Důležité:


Výroba - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Při výpočtu detailní kalkulace v TPV se dosud jednotková cena u materiálů počítala jako náklad na 1 polotovar. Od nové verze je jednotková cena napočtena vždy na 1 ks finálního výrobku.


Novinka Při editaci operace technologického postupu docházelo při posunu šipkami mezi jednotlivými záznamy k označení celé textové poznámky. V jiných modulech systému HELIOS se tak nedělo. Nyní jsme sjednotili chování s ostatními částmi systému HELIOS.

Při pohybu šipkami mezi záznamy se text poznámky neoznačuje.


Novinka Během generování výrobních příkazů z plánu výroby dochází k výpočtu plánovaného data zahájení a ukončení výrobního příkazu.

Při způsobu výpočte dle času z technologického postupu se nově respektuje kalendář jednotlivých zdrojů na operacích.


Novinka Byl rozšířen typ režie na středisku i na pracovišti:

0= % ze mzdy
1= <HM> / hod strojního času (dle typu mzdy)
2= <HM> / hod strojního času z jednicových operací (dle typu mzdy)

3= <HM> / hod strojního času (dle skutečně odpracovaného času stroje)
4= <HM> / hod strojního času z jednicových operací (dle skutečně odpracovaného času stroje)

Nové nastavení se uplatní pouze při ocenění skutečných nákladů v rámci evidence výrobních operací.
Nastavením lze docílit evidenci mzdy dle normovaného času, ale režie dle skutečně odpracovaného času.Verze 2.0.2018.0901 ze dne 27.09.2018

Oprava Při uložení záznamu v editoru evidence operací docházelo k zobrazení chybové hlášky o neexistujícím sloupci - opraveno.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Funkci "Generování skladových dokladů" bylo dosud možné spouštět pouze pro výrobní příkazy ve stavu "Zadáno". Nově je možné tuto funkci spouštět i pro výrobní příkazy ve stavu "Předzpracováno".


Novinka Při výpočtu kontroly pokrytí nad výr. příkazem existuje nově možnost definovat množství výrobního příkazu, pro které se má provést tento výpočet.


Oprava Při hromadné změně profesí v TPV se objevovala chybová hláška "incorrect syntax near '=' ".

Opraveno.


Oprava V evidenci operací lze provést generování návazného dokladu - výdej materiálu, příjem výrobku na sklad, atd.

Pokud byl návazný doklad vystornován, nebylo možné provést opětovné generování návazného dokladu.
Opraveno.Verze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Oprava Nad výrobními příkazy - funkce požadavky - požadavky skladu - přehled skladových karet (ALT+S), přehled 11312 - při stisku tlačítka Oprava se objevily chybové hlášky.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka V editoru kooperační objednávky - na přehledu položek je nově akce pro označené záznamy "Optimalizace ceny na kalkulační dávku".

Akci je možné spustit pro označené položky (musí jich být více než jedna).
Funkce provede korekci ceny za dávku dle součtu množství za všechny shodné položky.


Novinka V parametrech vyráběného dílce je možné přednastavit řadu výrobního plánu.

Z toho důvodu došlo i ke změně chování editoru při založení nové položky do výrobního plánu. Nejdříve se zobrazí dotaz na výběr vyráběného dílce a teprve následně se zobrazí editor.
Došlo k sjednocení chování se zakládáním nových výrobních příkazů.


Novinka Ve výrobních plánech je možné spustit funkci "Aktualizace potvrzeného termínu objednávky". Funkce převezme datum z výrobního plánu, připočte lhůtu naskladnění a výsledné datum uloží do zdrojového dokladu oběhu zboží (došlé objednávky, expedičního příkazu) jako potvrzené datum dodání.


Novinka Změna ve způsobu účtování odvedení vedlejších produktů

Prohyb pro odvedení vedlejších produktů z výroby na sklad byl dosud chybně účtován jako záporný přírůstek nedokončené výroby.
Od aktuální verze je druh pohybu "Odvedení vedlejšího produktu z nedokončené výroby" účtován jako úbytek nedokončené výroby.
Stejně tak se zobrazuje i v sestavách Obraty stavů nedokončené výroby.

POZOR!Používá-li zákazník vedlejší produkty v kombinaci s jejich účtováním, musí si zkontrolovat a přenastavit kontace pro účtování nedokončené výroby!
Pokud tak neučiní, může dojít chybnému účtování vedlejších produktů.


Novinka Došlo ke změně způsobu logování změny vybraných atributů ve výrobě.

Systém HELIOS již automaticky přestává logovat vybrané atributy následujících přehledů:

  • Řady výrobních příkazů
  • Výrobní příkazy
  • Schvalovací řízení

Jádro systému HELIOS nyní umožňuje logování libovolných atributů v každém přehledu.

Způsob logování můžete nastavit v menu Systém - Archivace změn.


Oprava Funkce pro zobrazení dokumentu z výrobní dokumentace TPV v některých případech zahásila chybu a nebylo možné dokument zobrazit.

Opraveno.


Oprava Za určitých podmínek byla detekována chyba při výpočtu nových plánovaných termínů ve funkci "Změna plánovaného ukončení výroby" nad výrobním plánem/ příkazem.

Opraveno.


Oprava V editoru technologického postupu docházelo při ruční změně typové operace k chybnému předvyplnění některých atributů.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Oprava V Evidenci výrobních operací přestalo fungovat ukládání změn provedených v uživatelském editoru. Opraveno.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka Ve výrobě existuje funkce pro aktualizaci ceny na vygenerované příjemce. Tato funkce dosud umožnila aktualizovat cenu pouze na odváděcí příjemce výrobku.

Nově tato funkce umožňuje i aktualizaci ceny na vratce materiálu/polotovaru z výroby.


Novinka Při generování vratky z výroby se u položek, které mají nastaven příznak "Vyřadit z kalkulace", přednabízí cena dle posledního výdeje položky na výrobní příkaz. V předešlých verzích se přednabízela cena nulová.


Novinka Do výrobních příkazů se při zadání příkazu nebo jeho aktualizaci kopírují Indexy změny z TPV.

Atributy se plní až od nové verze a do již existujících výrobních příkazů se nenaplní.

Tato vlastnost bude využitelná zejména v případech, kdy zákazník nepoužívá změnové řízení, ale chce si k výrobnímu příkazu uložit aktuálně platný index výrobní dokumentace.


Novinka Při kontrole pokrytí výrobního příkazu se nově respektují i skladové doklady s vazbou na konkrétní položku materiálů a polotovarů.

Výdejky, příjemky a jejich storna s vazbou na výrobu se ve výpočtu pokrytí chovají, jakoby již proběhly. Tato vlastnost se uplatní pouze při odpovídajícím režimu referenčního množství (např. Množství po výdeji respektuje výdeje na výrobní příkaz a storna vratek).

Nově se respektují při výběru režimů "Množství k dispozici ..." i veškeré rezervace a expediční příkazy s vazbou na výrobu. Tyto doklady se uplatní jako přednostní požadavek na vyskladnění.
Celý výpočet současně respektuje i případné existující doklady na alternativních kusovníkových vazbách.


Novinka Pokud je ve výrobě prováděna evidence operací po výrobních číslech, provádí se kontrola posloupnosti operací samostatně pro každé výrobní číslo.

Kontrolu posloupnosti operací lze nastavit na řadě výrobních příkazů.


Novinka Na výrobních příkazech a na výrobním plánu byl vytvořen nový atribut "Priorita". Zobrazuje se pouze při zakoupeném modulu "Zakázky".

Priorita se uplatní při výpočtu kapacitního plánu, kde se jednotlivé řídící výrobní příkazy plánují přednostně dle priority výrobního příkazu. Pokud priorita na výrobním příkaze nebude nastavena, dohledá se dle zakázky.


Oprava Při opravě kapacitního kalendáře nebylo možné v určitých kombinacích nastavit nepracovní dobu.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export