Důležité:


Vazby řádků výkazu - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Vazby řádků výkazu umožňují pro jednotlivé řádky výkazu navázat Útvary, Zakázky, Nákladové okruhy, Vozidla nebo Zaměstnance. Další možností je sestavovat výkazy nikoli se základní vazbou na účty, ale s vazbou pouze na Útvary, Zakázky, Nákladové okruhy, Vozidla nebo Zaměstnance (na účtu nezáleží). Vazby řádků výkazu je možno hromadně kopírovat a zrušit.

Spuštěním funkce Vazby řádků výkazu z místního menu Výkazy se zobrazí submenu s nabídkami:

  • Vazby řádků výkazu Ctrl+Alt+V
  • Kopie vazeb řádků výkazu
  • Zrušit vazby řádků výkazu


Vazby řádků výkazu

Akcí Vazby řádků výkazu, Vazby řádků výkazu (hotkey Ctrl+Alt+V) se otevře přehled Vazby řádků výkazu, přehled bude prázdný. Akce není hromadná, pro každý výkaz se nastavuje zvlášť. Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se otevře přehled Definice řádků daného výkazu. V tomto přehledu označíte 1 nebo více řádků, pro které chcete přiřadit Vazby řádků výkazu a tlačítkem Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> označené řádky přenesete do přehledu Vazby řádků výkazu, viz obrázek:


Přehled Vazby řádků výkazu


Přehled Vazby řádků výkazu


Pro jednotlivé řádky přenesené předchozí akcí je zapotřebí přiřadit Útvary, Zakázky, Nákladové okruhy, Vozidla nebo Zaměstnance. Označíte příslušný řádek, tlačítkem Oprava nebo klávesou <Enter> jej otevřete a označíte jedno nebo více polí:

  • Útvar
  • Zakázka
  • Nákladový okruh
  • Zaměstnanec
  • Vozidlo
  • Všechny účty

podle toho, zda chcete vazbu na útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance. Po označení se ihned zpřístupní záložka Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo nebo Zaměstnanec. Lze je i kombinovat navzájen, např zároveň útvar a zakázka a pod. Viz obrázek:


Formulář Vazby řádků výkazu, záložka 1 - Vazby řádků výkazu


Formulář Vazby řádků výkazu, záložka 1 - Vazby řádků výkazu


Na příslušné záložce je poté nutno přiřadit jedno nebo více útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zaměstnanců, viz obrázek (pro útvary):


Formulář Vazby řádků výkazu, záložka 2 - Útvar


Formulář Vazby řádků výkazu, záložka 2 - Útvar


Přiřazení jedno nebo více útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zaměstnanců se provádí stiskem tlačítka Připojit. Ze seznamu je odeberete tak, že označené útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance stiskem tlačítka Odpojit odpojíte.


Příklad Příklad: Je nadefinován výkaz v Definici výkazu s řádky podle obrázku Přehled Vazby řádků výkazu. V přehledu Výkaz vytvoříte výkaz a přiřadíte příslušnou definici výkazu. Výkaz označíte, akcí Vazby řádků výkazu se otevře přehled Vazby řádků výkazu, bude prázdný. Tlačítkem Nový otevřete přehled Řádků výkazu, všechny řádky označíte a přenesete. Poté na jednotlivých řádcích stisknete tlačítko Oprava, zaškrtnete Útvar a na záložku Útvar přiřadíte jeden útvar podle čísla útvaru příslušného řádku.
.


  • Všechny účty - při označení tohoto pole se při aktualizaci pro tento řádek napočítávají hodnoty bez ohledu na účty přiřazené v definici výkazu pro daný řádek. I kdyby na řádku nebyl přiřazen žádný účet, budou se v tomto přípaě napočítávat účty všechny, s vazbou na přiřazené útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance.


Příklad Příklad: Výkaz má dva řádky, na obou řádcích jsou označena pole Nákladový okruh a Všechny účty. Pro první řádek je přiřazen nákladový okruh A a pro druhý řádek je přiřazen nákladový okruh B. Aktualizací výkazu se na první řádek načte hodnota za všechny doklady daného období, kde je účtováno na nákladový okruh A (bez ohledu na účty) a na druhý řádek načte hodnota za všechny doklady daného období, kde je účtováno na nákladový okruh B.


Tip Když kombinujete např. útvary a zakázky, tak se uplatňuje podmínka "a zároveň". Když např. označíte Útvar a Zakázka, přiřadíte útvar 001 a zakázku Z1, tak se načtou doklady, kde je účtováno na útvar 001 a zároveň na zakázku Z1. Obdobně platí i pro nákladové okruhy, vozidla a zaměstnance.

Kopie vazeb řádků výkazu

Akce Kopie vazeb řádků výkazu je hromadnou akcí. Použijete v případě, že již na jednom výkazu máte nadefinované vazby řádků výkazu a potřebujete stejné vazby řádků výkazu přidat i pro další výkazy. Podmínkou je, že na těchto cílových výkazech nesmí být žádné vazby řádků výkazů nadefinovány. Označíte tyto cílové výkazy, na které chcete vazby zkopírovat. Spustíte akci Vazby řádků výkazu, Kopie vazeb řádků výkazu. Otevře se dialogové okno:


Formulář Zdrojový výkaz

Formulář Zdrojový výkaz


Vyberete zdrojový výkaz, který již má nadefinované vazby řádků výkazu. Akci potvrdíte stiskem tlačítka OK. Vazby se zkopírují, o výsledku budete informováni v procesním oknu:


Procesní okno Kopie vazeb řádků výkazu

Procesní okno Kopie vazeb řádků výkazu


Tip Akci Kopii vazeb řádků výkazů použijete např. tehdy, když potřebujete provést Kopii vazeb řádků výkazů např. z ročního výkazu na pololetní, čtvrtletní a/nebo měsíční výkazy.

Zrušit vazby řádků výkazu

Akce Zrušit vazby řádků výkazu je hromadnou akcí. Označíte výkazy, na kterých potřebujete zrušit všechny vazby řádků výkazů. Spustíte akci Vazby řádků výkazu, Zrušit vazby řádků výkazu. Zobrazí se okno s dotazem


Dotaz nebo informativní hláška Všechny vazby řádků výkazů na označených výkazech se zruší. Akce je nevratná. Skutečně pokračovat ?


Akci potvrdíte stiskem tlačítka Ano. O výsledku zrušení vazeb řádků výkazu budete informováni v procesním okně.


Tip Akci Zrušit vazby řádků výkazu použijete např. tehdy, když potřebujete provést Kopii vazeb řádků výkazů a jsou již na výkazech některé vazby řádků výkazů nadefinované. V prvním kroku na označených výkazech vazby řádků výkazů zrušíte a druhém kroku vazby řádků výkazů zkopírujete ze zdrojového výkazu.


Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export