Verze 2.0.2011.0701 - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Bylo upraveno automatické přiřazení úhrad pro případ nalezení více stejných bankovních spojení navázaných u různých zaměstnanců (typicky stejný účet u rodinných příslušníků pracujících ve stejné firmě). V tomto případě nyní dojde k přerušení dohledání úhrad.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě, že účtovaný řádek výpisu má na sobě navázán větší počet úhrad (cca více jak 80), došlo k chybě, popř. zacyklení, popř. k zobrazení nesouvisející hlášky v procesním okně.


Oprava Od verze 2.0.2011.0601 docházelo v zahraničních platebních příkazech k tomu, že se po vyplnění účelu platby 1-4 a jeho následném smazání objevila se při ukládání platebního příkazu hláška:

Položka 'Účel platby 1' musí být zadána !

Opraveno


Oprava Formulář Platební příkazy zahraniční nešlo opustit bez zadaní některých údajů.

Opraveno


Celní případy

Novinka ICS Dovoz: Generování dodatečných dokladů ICS Dovoz z NCP

JSD Dovoz: Generování dodatečných JSD Dovoz z Zjed. JSD Dovoz

V procesu generování a slučování dokladů bude brán v úvahu atribut Obchodní operace, pokud bude vybraná příslušná volba v Nastavení parametrů, zál.č.4 převody dokladů. Implicitně bude nezaškrtnuto, tj. současné chování: doklady s rozdílnou ob. operací se budou nadále slučovat.


Novinka Archivace dokumentů: na hlavičku dokladu byl přidán atribut Datum archivace dokumentů + příznak provedení archivace.

Datum se aktualizuje exportem formátu zpráv Archivace dokumentů.


Novinka Přehled, Předchozí doklady:

Nad položkami dokladů ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS byla přidána akce Přehledy/Předchozí doklady.

Návazný přehled bude zobrazen pro označené položky. Pokud není označena žádná, pak budou zobrazeny předchozí doklady aktuální položky s možností posunu záznamu v původním přehledu, tj. přehledu položek.

Při použití akce Sumace hodnot lze tak lépe kontrolovat celkové odpisované hmotnosti.


Novinka Nový druh dokladu: Ukončení před tranzitem.

Jedná se o ukončení vývozu schváleným odesílatelem, před zahájením tranzitu.
Přehled dokladů je pod modulem ECS Výstup, který je určen schválené autoritě při výstupu zboží z EU.

El. komunikace se zahajuje datovou zprávou DN_UVSO CZ047A: Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem. Doklad se přepne do stavu Podáno.
Zpět může přijít odpověď CR_UVSO CZ048A Rozhodnutí o povolení výstupu schválenému odesílateli. Doklad se přepne do stavu Ukončeno.
Pokud přijde zpět datová zpráva CR_UVSO CZ048A s informacemi o nepovolení výstupu, tak se doklad přepne do stavu Nepropuštěno.
Zpět může přijít zpráva CR_UVKO CZ049A: Rozhodnutí o kontrole na CÚ výstupu. Doklad bude ve stavu Kontrola.

Podávací dávka využívá IDSubjektu z modulu NCTS Vydaný, el.podpis a šifrovací certifikát je potřeba nastavit jako podávací dávku DN_POD.
Příjem odpovědí je prostřednictvím standardní definice zpráv Odpovědi NCTS - přehled Doručenky a odpovědi.

Je podporována akce převodu dokladů z ECS Vývoz na doklad Ukončení před tranzitem.
Je podporována akce převodu dokladu Ukončení před tranzitem na NCTS Vydaný.

V případě povolení výstupu zprávou CR_UVSO je doklad aktualizován daty z xml dávky, včetně importu položek.
V podávací dávce se vyplňuje pouze: MRN, umístění zboží, druh dopravy a SPZ při předložení
Hlavní povinný, zástupce, kód zastupování,
Celní úřad výstupu.

Položky se nevyplňují ! Budou importovány z CR_UVSO.


Novinka Změny k 1.7.2011 v číselníku zajištění:
 • 9110 - Souborná jistota povolená v ČR
 • 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU
 • 92ZL - Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny
 • 93CJ - Celní jistota složením hotovosti na účet celního orgánu
 • 9ZD1 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v ČR
 • 9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU
 • 95ZP - Poskytnutí jistoty zřízením zástavního práva podle daňového řádu
 • 9N01 - Nepožadování jistoty podle čl. 51 nebo 88 celního kodexu
 • 9NCK - Nepožadování jistoty podle čl. 189 celního kodexu
 • 9NPH - Nepožadování jistoty při placení v hotovosti
 • 9NJZ - Nepožadování jistoty z jiného důvodu


Novinka NCTS Přijatý - Navržená výše zajištění

NCTS Vydaný - Výše záruky
po manuálním výpočtu bude výsledek automaticky zaokrouhlen na celé číslo vždy nahoru.


Novinka Číselník osvědčení, přidán atribut Ekon. režim.

Lze přednastavit

 • vstup do ekon. režimu
 • výstup z ekon. režimu
 • bez zápisu (do sk. ev.)

Přednastavená hodnota se převezme při automatickém předvyplňování předložených podkladů, licencí a osvědčení.


Novinka Import odpovědí/doručenek s el. podpisem: pokud je xml zpráva podepsána neplatným certifikátem el. podpisu, budou zobrazeny dodatečné informace o podpisovém certifikátu:
 • Sériové číslo
 • Název certifikační autority
 • Datum platnosti


Novinka Do hromadných změn nad položkami ECS přidána možnost hromadně měnit atribut Region.


Novinka Materiálové položky: přidán atribut Popis.

Při generování dodatečných ICS Dovoz z NCP bude přenášen do cílové položky.


Novinka Odesílání informací o změně stavu dokladu

Přidána funkčnost pro posílání tiskových sestav.

V editoru Odesílání informací o změně stavu lze zadat, pro jaký doklad je dané nastavení (NCTS Vydaný, ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCP Dovoz, všechny).
Dále lze nadefinovat 2 tisk. sestavy pro stav Propuštěno a 2 tisk. sestavy pro stav Ukončeno vztahující se k danému druhu dokladu.
Po přijetí příslušné xml zprávy budou případně automaticky vytištěny zadané tisk. sestavy. Pokud budou v nastavení nasměrovány výstupy na disk, např. JPG, PDF,... pak pokud je aktivní volba Zahrnout, bude daná tisková sestava zahrnuta do emailu jako příloha. Pokud bude aktivní volba "Smazat po", pak po odeslání emailu se původní datový soubor tisk.sestavy (JPG, PDF,..) smaže z disku.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS Vydaný:

Předložené podklady, licence a osvědčení: do editoru předložených podkladů u první položky byla přidána volba Platnost pro všechny položky.

Pokud bude volba u daného podkladu aktivní, bude podklad exportován u všech položek. Tzn. není třeba ho uvádět u dalších položek. Pokud bude uveden u jiné položky znovu, duplicity se exportovat nebudou.

Upravena kontrola pravidla QP183
Musí být uvedena alespoň jedna datová skupina "PŘEDLOŽENÉ DOKLADY/OSVĚDČENÍ", ve které element "Druh dokladu" patří do číselníku DRUHLIC (= jedná se o licenci).


Novinka ICS Dovoz

JSD Dovoz

V nastavení parametrů na zál. č. 4-Převody dokladů, v sekci ZJSD->JCD Dovoz zrušena volba pro slučování dokladů dle Země obchodu.


Novinka ECS Vývoz - přejmenování atributu Hodnota zboží na Statistická hodnota.


Novinka ICS Dovoz - povolen nový typ dodatečného prohlášení:

Z - pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu)


Novinka NCTS Vydaný, NCTS Přijatý - při ručním zadání hrubé / čisté hmotnosti budou hodnoty zaokrouhleny na 3 des. místa.

Import ze zpráv CR_VYK, CR_PRO nebude hmotnosti zaokrouhlovat.


Novinka JSD Dovoz, ICS Dovoz:

V Nastavení parametrů lze nastavit, jaké dodatečné prohlášení se má generovat z NCP.

 • Y pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C
 • Z pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu)

Přednastaveno bude Y, tj. současné chování.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz: do předchozích dokladů byl přidán atribut Zaplacené clo.

Plněno automaticky z celního skladu, převodem z celní výdejky.
Bude využíván pro převod do Žádostí o vrácení cla a následného exportu do xml dávky DN_VRAT.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz: upravena kontrola na neplatné kombinace certifikátů, budou hodnoceny pouze podklady/certifikáty ve stavu Ano.


Novinka ICS Dovoz - na zál.č.4 Závěrečné údaje - byla přidána možnost zadat druhé povolení RHÚ: využití pro režim AZS/N 41xx - Dovoz do volného oběhu v rámci AZS v sys. navrac.


Oprava Pokud je zadán kód zajištění a vyskytují se v něm jiné znaky než číslice, mohla se při OK+Kontrola anebo při podání deklarace DN_POD objevit chyba

Conversion failed when converting nvarchar value to data type int.

Opraveno.


Celní sklad

Novinka Nový druh celního výdeje - přidána varianta "FIFO + evid.číslo + lhůta + clo", která doplňuje stávající možnosti:
 • FIFO
 • Uživatelský výběr
 • FIFO + evid.číslo
 • FIFO + evid.číslo + lhůta

Nová metoda rozšiřuje stávající variantu "FIFO + evid.číslo + lhůta" o podmínku výdeje pouze z příjemek, které mají nenulové zaplacené clo.


Novinka Nová funcionalita: Žádosti o vrácení cla.

Do modulu Celní sklad/Celní výdejky byl přidán přehled žádostí o vrácení cla.
Žádosti nelze vytvářet manuálně, pouze automaticky generovat z modulů ECS Vývoz, ICS Dovoz akcí Generování žádostí o vratku cla.

Následně bude vytvořeno tolik hlaviček žádostí, kolik je různých RHÚ povoleních v předchozích dokladech položek označených dokladů.

Jako Deklarant bude předvyplněn Skladovatel z organizační struktury.


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek v režimu 4000 (Dovoz do volného oběhu bez daňového osvobození) se nevyplňuje ekonomická měrná jednotka a ekonomické množství na položkách ICS a nevyplňuje se číslo skladu, kód země a typ skladu v závěrečných údajích.


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - změna zaokrouhlení hrubé hmotnosti:

VŽDY na 3 des. místa (dosud bylo na celé číslo při hmotnosti větší než 1 kg).


Novinka Generování ECS Vývoz z celních příjemek a výdejek - změna zaokrouhlení hrubé hmotnosti VŽDY na 3 des. místa (dosud bylo na celé číslo, při hmotnosti větší než 1 kg).


Novinka Generování NCTS přijatý / vydaný z celních příjemek a výdejek - změna zaokrouhlení hrubé hmotnosti

VŽDY na 3 des. místa (dosud bylo na celé číslo a při hmotnosti menší než 1 kg se uváděl 1kg).


Novinka Při generování ICS + ECS z celních výdejek se do tabulky PCD bude napočítávat Zaplacené clo.


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z více celních příjemek:

Pokud jsou v Dokumentech nad celními příjemkami, z nichž se generuje ICS Dovoz, nějaké celní záznamy (faktury, EURa, CMR...), tak se tyto dokumenty nově zapisují do PDO ke každé položce ICS.
Doposud se zapisovaly pouze k 1.položce ICS.
Při generování z více příjemek můžou být různé kombinace a u každé položky ICS budou jen ty dokumenty příjemek, ze kterých pol. vznikla.
Při generování z jedné celní příjemky zůstává ponecháno současné chování, tj. PDO jsou vygenerovány pouze k 1. položce ICS


Novinka Generování ECS vývoz z celních příjemek a výdejek

Předchozí doklady nově obsahují i identifikaci skladu (číslo povolení + kód země).


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek

Předchozí doklady nově obsahují i identifikaci skladu (číslo povolení + kód země)


Novinka Při generování ICS + ECS z celních výdejek – v režimu xx41 (AZS) - se do tabulky PCD (předchozí celní doklady) bude uvádět Partnumber (reg. číslo)


Novinka Hromadné změny nad položkami pohybových dokladů celního skladu mají nově povoleno zadání hodnot přímo z klávesnice i pro údaje vybírané z číselníků.


Oprava Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - opraveno zaokrouhlování PONx:

případě, kdy je fakturovaná cena vč. dopravy, zaokrouhlují se PONx směrem dolů
jinak se PONx zaokrouhlují nahoru.


Oprava Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - opraven implicitní typ deklarace na IM (pokud není ze vzoru použit jiný).


Colné prípady (SK)

Novinka ICS Dovoz, export dávky JSD XML: předchozí doklad nebude exportován, pokud je režim 4000 - Dovoz do volného oběhu bez daňového osvobození a druh předchozího dokladu je ZZZ - Iné.


Novinka ICS Dovoz, Generování dodatečných ICS Dovoz z NCP:

Ze zdrojových dokladů budou převzaty všechny SPZ při příjezdu a SPZ při přestupu.


Novinka Nebude se přenášet vlastní hmotnost do množství, pokud není vyplněno MJ.


Colný sklad (SK)

Novinka Při generování ICS/ECS z celního skladu se z číselníku Osvědčení přenáší do předložených dokladů a osvědčení (PDO) atribut Ekon. režim.


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - do PDO se negenerují záznamy s kódem 1199.


Novinka Při generování ECS Vývoz z celních příjemek a výdejek se čistá i hrubá hmotnost matematicky zaokrouhlují takto:
 • menší než 1 kg na 3. des. místa
 • větší než 1 kg na celá čísla


Novinka Při generování ICS Dovoz / NCP z celních příjemek a výdejek se čistá i hrubá hmotnost matematicky zaokrouhlují takto:
 • menší než 1 kg na 3. des. místa
 • větší než 1 kg na celá čísla


Novinka Při generování NCTS přijatý / vydaný z celních příjemek a výdejek se čistá i hrubá hmotnost matematicky zaokrouhlují takto:
 • menší než 1 kg na 3. des. místa
 • větší než 1 kg na celá čísla


Novinka Generování ICS Dovoz + NCP z celních příjemek a výdejek - změna u plnění atributu Množství v MJ:
 • pokud není MJ v celním sazebníku pro danou CN definována, tak se Množství v MJ neuvede.
 • pokud je MJ KGN nebo KGM, bude uvedena hmotnost.
 • pro ostatní MJ bude obsahovat sumu množství z kumulovaných položek celních příjemek / výdejek.


Doprava

Novinka Byly provedeny následující úpravy:
 • V deníku konkrétního vozidla neustále svítila ikona, která signalizuje kontrolní body, přestože žádné nenastaly - opraveno
 • Při ruční fakturaci se dotahovala špatná kmenová karta (z jiné skupiny zboží) - opraveno
 • Ve stazce nebylo možné editovat jméno dispečera - odblokováno


Fakturace

Novinka Pro faktury a dobropisy je přidána nová volba nastavení textu do účta - Uživ. sloupec položka TXT, který umožňuje přenést do účetnictví obsah uživatelského sloupce u textové položky dokladu.

V tabulce TabOZTxtPol je potřeba definovat uživatelský sloupec se systémovým názvem _TextDoUctaUziv.


Novinka Po akci „Intrastat a PONx“ nad přehledem dokladů oběhu zboží (faktury, výdejky, atp.) se automaticky neobnovil přehled. Doplněno, údaje přehledu se automaticky obnovují.


Novinka Ve formátu "EDITEL-XML 9/2004(export)" jsou ceny za jednotku rozšířeny na 6 desetinných míst.


Oprava Pokud se na kontaci pro vydanou fakturu zadalo plnění párovacího znaku jako "Číslo zál.dod.faktury", přeneslo se do účetnictví chybně číslo zálohové faktury a nikoliv číslo zálohové dodavatelské faktury.

Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Přidána vazba "Hlavičky dokladu pohybu zboží" mezi Aktivitami a Doklady zboží, které jsou na aktivitu navázané. Využitelné pro master x detail v přehledu aktivit.


Intrastat (CZ)

Novinka Měsíční hlášení, Jednotlivé operace: Na "OK+kontrola" je přidána kontrola na vyplněnost MJ


Majetek

Novinka V Informacích je možné na záložce Protokoly zavedení - Účetní pohyb a Protokoly zavedení - 3.pohyby možno přednastavit Měsíc Po a P. odpis při vyřazení.


Novinka V přehledech Daňové pohyby, Účetní pohyby, 3. pohyby a Pohyby umístění přibyla v Nastav vazba na Typy majetku.


Novinka V přehledu karet majetku přibyla akce pro hromadnou změnu SKP.


Novinka Změnový skript do verze pro měsíční odepisování - doplněny do koeficientů a sazeb počty měsíců pro odepisování fotovoltaických zařízení
 • 240 měsíců pro nový majetek
 • 120 měsíců pro TZ


Novinka Při odpisu fotovoltaického zařízení pořízeného před rokem 2011 přechodná ustanovení k zákonu 348/2010 je řečeno, že zbývající doba odpisování v měsících se stanoví jako rozdíl mezi 240 měsíci a počtem kalendářních měsíců, které uplynuly po měsíci, v němž byl tento hmotný majetek zaevidován, do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010. Přesto je požadavek tento počet měsíců měnit (např. při přerušení odepisování). V typu pohybu §30b Změna způsobu bylo uvolněné editační okno Měsíce odpisu. Přednastaví se hodnota podle přechodných ustanovení, ale uživatel má možnost ji změnit.


Novinka V přehledu Majetek - Informace přibyla možnost zadat na záložce Účetní pohyby (3.pohyby majetku) UP Kontrola doodepsání majetku (3P Kontrola doodepsání majetku). Tato kontrola nabývá tří stavů:
 • Bez kontroly - beze všech kontrol
 • Kontrola posledního odpisu - kontroluje se poslední odpis, pokud ZC není = 0 nebo cílová cena
 • Kontrola posledního pohybu - kontroluje se poslední odpis, pokud ZC není = 0 nebo cílová cena. Navíc se kontroluje, když nejsou vygenerované pohyby odpisů (ovšem u majetku, který se neodepisuje (pozemky, um. díla) bude upozorňovat také)

Po potvrzení kontrol se bude při generování účetních (třetích) pohybů objevovat hláška, pokud nedojde k odepsání do nuly nebo do cílové částky. Přednastavená hodnota je Kontrola posledního odpisu.


Novinka Došlo k rozšíření pipeline pro karty majetku. Návazné doklady z deníku a z dokladů zboží umí zobrazit název organizace, číslo faktury dodavatelské a částku v dokladech zboží.


Oprava Pokud neměl uživatel práva na typ majetku a chtěl zadat nový protokol zavedení nebo kartu majetku, neobjevila se hláška 'Nemáte právo k zobrazení přehledu...'.

Opraveno.


Oprava V distribučním formuláři -400 Karta majetku se špatně zobrazovala organizace.

Opraveno.


Oprava DP Zastavení bylo přístupné i u pohybů, kde by nemělo být přístupné.

Opraveno.


Oprava Při částečném vyřazení a úplné shodě se negenerovaly účetní odpisy dostatečně rovnoměrně.
Opraveno


Manažerské rozhraní

Novinka Do funkcí manažerského rozhraní IQDENIK a IQFAPRH byla doplněna možnost zadat atribut Datum doručení.


Mzdy (CZ)

Novinka V editoru Paušály a srážky v přehledu Paušály a srážky byla doplněna možnost zadání nové změny paušálu přes položku Poslední změna a zároveň změna paušálních částek byla rozšířena o funkcionalitu, která vypočítá i změnu paušálů, který měl nulovou hodnotu.

Příklad:
Zaměstnanci byl vyplácen od 15.5.2011 příspěvek za vedení v částce 2 000 Kč, do data 15.5.2011 příplatek uplatněný nemá.

Řešení:

 • Do přehledu paušály a srážky zadáte mzdovou složku Příplatek za vedení s částkou 0 Kč.
 • Do položky Poslední změna zadáte změnu od 15.5.2011 s částkou 2 000 Kč.

Výpočet:
Ve výpočtu mzdy za 5/2011 systém vypočte příplatek za vedení ve výší 1 000 Kč, což je adekvátní část od 15.5. - 31.5.2011.


Novinka Příloha k žádosti o DNP, rozhodné období.

§ 18 a 19 zák. č. 187/2006 Sb.
U zaměstnance, který byl uznán invalidním, se za vznik pojištění, od kterého stanovíme rozhodné období, považuje den, v němž byla uznána jeho invalidita.

Při stanovení rozhodného období v Příloze k žádosti o DNP je zohledněno datum přiznání invalidního důchodu (1.2. a 3. stupně) z přehledu doplňujících údajů sekce Důchody. V případě, že datum přiznání důchodu spadá do 12 měsíců před vznikem nemoci, pracovního úrazu, OČR, je počátkem rozhodného období pro výpočet DVZ toto datum.


Novinka Konto přesčasů. V případě vyrovnávacího období 12 měsíců a delší se nenapočítávaly hodiny přesčasů do konta přesčasů (možné čerpání přesčasů).

Nedocházelo ani k proplácení přesčasových hodin po uplynutí vyrovnávacího období.

Funkcionalita upravena a lze v Konstantách a číselnících / Konto přesčasů / Perioda zadat delší vyrovnávací období než 12 měsíců.

Upraveno


Novinka V přehledu Roční sestavy byl v tiskových sestavách vytvořen výkaz Nem Úr 1- 02 2011, výkaz je platný pro podání za 1. pololetí 2011 a za rok 2011.Byl přidán řádek 210 řádek 2, Počet pracovně právních pojistných vztahů a upraven výpočet řádku 210 řádek 1, Průměrný počet nemocensky pojištěných osob (souběžné pracovní poměry jsou zohledňovány pouze jednou).

Dále do formuláře byly přidány sekce 212 a 213, údaje pro vyplnění jsou zadávány uživatelsky ve formuláři, který předchází tisku tohoto výkazu.


Oprava Při elektronickém odesílání Přílohy k žádosti o DNP se špatně naplňoval atribut kód důchodu v případě, že zaměstnanci byl přiznán důchod. Byl naplňován názvem důchodu místo příslušných kódů 1,2,3,8,A,B,C.

Upraveno


Oprava Pokud zaměstnanec onemocněl v ochranné lhůtě po ukončení pracovního poměru, docházelo ke špatnému výpočtu kalendářních dnů nemoci a tudíž i k nesprávnému stanovení hranice 21 dnů. Dále se negenerovala příloha k žádosti o DNP.

Opraveno


Oprava V případě importu docházkové mzdové složky se vstupním formulářem Hod. x Dny do předzpracování pomocí definovaných importů se nepřenášely dny kalendářní, pouze dny pracovní. V takovém případě se za neplacené volno negenerovala srážka na ZP 9%, která je na počtu kalendářních dnů závislá.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka V editore Paušálov a zrážok v prehľade Paušály a zrážky bola doplnená možnosť zadania novej zmeny paušálu cez položku Posledná zmena a zároveň zmena paušálnych čiastok bola rozšírená o funkcionalitu, ktorá vypočíta aj zmenu paušálu, ktorého pôvodná hodnota bola nulová.

Príklad:
- zamestnancovi bude mesačne vyplácaný príplatok za vedenie od 15. 5. 2011 v mesačnej čiastke € 100,- dovtedy tento príplatok vyplácaný nemal..

Riešenie:

 • do prehľadu paušály a zrážky zadáte MZ pre príplatok za vedenie s čiastkou € 0,-
 • do položky Posledná zmena zadáte zmenu od 15. 5. 2011 s čiastkou € 100,-

Výpočet:
- vo výpočte mzdy za 5/2011 systém vypočíta príplatok za vedenie vo výške € 50,-, t.j. alikvótna časť od 15. - 31. 5. 2011


Novinka Úprava algoritmu výpočtu DVZ

1. ak trvá nemocenské poistenie > 90 dní a PN vznikla v roku vzniku PP, tak do VZ pre výpočet DVZ započítava aj VZ pre NP z mesiaca vzniku PN - upravené tak, aby sa toto VZ pre NP nezapočítavalo do VZ pre výpočet DVZ

2. ak trvá nemocenské poistenie < 90 dní, tak sa z dní pre výpočet DVZ nevylučujú dni vylúčenej doby a dni prerušení poistenia vrámci RO - upravené tak, aby sa tieto dni pre výpočet DVZ znižovali o vylúčenú dobu a dni prerušenia poistenia

Upravený algoritmus výpočtu sa uplatní prvýkrat v mzdovom období, ktoré je počas updatu systému Helios Orange aktuálne a zároveň nie je vypočítaná ani jedna mzda.

Použité skratky:

 • DVZ - denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • NP - nemocenské poistenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PP - pracovný pomer
 • RO - rozhodné obdobie
 • VZ - vymeriavací základ


Novinka Úpravy - Evidenčný list dôchodkového poistenia

1. Boli vykonané zmeny v editore ELDP, viac informácií k položkám nájdete v príručke na webe:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Eviden%C4%8Dn%C3%A9_listy_d%C3%B4chodkov%C3%A9ho_poistenia_(ELDP)_-_Mzdy_(SK)

2. Zmeny v nápočte ELDP (ručného t.j. nad prehľadom ELDP akcia Nápočet do vybraných RELDP alebo automatického, ktorý sa spúšťa vrámci mesačnej uzávierky):

a./ Z usmernenia SP vyplýva, že ak bol v období medzi skončením pracovnoprávneho vzťahu a vyplatením príjmu zo závislej činnosti po zániku povinného dôchodkového poistenia vyhotovený ELDP za zamestnanca a zaslaný do Sociálnej poisťovne, je potrebné vyhotoviť a zaslať opravný ELDP, do ktorého sa uvedie vymeriavací základ aj s pripočítaním plnenia vyplateného po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Z tohto dôvodu je potrebné nad prehľadom ELDP v takýchto prípadoch, ktoré sa vyskytli pred touto verziou, spustiť akciu Nápočet do vybraných RELDP (nápočet prebehne, len ak ELDP nie je uzavretý). Nápočet pripočíta vymeriavacie základy pre starobné poistenie zamestnanca aj zo spätného rozpočítania sociálneho poistenia. Ak potrebujete ELDP odoslať ako opravný, tak po výbere príslušného tlačového formulára (kl. skratka F8) označte v dialógovom okne riadok znakom "X" , čím označíte, že sa jedná o opravné ELDP.

b./Od 1.1.2011 sa fyzické osoby musia rozhodnúť buď pre poberanie PSD alebo pre poberanie príjmu zo závislej činnosti (teda pre zamestnanie s výnimkou dohôd).

Ak sa rozhodnú pre zamestnanie, je im pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku, ale naďalej im zostáva úľava - neplatia poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti z príjmu, ktorý poberajú zo závislej činnosti, čo má za následok prerušenie riadkov v ELDP.

Zamestnancom, ktorým bolo v roku 2011 prerušené vyplácanie PSD je nutné zadať do prehľadu Dôchodky do druhu dôchodku PSD dátum prerušenia vyplácania. K tomu slúži nová položka "Prerušené od" (táto položka sa zobrazuje len pri druhu dôchodku PSD a je možné ju zadať len ak daný zamestnanec nemá v období prerušenia vyplácania už uzavretý ELDP).

A zároveň z týchto dôvodou došlo k zmene nápočtu ELDP, kedy v kalendárnom roku, v ktorom zamestnanec dosiahol dôchodkový vek alebo mu bolo prerušené vyplácanie PSD sa odteraz uvedie čiastka VZ osobitne do dňa predchádzajúceho dňu dosiahnutia dôchodkového veku, resp. prerušeniu vyplácania PSD a osobitne VZ odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku, resp. prerušenia vyplácania PSD.


Novinka Úprava - spätné rozpočítanie sociálneho poistenia

Ak sa sociálne poistenie spätne rozpočítavalo do kalendárneho mesiaca, ktorý bol CELÝ pokrytý dochádzkovou mzdovou zložkou, ktorá kráti jednotlivé vymeriavacie základy, konkrétne sa jednalo o vylúčenú dobu (napr. pracovná neschopnosť) alebo kombináciu vylúčenej doby a prerušenia poistenia (napr. pracovná neschopnosť a neplatené voľno), tak došlo k rozpočítaniu do všetkých fondov sociálneho poistenia.

Upravené, tak aby aj v tomto prípade bolo rešpektované nastavenie krátenia vymeriavacieho základu.

Príklad:

od 1. 1. - 28. 3. 2011 pracovná neschopnosť
od 29. 3. - 31. 5. 2011 neplatené voľno
odmena vyplatená v mzde za 5/2011

Výpočet:
sociálne poistenie sa rozpočítava do mzdových období 1-3/2011 a tvorí základ len pre úrazové poistenie


Novinka Do prehľadu Mzdový list (cesta: Ročné zostavy/akcia Mzdový list) prubudol stĺpec Zrážka ZP za firmu.

Nad prehľadom Ročné zostavy do tlačového zdroja:

 • xMzList01
 • xMzList02
 • xMzList03
 • xMzList04
 • xMzList05
 • xMzList06
 • xMzList07
 • xMzList08
 • xMzList09
 • xMzList10
 • xMzList11
 • xMzList12
 • xMzListCelkem

Pribudol atribút ZP_firma_srazka.

Tieto nové atribúty vracajú čiastku zo mzdových zložiek definovaných v číselník Mzdové zložky ako MZ pre zrážku ZP.


Novinka Submodul Konto nadčasov

V prípade vyrovnávacieho obdobia 12 mesiacov sa nenapočítavali hodiny nadčasov do konta nadčasov (možné čerpanie nadčasov). Nedochádzalo ani k preplateniu nadčasových hodín po uplynutí vyrovnávacieho obdobia.

Upravené


Novinka Do editora Doplňujúce údaje do sekcie Zamestnanie bola doplnená položka Doplnkový kód (táto položka bola súčasťou starého editora).


Novinka Ak sa použije za obdobie, v ktorom neexistuje spätné rozpočítanie sociálneho poistenia, mzdová generátorová zostava, v ktorej definícii je použítá funkcia MZPOJ_NP("Z|O","<cislo>") a ZÁROVEŇ je na záložke Sumačné a triediace hladiská zaškrtnutý parameter "Iba zamestnanci so mzdovými zložkami z definície zostavy", systém hlási:

"The multi-part indentifier "TabMzSlozNP, pojCisloMS" could not be bound."

Upravené


Novinka V prípade importu dochádzkovej mzdovej zložky so vstupným formulárom Hod x Dni do Predspracovania pomocou definovaných importov sa neprenášali kalendárne dni.

Upravené


Obecné

Novinka Pro internetovou komunikaci bude nastavován timeout 10 min.

Týká se:

 • podání dávek na PVS (RELDP, PRIHL, PVPOJ, DPH, Souhrnné hlášení, Intrastat)
 • stahování nové verze programu
 • stahování celních číselníků
 • celní webová služba pro zjišťování stavu dokladu
 • webová služba pro výpočet cla
 • webová služba pro zákazy a omezení
 • ověřování DIČ
 • stahování kurzovního lístku


Novinka IQUpdate.exe se nyní spouští na Windows Vista a vyšších s elevovanými právy. Není tedy potřeba spouštět Helios jako správce. Neměla by se tedy při stahování nové verze objevovat hláška

"740 - Požadovaná operace vyžaduje zvýšená oprávnění ... "


Novinka Do výběru vazeb pro Master x Detail byla doplněna možnost setřídění seznamu vazeb. Je možno třídit podle abecedy nebo podle systémového pořadí. Implicitní setřídění se řídí nastavením uživatelské konstanty "Implicitní třídění v Nastav".


Novinka V přehledu Automat byla doplněna akce Kopie. Přebírá práva z akce F2 - Nový.


Novinka Do přehledu uživatelů (Možnosti -> Konfigurace -> Uživatelé) přidána možnost zadat a editovat nové atributy E-mail a Pevná linka.

Tyto atributy byly přidány do tiskového zdroje "Přihlášený uživatel"


Novinka Do definice a zadání parametrů tiskového zdroje byla přidána kontrola na správný rozsah typu datum (1.1.1753 - 31.12.9999)


Oprava Byla opravena chyba, kdy se v menu na pravou myš nad soudečkem zobrazil seznam uložených sestav některého z přehledů.


Oprava Byla odstraněna chyba v editoru Definice zpráv, kdy při ukládání nové či opravené definice zprávy mohlo dojít k odmítnutí provedení změny názvu souboru, nebo naopak k uložení názvu souboru s nepovolenou koncovkou.


Oběh zboží

Novinka U dokladů typu Nabídková sestava bylo povoleno zadávání ceníku tak, jak je to i u dalších typů dokladů.


Novinka V okně zadávání položek (Položky - Ctrl+S) nefungovala správně sekvence mačkání klávesy Enter. Po stisku klávesy Enter v přehledu skladových karet došlo k otevření editoru místo skoku na editační pole Přírůstek.

Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka NOVINKA - nad číselníkem Zaměstnanci byla rozšířena nabídka akce na Přehledy o následující přehledy:
 • Saldokonto - přehled saldokontních zápisů všech saldokontních skupin k zaměstnanci
 • Karty majetku - přehled karet majetku k zaměstnanci k určitému období
 • Pokladní doklady - přehled pokladních dokladů k zaměstnanci
 • Doklady oběhu zboží - přehled hlaviček jednotlivých dokladů oběhu zboží
 • Položky dokladů oběhu zboží - přehled položek oběhu zboží k zaměstnanci


Novinka Do editoru Školící akce, lékařské prohlídky na záložce Školící akce, lékařské prohlídky v sekci [2] Místo konání přibyla nová položka Školitel - zaměstnanec, tato položka je navázaná na číselník Zaměstnanci. Položka Školitel byla přejmenovaná na Školitel - externí.


Novinka Pokud se z uchazeče o zaměstnání volbou Zaměstnej uchazeče udělá zaměstnanec, vyplní se i datum soc. poj. od.


Novinka Nad přehledem Zaměstnanci akce Personalistika/Pracovní pozice po stisknutí tlačítka Oprava nad konkrétním záznamem a následné uložení pomocí tlačítka OK systém hlásil

"Datum musí být zadaný"

Ošetřeno, aby tlačítko OK nevyžadovalo vyplnění položky Platnost do.


Novinka Úprava - generování plánu školení a lékařských prohlídek

Do generování plánu školení a lékařských prohlídek byla zapracovaná podmínka, aby respektoval Datum vynětí z ES a Návrat do ES uvedený na mzdové kartě zaměstnance.


Novinka Nad přehledy:

modul Mzdy
Zaměstnanci/akce z lokálního menu Personalistika/volba Dovednosti

modul Personalistika
Dovednosti/Dovednosti zaměstnanců
byla povolena akce Tisk/Tisk formulářem (F8) a Tisk formulářem - jednotlivě.


Oprava Po vstupu do přehledu Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí mohlo docházet k chybové hlášce.

"String or binary data would be truncated."

Opraveno


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - nad číselníkom Zamestnanci bola rozšírená ponuka akcie Prehľady o nasledovné prehľady:
 • Saldokonto - prehľad saldokontných zápisov všetkých skupín salda, z dokladov patriacich k zamestnancovi
 • Karty majetku - prehľad kariet majetku k zamestnancovi k vybranému obdobiu
 • Pokladničné doklady - prehľad pokladničných dokladov k zamestnancovi
 • Doklady obehu tovaru - prehľad hlavičiek jednotlivých dokladov pohybu tovaru k zamestnancovi
 • Položky dokladov obehu tovaru - prehľad pohybov tovaru k zamestnancovi


Novinka Do editora Školiace akcie, lekárske prehliadky na záložku Školiaca akcia, lekárska prehliadka v sekcii [2] Miesto konania pribudla nová položka Školiteľ - zamestnanec, táto položka je naviazaná na číselník Zamestnanci. Položka Školiteľ bola premenovaná na Školiteľ - externý.


Novinka Nad prehľadom Zamestnanci akcia Personalistika/Pracovné pozície po stlačení tlačítka Oprava nad konkrétnym záznamom a následnom stlačení tlačítka OK systém hlási:

"Dátum do musí byť zadaný"

Ošetrené tak, aby tlačítko OK nevyžadovalo vyplnenie položky Platnosť do.


Novinka Úprava - generovanie plánu školení a lekárskych prehliadok

Do generovania plánu školení a lekárskych prehliadok bola zapracovaná podmienka, aby rešpektoval Dátum vyňatia z ES a Návrat do ES uvedený na mzdovej karte zamestnanca.


Novinka Nad prehľadmi:

modul Mzdy
Zamestnanci/akcia z lokálneho menu Personalistika/voľba Znalosti

modul Personalistika
Znalosti/Znalosti zamestnancov

bola povolená akcia Tlač/Tlač formulárom (F8) a Tlač formulárom - jednotlivo.


Oprava Po vstupe do prehľadu Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou mohlo dochádzať k chybovej hláške:

"String or binary data would be truncated."

Opravené


Pokladní prodej

Novinka Nad označenými účtenkami v přehledu Účtenky lze nově použít volbu Účtování, Pohled do účetnictví.


Přepravní služby

Novinka V Nastavení parametrů je možné vybrat ve výrazu pro zobrazení trasy na www URL řetězec pro připojení na www.mapy.cz. Trasa může mít libovolný počet průjezdních míst.

Zobrazování tras je ve spedici, knize jízd a nově bylo přidáno zobrazování trasy pro svoz a rozvoz do menu nad seznamem pozic ve sběrné službě.


Novinka Byly provedeny následující úpravy:
 • Editor spedice a zásilky - při zadání kontaktu přímo z editoru se ztratila vazba k organizaci - opraveno, přímé zadávání kontaktu z editoru bylo zablokováno
 • Při změně zákazníka provést automaticky změnu do kalkulací (jako u dopravce) - doplněno
 • Chyba při tisku souhrnné sestavy nad kalkulačními položkami pozice - opraveno
 • Na záložce Nakládka/Vykládka ve spedici lze editovat přehledová políčka - zablokováno
 • Nefungovaly hotkey na jednotlivé záložky v editorech spedice - opraveno
 • Seznam kalkulací si "nepamatoval" naposledy nastavený rozměr - opraveno
 • Pokud se předvyplní kalkulační položka organizací ze zásilky, obsluha není upozorněna, že daná organizace je blokována apod. - opraveno, při ukládání kalkulace se znovu ověřuje stav organizace, obsah pole upozornění a případně saldo
 • Při změně plátce v kalkulaci a případné změně kódu DPH se nepromítla případná změna sazby DPH - opraveno


Splátkování a leasing

Novinka V dialogovém oknu Pohybu detail nové pole Časové rozlišení ručně zadané. Po označení zaškrtávátka je přístupné a časové rozlišení lze zadat ručně. Pouze pro účel Leasing, druh pohybu Zavedení a Zvýšení/snížení ceny.


Novinka Druhy řádků kontací
 • 120 - Úrok
 • 121 - Jistina

jsou přístupné ve všech legislativách, 121 - Jistina přejmenováno na Úmor.


Účetnictví

Novinka V přehledech Saldokonta a Saldokonta k datu zrušeno sumování u všech sloupců prodlení, protože nemá smysl tyto údaje sčítat.


Novinka Pro druhou a další penalizační fakturu systém přebírá datum splatnosti z původní faktury.


Novinka V účetním deníku byly přejmenovány funkce pro mazání:
 • řádek -> smazat řádek
 • doklad -> smazat doklad


Novinka Pro sazby DPH, které nejsou použity na účtovaném dokladu, se již nebude provádět kontrola, zda existuje vhodné období DPH.


Novinka Přehled Pohledávky za dlužníky v insolvenci (BID 1277) zobrazuje data z tabulky #TabDenikDPH. Vzhledem k upřesnění z GFŘ se #TabDenikDPH plní pouze pro případy, kdy je Částka DPH (#TabDenikDPH.CastkaDane) nezáporná >= 0.

Důvod: Evidence pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100 odst. 6 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Tuto evidenci předkládá jako přílohu k daňovému přiznání věřitel, který provádí opravu výše daně podle § 44 odst. 1.
Tudíž v případě úhrady a opravy DPH zvýšení podle § 44 odst. 1 sem nepatří.


Novinka Při ukládání úč. řádku se kontroluje zadané DUZP a datum doručení vůči zadanému období DPH a rozlišují se tyto případy:
 • účet DPH výstup - kontroluje se pouze datum DUZP, jestliže neleží v období DPH je zobrazena chybová hláška "Datum uskutečnění zdanitelného plnění je různý od období DPH !"
 • účet DPH vstup a není zadáno datum doručení - kontroluje se pouze datum DUZP, jestliže neleží v období DPH je zobrazena info hláška "Datum uskutečnění zdanitelného plnění je různý od období DPH !"
 • účet DPH vstup a je zadáno datum doručení - kontrolují se oba datumy a jestliže žádný z nich neleží v období DPH je zobrazena info hláška "Datum uskutečnění zdanitelného plnění ani datum doručení neleží v období DPH !"


Novinka Při generování opravných položek (daňových i účetních) systém kontroluje hodnoty DOP změna a NOP změna a jsou-li obě nulové, opravnou položku nevygeneruje a zobrazí hlášení "DOP změna i NOP změna jsou nulové. Opravná položka nebyla vygenerována".


Novinka Pro výpočet částky na platební příkaz se použije nově i suma všech nezaúčtovaných zápočtů nad saldem, vystavených k danému saldokontnímu případu.

Tato suma se považuje za "zaplacenou úhradu" částky salda (stejně jako suma již dříve vystavených platebních příkazů). Jestliže je zápočet zaúčtován, do výpočtu vystavení platebního příkazu se již nezapočítává, protože je jeho výše již zohledněna v částce salda.
Tato úprava platí jen pro vystavování tuzemských platebních příkazů ze salda v hlavní měně.


Oprava V číselníku období DPH - daňové doklady - byla neaktivní funkce "Doklady bez vazby na výkaz DPH".

Opraveno.


Oprava Pokud se v přehledu poznámek k saldokontnímu případu otevřela poznámka a kliklo se na listovací tlačítko, objevila se chybová hláška

[SQL:156,15] Incorrect syntax near the keyword 'FROM'.

Opraveno.


Oprava Při exportu účetních dokladů do TXT souboru unikódového formátu UTF-8 se v případě, že číslo DUD obsahuje unikódové znaky, nezapsalo datum exportu do exportovaných deníkových dokladů.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka V grafech finanční analýzy je doplněna možnost nastavit barvu, typ čáry a tloušťku čáry jednotlivých ukazatelů.


Oprava V přehledu Finanční analýza se nabízely formuláře:
 • Splátkový kalendář leasing syst.č. 263
 • Splátkový kalendář leasing II. syst.č. 264

Při zobrazení se objevila chybová hláška - Nemohu zkompilovat program: Variable1OnPrint Opraveno. Formuláře se zde již neobjevují.


Oprava Pokud se ve Windows v Ovládacích panelech v Zobrazení nastaví velikost textů 125% (střední - výchozí), nevešly se na obrazovku některé zadávací formuláře.

Opraveno.


Oprava Legislativní výkazy / výkazy a reporty.

Druh sestavy průběžná, aktualizace individuální bez minulých. Ve sloupci, kde je ručně zadaná kumulovaná hodnota, se aktualizací chybně hodnoty vynulovaly. Opraveno.


Workflow

Oprava Opraveno generování stromečku WF. Za určitých okolností se mohlo stát, že generování stromečku WF bylo ukončeno předčasně a vygenerovaný stromeček Workflow nebyl kompletní.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export