Verze 2.0.2011.0122 - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ECS Výstup - přidána podpora importu nové zprávy:

CR_KONS CZ561A - Rozhodnutí o kontrole na CÚ výstupu
CÚ výstupu oznamuje lokální autoritě, že bude provedena kontrola zásilky

Bude nastaven atribut Datum oznámení kontroly.
Stav dokladu bude nastaven na: Kontrola.


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - přidána podpora importu nových zpráv.

Tyto zprávy můžou chodit na neZJP podání.
V rámci scénáře: po přijetí (CR_PRI), a zároveň před propuštěním (CR_PRO).
/Datum nasazení na straně GŘC : 23.2.2011/

CZ004A
CI_OPR - Informace o provedení opravy
CÚ informuje deklaranta o provedení opravy přijatého TCP

CZ504A
C_I_OPRV - Informace o provedení opravy
CÚ informuje deklaranta o provedení opravy přijatého VCP

Po příjmu zpráv se nastaví stav dokladu na: Oprava přijata.


Novinka ECS Vývoz - po přijetí zprávy o kontrole: CZ560A CR_KONV bude aktualizován atribut Datum oznámení kontroly. Podobně jako v modulu NCTS Vydaný.


Novinka ECS Vývoz - Odstraněna kontrola QP286 - kontrolující vztah režimu při vývozu a TARIC přídavného kódu.


Novinka Po exportu podávací dávky bude aktualizován Datum podání: Datum+čas.
 • NCTS Vydaný: DN_POD
 • NCTS Přijatý: DN_UKO
 • ECS Vývoz: DN_PODV
 • ECS Výstup: DN_UKOV
 • ICS Dovoz: DN_PODD
 • NCP ICS Dovoz: DN_PODD
 • SD: DN_SD
 • EMCS Vydaný: DN_AADSUB
 • EMCS Přijatý: DN_DELDAT


Novinka EMCS Přijatý - podávací dávka DN_DELDAT CZ818A:

v datech Příjemce: ConsigneeTrader - Traderid
bude jako doposud exportováno přednostně SEED ID, pokud ale nebude vyplněno, pak bude exportováno DIČ DPH a ne TIN.

Dle pravidla R045_B3.


Novinka Přidána vazba mezi položkami dokladů NCTS,ECS,ICS,SD a předchozími doklady.

Půjde tak nadefinovat master-detail pohled včetně předchozích dokladů.


Novinka ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, ECS Vývoz, ECS Výstup, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý:

Při kopii dokladu pomocí akce Nová z aktuální, Nová ze vzoru, a při kopii položky se převezmou předložené deklarované doklady dle volby v Nastavení parametrů.
Zál. č.4 Převody dokladů.
Lze nastavit pro každé parametry jinak a pro každý druh dokladu jinak.

Přednastaveno na všech parametrech bude současné chování: kopírovat.
Netýká se převodu dokladů různých druhů, ty se chovají stejně jako doposud.


Novinka ECS Výstup - oprava filtrace předložených podkladů/osvědčení/licencí.

Pro zadání druhu podkladu bude výběrový číselník předfiltrován na druhy určené pro Vývoz.


Novinka NCTS, ECS, ICS, SD - při ukládání dokladu, seznamu SPZ dopravních prostředků bude testováno, zda není zadán nepovolený znak.

Dle pravidla pr84, lze pouze A..Z, 0..9,
+ lze zadat '-', ' ', ':' ,'/' - budou automaticky odfiltrovány v procesu exportu.


Novinka Změny v číselníku DOKTYP.xml:

Souhrnná deklarace - změna filtrace předložených podkladů/osvědčení/licencí.
Pro zadání druhu podkladu bude výběrový číselník předfiltrován na druhy určené pro Dovoz.


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola vyplněnosti na CÚ při příjezdu, bude testováno, zda má daný celní úřad dovozní roli.


Novinka ICS Dovoz, - úprava exportu DN_PODD CZ415A

Celkový počet nákladových kusů nebude exportován pro režimy 71YY, 78YY.
Dle pravidla D001.


Novinka ICS Dovoz - přidání kontroly vyplněnosti dokladu D009 - atribut Kód způsobu hodnocení.

Jestliže je použit ZJP místního řízení
PAK tento element musí mít hodnotou "1".

D009 je kontrolováno až po D008_D009, které řídí planost vyplněnosti.

Není -li použit ZJP NCP a vyžadují-li podmínky daného režimu použití tohoto údaje, musí být tento údaj povinně uveden.

JESTLIŽE je použit některý z režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY)
aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY)
dočasné použití (53YY)
přepracování pod celním dohledem (91YY)
uskladnění (71YY) ve skladu typu D
PAK tento element musí být použit
JINAK nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO248:

Seznam materiálových položek může být uveden pouze pro režimy 41.. :

 • 4100 Dovoz do volného oběhu v rámci AZS v sys. navrac.
 • 4151 - po AZS v podmíněném systému
 • 4153 - po dočasném použití
 • 4154 - po AZS v jiném členském státě
 • 4171 - po uskladňování zboží v celním skladu
 • 4191 - po přepracování pod celním dohledem
 • 4192 - po přepracování pod celním dohledem v jiném členském státě


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu D020: kontrolující zvláštní odpisovou měrnou jednotku a množství - vůči režimu celního dokladu.

Jestliže je navrhovaný režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem (51YY, 53YY,54YY, 71YY, 78YY, 91YY, 92YY),
Pak skupina může být použita,
Jinak skupina nesmí být použita.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti dokladu PR206:

JESTLIŽE Druh zajištění není roven "9ZD1" nebo "9ZD2"
PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" může být použita maximálně 1x.


Oprava Souhrnná deklarace - po importu zprávy CR_VYSD CZ389A - Potvrzení odepsání SD, nebyl aktualizován atribut Datum ukončení.

Opraveno.


Oprava Import celního sazebníku - minulý rok: mohlo se stát, ze celní nomenklatury minulého roku byly naimportovány s délkou jednoho znaku/čísla.

Opraveno.


Evidence pošty

Novinka Datové schránky

Pokud příloha zprávy v datové schránce obsahovala lomítko, nezdařil se import. Lomítko bude nahrazováno podtržítkem.


Fakturace

Novinka V případě vynechání účtu na řádcích kontace pro záloha-kurz.rozdíl základ/částka daně/celkem, pokud nejsou účty uvedeny u cizí měny, se dotahují nově účty nastavené u hlavní měny.

Pro řádek záloha-kurz.rozdíl částka daně je umožněno na řádku kontace zadat sazbu DPH.
U všech 3 řádků záloha-kurz.rozdíl je přednastaveno "Uplatnit DPH" na "Ne".


Oprava Po přenosu zálohové faktury na druhou záložku a uložení se vygenerují doplňkové položky. Pokud

se pak na záloze opravila pouze sazbu DPH (např. z 0 na není), v doplňkových položkách zůstala původní sazba DPH.
Opraveno.


Oprava V případě, že je doklad oběhu zboží, fakturace, pokladního prodeje, došlých objednávek vystaven v jednotkových cenách, výsledná částka je na celé koruny a Způsob zaokrouhlení je nastaven na "Zaokrouhlit na 1.00", popř. výsledná částka je na padesátníky a Způsob zaokrouhlení je nastaven na "Zaokrouhlit na 0.50", pak mohlo dojít k chybnému vygenerování doplňkových položek (korekcí DPH). Výsledná částka za doklad pak mohla mít nenulové haléře a částka se tak jevila jako nezaokrouhlená podle nastaveného Způsobu zaokrouhlení.

Opraveno.


Intrastat (CZ)

Novinka Upraven export a import pro IDES - ošetřeny malé zásilky (MZ):
 • při generování zprávy "Měsíční hlášení" ve formátu "Výkaz pro Intrastat TXT" se u malých zásilek nově neexportují údaje Množství a Hmotnost (původně se exportovala hodnota 0,000).
 • načítání zprávy "Měsíční hlášení" ve formátu "Výkaz pro Intrastat TXT" je ošetřeno pro starý i nový formát včetně malých zásilek (tj. bez uvedení údajů Množství a Hmotnost), podpora původních verzí formátu na straně importu tedy zůstává i nadále zachována


Oprava U měsíčního hlášení byl opraven import ze schránky (Excel atp.) u numerických atributů (hmotnost, množství, cena, ....). Původně u těchto atributů docházelo ještě před vlastním importem k zaokrouhlení zdrojových dat na 2 desetinná místa. Upraveno tak, že se importuje až 6 des. míst (viz zdrojové položky) a až při nápočtu do položky MH dojde k zaokrouhlení.


Mzdy (CZ)

Novinka Oprava konstanty sleva na manželku, manžela.

S_MAN Sleva na dani na manžela 24 840,00
S_MZTP Sleva na dani na manžela ZTPP 49 680,00

pro období 01/2011 - 12/2011


Novinka V definici platebního příkazu typu "Jednotlivé srážky" se v editoru položky zobrazoval atribut Typ výkazu.

Upraveno tak, aby se nezobrazoval.


Novinka V číselníku Zaměstnanci byla rozšířena položka Skupina ŘP na 20 znaků z původních 10 znaků.


Novinka Doplněn formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech 2011" (vzor 19) Upraven řádek 5. doplněn rok 2010 a upraven řádek 18. §38j odst. 10 zákona ...


Novinka Došlo ke změně typu RELDP a to kódu pro rekonstruovaný RELDP.
 • 91 rekonstruovaný - zaměstnání trvá
 • 92 rekonstruovaný - zaměstnání ukončeno
 • 93 rekonstruovaný - zaměstnání ukončeno smrtí

Tento kód lze zadat při ručním zadání nového opravného, resp. rekonstruovaného RELDP. Volba typu je závislá na roku RELDP.


Oprava Při likvidaci náhrady za PN pokračování, která navazovala na údaj zadaný v přehledu Nemoci v minulých zaměstnání byla zobrazena hláška #TabMzSlozDNP----------------------------------KDny musí být zadána.

Opraveno.


Oprava Nebylo možné posílat Měsíční přehled o výši pojistného pomocí portálu PVS. Soubor nebyl platným souborem XML.

Opraveno.


Oprava V případě vzniku nemoci, kdy poslední den v měsíci je 21. dnem nemoci a v následujícím měsíci nemoc pokračuje, nedošlo k v následujícím měsíci k vygenerování formuláře Příloha k žádosti o DNP.

Opraveno.


Oprava Byla chybně napočtena hodnota v rekapitulační tabulce na první straně výkazu Vyúčtování zálohové daně vzor 16, bod 6. Odečítala se špatná výše doplatku na daňovém bonusu.

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka Od 1. 1. 2011 zamestnanec, ktorý má priznaný invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok a zároveň tento zamestnanec dovŕšil dôchodkový vek, neodvádza Príspevok v nezamestnanosti.

Takéhoto zamestnanca je možné označiť priamo v editore invalidného dôchodku pomocou nového zaškrtávacieho atribútu Dosiahnutie dôchodkového veku (cesta: Zamestnanci/Dôchodky).

Akonáhle získa záznam dôchodku (je možné označiť len pri druhu dôchodku: invalidný a čiastočný invalidný) toto označenie, pri ukladaní sa systém spýta na zmenu nastavenia poistenia na mzdovej karte pomocou vzoru. Systém ponúkne vzor DOCH_INV - Dôchodci priznanie dôchodku. Zároveň týmto označením sa získa aj zaškrtnutie na tlačovom formulári Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2011 v bode 1.


Novinka V definícii platobného príkazu typu "Jednotlivé zrážky" sa v editore položky zobrazoval atribút Typ výkazu.

Upravené, tak aby sa nezobrazoval.


Novinka V číselníku Zamestnanci bola rozšírená položka Skupina VP na 20 znakov (doteraz 10 znakov).


Novinka Nad prehľadom Ročné zostavy pribudol nový tlačový formulár:

"Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2011"


Novinka Tlačový formulár "Potvr.zamestnávateľa o zam.na ND 2009" (cesta: Výpočet mzdy/akcia Prehľad PN pre nárok na ND) bol upravený tak, aby sa do položky Rodné číslo pri cudzincoch zobrazovalo SSN (cesta: Zamestnanci/Ďalšie údaje/atribút SSN).


Novinka Nastavenie kontácií v číselníku Mzdových zložiek v uzavretom období je možné vykonať, ak užívateľ uzavreté obdobie odomkne (cesta: Mzdové obdobie/akcia Odomkni mzdové obdobie). Po vykonaní nastavenia kontácií spustí Opakovanú uzávierku (cesta: Mzdové obdobie/akcia Opakovaná uzávierka).


Oprava Pri generovaní eSociálna poisťovňa/Výkaz (VPP) sa objavuje hláška:

Neplatný názov stĺpca IPPlati!

Invalid column name IPPlati
Invalid column name PocetNezaopDeti....

Opravené


Oprava Pri generovaní platobného príkazu uvoľnej zrážky z depozitu, ktorá vznikla v minulom období, sa nedohľadá bankové spojenie.

Opravené.


Obecné

Novinka Při přihlašování povoleno jednou opakovat zadání hesla.


Oběh zboží

Novinka Zprávy formátu EDI Inhouse byly upraveny tak, aby názvy organizací na více řádcích zpracovaly správným způsobem.


Novinka Ve formátech zpráv "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" se doplňuje hodnota sazby DPH a snížené DPH vždy, tedy i tehdy, když nejsou v exportovaném dokladu oběhu zboží tyto sazby užity, a to následujícím způsobem: Pokud nebude na dokladu částka pro sníženou sazbu DPH, doplní se do pole pro sníženou sazbu první daňová snížená sazba, která bude v Heliosu označená jako snížená, bude neblokovaná a bude v daném období platná. Podobně pokud nebude na dokladu částka pro sazbu základní, doplní se do pole pro sazbu základní první daňová sazba, která nebude nulová ani označená jako snížená, a bude neblokovaná a platná v daném období.


Oprava V případě, že je doklad oběhu zboží, fakturace, pokladního prodeje, došlých objednávek vystaven v jednotkových cenách, výsledná částka je na celé koruny a Způsob zaokrouhlení je nastaven na "Zaokrouhlit na 1.00", popř. výsledná částka je na padesátníky a Způsob zaokrouhlení je nastaven na "Zaokrouhlit na 0.50", pak mohlo dojít k chybnému vygenerování doplňkových položek (korekcí DPH). Výsledná částka za doklad pak mohla mít nenulové haléře a částka se tak jevila jako nezaokrouhlená podle nastaveného Způsobu zaokrouhlení.

Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka Akce Pracovní pozice - Vše... z přehledů Zaměstnanci a Kontaktní osoby přejmenována na Pracovní pozice a přesunuta v rámci lokálních menu těchto přehledů do podmenu Přehledy. Pracuje nad označenými záznamy. Zároveň byly oba přehledy sjednoceny a umí zobrazit veškeré informace o pracovních pozicích vybraných zaměstnanců, tedy obsazení i ocenění.


Novinka Opravena vazba mezi Kontaktní osobou a Pracovní pozicí.

Nyní se bude zobrazovat i aktuální pracovní pozice, tedy ta, která nemá vyplněný Datum do.


Personalistika (SK)

Novinka Nad prehľadom Kontaktné osoby (cesta: Číselníky) bolo upravené zobrazovanie Aktuálnej pracovnej pozície (tento stĺpec si vie užívateľ zobraziť pomocou tlačítka Nastav) tak, aby sa zobrazovala aj taká pracovná pozícia, kotrá nemá vyplnený Dátum do.


Novinka Akcia "Pracovné pozície - Všetko" z prehľadu Zamestnanci a Kontaktné osoby bola premenovaná na Pracovné pozície a zároveň bola presunutá vrámci lokálneho menu týchto prehľadov do podmenu Prehľady. Pracuje nad označenými záznamami. Obidva prehľady boli zjednotené a zobrazujú všetky informácie o pracovných pozíciách vybraných zamestnancov, t.j. obsadenie a ocenenie.


Pokladna

Novinka V číselníku pokladen byl při přechodu mezi pokladnami pomocí šipek v průběhu editace doplněn dotaz na uložení změn.


Projekty

Novinka Změna způsobu dotahování času zahájení v TimeSheetu, kdy se jako zahajovací čas přednabízí nejstarší "Čas Do" v rámci dne, přes všechny úlohy/projekty. Nezohledňuje se tak předchozí stav, kdy se přednabízel "Čas Do" v rámci dne a úlohy.


Servis

Oprava Opravena funkce nad servisním výkazem, kdy akce na F6 - převod položek hlásila chybu: Množství kurz musí být zadáno.


Splátkování a leasing

Novinka Kontace leasingu - při kopii kontace doplněno kopírování některých atributů (kumulace, záloha, Druh organizace, Sdruzovat, ZdrojData, ICOClena, ZdrojDSN, DodrzetStranu).


Oprava Kopírování druhů pohybů nebo kontací někdy skončilo chybovou hláškou.

Opraveno.


Účetnictví

Novinka V přehledu období DPH lze standardním postupem navázat libovolný počet dokumentů (akce "Dokumenty" v místním menu). Všechny navázané dokumenty s povolenou příponou budou přiloženy k elektronickému podání přiznání (zakódovány base64).

Povolené přípony příloh: DOC, RTF, XLS, PDF, JPG a TXT.
Přiloženy budou vždy všechny dokumenty, uložené i neuložené v databázi.
Dokumenty neuložené v databázi musí existovat v udané cestě.
U dokumentů je třeba vyplnit pole "Popis".


Novinka Jednou z podmínek pro zařazení pohledávek do opravných položek podle § 8c zákona 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů je, že hodnota salda 1 pro sumu pohledávek ke stejné organizaci nepřesáhne 30 000 Kč. Doplněno o podmínku: a zařazených podle § 8c.


Novinka Zamezeno importu řádku s více desetinnými místy do Účetnictví:
 • tabulka TabDenikImp rozšířena o počítaný atribut, který ukazuje na záznamy s více než dvěma desetinnými místy v částce
 • v přehledu importu se tento nový sloupec zobrazí
 • záznamy s více des. místy se nepřenesou do účetního deníku a zůstavají v TabDenikImp
 • uživatel musí zajistit opravu těchto záznamů mimo HeO a jejich opětné naplnění do TabDenikImp
 • opravené záznamy je třeba přenést do deníku opět standardním importem


Novinka Účetnictví, editor účetního deníku, tlačítko Oprava DPH, otevře se menší editor Hodnoty DPH. Oprava, Heslo, zaškrtne se Ručně, zpřístupní Základ DPH a Částka DPH.

Problémem bylo, že když se opravil Základ DPH nebo Částka DPH, ponechal se fokus v daném poli a pokud se stiskla klávesa Enter, částka se neopravila. Mohlo se i stát, že se opravil základ a neopravila daň nebo naopak.

Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Od 1.1.2011 novela opatrenia 23054/2002-92 postupy účtovania:

Do účtového rozvrhu syntetického sa zaradia nové účty

 • 133 Nehnuteľnosť na predaj- súvahový aktívny
 • 316 Čistá hodnota zákazky- súvahový aktívny
 • 507 Predaná nehnuteľnosť- výsledkový
 • 606 Výnosy zo zákazky- výsledkový
 • 607 Výnosy z nehnuteľnosti na predaj-výsledkový


Novinka Pre rok 2011 sú do distribúcie zaradené nové definície pre Súvahu, Výkaz ziskov a strát a CashFlow.

K týmto definíciam sú nové tlačové formuláre:

-401524 Výkaz ziskov a strát-priebežná (SK)-2011-Tlač-PDF
-401523 Výkaz ziskov a strát (SK) - 2011 - Tlač - PDF
-401522 Súvaha - priebežná (SK) - 2011 - Tlač - PDF
-401521 Súvaha (SK) - 2011 - Tlač - PDF


Výkazy a finanční analýza

Oprava Výkazy SK

Tisk výkazů formátem PDF / FDF - místo ss se tisklo ß v názvu organizace. Opraveno


Výroba

Novinka Zrušení příznaku globální varianty je možné spouštět pro označené záznamy.


Novinka V přehledu kontroly vyráběných dílců je nyní vazba na operaci a vazba na kusovníkovou vazbu.

Tzn. v přehledu je možné zobrazit libovolný atribut z technologického postupu nebo kusovníku a podle něj například filtrovat.


Novinka V některých případech docházelo ke zpomalení procesu zaplánování výrobních příkazů. Byla provedena optimalizace procesu.


Novinka Při výpočtu souhrnného kusovníku je možné zatrhnout volbu: "Vypočítat detailní kalkulaci jednotlivých položek". Pro jednotlivé položky budou dopočítány kalkulace dle zvoleného kalkulačního vzorce.

Ve vypočítaném přehledu je tedy i zobrazen finální výrobek. V případě potřeby je možné finální výrobky odfiltrovat pomocí funkce "Nastav".

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export