Důležité:


Výroba - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1237 ze dne 19.12.2008

Oprava Editace budoucích výrobních příkazů nebylo možné uložit, uložení skončilo s chybou.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka Nová funkce Schvalovací řízení v TPV.

Je možné ji použít v průběhu schvalování změny, kdy se jednotlivé útvary mohou ke změně vyjadřovat.
Nejdříve je nutné definovat schvalovací role (např. konstrukce, technologie, zásobování, výroba, ...). V rámci každé role je možné definovat její členy - výběrem z číselníku zaměstnanců.
Na řadě změn lze přednastavit Schvalovací předpis, což je posloupnost jednotlivých rolí při schvalování. Role se stejným pořadím se mohou ke změně vyjadřovat současně. Role s vyšším pořadím může změnu schválit až po roli s nižším pořadím (musí se schvalovat postupně). V přehledu Schvalovací řízení je zobrazen seznam položek pro schvalování.

Přehled je možné zafiltrovat na aktuálně přihlášeného uživatele a použít např. pro definici Workflow.
Aby filtr na uživatele pracoval korektně, musí být v číselníku zaměstnanců přiřazen příslušnému zaměstnanci atribut Login ID.
Během schvalování může každý zaměstnanec vyplnit ke změně svůj komentář, poznámku.


Novinka Do předběžného plánu v TPV lze přenést označené položky uložené varianty plánu.

Dosud bylo možné načíst pouze kompletní variantu plánu.


Novinka Do výroby nelze zařadit záznamy ve stavu "Blokováno".

Toto opatření se týká historických záznamů v následujících přehledech:
- Zakázky
- Kmenové karty zboží
- Organizační struktura
- Číselník pracovišť
- Číselník tarifů
- Číselník kooperací
- Číselník Ostatních přímých nákladů
- Číselník závad

Na řadě výrobních příkazů je atribut: "Kontrola stavu blokovaných záznamů"
Může nabývat následujících hodnot:
- Nekontrolovat
- Kontrolovat
- Kontrolovat včetně alternativ
Výchozí hodnota je "Kontrolovat".


Novinka Byla vytvořena nová funkce: Kontrola vyráběných dílců.

Funkce je dostupná pro označené záznamy na přehledech:

- Vyráběné dílce
- Předběžný plán
- Plán


Novinka V Předběžném plánu i v Plánu v modulu Řízení výroby lze zadat tzv. "Datum TPV".

Toto datum reprezentuje datum platnosti dokumentace v TPV.
Lze tak zadat do výroby i výrobek podle historické dokumentace.


Novinka Ve výrobě byl vytvořen číselník směn.

Směny lze využít při definici plánovacího kalendáře nebo při evidenci výrobních operací.


Novinka Při zaplánování do výroby je možné zapnout režim Automatické zaplánování s možností výběru variantního dílce.

V případě, že je v kusovníku variantní dílec, automat se přeruší a nechá uživatele vybrat variantu a dále pokračuje standardním způsobem, dokud nenarazí na další variantu nebo konec. Není nutné tak potvrzovat všechny dílce, ale pouze ty variantní, což usnadní zadání při velkém objemu dat.


Novinka Délku pozice v kusovníku je možné v globální konfiguraci nastavit až na 100 znaků.


Novinka Funkce inverzního kusovníku umožňuje prohledávání včetně alternativ, vždy ke konkrétnímu datu platnosti.


Novinka Přehled Kusovník v Předběžném plánu byl přejmenován na Souhrnný kusovník.

Na předběžném plánu existuje nový přehled "Strukturní kusovník".
V rámci tohoto výpočtu je možné zapnout optimalizaci na dostatečnou zásobu polotovarů na skladech.


Novinka Na číselníku změn, ve funkci "Seznam oblastí ovlivněných změnou", je možné zavolat akci "Zobrazit detailní seznam změn".

Funkce provede porovnání původního stavu s novou změnou ve všech dílcích. Výsledek porovnání je zobrazen v přehledu po jednotlivých oblastech.
U opravovaných položek je zobrazena původní hodnota i nová hodnota.


Novinka Pomocí hromadných změn kusovníkových vazeb nebo technologických postupů lze hromadně měnit poznámku.

Dostupné funkce:
1. nastavit fixní
2. přidat na konec
3. náhrada


Novinka Hromadné změny postupů

Nově lze měnit i časy a kusy.
Dostupné jsou následující možnosti:
1. fixní
2. násobek
3. navýšit o
4. ponížit o


Novinka Nákladový okruh výrobního příkazu se nyní automaticky přenáší do předzpracování mezd.

verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Do účtování nedokončené výroby bylo doplněno účtování Nákladového okruhu zadaného na odpovídajícím výrobním příkazu. Dále byla v nastavení kontace doplněna možnost nastavení co použít jako párovací znak - Nic, Zakázka nebo Nákladový okruh.


verze 1.0.2008.0713 ze dne 4.7.2008

Novinka TPV

V TPV lze provádět hromadné změny ostatních přímých nákladů.


Novinka TPV

Účtování nedokončené výroby je rozšířeno o možnost zaúčtování inventurního narovnání.


Novinka Řízení výroby

Při generování inventury nedokončené výroby se nyní zohledňují i stavy, zaevidované na alternativních operacích.


Novinka Řízení výroby

Na základě požadavků výrobních příkazů lze generovat i rezervace a expediční příkazy. K těmto dokladům lze přednabízet i výrobní čísla materiálům a polotovarům. Přednabízení výrobních čísel je možné aktivovat na řadě výrobních příkazů.


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka Kooperační objednávky – příznak realizace objednávky lze zrušit i po částečném převodu objednávky do evidence kooperace.


Novinka Sloupec Odváděné množství v přehledu "Generování skladových dokladů" na výrobních příkazech – nastavena vlastnost „Součtování“.


Oprava Hromadná změna kalkulačních cen – nebylo možné načíst kalkulační ceny z nabídkové úrovně větší než 255.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Byla rozšířena funkce pro generování objednávek a skladových dokladů s vazbou na výrobu.

Na hlavičce dokladu se přednastaví údaje, vztažené k organizaci - kontaktní osoba a její e-mail, způsob úhrady, tiskový formulář a měna.


verze 1.0.2008.0117 ze dne 20.2.2008

Novinka Na řadě výrobních příkazů je možné vybrat způsob aktualizace při zadání nebo předzpracování příkazu: Aktualizovat včetně dílců výrobních příkazů


Novinka Nová funkce: Hromadné změny kusovníkových vazeb.


Oprava Při generování záznamů z výroby do předzpracování mezd byly opraveny následující chyby:
  • Respektuje se procento mzdy nastavené v číselníku mzdových složek
  • Za určitých okolností se vygenerovalo několik duplicitních záznamů na stejnou operaci - opraveno
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export