na tyto přehledy:

Konto přesčasu - typ A Konto slouží pro vedení konta přesčasů, kdy za přesčasy, které jsou načerpávány v období do konta přesčasů JEvyplacena základní mzda v měsíci konání přesčasů. Následné čerpání náhradního volna je bez odměny zaměstnanci a případné automatické vyrovnání po uplynutí vyrovnávacího období řeší pouze vyplacení složky příplatku.

Konto přesčasu - typ B Konto slouží pro vedení konta přesčasů, kdy za přesčasy, které jsou načerpávány v období do konta přesčasů NENÍ vyplacena základní mzda v měsíci konání přesčasů. Následné čerpání náhradního volna vyplatí zaměstnanci odměnu ve výši základní mzdy za čerpané volno a povýší počet odpracovaných hodin o hodiny náhradního volna. Automatické vyrovnání po uplynutí vyrovnávacího období řeší obě složky a to jak odměnu ve výši základní mzdy a vyplacení složky příplatku.

Pro obě konta přesčasů je Možné čerpání konta přesčasů a Čerpání konta přesčasů v období sledováno odděleně. Obě akce najdete na volbu v Místní nabídce v přehledech Konto přesčasu - typ A a Konto přesčasu - typ B. Pro tiskový výstup jsou hodnoty sčítány a vedeny v jedné sumě.

Na přelomu roku docházelo k chybnému zobrazení možného čerpání konta přesčasů. Hodnoty z přechozího roku mohli být ignorovány a tudíž mohlo dojít k přečerpání konta. Chyba byla pouze v zobrazení přehledu možného čerpání. Funkce vyrovnání konta byla provedena správně.

Konto přesčasů bylo rozšířeno o možnost automatického proplácení při ukončení pracovního poměru. Vyrovnání je prováděna speciálně pro to určenou mzdovou složkou, kterou je třeba pořídit v čísleníku Mzdových složek a následně přiřadit do nastavení Mzdových konstant. V období ukončení pracovního poměru je zjištěna veškerá suma načerpaných hodnot do kont přesčasů a proplacena ve smyslu Konta typu A a typu B.

Upozornění: Před použitím upraveného konta přesčasů je nutné si pozorně pročíst naši příručku na našich webových stránkách. https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konto_přesčasů_-_Mzdy_(CZ).

Zde se dozvíte, jakým způsobem přejít na konto typu B a nastavení všech mzdových složek.


Novinka Od ledna 2012 již neplatí, že se zaměstnaci po přiznání inv. důchodu počítá rozhodné období až od data přiznání důchodu. Toto ustanovení bylo zrušeno a takový zaměstnanec má normální rozhodné obodí, tedy posledních 12 měsíců.

Upraveno.


Novinka Nad přehledem Monitorování a měření nepřítomnosti pod Ročními sestavami byla umožněna akce místní nabídky Tisk formulářem. Pro definování tiskových formulářů existují datové zdroje Monitorování a měření nepřítomnosti a Monitorování a měření nepřítomnosti - vstupní parametry.


Novinka Novinka - Číselník Slevy a odpočty

V editoru Mdzových konstant v sekci Slevy a odpočty v Přehledu Slev a odpočtů se akce Zaměstnanci a Rodinní příslušníci se rozvětvují na 2 podakce:

1. s přiřazeným symbolem - zobrazí zaměstnance/rodinné příslušníky, kteří mají ve vybraném mzdovém období přížazeny symboly slev a odpočtů.

2. bez přiřazeného symbolu - zobrazí zaměstnance/rodinné příslušníky, kteří nemají ve vybraném mzdovém období přiřazeny symboly slev a odpočtů.


Novinka Změna - Monitorování a měření nepřítomnosti

1. Odteď je možné akcí Položky zobrazovat položky za označené zaměstnance (položky se ukazovaly pouze za aktuální záznam)

2. Po spuštění akce Generuj se zobrazí dialog pro zadání rozmezí období tak, aby bylo možné vybrat období pouze jen přes atribut pro určený rok.

3. Po zobrazení záznamů se zobrazí v hlavičce hlavního panelu přehledu Monitorování a měření nepřítomnosti mzdové období, za které je přehled napočítán.


Novinka ZMĚNA - Definice platebních příkazů

Editor definice platebních příkazů byl převeden do tzv. nového vzhledu.

Podrobnější informace najdete v příručce na našem webu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Definice_platebn%C3%ADch_př%C3%ADkazů_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Novinka - Mzdový automat klávesovou zkratkou

Nad přehledem výpočet mzdy je možné spustit Mzdový automat pomocí klávesové zkratky Ctrl + Alt + A.


Novinka Úprava - Číselník mzdových složek

Při vytváření kopie Mzdové složky z editoru mzdových složek pomocí tlačítka Ulož + Nová se přednastaví číslo nové mzdové složky podle následujících kritérií. (dosud se přednastavilo první nejvyšší volné číslo v rámci celého číselníku MS):

1. V rámci všech mzdových období se zjistí nejnižší a nejvyšší možné číslo v rámci skupiny MS, do které patří nová MS, pokud v tomto intervalu neexistuje jiná skupina MS, obsadí první volné číslo MS.

2. Pokud není splněn bod 1, najde první volné číslo za nejvyšším číslem MS.

Při vytváření nové Mzdové složky pomocí tlačítka Nový se přednastaví číslo nové mzdové složky podle následujících kritérií. (dosud se přednastavilo první nejvyšší volné číslo v rámci celého číselníku MS):

1. V rámci všech mzdových období se zjistí nejnižší a nejvyšší možné číslo v rámci skupiny MS, do které patří nová MS, pokud v tomto intervalu neexistuje jiná skupina MS, obsadí první volné číslo MS.

2. Pokud není splněn bod 1, najde první volné číslo za nejvyšším číslem MS.

V editoru mzdových složek přibyly nové akce s klávesovými zkratkami:

Ulož + Nová (Ctrl + Alt + U) - akce vytváří kopii MS
Číslo MS podle skupiny (Ctrl + Alt + N) - v případě, že lze číslo MS evitovat, akce najde nejbližší možné volné číslo pro zvolenou skupinu MS.

V editoru MS skupiny Zákonné pojištění je možné používat tlačítko Ulož + Nová.


Novinka Nad přehledem Mzdové období přibyl sloupec Čtvrtletí. Sloupec zobrazuje číslo čtvrtletí, do kterého měsíc patří. Sloupec je dostupný v nástroji Nastav.

Info: Sloupec Měsíc (číslo) byl změněn z programátorsky definovaného na počítaný. Pokud ho uživatel používá, bude nutné upravit uložený filtr pomocí Nastav.


Novinka Změna - Změny paušálních částek

Byla upravena podmínka pro výběr mzdových složek, které je možné použít ve změnách paušálních částek (Zaměstnanci, Paušály a srážky, akce Změna paušálních částek). Nabízejí se mzdové složky, které spadají do následujících skupin mzdových složek:

 • Naturální mzda
 • Nespecifikovaný příjem
 • Příplatky a doplatky
 • Srážky ze mzdy
 • Prémie a odměny
 • OON

a zároveň mají nastavené následující parametry

 • Vstupní formulář - Částka nebo Hodiny * částka
 • Nejedná se o srážku VR.


Oprava V případě, kdy zaměstnanec čerpal dávku nemocenského pojištění ošetřovné na rozhraní dvou měsíců, docházelo ke špatné evidenci vyloučených dob v průběhu pojištění na RELDP.

Ve druhém měsíci čerpání nebyly v dopočtu do hranice 9 respektive 16 dnů zohledněny dny vyloučených dob z předchozího měsíce.

Opraveno.


Oprava Ve struktuře souboru pro export na ZPMV se vyskytla chyba v posunu pozice údaje o základu a výši pojistného.

Export byl opraven


Mzdy (SK)

Novinka Úprava - RLFO - prihláška

Pri generovani eRLFO PRIHLÁŠKA (individuálny aj hromadný) v prípade, že dátum vzniku poistenia uvedenom na RLFO je väčší ako 29.02.2012 a výkon práce v štáte nie je uvedený podateľňa hlási:

ZLA-HODNOTA r:2, stl:1120; Hodnota elementu 'statVykPrace' je chybná Súbor nezodpovedá XML scheme. Kontaktujte dodávateľa softvéru. Nevyplnený údaj : Výkon práce v štáte

Upravené


Novinka Novinka - Štatistické zostavy - definícia

V editore definície štatistickej zostavy na záložke Položky pribudol stĺpec Mzdové zložky. Tento stĺpec zobrazuje pri položke typu Sumácia zo MZ zoznam mzdových zložiek, ktoré sú pri takejto položky nadefinované.


Novinka Úprava - ISCP

Odteraz do ISCP nevstupujú zamestnanci, ktorých pracovný pomer je nezahájený (t.j. majú založenú mzdovú kartu s nevyplneným vznikom PP).


Novinka ÚPRAVA daňových tlačív typu FDF

Na základe upozornenia Daňového riaditeľstva SR, ktoré odporúča, aby tlačivá vytlačené z ekonomického softvéru využívajúceho podklady Daňového riaditeľstva SR obsahovali v spodnej časti text:

"Generované z FDF - obchodné meno, program"

čím softvérová spoločnosť potvrdzuje využívanie štandardu, ktorý zadefinovalo Daňové riaditeľstvo SR, sme doplnili do pätičky tlačových formulárov,ktorých názov začína "FDF" o vyššie uvedený text.


Novinka Zmena - Monitorovanie a meranie neprítomností

1. odteraz je možné akciou Položky zobrazovať položky za označených zamestnancov (doteraz sa položky zobrazovali len za aktuálny záznam)

2. po spustení akcie Generuj sa zobrazí dialóg pre zadanie rozmedzí období tak, aby bolo možné vyberať obdobie len cez atribút určený pre rok

3. po načítaní záznamov sa zobrazí v hlavičke hlavného prehľadu Monitorovanie a meranie neprítomností mzdové obdobie, za ktoré je napočítaný prehľad


Novinka Úprava - Číselník mzdových zložiek

Pri vytváraní kópie Mzdovej zložky z editora MZ pomocou tlačidla Ulož+Nová sa odteraz prednapĺňa číslo novej MZ podľa nasledovných pravidiel (doteraz sa prednapĺňalo nepoužité číslo za najvyšším číslom vrámci celého číselníka MZ)::

1. vrámci všetkých období sa zístí najnižšie a najvyššie číslo MZ vrámci skupiny MZ, do ktorej patrí nová MZ, ak v tomto rozmedzí nie je iná skupina MZ, tak nájde nepoužité číslo v tomto intervale

2. v opačnom prípade ako v bode 1. nájde prvé nepoužité číslo za najvyšším číslom MZ

Pri vytváraní novej Mzdovej zložky pomocou tlačidla Nový sa odteraz prednapĺňa číslo novej MZ podľa nasledovných pravidiel (doteraz sa prednapĺnalo nepoužité číslo za najvyšším vrámci celého číslanika MZ):

1. vrámci všetkých období sa zístí najnižšie a najvyššie číslo MZ vrámci skupiny MZ Základná mzda, ak v tomto rozmedzí nie je iná skupina MZ, tak nájde nepoužité číslo v tomto intervale

2. v opačnom prípade ako v bode 1. nájde prvé nepoužité číslo za najvyšším číslom MZ

Zároveň v editore mzdovej zložky pribudli akcie aj s klávesovými skratkami:

Ulož + Nová (Ctrl + Alt + U) - akcia vytvára kópiu otvorej MZ Číslo MZ podľa skupiny (Ctrl + Alt + N) - v prípade, že je číslo MZ editovateľné, táto akcia ponúkne najbližšie voľné číslo pre zvolenú MZ

V editore MZ skupiny Zákonné poistenie je možné odteraz používať tlačidlo Ulož + Nová.


Novinka Nad prehľad Mzdové obdobie pribudol stĺpček Štvrťrok. Tento atribút zobrazuje číslo štvrťroka, do ktorého mzdové obdobie spadá. Nový stĺpček si vie užívateľ zobraziť pomocou tlačítka Nastav.

Info: Stĺpček Mesiac (číslo) bol zmenený z programátorsky definovaného na počítaný. Ak ho má užívateľ použitý v niektorom filtry, bude nutné upraviť uložený filter pomocou tlačítka Nastav.


Novinka Novinka - Mzdový automat klávesovou skratkou

Nad prehľadom Výpočet miezd je možné spúšťať akciu Mzdový automat klávesou skratkou Ctrl + Alt + A.


Novinka Novinka - Číselník Odpočítateľné položky a bonusy

Nad prehľadom Odpočítateľné položky a bonusy sa akcie Zamestnanci a Rodinní príslušníci odteraz rozvetvujú na 2 podakcie:

1. s priradeným symbolom - zobrazí zamestnancov/rodinných príslušníkov, ktorí majú vo vybranom mzdovom období priradený vybraný symbol (pôvodná funkcianalita)

2. bez priradeného symbolu - zobrazí zamestnancov/rodinných príslušníkov, ktorí NEmajú vo vybranom mzdovom období priradený vybraný symbol


Novinka Novinka - MESAČNÉ VÝKAZY ZP

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní/akcia eZdravotná poisťovňa vznikla nová podakciou Mesačný výkaz, ktorá zobrazí nový prehľad, nad ktorým sa odteraz budú vytvárať mesačné výkazy pre jednotlivé ZP (papierová ako aj elektronická forma). Nad týmto prehľadom je možné vytvárať aj opravné a aditívne mesačné výkazy. Opravné a aditívne výkazy je možné vytvárať aj nad uzavretým rokom a to prvýkrát za rok 2011.

UPOZORNENIE: Doteraz využívaná podakcia Generuj výkaz bude v krátkej dobe schovaná.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Odvody_do_pois%C5%A5ovn%C3%AD_-_Mzdy_(SK)#eZdravotn.C3.A1_pois.C5.A5ov.C5.88a


Novinka ZMENA - Definícia platobných príkazov

Definícia platobných príkazov prešla zmenou do tzv. nového vzhľadu.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Defin%C3%ADcia_platobn%C3%BDch_pr%C3%ADkazov_-_Mzdy_(SK)


Novinka ÚPRAVA - PODMODULU KONTO NADČASOV

Zásadným spôsobom bola upravená funkcionalita podmodulu miezd konto nadčasov. Zmena sa týka hlavne rozpadu konta nadčasov v prípade rôzneho preplácania základnej mzdy za nadčas a to buď v mesiaci konania nadčasu alebo v mesiaci vyrovnania (čerpanie náhradného voľna, vyrovnanie v prípade ukončenia pracovného pomeru alebo automatické vyúčtovanie konta nadčasov po uplynutí vyrovnávacieho obdobia).

Pod súdočkom výpočet mzdy došlo k rozdeleniu prehľadu Konto nadčasov na tieto prehľady:

Konto nadčasov - typ A Konto slúži pre vedenie konta nadčasov, kedy za nadčasy, ktoré sú načerpávané v období do konta nadčasov JE vyplácaná základná mzda v mesiaci konania nadčasov. Následné čerpanie náhradného voľna je bez odmeny zamestnanca a prípadné automatické vyrovnanie po uplynutí vyrovnávacieho obdobia rieši len vyplacanie zložky príplatku.

Konto nadčasov - typ B Konto slúži pre vedenie konta nadčasov, kedy za nadčasy, ktoré sú načerpávané v období do konta nadčasov NIE JE vyplácaná základná mzda v mesiaci konania nadčasov. Následné čerpanie náhradného voľna vyplatí zamestnancovi odmenu vo výške základnej mzdy za čerpané voľno a povýší počet odpracovaných hodín o hodiny náhradného voľna. Automatické vyrovnanie po uplynutí vyrovnávacieho obdobia rieši obidve zložky a to odmenu vo výške základnej mzdy ako aj vyplacanie zložky príplatku.

Pre obidve kontá nadčasov sú akcie Možné čerpanie konta nadčasov a Čerpanie konta nadčasov v období sledovania oddelené. Obidve akcie nájdete v miestnej ponuke nad prehľadmi Konto nadčasov - typ A a Konto nadčasov - typ B. Pre tlačový výstup sú hodnoty sčítané a vedené v jednej sume.

Na prelome roka dochádzalo k chybnému zobrazeniu možného čerpania konta nadčasov. Hodnoty z predchádzajúceho roka mohli byť ignorované a tiež mohlo dôjsť k prečerpaniu konta. Chyba byla len v zobrazení prehľadu možného čerpania. Funkcia vyrovnania konta bola vykonaná správne.

Konto nadčasov bolo rozšírené o možnosť automatického preplácania pri ukončení pracovného pomeru. Vyrovnanie je vykonávané špeciálne pre to určenou mzdovou zložkou, ktorú je potrebné vytvoriť v čísleníku Mzdových zložiek a následne priradiť do nastavenia Mzdových konštánt. V období ukončenia pracovného pomeru je zistená celková suma načerpaných hodnôt do kônt nadčasov a preplacaná v zmysle Konta typu A a typu B.

UPOZORNENIE: Pred použitím upraveného konta nadčasov je nutné si pozorne prečítať našu príručku na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Konto_nad%C4%8Dasov_-_Mzdy_(SK)

V príručke sa dozviete akým spôsobom je možné prejsť na konto typu B a nastavenie všetkých mzdových zložiek.


Novinka Zmena - Zmeny paušálnych čiastok

Bola upravená podmienka pre výber mzdových zložiek, ktoré je možné použiť v zmenách paušálnych čiastok (cesta: Zamestnanci/Paušály a zrážky/akcia Zmeny paušálnych čiastok). Odteraz sa pri zadávaní zmien paušálnych čiastok ponúknu MZ, ktoré budú spadať do jednej z nasledovných skupín mzdových zložiek:

Skupina MZ = Naturálna mzda, Nešpecifikovaný príjem, Príplatky a doplatky, Zrážky zo mzdy, Prémie a odmeny, OON

a zároveň budú mať nastavené nasledovné parametre:

Vstupný formulár = Čiastka alebo Hodiny * čiastka Zrážka VR = nie je


Novinka Úprava - Monitorovanie a meranie neprítomností

Nad prehľadom Monitorovanie a meranie neprítomností (cesta: Ročné zostavy) bola sprístupnená v miestnej ponuke akcia Tlač formulárom (kl. skr. F8). Pre definovanie tlačových formulárov existujú tlačové zdroje:

 • Monitorovanie a meranie neprítomností
 • Monitorovanie a meranie neprítomností - vstupné parametre


Obecné

Novinka Do definice kontingenční tabulky byla doplněna možnost přednastavení co se má použít jako kategorie pro navázaný graf - buď řádky nebo sloupce. Nový sloupec se jmenuje "Zdroj pro kategorie".


Novinka Organizace - ověření DIČ na webu EU.

Změna služby pro ověření DIČ: stará služba neuměla validovat některá španělská DIČ: viesquer.do? Nová služba je na: vatResponse.html?


Novinka V editoru přehledu DIČ je nová akce - "Uživatelské ověření DIČ".

Po potvrzení heslem je u daného DIČ nastavena hodnota ověření na "Yes, valid VAT number (user)" a DIČ je validní (např. pro výkaz souhrnného hlášení). Lze použít například v případě nedostupnosti ověřovacího serveru.


Novinka Dojde-li k chybě při ověřování DIČ na VIES a pro DIČ není ověřena platnost, systém zachová původní hodnotu ověření platnosti.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 6.1.1.20


Novinka Do procesu archivace organizace přidán sloupec PostAddress NVARCHAR(255).

Archivuje změny v poli "Poštovní adresa".
V přehledu archivu změn je veřejný (v číselníku organizací je neveřejný a veřejný je sloupec se sys.názvem PostovniAdresa).


Novinka Sloupce Doplňující podmínka (PodminkaL a PodminkaP) ve vícenásobných vztazích byly převedeny z NVARCHAR(255) na NTEXT.


Novinka Uživatelsky zadané názvy úrovní organizační struktury jsou respektovány v "Nastav" všech přehledů, které mají vazbu na organizační strukturu. (Dříve se změna názvů úrovní v Organizační struktuře v některých přehledech nepromítla.)

Názvy se nepřekládají.
Překlad názvů úrovní lze realizovat přes definici "Texty v jiných jazycích" (přes GUID).


Oprava Pokud se na přednastaveném parametru typu Datum externí akce nezadalo žádné výchozí datum do pole "Přednastavené datum" - doplnilo se po uložení záznamu datum 30.12.1899.

Opraveno.


Oprava Jestliže k dané organizace již bylo zadáno jedno nebo více DIČ a proběhla validace těchto DIČ - výsledek validace byl zapsán v číselníku - při ukládání nové věty (nového DIČ) pro organizaci byl výsledek validace smazán u DIČ, na kterém stál v tu chvíli kurzor.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při zavření přehledu tiskových formulářů (po akci F8 Tisk) s kurzorem v rychlém filtru došlo k chybovému stavu Access Violation Error.


Oprava Pokud se vytvořila sestava, rozkopírovala a následně přejmenovala, objevila se při rozkopírování a občerstvení hláška ...

Duplicitní označení - nelze vložit záznam !

Opraveno.


Oprava Pokud se v Nastav sestavila filtrační podmínka pro porovnání sloupce s hodnotou "Přihlášený uživatel" a použil se typ podmínky "Začíná na", "Obsahuje", "Končí na", "Nezačíná na", "Neobsahuje" nebo "Nekončí na", SQL podmínka se vygenerovala chybně.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba při zobrazení definovaného přehledu se sloupcem typu Stav a zadanou konverzí. Pokud byla u sloupce typu Stav zadána konverze, objevila se při zobrazení přehledu chyba "Invalid class typecast". Nyní je vše v pořádku i se zadanou konverzí.


Oběh zboží

Tip Pokud je na dokladu velmi mnoho položek (několik tisíc), trvaly akce kopie dokladu, položkový či dokladový převod příliš dlouho. Operace kopírování dokladů a převody dokladů byly zrychleny optimalizací algoritmu tak, že trvají jen několik minut i u dokladů s pěti tisíci položkami.


Novinka Bylo upraveno nastavení kurzoru při otevření editoru karty zboží. V případě opravy se kurzor nastavuje na Název. V případě nového záznamu se bere v potaz nastavení Autočíslování. Pokud je Autočíslování zaškrtnuto, nastaví se kurzor na Název, jinak se nastaví na Registrační číslo.


Novinka Při generování položek inventury se nyní na položku inventury přenáší z kmenové karty zboží evidenční měrná jednotka (MJ, ve které je generováno množství).


Novinka V přehledech "Návazné doklady" a "Návazné doklady - strom" jsou sjednoceny metody

zobrazení návazných dokladů. Oba obsahují stejné metody a je sjednoceno ovládání funkcí "Najdi doklad".


Novinka Změna v procesu nápočtu odebrané množství: příjemka, která má některého z předchůdců výdejku, se neuplatní do odebraného množství.

Změna výpočtu procesu Aktualizace odebraného množství: Proces hledá doklady v jednotlivých větvích návazných dokladů. Pokud narazí na výdej, tak dál nepokračuje v dané větvi. Tímto obecným způsobem se odříznou doklady za výdejem (tedy i převody).


Novinka V globální konfiguraci lze nastavit, zda bude přepočet měrných jednotek probíhat také na pohybech VČ. Pokud je zaškrtnuto, bude přepočet MJ probíhat také u VČ a MJ zadaná na položce má potom význam jako MJ pro množství na položce i jako MJ pro množství na pohybu VČ. Pokud není zaškrtnuto, bude přepočet MJ probíhat pouze na položce a nikoli u VČ. MJ zadaná na položce je platná pouze pro množství na položce, zatímco množství na pohybech VČ je chápáno jako množství v evidenční měrné jednotce.

Původní stav byl takový, že na nově vygenerované databázi byl přepočet MJ na VČ vypnutý. Opraveno, do nové DB je přepočet MJ zapnutý i pro VČ. Na funkcionalitu stávajících DB nemá tato změna žádný vliv.


Novinka Mohla nastat situace, kdy při editaci položky dokladu vyskočla matoucí hláška "Zadaným hodnotám odpovídá sazba DPH 19%". Příklad: V číselníku sazeb DPH jsou zadány sazby 19 i 20 procent. V konfiguraci je nastaveno zaokrouhlení DPH pro položky dokladu na desetiny měny. Na vydanou fakturu či výdejku se zadává zboží s jednotkovou cenou bez daně 7,20 Kč a sazbou DPH 20 procent. Systém ohlásil uvedenou hlášku. Opraveno. Kontrola správnosti sazby DPH je nyní prováděna jen na příjmových dokladech, u kterých je použito možnosti ručního zadání hodnoty částky DPH. Na výdejních dokladech tato kontrola nemá smysl, neboť je částka DPH vždy stanovena výpočtem dle zadané sazby.


Novinka Na položku dokladu bylo možné zadat záporné množství, realizace takového dokladu skončila chybou. Nově je pole množství kontrolováno již při pořízení položky dokladu a není možné zadat doklad se záporným množstvím. Týká se všech dokladů s výjimkou faktur a dobropisů.


Novinka Do došlých objednávek byla doplněna možnost generovat převodku.
 • byly rozšířeny možnosti nastavení profilu pro generování návazného dokladu, v profilu je možno říci, že se jedná o převodku (generování výdejky - příjemky na jiný sklad); lze nastavit pro typ dokladu "Výdej za skladu" a "Výdej v evid. ceně"
 • profil typu převodka není možno zadat jako návazný profil a ani k němu nemůže být navázán jiný návazný profil
 • na řadě výdejek, která se použije pro generování převodky, je třeba mít zadanou řadu příjemek pro převod
 • na řadě došlých objednávek je možno profil pro převodky přednastavit
 • v přehledu došlých objednávek v řešení jsou 2 nové akce "Generuj převodku - výběr položek" a "Generuj převodku podle profilu - výběr položek" - první si vezme automaticky profil zadaný na řadě došlých objednávek, pokud není zadán nebo je označeno více dokladů s různými profily, je zobrazen přehled pro výběr profilu; druhá akce vždy zobrazuje výběr profilu
 • stejné akce jsou pak také v přehledu položek, který je zobrazen přes pravou myš (klávesová zkratka F9) z přehledu dokladů; akce nejsou v přehledu položek v editoru dokladu
 • po spuštění akce je zobrazeno okno s přehledem převáděných položek; zde je nutno zadat sklad pro převod, sklad může být již přednastaven z řady výdejek z pole "Číslo skladu pro převod"
 • akce pro generování převodky je senzitivní na právo pro realizaci výdeje; v případě, že je v profilu zaškrtnuta automatická realizace příjemky, je senzitivní i na právo na realizaci příjmu
 • převodku je možno vygenerovat pouze pro plné množství položky (nelze zadat jiné množství) a nesmí existovat žádná výdejka (v okně s položkami a zadáním skladu je v přehledu zobrazen sloupec Upozornění, který na toto upozorňuje)
 • akce vytvoří návaznou výdejku, tu následně zrealizuje; poté je vytvořena příjemka; následuje přepnutí položky došlé objednávky na jiný sklad (včetně výrobních čísel), smazání veškerého zajištění a jeho nahrazení zajištěním nově vygenerovanou příjemkou; na závěr dojde k realizaci příjemky (pokud je toto nastaveno v profilu)


Oprava Opravena chyba, kdy se po kopii položky v dokladech oběhu zboží neprovedlo občerstvení celkové sumy za doklad uvedené dole ve formuláři tučným písmem.


Oprava V případě realizovaného storno dokladu (storno výdej, storno příjem) bylo možno v "Zaokrouhlení a další údaje..." změnit zaškrtnutí pro "Započítávat storna do odebraného množství". Změna nešla uložit, jelikož bylo přistupné pouze tlačítko Zavřít.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba v došlých objednávkách, kdy po zadání množství výrobního čísla vyššího než je množství na položce a následném potvrzení navýšení množství na položce nedošlo k přepočtu cen.


Oprava Opravena chyba, kdy v editoru hlavičky došlých objednávek nelze použít na záložkách 3 - 5 políčka pro změnu množství a zadání pomocí čárového kódu - po stisku tlačítka Enter došlo k uložení editoru (došlo ke stisknutí klávesy Def. OK).


Oprava Opravena chyba, kdy po zaškrtnutí příznaku Splněno na vydané objednávce, která zajišťuje došlou objednávku, nedošlo ke správné úpravě zajištění podle odebraného množství.


Personalistika (CZ)

Novinka V přehledu Školení, lékařské prohlídky byly rozšířeny následující položky.
 • Název - na 100 znaků
 • Zákon - na 40 znaků


Novinka Nad přehledem Plán školení a lékařských prohlídek a ve Školících akcích, lékařských prohlídkách na záložce Účastníci je možné zobrazit pomocí tlačítka Nastav profesi z doplňujících údajů zaměstnance.

Pro definici tiskových formulářů existuje datový zdroj Profese.


Novinka Novinka - Hromadné vytváření personálních složek

Nad přehledem Personálních složek po stisku tlačítka Nový je od teď možné vytvářet složky nad označenými zaměstnanci. Pokud v přenosovém přehledu uživatel vybere více zaměstnanců, otevře se formulář, do kterého uživatel zadá hodnoty jednotlivých atributů z definice složky. Hodnoty se přenesou na všechny označené zaměstnance, lze je pak měnit jednotlivě na konkrétním zaměstnanci.

Zadávaní lze přerušit pomocí tlačítka Konec.

Podrobnější informace o Personálních složkách najdete na webu v příručce.

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Personáln%C3%AD_složky_-_Personalistika


Personalistika (SK)

Novinka V prehľade Školenia,lekárske prehliadky boli rozšírené nasledovné položky:
 • Názov - na 100 znakov
 • Zákon - na 40 znakov


Novinka Nad prehľadom Plán školení a lekárskych prehliadok a v Školiacich akciach, lekárskych prehliadkach na záložke Účastníci je možné si zobraziť pomocou tlačítka Nastav profesiu z doplňujúcich údajov zamestnanca.

Pre definovanie tlačových formulárov existuje dátový zdroj Profesia.


Novinka Novinka - Hromadné vytváranie personálnych zložiek

Nad prehľadom Personálne zložky po stlačení tlačidla Nový je odteraz možné vytvárať personálne zložky nad označenými zamestnancami. Ak si užívateľ vyberie v prenosovom okne viac zamestnancov, ktorým chce priradiť vybranú personálnu zložku, otvorí sa formulár, do ktorého užívateľ zadá hodnoty do jednotlivých atribútov z definície personálnej zložky. Hodnoty zadané do prvého zadávaného zamestnanca sa automaticky prenesú aj na ďalšieho vybraného zamestnanca, kde ich môže v prípade potreby zmeniť.

Zadávanie je možné v priebehu kedykoľvek prerušiť pomocou tlačidla Koniec.

Podrobnejšie informácie o Personálnych zložkách nájdete na našom webe v príručke:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Person%C3%A1lne_zlo%C5%BEky_-_Personalistika


Pokladna

Novinka V číselníku pokladen je možno zadat související řadu účtenek pro generování pokladních dokladů z odvodů a dotací v pokladním prodeji. Nyní je v tomto přehledu nově možno zadat účetní kód (kontaci) pro doplnění na pokladní doklady při jejich generování z pokladního prodeje.


Novinka Změnit typ pokladního dokladu lze tehdy, pokud doklad je možné editovat, není realizovaný, není zaúčtovaný, pokud není uzavřené období stavu a pokud pokladní doklad nemá vazbu na jiný doklad (oběhu zboží, pokladního prodeje či majetku).


Novinka Při záporné kopii pokladního dokladu se dohledá a nastaví účetní kód z číselníku pokladen (dle příslušného období).


Přepravní služby

Novinka Možnost hromadného přesunu zásilek ze SBSM na jiné SBSM


Novinka Možnost hromadného přesunu zásilek z pozice na jinou pozici


Novinka V disponentech lze nastavit množinu SBSM, se kterými může disponent pracovat


Novinka Úprava funkcionality „Dispečink - přehled polohy vozidel“ a její přidání do pozic


Řízení peněžních toků

Novinka V konstantách je nastaveno Způsob aktualizace individuální analýzy = zachovat rozdílné

V přehledu Peněžní toky - doklady je zadáno na zvoleném záznamu Datum úhrady - individuální analýza. Po provedení akce Aktualizace pro peněžní toky - celková zadané datum pro individuální analýzu zmizelo - přepsalo se dle atributu Datum úhrady - zdroj.
Upraveno, uživatele zadané datum úhrady je při aktualizaci zachováno.


Novinka Peněžní toky doklady - pravá myš - akce Nastavení PT

U příslušných řad dokladů se nastaví zaškrtávátko Zahrnout do předběžné analýzy.
Po opuštění přehledu a návratu zpět nebyl příznak nastaven. Opraveno.


Novinka Při spuštění akce Aktualizace pro peněžní toky - celková se objevila hláška "Existují banky bez žádné navázané varianty PT". Přitom na organizaci 0 je pouze jeden vlastní bankovní účet, který je do výpočtu ŘPT zahrnut (dle Nastavení PT).

Kontrola se nově provádí jenom na bank. spojení vlastní organizace.


Novinka Peněžní toky k datu, na záložce 7-Bankovní spojení se chybně zobrazovaly nejenom vlastní, ale i cizí bankovní účty.

Opraveno, vazba se vytvoří pouze pro bank. spojení vlastní organizace.


Sklad zvířat

Novinka Nová funkcionalita, možnost definovat hranici rozpadu, podle které se mají generovat různé typy majetku z pohybů skladu zvířat do majetku


Novinka Nová funkcionalita, generování souborů pro hlášení za hromadné karty zvířat - Prasata


Oprava Opraveno Nelze smazat záznam z tabulky Evidence CRZ. Helios nahlásí, že Field Datumexportu not found.


Oprava Opraveno Při vytváření převodních dokladů se nastaví chybné hospodářství bez možnosti opravy resp. se nedoplňuje na hlavičky dokladu.


Splátkování a leasing

Novinka Když je na druhu řádku kontace leasingu nastaveno cizí měna=ANO, testuje se, zda je skutečně cizí měna.

Když je na předmětu leasingu měna nezadána a nebo se měna rovná hlavní měně, tak při účtování hodnota v cizí měně je nulová a kód cizí měny prázdný. Pouze když měna je různá od hlavní měny a nastaveno cizí měna ANO, tak je účtováno o cizí měně.


Účetní standardy

Novinka Do Operace standardizace byla doplněna možnost importu prostřednictvím akce Import. Otevře se přehled Operace standardizace - import.

Tato tabulka musí být naplněna importovanými doklady.
Akcí Převod všech dokladů se záznamy zkontrolují a pokud proběhne bez chyby, údaje se naimportují. Je možnost provést pouze kontrolu. Ve sloupci chyba je informace o eventuální chybě. Možnost doklady přečíslovat.


Účetnictví

Novinka Došlo k rozšíření sloupce "Název" ze 40 na 100 znaků v těchto přehledech:

Stupně upomínek, Upomínky, Sdružené upomínky
Parametry penalizační faktury, Penalizační faktury, Sdružené penalizační faktury


Novinka V číselníku organizací je jedna organizace s více bankovními spojeními a u žádné z nich není přednastaveno.

Při generování platebního příkazu ze salda se postupuje takto: Bude dotaženo to bankovní spojení, které má zadáno v účetní vazbě účet, který je navázán na danou saldokontní skupinu (je-li jednoznačné). Princip dotažení bankovního spojení - souhrn (pořadí odpovídá prioritě):

 • je-li jediné bankovní spojení, je dotaženo
 • je-li jediné přednastavené bankovní spojení, je dotaženo
 • je-li jediné bankovní spojení, které má na účetní vazbě účet, který je navázán na danou saldokontní skupinu, je dotaženo
 • je dotaženo bankovní spojení naposled pořízené (s nejvyšším ID)


Novinka V přehledu Kódy měn, Nastav, byla změněna vazba na Adresy pro import KL z 1:1 na 1:N. To znamená, že jí lze použít pouze jako filtrovací kritérium, nikoliv jako zobrazovací.

Do přehledu kódů měn přidána akce "Adresy pro import KL". Akce zobrazí přehled zadaných URL adres pro import pro danou měnu. Adresy nelze mazat a pořizovat, jen opravovat.


Novinka Na řádek 47 výkazu DPH lze navázat účty DPH. Základ a částka DPH z tohoto řádku se přičítá k původní sumaci řádků 40-45.


Novinka Období DPH + Souhrnné hlášení

Když nejsou v polích *): Příjmení oprávněné osoby, Jméno oprávněné osoby, Postavení oprávněné osoby vyplněny údaje, zobrazí se při odesílání xml zprávy hláška:

Byly nalezeny chybné údaje výkazu DPH pro elektronické zpracování:

 • není zadáno příjmení oprávněné osoby
 • není zadáno jméno oprávněné osoby
 • není zadáno postavení oprávněné osoby

Pokračovat ?

Požadavek: Uvedené chybové hlášení má zobrazit pouze vpřípadě, že plátcem je právnická osoba anebo má jako zástupce právnickou osobu. Chybně se ale také zobrazuje v těch případech, kdy zástupcem je fyzická osoba.

1. když se jedná o právnickou osobu (je vyplněno pole 1. část obchodního jména a naopak není vyplněno Příjmení fyz. osoby a Jméno fyz. osoby)

1.1. a není zástupce (Kód zástupce na záložce 5 je prázdný). -> pole *) se kontrolují stejně jako doposud.

1.2. je zástupce (Kód zástupce na záložce 5 není prázdný) a zástupce je Právnická osoba -> pole *) se kontrolují stejně jako doposud.

1.3. je zástupce (Kód zástupce na záložce 5 není prázdný) a zástupce je Fyzická osoba -> pole *) se nekontrolují. Místo toho se kontroluje vyplněnost Příjmení zástupce a Jméno zástupce.

2. když se jedná o fyzickou osobu (není vyplněno pole 1. část obchodního jména a naopak je vyplněno Příjmení fyz. osoby a Jméno fyz. osoby)

2.1. a není zástupce (Kód zástupce na záložce 5 je prázdný). -> pole *) se nekontrolují. Místo toho se kontroluje vyplněnost Příjmení fyz. osoby a Jméno fyz. osoby.

2.2. je zástupce (Kód zástupce na záložce 5 není prázdný) a zástupce je Právnická osoba -> pole *) se kontrolují stejně jako doposud.

2.3. je zástupce (Kód zástupce na záložce 5 není prázdný) a zástupce je Fyzická osoba -> pole *) se nekontrolují. Místo toho se kontroluje vyplněnost Příjmení zástupce a Jméno zástupce.

Platí pro výkaz DPH vz.17 a souhrnné hlášení (CZ legislativa, podání na EPO).


Novinka Při odeslání zprávy - výkazu DPH nebo SH nebo Výpisu z evidence ... podle § 92a (PDP) - systém kontroluje, zda není odesláno dříve než je poslední den měsíce/čtvrtletí (do půlnoci...).

Pokud ano, je zobrazen dotaz na pokračování:
Přiznání k DPH (SH, PDP) je odesíláno dříve, než je konec zdaňovaného měsíce/čtvrtletí. Pokračovat?
s tlačítky ANO / NE


Novinka V rozúčtování dle účetní kontace je řádek:

Druh řádku: Částka vč.daní
DPH: 20
Číslo účtu: nevyplněno (přebírá se z řádku na kterém se rozúčtování spouští)
Účet DPH: 343966 (nastaven Není nárok)
CM: NE
Uplatnit DPH: Ano

Do účetního dokladu se nedostalo DPH - nebylo tam DUZP, období, účet DPH, částka DPH

Upraveno, je-li je-li nastaveno Uplatnit DPH Ano, údaje DPH (účet DPH, DUZP, období DPH) se přenesou i pro druh řádku Částka vč. daní.


Novinka Přiznání k DPH - Období DPH - pole Stav. Dříve se po zapsání stavu Zpracováno na FÚ již na portálu Aplikace EPO stav znovu nezjišťoval. Protože však může dojít k případům, kdy FÚ stav dodatečně změní, bylo upraveno chování programu a stav se při odeslání dotazu dohledá vždy.


Oprava V případě vytvořené opravné položky (OP) podle §8c např. 14 měsíců po splatnosti dojde např. za 16 měsíců k úhradě faktury a OP je třeba zrušit. Avšak v uvedeném případě se OP nevygenerovala, objevila se hláška
Varování nebo chybová hláška 99999 62079 Nesplněna lhůta po splatnosti (min. 13 měsíců).

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Akce Definice obratových sestav - obnovení se nově automaticky volá, když se definice výkazu volá z ukazatele finanční analýzy. Doplněno i hlídání, že neexistují jinde napočtené hodnoty, POZOR v tomto případě se nezastaví, ani hláška, ale refresh neproběhne. Doplněno i pro akci Definice - doplnění vazeb účtů. Obojí doplněno i při volání z datového skladu.


Novinka Výkazy SK

Podle požadavku DR SR byla provedena úprava tiskových formulářů slovenských výkazů PDF/FDF – text do zápatí formulářů strany 1:
Generované z FDF - Asseco Solutions, a.s., Helios Orange


Výroba

Novinka Řízení výroby

Na výrobním plánu je nový atribut "Stav výrobních příkazů".
Zobrazuje nejnižší stav výrobního příkazu, který má vazbu na danou položky výrobního plánu.


Novinka Řízení výroby

Na výrobním plánu je nový atribut (bit) "Nesoulad zaplánovaného množství.
Je nastaven v případě, kdy došlo ke změně množství na výrobním příkaze a nebyla provedena aktualizace zaplánovaného množství na výrobním plánu.


Novinka Řízení výroby

Na výrobním plánu je nový atribut "Procento splnění".
Zobrazuje procento splnění vygenerovaných operací výrobních příkazů.


Novinka Řízení výroby

Na výrobním plánu je možné generovat rozpad na budoucí příkazy, materiály, polotovary i operace. Nápočet rozpadu a přehled budoucích pohybů je možné zobrazit v menu "Plánovaná výroba". Vygenerované budoucí pohyby je možné zobrazit v následujících přehledech:

 • Plánované výrobní příkazy
 • Materiály a polotovary plánovaných výrobních příkazů
 • Výrobní operace plánovaných výrobních příkauzů
 • Vedlejší produkty plánovaných výrobních příkazů

Rozpad plánované výroby se spouští pomocí funikce: "Aktualizace rozpadu" nebo automaticky při požadavku na bilancování výhledů výrobního plánu. Rozpad na budoucí výrobní příkazy se provede dle nastavení na řadě výrobního plánu. Způsob genrerování je stejný, jako při vytváření standardních výrobních příkazů.

Výhled výrobního plánu může vstupovat do funkce pro generování objednávek za předpokladu, že je na řadě výrobního plánu nastaven parametr "Zahrnout do bilancování dispozic na skladech". Výhled výrobního plánu může vstupovat i do pokročilého kapacitního plánování za předpokladu nastavení parametru "Zahrnout do kapacitního plánování" na řadě výrobního plánu.

V rámci hromadných změn je možné měnit i řadu výrobního plánu.


Novinka Řízení výroby

Při zaplánování výrobních plánů do výroby funkce nezobrazuje dotaz na způsob zaplánování. Parametry pro zaplánování se musí nastavit na řadě výrobního plánu.

POZOR!! Po instalaci nové verze nastavte parametry pro zaplánování na řadě výrobního plánu.


Novinka Řízení výroby

Přehled výrobních plánů je možné členit do jednotlivých řad. Byl vytvořen číselník řad výrobních plánů, na kterém lze nastavit parametry pro zaplánování příkazu do výroby.


Novinka Řízení výroby

Hromadná změna zakázky na výrobním příkaze byla podmíněna neexistencí Pohybů nedokončené výroby. Tato kontrola se již nebude provádět.


Novinka Řízení výroby

Při generování objednávek je možné zohlednit termíny z pokročilého kapacitního plánu výroby. Tento režim se nastaví parametrem "Respektovat výpočetaktivního kapacitního plánu".


Novinka Řízení výroby

Na výrobním plánu je možné spustit funkci "Návrh termínu dodání". Existují dvě varianty výpočtu:

 • Dle průběžné doby výroby jednotlivých dílců - Dojde k sečtení průběžných dob výroby jednotlivých polotovarů od plánovaného zahájení výroby
 • Dle aktuálního kapacitního vytížení výroby - Výpočet se provede zaplánováním dané položky do aktivního pokročilého kapacitního plánu od plánovaného zahájení výroby.

Tlačítkem "Přepočet" proběhne výpočet, jehož výsledkem je návrh termínu ukončení dle nastavených parametrů.


Novinka Řízení výroby

Na položce došlé objednávky (nabídky) je možné spustit funkci "Specifikace vyráběného dílce".

Funkce byla rozšířena o následující vlastnosti: 1. Akce "Návrh termínu dodání"
Existují dvě varianty výpočtu:

 • Dle průběžné doby výroby jednotlivých dílců - Dojde k sečtení průběžných dob výroby jednotlivých polotovarů od plánovaného zahájení výroby
 • Dle aktuálního kapacitního vytížení výroby - Výpočet se provede zaplánováním dané položky do aktivního pokročilého kapacitního plánu od plánovaného zahájení výroby.

Tlačítkem "Přepočet" proběhne výpočet, jehož výsledkem je návrh termínu ukončení dle nastavených parametrů.
Volbou "Přenos" je možné doplnit potvrzený termín dodání na položku dokladu.

2. Generování požadavku do výroby Akce provede založení záznamu do plánu výroby.

3. Nová záložka Výrobní plán Zobrazuje přehled s vygenerovanými záznamy výrobního plánu. V přehledu jsou k dispozici všechny funkce standardního přehledu výrobních plánů.


Novinka Řízení výroby

Na výrobním plánu je možné zadat položku bez plánovaného termínu ukončení. Takto zadaná položka nebude vstupovat do generování výhledů pro plánování nákupu materiálů ani pro kapacitní plánování.
Tyto položky mohou sloužit pouze pro určení možného termínu dodání.


Novinka Řízení výroby

Do masky pro generování výrobních čísel při zadání příkazu do výroby doplněny další parametry:

 • Skupina zboží - #DSZ
 • Registrační číslo - #DRC


Novinka Řízení výroby

Na náskledujících přehledech byl doplněn atribut "Procento splnění":

 • Výrobní příkaz
 • Výrobní plán
 • Dílce výrobního příkazu
 • Materiály a polotovary pro výrobu
 • Výrobní operace
 • OPN


Novinka Řízení výroby

Na přehledu budoucích pohybů je nová akce: "Zdrojový doklad".
Funkce zobrazí příslušný přehled, zafiltrovaný na aktuální zdrojový doklad.


Novinka Technická příprava výroby

Nad přehledem dílců a materiálů je nová funkce Dispozice na skladech. Zobrazí budoucí pohyby, včetně dispozičního množství k datu pohybu, pro označené kmenové karty.


Novinka Technická příprava výroby

Při otevření dokumentu v režimu pouze pro prohlížení, bude dočasný soubor vytvořen s příznakem ReadOnly. Pak např. word při pokusu o uložení alespoň zahlásí že je třeba zadat jiný název souboru pro vytvoření kopie dokumentu.


Novinka Technická příprava výroby

Aktualizace množství na položce kusovníkové vazby se provede automaticky podle přednastaveného vzorce:

 • při kopii
 • v přehledu položek kusovníku pomocí nové akce pro označené záznamy


Novinka Technická příprava výroby

Hromadná změna kalkulační ceny nakupovaného materiálu.
Byla doplněna možnost kopie z Cena/Cena1/Cena2.


Novinka Technická příprava výroby

Při kopii dílce se parametry kopírování přednastaví dle posledního spuštění daného uživatele.


Oprava Technická příprava výroby

Při zakládání kmenových karet v přehleud variant (u základní varianty) systém nerespektoval autoamtické číslování ze skupiny zboží.

Opraveno


Novinka Kapacitní plánování

Pokročilé plánování výroby - Hromadné změny - Aktualizace pracoviště/kooperace na výrobních operacích.
Tato nová funkce provede při změně pracoviště v kapacitním plánu i záměnu pracoviště na operaci výrobního příkazu.


Novinka Kapacitní plánování

Byla zbudována podpora pro automatický přepočet pokročilého kapacitního plánu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export