Důležité:


Vývoz, dovoz a tranzit - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Celní řízení lze rozdělit na tři základní typy – ICS dovoz, ECS Vývoz a NCTS, dříve tranzit. Další skupinou jsou tzv. ekonomické režimy – celní skladování, aktivní a pasivní zušlechťovací styk. Poslední a zároveň nejnovější skupinou jsou zjednodušené postupy – nejčastěji při ECS Vývozu a při přímém dovozu. Program Helios Orange umí řešit ECS Vývoz, ICS dovoz, NCTS přijatý a vydaný a zjednodušený vývoz dvojkové řady, zjednodušený ICS dovoz. V případě NCTS/TCP umí postupy schváleného příjemce i schváleného odesílatele. Umožňuje též zpracování SCP (souhrnného celního prohlášení) včetně odpisů. Program umožňuje sledovat doklady CMR, s tím, že je program umí převést ze všech druhů dokladů týkajících se celních případů včetně Jednotlivých operací z modulu Intrastat.

Součástí vývozních a tranzitních případů jsou i formuláře EUR.1 a CMR/CIM. (doklady CMR lze sledovat jako samostatné doklady v přehledu CMR) Součástí dovozních případů jsou i formuláře DCH.

Při práci s vývozními, dovozními i tranzitními případy se setkáte s několika společnými rysy. Jedná se především o rozdělení každého případu na několik záložek – hlavičku, organizace, položky a závěrečné údaje. U tranzitu a ECS vývozu najdete i záložky EUR.1, CMR/CIM a Záruka. U dovozu záložku DCH. Údaje záložky organizací se použijí pro ICS dovoz, EUR.1 i CMR, údaje z položek ICS dovoz se použijí pro vyplnění EUR.1 apod.

Přehledy, které jsou určeny pro pořizování jednotlivých celních deklarací a ostatních dokladů (ECS Vývoz, ICS Dovoz, NCTS vydaný, NCTS přijatý, EMCS, CMR) mají společnou nabídku funkcí, které vyvoláte na pravé tlačítko myši, vždy pro daný označený doklad.

Vyvoz- dovoz a tranzit - Celni pripady1.jpg

Další společnou vlastností je možnost označení a použití vzorů. Bylo by zbytečné vyplňovat každý celní formulář vždy „na čistý papír“. Každý již vyplněný případ můžete pomocí pravého tlačítka myši označit funkcí označení vzoru a později při řešení podobného celního případu vytvořit nové formuláře funkcí Nová ze vzorů. Nabídne se vám možnost vybrat si ze všech případů, označených jako vzor. Nový případ lze též založit kopií případu pod kursorem funkcí Nová z aktuální.

Další možností, opět přes pravé tlačítko myši, je převod na jiný typ. Z ICS dovozní lze vytvořit ECS vývozní a NCTS vydaný, z ECS vývoz lze vytvořit ICS dovoz a NCTS vydaný, z TCP lze vytvořit ICS dovoz a ECS vývoz.

Každý případ si můžete označit jako „Uzavřený“. Datum uzavření si můžete přidat mezi sloupce přehledů. Jednoduchým filtrováním se pak dostanete k případům, kde je ještě třeba něco dodělat (k neuzavřeným případům).

Z dokladů lze sledovat vazbu do modulů Fakturace a Přepravních služeb. Z dokladů ECS Vývoz, ICS Dovoz a NCTS/tranzitu lze generovat Záruční listiny, Přípravné faktury nebo CMR.

Při vyplňování jednotlivých odstavců ICS dovoz máte k dispozici nápovědu přes klávesu <F1>. Nápověda vždy pro konkrétní odstavec zobrazí příslušnou část z celního zákona či prováděcí vyhlášky a často i různé rady a doporučení.

Pole, v nichž se vyplňují číselné údaje (např. Nákladové kusy, Hmotnost, Cena) lze používat Kalkulačku.

Funkce místního menu:

Nová z aktuální

Pomocí této funkce se provede kopie aktuálního dokladu (tedy toho, na kterém tuto funkci spustíte) do nového dokladu. Takto můžete využít už jednou zpracovaný ICS dovoz a pomocí něho vytvořit nový doklad. Pomocí této funkce můžete i opravit již jednou vytvořený ICS dovoz, kterému program přiděluje nesprávný název souboru. Pokud spustíte nad takovým dokladem Nová z aktuální, provede se úplná kopie tohoto dokladu a tento nový doklad odešlete. Program pak tomuto novému dokladu přidělí nový název souboru.

Nová ze vzorů

Touto funkcí se zobrazí nabídka vzorů, které můžete použít pro vyplnění nové deklarace. Po vybrání vzoru se údaje převyplněné ve vzoru přenesou do nového dokladu. Před použitím této funkce je však třeba vzory založit jako nové doklady, nebo již můžete použít stávající založený ICS dovoz a ty označit jako vzor. (viz dále).

Označení vzoru

Pomocí této funkce se zatrhává příznak Vzor. Takto označený doklad se pak nabízí při použití funkce Nová ze vzorů.

Oprava...

Pomocí této funkce si můžete otevřít již založený doklad k editaci. Pro uložení změn použijte v pořizovacím formuláři tlačítko OK, pro návrat k původně uloženému stavu použijte STORNO.

Nový...

Touto funkcí lze založit čistý nový doklad, nový záznam.

Zrušit

Tlačítko Zrušit maže vybrané (označené) záznamy

Tisk

Pomocí této funkce lze nabídnout možnosti tisku označených záznamů. Záznamy lze tisknout Formulářem - neboli pokud chcete tisknout záznam jako ICS dovoz, DCH, CMR apod. Využijete tuto funkci. Pokud si přejete opsat obsah označených záznamů na papír (tedy co řádek na obrazovce, to řádek v tisku) použijte funkci Opis přehledu. Blíže viz tisky.

MS Office

Tato funkce propojuje program Helios Orange s programy řady MS Office. Lze opisovat označené záznamy např. do programu MS Word, či MS EXCEL a výsledné tabulky pak použít pro různé výstupy, či analýzy. Další využití je popsáno např. zde.

Informace o aktuálním záznamu

Tato funkce zobrazuje základní informace o pořízeném záznamu, případně lze odtud dlouhodobě zablokovaný záznam (neboli dlouhodobě po několika restartech počítače stále žlutý řádek) odblokovat. K tomu pak slouží tlačítko odblokovat. Tato funkce se však musí potvrdit Systémovým heslem.

Import

Tato funkce slouží pro import starých JCD ještě z dosového programu. Blíže viz Import.

Převod na jiný typ

Tato funkce výrazným způsobem zlehčuje práci tehdy, přejete-li si z pořízeného záznamu vytvořit doklad s návaznou evidencí. Hlavní využití této funkce může být v případě nějaké varianty zjednodušené evidence. Např. ukončování tranzitu. Uživatel vystaví NCTS Tranzit přijatý a po ukončení režimu tranzitu je další návazný doklad např. ICS dovoz. V ten moment aniž by musel uživatel celý doklad v přehledu Dovoz zakládat, stačí, když na příslušném NCTS tranzitu přijatém dá pravou myš, volbu Převod na jiný typ a vybere ICS dovoz. Program mu doklad opíše do přehledu Dovoz a navíc dokáže do odst. 40 Předchozí doklad vyplnit i příslušný předchozí doklad. (tedy v našem příkladě ono MRN)

Dalším příkladem může být např. i převod ECS Vývoz, NCTS Tranzit vydaný atp. na CMR, nebo NCTS Tranzit vydaný na NCTS Tranzit přijatý apod.

Přehledy

Pomocí této funkce je možné zobrazovat různé přehledy a výpočty záruk, které souvisejí s vybraným záznamem. Výpočet záruk však nezávisí na vybraném záznamu. Vždy vpočítává záruky za všechny zadané záruky v dokladech a vypočítává jejich čerpání.

Tvorba přípravné faktury

Volba se nabízí tehdy, máte-li pořízen modul Přípravná fakturace. Pomocí této funkce program dokáže jakoby ocenit práci na daném dokladu a na základě toho vystavit Přípravnou fakturu v přehledu Přípravných faktur. Blíže popis modulu Přípravná fakturace.

Záruční listiny

Volba se nabízí tehdy, máte-li pořízen modul Záručních listin. Funkce umožňuje prohlížet pomocí podmenu Přehled... již vygenerované záruční listiny k danému ICS dovoz, nebo pomocí funkce Generování umožňuje záruční listinu vygenerovat. Více Záruční listiny.

Změna parametrů na dokladu

V případě, že je potřeba sledovat v programu více zjednodušených postupů (např. i vůči jiným celním úřadům) nabízíme možnost mít více Nastavení parametrů. Každé nastavení parametrů pak reprezentuje konkrétní Zjednodušený postup. Pokud se uživatel splete a vytvoří ICS dovoz v jiném Nastavení parametrů než by měl, má zde možnost aniž by musel celý doklad vytvářet znova přenést ICS dovoz do jiného Nastavení parametrů.

Uzavření případu

Máte možnost si jednotlivé doklady uzavírat, tedy znemožňovat jejich zpětnou editaci či vymazání. Tato akce nabídne datum, ke kterému bude označený doklad uzavřen. Na tuto akci lze nastavit práva v nastavení práv.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export