Důležité:


Výroba - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka Z důvodu zajištění podpory překladů do cizích jazyků došlo ke změně definice masky pro zobrazení.

Jedná se například o následující přehledy:

 • stromové přehledy (např. kusovník, konstrukce a technologie)
 • maska úkolů v kapacitním plánu projektů
 • maska úkolů v kapacitním plánu ve výrobě apod.

Původní maska bude smazána!!!

Pokud uživatelé používali masky pro zobrazení, budou si ji muset nadefinovat znovu v rámci nové funkce.


Novinka Při vytváření tabulek se vkládají prvotní záznamy.

Jejich zakládání nově rozlišuje tři jazykové mutace:

 • česká
 • slovenská
 • ostatní (anglická)


Novinka Byla provedena revize všech textových hlášek - na některých textech chyběla podpora překladu do cizích jazyků.


Novinka Na důležité přehledy ve výrobě byla doplněna "bublinková" nápověda.


Novinka V technické příparavě výroby je možné v číselníku ostatních přímých nákladů nastavit příznak: Automatické generování skutečných nákladů.

Výchozí hodnota je nastavena na Ano.
Při zadání výrobního příkazu se tak automaticky vygenerují i ostatní přímé náklady.
V případě, že bude hodnota nastavena na Ne, vygenerují se na výrobních příkazech ostatní přímé náklady pouze v plánovaných hodnotách s nulovým skutečným množstvím a s nulovou skutečnou cenou.

Z tohoto důvodu byl opraven i nápočet plánovaných nákladů OPN nad výrobním příkazem.


Novinka Na položkách došlých objednávek, nabídkových sestav a expedičních příkazů je nová funkce -Specifikace vyráběného dílce.

Pomocí této funkce je možné vytvářet zakázkové modifikace vyráběných dílců a nahlížet do modulů Technická příprava výroby a Řízení výroby.


Novinka Technická příprava výroby

Ve výrobních přehledech na dílcích je nová funkce - Výrobní dokumentace.
Funkce zobrazí výrobní dokumentaci finálního výrobku, včetně dokumentace podřízených polotovarů.


Novinka Technická příprava výroby

V přehledu strukturní a souhrnný kusovník je nová funkce pro označené záznamy: - Výrobní dokumentace.


Novinka Technická příprava výroby

Ve stromovém přehledu kusovníku nad vyráběným dílce byl přidán do masky pro zobrazení atribut - Vyřadit z generování podřízených příkazů


Novinka Řízení výroby

Do přehledu výrobních příkazů přidán atribut Datum předzpracování.


Novinka Řízení výroby

Na výrobních příkazech se nově logují změny následujících atributů:

 • změna stavu výrobního příkazu
 • změny zakázky
 • změna kmenového střediska
 • změna nákladového okruhu


Novinka Řízení výroby

Při zadání výrobního příkazu se do přehledu ostatních přímých nákladů uloží plánované množství OPN. Toto množství nelze z výrobních příkazů editovat. Lze je však zobrazit a využít při porovnávání plánovaného a skutečného množství, případně při porovnávání plánovaných a skutečných OPN.


Novinka Řízení výroby

V jádru výrobních modulů byla vytvořena podpora pro editaci záznamů přehledu Evidence výrobních operací z pluginů a externích řešení.


Novinka Řízení výroby

Přidána podpora sledování kalkulačních skupin materiálů ve funkci Obraty stavů nedokončené výroby (v přehledu výrobních příkazů).


Novinka Řízení výroby

Plánované datum zahájení a plánované datum ukončení výrobního příkazu se nyní eviduje včetně časového údaje HH:MM:SS


Novinka Řízení výroby

V rámci funkce "Specifikace vyráběného dílce" na položkách nabídkových sestav, expedičních příkazů a došlých objednávek je možné spustit výpočet pro porovnání obchodní kalkulace se skutečností z výrobních příkazů.
Plánované náklady se vypočítají z položky dokladu oběhu zboží k datu pořízení.
Skutečné náklady se napočtou z výrobních příkazů pouze v případě, že existuje vazba mezi položkou dokladu oběhu zboží a výrobními příkazy.
Kalkulace se provede včetně rozpadu na jednotlivé materiály kusovníku.


Novinka Rozšířené kapacitní plánování

V přehledu jednotlivých plánů v pokročilém plánování výroby je možné jednotlivé plány filtrovat na řady výrobních příkazů.


Novinka Rozšířené kapacitní plánování

V diagramu úkolů a v dioagramu zdrojů je možnost zobrazení plánovaného ukončení finálního výrobku. Dosud se zobrazoval pouze plánovaný termín ukončení finálního výrobního příkazu. Pokud nyní existuje u řídícího výrobního příkazu vazba na původní došlou objednávku nebo expediční příkaz, zobrazí se plánovaný termín ukončení z objednávky nebo expedičního příkazu.


Oprava Nastavení práv pro zobrazení a editaci externích atributů nefungovalo správně v editorech ve výrobě - opraveno.


Oprava Technická příprava výroby

Ve stromovém přehledu konstrukce a technologie docházelo za určitých podmínek k nesprávnému obarvení položek a to způsobovalo problémy v čitelnosti textů.
Opraveno.Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka Technická příprava výroby

Pokud dochází ke změnování nového dílce v TPV pod stejnou změnou, nezobrazuje se nyní dotaz, zda zahájit změnové řízení. Dojde ke změnování automaticky.Verze 2.0.2011.1029 ze dne 31.10.2011

Novinka V parametrech nakupovaných materiálů je nový atribut Kalkulační skupina.

Může nabývat hodnot A, B nebo C.

Materiály je možné rozčlenit do tří kalkulačních skupin.
Parametr se uplatní při výpočtu kalkulací. v modulech Technická příprava výroby, Řízení výroby i v kalkulačním rozpadu ceny dílců na skladech.


Novinka Při výpočtu kalkulací lze zobrazit cenu materiálu v členění dle kalkulačních skupin:
 • Materiál (A)
 • Materiál (B)
 • Materiál (C)

Výpočet celkové ceny materiálu se nemění.Verze 2.0.2011.1027 ze dne 20.10.2011

Novinka Technická příprava výroby

Výrobní dokumentace
V rámci změnového řízení je možné sledovat historii změn a verzování výrobní dokumentace.

Z důvodu sledování verzí a historie změn je nutné všechny změnované dokumenty ukládat do databáze.

Dokumenty lze napojit do následujících přehledů:

 • Konstrukce a technologie vyráběného dílce
 • Číselník zakázkových modifikací
 • Výrobní příkazy
 • Bez návaznosti na další přehledy

U dokumentů lze sledovat historii verzí v rámci jedné změny, případně historii změn v rámci standardního změnového řízení.


Novinka Technická přípava výroby

Byla vytvořena uložená procedura pro hromadný přepočet kalkulačních cen materiálů.
Název procedury: hp_PrepocetKalkCeMatAll
Tuto proceduru je možné spouštět časovačem na SQL serveru.


Novinka Technická příprava výroby

Nová volba při importu kusovníkových vazeb:
Upřednostnit procento ztrát z přednastavení na kmenové kartě


Novinka Řízení výroby

V editoru výrobního příkazu je možné zadat poznámku.

Existují dvě možnosti zadání poznámek s vazbou na číselníky:

 • CTRL+Alt+P – poznámky k výrobnímu příkazu
 • CTRL+P – odskok do číselníku výrobních poznámek.


Novinka Řízení výroby

V přehledu Evidence výrobních operací doplněna vazby na číselník závad.


Oprava Řízení výroby

Uložená procedura pro generování záznamu do přehledu Evidence výrobních operací neplnila mzdové složky pro úkolovou mzdu.
Tato chyba se projevovala pouze při evidenci operací přes externí řešení(terminály, pluginy,...)
Opraveno.Verze 2.0.2011.1009 ze dne 27.09.2011

Oprava Při importech dat do modulu Technická příprava výroby se nepřenášely externí atributy.

Opraveno.Verze 2.0.2011.1005 ze dne 21.09.2011

Novinka V Technické přípravě výroby je nový přehled (modul) - Zakázkové modifikace.

Tento modul umožňuje:

 • Podporu úprav TPV pro konkrétní zakázkovou modifikaci
 • Možnost editace základních kalkulací a cen materiálů pro zakázkovou modifikaci
 • Vytváření plánu a výrobních příkazů na zakázkovou modifikaci.

V rámci zakázkové modifikace již není sledováno změnové řízení. Modifikace je možné schvalovat v rámci standardního schvalovacího řízení.
Schválenou modifikaci je možné uvolnit do výroby.

Na výrobním plánu i výrobním příkaze je odkaz na zakázkovou modifikaci.
V případě, že neexistují data TPV pro konkrétní zakázkovou modifikaci, použijí se pro výpočty data ze standardního změnového řízení.

Byla zbudována i podpora importu dat zakázkových modifikací.
Současně je podporována kopie dat TPV mezi modifikacemi i standardními dílci.


Novinka Technická příprava výroby

V číselníku OPN je možné nastavit vlastnost Fixní OPN.
Uplatní se pouze 1x bez ohledu na vyráběnou dávku.


Novinka Technická příprava výroby

Do parametrů materiálů (i dílců) přidány atributy % ztrát a Fixní množství.
Tyto hodnoty se přenášejí do kusovníkových vazeb při založení nového záznamu.
Dále je umožněna hromadná změna těchto atributů v parametrech materiálů a dílců.


Novinka Řízení výroby

Na řadu kooperačních objednávek lze přednastavit tiskový formulář.


Novinka Řízení výroby

Ve funkci Kontrola pokrytí materiálů a polotovarů je parametr: Respektovat množství na skladě rozšířen o možnosti:

 • Množství k dispozici
 • Množství k dispozici po příjmu a výdej
 • Množství k dispozici po příjmu
 • Množství k dispozici po výdeji


Novinka Řízení výroby

Při generování vratky z výroby, včetně výrobních čísel, se na příjemku načtou výrobní čísla dle data výdeje (sestupně) a v rámci stejného data od nejstaršího Data Vstup z karty výrobního čísla.


Novinka Při výběru varianty v procesu plánování výrobního plánu lze stanovit kombinaci množství variant (dříve bylo možné vybrat jen 100% varianty).


Novinka Řízení výroby, export do předzpracování mezd

Přednastavení mzdové složky lze nastavit i na pracovišti.
Při evidenci operací se ukládá mzdová složka pro mzdu i pro úhradu zmetků k zaevidovanému záznamu.
Při převodu do Předzpracování mezd se již funkce nedotazuje na mzdové složky, ale použijí se uložené hodnoty z jednotlivých záznamů.
Nejsou-li nastavené, lze je naplnit pomocí funkce Hromadná změna mzdové složky.


Novinka Dříve se do přehledu zakázek dotahovala zakázka z řídícího výrobního příkazu.

Nyní zůstává zachována vazba na zakázku u každého výrobního příkazu.


Oprava V předešlé verzi došlo na velkých databázích ke zpomalení některých výpočtů ve výrobních modulech.

Opraveno.


Novinka Nové vlastnosti pokročilého plánování:
 • Podpora překryvů transportních dávek mezi provázanými výrobními příkazy
 • Zobrazení termínu ukončení (Na diagramu úkolů je termín ukončení zobrazen svislou červenou čárou)
 • Funkce - Aktualizace plánovaných termínů na výrobních příkazech
 • Podpora uživatelského obarvování jednotlivých operací ve všech typech diagramů dle definovaného sloupce na číselníku výrobních operací
 • Možnost zobrazení přehledu "Evidence operací" pro vybranou operaci
 • Možnost ručního rozdělení i nedělitelných transportních dávek
 • Možnost zobrazení přehledu "Evidence operací" pro vybranou operaci
 • Zobrazení přehledu Materiálů a polotovarů k úkolu
 • Nová funkce „Aktualizace", která zohlední aktuální stav operací a promítne jej do napočteného plánu.
 • Podpora plánování materiálů - podmínky plánování je nutné nastavit v konfiguraci na hlavičce kapacitního plánu
 • Přidána kontrola na korektně zadaná data v číselnících - tato kontrola může způsobit, že operace nebude zaplánována.


Oprava Ve funkci Porovnání plánovaných a skutečných nákladů výrobního příkazu nebylo respektováno nastavení nápočtu plánované ceny materiálu dle nastavení kalkulačního vzorce. Vždy se načítala pouze výchozí kalkulační cena materiálu.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka Technická příprava výroby

Při importu kusovníkových vazeb je možné založit novou kartu zboží i s jejími externími atributy.
Na importní tabulce je nutné pro tyto účely založit speciální externí atributy.
Pro import externích údajů k položce Vyšší musí mít externí atribut systémové jméno stejné jako externí atribut karty zboží plus prefix "_Vyssi". Pro import externích údajů k položce Nižší zase prefix +"_Nizsi".


Novinka Technická příprava výroby

Při výpočtu strukturního kusovníku je možné zatrhnout vlastnost: "Vypočitat detailní kalkulaci" Na položkách strukturního kusovníku lze následně pomocí funkce "Nastav" zobrazit detailní kalkulaci jednotlivých dílců.

Tato podpora je zbudována v přehledu vyráběných dílců a ve strukturním kusovníku předběžného plánu.


Novinka Technická příprava výroby

Při definicí sazeb režií na střediscích a pracovištích je možné definovat typ sazby

 • Procentem ze mzdy
 • Částka hlavní měny za hodinu práce (např. Kč/hod.)

V přehledu Kapacity byly odstraněny atributy sazeb režií z pracovišť a ze středisek. Jednalo se o duplicitní údaje.


Novinka Řízení výroby

Při kopii výrobního příkazu je možné zadat způsob kopie:

 • dotaz na novou řadu výrobního příkazu
 • zachovat vazbu na zakázku
 • zachovat vazbu na plán
 • zachovat vazbu na zdrojový doklad oběhu zboží (např. na expediční příkaz)


Novinka Řízení výroby

Při generování dokladů oběhu zboží bude uživateli umožněn výběr výrobního čísla před generováním dokladu OZ.
Tam, kde to bude možné, budou výrobní čísla předgenerována.

Tato úprava se týká generování následujících skladových dokladů:

 • Výdej materiálů a polotovarů
 • Vratka materiálů a polotovarů
 • Příjem vedlejšího produktu
 • Příjem neopravitelných zmetků na sklad
 • Výdej požadavků z předběžného plánu
 • Výdej / Příjem z kontraktů a odvolávek


Novinka Řízení výroby

Při generování příjemky dílce na sklad z přehledu Evidence operací budou přednabídnuta výrobní čísla z označených zaevidovaných výrobních operací.


Novinka Řízení výroby

Pokud se provede vygenerování materiálové výdejky s vazbou na výrobu a tato výdejka bude typu převodka na sklad, dojde při realizaci této výdejky k odmazání vazby na výrobu.


Novinka Řízení výroby

Byla provedena rychlostní optimalizace vyhledávání dat v tabulce uživatelských atributů pracovišť.


Novinka Kapacitní plánování

V přehledu položek pokročilého plánování výroby je možné hromadně spusti funkci pro uzamčení operací.


Novinka Kapacitní plánování

Nová funkce v přehledu Pokročilé plánování výroby: Test úplnosti zaplánovaných výrobních příkazů.
Funkce prověří, které příkazy jsou nedostatečně zaplánované a nebo jsou množstevně přeplánované. Následně umožní jejich korekci.


Novinka Kapacitní plánování

Pokud neexistuje na stroji plánovací kalendář, algoritmus si pro svůj výpočet vygeneruje kalendář automaticky s 24 hodinovou pracovní dobou.

Tato vlastnost se aktivuje jen v případě, že na daném pracovišti neexistuje žádný stroj s korektně vygenerovaným kalendářem.Verze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka Zrušení příznaku globální varianty je možné spouštět pro označené záznamy.


Novinka V přehledu kontroly vyráběných dílců je nyní vazba na operaci a vazba na kusovníkovou vazbu.

Tzn. v přehledu je možné zobrazit libovolný atribut z technologického postupu nebo kusovníku a podle něj například filtrovat.


Novinka V některých případech docházelo ke zpomalení procesu zaplánování výrobních příkazů. Byla provedena optimalizace procesu.


Novinka Při výpočtu souhrnného kusovníku je možné zatrhnout volbu: "Vypočítat detailní kalkulaci jednotlivých položek". Pro jednotlivé položky budou dopočítány kalkulace dle zvoleného kalkulačního vzorce.

Ve vypočítaném přehledu je tedy i zobrazen finální výrobek. V případě potřeby je možné finální výrobky odfiltrovat pomocí funkce "Nastav".Verze 2.0.2011.0120 ze dne 04.02.2011

Novinka V případě, že zákazník nemá zakoupen modul Výrobní čísla, není ani ve výrobě možné pracovat s výrobními čísly.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka Na řadě výrobních příkazů je možné nastavit způsob aktualizace výrobních příkazů. Při rozdílové aktualizaci dochází pouze k opravě změněných položek.


Novinka Při výpočtu souhrnného kusovníku (přehled nad vyráběnými dílci nebo v předběžném plánu) je možné nastavit parametr, který umožní k položkám každého dílce kusovníku dopočítat kalkulaci.

Vypočtená kalkulace je uložena v návazné tabulce. Hodnoty kalkulace je možné zobrazit v přehledu pomocí standardní funkce "Nastav".


Novinka Při generování výdejky z modulu Řízení výroby se nyní na hlavičku výdejky přenáší z nastavení na řadě údaje o návazném skladu pro převod a řada příjmu pro převod.Verze 2.0.2011.0104 ze dne 04.01.2011

Novinka V přehledu Materiály a polotovary pro výrobu je možné provést napojení na dokumenty.

Dokumenty nepodléhají odchylkovému řízení.


Novinka Při založení nové výrobní operace pod odchylkou v modulu Řízení výroby se automaticky napočtou kusy nepotřebné dle hodnoty zaevidovaných zmetků na předchozích operacích.

Hodnotu nepotřebných kusů je možné ručně editovat.

V rámci struktury databáze se kusy nepotřebné propisují do všech alternativ. V předchozích verzích se kusy nepotřebné zapisovaly jen k alternativě, na které vznikly.


Novinka Pokud je spuštěna fukce Odvedení do úbytku a na výrobním příkaze nejsou žádné náklady k odvedení, negenerují se nulové pohyby do pohybů nedokončené výroby.

V dřívějších verzích se do pohybů generovaly i nulové záznamy.


Novinka Ve funkci Odvedení nákladů do úbytku je možné zatrhnout volbu

"Pouze náklady odvedených kusů".

Jakékoliv odvedení do úbytku bude možné provést jen tehdy, pokud neexistuje nerealizovaná příjemka. V případě, že existuje na daný příkaz nerealizovaná příjemka, nelze odvedení do úbytku provést.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export