Verze 2.0.2011.1208 - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka V editoru peněžních ústavů bylo doplněno automatické doplnění kódu banky podle SWIFT kódu.

Doplňuje se za podmínek:

 • Kód banky je prázdný.
 • Peněžní ústav je nastaven jako Zahraniční.

Nastavuje se při změně typu peněžního ústavu na Zahraniční, popř. při opuštění políčka SWIFT kód.


Celní případy

Novinka Napojení číselníku organizací na webové databáze AEO, EORI.

V číselníku organizací byly přeskupeny akce Obchodní rejstřík na internetu F7 + ČR - Insolvenční rejstřík na internetu Ctrl+F7 pod společné submenu: Rejstříky.
Pokud je instalován modul: Celní případy, Celní sklad, nebo Intrastat, pak jsou přidány další dvě akce:

 • AEO - Oprávněný hospodářský subjekt
 • EORI - Identifikátor hospodářského subjektu

Pomocí akce AEO (Authorised Economic Operators) se lze připojit do databáze oprávněných hospodářských subjektů, výsledek hledání se zobrazí v prohlížeči, kde lze dále navázat (filtrovat, hledat, zjišťovat podrobnosti,...). Vyhledávání v této databázi je dle názvu organizace.

Akce EORI (Economic operator´s identifier) se napojí na databázi Evropského registru čísel EORI. Spárování je provedeno na základě EORI identifikátoru.
Od 1.7.2009 se hospodářské subjekty při styku s celní správou musí, za podmínek stanovených v celních předpisech, identifikovat EORI číslem. Tuto povinnost stanovuje nařízení Komise (ES) č.312/2009 ze dne 16.dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.


Novinka ICS Dovoz:
 • zrušení kontroly PO256
 • zrušení kontroly PR243
 • zavedení kontroly na vyplnění skupiny POPL - celková výše poplatků/způsob platby.

PO256:
Jestliže je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP),
PAK skupina musí být použita,
JINAK skupina může být použita.

PR243: Jestliže je vyměřován celní dluh
Pak musí být vyplněn způsob platby CD.


Novinka ECS Vývoz - akce Zákazy a omezení 2012.

Úprava akce Zákazy a omezení 2012: akce předá seznam deklarovaných podkladů, certifikátů a osvědčení do celní webové služby, a výsledek uloží k dané položce deklarace.
Výsledek lze kdykoli zobrazit akcí editoru Zobrazit XML výsledek.
Pokud si webová služba žádá další podklady, je zobrazen editor pro jejich zadání, pro každý požadavek je dynamicky vytvořena skupina pro odpověď. V odpovědi lze zvolit ze seznamu možných certifikátů, případně lze hned vyplnit Označení, Doplňující údaje, Země a Stav.

Po potvrzení dialogu budou potřebné záznamy vytvořeny.


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola PR406:

JESTLIŽE je ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění roven 9NPH - Nepožadování jistoty při placení v hotovosti,
PAK celková výše zajišťovaného celního dluhu musí být vyšší než 0 Kč.


Novinka Nová akce "Doplnění licencí z osvědčení" v přehledech položek modulů

ICS Dovoz/NCP/ECS Vývoz.
K dané položce dotáhne osvědčení z přehledu Osvědčení na základě shody Zbožového a doplňkového kódu a zaškrtnuté volby Dovoz/Vývoz.
Pracuje nad označenými položkami.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz, Rozpočet PONx:

V editoru rozpočtu PONZ, PONEU, PONT - pokud dojde ke změně měny, bude kurz automaticky aktualizován.


Novinka Exporty ad hoc EORI pro neobchodní zboží v poštovním styku

Opravena podpora exportu ad hoc eori pro zprávy:

 • oprava
 • storno
 • potvrzení doručení rozhodnutí o propuštění zboží do režimu


Novinka Souhrnná deklarace - do importu pomocí Helios Orange - interní formát byla přidána podpora importu: Číslo přepravního dokladu (CIM) - element AOSD49.


Novinka Datum a čas podání bude aktualizován před vlastním generováním podávací zprávy.

Týká se zpráv:

 • DN_POD, DN_UKO, DN_PODV, DN_UKOV, DN_UVSO, ICS_DN_PODD, ICS_DN_PODDCN, DN_SD
 • ICS_DN_VRAT
 • EMCS_DN_AADSUB, EMCS_DN_DELDAT


Novinka ICS Dovoz: Do položek dokladu ICS Dovoz byl přidán atribut Odpočitatelné náklady od o.22 ve fakturované měně.

Při sumaci celkové částky na hlavičce dokladu budou tyto dílčí náklady odečteny.
Při generování dodatečných ICS Dovoz z NCP dokladů, budou dílčí náklady na cílové položce nasčítány.


Novinka Přidána práva na akce Nová z aktuální a Nová ze vzorů do všech relevantních celních přehledů:

NCTS Vydaný, NCTS Přijatý, ECS Vývoz, ECS Výstup, Ukončení před tranzitem, ICS Dovoz, ICS NCP, EMCS Vydaný, EMCS Přijatý, Souhrnná deklarace.
Tzn. 2x10 nových práv.


Novinka Akce "Odesílání informací o změně stavu" nad přehledy NCTS/ECS/ICS převedena na možnost pracovat hromadně nad vybranými záznamy.


Novinka ICS Dovoz - v přiřazování scanů předložených podkladů, osvědčení a licencí lze použít novou akci Přidat.

V přenosovém přehledu lze označit scany hromadně, vytvořené záznamy nastaví číslo stránky na 1.


Novinka Není možné posílat ve zprávě DN_VRAT(CZ490A) odpisy, které mají částku k vrácení nebo částku přiznanou rovnu nule. Přidáno opatření, které při pokusu o podání žádosti o vratku obsahující takovéto odpisy uživatele upozorní a před vlastním exportem nulové odpisy smaže. Případně smaže i položky vratky, které už v sobě žádné odpisy neobsahují.

Pořadová čísla odpisů a položek budou případně přečíslována, aby bylo vyhověno pravidlu PR293.


Oprava Žádost o vrácení cla.

Opraven import částky přiznané do odpisu vratky z chybové zprávy CZ906A.
V některých případech se mohlo stát, že se částka z chybové zprávy přiřadila k nesprávnému odpisu.


Celní sklad

Novinka Do PONx nad doklady i pohyby zboží byl přidán nový atribut - zaškrtávátko "Odpoč. náklady od o.22, ve fakt. měně".

Toto zaškrtávátko umožní označit PONx, které se nemají započítávat do odstavce 22 na ICS/ECS.
Není dovoleno jej zaškrtnout (uložit), pokud se liší měna PONx proti měně dokladu.
Stav tohoto atributu PONx je převáděn všemi současnými cestami:

 • rozpouštění PONx z dokladu celního skladu do jeho položek
 • automatický převod z celních příjemek na celní výdejky
 • akce "Aktualizace PONx na celních výdejkách"
 • akce "Převod dokladu"

Takto označené PONx jsou při generování ICS/NCP/ECS napočítávány do položek do stejnojmenného atributu "Odpoč.náklady od o.22, ve fakt. měně". Při sumaci celkové částky na hlavičce dokladu jsou tyto dílčí náklady odečteny.


Colné prípady (SK)

Novinka Do konfigurace komunikátoru byl přidán atribut Pobočka.

Pokud bude vyplněn, budou stahované zprávy filtrovány právě pro danou pobočku. Toto umožní fungování různých poboček pod stejným licenčním číslem (celním).


Novinka Upraven export XML JSD - přidán export Kód daně: AdditionalCode3

Doplnkový kód tovaru 3 (národný doplnkový kód)


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý: v položkách umožněno zadat čistou a hrubou hmotnost na 3 des. místa.


Novinka NCTS Přijatý - upraven export DI_VYK SK044A:
 • upraven export celkové hrubé hmotnosti
 • upraven export země SPZ, pokud není vyplněna


Oprava Při spuštění akce Výpočet cla 2012 mohlo dojít k chybě:

Neplatný režim (a) nebo obchodní operace. (Invalid regime and/or transaction code.).
Opraveno.


Doprava

Oprava U nového editoru úseku stazky nelze pomocí CTRL+K doplnit do datumového atributu Konec výkonu koncové datum ze stazky (Konec jízdy) - opraveno


Doprava (SK)

Oprava Chyba v zaokrouhlování celkových náhrad - opraveno.


Fakturace

Novinka Upraveno vyplnění párovacího znaku na zádržném při kopírování faktury. Párovací znak se vyplní stejně jako v případě nového záznamu - tedy buď hodnotou Párovací znak v případě faktur vydaných nebo Dodavatelská faktura v případě faktur přijatých.


Novinka Zádržné

V editoru zádržného bylo upraveno dotažení částky celkem po zaokrouhlení. Původně byla dotažena částka po zaokrouhlení po odečtení záloh. Nyní se dotahuje částka celkem po zaokrouhlení bez záloh.


Novinka Do rekapitulace zpráv pro export faktury vydané - formát zpráv Edi XML ("EDITEL®-XML 2002 (export)" a "EDITEL®-XML 9/2004 (export)") byl doplněn údaj "Řádkové položky celkem" (items_price).


Oprava Byla opraveno chybné kopírování zádržného při kopii dokladu, popř. při položkovém převodu.


Oprava Pokud byla prostřednictvím EDI zpráv (Inhouse, XML) exportována faktura obsahující pouze položky s nulovou sazbou DPH, rekapitulace DPH ve zprávě obsahovala chybné údaje. Chyba byla odstraněna.


Oprava Opravena chyba, kdy je možno na uzavřeném dokladu oběhu a fakturace zboží změnit organizaci pomocí přenosu z přehledu všech organizací (otevřít přehled organizací v editoru dokladů oběhu zboží, v přehledu zvolit akci Všechny organizace).


Majetek

Novinka DP daňovou skupinu: §30 odst. 4 až 6, lze zadat i pro jiný způsob (časový). Zatím šlo ji zadat pouze pro jiný způsob se sazbou.


Oprava Majetek - Protokoly zavedení - tiskový formulář Zápis o převzetí stroje, v políčku Daňová odpisová skupina se tiskl buď koeficient (u zrychlených daňových odpisů) nebo sazba (u rovnoměrných).

Opraveno.


Oprava Šlo navodit situaci, kdy se při vyřazení karty, která byla někdy podkartou a už jí není, objevovala hláška 'Pohyb umístění nemůže být změněn. Nadřízená karta nesmí být vyřazená.'
Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka LEGISLATIVA 2012 - Důchodová reforma 30.9.2011

Byl upraven algoritmus pro výpočet data vzniku nároku na odchod do důchodu platný k 30.9.2011. Výpočet data vzniku nároku spustíte v přehledu Mzdy, Zaměstnanci, Důchody v menu místní nabídky, Nárok na starobní důchod. V nabídce máte k dispozici výpočet nového nároku (Generuj nové) nebo aktualizace původně vypočtených nároků (Aktualizuj vybrané).


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Maximální vyměřovací základ na ZP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, Zdravotní pojištění došlo k těmto změnám:

 • Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 1 809 864 Kč


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Maximální vyměřovací základ na SP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, Sociální pojištění došlo k těmto změnám:

 • Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 1 206 576 Kč


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Změna redukčních hranic pro DVZ a redukovaný průměrný výdělek pro náhrady č. 310/2011 Sb.

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Byly upraveny nové redukční hranice pro náhrady:

Redukční hranice pro náhrady:

 • 146,65 Kč
 • 219,98 Kč
 • 439,95 Kč

Výpočet pokračující nemoci bere redukční hranice z vybraného období, kde se pokračující pracovní neschopnost likviduje.

Dále se mění redukční hranice pro nemocenské dávky. Z hlediska výpočtu nemocenských dávek uživatele tyto hodnoty nezajímají /počítá ČSSZ/, nicméně tyto hodnoty jsou pro orientaci v Konstantách nastaveny.

Redukční hranice pro nemocenské dávky:

 • 838 Kč
 • 1 257 Kč
 • 2 514 Kč


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce upravuje § 75 a následující zákoníku práce od 1.1.2012. Dohoda o provedení práce může být vykonána v rozsahu 300 hodin v kalendářním roce. Dále je zavedena hranice 10 tisíc korun pro odvod pojištění. Nad tuto částku budou muset buď zaměstnavatelé, nebo pracovníci (záleží na dohodě) odvádět zdravotní a sociální pojištění. Pokud zaměstnanec je zaměstnán v měsíci na více DPP, hranice výdělků se stanovuje jako součet výdělku za všechny DPP dohromady a v případě přesahu hranice 10 tisíc korun, podléhají všechny DPP v měsíci odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Změny provedené v Helios Orange:

V přehledu Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění v sekcích [1] Sociální pojištění a [2] Zdravotní pojištění vznikl atribut Hranice pro DPP (10 000). Dále na záložce Konstanty a sazby v sekci [1] Konstanty výpočtu byla navýšena hodnota Dohoda o PP na 300 hodin.

Metodika nastavení mzdových údajů pro druh pracovního poměru DPP. Jedná se o nastavení záložky Pojištění v přehledu mzdových údajů v záložce Daně a pojištění.
Zdravotní pojištění:
Zdravotní pojištění nastavte na hodnotu "Počítat"
Vyplňte číslo zdravotní pojišťovny
Atribut Uplatnit minimální vyměřovací základ nastavte na prázdný

Sociální pojištění:
Sociální pojištění nastavte na hodnotu "Počítat" a zvolte "Plné pojištění".

Pokud při výpočtu mzdy pracovního poměru dohoda o provedení práce je překročena hranice 10 000 je automaticky proveden výpočet odvodů SP a ZP. Pokud existují další výpočty pracovních poměrů DPP zaměstnance (posuzuje se dle rodného čísla zaměstnance) musí se tyto výpočty nechat přepočítat pomocí akce místní nabídky Přepočet mezd, chybné. Pokud přepočet neprovedete, bude u těchto výpočtů nastaven chybový stav "DPP-hranice".

Po měsíční uzávěrce se ke každé dohodě o provedení práce generuje Roční evidenční list důchodového pojištění, který je vyplněn dle metodiky pro zaměstnání malého rozsahu.

V přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ je funkcionalita rozšířena o pořízení přihlášek a odhlášek pro druh pracovního poměru dohoda o provedení práce.

V přehledu Hlášení změn ZP je funkcionalita rozšířena o pořízení hlášení na ZP pro druh pracovního poměru dohoda o provedení práce.

V případě starších instalací je nutné upravit v přehledu Mzdové složky mzdovou složku, která je používána pro výpočet DPP, standardně je to složka 700. Na záložce Započitatelnost do základen je potřeba zaškrtnout atributy:

 • Základ soc. pojištění
 • Základ zdr. pojištění
 • Hod. do průměru na dov.
 • Kč do průměru pro dávky NP.
 • Kč do průměru na dov. - atribut nastavit na ANO


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Nové důvody ukončení PP

Přehled Důvody ukončení PP byl rozšířen o §52 písm. h) ZP od 1.1.2012 - zvlášť hrubé porušení režimu práce neschopného. Pro doplnění položky Důvody ukončení PP je nutné spustit v místní nabídce přehledu akci Generuj.


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Částka životního minima a nezabavitelné částky pro výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo k těmto změnám:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 8 762 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo k těmto změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 5 841,33 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1460,33 Kč


Novinka ZMĚNA - číselník Zaměstnanci

Číselník Zaměstnanci prošel změnou do tzv. nového vzhledu. Podrobnější informace najdete v příručce na webu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Formulář_zaměstnance_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Editor v přehled Oznámení na OSSZ/PSSZ byl přetvořen do tzv. nového vzhledu. Více se dozvíte v příručce na webu.

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Oznámení_na_OSSZ/PSSZ_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Formulář potvrzení pro úřad práce. Výpovědní důvod paragraf 52 f) zakřížkovával důvod ukončení pracovní poměru zdravotní důvody, bylo opraveno na neplnění povinností.

Upraveno


Novinka Editor doplňujících údajů v sekci Pracoviště byl rozšířen o atribut Kód území. Atribut je navázán na přehled Pomocné texty.

Atribut slouží pro vyplnění Kódu obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 245/2010 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Je nutné vytvořit si v pomocných textech číselník všech územních jednotek, ve kterých zaměstnanci výkonávají práci dle pracovní smlouvy. Je nutné vyplnit tyto atributy:
Skupina - je třeba nastavit na hodnotu Kód území
Kód - Kód územní jednotky (např. 564869 pro obec Březí)
Popis - Název územní jednotky

Atribut Kód uzemí je důležitý pro sestavení Přílohy č.1, Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Upozornění: Je nutné mít atribut vyplněný nejpozději ve mzdovém období prosinec 2011 a to u každého zaměstnance, aby se správně sestavil tiskový formulář Přílohy č.1, Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011.

Více informací o čísleníku základních územních jednotek najdete na této adrese: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/zakladni_uzemni_jednotka

Vlastní číselník je ke stažení na této adrese:

http://www.isvz.cz/isvz/default.aspx?mainwindow=4


Novinka ZMĚNA - Kontaktní adresa

Evidence kontaktní adresy zaměstnance je přesunutá z Doplňujících údajů na kartu zaměstnance na záložku Základní údaje sekce [3] Bydliště, adresa na záložku Kontaktní adresa. Veškeré tiskové zdroje formulářů jsou přesunuty na toto umístění.


Novinka V případě kdy číselná řada osobních čísel/aliasů začíná na číslici 0 (např. 0 nebo 01 atd.) docházelo v případě zvolení řady vždy k chybnému upozornění, že číslená řada je obsazena.

Upraveno


Oprava V případě ukončení pracovního poměru v prosinci 2011 docházelo při tisku formuláře Potvrzení pro úřad práce k chybové hlášce:

xELDP_Zaklady_pojisteni The conversion of nvarchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka Ročné konštanty pre rok 2011

Akcia Aktualizácia konštánt pre RZ 2011 (cesta: Mzdové obdobie) bola doplnená o nové hodnoty pre výpočet Ročného zúčtovania dane 2011. Po spustení aktualizácie si tieto hodnoty môžete skontrolovať v číselníku Dane (cesta: Konštanty a číselníky/Dane/záložka Zúčtovanie dane/podzáložka Zam.prémia) v mzdovom období 12/2011:

6xMM = 1902,00
12xMM = 3804,00
ZD 12xMM = 3294,36
Čas.test = 6

Poznámka:
Akcia Aktualizácia konštánt RZ sa dá spustiť len nad decembrom a slúži na aktualizáciu mzdových konštánt, určených pre výpočet ročných zúčtovaní, nad uzavretým rokom, kedy už nie je možné spustiť akciu Aktualizácia mzdových konštánt.


Novinka NOVÝ - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným poistihnutím za rok 2011

Zmena od 1.1. 2011:

Ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania DPH (uvedené sa vylučuje pri chránenom pracovisku). Vypočítaná výška sa zaokrúhľuje matematicky.

Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:
sys.číslo: -403284 - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 2011

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - užívateľ zadá celkovú sumu dobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - užívateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - užívateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - užívateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka

Novinka ZMENA - číselník Zamestnanci

Číselník Zamestnanci prešiel zmenou do tzv. nového vzhľadu. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Formul%C3%A1r_zamestnanca_-_Mzdy_(SK)


Novinka ZMENA - Registračný list zamestnávateľa (RLZ) pre Sociálnu poisťovňu

Zamestnávateľ pre účely Sociálnej poisťovni musí byť zaregistrovaný buď s indentifikátorom IČO alebo DIČ alebo RČ.

UPOZORNENIE: Z toho dôvodu odteraz musí byť jeden z RLZ nastavený ako "prednastavený" a údaje z takto nastaveného RLZ sa budú brať do exportu a tlače:

 • RLZ
 • RLFO
 • MVPP a VPP

Zmeny, ktoré nastali:

1. RLZ (cesta: Registračné listy FO/Registračný list zamestnávateľa)

- zamestnávateľ, ktorý nemá pridelené IČO musí mať v prednastavenom RLZ položku IČO prázdnu, ale zároveň musí mať vyplnené DIČ alebo ak sa jedná o fyzickú osobu, tak musí mať vyplnené Identifikačné údaje FO, pričom táto FO musí mať vyplnené RČ

- zamestnávateľ, ktorý nemá pridelené IČO ani DIČ musí mať v prednastavenom RLZ tieto položky prázdne, ale ak sa jedná sa o fyzickú osobu, tak musí mať vyplnené Identifikačné údaje FO, pričom táto FO musí mať vyplnené RČ

- priamo v editore RLZ pomocou akcie Počiatočné hodnoty sa odteraz naplnia len údaje do sekcie [1] Organizácia údajmi z vlatnej firmy (z číselníka Organizácia z organizácie č. 0), ktoré užívateľ môže zeditovať

- ak bude v prednastavenom RLZ v sekcii [2] Kontaktné údaje vyplnená aspoň jedna z nasledovných položiek: Ulica, Orientačné číslo, Súpisné číslo, Mesto, PSČ, Štát

budú sa do výstupov do položky korešpondečná adresa zamestnávateľa brať tieto hodnoty.

2. MVPP a VPP (cesta: Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní)

- na základe identifikácie zamestnávateľa v RLZ sa odteraz bude v dialógovom okne akcie eSociálna poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP) a Výkaz (VPP) zobrazovať naplnená položka IČO alebo DIČ alebo RČ a jej príslušná hodnota z prednastaveného RLZ

- pri exporte elektronického MVPP a VPP sa bude tvoriť pre identifikáciu zamestnávateľa príslušný element (ico alebo dic alebo rc)

- pri tlači MVPP a VPP sa označí a vyplní príslušná položka (IČO, DIČ, RČ)

- ak nebude existovať žiadne RLZ alebo žiadne RLZ nebude prednastavené, údaje o zamestnávateľovi sa budú ťahať z vlastnej organizácie

3. RLFO (cesta: Registračné listy FO)

- na základe prednastaveného RLZ sa pri exporte eRLFO bude tvoriť príslušnú element (ico alebo dic)

- pri tlači RLFO sa označí a vyplní príslušná položka (ico alebo dic)

- ak nebude existovať žiadne RLZ, údaje o zamestnávateľovi sa budú ťahať z vlastnej organizácie

- ak bude existovať viac RLZ a ani jedno nebude prednastavené, údaje o zamestnávateľovi sa budú ťahať z toho, ktorý bol zaevidovaný ako posledný

Použité skratky:

 • RLZ - Registračný list zamestnávateľa
 • FO - fyzická osoba
 • IČO - identifikačné číslo organizácie
 • DIČ - daňové indentifikačné číslo organizácie
 • RČ - rodné číslo
 • RLFO - registračný list fyzickej osoby
 • eRLFO - elektronický registračný list fyzickej osoby
 • MVPP - mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • VPP - výkaz poistného a príspevkov


Novinka Úprava nápočtu ELDP

Bol upravený nápočet ELDP v položke VZ v prípade, kedy dochádza k výpočtu VZ patriaceho do obdobia prerušenia riadku ELDP z dôvodu prerušenia poistenia odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov PN (resp. nad 364 dní PN). Tzn. že doteraz vymeriavací základ patriaci do obdobia, ktoré je prerušením nad 364 dní PN sa do ELDP nenapočítal.

Ak máte takýto prípad, mesačná uzávierka Vám takýto neuzavretý ELDP prepočíta, ak potrebujete tento nápočet vykonať skôr ako mesačnú uzávierku, spustite nad označenými ELDP akciu Nápočet do vybraných RELDP.

Použité skratky:

 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • PN - pracovná neschopnosť
 • RELDP - ročný ELDP
 • VZ - vymeriavací základ


Novinka ZMENA - Mesačné výkazy pre ZP - IČO

Opätovne došlo k zmene mesačného vykazovania zdravotného poistenia v zmysle Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 3/5/2008 s účinnosťou od 1. 12. 2011.

Položka IČO
Pôvodné znenie platné do 30. 11. 2011:
10 miestne číslo, v prípade, že IČO má menej znakov ako 10, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) dvomi nulami.

Nové znenie platné od 1. 12. 2011:
8-10 miestne číslo, v prípade, že IČO má menej znakov ako 8 znakov, dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo 8 znakov.

Zásadné zmeny, ktoré nastali v systemé Helios Orange:

Na základe tohto usmernenia sme upravili v dialogovom okne pre generovanie elektronického mesačného výkazu (eKomunikácia so zdravotnou poisťovňou) úpravu položky IČO tak, že ak má IČO vlastnej firmy menej ako 8 znakov, tak sa zľava dopĺní nulami (napr. 00123456). Táto úprava platí pre celý rok 2011 pre všetky zdravotné poisťovne.

Poznámka:
Užívateľ vie priamo v dialogovom okne pred generovaním okrem iných položiek aj položku IČO editovať.


Novinka Úprava - Prehľad nárokov na ND

(cesta: Výpočet mzdy/akcia Prehľad nárok na ND).
Položka Posl. deň nezobrazovala správny dátum v prípade, že sa jednalo o pracovný úraz.

Upravené


Novinka ZMENA - Kontaktná adresa

Celá evidencia kontaknej adresy zamestnanca je presunutá z Doplňujúcich údajov na kartu zamestnanca na záložku Základné údaje sekcia [3] Bydlisko, adresa na záložku Kontaktná adresa.


Novinka V prípade keď číselný rad osobných čísiel/aliasov začína na číslicu 0 (napr. 0 alebo 01 atď.) dochádzalo v prípade zvolenia tohto radu vždy k chybnému upozorneniu, že číselný rad je obsadený.

Upravené


Obecné

Novinka Nový plugin Vlastní názvy skupin v editorech

V databázových editorech s novým designem je nová akce Názvy skupin. Zde je možno vytvořit a vybrat definici pro uživatelské přejmenování skupin. Akce Původní názvy přejmenování zase vypne. V definici je třeba nejprve zvolit skupinu. Následně pak je možno zvolit sloupce, jejichž hodnota se bude v názvu skupiny zobrazovat. Hodnoty jednotlivých sloupců v názvu skupiny jsou automaticky oddělovány čárkou. Pokud chcete jiný oddělovač nebo vložit nějaký text mezi dva různé sloupce, použijte tlačítko TXT a následně můžete v pravé části napsat vlastní text. Ve sloupci Šířka je možno zadat maximální počet znaků hodnoty daného sloupce. Lze tak např. omezit název organizace na maximálně 30 znaků. Aby se přejmenování uplatnilo automaticky, je možno definici přiřadit, že je globální, popř. ji napojit na uživatele či roli. Na pravou myš je akce Přiřazení uživatelů a rolí. Priorita vyhodnocení: uživatel, role, globální. Pokud uživatel jednomu z přiřazení vyhoví, je mu dané přejmenování zapnuto automaticky. Pokud vyhoví více definic podle typu přiřazení (pokud je např. uživatel přiřazen k více definicím), vezme se náhodně první z nich (podle toho, jak to vrátí SQL Server).

Celá funkcionalita se zapíná pomocí pluginu "Vlastní názvy skupin v editorech" (kategorie "Systém").


Novinka Přidáno právo na zobrazení SQL příkazu - právo lze nastavit v definici práv u browsu Globální konfigurace (BID 95) a právo se jmenuje SQL příkaz.


Novinka Do F4 - Nastav byla pro sloupce typu celé číslo doplněna možnost zadat filtraci za Aktuální měsíc a Aktuální rok.


Novinka Při tisku formulářem jednotlivě v případě vícero označených záznamů a následném stisku tlačítka Dokumenty v náhledu tisku se po potvrzení formuláře pro uložení dokumentu objevoval dotaz "Chcete dokument připojit ke všem označeným záznamům?".

Chování bylo upraveno tak, že v případě tisku formulářem jednotlivě a již dotaz nezobrazuje a dokument je připojen pouze k odpovídajícímu záznamu.


Novinka V definici profilu pro export tisku do typu "PDF (RB)" byla doplněna možnost zvolit způsob kódování písma: ANSI a UNICODE. V případě volby UNICODE je vhodné nastavit "Vložená písma" na hodnotu "Podmnožina", jelikož v ostatních případech ("Žádná" a "Všechna") se do souboru vždy vloží i použité písmo a soubor je tak zbytečně veliký.


Novinka Parametry externích akcí byly obohaceny o typ Konverze. Je možno nastavit 2 typy konverze:
 • Překlad hodnot
 • Prostý seznam.

V případě překladu hodnot se jako hodnota parametru bere text před znakem "=". Pro výběr hodnot se pak zobrazuje text za znakem "=". Je možno použít i hodnotu NULL.

Příklad (nedávejte před znak "=" mezery!!):
NULL=(není)
1=jednička
2=dvojka
3=trojka

V případě prostého seznamu se texty berou tak jak jsou (nehledá se znak "="). Hodnotu NULL nelze použít.
Příklad:
jednička
dvojka
trojka

Implicitní hodnotou je první řádek seznamu.

Pro zadání definice konverze je možno použít Texty v cizích jazycích, případně je možno hodnoty vrátit pomocí SQL dotazu. Pokud použijete SQL dotaz s klauzulí UNION, pak pořadí zadané v SQL dotazu nemusí odpovídat pořadí v editačním prvku. UNION totiž provede vlastní setřídění. Pokud chcete dodržet pořadí, pak musíte SQL dotaz napsat tímto nebo podobným způsobem:

SELECT X FROM
(SELECT N'NULL=(není)' AS X, 1 AS Poradi
UNION
SELECT N'1=jednička', 2
UNION
SELECT N'2=dvojka', 3) T
ORDER BY Poradi


Novinka Do tabulky parametrů externích akcí byl doplněn nový sloupec "SkriptDefault" - veřejný název "SQL Skript". Tento sloupec je určen pro SQL skript definující přednastavenou hodnotu pro parametry typ "Helios číselník" a "Definovaný přehled". Ostatní typy parametrů mají z historických důvodů i nadále SQL skript pro předvyplnění uložen ve sloupci Podmínka.


Novinka V případě externí akce typu Program se hodnota parametru typ Soubor předá uzavřená do uvozovek. Tedy např. takto:

program.exe "c:\Program Files\"


Novinka Při zobrazení Grafů a Kontingenčních tabulek v Dataskopu bylo doplněno automatické vypnutí omezeného načítání dat.


Novinka Pokud akce spuštěná v Automatu skončí SQL chybou, zobrazí se dotaz s možnostmi Opakovat, Přeskočit nebo Přerušit (nově byla přidána možnost Opakovat).


Novinka V přehledu speciálních pluginů je nový sloupec, který zobrazuje verzi pluginu ve tvaru s tečkami - např. 2.0.2011.0909.


Novinka Do přehledu Master x Detail byl doplněn nový sloupec Skupina.


Novinka V číselníku organizací byly přeskupeny akce Obchodní rejstřík na internetu F7 + ČR - Insolvenční rejstřík na internetu Ctrl+F7 pod společné submenu: Rejstříky


Novinka Hromadná změna skupiny nástrojů přizpůsobení byla doplněna o chybějící přehledy (Dataskop, Ikony, Master x Detail a Texty v cizích jazycích).


Novinka Z přehledu skupin nástrojů přizpůsobení lze pomocí akce v menu zobrazit přehledy v dané skupině.


Novinka Do uživatelské konfigurace byla doplněna možnost zadat řádkový parametr pro Přímý kanál.


Novinka Do přehledu tiskových formulářů byl doplněn sloupec Skupina (+ možnost přenosu z přehledu skupin nástrojů přizpůsobení).


Novinka Jestliže uživatel změnil systémem přednabídnuté číslo organizace, šlo zadat nové DIČ, ale nepodařilo se ho přiřadit k dané organizaci bez toho, že by uživatel editor organizace napřed uložil a zpětně otevřel do editace. Objevila se hláška

Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit!

Upraveno tak, že Akce Nová v číselníku DIČ je uvolněna jen v případě, že v číselníku organizací existuje záznam s daným číslem organizace.


Novinka Každému parametru externí akce je možno zadat název záložky a pořadí na této záložce. Pokud je u některého parametru zadaná záložka, budou parametry bez zadané záložky umístěny na první záložku nazvanou Parametry. Pro zadání názvu záložky je možno použít i Texty v jiných jazycích.

Umístění na záložky a pořadí v rámci záložek nemá žádný vliv na číslování parametrů. Parametr číslo 1 tak může být klidně až jako poslední.

Editor parametrů byl upraven tak, aby si pamatoval svoji velikost při jeho opuštění.


Novinka Do definice externí akce typu návazný přehled byla doplněna možnost zadání sestavy, která se má při zobrazení zobrazit. Stejně tak byla tato možnost doplněna i pro definici parametrů typu Helios číselník a Definovaný přehled.

Export/Import byly upraveny tak, že současně s externí akcí se exportují a importují i navázané sestavy.

Export do HQL exportuje odkaz na sestavy pomocí jejich GUID. Před spuštěním HQL skriptu musí být odpovídající sestavy již naimportovány.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 14.01.


Novinka Zapojena nová verze ZipForge - verze 5.10.


Novinka Opraveno nedotahování hodnot specifikátorů CurrentUserFullName, CurrentUserLoginName, CurrentUserEMail, CurrentUserPhoneNumber (údaje aktuálně přihlášeného uživatele) při akci Hromadně pro e-mail.


Oprava Opraveno volání dialogu pro uložení souboru (např. dialog před uložením do XLS). V některých případech mohlo dojít k ukončení Heliosu.


Oprava Při opuštění formuláře Nastavení v zobrazení kontingenční tabulky mohlo dojít k chybnému nastavení hodnoty Orientace papíru. Díky tomu potom nešlo uložit definici uložit.

Opraveno.


Oprava Ve verzi 2.0.2011.1105 se při použití opisu netiskla podmínka použitého filtru do hlavičky, i když je nastaven tisk filtru.

Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Množstevní inventuru lze nově provádět i podle umístění zboží.
 • Nastavení dle VČ a dle umístění je zadáno na hlavičce inventury nezávisle. Lze tedy provést inventuru za celou skadovou kartu, nebo jen dle VČ, nebo jen dle umístění, nebo dle VČ i dle umístění.
 • Pokud je inventura vytvářena dle VČ i dle umístění, vygenerují se následným procesem generování inventurních položek inventurní řádky v detailním rozpadu pro všechny kombinace VČ i umístění. Ke každému takovémuto inventurnímu řádku se pak zadávají zjištěné inventurní stavy samostatně.
 • Navíc došlo k zásadní změně funkcionality - rozdílové inventurní doklady jsou vytvářeny jen na takové zjištěné inventurní rozdíly, které se týkají stavu skladu - tedy celkového množství skladem za celou skladovou kartu, bez ohledu na VČ a umístění. Naopak zjištěné množstevní rozdíly ve stavu VČ či ve stavech na jednotlivých umístěních nejsou řešeny realizací inventurních dokladů, ale novým a samostatným procesem - inventurním vyrovnáním VČ a umístění. Tento proces vyrovnání stavů VČ a umístění se spouští nad přehledem hlaviček inventur poté, co se nejprve řádně vygenerují a zrealizují inventurní rozdílové doklady.
 • Na hlavičce inventury lze nastavit, jak má reagovat proces generování inventurních položek na nulová množství. Jsou zde tři nezávislá nastavení - generovat inventurní položky pro a) stav skladu b) stav VČ c) stav na umístění buď jakýkoliv, nebo různý od nuly. Inventurní položky se tedy nemusí vygenerovat všechny například pro VČ, či umístění, kde se žádné množství nenalézá. Je-li však fyzickým dohledáním na skladě zjištěno, že inventurní množství je na rozdíl od evidenčního množství nenulové, lze tuto situaci elegantně řešit editorem položky inventury. Změní-li se zde VČ, umístění, nebo obojí a zadá se zjištěné inventurní množství, dojde automaticky k dogenerování příslušné inventurní položky. Naopak původní položka, nad kterou byl editor spuštěn, zůstane nedotčena a její inventurní množství lze editací zadat v následujícím kroku.

Celý proces zpracování množstevní inventury lze tedy stručně popsat takto:

 • tvorba hlavičky inventury a nastavení parametrů inventury
 • generování položek inventury a tisk podkladů
 • fyzické zjištění inventurních stavů skladem
 • zápis zjištěných hodnot na položky inventury
 • kontrola a uzavření inventury
 • generování inventurních dokladů
 • realizace inventurních dokladů
 • inventurní vyrovnání VČ a umístění
 • závěrečná kontrola a případné korekce samostatnou dílčí inventurou

Poslední jmenovaný krok bývá nezbytný v případě, kdy se provádí inventura na skladě, který není po celou dobu inventury uzavřen - tedy probíhají-li zde realizace skladových dokladů stejného zboží, které je předmětem inventury.


Novinka Nad přehledem stav skladu je možno zobrazit umístění pro označené skladové karty. V tomto přehledu umístění je pak možné nastavit příznak přednastaveno. Akce však fungovala dosud jen pro aktuální záznam, nyní je zde možnost nastavit a zrušit příznak přednastaveno pro označené záznamy umístění.


Novinka V přehledu stav skladu lze označit více skladových karet a následně zvolit přehled umístění označeného zboží, který obsahuje všechny regálové karty označeného zboží. Tlačítkem Nový lze zobrazit číselník umístění a pomocí funkce přenos založit chybějící regálovou kartu. Doposud se však takto založily pouze regálové karty pro jediné zboží, které bylo v původním přehledu stav skladu aktuální a nikoli všechny chybějící regálové karty pro označené skladové karty.

Funkcionalita rozšířena o možnost založit chybějící regálové karty pro označené skladové karty a zvolená umístění, doplněn kontrolní dotaz.


Novinka V Nastav dokladů oběhu zboží byly vytvořeny skupiny sloupců pro některé typy dokladů:
 • Faktury a dobropisy
 • Výdejky
 • Vydané objednávky
 • Expediční příkazy
 • Rezervace
 • Nabídkové sestavy

Do těchto skupin byly přesunuty sloupce mající smysl pouze pro daný typ dokladů.
Zároveň byly do těchto skupin doplněny počítané sloupce s odkazem na existující sloupce s názvem upraveným podle daného typu dokladu.


Novinka Většina EDI zpráv má v popisu rekapitulace DPH (řádek SUM) povinnost uvádět hodnotu sazeb DPH (snížené a základní) vždy, a to i když na dokladu oběhu zboží není žádná položka s některou z těchto sazeb DPH.

Pokud je v přehledu sazeb DPH (Pomocné číselníky, DPH) právě po jedné sazbě (snížené a základní) platné a neblokované pro dané období, dohledá se sazba korektně v přehledu sazeb DPH.
Pokud je ale nutné, aby přehled DPH obsahoval více platných a neblokovaných sazeb DPH snížených či základních, lze nově provést přiřazení "správných" sazeb DPH k definici zprávy pomocí vícenásobného vztahu. Vícenásobný vztah není součástí distribuce, je k dispozici na vyžádání u dodavatele systému.


Novinka Dodatečné související náklady

Nelze smazat řadu dokladů DSN, pokud jsou v ní vystaveny doklady.


Oprava Při zadávání vztahů měrných jednotek pro konkrétní kartu se mohlo na druhé záložce "Ostatní MJ" stát, že při zakládání nového vztahu došlo k chybě a nový vztah MJ nešel uložit.

Opraveno.

Personalistika (CZ)

Novinka NOVINKA v generování plánu školení

Přímo nad Účastníky konkrétního školení vznikla nová akce Generuj plán školení, lékařské prohlídky (cesta: Personalistika/editor Školení, lékařské prohlídky/záložka Účastníci).

Touto akcí se dá dogenerovat plán školení a lékařských prohlídek za označené účastníky. Toto generování vytváří plán školení a lékařských prohlídek bez ohledu nato, zda označený účastník má ukončený pracovní poměr nebo je mimo ES.


Novinka ZMĚNA - Uchazeči o zaměstnání

Karta uchazeče o zaměstnání prošla rozšířením a změnou do tzv. nového vzhledu. Podrobnější informace najdete v příručce na webu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Uchazeči_o_zaměstnání_-_Personalistika


Novinka ZMĚNA - Výběrové řízení

Editor Výběrového řízení byl převeden do tzv. nového vzhledu. Podrobnější informace najdete v příručce na webu


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA v generovaní plánu školení

Priamo nad Účastníkmi konkrétneho školenia vznikla nová akcia Generuj plán školenia, lekárskej prehliadky (cesta: Personalistika/editor Školenia, lekárske prehliadky/záložka Účastníci).

Touto akciou sa dá dogenerovať plán školenia a lekárskych prehliado za označených účastníkov. Toto generovanie vytvára plán školenia a lekárskych prehliadok bezohľadu nato, či označený účastník má ukočený pracovný pomer alebo je mimo ES.


Novinka ZMENA - Uchádzač o zamestnanie

Karta Uchádzača o zamestnania prešla rozšírením a zmenou do tzv. nového vzhľadu. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Uch%C3%A1dza%C4%8Di_o_zamestnanie_-_Personalistika


Novinka ZMENA - Výberové konanie

Editor Výberového konania prešiel zmenou do tzv. nového vzhľadu. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/V%C3%BDberov%C3%A9_konanie_-_Personalistika


Pokladna

Oprava Po založení nové pokladny mohlo při pořizování prvního pokladního dokladu dojít k výpisu chyby "Nepodařilo se najít číslo dokladu", protože řada číslování pokladních dokladů byla nastavena na hodnotu nula. Chyba byla odstraněna.


Pokladní prodej

Novinka Do přehledu účtenek byla doplněna 2 nová práva: právo na Vratky a právo na Dotace a odvod.

Právo na Vratky zahrnuje právo na akce Vratka, Finanční vratka a Storno prodejky. Právo na Dotace a odvod zahrnuje právo na akci Dotace a akci Odvod.
Zároveň se na všechny vyjmenované akce i nadále uplatňuje právo na nový záznam.


Projekty

Novinka Z důvodu zajištění podpory překladů do cizích jazyků došlo ke změně definice masky pro zobrazení v kapacitním plánu projektů.

Původní maska bude smazána!!!

Pokud uživatelé používali masky pro zobrazení, budou si ji muset nadefinovat znovu v rámci nové funkce.


Řízení peněžních toků

Oprava Modul Řízení peněžních toků.

V přehledu Peněžní toky doklady, akce Aktualizace pro peněžní toky - celková. Po aktualizaci byly v přehledu nesprávnmé datumy Datum úhrady - předběžná analýza a Datum úhrady - individuální analýza. Opraveno.


Splátkování a leasing

Novinka 1. Při generování opakovaných plateb, když se zadá do "hlavičky pohybu" poznámka, je nově zajištěno její kopírování.

2. Je možnost zadat množství a MJ a jednotkovou cenu u detailu pohybu na nějž je navázána skladová karta. Jednotková cena nemá žádné vazby na ceníky nebo historii.
3. Funkcionalita externí akce je doplněna i pro případ opakovaných plateb. Tím se dá zajistit např. automatické generování textu podle požadavků zákazníka.
4. Povinné dva parametry procedury @IdLeaPredmet a @IdLeaSkupina, i když se v proceduře oba nepoužíjí.


Oprava Opravena chyba, kdy při nastavení časového rozlišení:

počet rozpouštěných období 1, periodicita rok, od konkrétního data: Poslední den roku, alikvotně po dnech, po výběru účetního řádku se zobrazí chybová hláška:
Položka hodnota pohybu musí být zadána.


Účetní standardy

Novinka K akcím Kopie dokladu a Hromadná kopie dokladu je přidáno zaškrtávátko storno. Když bude zaškrtnuto, provede se kopie a navíc se změní znaménko +/- u částek v HM, CM a BM.


Účetnictví

Novinka Do číselníku sazeb DPH je vygenerována (pokud neexistuje) nová snížená sazba DPH 14%. Pro období starší než rok 2012 je blokována a zakázána.


Novinka Z přehledu saldokontních skupin nebo z přehledu stavu saldokonta lze zobrazit přehled saldokonta po účtech - akce Saldo za účty. Z přehledu stavu saldokonta lze tato akce spustit pro označené saldokontní složky.

V přehledu "Saldo za účty" jsou saldokontní složky rozpadlé navíc za jednotlivé účty.
Je možné zobrazit přehled účetních řádků, které tvoří danou složku.
Z přehledu stavu saldokonta nebo z přehledu "Saldo za účty" lze nadále zobrazit pomocí akce "Kontrola na stav účtu" kontrolní přehled "Saldo za účty seskupeně". Tento přehled obsahuje kontrolní sumy ze saldokonta a z účetního deníku za jednotlivé účty.


Novinka Při zadávání řádku kontace uvolnění zádržného - datum brát z: zádržného/uvolnění zádržného, je doplněna možnost datum přebírat z dokladu (faktury).


Novinka Na řádku kontace "Záloha - částka celkem" pro účtování faktur je nově možno zadat druh data úhrada jako "Datum úhrady (párování splatno)". Při tomto nastavení systém datum párování nedohledává v saldokontu (tam ještě daná sal. složka nemusí existovat), ale datum párování se nastaví jako datum splatno.


Novinka Zrychlení aktualizace výkazu souhrnného hlášení.


Novinka Opraveno nastavení účtu 343 pro řádek 61 - Vrácení daně (§84). Aby se hodnota vrácené daně zobrazila v přiznání v řádku 61 plusem, musel být nastaven účet 343 jako "vstup", Nicméně z tiskopisu DPH je zřejmé, že tento řádek je typu "výstup" - viz součtový řádek 62.

Upraveno.
Přechod na novou verzi zajistí změnu nastavení účtů navázaných na řádek 61 výkazu DPH CZ vzor 17 na směr plnění "výstup" a příslušný přepočet DPH na účetních řádcích.


Oprava Portál EPO - podání DPH, Souhrnného hlášení.

Ve verzi 2011.1029 došlo při podání k chybě. Při zpracování požadavku byla zaznamenána chyba: javax.servlet.ServletException: Nepovolený parametr filename
Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Finanční analýza

V Členu ukazatele SELECT je nově možno používat (obdobně jako ve výkazech) i proměnné:

 • :IdUkazatel
 • :IdClen
 • :IdObdobiZobrazeni
 • :IdSestava


Novinka Při použití předpisu pro rozpouštění režií na sestavě finanční analýzy, vč.režií byla doplněna funkcionalita o zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnance.


Oprava Byla opravena akce kopírovat plán ze zakázek v přehledu Plánování, kdy pokud byl na zakázce v plánu vzorec nebo 0, akce neprošla.


Výroba

Novinka Z důvodu zajištění podpory překladů do cizích jazyků došlo ke změně definice masky pro zobrazení.

Jedná se například o následující přehledy:

 • stromové přehledy (např. kusovník, konstrukce a technologie)
 • maska úkolů v kapacitním plánu projektů
 • maska úkolů v kapacitním plánu ve výrobě apod.

Původní maska bude smazána!!!

Pokud uživatelé používali masky pro zobrazení, budou si ji muset nadefinovat znovu v rámci nové funkce.


Novinka Při vytváření tabulek se vkládají prvotní záznamy.

Jejich zakládání nově rozlišuje tři jazykové mutace:

 • česká
 • slovenská
 • ostatní (anglická)


Novinka Byla provedena revize všech textových hlášek - na některých textech chyběla podpora překladu do cizích jazyků.


Novinka Na důležité přehledy ve výrobě byla doplněna "bublinková" nápověda.


Novinka V technické příparavě výroby je možné v číselníku ostatních přímých nákladů nastavit příznak: Automatické generování skutečných nákladů.

Výchozí hodnota je nastavena na Ano.
Při zadání výrobního příkazu se tak automaticky vygenerují i ostatní přímé náklady.
V případě, že bude hodnota nastavena na Ne, vygenerují se na výrobních příkazech ostatní přímé náklady pouze v plánovaných hodnotách s nulovým skutečným množstvím a s nulovou skutečnou cenou.

Z tohoto důvodu byl opraven i nápočet plánovaných nákladů OPN nad výrobním příkazem.


Novinka Na položkách došlých objednávek, nabídkových sestav a expedičních příkazů je nová funkce -Specifikace vyráběného dílce.

Pomocí této funkce je možné vytvářet zakázkové modifikace vyráběných dílců a nahlížet do modulů Technická příprava výroby a Řízení výroby.


Novinka Technická příprava výroby

Ve výrobních přehledech na dílcích je nová funkce - Výrobní dokumentace.
Funkce zobrazí výrobní dokumentaci finálního výrobku, včetně dokumentace podřízených polotovarů.


Novinka Technická příprava výroby

V přehledu strukturní a souhrnný kusovník je nová funkce pro označené záznamy: - Výrobní dokumentace.


Novinka Technická příprava výroby

Ve stromovém přehledu kusovníku nad vyráběným dílce byl přidán do masky pro zobrazení atribut - Vyřadit z generování podřízených příkazů


Novinka Řízení výroby

Do přehledu výrobních příkazů přidán atribut Datum předzpracování.


Novinka Řízení výroby

Na výrobních příkazech se nově logují změny následujících atributů:

 • změna stavu výrobního příkazu
 • změny zakázky
 • změna kmenového střediska
 • změna nákladového okruhu


Novinka Řízení výroby

Při zadání výrobního příkazu se do přehledu ostatních přímých nákladů uloží plánované množství OPN. Toto množství nelze z výrobních příkazů editovat. Lze je však zobrazit a využít při porovnávání plánovaného a skutečného množství, případně při porovnávání plánovaných a skutečných OPN.


Novinka Řízení výroby

V jádru výrobních modulů byla vytvořena podpora pro editaci záznamů přehledu Evidence výrobních operací z pluginů a externích řešení.


Novinka Řízení výroby

Přidána podpora sledování kalkulačních skupin materiálů ve funkci Obraty stavů nedokončené výroby (v přehledu výrobních příkazů).


Novinka Řízení výroby

Plánované datum zahájení a plánované datum ukončení výrobního příkazu se nyní eviduje včetně časového údaje HH:MM:SS


Novinka Řízení výroby

V rámci funkce "Specifikace vyráběného dílce" na položkách nabídkových sestav, expedičních příkazů a došlých objednávek je možné spustit výpočet pro porovnání obchodní kalkulace se skutečností z výrobních příkazů.
Plánované náklady se vypočítají z položky dokladu oběhu zboží k datu pořízení.
Skutečné náklady se napočtou z výrobních příkazů pouze v případě, že existuje vazba mezi položkou dokladu oběhu zboží a výrobními příkazy.
Kalkulace se provede včetně rozpadu na jednotlivé materiály kusovníku.


Novinka Rozšířené kapacitní plánování

V přehledu jednotlivých plánů v pokročilém plánování výroby je možné jednotlivé plány filtrovat na řady výrobních příkazů.


Novinka Rozšířené kapacitní plánování

V diagramu úkolů a v dioagramu zdrojů je možnost zobrazení plánovaného ukončení finálního výrobku. Dosud se zobrazoval pouze plánovaný termín ukončení finálního výrobního příkazu. Pokud nyní existuje u řídícího výrobního příkazu vazba na původní došlou objednávku nebo expediční příkaz, zobrazí se plánovaný termín ukončení z objednávky nebo expedičního příkazu.


Oprava Nastavení práv pro zobrazení a editaci externích atributů nefungovalo správně v editorech ve výrobě - opraveno.


Oprava Technická příprava výroby

Ve stromovém přehledu konstrukce a technologie docházelo za určitých podmínek k nesprávnému obarvení položek a to způsobovalo problémy v čitelnosti textů.
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export