Důležité:


Výroba - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Technická příprava výroby

Do editoru textu typu RTF byla doplněna možnost přímého výběru všech horních a dolních indexů 0 - 9.


Novinka Technická příprava výroby

Při evidenci výrobní operace se po výběru výrobního čísla přednabídne zbývající množství.


Oprava Technická příprava výroby

Při evidenci výrobní operace se nedohledalo nákladové středisko zaměstnance v případě, kdy byla operace vybrána až po výběru zaměstnance. Opraveno.


Novinka Technická příprava výroby

Pokud byla přenastavena hodnota maximální délky registračního čísla na kmenové kartě, uplatnil se tento způsob zarovnání i v režimu prohlížení dat TPV.
Nyní zůstává zobrazena původní hodnota registračního čísla.


Novinka Technická příprava výroby

Při evidenci výrobní operace se po výběru výrobního čísla přednabídne zbývající množství.


Novinka V rámci pokročilého kapacitního plánování je naprogramována podpora plánování sdružených výrobních operací.

Plánování podporuje i alternativy sdružených operací.


Novinka V modulu Technická příprava výroby je nový přehled "Sdružené vyráběné dílce".

V tomto přehledu je možné nadefinovat kód sdružení výrobků, které je nutné z technologických důvodů vyrábět současně.
Příkladem může být například seskupení výrobků, které se vyrábějí na jedné formě.
Na výrobních operacích je možné doplnit tzv. Kód sdružení. Operace se stejným kódem sdružení by se měly vyrábět současně. Mohou to být jednak operace různých dílců, ale i operace stejného dílce.
Příklady sdružení:
1. Dvě samostatné operace jednoho dílce, které je nutné plánovat za sebou, protože první operace je přípravnou pro operaci druhou.
2. Dvě operace různých příkazů, které se vyrábějí na stejném pracovišti na stejné formě, ze stejného materiálu.

Na výrobních příkazech jsou nové přehledy "Sdružené výrobní příkazy" a "Sdružené operace".
Sdružené příkazy automaticky vzniknou zaplánováním sdružených vyráběných dílců, Je-li v plánu požadována výroba pouze jednoho ze sdružených dílců, automaticky se vygenerují i výrobní příkazy na ostatní dílce, které jsou součástí sdružení z TPV.
Stejně tak se vygenerují i sdružené výrobní operace.
Záznamy do těchto přehledů lze vkládat i ručně.

Při ručním vkládání záznamů do sdružených operací lze zadat i částečné množství operace. Takto definované sdružení operací může v praxi sloužit i jako podklad pro ukládání nářezových plánů apod.

Další podporované funkce:

 • Pokročilé plánování výroby, včetně respektování alternativ sdružených operací
 • Hromadné odvádění operací
 • Hromadná změna množství na sdružených výrobních příkazech


Novinka Řízení výroby

V definici masky pro zobrazení ve stromovém rozpadu výrobních příkazů je nyní podpora zobrazení informace z uživatelského sloupce.


Novinka Řízení výroby

Při porovnání rozdílů ve stromovém rozpadu výrobních příkazů se nyní u kusovníků porovnává i změna atributů Přířez a Spotřební rozměr.


Novinka Kapacitní plánování

Při změně množství na dávce kapacitního plánu se přepočte jednicový čas TAC. Při přepočtu se vychází z původního času dávky a ne z definice operace.


Novinka Kapacitní plánování

V definici masky pro zobrazení v rámci pokročilého kapacitního plánu lze definovat výchozí masku pro zobrazení všem ostatním uživatelům.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Oprava Oprava chyby pro zakázkové modifikace při výběru položky na dokladVerze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka V rámci aktualizace kapacitního plánu je možné zvolit nastavení "Optimalizovat využití strojů".

Funkce se pokusí transportní dávky rovnoměrně rozložit mezi stroje daného pracoviště.


Novinka V rámci kapacitního plánování je možné zobrazit přehled materiálů kapacitního plánu.

V tomto přehledu existuje nový atribut "Množství nepokryté".
Nápočet tohoto atributu se provádí funkcí "Aktualizace stavu operací".

V gantově diagramu lze zapnout barevnou vizualizaci operací, které nejsou pokryty materiálem.


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je nový údaj - Časový interval pro změnu priority personálního zdroje.

Zapláování personálního zdroje s další prioritou se provede až po uplynutí výše nastaveného intervalu.


Oprava Při zobrazení diagramu profesí (v režimu bez seskupení po profesích) mohl diagram zobrazovat chybné údaje.

Opraveno.


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je možné nastavit následující parametry:
 • Respektovat pořízené záznamy v evidenci operací
 • Respektovat pořízené záznamy v evidenci kooperací


Novinka Při generování výrobních příkazů se nyní ukládá do vazby mezi výrobními příkazy množství kryté skladem.

V rámci funkce "Montování" ve stromovém rozpadu výrobních příkazů je množství kryté skladem zohledněno.


Novinka Na operaci technologického postupu lze nyní zadat zpracovatelskou dávku a dobu zpracování dávky.

Tyto atributy jsou využity v rámci kapacitního plánování.


Novinka Při zaplánování kooperací v rámci kapacitního plánování se nyní zohledňuje potvrzený termín dodání na kooperační objednávce. Pokud není potvrzený termín vyplněn, zohlední se požadovaný termín dodání.

Termín na položce kooperační objednávky má přednost před termínem na hlavičce.


Novinka Na výrobních příkazech se nyní loguje i změna atributu "Datum TPV".


Novinka Na operaci výrobního příkazu jsou nyní nové atributy pro ocenění skutečné ceny za použití nářadí.

Skutečná cena nářadí se zapisuje při uložení záznamu do přehledu Evidence výrobních operací.
Tyto náklady lze účtovat v rámci pohybů nedokončené výroby


Novinka Výrobní operace výrobních příkazů byly rozšířeny o dva atributy:
 • Plánovaný termín zahájení
 • Plánovaný termín ukončení

tyto termíny je možné editovat ručně nebo je hromadně naplnit pomocí funkce nad hlavičkou kapacitního plánu.


Novinka V kapacitním plánu je nové nastavení "Povolit změnu personálního zdroje jen při změně směny".


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je nový parametr "Přepočítat pouze již zaplánované výrobní příkazy".

Při přepočtu kapacitního plánu se zobrazí dotaz, zda přepočítat pouze již zaplánované výrobní příkazy. Nastavení se přednastaví z hlavičky kapacitního plánu.


Oprava Pokud byla v kapacitním plánu nastavena vlastnost "Využít alternativní operace", mohlo dojít k zaseknutí výpočtu.

Opraveno.


Novinka Při převodu úkolové mzdy z výroby do předzpracování mezd se nyní zobrazí upozornění, pokud již v daném mzdovém období existují zaúčtované mzdy.


Novinka V přehledu Generování skladových dokladů nad výrobními příkazy (#Tabodved 11192) je nyní umožněn tisk formulářem.


Novinka Ve výrobním plánu lze nyní filtrovat atribut Stav Příkazu i na hodnotu "(není)".


Novinka V přehledu - Důvody posunu kapacitního plánu - je nyní zobrazena profese, která způsobila časový posun operace.Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Technická příprava výroby

Při výpočtu souhrnného a strukturního kusovníku se zobrazí dotaz: "Zahrnout nulové požadavky kusovníku".
Při potvrzení tohoto nastavení se v kusovníku zobrazí i nulové položky.


Novinka Technická příprava výroby

V přehledu "Pohyby nedokončené výroby - stav k datu" (11303 - #TabNedokonVyroba) je povolen tisk formulářem F8.


Novinka Technická příprava výroby

Opravena chyba komponenty pro zadávání čísel - při zadání hodnoty pomocí Ctrl+V nedošlo k přepočtu návazných hodnot.


Novinka Technická příprava výroby

Na číselníku pracovišť je možné navázat dokumenty k pracovišti.


Novinka Technická příprava výroby

Na číselníku strojů je možné navázat dokumenty.


Novinka Technická příprava výroby

Na předběžném plánu je nová funkce "Převod" <Alt+F2> pro hromadné přidání dílců do předběžného plánu.


Novinka Technická příprava výroby

V rámci hromadných změn v předběžném plánu je možné hromadně změnit množství a zakázkovou modifikaci.


Novinka Technická příprava výroby

Opravena chyba komponenty pro zadávání čísel - při zadání hodnoty pomocí Ctrl+V nedošlo k přepočtu návazných hodnot.


Novinka Technická příprava výroby

V sestavě Rozpis závad bylo chybně vyžadováno zobrazení opravitelných i neopravitelných zmetků.
Opraveno.


Novinka Technická příprava výroby

Editor výrobního čísla výrobního příkazu byl převeden na uživatelsky definovaný.


Novinka Technická příprava výroby

Ve výrobních příkazech je přehled kooperačních objednávek. Zobrazí hlavičky kooperačních objednávek za označené výrobní příkazy.


Novinka Řízení výroby

Editor výrobní operace výrobního příkazu byl rozšířen o další záložky s vazbou na materiály a polotovary, vazby nářadí a vedlejší produkty.
Funkcionalita jednotlivých navázaných přehledů je velmi podpobná s funkcionalitou výrobních operací v modulu Technická příprava výroby.
Jednotlivé záznamy je možné odchylkovat pod stejným číslem odchylky.


Novinka Řízení výroby

V přehledech Materiály a polotovary na výrobní příkaz, Vedlejší produkty výrobního příkazu a Nářadí výrobního příkazu je nový příznak "Uživatelské nastavení skladu".
tento příznak se nastaví, pokud uživatel přednastavil sklad pomocí funkce "Změna skladu". Pak se nebude tento sklad již automaticky měnit (například změnou parametrů technologického postupu apod.).
Pro aktualizaci skladu je možné spustit funkci "Automatické přednastavení skladu".


Novinka Řízení výroby

V modulu Řízení výroby byla zbudována podpora evidence nářadí u Výrobních příkazů.
Byl vytvořen přehled "Nářadí pro výrobu", který zobrazuje požadavky na nářadí s vazbou na výrobní příkaz, případně i na operaci.
Nářadí je možné odchylkovat.
Na výrobním příkaze se složka kalkulačního vzorce plánované náklady za nářadí vypočítává z této nové tabulky.
Nářadí výrobního příkazu je možné aktualizovat pomocí "Aktualizace výrobního příkazu" v rámci hromadných změn výrobního příkazu.

Skutečné náklady za opotřebení nářadí se v tuto chvíli ještě do výrobních příkazů nepromítají.
V evidenci výrobních operací ještě není možné zaevidovat použití nářadí.
Tyto funkcionality budou řešeny v dalších verzích.


Novinka Řízení výroby

Maximální délka výrobního čísla a názvu výrobního čísla byla rozšířena z 25 znaků na 100 znaků.


Novinka Řízení výroby

V přehledech Výrobní příkazy a Budoucí výrobní příkazy je nyní dostupný atribut "Úroveň vnoření".


Novinka Řízení výroby

Optimalizace rychlosti při zobrazení stromového rozpadu výrobního příkazu.


Novinka Řízení výroby

Ve stromovém rozpadu výrobního příkazu byl do definice masky pro zobrazení materiálů a polotovarů přidán parametr "Spotřební rozměr".


Novinka Řízení výroby

V modulu Řízení výroby byly přepracovány následující editory na uživatelsky definované:

 • Materiály a polotovary pro výroby
 • Výrobní operace
 • Vedlejší produkty z výroby
 • Nářadí pro výrobu
 • Evidence ostatních přímých nákladů


Novinka Řízení výroby

Provázána aktualizace množství vydané objednávky na zajištění došlé objednávky při zvýšení množství.
Provázána aktualizace množství výrobního plánu na zajištění došlé objednávky pro snížení i zvýšení množství.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka V modulu Technická příprava výroby byly naprogramovány další editory s podporou uživatelských editorů.

Jedná se o následující editory:

 • Kusovníkové vazby
 • Technologické postupy
 • Vazby nářadí
 • Vazby OPN
 • Vedlejší produkty
 • Parametry změny


Novinka Technická příprava výroby

Funkce Dispozice na skladech v přehledech Vyráběné dílce a Nakupované materiály byla rozšířena o možnost výpočtu po jednotlivých skladech.


Novinka Na řadě změn a řadě zakázkových modifikaací je nový atribut: "Automatické nastavení platnosti po ukončení schvalovacího řízení".

Ukončením schvalovacího řízení dojde nyní automaticky k nastavení platnosti změny.


Novinka Technická příprava výroby

V editoru technologického postupu jsou k dispozici nové záložky s vazbou na kusovník, nářadí a vedlejší produkty. Na záložkách se zobrazují návazné přehledy s vazbou na konkrétní operaci.

Vazby nářadí jsou rozšířeny o kód alternativy operace. Konkrétní alternativu nářadí lze tedy přiřadit ke konkrétní alternativě operace.


Novinka Technická příprava výroby

Ve stromovém rozpadu dílců ve změnovém řízení konstrukce a technologie se nyní zobrazujít červeně dílce, které mají nastaven příznak "Blokace výroby" z parametrů dílců.


Oprava Technická příprava výroby

Při kopii vyráběného dílce - se nehlídala maximální délka registračního čísla, zadaná v globální konfiguraci oběhu zboží. Opraveno.


Novinka Řízení výroby

Ve funkci Stromový rozpad výrobního příkazu je možné spustit funkci "Porovnání s daty TPV". Pokud dojde k rozdílu při porovnání, je možné zobrazit detailní seznam změn pomocí funkce z místní nabídky na dané položce stromového rozpadu.


Novinka Řízení výroby

Nad přehledem položek kooperačních objednávek je nová funkce pro hromadné zaevidování označených položek do evidence kooperací.


Novinka Kapacitní plánování

Z důvodu optimalizace rychlosti ukládání a otevírání kapacitního plánu byl naprogramován mechanismus, který slučuje stejné sousedící důvody posunů.


Oprava Kapacitní plánování

V některých případech se při standardním plánování vynechal třetí optimalizační průchod. Opraveno.


Novinka Při přenosu požadavků z došlých objednávek do výroby se nerespektoval příznak "Splněno" na došlé objednávce.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export