Verze 2.0.2010.1016 - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Rozšířen rozsah sloupců v číselníku peněžních ústavů:
 • Název peněžního ústavu
 • Název pobočky
 • Ulice
 • Místo

Všechny rozšířeny na 100 znaků.


Celní případy

Tip ICS Dovoz

Aktualizace modulu ICS dovoz dle posledních specifikací GŘC k datu spuštění systému 1.11.2010.
Certifikace programu proběhla: 19.08.2010 až 08.09.2010

 • úpravy všech komunikačních zpráv + nové zprávy.
 • číselníky pro ICS Dovoz
 • hash-ování dokumentů SHA-2 (512)

Podrobný popis najdete v článku v Poradně: ICS Dovoz - elektronický dovoz v IS Helios Orange
a v příručce k modulu Celní případy: Obsah - Celní případy


Novinka ICS Dovoz, napojení modulu na celní workflow, modul Odesílání informací o změně stavu.

podpora reakce na zprávy:

 • CZ428A - CR_PRID ---- Přijato
 • CZ429A - CR_PROD ---- Propuštěno
 • CZ460A - CR_KOND ---- Kontrola
 • CZ425A - CI_UKOD ---- Ukončeno
 • CZ470A - CI_VYZ ---- Pátrání


Novinka ICS Dovoz, přidán nový formát zprávy: NCTS/ECS/ICS Helios Orange

Podporuje export i import dat. Vychází z celní zprávy DN_PODx.
Zpráva slouží např.

 • k přenosu dat/dokladů mezi pobočkami
 • k importu dat z jiných systémů


Novinka ICS Dovoz, přidány nové kontroly :
 • D017_element - Kontroluje vyplněnost MJ/množství v odpisové měrné jednotce ve vztahu ke kategorii předchozího dokladu - Původní celní prohlášení (Y).
 • PO261 - Číslo položky předchozího dokladu ve vztahu ke kategorii předchozího dokladu - "Z" (Předchozí doklad).
 • D014 - Odpisovaná výše zajištění ve vztahu ke kategorii předchozího dokladu Souhrnné celní prohlášení (X),
 • D016 - hrubá hmotnost ve vztahu ke kategorii předchozího dokladu Souhrnné celní prohlášení (X) a Nákladové kusy / hr.hmotnost.


Novinka ICS Dovoz, editor položek

Při zakládání nové položky bude automaticky předvyplněn kód celní sazby na A00 a do předložených podkladů/licencí bude vložen záznam s odkazem na 1199, jako u JSD Dovoz.
Platí pouze pro českou legislativu.


Novinka ICS Dovoz

Úprava zaokrouhlování pro Fakturovaná cena v hl. měně + základ cla.
Pro jiné než české legislativy bude zaokrouhlováno na 2 des. místa.


Novinka ICS Dovoz

Přidání funkcionality: Evidence nevybrané DPH.
Hlavičky dokladu - záložka č.5 Ostatní údaje.
Chování podobné jako v modulu JSD Dovoz.


Novinka ICS Dovoz

Do přehledu položek přidána akce: Přehledy / Poplatky.... , která zobrazí seznam poplatků k dané položce.
Jedná se o kompletní seznam poplatků, které jsou naimportovány ze zprávy o propuštění CR_PROD CZ429A.


Novinka ICS Dovoz

Při importu zprávy CR_PROD CZ429A budou poplatky typu Axx sesumovány a uloženy k dané položce do celní hodnoty.
Jedná se o základ cla, sazbu, částku a druh.
V případě kombinované sazby nebude vyplněna sazba a druh.
Následně je přepočteno DPH, základ, celkem.


Novinka ICS Dovoz - předchozí doklady:

přidána akce pro kopii aktuálního řádku předchozích dokladů.


Novinka ICS Dovoz, úprava exportu celk. fakt. částky a kurzu.

atributy budou exportovány v TRAN02 a TRAN03 dle pravidel

Fakt.částka, PO265:
Jestliže je navrhovaný režim 78 nebo 71 a typ skladu různý od "D",pak element nesmí být uveden, jinak element může být uveden.

Kurz, PO264:
Jestliže je navrhovaný režim 78 nebo režim 71,
pak tento element nesmí být uveden,
jinak musí být uveden.


Novinka ICS Dovoz - export dat o zástupci, skupina REP.

Upraveno dle aktuální dokumentace.


Novinka ICS Dovoz - do editoru položky přidána akce pro převod položky z JSD.


Novinka ICS Dovoz - upraven import položek z Excelu/schránky.

Přidána podpora slučování položek podle

 • země původu
 • kódu preference


Novinka ICS Dovoz - přidána vazba pro bankovní spojení celního úřadu.


Novinka ICS Dovoz - do přehledu položek byla přidána akce pro hromadný výpočet cla.

Chování podobné jako v JSD Dovoz.


Novinka ICS Dovoz - úprava tiskového zdroje Zajištění : přidána podpora tisku kódu zajištění bez označení GRN.

např. kód 9NPH - Nezajišťování celního dluhu při placení v hotovosti


Novinka ICS Dovoz - úprava vyplňování celk. fakturované částky a kurzu.

Pravidla PO264, PO265 přesunuty z kontrol vyplněnosti dokladu do exportu podávací dávky DN_PODD CZ415A.
Tzn. elementy lze libovolně vyplňovat, export bude řídit, kdy je lze, kdy nelze exportovat.


Novinka ICS Dovoz - úprava exportu kurzu.

Kurz bude exportován ve vztahu k jedné jednotce měny. (např. k 1 JPY, nikoli k 100 JPY jak je uváděno k kurz. lístku)


Novinka ICS Dovoz, Souhrnná deklarace, EMCS Vydaný, EMCS Přijatý:

Přidána podpora zasílání zpráv bez šifrování, bez el.podpisu. - v takovém případě bude export bez ECR obálky.


Novinka ICS Dovoz - napojení na modul záruční listiny.

Akce pro generování záruních listin/záručních dokladů.

Z ICS Dovoz bude předvyplněn typ: Jiné operace
Ručitel: vlastní organizace
Hl.povinný: dle typu zastupování: 2-Dovozce jinak Deklarant
Zbytek atributů dle standartního chování pro modul Záruční listiny.


Novinka NCTS, ECS, ICS: zpřístupnění číselníku kódů schválených míst.

Lze zadávat nové záznamy, editovat, mazat stávající.

Číselník je navázán na čísla povolení dle parametrů nastavení.
Implicitně se plní sám, z el. komunikace s GŘC: zprávy DI_ZJP a CI_ZJP. V Nastavení parametrů lze zapnout dodatečnou kontrolu vyplněnosti dokladu i na tato čísla kódů schválených míst nakládky/vykládky - zál.č.7: Provádět kontrolu v sekci Evidence povolení.


Novinka NCTS Vydaný / ICS Dovoz: v přehledu položek zpřístupněna akce Odpis z dočasného skladu.

Akce zobrazí přehled položek k výběru.
Jsou zobrazeny položky dokladů:

 • NCTS Přijatý
 • Souhrnná deklarace

ve stavu Propuštěno, Ukončeno, Lhůta překročena
ne starších než 4.8.2009.

Z vybraných položek se vytvoří nové položky aktuálního dokladu, dále jsou přeneseny informace do předchozích dokladů: typ, označení, datum propuštění, číslo položky, druh (8, 821) a nákladové kusy.


Novinka NCTS, ECS, ICS:

úprava uvádění kontejnerů: velká písmena + číslice.


Novinka NCTS Vydaný/ECS Vývoz, změny k 25.10.2010:

Do předchozích dokladů přidán atribut Typ předchozího dokladu [X,Y,Z]. Exportováno v dávce DN_POD CZ015A element: GPA03.

Zpřístupněny atributy pro zadání čísla povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno + země.
Exportováno v dávce DN_POD CZ015A elementy: QGPA07 QGPA08.

NCTS Vydaný: na hlavičku přidán atribut Předchozí režim.
Do položek NCTS Vydaný, ECS Vývoz přidán atribut Předchozí režim.
Přednostně bude exportováno z položkového atributu, popřípadě hlavičkového.
Dávka DN_POD DN_PODV element: G24.


Novinka ECS Vývoz, ICS Dovoz: do tiskových zdrojů předchozích dokladů byl přidán atribut Typ předchozího dokladu [X,Y,Z]


Novinka Všechny xml dávky níže vyjmenovaných modulů budou na GŘC posílány s el. podpisem s HASH algoritmem SHA-2 (SHA-512):
 • ICS Dovoz
 • Souhrnná deklarace
 • EMCS Vydaný
 • EMCS Přijatý

Týká se všech exportních xml dávek (podání, storno, opravy, vyjádření, atd.).
Zpětně přijaté odpovědi mají stejný HASH algoritmus jako původní podání.

Verze ECR obálky, 2.0. el. podpis a šifrování:
Zaručený elektronický podpis se plně řídí doporučením W3C XML Signature
(http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/).
Šifrování je dle doporučení W3C XML Encryption (http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/).


Novinka ICS Dovoz, Souhrnná deklarace, EMCS Vydaný, EMCS Přijatý:

Přidána podpora pro nešifrované odpovědi z GŘC. Do této verze byla nutnost mít odpovědi pouze šifrované + el. podepsané, nyní lze příjímat i pouze el. podepsané.

Týká se pouze odpovědí, podávací zprávy musí být šifrovány certifikátem GŘC vždy a pro všechny moduly !


Novinka ICS Dovoz - položky:

Přidána podpora automatického předvyplnění doplňkového kódu podle celního sazebníku.
Pokud není v sazebníku žádný dop.kód, pak se předvyplní 00, jinak bude zobrazen přehled přístupných doplňkových kódů dané sazebníkové položky.


Novinka ICS Dovoz: úprava vyplňování PONZ vs DCH.

Při ruční změně hodnoty PONZ, bude tato hodnota propsána i na DCH - 17<a> dovozné.
V případě dalších změn na DCH (o.13a až o.17c) bude suma zpětně uložena do hodnoty PONZ.


Novinka NCTS Vydaný - odstraněna kontrola vyplněnosti dokladu:

Pro předch.doklad typu 8 nelze uvádět MJ, Množství a Datum


Novinka NCTS Vydaný - implementace pravidla QP261:

JESTLIŽE element Kategorie předchozího dokladu (kolonka 40) je roven "X"
PAK MUSÍ být uvedena právě jedna z dále uvedených elementů/ skupin
"Hrubá hmotnost položky předchozího dokladu" nebo "NÁKLADOVÉ KUSY POLOŽKY PŘEDCHOZÍHO
DOKLADU" a
současně nesmí být uvedena kombinace elementů "Množství v odpisové MJ","Datum vystavení","Odpisová MJ"
JINAK NEMUSÍ/MŮŽOU být uvedeny


Novinka NCTS Vydaný - úprava kontroly vyplněnosti dokladu, pravidlo QP142D:

JESTLIŽE Kategorie předchozího dokladu (kolonka 40) je roven "X"
PAK elementy označené tímto pravidlem MUSÍ být uvedeny
JINAK elementy označené tímto pravidlem NEMUSÍ být uvedeny.


Novinka NCTS Vydaný - přidána kontrola QP296:

JESTLIŽE existuje alespoň jedna skupina „PŘEDCHOZÍ DOKLADY“, kde element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní celní prohlášení),
PAK element „Předchozí režim“ MUSÍ být použit,
JINAK element „Předchozí režim“ MŮŽE být použit.


Novinka NCTS Vydaný - do přehledu položek, sekce předchozí doklady byl přidán atribut pro specifikaci kategorie předchozího dokladu [X,Y,Z].

Exportováno v dávce DN_POD CZ015A v elementu GPA.GPA03.


Novinka NCTS, ICS, ECS: do zprávy XML Helios Orange, zprávy pro výměnu dat mezi pobočkami, byla přidána podpora přenosu kategorie(typu) předchozího dokladu (X,Y,Z).


Novinka ECS Výstup - na zál.č.5 Ostatní údaje - přidána možnost specifikace, zda je zboží uskladněné v DS po ukončení tranzitu.

Atribut se přenáší ve zprávě CZ507A DN_UKOV.


Novinka ECS Vývoz

Přidání kontroly pravidla QP191 pro kontrolu vztahu "Země určení" a "Druh prohlášení".


Novinka NCTS Vydaný, ECS Vývoz - úprava exportu, označení předchozího dokladu:

Pokud je kategorie předchozího dokladu typu Y, a označení je na 17 míst, pak bude pro export automaticky dopočítána 18-tá pozice kontrolního čísla.

ICS Dovoz :
kontrolní číslice bude dopočítána pro kategorie předchozího dokladu <>Z. Dle QP002_GPA.


Novinka ECS Vývoz, NCTS - prodloužení pole označení předchozích dokladů.

Prodlouženo z 20zn. na 35zn. jako v ICS Dovoz.


Novinka Úprava při zpracování TXT odpovědí a doručenek na podání DHS - textové dávky s el.podpisem

Doručenky a odpovědi typu: EHP GHS FHS MHS YHS YDW MDW FDW EHP GDW GDS EOP
se nebudou odmazávat v případě, když dojde k nespárování.
Bude přerušeno jejich zpracování.


Novinka Číselník celních úřadů byl rozšířen o atributy příznaků platnosti CÚ pro role: dovozní a vstupní.

Aktualizuje se z importu roldop.xml


Novinka Předložené podklady, certifikáty, osvědčení: přidána vazba k položkám dokladu NCTS, ECS, ICS.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz: ve verzi 2.0.2010.1012 se nezobrazoval číselník obchodních operací.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz: ve verzi 2.0.2010.1012

Datová skupina REP se exportovala přes to, že nebyl použit zástupce.
Opraveno.


Oprava ICS Dovoz

Při generování podávací zprávy jsou scany předložených podkladů přehashovány, HASH uložen k danému záznamu.
Typ Hash algoritmu byl ovšem uložen pouze u posledního podkladu, pak nebyl generován element GPD10.
Opraveno.


Oprava ECS Vývoz

Při tisku formulářem "ECS Vývoz - Pomocná evidence k daňovému přiznání" došlo k chybě

Varování nebo chybová hláška Nemohu otevřít zdroj dat : xDokTypPreFA.

Opraveno.


Oprava ECS Vývoz

Pokud nebyl uveden název nebo funkce zástupce, pak nebyla exportována informace o jazyku skupiny : REPLNG Zástupce LNG. (Platí pouze pro ECS Vývoz, u ICS Dovoz se neuvádí nikdy.)
Opraveno.


Oprava ICS Dovoz, při importu zprávy o propuštění CZ429A CZ_PROD mohlo dojít k chybě: Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat.

K chybě mohlo dojít, pokud deklarant po odeslání podání, které bylo přijato, následně změnil kódy/druhy předložených podkladů, osvědčení, certifikátů a existoval aspoň jeden typ podkladu se scanem.
Opraveno.


Celní sklad

Tip Generování ICS Dovoz z celních skladů

V souvislosti se spouštěním e-Dovozu v České republice proběhly vývojové práce na modulu Celní sklad, díky kterým jsou připraveny akce pro generování ICS Dovoz z celních skladů:

 • Generování ICS Dovoz
 • Generování ICS Dovoz - ze vzoru
 • Generování ICS Dovoz - NCP
 • Generování ICS Dovoz - NCP - ze vzoru

Zároveň došlo ke zjednodušení akcí k zobrazení návazných vygenerovaných celních dokladů NCTS/ECS/ICS, které jsou nově sloučeny pod jednu akci:

 • Přehled návazných NCTS/ECS/ICS

stejně tak u položek:

 • Přehled návazných položek NCTS/ECS/ICS


Novinka Při generování ECS Vývoz z celních výdejek dochází k následujícím úpravám:
 • u předchozích dokladů se nově plní atribut Typ hodnotou 'Y'
 • v položkách ECS Vývoz se do atributu Označení skladu uvádí Číslo rozhodnutí CÚ z organizační struktury
 • v položkách ECS Vývoz se do atributu Země skladu uvádí kód země dle legislativy databáze (CZ, SK, ES, ...)


Novinka Při generování NCTS Tranzit vydaný z celních výdejek dochází k následujícím úpravám:
 • u předchozích dokladů se nově plní atribut Typ hodnotou 'Y'
 • v položkách NCST se do atributu Režim vyplňuje předchozí režim (první dva znaky z režimu celní příjemky)
 • v položkách NCST se do atributu Označení skladu uvádí Číslo rozhodnutí CÚ z organizační struktury
 • v položkách NCST se do atributu Země skladu uvádí kód země dle legislativy databáze (CZ, SK, ES, ...)


Novinka Upraven algoritmus funkce "Přidělení evidenčního čísla řady U" tak, aby respektoval nastavení celních parametrů pro startovní pozici i přidělování maxima /plnění mezer/ v číselné řadě pro Místní řízení (U).

Nastavení je respektováno i při generování zprávy SBU.


Novinka Rozšíření funkčnosti akce 'Celní dluh' nad stavem skladu. Nově je možné zobrazit i jemnější rozpad dle evidenčního čísla JSD. Původní varianta bez čísla JSD zůstává zachována.


Novinka Nad přehledem Správce záznamů (je dostupný nad přehledy Celní příjemky a Celní výdejky) je nová možnost zobrazit si Přehled pohybů celního skladu i za označené JSD. Původní varianta (pohyby za aktuální JSD + možnost posunu) zůstala zachována.


Novinka Při generování ECS vývoz z celní výdejky se pro režim 1041 nebude vyplňovat trojice atributů Číslo povolení celního skladu + Země + Typ celního skladu v závěrečných údajích dokladu (pole Označení skladu / země / typ).


Fakturace

Tip Nová verze přináší změny v modulu Fakturace, k nejdůležitějším patří:
 • Nový design formuláře faktury
 • Faktura může obsahovat libovolný počet textových položek
 • Faktura může obsahovat libovolný počet sazeb DPH
 • Na jedné faktuře můžete, za určitých podmínek, kombinovat textové, skladové a službové položky
 • Změny ve struktuře databáze

Podobný popis najdete v článku v Poradně: Změny ve Fakturaci a Oběhu zboží


E-help Elektronické průvodce novou fakturací najdete zde:

Novinky:


Příklady:


Novinka V systému je nyní dovoleno účtování zápočtu bez nutnosti zaúčtování prvotních dokladů. V editoru zápočtu se v tomto případě nabídne přenos libovolného účtu z účtového rozvrhu.


Oprava Pokud existuje zálohová faktura, kterou budu odečítat částečně na více konečných fakturách a tuto zálohu dotahnu na první vyúčtovací fakturu a přepíšu částky (chci odečíst pouze část), tak se mi do částky celkem ale odečítá celková částka původní zálohové faktury. Jedná se o atributy HM XXX, Valuty XXX, Záloha XXX na hlavičce dokladu.

Při druhém odečtení zálohy je již částka zálohy nabízí správně, tj. ponížena o první odečtenou.

Opraveno.


Firemní aktivity

Tip Evidence plnění úkolů a následná fakturace

V modulu Firemní aktivity lze

 • evidovat úkoly včetně jejich ocenění
 • plnit úkoly
 • následně automaticky podle zadaných vstupních údajů generovat podklady k fakturám
 • klientům vystavovat faktury vydané do modulu Fakturace.

Úkoly lze ocenit několika typy honorářů, fakturaci lze provádět v různých měnách. Součástí funkcionality je i výsledné vyhodnocení fakturace.

Podrobný popis najdete v příručce k modulu Firemní aktivity: Obsah - Firemní aktivity


Intrastat (CZ)

Novinka Import položek do měsíčního hlášení ze schránky (Excel) opět importuje všechny položky bez ohledu na jejich existenci v celním sazebníku.

Zároveň touto úpravou zmizí veškeré problémy při importech a generování Měsíčních hlášení z libovolných zdrojů (Jednotlivé operace, Oběh zboží, ASCII, CSV, clipboard), které se objevily od verze 2.0.2010.0515 (neexistující CN v celním sazebníku, CN bez MJ).


Novinka Nad přehledem měsíčních hlášení je možné si zobrazit přehled položek, a to jak k aktuálnímu Měsíčnímu hlášení tak i pro všechny označené.


Novinka Nad přehledem jednotlivých operací je možné si zobrazit přehled položek, a to jak k aktuální Jednotlivé operaci tak i pro označené.


Novinka Import Měsíčního hlášení ve formátu TXT (ASCII/CSV) byl upraven tak, aby šlo data importovat i přímo do Opravného měsíčního hlášení (OMH).

Podpora importu do OMH se týká se těchto dvou Formátů zprávy:

 • Výkaz pro Intrastat TXT
 • Výkaz pro Intrastat CSV


Oprava Odstraněna chyba, kdy při posunu po položkách Jednotlivých operací v editoru položek Jednotlivých operací někdy zmizel vyplněný statistický znak a následně se vyvolal dotaz "Uložit změny?".


Majetek

Novinka V nabídce způsobů vyřazení chyběla ekologická likvidace. Doplněno.


Oprava Při odepisování UP pohybů způsobem odpisů "Počtem měsíců" se po zadání nové kladné změny ceny u už odepsaného majetku nevygeneroval jednorázový odpis této změny.

Opraveno.
Podobně byla upravena funkcinalita u 3P pohybů a u způsobu odpisu "Počtem měsíců do cílové ceny"


Oprava Šel navodit případ, kdy u účetních pohybů majetku s technickými zhodnoceními do limitu došlo při zadání nových technických zhodnocení v následujícím roce při nulové zůstatkové ceně k navýšení ceny i o technická zhodnocení do limitu předešlého roku.

Opraveno.


Oprava Pokud u mimořádných odpisů došlo k aktualizaci pohybů v případě už uzavřených nebo zaúčtovaných pohybů (při úplné shodě), od následujícího pohybu se generovaly špatné odpisy.

Opraveno.


Oprava Pokud otevíral kartu majetku uživatel, který neměl právo na přehled daňových pohybů (účetních, třetích a pohybů umístění), zobrazila se špatně karta majetku.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Tip Nový submodul Konto přesčasů

Podrobný popis najdete v příručce zde.


Novinka Exekuce - novinky

1. Do hlavičky výpočtu mzdy přibylo 7 nových atributů. Ty mapují postup výpočtu jednotlivých srazitelných třetin a přesahu násobku životního minima - tedy částek, které jsou k dispozici pro uplatnění jednotlivých srážek výkonu rozhodnutí (SVR). Jednotlivé MS pro SVR musí být vloženy v Paušálech a musí mít nastaveny příslušné vlastnosti definující SVR.

Jde o tyto atributy:

Exekuce - základ: součet částek na MS ve výpočtu mzdy, které mají nastavenu vlastnost Základ pro výpočet SVR. Zahrnuje všechny svázané PP daného zaměstnance

Exekuce - odvody: součet odvedené daně a pojistného ze všech svázaných PP, snížený o slevu na dani.

Exekuce - čistá mzda: rozdíl Základu a Odvodů

Exekuce - nezabavitelná částka: základní nezabavitelná částka (ZNČ), určená z konstant na osobu povinného a na vyživované osoby

Exekuce - zabavitelná částka: Čistá mzda snížená o ZNČ.

Exekuce - přednostní třetina: Zabavitelná částka se porovnává s násobkem životního minima (ŽM) - v CZ legislativě od roku 2007 s jednonásobkem, do roku 2007 a v SK legislativě se použije 1,5 násobek ŽM. Pokud Zabavitelná částka je nižší nebo shodná s násobkem ŽM, rozdělí se na třetiny a hodnota nového atributu Přednostní třetina odpovídá této jedné třetině. Pokud Zabavitelná částka je vyšší než násobek ŽM, rozdělí se na třetiny tento násobek ŽM a atribut Přednostní třetina odpovídá této jedné třetině. Pokud rozdělované částky nejsou násobkem 3, pak samozřejmě jednotlivé třetiny (Přednostní, Nepřednostní, Nezabavitelná) se musí lišit o základní jednotku mzdové měny.

Exekuce - přesah životního minima: pokud Zabavitelná částka v předchozím odstavci přesáhla násobek ŽM, tak je tento atribut nenulový a je to rozdíl mezi Zabavitelnou částkou a součtem jednotlivých třetin. Částka přesahu je k dispozici pro srážky VR.


2. Postup realizace SVR: v principu se SVR uspokojují nejprve z přednostní třetiny, posléze z nepřednostní. Přesah ŽM navyšuje částku ke sražení. Rozlišujeme 4 typy SVR a to v pořadí od nejvyšší priority : Běžné výživné, Dlužné výživné, Přednostní srážky, Nepřednostní srážky.

Nejprve se algoritmus pokusí uspokojit všechny Běžné výživné (BV), a to z Přednostní třetiny, bez ohledu na datum doručení, poměrným dílem. Pojmu poměrným dílem rozuměj u Běžného výživného tak, že se jednotlivé srážky uplatní v poměru svých měsíčních částek.

V další fázi se sráži stejným způsobem Dlužné výživné (DV). Samozřejmě jen v případě, že z Přednostní třetiny navýšené o Přesah zbyla k dispozici nejaká částka po srážce BV.

Ve třetí fázi se sráží Přednostní srážky (PS). Pokud zůstala po uplatnění BV a DV volná nějaká částka z P třetiny navýšené o Přesah, sráží se Přednostní srážky v pořadí dle datumu doručení. V případě shody datumu doručení se srážky se shodným datumem uspokojí poměrným dílem (v poměru celkových částek ke sražení, případně Maximálních měsíčních částek, mají-li tuto hodnotu nastavenu).

Ve čtvrté fázi se použije k uplatnění všech do tohoto okamžiku pouze částečně uspokojených srážek (BV, DV, PS) + všech Nepřednostních srážek třetina N navýšená o dosud neuplatněnou částku Přesahu. Srážky se uplatní opět v pořadí datumu doručení. V případě shody datumu doručení se srážky se shodným datumem uspokojí poměrným dílem (v poměru celkových částek ke sražení, případně Maximálních měsíčních částek, mají-li tuto hodnotu nastavenu).


Novinka Nápočet atributu Odpracovaná doba ve mzdovém listě upravena tak, že se původní hodnota snižuje o dny svátků pokryté docházkou bez náhrady.

Tímto způsobem budou údaje do mzdového listu načítány automaticky po update na tuto verzi (po měsíční uzávěrce nebo po přepočtu mzdového listu v Ročních sestavách).

Pokud chcete mít údaje tímto způsobem napočítány od začátku roku, lze postupovat tímto způsobem:

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy, označíte zaměstnance, kterým chcete Mzdový list přepočítat. V místní nabídce vyberete volbu Servis, Mzdový list přepočet.


Novinka V nabídce Výpočet, Roční docházka, Žádost o DNP - příloha se nyní ukládají přílohy do tzv. "pevné" tabulky.

POZOR!!!

Údaje, které jste vyplňovali před tiskem formuláře - druhá strana formuláře (např. zda Zaměstnání spadá do období prázdnin apod.) už nebudete vyplňovat před samotným tiskem formuláře. Údaje doplníte tak, že se na daného zaměstnance (přílohu) postavíte a stisknete tlačítko Oprava. Následně se zobrazí formulář, do kterého požadované údaje vyplníte. Tím se stane příloha finální jak pro tisk, tak pro případný export na ČSSZ přes Portál veřejné správy. Tyto údaje zůstanou v systému uloženy.

Kontaktní osoba - doplňuje se automaticky plné jméno uživatele Telefon - vyplňuje se automaticky telefon vlastní organizace Místo podání - vyplňujete ručně

U všech tří výše uvedených položek platí, že pokud je vyplníte ručně u první přilohy daného měsíce, ostatní přílohy tyto údaje "převezmou"


Novinka Při generování mzdového kalendáře s pravidelnou pracovní dobou byla přidána měkká kontrola na to, zda denní úvazek v hlavičce koresponduje s týdenním úvazkem v hlavičce a naopak.


Novinka Jestliže nastal případ, že měl zaměstnanec 2 přednostní a jednu nepřednostní srážku a všechny tři srážky měly stejné datum doručení, byly všechny tři srážky upokojovány poměrným dílem (vzhledem k datu doručení), ale nebralo se v úvahu rozlišení z hlediska přednostní a nepřednostní srážky.

Upraveno. Jestliže nastane výše uvedená situace, potom jsou nejdříve uspokojovány přednostní srážky z části P poměrným dílem a terpve následně jsou upokojovány 2 přednostní a jedna nepřednostní srážky z části N poměrným dílem.


Novinka Upraveny všechny formuláře typu Sociální pojištění přehled a Zdravotní pojištění přehled tak, aby v případě, kdy neexistuje žádný peněžní příjem, se na formulářích zobrazovaly nuly.


Novinka P2-04 Souběžné pracovní poměry

Nově jsou do nápočtu zohledněny i souběžné pracovní poměry, informace o tom, že mají být zahrnuty, ověřena na statistickém úřadě.


Novinka V nabídce Globální konstanty, Mzdy, vznikla v horní části oblast Zaheslované PDF.

Zde lze zvolit až 4 tiskové formuláře. Přednabízí se tiskové formuláře z nabídky Výpočet (a Roční sestavy - v Ročních sestavách, zatím není zapojena funkcionalita Odeslání zaheslovaného pdf).

Pokud jsou v Globálních konstantách nastaveny formuláře (resp. alespoň jeden), zobrazí se nad Výpočtem mzdy, Odeslání zaheslovaného pdf jako možnost volby pouze ty formuláře, které jsou nastaveny v Globálních konstantách.

Pokud není v Globálních konstantách nastaven žádný formulář, zobrazují se nad Výpočtem mzdy, Odeslání zaheslovaného pdf všechny formuláře jako doposud.


Novinka Upraven způsob výpočtu pravděpodobného výdělku v případě, že se jedná o zkrácený úvazek a zároveň je nastavena konstanta pro výpočet pravděpodobného výdělku na Základní mzdu a paušální mzdové složky.

Při výpočtu je v tomto případě zohledňována zkrácená základní mzda, nikoliv základní mzda plná.


Novinka Byla přidána kontrola do editoru Rodinný příslušník, která nedovolí uložit rodinného příslušníka, jestliže je mu přiřazený daňový bonus a Vztah je jiný než Dítě.


Novinka Potvrzení pro úřad práce

Nově se na tomto formuláři tiskne částka slovy.


Novinka Export pro zdravotní pojišťovny upraven tak, aby byl zohledňován (stejně jako na tiskových formulářích) atribut Pořadí na kódech změn ZP.


Novinka Výpočet přepočtených stavů u typu kalendáře Nerovnoměrná pracovní doba upraven tak, aby zohledňoval zadané procento na kalendáři.


Novinka Import do Předzpracování přes externí proceduru

Problém při importu Střediska, Nákladového okruhu a Zakázky přes externí uloženou proceduru odstraněn.


Novinka ZPS a Podklady pro ZPS, Podklady pro ZPS jednotliví zaměstnanci

Nápočet do sestav upraven tak, že pokud je nalezen kalendář typu Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem, je "zákonný" fond pracovní doby do sestav dopočítán na základě denní úvazku v hlavičce kalendáře typu Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem a počtu pracovních dnů z dohledaného kalendáře typu Pravidelná pracovní doba.


Novinka Aktualizace platových stupňů a tříd byla upravena tak, aby se u položky Základní mzda zkrácená zohledňovala procenta zadaná na výše uvedených typech kalendářů.


Novinka V nabídce Konstanty a číselníky vznikla nová složka Pomocné číselníky.

Zde, nebo přímo ve mzdové kartě zaměstnance, lze vytvořit číselníky a následně z těchto třídícíh hledisek vybírat. Týká se položek:

 • Druh mzdy
 • Kategorie
 • Mzdová účetní
 • Mistr
 • Výplatní středisko
 • Mzdový útvar


Novinka Kontrola vypočtených mezd, která je volána v rámci mešíční uzávěrky, před generováním kontací, generováním platebních příkazů, před hromadnými tisky a akcemi nad výpočetem mzdy, byla rozšířena o měkkou kontrolu na existenci mzdových složek v Předzpracování, které v daném mzdovém období nejsou vloženy do mzdy.

Uživatel má nyní možnost si takovéto mzdové složky zafiltrovat přímo nad přehledem Předzpracování, kde vznikl nový počítaný atribut "Vloženo do mzdy".


Novinka Přehled Změny paušálních částek byl ošetřený tak, aby bylo možné i ze mzdových údajů z ediotru Paušálů a srážek zadávat tyto změny akcí Změny paušálních částek.


Oprava ISP - položky AA0136 a AA0218

EL066 – chyba je způsobena chybnou hodnotou v poli AA0136 - KOEFICIENT PRŮMĚRNÉHO EVIDENČNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE PŘEPOČTENÝ
Nejčastěji se vyskytující chyba, při výpočtu není zohledněno datum vynětí nebo zařazení do evidenčního stavu. Pokud se dosadí hodnota přepočteného stavu za období spočítaná v přepočtených stavech, zmizí i ostatní chybová hlášení navázaná na tuto chybu.

Opraveno, hodnota se načítá z položky PSPrumerBezVyneti z tabulky přepočtených stavů

EL006 – chybaje způsobena chybnou hodnotou v poli AA0218 - EVIDENČNÍ DNY ZAMĚSTNÁNÍ Pokud dojde k ukončení PP v průběhu měsíce, není ve výpočtu tého hodnoty zohledněn datum ukončení PP, ale jsou vždy dopočítány dny do konce měsíce. Návazně na tuto chybu se zobrazí další chybová hlášení, které po úpravě hodnoty v tomto poli zmizí. Hodnoty v Doplňujících údajích jsou spočítány dobře.

Opraveno, zohledněno datum konce PP, datum vynětí, datum návratu do evidenčního stavu.


Oprava Při importu docházkových mzdových složek do předzpracování se do atributu Datum do ukládala hodnota atributu Datum Od.

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka EXEKÚCIE - novinky

1. Do hlavičky výpočtu mzdy pribudlo 7 nových atribútov. Tieto atribúty mapujú postup výpočtu jednotlivých zraziteľných tretín a presahu násobku životného minima - teda čiastok, ktoré sú k dispozícii pre uplatnenie jednotlivých zrážok výkonu rozhodnutia (ZVR). Jednotlivé MZ pre ZVR musia byť vložené do Paušálov a musia mať nastavené príslušné vlastnosti definujúce ZVR.

Ide o tieto atribúty:

Exekúcia - základ: súčet čiastok na MZ-ách vo výpočte mzdy, ktoré majú nastavenú vlastnost Základ pre výpočet ZVR. Zahrňuje všetky zviazané PP daného zamestnanca

Exekúcia - odvody: súčet odvedenej dane a poistného za zamestnanca zo všetkých zviazaných PP

Exekúcia - čistá mzda: rozdiel Základu a Odvodov

Exekúcia - nepostihnuteľná časť mzdy: základná nepostihnutľná časť (ZNČ), určená z konštánt na osobu povinného a na vyživované osoby

Exekúcia - postihnuteľná čiastka: čistá mzda znížená o ZNČ.

Exekúcia - prednostná tretina: Postihnuteľná čiastka sa porovnáva s násobkom životného minima (ŽM) (v SK legislative sa použije 1,5 - násobok ŽM). Pokiaľ postihnuteľná čiatka je nižšia alebo rovná s násobkom ŽM, rozdelí sa na tretiny a hodnota nového atribútu Exekúcia prednostná tretina odpovedá tejto jednej tretine. Pokiaľ postihnuteľná čiastka je vyššia ako násobok ŽM, rozdelí sa na tretiny tento násobok ŽM a atribút Exekúcia - prednostná tretina odpovedá tejto jednej tretine. Pokiaľ rozdeľované čiastky nie sú násobkom 3, potom samozrejme jednotlivé tretiny (Prednostná, Neprednostná, Nepostihnuteľná) sa musia lišiť o základnú jednotku mzdovej meny.

Exekúcia - presah životného minima: pokiaľ postihnuteľná čiastka v predchádzajúcom odstavci presiahla násobok ŽM, tak je tento atribút nenulový a je to rozdiel medzi postihnuteľnou čiastkou a súčtom jednotlivých tretín. Čiastka presahu je k dispozícii pre zrážky VR.

2. Postup realizácie ZVR : v principe sa ZVR uspokojujú najprv z prednostnej tretiny, následne z neprednostnej. Presah ŽM navyšuje čiastku k zrazeniu. Rozlišujeme 4 typy ZVR a to v poradí od najvyššej priority : Bežné výživné, Dlžné výživné, Prednostné zrážky, Neprednostné zrážky.

Najprv sa algoritmus pokúsi uspokojiť všetko Bežné výživné (BV), a to z Prednostnej tretiny, bezohľadu na dátum doručenia, pomerným dielom. Pojmu pomerným dielom rozumej pri Bežnom výživnom tak, že sa jednotlivé zrážky uplatnia v pomere svojich mesačných čiastok.

V dalšej fáze sa zráža rovnakým spôsobom Dlžné výživné (DV). Samozrejme len v prípade, že z Prednostnej tretiny navýšenej o Presah zostáva k dispozícii nejaká čiastka po zrážke BV.

V tretej fáze sa zrážajú Prednostné zrážky (PS). Pokiaľ zstala po uplatnení BV a DV voľná nejaká čiastka z Prednostnej tretiny navýšenej o Presah, zrážajú sa Prednostné zrážky v poradí podľa dátumu doručenia. V prípade zhody dátumu doručenia sa zrážky so zhodným dátumom uspokoja pomerným dielom (v pomere celkových čiastok ku zrazeniu, prípadne Maximálnych mesačných čiastok, ak majú túto hodnotu nastavenú).

V štvrtej fáze sa použije k uplatneniu všetkých do tohto okamihu len částečne uspokojených zrážok (BV, DV, PS) + všetkých Neprednostných zrážok neprednostná tretina navýšená o doteraz neuplatnenú čiastku Presahu. Zrážky sa uplatnia opäť v poradí dátumu doručenia. V prípade zhody dátumu doručenia sa zrážky s rovnakým dátumom uspokoja pomerným dielom (v pomeru celkových čiastok k zrazeniu, prípadne Maximálnych mesačných čiastok, ak majú túto hodnotu nastavenú).


Novinka Novinka - DEPONOVANÉ PLATBY

Ak zamestnávateľovi súdny exekútor doručil príkaz na začatie exekúcie, zamestnávateľ je povinný vykonať zrážky zo mzdy povinného, ktoré v tejto fáze konania zamestnávateľ deponuje a nevypláca ich oprávnenému. Z toho dôvodu systém Helios Orange rozlišuje deponované zrážky. K tomuto účelu slúži zaškrtávacie políčko "Deponované", ktoré je možné nastaviť priamo na paušálnej MZ. Je možné ho zaškrtnúť len ak nebola v danom mesiaci zamestnancovi vypočítaná mzda.

Ak je položka Deponované zaškrtnutá, tak dôjde k tomu, že:

1. vypočítaná exekúcia sa zamestnancovi zrazí zo mzdy
2. vypočítaná čiastka sa nedostane na platobný príkaz
3. vypočítaná čiastka sa zobrazí v prehľade Deponované platby (cesta: Definícia platobných príkazov/Deponované platby). Do tohto prehľadu sa dostane v momente, kedy je danému zamestnancovi vykonaný výpočet mzdy.

Ak dôjde k situácii, že exekúcia nadobudne právnu moc, t.j. bude doručený exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie), potom musí užívateľ vykonať nasledovné kroky:

1. na exekúcii v paušálnej MZ (resp. v prehľade Paušály a zrážky) je nutné zrušiť zašrktnutie políčka "Deponované". Z toho vyplýva, že len odznačením položky "Deponované" sa deponované exekúcie na platobný príkaz nedostanú.
2. v prehľade Deponované platby je potrebné vybrať a označiť tie, ktoré chce užívateľ previesť na platobný príkaz a pomocou akcie Kedy vykonať platbu/Nastav vybrané obdobie pre označené platby systému užívateľ povie, že v období, ktoré je označené ako Aktuálne (tzn., že v ňom spracovávate mzdy), sa tieto deponované platby dostanú na platobný príkaz.
V prehľade Deponované platby sú platby zobrazené po jednotlivých mesiacoch a je možné nad nimi použiť tieto akcie:

 • Kedy vykonať platbu - pomocou tejto akcie je možné nastaviť alebo zrušiť nad označenými deponovanými platbami obdobie, kedy sa majú platby dostať alebo nedostaťna platobný príkaz. Pokiaľ nie je nájdené na exekúcii v paušálnej MZ v období jeho deponácie bankové spojenie, pokúsi sa systém natiahnuť bankové spojenie na exekúcii v paušálnej MZ vo vybranom období. Podmienkou je, že v Paušáloch sa nachádza práve jedna MZ s takým číslom a Dátumom doručenia.
 • Dátum prevodu platby - pomocou tejto akcie je možné nastaviť alebo zrušiť obdobie, ktoré sa po vygenerovaní platobného príkzau na príslušnej deponovanej platbe nastavilo automaticky, t.j. obdobie kedy sa platba dostala skutočne na platobný príkaz.

3. na exekúcii v paušálnej MZ (resp. v prehľade Paušály a zrážky) musí užívateľna záložke Bankové spojenie, Účtovanie doplniť väzbu na Bankové spojenie, na ktoré bude prebiehať platba exekučnej zrážky. Bankové spojenie je nutné zadať k paušálnej MZ aj v prípade, že sa jedná o zatiaľ deponovanú zrážku. V prípade, že by ste bankové spojenie nezadali a po nadobudnutí právnej moci by ste chceli preniest deponované čiastky na platobný príkaz, program by zahlásil chybu a platobný príkaz by sa nevytvoril.

K tejto situácii (exekúcia nadobudne právnu moc) môže dôjsť vrámci jedného mzdového obdobia viackrát, aby nebolo nutné čakať na uzavretie mesiaca, v ktorom už boli niektoré exekúcie uvoľnené z depozitu, tak má užívateľ možnosť si vytvoriť viac platobných príkazov. Užívateľ si vytvorí novú definíciu PP, ktorá bude mať typ PP Jednotlivé zrážky a na riadku definície bude mať zaškrtnutý nový atribút "Len deponované platby" (tento atribút je prístupný len pri definícii PP typu Jednotlivé zrážky). Následne pri generovaní PP sa dostanú na platobný príkaz len Deponované platby, ktoré majú nastavené obdobie Kedy vykonať platbu na aktuálne obdboie a zároveň Obdobie prevodu platby je prázdne (t.j. prevod na PP doteraz nebol zrealizovaný).

Pri generovaní platobného príkazu sa prevedené deponované platby označia interným číslom hlavičky definície platobného príkazu, ktorou bol platobný príkaz vygenerovaný.
V praxi to znamená to, že pri rušení PP akciou Zmazanie PP dôjde k zrušeniu prevodu len tých deponovaných platieb, ktoré boli prevedené na PP v aktuálnom mesiaci a to definícou PP, nad ktorou sa rušenie spúšťa. (V prehľade Deponované platby sa vyprázdnia hodnoty v položkách Prevod platby - mesiac mzd. obdobie a Prevod platby - rok mzd. obdobie)
Doteraz dochádzalo k tomu, že pri rušení akéhokoľvek PP boli zrušené prevody všetkých deponovaných platieb prevedených vo vybranom období.

Pozor - zviazanie funguje len pri popísaných prípadoch, netýka sa ani rušenia jednotlivých riadkov vygenerovaných PP, ani akciou nad prehľadom Deponované platby.


Novinka Novinka - Výpočet PRIEMERNÉHO PRAVDEPODOBNÉHO HODINOVÉHO ZÁROBKU (PPHZ)

Legislatíva (§ 134 Zákonníka práce)

ods. 1 - Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (PZ) zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období (RO) a z obdobia odpracovaného zamestnancovm v RO.

ods.2 - RO je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvťroku, v ktorom sa zisťuje PZ. PZ sa zisťuje vždy k prvému dňu kalednárneho mesiaca nasledujúceho po RO a používa sa počas celého štvťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.

ods. 3 - Ak zamestnanec v RO neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto PZ pravdepodobný zárobok (PPZ). PPZ sa zistí zo mzdy, ktorú zamestanec dosiahol od začiatku RO alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

ods. 4 - PZ sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok (PHZ). PHZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta. Ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov má použiť priemerný mesačný zárobok (PMZ), postupuje sa tak, že PHZ sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na 1 mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. PMZ sa zaokrúhľuje na najbližší €C nahor.

Kedy dochádza k výpočtu PPHZ v systéme Helios Orange

Prvýkrát sa výpočet PPHZ uplatní v mzdovom období, ktoré bolo počas tohto updatu aktuálnym a zároveň v čase updatu nebola vypočítaná ani jedna mzda. Inak sa uplatní v bezprostredne nasledujúcom mzdovom období.

K výpočtu PPHZ dochádza buď pri mesačnej uzávierke (posledného mesiaca kalendárneho štvťroka) alebo priamo vo výpočte mzdy a to len vo štvrťroku nástupu zamestnanca do pracovného pomeru a to len v prípade, že nastane potreba PPHZ zistiť (napr. je potreba preplatiť MZ-ku počítanú dovolenkovým priemerom ako nadčasový príplatok a pod.). Podmienkou je, že v aktuálnom aj predchádzajúcom období je nulový PHZ (t.j. nebol doteraz v štvrťroku nástupu do PP vypočítaný/ručne zadaný). Keď systém vypočíta PPHZ uloží ho do mzdových údajov na záložku Mzdové údaje do položky PHZ. V prípade, že PPHZ vypočíta Mzdový automat, tak sa aj mzda (MZ-ka počítaná dovolenkovým priemerom) automaticky prepočíta už s novým PPHZ. Ak PPHZ vypočíta individuálny výpočet mzdy, tak výpočet označí ako chybný (položka Info má hodnotu "MZ počítaná priemerom spočítané neaktuálnym priemerom) a systém zahlási "Niektoré mzdové ložky vypočítané neaktuálnym PHZ. Pravdepodobný PHZ bol vypočítaný a uložený do Mzdových údajov. Pokračovať?". Po zvolení tlačítka Áno užívateľ spustí pre prepočet takýchto MZ-iek priamo v editore výpočtu mzdy akciu Prepočet príp. nad prehľadom Výpočet mzdy zvolí akciu Prepočet miezd/Chybné . Ak zvolí tlačítko Nie, tak sa užívateľ dostane o krok späť a otvorí sa mu editor MZ-ky, ktorá tento stav spôsobila, po jej potvrdení dôjde k jej prepočtu.

Algoritmus výpočtu pozná 2 spôsoby

Pred samotným výpočtom si systém zistí informácie zo mzdovej karty zamestnanca (či už existuje PHZ, aký je stav PHZ (položka Priem.dov.prepočet), či nebol PHZ zadaný užívateľom ručne, týždenný úväzok, druh mzdy (mesačná, hodinová) a priradený stupeň minimálnej mzdy (takto zistená minimálna mzda sa pokráti týždenným úväzkom). Tieto údaje si zisťuje z uzatváraného mzdového obdobia okrem údaja o ručnom vložení PHZ a stupňa minimálnej mzdy v prípade, ak sa jedná o mesačnú uzávierku, v takom prípade sa berú tieto údaje z bežného obdobia (t.j. 1. mzdového obdobia ďalšieho štvrťroka).

Spôsoby výpočtu:
1. Pokiaľ má zamestnanec odpracovaných v RO aspoň 22 dní alebo 170 hodín, tak PHZ sa počíta ako podiel vymeriavacieho základu (započítateľného príjmu) a odpracovaných hodín, ktorý sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta matematicky. Vypočítaná hodnota je zdola limitovaná príslušným minimálnym mzdovým nárokom podľa stupňa zaradenia.

2. Pokiaľ nemá zamestnanec odpracovaných v RO aspoň 22 dní alebo 170 hodín, ale hodiny alebo dni nie sú nulové, PHZ sa počíta algoritmom podľa nastavenia novej mzdovej konštanty "Výpočet PPHZ" (cesta: Konštanty a číselníky/záložka Sadzby a konšt./podzáložka Dovolenka). Táto konštanta môže ponúka dve rovnocenné alternatívy výpočtu:

A. zo skutočnej mzdy vo vybranom mesiaci (totožný so spôsobom v bode 1.)
B. zo základnej mzdy a MZ v paušáloch (systém spočíta základnú mzdu a čiastky z paušálov za všetky obdobia kalendárneho štvrťroka a podelí ich priemerným počtom hodín za dané obdobie štvťroka). Výsledok sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta matematicky, vypočítaná hodnota je zdola limitovaná príslušným minimálnym mzdovým nárokom podľa stupňa zaradenia.

Pokiaľ je PHZ v okamžiku jeho výpočtu zadaný do MÚ ručne užívateľom (pri výpočte mzdy v aktuálnom období, pri mesačnej uzávierke v bežnom období), jeho hodnota sa ponechá v mzdových údajoch a PHZ sa systémom nevypočíta.

Ak je ukončený PP, PHZ sa nevypočíta. Výnimku tvorí prípad štvrťroku ukončenia PP, kedy je v mzdových údajoch nastavený atribút "Do výpočtu po konci PP".

Ak k výpočtu PHZ nastáva vo výpočte mzdy v štvrťroku nástupu do PP je použitý algoritmus 2B (z aktuálneho mzdového obdobia). Vypočítaná hodnota je zdola limitovaná príslušným mzdovým nárokom podľa stupňa zaradenia.

Ak k výpočtu PHZ nastáva pri mesačnej uzávierke, dôjde k výpočtu PHZ len v poslednom mesiaci kalendárneho štvťroka. Nápočet vymeriavacieho základu (započítateľného príjmu) a hodín je zhodný s doterajším výpočtom platného PHZ. Na základe odpracovaného počtu hodín v kalendárnom štvrťroku (hranice 170 hodín alebo 22 pracovných dní) je určená končená hodnota PHZ, o čom následne informuje položka Priem.dov. prepočet nad prehľadom Mzdové údaje.

Ak je vymeriavací základ (započítateľný príjem) alebo hodiny pre výpočet nulový, PHZ sa počíta algoritmom 2B.

Ak systém vypočíta PPHZ v štvťroku nástupu do PP a následne v tomto mesiaci výpočtu užívateľ vymaže z výpočtu MZ-ku, pre ktorú bol PPHZ vypočítaný, dôjde automaticky k vymazaniu PPHZ zo mzdovej karty.

Ručné zadanie PPHZ alebo PHZ

Možnosť ručného zadania PPHZ alebo PHZ stále zostáva, stačí v mzdových údajoch na záložke Mzdové údaje zaškrtnúť položku "Zmeniť PHZ" a tým sa sprístupní položka PHZ.

Ručné zadanie je umožnené aj z dôvodov, ktoré umožňuje aj všeobecné vymedzenie Zákonníka práce zamestnávateľovi uplatniť pri zisťovní PHZ aj iné spôsoby: - porovnávaním so zárobkami zamestnancov, vykonávajúcich rovnakú (obdobnú) pracovnú činnosť
- vychádzať z naposledy zisteného PHZ a následne ho valorizovať podľa nárastu PHZ u ostatných zamestnancov vykonávajúcich rovnakú (obdobnú) činnosť

Použitie týchto spôsobov zisťovania PHZ je podmienené skutočnosťou, že ho nie je možné zistiť z dojednaných mzdových podmienok, lebo nezodpovedajú súčasnej situáciia a pod. Pri výpočte PPHZ by sa malo postupovať tak, aby zistený PPHZ v najvyššej možnej miere zodpovedal predpokladanému PZ zamestnanca.

Kontrola

Nad prehľadom Mzdové údaje je možné si zobraziť cez tlačítko Nastav položku Priem. dov. prepočet, táto položka informuje v akom stave je PHZ (či bolo vypočítané a za akých podmienok), môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:

 • Nie - PP ukončený
 • Nie - nie je zadaný dátum nástupu
 • Nie - nie je štvrťrok
 • Áno - štvrťrok
 • Áno - štvrťrok (nie je 22 dní)
 • Áno - PPHZ zo ZM a paušálov (1.Q)
 • Áno - PPHZ zo ZM a paušálov (R.O.)
 • Áno - PPHZ zo ZM a paušálov (nie je 22 dní)
 • Áno - PPHZ zo ZM a paušálov (nulové hodiny)
 • Áno - PPHZ zo ZM a paušálov (nulový VZ)
 • PHZ zadaný užívateľom do M.Ú. (1.Q)
 • PHZ zadaný užívateľom do M.Ú. (R.O.)
 • PHZ zadaný užívateľom do M.Ú. (nie je 22 dní)
 • PHZ zadaný užívateľom do M.Ú. (nulové hodiny)
 • PHZ zadaný užívateľom do M.Ú. (nulový VZ)

Použité skratky:

 • PPHZ - priemerný pravdepodobný hodinový zárobok
 • PZ - priemerný zárobok
 • PMZ - priemerný mesačný zárobok
 • PPZ - pravdepodobný priemerný zárobok
 • RO - rozhodné obdobie
 • MZ - mzdová zložka
 • PP - pracovný pomer


Novinka Akcia Prepočet mzdových listov upravená tak, aby sa atribút Odpracovaná doba, že sa pôvodná hodnota zníži o dni sviatkov pokryté dochádzakou bez náhrady.

Týmto spôsobom budú údaje do mzdového listu napočítané automaticky po update na túto verziu (po mesačnej uzávierke alebo po prepočte mzdového listu v Ročných zostavách). Pokiaľ chce užívateľ mať týmto spôsobom napočítané od začiatku roka, je možné postupovať týmto spôsobom:

Vstúpi do ponuky Výpočet mzdy, označí zamestnancov, ktorým chce Mzdový list prepočítať. V miestnej ponuke vybereie voľbu Servis/akciu Mzdový list prepočet.


Novinka V editore Sociálneho fondu na záložke Zamestnanci (táto záložka je viditeľná len ak je na záložke Sociálny fond položka Zamestnanci s hodnotou "Vybraní") sa po stlačení tlačítka Nový zobrazia len zamestnanci, ktorí na záložku zamestnanci neboli ešte prenesení (doteraz sa zobrazovali vždy všetci zamestnanci a bolo možné ich prenášať opakovane).


Novinka Bola pridaná kontrola do editora Rodinný príslušník, ktorá nedovolí uložiť rodinného príslušníka ak mu je priradený daňový bonus a zároveň tento rodinný príslušník má Vzťah iný ako "Dieťa".


Novinka Pri kontrole účtovných kontácii sa kontroluje nenapočítaný sociálny fond vrámci vybraného kalendárneho roka (doteraz kontrola prebiehala nad všetkými mzdovými obdobiami).


Novinka POLOŽKY definície platobného príkazu (PP)

V editore položiek definície PP bol upravený zoznam typov odvodov:

 • zrušená prvá prázdna položka
 • zrušená položka Poistenie. Táto položka bude použitá len v prehľade položiek PP pri zdravotnom poistení.

Čo to v praxi znamená:
Užívateľ si pri pridávaní položky do definície PP pre úhradu zdravotného alebo socialného poistenia (zadávaného len po jednotlivých druhoch fondov) vyberie typ odvodu a príslušné MZ-ky pre daný odvod. Po uložení sa AUTOMATICKY v prehľade definicie zmení typ odvodu na hodnotu "Poistenie" a zároveň pre identifikáciu odvodu aj číslo a názov MZ-ky s najnižším číslom vrámci danej poisťovne (v editore typ odvodu zostane pôvodný). Ak ste z nejakého dôvodu nemali v editore položky definície PP doteraz vyplnený typ odvodu, tak zmenový skript Vám ho automaticky pri update databázy doplní a to podľa priradených MZ-iek k danej položke. Prosím, skontrolujte si položky definície PP pre úhradu zdravotného poistenia.


Novinka Pri generovaní novej databázy nebudú mať distribučné MZ-ky:
 • 690 - Odstupné (čiastka)
 • 691 - Odstupné (výpočet)
 • 692 - Odchodné (výpočet)

zakšrtnutý atribút "Základ sociálny fond". Tí užívatelia, ktorí majú databázu/y vygenerovanú/é skôr alebo si vytvorili vlastné MZ-ky pre tento účel si musia zaškrtnutie tohoto atribútu zrušiť sami.


Novinka Akcia prepočet PS a ES (cesta: Prepočítané stavy) bola upravená tak, aby pri používaní typu kalendára Nerovnomerná pracovná doba s čiastočným úväzkom a Nerovnomerná pracovná doba so skráteným úväzkom sa zohľadnilo príslušné krátenie percentom.

Výpočet koeficientu:
K= (týždenný úväzok vyplnený na mzdovej karte * % na kalendári) / týdenný úväzok v hlavičke všeobecného kalendára


Novinka Tlačový formulár systémové číslo -403136 - Potvrdenie o zamestnani (Zápočtový list) bol doplnený o údaj o poskytnutí odchodného.

Podmienkou, aby systém vedel rozlíšiť, či bola vo výpočte mzdy použitá MZ-ka pre poskytnutie odchodného je, aby táto MZ-ka mala vo svojej definícii na záložke Konštanty v položke Základ pre výpočet hodnotu "Odchodné pri ukončení PP" a zároveň sa musí tlačový formulár tlačiť buď nad mesiacom, kedy došlo k ukončeniu pracovného pomeru, ale v nasledujúcom mesiaci po mesiaci ukončenia pracovného pomeru.


Novinka Distribučné tlačové formuláre:
 • -403134 Výplatný lístok 2
 • -403129 DUAL - Výplatný lístok 2

V časti dovolenka boli doplnené o ručné korekcie dovolenkového nároku položky: Nárok BR, spolu, zost. BR.


Novinka Distribučný tlačový formulár

sys. čislo -403252 - ELDP - nový
bol upravený tak, že ak si užívateľ zadá do editora ELDP dátumy do položky Zárobková činnosť Od a Do, tak sa tieto dátumy zobrazia v tlačive v časti Pracovný pomer (iný pracovný vzťah) Dátum vzniku a Dátum zániku. Ak sú položky Zárobková činnosť Od a Do prázdne, tak sa do tlačiva v časti Pracovný pomer (iný pracovný vzťah) zobrazia ako doteraz Dátum vzniku a Dátum zániku PP. Využitie: napríklad ak došlo k fúzii firiem (zlúčeniu), tak môžu byť dátumy zárobkovej činnosti dátumami fúzie.


Novinka Distribučný tlačový formulár

sys. číslo -404854 - Obálka
bol upravený tak, aby zobrazoval tú adresu zamestnanca, ktorú má daný zamestnanec nastavenú v položke "Poštu posielať na" (cesta: Zamestnanci/Doplňujúce údaje/záložka Osobné údaje) a zároveň, aby zobrazoval v prípade korešpondenčnej adresy meno a priezvisko uvedené pri tejto adrese.


Novinka Pri generovaní mzdového kalendára s pravidelnou pracovnou dobou bola pridaná mäkká kontrola na to, či denný úvazok v hlavičke generovaného kalendára korešponduje s týždenným úväzkom z hlavičky generovaného kalendára a opačne.


Novinka V ponuke Možnosti/Konfigurácia/Správa systému/Globálne konštanty/Mzdy vznikla v hornej časti nová oblasť Zaheslované PDF.

Tu je možné zvoliť až 4 tlačové formuláre. Na výber sa ponúkajú tlačové formuláre z prehľadu Výpočet a Ročné zostavy (nad prehľadom Ročné zostavy zatial nie je zapojená funkcionalita Odosielanie zaheslovaného pdf).

Pokiaľ sú v Globálnych konštantách nastavené tlačové formuláre (resp. aspoň jeden), zobrazia sa nad Výpočtom mzdy po spustení akcie Tlač/Odoslanie zaheslovaného pdf ako možnosť voľby len tých tlačových formulárov, ktoré sú nastavené v Globálnych konštantách.

Pokiaľ nie je v Globálnych konštantách nastavený žiadny tlačový formulár, zobrazujú sa nad Výpočtom mzdy po spustení akcie Tlač/Odoslanie zaheslovaného pdf všetky tlačové formuláre ako doteraz.


Novinka Úpravy vo výpočte mzdy:

1. pri likvidačných MZ-ách (napr. 203 - Náhrada za doč. PN, 213 - Nemocenská) sa v stlpci Dni prac. odteraz zobrazujú pracovné dni (doteraz sa zobrazovali kalendárne dni)

2. pokračujúca PN - ak je DNP zlikvidovaná a spustí sa prepočet výpočtu mzdy, tak sa pri druhej likvidačnej MZ (213) vynulujú dni v položke Vyššie % - upravené

3. nová PN - ak je DNP zlikvidovaná a spustí sa prepočet výpočtu mzdy, tak sa z položke Vyššie % dni znížia o 3 dni a 3 dni sa zobrazia v položke Dni nižšie % - upravené

4. pri likvidácii prvej PN v roku nástupu do PP sa odteraz zobrazuje hláška, ktorá informuje užívateľa, aby najprv uložil dochádzkovú MZ z dôvodu uloženia pravdepodobného DVZ

Použité skratky:

 • MZ - mzdové zložky
 • PN - pracovná neschopnosť
 • DNP - dávka nemocenského poistenia
 • PP - pracovný pomer
 • DVZ - denný vymeriavací základ


Novinka Do Doplňujúcich údajov na záložku Všeobecné podzáložku Korešpondencia boli doplnené nové atribúty:
 • Meno
 • Priezvisko

Tento atribút užívateľ použije napríklad v prípade, keď pošta určená pre daného zamestnanca má byť zaslaná na korešpondečnú adresu s uvedením iného mena príjemcu.


Novinka Tlačový formulár Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti 2009 bol upravený tak, aby v časti 1 nezobrazoval dátum priznania dôchodku, ak sa jedná o iný druh dôchodku ako starobný, predčasný starobný a invalidný.


Novinka Do výpočtu mzdy bola doplnená funkcionalita, ktorá po zmene nastavenia konštanty Zaokrúhľovanie príjmových MZ na inú hodnotu ako "podľa Mzdovej meny" (cesta: Konštanty a číselníky/záložka Meny) odteraz ovplyvní aj zaokrúhľovanie základnej mzdy.


Novinka Problém pri importe do Prespracovania pomocou externej procedúry pri stĺpcoch Utvar, CisloZakazky, NakladovyOkruh z importnej tabuľky #PredzpImportTable bol odstránený (hodnoty neboli vkladané ako typ NVARCHAR).


Novinka Aktualizácia platových tried a stupňov bola upravená tak, aby pri položke Základná mzda skrátená zohľadňovala % zadané na mzdových kalendároch typu Nepravidelná PD so skráteným úväzkom a Nepravidelná PD s čiastočným úväzkom.


Novinka V ponuke Konštanty a číselníky/Pomocné číselníky vznikli nové Skupiny:
 • Druh mzdy
 • Kategória
 • Výplatné stredisko
 • Mzdová účtovníčka
 • Mzdový útvar
 • Majster

Priamo v tomto prehľade alebo priamo na mzdovej karte zamestnanca je možné vytvárať číselníky k vyššie uvedeným položkám a následne z týchto triediacich hľadísk vyberať.

Zároveň v Konštantách a číselníkoch na záložke Sadzby a konšt. bola premenovaná podzáložka Minimálna mzda na Min. mzda, Tr. kritéria. Na tejto podzáložke vznikla nová časť "Názvy triediacich kritérií". Tu si môže užívateľ premenovať 4 triediace hľadiská, ktoré potom bude vyplňovať na mzdovej karte zamestnanca na záložke Zaradenie a zároveň ich bude používať pri vytváraní vlastných zostáv.


Novinka Nové typy mzdových kalendárov, t.j. Nerovnomerná PD so skráteným úväzkom a Nerovnomerná PD s čiastočným úväzkom, boli zapojené aj do výpočtu:
 • základnej mzdy skrátenej
 • doplatku do minimálnej mzdy
 • krátenie min. a max. VZ poistenia
 • element PERCENTO pre ISCP


Novinka Prerušenie sociálneho poistenia - doplnenie

Pre prípad kedy nastane prerušenie poistenia z dôvodu trvania dočasnej PN odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov (364 kal. dní) boli vykonané nasledovné zmeny:

1. nad prehľadom RLFO/RLFO - väzby po stlačení tlačítka Generuj sa vytvorí nová väzba:


Číslo MZ  Názov MZ 	      Dôvod prerušenia    Dni kalendárne 
200    Nemocenská dochádzka      8           364 


2. nad prehľadom ELDP/ELDP - väzby po stlačení tlačítka Generuj sa vytvorí väzba:

Číslo MZ    Názov MZ  Znak poistenia  Kal.dni-do   Vylúčená doba - kal. dní   Vymeriavací základ   Poisťovňa
213      Nemocenská    A       364          Áno          Poistenie       SP


Tí užívatelia, ktorí tieto väzby už majú vytvorené si musia skontrolovať ich nastavenie. Pozor, užívatelia, ktorí používajú iné čísla mzdových zložiek pre zadanie neprítomnosti pri dočasnej PN (distribučná MZ 200 - Nemocenská dochádzka) alebo pre likvidáciu PN (distribučná MZ 213 - Nemocenská - od 11. kal. dňa) si musia tieto väzby vytvoriť ručne.

3. Toto prerušenie bolo doplnené aj do tlačového formulára "Mzdový list od 1.1.2009" a "Mzdovy list od 1.1.2009 (všetky VZ a odvody)".

4. Toto prerušenie bolo zohľadnené aj do tlačového formulára "Potvr. zamestnáv. na účely nároku na dávku 2009"

5. Toto prerušenie bolo zohľadnené aj pri nápočte ELDP

Ďalšou novinkou vrámci zobrazovania riadkov ELDP je:

1. ak rodičovská dovolenka trvala počas roka 2005, tak dôjde k automatickému prerušeniu riadku ELDP od 1. 7. 2005

2. ak má zamestnanec v riadku ELDP znak RD a doba uvedená v tomto riadku spadá do obdobia po 1. 8. 2006, tak sa v tlačive nezobrazí znak "RD" ani dátumy "od" a "do"

Príklad ručného zadanie RD (t.j. sa mzdy spracovávali v systéme Helios Orange až od roku 2008):

- zamestnankyňa čerpá rodičovskú dovolenku počas celého kalendárneho roka 2005 a 2006 až do 30. 6. 2007

Užívateľ zadá do ELDP nasledovné riadky:

Rok   Znak  Od    Od    VZ            KD VD
2005  RD   01 01   30 06  000000          365
2006  RD   01 08   31 12  000000          365
2007  A   01 07   31 12  101156          181

Na tlačive sa zobrazia riadky takto:

Rok   Znak  Od    Od    VZ            KD VD
2005  RD   01 01   30 06  000000          365
2006               000000          365
2007  A   01 07   31 12  101156          181


Novinka Prehľad Zmeny paušálnych čiastok bol ošetrený tak, aby bolo možné aj zo mzdových údajov z editora paušálov a zrážok/položka Posledná zmena tieto zmeny zadávať. Doteraz bolo možné len meniť a mazať už existujúce zmeny, ktoré boli zadané priamo nad prehľadom Paušály a zrážky akciou Zmeny paušálnych čiastok.


Novinka V editore Registračného listu FO bola ošetrená položka Zostavil tak, aby bola prednaplnená plným menom prihláseného užívateľa (doteraz sa pri automatickom generovaní prednapĺňala prihlasovacím menom).


Novinka Kontrola výpočítaných miezd, ktorá je volaná vrámci mesačnej uzávierky, pred generovaním kontácií, generovaním platobných príkazov, pred hromadnou tlačou a akciami nad výpočtom mzdy, bola rozšírená o mäkkú kontrolu na existenciu mzdových zložiek v Predspracovaní, ktoré v danom mzdovom období nie sú vložené do mzdy.

Zároveň má teraz užívateľ možnosť si takéto mzdové zložky zafiltrovať priamo nad prehľadom Predspracovanie, kde vznikol nový počítaný atribút "Vložené do mzdy".


Oprava Pri importe dochádzkových mzdových zložiek (cesta: Výpočet mzdy/Predspracovanie/akcia Importy/Externá procedúra) sa do atribútu "Dátum do" ukladala hodnota atribútu "Dátum od".

Opravené

Obecné

Novinka V e-mailovém okně Helios je nyní u příznaků Důležitost, Potvrzení o přečtení a Potvrzení o doručení nový přepínač, který je implicitně nezaškrtnut. Tento nový přepínač určuje, jestli se příznaky použijí či nikoliv. Nemá viditelný žádný název, pouze při najetí myší se zobrazí napověda "Použít příznaky".

Stejný přepínač byl doplněn i do definice Hromadně pro e-mail. Implicitně je opět nezaškrtnut.


Novinka V případě zobrazeného MasterxDetail přehledu s vypnutým přehledovým módem jsou v podmenu Systém přístupné 2 nové akce: "Master x Detail - vše rozbalit" a "Master x Detail - vše sbalit".


Novinka Na Dokumentech je možné na záložce Specifikace vyplnit bližší celní specifikaci dokumentu:
 • Druh /číselník - Druh předložených dokladů a osvědčení/
 • Označení
 • Země
 • Stránka

Atribut bude sloužit pro návaznou funkčnost v modulu ICS Dovoz.


Novinka Odkaz na Insolvenční rejstřík hlásil hlášku: Při fulltextovém vyhledávání podle příjmení/názvu je třeba zadat minimálně 4 znaky.

Došlo ke změně parametrů na straně justice.cz.
Opraveno na straně HeO - změna URL.


Novinka Uživatelské sloupce typu "Externí" se nyní v Nastav seskupují podle názvu záložky a pořadí na záložce. Sekupení a pořadí je tak stejné jako při editaci externích informací.


Novinka Upraveno chování při změně parametru "Systémový" u formuláře. Při přepnutí systémového na nesystémový se zapamatuje nejen původní ID, ale i původní GUID. Při přepnutí zpět na systémový se GUID automaticky vrátí zpět.


Novinka Zapojena nová verze ReportBuilderu 12.01 (původní verze: 11.08).


Oprava Při tisku kontingenční tabulky 2 se respektoval formát stránky z tiskárny, vždy se tisklo na letter a muselo se vždy ručně nastavit.

Opraveno.


Oprava Externí akce, která definovala zobrazení přehledu DIČ nad obecným přehledem (např. výkaz souhrnného hlášení), zahlásila chybu "Access violation..." a následně otevřela požadovaný přehled.

Opraveno.


Oběh zboží

Tip Nová verze přináší změny v modulu Oběh zboží, k nejdůležitějším patří:
 • Nový design formuláře dokladu
 • Doklady Vydaná objednávka, Nabádková sestava, Expediční příkaz a Rezervace mohou obsahovat libovolný počet textových položek
 • Doklad může obsahovat libovolný počet sazeb DPH
 • Změny ve struktuře databáze

Podobný popis najdete v článku v Poradně: Změny ve Fakturaci a Oběhu zboží


Novinka Textové položky na dokladech oběhu zboží byly přesunuty do samostatné tabulky. Zároveň byly doplněny sloupce Množství a Měrná jednotka. Výpočet částek byl převeden na algoritmus který je aplikován na výpočet cen u standardních položek.


Novinka V přehledu položek inventury chyběla vazba na tabulku stav skladu. Proto nebylo možné zobrazit související údaje, např. finanční stav včetně souvisejících nákladů. Doplněno.


Novinka V definici zpráv lze u formátu EDI Inhouse pro fakturu (formáty "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006") a pro dodací list, generovaný z Výdejky (formát "EDITEL®-Inhouse (export)"), nastavit plnění údaje "Počet spotřebitelských jedn. ve fakt. jedn." ve zprávě na tyto hodnoty:
 • (nedefinováno) - údaj se nevyplní, přednastaveno
 • Položka: Přepočet množství
 • Zboží: Počet MJ evid.výstup / Počet MJ výstup


Novinka Vygenerovaný název souboru zpráv formátu EDI Inhouse se skládá ze zkratky názvu dokladu, řady dokladů a čísla dokladu. Ze zkratky názvu dokladu je nyní odstraněna diakritika.


Novinka V případě, že je měna na dokladu oběhu zboží NULL (není), je možno změnit zaokrouhlení dokladu pro částky v měně faktury (editor dokladů oběhu zboží - akce Zaokrouhlení (Ctrl+Alt+Z).


Novinka Došlé objednávky

Přehled profilů pro generování návazných dokladů byl doplněn do stromečku přehledů. Zároveň byla v přehledu "Řady došlých objednávek" zrušena akce pro zobrazení profilů.


Oprava V případě výpočtu korekce hlavičkové DPH pro doklady, které nebyly zaokrouhleny na 0.50 či 1.00 a druh vstupní ceny byl cena se SD či s DPH, došlo k chybnému nápočtu korekcí pro částky v měně dokladu - korekce byly vždy nulové.

Opraveno.


Oprava Při zadání ručních korekcí (doplňkových položek) se v případě kurzu <> 1 nerespektoval při přepočtu způsob kurzu nastavený na hlavní měně.

Opraveno.


Oprava V editoru zadávání položek (Ctrl+S v přehledu položek v editoru dokladu oběhu zboží) se mohla při změně množství chybně vynulovat či přepsat zadaná cena (pokud není dohledána v ceníku či podle akce a ani neexistuje nabídková cena).

Zároveň se při dohledání v ceníku nepřevzala sazba DPH a měrná jednotka.
Opraveno.


Oprava Výpočet korekcí (doplňkových položek) v případě kurzu <> 1 nerespektuje při přepočtu způsob kurzu nastavený na hlavní měně.

Opraveno.


Personalistika (CZ)

Tip Novinky modulu Personalistika

V hlavní nabídce Helios Orange došlo k rozdělení nabídky Mzdy a Personalistika na dvě nabídky

 • Mzdy
 • Personalistika.

V modulu Personalistika sa nacházejí volby:

 • Pracovní pozice (nové)
 • Personální organizační struktura (nové)
 • Znalosti (nové)
 • Uchazeči o zaměstnání (nové)
 • Výběrové řízení (nové)
 • Školení, lékařské prohlídky
 • Generátor personálních sestav
 • Personální složky - definice
 • Personální složky

Podrobný popis najdete v příručce zde.

Personalistika (SK)

Novinka ZMENY v hlavnej ponuke systému Helios Orange

Po prihlásení do systému užívateľ uvidí zmenu v ľavom okne hlavnej ponuky. Modul Mzdy a personalistika sa odteraz pre užívateľa so slovenskou legilatívou bude zobrazovať vyššie ako doteraz (zobrazovanie je zjednotené s verziou systému pre českú legislatívu). Ďalšia zmena spočíva v tom, že ten užívateľ, ktorý má:

1. zakúpené moduly Mzdy a personalistika teraz uvidí zvlášť súdoček Mzdy a zvlášť Personalistiku

2. zakúpený len modul Personalistika teraz uvidí tiež obidva súdočky Mzdy a Personalistika


Tip NOVINKY - modul PERSONALISTIKA

Pod súdočkom Personalistika sa nachádzajú nasledovné voľby:

Pracovné pozície (nové) Personálna organizačná štruktúra (nové) Znalosti (nové) Uchádzači o zamestnanie (nové) Výberové konanie (nové) Školenia, lekárske prehliadky Generátor personálnych zostáv Personálne zložky - definícia Personálne zložky

Podrobnejší popis nových volieb:

1. PRACOVNÉ POZÍCIE

Tento prehľad slúži ako číselník pracovných pozícií. Tlačítkom Nový sa v tomto prehľade otvorí vstupný formulár kde na prvej záložke Pracovná pozícia zadá užívateľ názov pracovnej pozície a na druhej záložke Detail pracovnej pozície zadá vlastnosti k danej pracovnej pozícii. Detailov je možné zadať niekoľko a to na 3 záložkách s možnosťou obmedzenia platnosti:

Základné údaje

 • položka Platnosť od - Platnosť do - tieto položky slúžia na prípadné určenie platnosti detailu pracovnej pozície
 • položka Počet rokov praxe - požadovaný počet rokov praxe pre danú pracovnú pozíciu
 • položka Počet zamestnancov - požadovaný počet zamestnancov na danej pracovnej pozícii
 • položka Minimálne vzdelanie - požadované minimálne dosiahnuté vzdelanie pre danú pracovnú pozíciu
 • položka Popis - slovný popis k pracovnej pozícii
 • položka Náplň práce - náplň práce k danej pracovnej pozícií
 • položka Typ mzdy - predpokladaný typ odmeňovania k danej pozícii, t.j. či sa bude jednať o mesačnú alebo hodinovú mzdu
 • položka Rozmedzie mzdy od, Rozmedzie mzdy do - predpokladaná výška základnej mzdy v rozmedzí od-do

Školenia, lekárske prehliadky

 • tlačítkom Pridať/Odobrať je možné priradiť k danej pracovnej pozícii povinné/nepovinné školenia a lekárske prehliadky, ktoré by mal zamestnanec na tejto pozícii absolvovať

Znalosti

 • tlačítkom Pridať/Odobrať je možné priradiť/odobrať k pracovnej pozícii požadované znalosti, osobnostné predpoklady, iné schopnosti a požiadavky, ktorými by mal uchádzač/zamestnanec

ZARADENIE ZAMESTNANCA na pracovnú pozíciu z pohľadu modulu Personalistika: Priamo nad prehľadom Pracovné pozície sú v miestnej ponuke k dispozícii okrem štandardných nasledovné akcie:

 • Dokumenty - táto akcia slúži na priradenie dokumentov k danej pracovnej pozícii
 • Ceny pracovných pozícií - táto akcia slúži na vytvorenie kategórií cien k pracovnej pozícii (cená práce)
 • Obsadenie pracovných pozícií - táto akcia zobrazí nad pracovnou pozíciou jej obsadenosť, v prípade obsadenia zobrazí zoznam zamestnancov/kontaktných osôb priradených k danej pracovnej pozícii. Zároveň pomocou tlačítka Zamestnanec pridať alebo Kont. osoba pridať je možné zaradiť vybraných zamestnancov/kont. osoby na danú pozíciu. Zamestnanec môže byť zaradený len na jednej pracovnej pozícii.
 • Školenia, lekárske prehliadky - táto akcia zobrazí priradené školenia, lekárske prehliadky k pracovnej pozícii. Zároveň pomocou tlačítka Nový/Zrušiť je možné vytvoriť/zrušiť školenia priradené k pracovnej pozícii.

ZARADENIE ZAMESTNANCA na pracovnú pozíciu z pohľadu modulu Mzdy:
Priamo nad prehľadom Zamestnanci sú v miestnej ponuke pod akciou Personalistika nasledovné voľby:

 • Pracovné pozície - táto akcia zobrazí pracovnú pozíciu, na ktorej je zamestnanec zaradený. Zároveň pomocou tlačítka Pridať pracovnú pozíciu je možné zaradiť vybraného zamestnanca na pracovnú pozíciu.
 • Znalosti - táto akcia zobrazí znalosti daného zamestnanca. Zároveň pomocou tlačítka Pridať znalosť/Odobrať znalosť je možné priradiť/odobrať zamestnancovi znalosti.
 • Personálne zložky - táto akcia zobrazí personálne zložky priradené k danému zamestnancovi. Zároveň pomocou tlačítka Nový je možné vytvoriť novú personálnu zložku alebo priradiť existujúce personálne zložky k zamestnancovi. Pomocou tlačítka Zrušiť je možné zrušiť priradené personálne zložky k danému zamestnancovi.
 • Školenia, lekárske prehliadky - táto akcia zobrazí priradené školenia, lekárske prehliadky k zamestnancovi. Zároveň pomocou tlačítka Zaradenie zamestnanca na školenie/Vyradenie zamestnanca zo školenia je možné zaradiť/vyradiť zamestnanca na/zo školenia, ktoré by mal/nemal absolvovať.
 • Plán školení, lekárskych prehliadok - táto akcia zobrazí prehľad konkrétnych školení, ktoré má zamestnanec naplánované. Pomocou tlačítka Nový/Zrušiť je možné zamestnanca zaradiť/vyradiť do/z plánu školenia.
 • Školiace akcie, lekárske prehliadky - táto akcia zobrazí absolvované školenia. Pomocou tlačítka Nový/Zrušiť je možné zadať/zrušiť absolvovanie školenia.
 • Certifikáty a skúšky - táto akcia zobrazí certifikáty a škúšky priradené k absolvovanému školeniu. Pomocou tlačíkta Nový/Zrušiť je možné vytvoriť nový certifikát, skúšku k absolvovanému školeniu.

2.PERSONÁLNA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Personálna organizačná štruktúra slúži k definícii nadriadenosti a podriadenosti z hľadiska pracovných pozícií vo firme. Je možné nadefinovať neobmedzené množstvo personálnych štruktúr, z nich len jedna môže byť aktuálna (pomocou akcie Nastav príznak Aktuálny sa označí aktuálna persolnálna organizačná štruktúra).

Po spustení akcie Zaradenie na pracovné pozície sa otvorí okno pre grafické zobrazenie personálnej organizačnej štruktúry tzv. "pavúk". V ľavej časti Nezaradené pracovné pozície sa zobrazí prehľad pracovných pozícií, ktoré sú vytvorené v číselníku Pracovné pozície, ale doteraz neboli zaradené do prersonálnej organizačnej štruktúry. V pravej časti je priestor, kde sa zobrazuje/vytvára "pavúk". Užívateľ si z ľavej časti Nezaradené pracovné pozície vyberie konkrétnu pracovnú pozíciu (začína od najvyššej pracovnej pozície) a pomocou myši ju presunie do pravej časti (príp. 2x poklká ľavým tlačítkom myši). Pracovná pozícia, pod ktorú sa budú všetky ďalšie pracovné pozície zaraďovať je označená jemnými bodkami.

Popis ďalších tlačítok v okne Personálnej organizačnej štruktúry (ďalej "OŠ"):

 • Zbaliť - zbalí celú OŠ
 • Rozbaliť - rozbalí celú organizačnú štruktúru
 • Šírka - určuje šírku útvaru (elipsa, diamant,...)
 • Výška - určuje výšku útvaru (elipsa, diamant,...)
 • Tvar - určuje, aký bude mať tvar útvar
 • Farba - na útvary, ktoré budú označené bude aplikovaná vybraná farba
 • Zobraz obsadenosť pracovnej pozície - po zaškrtnutí tejto položky, sa zobrazia pri pracovnej pozície konkrétne mená priradených zamestnancov a pri pracovnej pozícii sa v zátvorke zobrazí počet voľných/obsadených (priradených zamestnancov k tejto pracovnej pozícii).
 • Na celú obrazovku - po zaškrtnutí tejto položky sa v prípade, keď vytvorený "pavúk" sa pre svoju šírku nezobrazí celý na obrazovke (je nutné použiť posuvník), zobrazí tak, aby bol celý zobrazený na obrazovke
 • Náhľad - zobrazí vytvoreného "pavúka" v náhľade exeternej aplikácie (náhľad je totožný s funkciou Opis prehľadu 2
 • Tlač - zobrazí okno pre tlač "pavúka"

Vpravo hore Ikonka "šípka smerujúca doľava" - zobrazí v pravej časti nasledovné prehľady: Obsadenie pracovných pozícií - zobrazí konkrétnych zamestnancov, ktorí sú na danú (vybranú) pracovnú pozíciu priradení.
Uchádzači na pracovnej pozícii - zobrazí, ktorí uchádzači sa hlásia na danú (vybranú) pracovnú pozíciu
Školenia, lekárske prehliadky - zobrazí aké školenia, lekárske prehliadky musia byť na danej (vybranej) pracovnej pozícii absolvované
Znalosti - zobrazí aké znalosti, schopnosti sú na danú (vybranú) pracovnú pozíciu požadované Výberové konanie - zobrazí, či sú na danú (vybranú) pracovnú pozíciu vypísané výberové konania

Pomocou miestnej ponuky nad každým prehľadom je možné s týmito prehľadmi ďalej pracovať.

3. ZNALOSTI

Tento prehľad slúži ako číselník Znalostí (schopností, charakterových čŕt, osobnostných predpokladov...). Tieto znalosti je možné ďalej použiť na priradenie na Pracovnú pozíciu (ako požadované znalosti na danú pracovnú pozíciu) alebo na Zamestnanca (ako konkrétna znalosť zamestnanca) alebo na Uchádzača o zamestnanie (ako konkrétna znalosť uchádzača o zamestnanie).

Nová znalosť sa doplní pomocou tlačítka Nový, po jeho stlačení sa zobrazia položky:

 • Kategória - všeobecnejšie rozdelenie znalostí, napr. Charakterové
 • Oblasť - konkrétnejšie rozdelenie znalostí, napr. Povahové vlastnosti
 • Názov znalosti - konkrétny názov znalosti, napr. Flexibilta

Číselník Znalosti má vlastné číselníky:

 • Úroveň - úroveň znalosti je možné zadať ako na pracovnú pozíciu ako požadovanú, tak aj konkrétnemu zamestnancovi alebo uchádzačovi o zamestnanie ako skutočnú
 • Priorita - sa zadáva na znalosť pri pracovnej pozícii - určuje ako je znalosť z hľadiska pracovnej pozície významná.

Vytvorené znalosti je možné priradiť:

 • Zamestnancovi - nad prehľadom Zamestnanci pomocou akcie Personalistika/Znalosti. Zobrazia sa už priradené znalosti zamestnanca a zároveň je možné vložiť aj nové.
 • Uchádzačovi o zamestnanie - priradenie sa vykonáva v editore Uchádzači o zamestnanie na záložke Znalosti
 • Pracovnej pozícii - priradenie sa vykoná v editore Pracovná pozícia na záložke Detail pracovnej pozície, v editore detailu na záložke Znalosti.

4. UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Tento prehľad slúži na evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorý sa uchádzajú o konkrétnu pracovnú pozíciu, t.j. tzv. externý zdroj zamestnancov.

Po stlačení tlačítka Nový sa zobrazí editor,ktorý obsahuje nasledovné položky:

Hlavička:

 • Evidencia od - uvádza sa odkedy bol uchádzač u zamestnávateľa evidovaný
 • Evidencia do - uvádza sa dokedy bol uchádzač u zamestnávateľa evidovaný
 • Externé číslo - údaj, ktorý bude slúžiť pre externú identifikáciu uchádzača zo zamestnaneckých serverov

Záložka Základné údaje - na túto záložku sa zadávajú osobné údaje o uchádzačovi, tak ako je to v module Mzyd v čísleníku Zamestnanci, nové položky:
Stav uchádzača - slúži na priradenie konkrétneho stavu uchádzača. Toto priradenie môže ďalej slúžiť na filtrovanie a vyhodnocovanie alebo v prípade, že je Stav uchádzača vyplnený na "Nástup do PP", je to informáciá, ktorá hovorí, že tento zamestnanec má byť prenesený do modulu Mzdy. Hodnoty, ktoré môže nadobudnúť položka Stav uchádzača:

 • Úspešný
 • Nástup do PP
 • Kontaktovať neskôr
 • Odmietnutý
 • Zamestnaný

Ďalší kontakt - ak je stav uchádzača nastavený na "Úspečný" alebo "Kontaktovať neskôr", je sprístupnená položka Ďalší kontakt, kde je možné uviesť dátum ďalšieho kontaktu s uchádzačom Súčasný zamestnávateľ - zadáva sa súčasný zamestnávateľ uchádzača
Zdroj uchádzača - zadáva sa, kde zamestnávateľ získal o uchádzačovi prvé informácie (personálny portál, inzerát, ...)

Záložka Kontaktné údaje - na túto záložku sa zadávajú kontaktné údaje k uchádzačovi.
Záložka Ďalšie údaje - na túto záložku sa zadávajú ďalšieúdaje k uchádzačovi (napr. doklady)
Záložka Znalosti - na túto záložku sa priraďujú konkrétne znalosti, ktorá uchádzač má.
Záložka Dosiahnuté vzdelanie - na túto záložku sa priraďujú dosiahnuté vzdelania uchádzača o zamestnanie
Záložka Pracovná pozícia - na túto záložku sa priraďujú pracovné pozície, na ktoré sa daný uchádzač hlási.
Záložka Výberové konanie - ak zamestnávateľ používa pre výber vhodných kandidátov výberové konanie, tak si daného uchádzača priradní ku konkrétnemu výberovému konaniu

Prenos uchádzačov o zamestnaniedo miezd
Ak konkrétny uchádzač o zamestnanie úspešne prešiel výberovým konaním a bol vybratý ako vhodný kandidát na danú pracovnú pozíciu a zamestnávateľ si ho praje zametnať, tzn. vytvoriť z neho zamestnanca, je nutné postupovať nasledovne:

1. na záložke Základné údaje zmení položku stav uchádzača na Nástup do PP
2. na záložke Pracovná pozícia pomocou akcie Nastav/Prijatý nastaví tento príznak nad pracovnou pozíciou, na ktorú bol zamestnanec prijatý
3. nad prehľadom Uchádzači o zamestnanie pomocou akcie Zamestnaj uchádzača si užívateľ vyberie, či chce preniesť uchádzača do aktuálneho alebo do bežného obdobia. Tento prenos sa vykonáva na základe Dátumu nástupu, ktorý má uchádzač vyplnený na záložke Základné údaje. Ak dátum nástupu nespadá ani do aktuálneho ani do bežného obdobia nebude uchádzač ponúknutý v prenosovom okne. V prenosovm okne si môže užívateľ vybrať uchádzačov, ktorých chce preniesť do modulu Mzdy. Pomocou tlačítka Prenos dôjde k tomu, že sa v module Mzdy vytvorí nový zamestnanec s novým osobným číslom. Zároveň sa na karte Uchádzača o zamestnanie zmení Stav uchádzača na Zamestnaný. Ak má uchádzač na sebe naviazané okrem základných údajov aj znalosti, pracovné pozície, atď, dôjde k prenosu aj týchto údajov do modulu Mzdy.

5. VÝBEROVÉ KONANIE

Ak pre výber vhodného kandidáta vypisuje zamestnávateľ výberové konanie na konkrétnu pracovnú pozíciu, využije nový prehľad Výberové konanie. Na výberové konanie je možné priradiť na jednej strane uchádzačov o zamestnanie (tzv. externé zdroje) ako aj na strane druhej aj vlastných zamestnancov (tzv. interné zdroje).

Pri zadávaní nového výberového konania sa vyplňujú nasledovné údaje:

Základné údaje:

 • Názov - užívateľ zadá výberové konanie
 • Dátum zahájenia - užívateľ zadá dátum začiatku výberového konania
 • Dátum ukončenia - užívateľ zadá dátum ukončenia výberového konania
 • Pracovná pozícia - užívateľ vybeire pracovnú pozíciu, na ktorú je výberové konanie vypisované
 • Zodpovedná osoba - užívateľ zadá osobu, ktorý je zodpovedná za výberové konanie
 • Aktuálny stav - užívateľ zadá v akom stave sa konkrétne výberové konanie nachádza
 • Text inzercie
 • Dátum zverejnenia
 • Externé číslo
 • Zverejniť na internete

Tieto položky sú príprava pre prípadné napojenia s presonálnymi serverami (napr. jobs.cz, profesia.sk, topjobs.sk, ...).

Zoznam uchádzačov: Na túto záložku priraďuje užívateľ uchádzačov, ktorí sa hlásia na konkrétne výberové konanie, príp. sa tu zobrazia tí uchádzači, ktorým užívateľ v prehľade Uchádzači o zamestnanie priradil konkrétne výberové konanie.

Zoznam zamestnancov: Na túto záložku užívateľ priraďuje vlastných zamestnancov (interný zdroj), ktorí sa hlásia na konkrétne výberové konanie.

Nad prehľadom Výberové konanie je akcia Vyhľadávanie vhodného kandidáta, táto akcia slúži na vyhľadanie vhodného kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorá je priradená na výberovom konaní, nad ktorým sa akcia spúšťa. Systém zistí požadované znalosti, ktoré sú priradené na pracovnú pozíciu (tzn. konkrétna znalosť, úroveň a prax) a tieto porovná so znalosťami, ktoré majú priradené uchádzač a zamestnanci, ktorí sú zaradení na konkrétne výberové konanie.

Výsledkom je:

 • Zhoda zamestnanca - hodnotí sa voči zamestnancovi ako celku, nie voči konkrétnej znalosti, t.j. či všetky skutočne priradené znalosti zamestnanca alebo uchádzača odpovedajú požadovaným znalostiam na pozícii.
 • Zhoda znalosti - hodnotí sa voči konkrétnej dovednosti, tzn., či priradená znalosť zamestnanca alebo uchádzača odpovedá požadovanej znalosti na pozícii.
 • Typ - rozlíšenie, či sa jedná o Uchádzača alebo Zamestnanca
 • Úroveň - doplňuje sa z priradenej znalosti k zamestnancovi/uchádzačovi
 • Prax - doplňuje sa z priradenej znalosti k zamestnancovi/uchádzačovi


Pokladna

Novinka V editoru Číselníku pokladen lze na první záložce zaškrtnout pro vybranou pokladnu "Záporný stav zakázat". V pokladně je tím zablokována možnost uložit nebo zrušit doklad, pokud by to mělo za následek, že by pokladna měla zůstatek záporný.


Oprava Pokud na některé položce pokladního dokladu nebyl vyplněn účetní účet, převzal se chybně z předcházející položky.

Opraveno, objeví se hláška "Není zadán účetní účet pro řádek (x)!"


Pokladní prodej

Novinka Na dokladech modulu Pokladní prodej je nově možné zadávat položky s libovolným počtem sazeb DPH. Dříve byl počet sazeb DPH na jednom dokladu omezen na 3.


Novinka V Pokladním prodeji byla upravena definice harwarového profilu. V případě, že je Helios spuštěn přes terminálové (vzdálené) připojení, zobrazí se při editaci profilu jak název terminálového serveru, tak i název lokální stanice. Je pak možno udělat profil buď pro server nebo pro stanici.

V souvislosti s výše uvedenou úpravou bylo pozměněno dohledávání profilu pro danou stanici. Pokud je stanice provozována v terminálovém provozu, hledá se nejprve hardwarový profil se jménem počítače rovným stanici. Pokud není nalezen, hledá se profil určený pro server. Při jeho nedohledání se hledá profil bez zadaného jména počitače.


Přepravní služby

Oprava Odstraněno výrazné zpomalení připořizování celokamionových zásilek.

Za určitých okolností mohlo dojít k neuložení dat zadávaných v přehledu Spedice - celokamionové zásilky.
Opraveno.


Řízení peněžních toků

Novinka V konstantách lze nastavit, zda zohlednit skonto na fakturách.


Novinka Do přehledu PT - doklady je přidán atribut párovací znak. Plní se pro saldo a faktury.


Novinka V konstantách lze nastavit hodnoty tolerance. Doklady PT, jejichž zůstatek salda je menší nebo roven než částka tolerance se považují za uhrazené a do PT - doklady se nenapočítávají.


Novinka Pro saldo lze v konstantách PT nastavit odděleně příznak do PT a příznak do Předběžné analýzy.

Není-li zařazeno do PT, nelze zařadit do Předběžné analýzy.
V editoru saldokontní skupiny stejné chování.


Novinka V konstantách PT a v editoru druhů dokladů zboží lze nastavit pro faktury příznak do Předběžné analýzy.

Princip nastavení je stejný jako u salda:
V konstantách PT a v editoru druhů dokladů zboží lze nastavit odděleně příznak do PT a příznak do Předběžné analýzy.
Není-li zařazeno do PT, nelze zařadit do Předběžné analýzy.


Splátkování a leasing

Novinka Při výběru sazeb DPH se nově nabízejí všechny sazby


Novinka Doplněna funkcionalita nerovnoměrného časového rozlišení


Novinka Z předmětu leasingu doplněna vazba Pohybů a Pohyb detail - vazba do číselníku organizací (na dodavatele, odběratele, dealera)


Účetní standardy

Novinka Při pořizování dokladu v operacích standardizace při výběru vstupního účtu nešlo do pole čísla účtu psát písmena.

Doplněna možnost zadávat i písmena.


Oprava Při zadávání data na dokladu v operacích standardizace se objevovala hláška

[SQL:242,16] The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value.

Opraveno


Účetnictví

Tip Nový modul Vrácení DPH

Poplatník daně má nárok na vrácení daně v členském státě, ve které mu bylo dodáno zboží nebo služby, podáním žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu daňového úřadu ve státě, ve kterém má sídlo.

Účtový rozvrh

 • volba "Účtování DPH" rozšířena o volbu "Refundace"
 • při volbě "Refundace" je povinné zadat sazbu DPH, zemi a měnu refundace (hlavní nebo cizí)
 • po OK v editoru je kontrola na zadání měny a směr plnění vstup

Účetní deník

 • umožněn výběr účtu refundace do pole "Účet DPH"
 • přístupné editovatelné pole "Částka DPH"
 • pole "Částka DPH" se předvyplní částkou daně v měně refundace(v případě hlavní měny vypočtenou z pole "Částka", v případě cizí měny vypočtenou z pole "Částka měna")
 • popisek pole "Částka DPH" obsahuje kód měny
 • pole pro období DPH je nepřístupné a prázdné
 • pole pro DUZP je přístupné
 • při ukládání editoru OK je kontrolováno:
  • nesmí být zadáno období DPH
  • upozornění na zadané datum DUZP (dotaz na pokračování)
  • případné zadání CM a shoda CM na dokladu a na účtu refundace

Účetní kontace

 • účtování refundací je umožněno z faktur (dobropisů) přijatých a z pokladny - výdaj
 • umožněno zadat účet refundace do pole "Účet DPH" na řádky kontace "Částka včetně daní" a "Částka vč. daně sum. slevy"
 • v případě refundace v cizí měně musí být nastaveno "Cizí měna" na ANO, kontrola při ukládání řádku kontace (dotaz)

Účtování

 • pokladna
  • v řádku refundace se nevyplní období DPH ani datum DUZP
  • částka DPH v CM se vypočítá z celkové částky CM
  • kontrola shody cizí měny na pokl. dokladu a účtu refundace
  • částka daně v cizí měně je uložena do pole "Částka DPH", které lze v editoru deníku editovat
 • faktury
  • v řádku refundace se nevyplní období DPH ani datum DUZP
  • kontrola shody cizí měny na faktuře a účtu refundace
  • částka daně v cizí měně je uložena do pole "Částka DPH", které lze v editoru deníku editovat

Další funcionalita

 • přiřazení období DPH
  • nepovoleno přiřazovat období DPH do řádků refundace
 • hromadné změny v úč. deníku
  • nepovoleno přiřazovat období DPH do řádků refundace
  • nepovoleno přiřazovat účty refundace do řádků s vyplněným obdobím DPH
 • kontrola účetních řádků/dokladů
  • přiřazeno období DPH v řádku refundace -> chyba
 • přiřazování účtů DPH na řádky výkazu DPH
  • účty refundace nelze přiřazovat na řádky výkazu DPH
 • účty řádků DSN
  • účty refundace nelze přiřazovat na úč. řádky DSN


Novinka Penalizační faktury:

Vzorec pro výpočet penále a penále v cizí měně na položkách penalizačních faktur je doplněn o zaokrouhlení na 2 des. místa. U všech nově vystavovaných pen.faktur se hodnoty penále automaticky zaokrouhlí. Po přechodu na novou verzi budou hodnoty penále u stávajících pen. faktur stále nezaokrouhlené.
Pokud uživatel vyžaduje dodatečné zaokrouhlení i u již vystavených pen. faktur, je v editoru pen. faktury nová akce "Zaokrouhlení penále na položkách", která zaokrouhlí položky dané pen. faktury. Akce je přístupná pouze pro nezaokrouhlené pen. faktury (již vystavené), které nejsou zaúčtovány. Je-li pen. faktura již zaúčtována, musí se nejdříve odúčtovat, aby se mohlo provést zaokrouhlení penále na položkách.
U nově vystavovaných pen.faktur dochází k zaokrouhlování již automaticky, výše popsaná akce je vždy nepřístupná !
Stejný princip platí i pro upomínky (ty nelze účtovat, takže použití akce pro zaokrouhlení je možné pro všechny již vystavené upomínky).


Novinka Do řádků účetní kontace pro vydané faktury uvolněna volba párovacího znaku jako "číslo zálohové dod.fy".

Jeho naplnění se provádí stejně jako u faktur přijatých.


Novinka Vazba v účetním deníku na souhrnné hlášení svým charakterem 1:N patří v Nastav pouze do sekce "Podmínky - filtr" a nikoliv do sekce "Zobrazení". Ze sekce "Zobrazení" byla odstraněna.

Jestliže měl uživatel uloženou sestavu s nastavením některého sloupce souhrnného hlášení do zobrazení, budou tyto sloupce při dalším použití sestavy odstraněny a je potřeba je ze sestavy vymazat.
Do přehledu deníku je přidán nový sloupce "Úč.řádek je navázán na souhrnné hlášení", který říká, zda je daný řádek navázán na jakékoliv souhrnné hlášení.


Novinka Při kontrole úč. dokladů pro souhrnné hlášení se rozlišuje, zda je DPH na dokladu zadána ručně či nikoliv. Je-li DPH zadána ručně, nekontroluje se existence kurzového lístku pro dané DUZP a měnu.


Oprava Účetnictví - souhrnné hlášení - počet dokladů.

V některých případech nesouhlasil počet plnění oproti počtu dokladů v deníku.
Opraveno.


Oprava Pokud byl v kontaci pro dodatečné související náklady (DSN) nastaven přenos textu do účta jako uživatelsky definovaný sloupec z položky, v přípravě účtování systém hlásil chybu "Cannot insert NULL...".

Opraveno.


Oprava Při přenosu saldokontního případu na deníkový doklad (z pole Párovací znak) mohlo dojít k chybě "Could not convert NULL to integer", data se na účetní doklad přenesly.

Opraveno.
Chyba mohla mít vliv na přenos datumu párování.


Výkazy a finanční analýza

Novinka V distribuci je nový distribuční výkaz rozvaha (CZ) a súvaha (SK).

V definici (Účty brutto a korekce) je označeno písmeny:

 • D (případně L) - pohledávky nebo závazky dlouhodobé (např. D 311%)
 • K (případně S) - pohledávky nebo závazky krátkodobé (např. K 311%)
 • N (případně U) - pohledávky nebo závazky nerozlišené (např. N 311%) *)

Akce Definice - doplnění vazeb účtů bude toto nastavení zohledňovat vzhledm k nastavení splatnosti v účtovém rozvrhu.

Příklady:

 • D 311% - přiřadí všechny účty začínající na 311 a v přiřazeném období mají nastavenu Splatnost = Dlouhodobé
 • K 311% - přiřadí všechny účty začínající na 311 a v přiřazeném období mají nastavenu Splatnost = Krátkodobé
 • N 311% - přiřadí všechny účty začínající na 311 a v přiřazeném období mají nastavenu Splatnost = Nerozlišeno
 • 311% - přiřadí všechny účty začínající na 311 bez ohledu na nastavenou Splatnost


Novinka Funkcionalita finanční analýzy doplněna o akci:

Doplň názvy sloupců podle období stavu
Nejprve se provádí kontrola, zdali jsou nějaká období stavu přiřazena.


Novinka Funkcionalita finanční analýzy doplněna o akci:

Generuj sestavy dle struktury
(stejná funkcionalita jako ve výkazech)


Novinka Ukazatele finanční analýzy jsou přeloženy pro slovenskou verzi.


Oprava Při exportu a importu definice výkazů mizely Unicode znaky např. korejské.

Opraveno


Oprava Pokud byl nový distribuční Výkaz ziskov a strát navázán na ukazatel, ve finanční analýze se do hodnot tohoto ukazatele načetly nuly.

Opraveno, problém byl způsoben novým nastavením výkazu - v SK legislativě je nově výsledovka průběžný druh sestavy a tato skutečnost nebyla ve finanční analýze zohledněna.


Výroba

Novinka Ve funkci Hromadná změna kalkulační změny nakupovaných materiálů dle posledního nákupu je možné zaškrtnout volbu "Včetně souvisejících nákladů".

Načte se cena příjmu včetně dodatečných souvisejících nákladů.


Novinka Na výrobních příkazech je nový atribut Datum uzavření výrobního příkazu.


Novinka Při odvedení z výroby na sklad se přednabízí výrobní čísla.

Při odvádění množství, které je větší než množství na výrobním příkaze, se nyní přednabídne výrobní číslo i na navýšené množství za předpokladu, že systém nekontroluje maximální odvedené množství a současně na výrobním příkaze je definováno pouze jedno výrobní číslo.


Novinka V přehledu Evidence výrobních operací je možné nastavit výchozí hodnotu pro potvrzení zadaného záznamu. Výběr je z možností "Ulož" nebo "Ulož a nový"


Workflow

Tip Nová funkcionalita Diskuze

Je součástí modulu Workflow, probíhá nad dokumentem, ten je předmětem diskuze.

Přehled Diskuze (soudeček WF)

 • Uživatel vidí v přehledu Diskuze všechny příspěvky, kde je v dikuzi zařazen do účastníků diskuze nebo kde zařazen není, ale do diskuze přispěl příspěvkem.
 • Příspěvky, které si uživatel ještě nepřečetl, vidí zvýrazněné.


Akce

 • Zobrazit téma - zobrazí přehled dokumentů, s dokumentem do jehož diskuze příspěvek patří
 • Zobrazit dokument k tématu - otevře dokument, kterého se příspěvek týká
 • Zobrazit doklady k tématu - zobrazí vazby na doklady dokumentu, kterého se příspěvek týká


Přehled Dokumenty

 • Diskuze - zobrazí přehled příspěvků k dokumentu


Atributy

 • Probíhající diskuze - nad dokumentem probíhá diskuze
 • Nepřečtený příspěvek v diskuzi - uživatel nečetl některý z příspěvků nad dokumentem


Editor dokumentu

 • druhá záložka Diskuze obsahuje přehled příspěvků a účastníky diskuze kterých se týká
 • připomenutí diskuze, datum a čas kdy se chce uživatel diskuzí znovu zabývat


Editor příspěvku
1-Příspěvek

 • Téma diskuze - dokument pro který probíhá diskuze
 • samotný příspěvek
 • uživatel si může k jakékoli připomínce, tedy i té kde není autorem, přiřadit svůj komentář, který vidí jen on
 • Osobní popis(zařazení do skupiny), Osobní komentář (textový komentář)

2-Společné údaje k tématu

 • účastníci diskuze, Doklady k tématu, Připomenutí diskuze (viz výše)


Novinka Upraven export definice Workflow. Nově se exportuje i importuje pořadové číslo oblasti Workflow. Pokud je při importu pořadové číslo oblasti již obsazené jinou oblastí, zařadí se importovaná oblast na konec. Stejně se import zachová i při importu ze souboru definice Workflow (*.HWFX) vygenerovaného starší verzí Helios Orange.

Tato úprava zároveň řeší chybu importu "Pořadové číslo musí být zadáno.".

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export