Důležité:


Výroba - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1201 ze dne 23.12.2013

Oprava Ve verzi 2.0.2013.1200 nebylo možné použít volbu Oprava v přehledu Vyráběné dílce Nakupovaný materiál, objevila se chybová hláška.

Opraveno.Verze 2.0.2013.1101 ze dne 29.11.2013

Oprava Při pořizování nových záznamů ve výrobě docházelo v některých případech k vyvolání chybového hlášení.

Opraveno.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Technická příprava výroby

Při kontrole vyráběných dílců (Funkce v modulu TPV - přehled vyráběných dílců) existuje možnost zkontrolovat případné nulové množství zadaných materiálů.


Novinka Technická příprava výroby

Na položce kusovníku lze přednastavit sklad pro výdej materiálu.


Novinka Technická příprava výroby

Ve výrobních modulech byla provedena optimalizace dotazů při výběru řady dokladu. Bude-li existovat pro daný typ dokladu pouze jedna dokladová řada, dojde automaticky k jejímu výběru bez dotazu.

Tento způsob výběru řady byl zapojen na následující přehledy:

 • Řady dokladů oběhu zboží
 • Řady kooperací
 • Řady kooeračních objednávek
 • Řady odchylek
 • Řady výrobních příkazů
 • Řady variant
 • Řady zakazkových modifikací
 • Řady změn


Novinka Technická příprava výroby

V editoru operace technologického postupu je nyní tlačítko pro „Přednastavení operace“.


Novinka Řízení výroby

Kontrolu pokrytí materiálů ve výrobních příkazech lze nyní spustit i pro označené výrobní příkazy.


Novinka Řízení výroby

Při nápočtu tabulek plánované výroby (nad výrobním plánem) se nyní kopírují ze zdrojových dat TPV i externí atributy.


Novinka Řízení výroby

V dočasné tabulce #TabPrKVazbyGen byl doplněn atribut "Původní požadované množství". Je možné tedy zobrazit původní hodnotu, která byla nabídnuta při zobrazení přehledu.


Novinka Řízení výroby

V Parametrech vyráběného dílce je možné nastavit způsob výpočtu data expirace. Nově lze expiraci dopočítat i od Data zahájení výrobního příkazu.


Oprava Technická příprava výroby

V editoru "Technologický postup" nefungovalo uživatelské přejmenování atributů pro atributy: Přípravná mzda a Jednicová mzda.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0902 ze dne 08.10.2013

Oprava Technická příprava výroby

Ve verzi 2.0.2013.0901 docházelo na některých databázích ke zpomalení výpočtu kusovníku. Tato funkce měla vliv i na rychlost jiných výpočtů - např.: kalkulace, zadání příkazu do výroby apod.

Opraveno.


Oprava Technická příprava výroby

V přehledu Materiály a polotovary pro výrobu, v přehledu "Dispozice na skladech" docházelo v některých případech k zobrazení chybové hlášky.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka Technická příprava výroby

Na operaci technologického postupu je nový atribut "Vyřadit z kontroly posloupnosti operací". Je společný i pro všechny alternativy dané operace. Přenáší se i do operací výrobního příkazu.
Takto označené operace budou vyřazeny z kontroly na odvedení při odvádění dílce na sklad nebo při přímém převodu polotovarů na nadřízený příkaz. Současně budou vyřazeny z kontroly ukončení předchozí operace při Evidenci výrobních operací. Na této operaci se nebudou napočítávat kusy před operací.


Novinka Technická příprava výroby

Agenturní zaměstnanec bude evidován v číselníku zaměstnanců - bez návaznosti na mzdové údaje.
Výrobní tarif má nyní nový příznak „Agenturní zaměstnanec“. Tento tarif se bude používat při odvádění práce agneturního zaměstnance
Je-li na operaci použit tarif s nastaveným příznakem "Agenturní zaměstnanec", je vypočtená mzda na operaci nulová a cena operace je uložena ve složce „Kooperace“.
Režie, počítané ze mzdy, jsou tedy také nulové. Napočítávají se jen režie, závislé na času stroje.


Novinka Technická příprava výroby

Pokud zadáte novou operaci, vyberete pracoviště a název operace je prázdný, přenese se název pracoviště do názvu operace.


Novinka Technická příprava výroby

V komponentě na uložení obrázku je nová funkce - Otočit vlevo / Otočit vpravo.
Tato komponenta se nachází na kartě zboží a služeb ve výrobě a v oběhu zboží, na číselníku zaměstnanců, organizací apod.


Novinka Technická příprava výroby

Při definici konstrukce a technologie je možné zobrazit stromový rozpad podřízených materiálů a polotovarů. V masce pro zobrazení lze nyní zobrazit i hodnotu atributu "Přířez".


Novinka Řízení výroby

Provedena úprava chování editoru Evidence výrobních operací.
Dříve došlo ihned po stisku tlačítka "Rozpis závad" k vymazání počtu zmetkových kusů. Nyní zůstává uložena dříve zadaná hodnota.


Novinka Řízení výroby

Kód v číselníku závad byl rozšířen na 15 znaků.

POZOR!!!
Byl změněn způsob provázání kódů závad s evidencí výrobních operací.
Dříve byl vazebním atributem přímo kód závady. Od této verze je vazba provedena přes ID!!!
Nad tabulkou Evidence výrobní operace byl vytvořen nový atribut "IDZavady". Změnovým skriptem byl naplněn.
Původní atribut "KodZavady" tam je na přechodnou dobu zachován, ale nebude se již plnit!!! Za několik měsíců však bude z databáze definitivně odstraněn.

Používáte-li uložené sestavy pro vyhodnocování s původním kódem závady, bude nutné tyto sestavy opravit.
Zakázková řešení doporučujeme prověřit.


Novinka Řízení výroby

Provedena optimalizace rychlosti zadání výrobního příkazu do výroby.


Novinka Řízení výroby

Byly provedeny drobné opravy ve funkci "Stromový rozpad výrobního příkazu".
Při procházení stromu za účelem dohledání některých položek - např. seznam všech operací pro funkci Dogenerování chyějících evidencí operací, se v některých případěch vynechávala část stromu výrobních příkazů.


Novinka Řízení výroby

Ve funkci "Kontrola pokrytí materiálů a polotovarů nad výrobním příkazem" se nyní zobrazují všechny materiály a polotovary a je u nich zobrazen stav pokrytí. Stav pokrytí může nabývat následujících hodnot:

 • OK
 • Nedostatek množství na skladě
 • Sklad není definován
 • Neexistuje skladová karta

Dříve se zobrazovaly jen nepokryté požadavky.


Novinka Kapacitní plánování

V rámci pokročilého kapacitního plánování lze definovat práva na změnu konkrétního kapacitního plánu.
Práva lze přiřadit na uživatele i na roli.


Novinka Kapacitní plánování

V režimu dopředného plánování byla zbudována podpora i plánování do neomezených kapacit.


Novinka Kapacitní plánování

Nový sloupec nad dávkami a úseky kapacitního plánu - Zbývající čas.
Zobrazuje zbývající čas (frontu práce) v hodinách.


Novinka Kapacitní plánování

Diagram úkolů - mít dva režimy - Režim, kdy se ve stromě zobrazí operace a režim, kdy se operace nezobrazí a všechny dávky vizuálně zobrazíme u dílců.


Oprava Kapacitní plánování

V rámci pokročilého plánování výroby docházelo k chybnému zafiltrování strojů při ruční editaci dávky. Opraveno.

Při hromadném označení dávek různých pracovišť a následném přesunu na jiný stroj neprobíhala kontrola na hlídání alternativ. Opraveno.Verze 2.0.2013.0802 ze dne 10.09.2013

Novinka Řízení výroby

Byla provedena optimalizace rychlosti načítání požadavků z dokladů oběhu zboží do výroby.


Oprava Kapacitní plánování

V případě nulového jednicového času operace docházelo k chybnému výpočtu procenta splnění výrobní dávky.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Tip Uživatelské editory

Ve výrobě byly přepracovány následující editory:

 • Evidence výrobních operací
 • Evidence kooperací
 • Vyráběné dílce
 • Nakupované materiály
 • Číselník nářadí
 • Vedlejší produkty

Tyto editory již podporují uživatelské definice. Funkcionalita je podmíněna zakoupením příslušného modulu systému Helios Orange.


Novinka Technická příprava výroby

Nad číselníkem kooperací je nový přehled Fronta práce.
Zobrazí seznam živých operací výrobních příkazů, které jsou určeny pro danou kooperaci.


Novinka Byly vytvořeny nové přehledy:

Nad vyráběnými dílci:

 • Výrobní plán
 • Výrobní příkazy
 • Materiály a polotovary na výrobní příkazy

Nad nakupovanými materiály

 • Materiály a polotovary na výrobní příkazy

Nad modifikovanými dílci

 • Výrobní plán
 • Výrobní příkazy


Novinka V rámci textu operace technologického postupu je nyní možné používat formátovaný text.

Chcete-li v textu operace používat formátovaný text, odškrtněte pole "Prostý text" (v editoru vlevo dole).
Dvojklikem na komponentu s textem operace se zobrazí editor, ve kterém bude možné používat formátovaný text.
Jsou podporovány následující funkce:

 • Změna fontu
 • Změna velikosti písma
 • Změna barvy písma
 • Tučný text
 • Kurzíva
 • Podtržený text
 • Přeškrtnutý text

Abyste mohli vytisknout technologický postup s formátovaným textem, musíte si opravit příslušné tiskové formuláře!
V ReportBuilderu je nutné text operace tisknout komponentou "DB Rich Text".
Tato komponenta zvládne vytisknout jak formátovaný text, tak i prostý text.
POZOR!!! Nedojde-li k úpravě tiskových formulářů, zobrazí se v textu operace nesmyslné znaky.

Formátovaný text lze zadat i na textu výrobní operace, která je součástí výrobního příkazu. Budete-li chtít používat formátovaný text, musíte opravit příslušné tiskové formuláře i ve výrobě.

Budete-li popisovat operace pouze v rámci prostého textu, můžete stále používat původní tiskové formuláře.


Novinka Nad číselníkem profesí je nový přehled Fronta práce.

Zobrazí seznam živých operací výrobních příkazů, které jsou určeny pro danou profesi.


Novinka Pokud se ručně vyplňuje nová evidence výrobních operací, tak se při vyplňování "Skutečně odprac. čas stroje" nebo "Skutečně odprac. čas obsluhy" nerespektoval Koeficient vícestrojové obsluhy. Do času obsluhy se vyplnil stejný čas, nepřepočtený přes KVO.

Nově se přednabízí skutečný čas obsluhy ze skutečného času stroje, násobený koeficientem vícestrojové obsluhy a počtem lidí.


Novinka Při přepočtu kapacitního plánu se nabídne okno s volbou "Plánování do neomezených kapacit při nedodržení limitních termínů".

Toto přednastavení se nyní převezme z hlavičky kapacitního plánu.


Novinka V číselníku pracovišť je možné definovat seznam podporovaných závad pro dané pracoviště.

Nově je možné definovat i z číselníku závad vazbu na pracoviště, kde se daná závada může vyskytnout.
Byly přidány definované vazby 1:N pro možnost filtrování na číselníku závad i na číselníku pracovišť.


Novinka V globální konfiguraci modulu Řízení výroby je nový parametr: "Blokace výroby".

Může nabývat hodnot:

 • Neblokovat
 • Bokovat standardní výrobu
 • Blokovat (včetně zakázkových modifikací)

Uplatní se při založení nového dílce, ke kterému se nastaví automaticky stav blokace dle konfigurace. Výchozí hodnota je "Neblokovat".


Novinka Byla upravena funkce Tisk štítků nad výrobním příkazem.

Nově se zobrazí dotaz na zdroj balicího množství:

 • Ruční vstup
 • Evidenční jednotka
 • Transportní dávka
 • Optimální výrobní dávka
 • Minimální dávka

Zvolená hodnota se uloží k nastavení aktuálního uživatele a při dalším spuštění funkce se přednabídne.


Novinka Ve výrobě byly přidány následující vazby:
 • Hlavička došlé objednávky požadavku
 • Položka došlé objednávky požadavku

Tyto vazby byly přidány do přehledů:

 • Předběžný plán
 • Výrobní plán
 • Výrobní příkaz

Hodnoty se zobrazí jen v případě, kdy bude vazba 1:1.


Novinka Bylo doplněno logování změny stavu výrobního příkazu.


Novinka Úprava funkce Kopie výrobních příkazů:

Ve funkci "Kopie výrobních příkazů" se nyní nekopírují původní termíny, ale zobrazí se dotaz na Plánované datum zahájení.
Výchozí hodnota je aktuální datum. Plánované datum ukončení se dopočítá dle zadaných kusů.

V editoru příkazu jsou nově dostupné funkce na dopočet plánovaného data zadání a plánovaného data ukončení.
Funkce je možné spustit přes tlačítko "Akce" nebo volbou místní nabídky přes pravé tlačítko myši.

Názvy funkcí:

 • Dopočítat Plánované zadání
 • Dopočítat Plánované ukončení


Novinka Na řadě výrobního příkazu je možné nastavit masku pro generování výrobních čísel.

V definici masky je možné použít nový parametr:

 1. nTD - počítadlo na n míst - generuje se výrobní číslo pro každou transportní dávku


Novinka Na řadě výrobního příkazu je možné nastavit přednastavenou mzdovou složku pro úkolovou mzdu.

Při evidenci operace se mzdová složka dohledá v následujícím pořadí:
a) pracoviště
b) pokud není tam, z řady VP
c) pokud není ani tam, pak z globální konfigurace modulu Řízení výroby


Novinka Po vytvoření výrobního příkazu již nebylo možné navázat daný příkaz na položku výrobního plánu.

Nově lze jakýkoli existující příkaz zpětně navázat na výrobní plán.
V přehledu Výrobní plán - funkce "Přidat" / "Odebrat".

Současně z výrobního plánu lze definovat vazbu na výrobní příkazy.
V přehledu Výrobní příkazy - funkce "Přidat" / "Odebrat".


Novinka Změna způsobu filtrování pohybů nedokončené výroby:

V pohybech nedokončené výroby již není pevný filtr na období (rok). Filtr je pouze přednastavený a uživatel si jej může zrušit.

Zobrazí-li se pohyby nedokončené výroby z výrobních příkazů, filtr na období tam nebude aplikován.


Novinka V přehledu 11050 Materiály a polotovary pro výrobu je možné zobrazit Přehled skladových karet (ALT+S). V tomto přehledu je nově zbudována podpora zobrazení šipek pro posun na následující nebo předchozí záznam (Ctrl+Left, Ctrl+Right).


Novinka Na výrobních příkazech je nyní nový atribut Transportní dávka.

Výchozí hodnota je NULL - nezadáno. Pokud se nezadá, načítá se z parametrů dílců.


Novinka Kapacitní plánování

Do konfigurace kapacitního plánu byl přidán parametr "Zaznamenat důvody posunu", pomocí kterého je možné zapínat a vypínat nápočet důvodů posunů.

Pokud zákazník nepotřebuje sledovat důvody posunů, dojde tak k rychlejšímu výpočtu i ukládání kapacitního plánu.


Novinka Kapacitní plánování

Opraven posuvník v číselníku plánovacích kalendářů, který odděloval přehled od vykresleného kalendáře.
V některých případech docházelo k jeho chybnému zobrazení.


Oprava Pokud byl vydán do výroby materiál na operaci, která byla následně zrušena pod odchylkou, nezobrazil se tento materiál v inventuře nedokončené výroby.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Řízení výroby

Ve výrobě byly přepracovány následující editory:

 • Číselník kooperací
 • Číselník pracovišť
 • Číselník tarifů
 • Výrobní plán
 • Výrobní příkaz

Tyto editory již podporují uživatelské změny. Funkcionalita je však podmíněna zakoupením příslušného modulu.


Novinka Kapacitní plánování

Nad stromem zakázek v Ganttově diagramu lze zobrazit přehled "Důvody posunů". Přehled zobrazuje důvody posunů jednotlivých operací dané úrovně stromu výrobních příkazů.


Novinka Kapacitní plánování

Na operaci v Ganttově diagramu kapacitního plánu lze zobrazit přehled "Zaplánovaný materiál na výrobní dávku". V tomto přehledu je atribut "Příčina posunu transportní dávky". Materiál s takto označeným příznakem byl jednou z možných příčin posunu transportní dávky.


Novinka Kapacitní plánování

Ve výrobě byla naprogramována Hromadná změna kalendářů personálních zdrojů.


Novinka Kapacitní plánování

Při hromadné editaci kalendáře pracovní doby je možné označení dnů i přes více měsíců. Hromadně lze označovat standardní kombinací s klávesou Shift.


Novinka Kapacitní plánování

V diagramu úkolů lze v menu "Zobrazení" zvolit funkci "Legenda důvodů posunu". Tato funkce zobrazí barevné schéma důvodů posunů jednotlivých operací. Barvy lze změnit v editoru kapacitního plánu.


Novinka Kapacitní plánování

Ve stromu zakázek lze spustit funkci "Najdi operaci", případně "Najdi příkaz". Tato funkce vyhledá první výskyt aktuálně označené operace a označí tuto operaci v příslušném diagramu.


Novinka Kapacitní plánování

Ve stromu zakázek v kapacitním plánu je možné zvolit funkci pro rozbalení daného stromu do následujících typů úrovní:

 • Zakázka
 • Výrobní příkaz
 • Vyráběný dílec
 • Výrobní operace
 • Kritická cesta - rozbalí všechny operace na kritické cestě

Tyto funkce jsou aktivní pro jednu aktuální úroveň stromu.


Novinka Kapacitní plánování

V diagramu úkolů je možné vizualizovat překročení potvrzeného termínu dodání. Výrobní příkazy, které mají některou operaci naplánovanou po potvrzeném termínu dodání, se ve stromečku příkazů podbarví červeně. Tato vlastnost se aktivuje nastavením režimu "Zobrazovat požadované ukončení".


Novinka Kapacitní plánování

Ve stromu zakázek v diagramu úkolů i v diagramu pracovišť je nová funkce "Odebrání příkazu z kapacitního plánu".


Novinka Technická příprava výroby

Na operaci technologického postupu i na operaci výrobního příkazu byl vytvořen počítaný sloupec "Počet profesí". Jedná se o sumaci množství z profesí.


Novinka Technická příprava výroby

Pro počáteční navedení profesí k již existujícím operacím je možné použít funkci "Hromadné změny technologických postupů - Hromadná změna profesí". Tuto funkci lze použít i pro hromadné opravy.

Pro hromadné navedení profesí do rozpracovaných výrobních příkazů lze použít funkci "Rozdílová aktualizace výrobního příkazu". Tato funkce, kromě aktualizace operací, doplní i profese dle TPV.


Novinka Technická příprava výroby

V hromadných změnách výrobních operací je naprogramována hromadná změna typu operace. Je tak možné zaměnit jednicovou operaci za kooperaci a naopak.


Novinka Technická příprava výroby

Ve funkci "Náhrada dílce/materiálu v kusovnikových vazbách" se občas stává, že uživatel opomene vyplnit položku Čím nahradit. Má to za důsledek smazání ve všech označených dílcích. Z toho důvodu se nyní zobrazí ještě upozornění, že dojde k hromadnému vymazání kusovníkových vazeb.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Ve vyráběných dílcích je nový přehled "Detailní kalkulace".

Zobrazí pohled na detailní kalkulaci výrobku ve formě strukturního kusovníku.
Strukturní kusovník obsahuje kromě finálního výrobku, materiálů a polotovarů i další typy položek: Operace, Kooperace, OPN, Nářadí a vedlejší produkt.
Ke všem těmto položká je zobrazen detailní rozpad nákladů ve struktuře kalkulačního vzorce.


Novinka Při optimalizaci polotovarů nad strukturním kusovníkem se polotovary, generované v rámci aktuálního výpočtu, automaticky započítají do budoucích pohybů (nezávisle na zaškrtnutí oblasti Výrobní příkazy).


Novinka Na přednastavených operacích v TPV je možné definovat seznam profesí.

Po výběru přednastavené operace do technologického postupu se automaticky doplní i profese.


Novinka V přehledu Kalkulace ve vyráběných dílcích a v zakázkových modifikacích vyráběných dílců a v Kalkulaci Předběžného plánu je možné zobrazit přehled "Detailní kalkulace".

Zobrazí se pohled na detailní kalkulaci výrobku ve formě strukturního kusovníku.
Strukturní kusovník obsahuje kromě finálního výrobku, materiálů a polotovarů i další typy položek: Operace, Kooperace, OPN, Nářadí a vedlejší produkt.
Ke všem těmto položká je zobrazen detailní rozpad nákladů ve struktuře kalkulačního vzorce.


Novinka V TPV byla přidána podpora záměny výchozí alternativy kusovníku, postupu a nářadí se základní vazbou. Záměna se provádí včetně externích atributů.


Oprava Z výrobního příkazu nebylo umožněno odvedení nákladů do úbytku v případě, že byl povolen způsob odvedení z výroby na hodnotu - Pouze na sklad.

Opraveno.


Novinka Na kooperační objednávku se nyní automaticky doplní zodpovědný zaměstnanec podle loginu aktuálně přihlášeného uživatele.


Novinka Po vygenerování nového dokladu oběhu zboží z výroby s vazbou na původní doklad, který je napojen nakontaktní jednání, se nový doklad také napojí do stejného kontaktního jednání.


Novinka Na položku kooperační objednávky je možné zadat výrobní číslo výrobního příkazu.


Novinka Zdroj tarifu pro normovanou a časovou mzdu byl nově přidán i do nastavení řady výrobních příkazů.

Nebude-li na řadě výrobních příkazů zdroj tarifu zadán, uplatní se nastavení z globální konfigurace.Verze 2.0.2013.0456 ze dne 15.05.2013

Novinka Technická příprava výroby

V číselníku kooperací je nyní možné zadávat délku kooperace, dobu přepravy a dobu na zpracování dávky i ve dnech.Verze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Novinka Technická příprava výroby

V číselníku kooperací je nyní možné zadávat délku kooperace, dobu přepravy a dobu na zpracování dávky i ve dnech.


Novinka Technická příprava výroby

Ve výrobním plánu byla doplněna možnost přidávání poznámek k jednotlivým položkám plánu.


Novinka Technická příprava výroby

Na kartě vyráběného dílce je možné zadat parametr "Způsob odvedení z výroby" Může nabývat hodnot:

 • Nedefinováno (uplatní se nastavení z řady výrobního příkazu)
 • Sklad/Přímý převod (kartu je možné převést na sklad i do nadřízeného příkazu)
 • Pouze sklad
 • Pouze přímý převod

Tím na vybraných dílcích nebude umožněn jiný převod, než přes sklad apod.

Na řadě výrobního příkazu je možné zadat parametr "Způsob odvedení z výroby". Uplatní se pro dílce, na kterých není způsob odvedení definován. Může nabývat hodnot:

 • Sklad/Přímý převod
 • Pouze sklad
 • Pouze přímý převod

Na řadě výrobního příkazu je nový parametr "Cíl přímého převodu polotovarů". Může nabývat hodnot:

 • Nepřednabízet
 • Přednabízet (cíl převodu nabízí dle vazeb výrobních příkazů nebo dle provázání v rámci stromu výrobních příkazů a výrobního plánu)
 • Přednabízet pouze z vazeb výrobních příkazů


Novinka Řízení výroby

V přehledu Podřízené příkazy je funkce "Generování požadavku v mat. a polotovarech". Zobrazí se editor pro nový záznam materiálů a polotovarů - přednabídne se položka nižší - ostatní údaje musí uživatel doplnit.


Novinka Řízení výroby

Ve funkci "Přepočet množství podle stavu skladu" lze zohlednit i následující množství:

 • Množství po příjmu a výdeji
 • Množství k dispozici po příjmu a výdeji

Funkce je dostupná při výdeji do výroby, při generování dodacích listů v rámci kontraktů a odvolávek a při výdeji z položek kusovníku předběžného plánu.


Novinka Kapacitní plánování

Na číselníku pracovišť je možné definovat barvu pracoviště. Při prohlížení diagramů v rámci kapacitního plánu je možné úkoly daného pracoviště podbarvit definovanou barvou.


Novinka Kapacitní plánování

V konfiguraci kapacitního plánu lze definovat barevné schéma důvodů posunů. Zobrazovány jsou následující důvody:

 • Nedostatek materiálu
 • Kalendář pracoviště
 • Kalendář personálního zdroje
 • Přepravní čas
 • Mezioperační čas
 • Kapacita pracoviště
 • Kapacita personálního zdroje

Pokud jsou zobrazeny důvody posunů, je i červenou barvou vizualizována tzv. kritická cesta stromu výrobních příkazů. Plánovač by měl řešit prioritně operace na kritické cestě. Tyto operace mají vliv na posun termínu.

Důvody posunů i kritická cesta se generují a zobrazují jen u výrobních příkazů, zaplánovaných dopředným způsobem bez optimalizace rozpracovanosti.


Novinka Kapacitní plánování

V diagramech kapacitního plánu je možné pomocí menu "Přehledy" zobrazit všechny dostupné diagramy kapacitního plánu. Nové zobrazené diagramy se automaticky otevřou na druhém monitoru (pokud jej uživatel má připojen). Diagramy sdílí společnou datovou základnu. Změna dat jednoho přehledu způsobí změny i v ostatních přehledech.


Novinka Kapacitní plánování

V diagramu úkolů je možné ve stromovém přehledu výrobních příkazů označit skupinu příkazů a nad nimi spustit funkci "Přeplánování výrobního příkazu".

V menu "Diagram" je možné spustit funkci "Aktualizace číselníků" Tato volba provede nové načtení všech číselníků. je tak možné do kapacitního diagramu promítnout změny v kalendářích, odchylky na operacích výrobních příkazů atd.


Novinka Kapacitní plánování

Způsob zaplánování kapacitního plánu byl rozšířen na možnosti:

 • Standardní způsob zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení s optimalizací rozpracovanosti (dosavadní způsob výpočtu)
 • Okamžité zaplánování od data výpočtu (pouze dopředné plánování)
 • Zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení (kombinace zpětného a dopředného plánování bez optimalizace rozpracovanosti)

Parametr je uložen v definici kapacitního plánu. Při přepočtech je možné parametr změnit.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka V přehledu výrobních profesí byla přidána nová funkce "Import profesí z modulu Mzdy".


Novinka V přehledu výrobních personálních zdrojů je nová funkce "Import z číselníku zaměstnanců".


Novinka Při spuštění akce "Kopie výrobního příkazu" v přehledu výrobních příkazů se zatrhnutým parametrem "Zachovat vazbu na zdrojové doklady" se přenese vazba na doklad, ze kterého byl požadavek, včetně atributu "Návazná objednávka" ze zdrojového dokladu.


Novinka Je umožněna podpora vícenásobného zadání kódů závady v rámci jednoho záznamu v Evidenci výrobních operací.

Více závad je možné zadat pomocí akce Rozpis závad (F7). Rozpis závad je uložen v návazné tabulce.

Vyhodnocení závad je nutné provádět nad novým pohledem Rozpis závad evidence výrobních operací. Z tohoto nového pohledu je možné spustit i funkce "Generování výrobního příkazu na opravu zmetku" a "Oprava zmetků existujícím výrobním příkazem". Neopravitelné zmetky je možné odvést na sklad neshod.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka Upraven způsob importu operací technologického postupu: Údaje - individuální kalkulace kooperace bylo nutné uvést v importním souboru všechny tři parametry. Nyní stačí importovat jedniný údaj z trojice individuální kalkulace.


Novinka Obrázky (na kmenových kartách, na číselníku zaměstnanců, ...) - při načtení obrázku jiného formátu než JPG, systém navrhne převod do JPG.


Novinka Na výdejku v Oběhu zboží je nyní možné přidat pomocí funkce Převod položek materiálů na výrobní příkaz i materiály z předzpracovaných příkazů.

Výdejku však nebude možné realizovat.


Novinka Byl založen nový modul "Plánování profesí", podmodul Kapacitního plánování.


Novinka Podpora plánování profesí v rámci Rozšířeného kapacitního plánování.

Byl vytvořen číselník profesí.
K výrobní operaci je možné zadat vazbu na profesi (případně více profesí), které budou potřebné pro danou operaci.
V rámci profese je možné definovat počet současně obsluhovaných strojů a nastavit další parametry pro kapacitní plánování:

 • Způsob blokování kapacit profese
 • Povolit změnu personálního zdroje v rámci jedné dávky

Byl vytvořen číselník výrobních personálních zdrojů, které mohou mít vazbu na číselník zaměstnanců. Každý zdroj má přiřazen plánovací kalendář a může vykonávat více profesí s nastavenou prioritou.

V rámci výpočtu kapacitního plánu je možné zohledňovat kapacity výrobních profesí. Tento režim je podmíněn zakoupením submodulu "Plánování profesí".

Výstupem kapacitního plánu je nejen plán vytížení strojů a pracovišť, ale i diagram vytížení profesí. Další možností je zobrazení přehledu profesí kapacitního plánu.

V diagramu profesí lze zvolit mezi dvěma způsoby zobrazení:

 • Zobrazení podle profesí (jeden personální zdroj může být použit ve více profesích)
 • Zobrazení personálních zdrojů (každý personální zdroj je zobrazen pouze jedenkrát)

Z diagramu profesí nelze provádět editaci kapacitního plánu.


Novinka Kapacitní plánování - opraven nápočet Test úplnosti pokročilého kapacitního plánu.


Novinka V rámci definice plánovacího kalendáře ve výrobě je možné nastavit definovat předpis kalendáře pro více týdnů. Tuto možnost lze využít pro vytvoření plánovacího kalendáře zaměstnanců, kteří střídají směny po tádnech.


Novinka Na výrobních příkazech, v přehledu "Stromový rozpad výrobních příkazů" v rámci funkce "Montování" byla přidána funkce - Výdej chybějících polotovarů.


Novinka Upraven způsob generování výrobních příkazů z plánu výroby
 • Výrobky, zadané v plánu, mohou být využity v podsestavách
 • Navýšené množství z nově vygenerovaných výrobních příkazů bude využito jen pokud se zadá respektování stavu skladu včetně výrobních příkazů


Novinka Nová funkce nad plánem a příkazem "Změna plánovaného ukončení výroby".

Akce přepočte podle zadaného datumu všechny plánované začátky a konce výrobních příkazů,Verze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Novinka Technická příprava výroby

Atribut "Dodatečné procento ztrát" v parametrech dílců a materiálů je nyní možné zadat v intervalu <0,200> procent.


Novinka Technická příprava výroby

Pro přehled Zakázkové modifikace dílců byly přidány 1:N vazby na modifikované TPV:

 • Kusovníkové vazby
 • Výrobní postupy
 • Vazby nářadí
 • Ostatní přímé náklady
 • Vazby vedlejších produktů
 • Výrobní dokumenty
 • Parametry změny


Novinka Řízení výroby

Byla provedena revize výpočtu ceny zmetku z právě evidované výrobní operace.


Novinka Řízení výroby

Číselník směn byl rozšířen o atribut Pořadí.


Novinka V rámci modulu Pokročilé plánovánívýroby lze nastavit nový parametr: "Způsob zaplánování požadavku".

Může nabývat následujících hodnot: - Standardní zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení - stávající způsob kombinace zpětného a dopřednéího plánování - Okamžité zaplánování od data výpočtu - Pouze dopředné zaplánování


Oprava Řízení výroby

Při některých kombinacích docházelo při evidenci výrobních operací k dělení nulou. Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export