Důležité:


Výkazy a finanční analýza - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka ePortal

Do editoru webu je doplněna možnost mít více URL adres. Mezi kterými lze jednoduše přepínat.

Při spouštění aktualizace se program ptá která adresa se má aktualizovat a v jakém rozsahu.

Fukčnost se zapne automaticky, když bude aktualizován plugin na verzi, která podporuje oddělenou aktualizaci.


Novinka ePortal

Doplněno propojení webového uživatele na číselníky zaměstnanců a kontaktních osob ze kterých se vygeneruje nový webový uživatel včetně unikátního uživatelského jména a startovacího hesla.

Heslo je možné z editoru odeslat e-mailem, je-li v čísleníku uveden, nebo zadán ve formuláři.

Web ví že se jedná o startovací heslo a po prvním zadání si vyžádá jeho změnu.


Novinka ePortal

Doplněna akce Reset webu, která vytvoří kompletní nový datový soubor pro návrhový web.


Novinka Akce "definice obratových sestav obnovení" je upravena tak, aby fungovala bez omezení.


Novinka V přehledu hodnot finanční analýzy lze nastavit možnost nezobrazovat graf.


Novinka V přehledu „Plány po měsících“ byly přidány sloupce, které se týkají skutečnosti předminulého období, pokud je na soustavě plánů je nastaveno minulé období: „2 minulé období“). Plán srovnávací varianty nelze v tomto případě využít.Verze 2.0.2018.0909 ze dne 23.10.2018

Novinka eReporty

Všechny části webu lze exportovat a importovat do jiné databáze.
Export / Import probíhá včetě použitých návazných přehledů.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka K většině dimenzí datových skladů bylo přidáno pole TOP. Pokud se zadá kladné číslo napočte se TOP organizací, zboží, zakázek atd. u ostatních dojde k seskupení (tj celkový součet bude skutečný celkový součet).

Např. TOP 15 organizací podle tržeb, ostatní organizace se sloučí do 1 sumárního údaje.


Novinka Do přehledu Dokument ve Výkazy a Reporty byl doplněn nový typ zprávy Výkazy pro PO/PKP, určené pro odesílání výkazů Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru do CSÚIS.


Novinka V přehledech PAP + PKP Vysvětlení:

- Přehled Vysvětlení PO BID 20832
- Přehled Vysvětlení PKP BID 20822
je zakázaná akce Nový.


Novinka Procento přeúčtování režií lze zadat s přesností až na 6 destetinných míst.


Novinka Doplněny výkazy: Roční údaje o poskytnutých garancích a Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Viz Výkazy a reporty, Dokument.


Novinka eReporty

Doplněna funkcionalita, díky které lze nadefinovat libovolný počet provázaných řídicích přehledů a to s volitelnými vazbami, ne jenom AND.


Novinka eReporty

Doplněny vlastnosti pro požadované nastavení grafu


Novinka eReporty

Vytvořen systém, který pracuje s tabulkou TabFiaWebJOINs, ve které jsou definované vazby, včetně možnosti říci, že všechny.
Doplněny definice vazeb na tuto tabulku, takže jsou vidět ve stromu vazeb.
Systém umožňuje spravovat obsah tabulky vazeb skriptem, takže lze algoritmizovat definici vazeb.
Doplněny počítané sloupce pro všechny dimenze, kde jsou vidět vazby ve sloupci.


Novinka eReporty

Změněno vytváření webové stránky. Při akci Nový se nabídne datový zdroj a z něj se vytvoří webová stránka s objektem vytvořeným z vybraného datového zdroje. Pokud se zdroj nevybere, vytvoří se webová stránka bez dat (položka menu). Navíc byla k datovým zdrojům doplněna akce "Vytvořit webovou stránku", která vytvoří stránku všetně vazeb.


Novinka eReporty

V přehledu "data pro web" doplněna akce "Vytvořit webovou stránku".
Akce doplněny ikonami a uspodářany do ribbonu. A to včetně akcí z pluginu.
Do editoru doplněny ribbony a ikony.

Doplněn přehled webových objektů.
Změna práce při vytvoření stránky a položky HM. Nyni se hned vytvoří po dotazu celá struktura.


Oprava Opravena chyba v odpovědích na žádanku:

Do elementu SubjektICO:


<bus:SubjektICO>12345678</bus:SubjektICO>
se dostalo chybně IČO z položky, nikoli IČO z hlavičky žádanky. Opraveno, správně je IČO z hlavičky žádanky (TabCSUISSchrankyZadanky.ICO).


Novinka Do editoru řádků žádanky byly přidány v souvislosti se změnou formátu XML žádanky nová pole:

- Částka partner
- Částka jednotka účetní


Oprava Opraveno ukládání procedur v editoru definice přeúčtování režií.


Oprava Opravena chyba, kdy se při určitém nastavení nenapočítávaly výkazy po měsících.Verze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Novinka Funkcionalita pomocného konsolidačního přehledu (PKP) byla doplněna i do modulu Konsolidace. Je nutná licence i na submodul pomocný konsolidační přehled.

Postup:
1. v modulu Konsolidace se provede a odladí vlastní konsolidace - importy z databází mateřské společnosti a dceřiných společností, konsolidační operace, vyločení vzájemných vztahů atd. U účtů, kde se požaduje účtování na partnery (organizace), musí být i v konsolidačních operacích příslušná organizace - partner.
2. Sestavení PKP se provede obdobným způsobem, jako když je zdrojem dat účetní deník - nutno postupovat dle dokumentace.
Je nutno provést zejména akci Vygenerovat období pro výkazy, Aktualizace nastavení výkazů, naimportovat příslušné číselníky, zkontrolovat organizace, zda mají správné IČO resp. ID partnera, v položkách nastavit strukturu PKP pomocí akce Nastavení struktury PKP a doladit ručně. Nadefinovat definici výkazů PKP - vazba je provedena na Položky (tj. účtový rozvah pro konsolidace). Vygenerovat a aktualizovat výkazy PKP I., III. a IV. Aktualizovat a sestavit PKP část V. Provést kontroly vazeb. Nadefinovat INBOX a definice zpráv a výkazy odeslat.


Novinka V přehledech PAP + PKP Vysvětlení:
 • Přehled Vysvětlení PO BID 20832
 • Přehled Vysvětlení PKP BID 20822

je zakázaná akce Nový.


Oprava Opraveno ukládání procedur v editoru definice přeúčtování režií.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Oprava PKP I - do XML načítal minulé období ze sloupce 4 - btto místo ze sloupce 6 netto. Opraveno

Licence pouze pro PKP
Nebylo možné přepínat skupinu výkazů. V definicích výkazů byla vidět pole Období pro výkazy a Standard. Opraveno


Oprava Byla opravena chyba ve výkazech, pokud částky přesáhnou řád desítek miliard a je požadováno zobrazení na 2 desetinná místa, tak se při aktualizaci výkazu zobrazí chyba: Error converting numeric to data type numeric.Verze 2.0.2018.0507 ze dne 08.06.2018

Novinka Do definice datových skladů jsou přidány nové Způsoby období zobrazení:
 • Týdny
 • Měsíce
 • Čtvrtletí
 • Pololetí

(bez nutnosti definovat období zobrazení).
Do atributu Datum se nastaví poslední den týdne, měsíce, čtvrtletí nebo pololetí.

Akce Aktualizace nastavení datových skladů, která definice datových skladů vygeneruje automaticky, je nastavena na Způsob období zobrazení - měsíce.


Oprava PKP I - do XML se načítalo minulé období ze sloupce 4 - btto místo ze sloupce 6 netto.

Nebylo možné přepínat skupinu výkazů. V definicích výkazů jsou vidět pole Období pro výkazy a Standard.
OpravenoVerze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Oprava Helios Controlling, přehled Finanční analýza. Akcí Zobrazit se zobrazí přehled Hodnoty (BID 20601).

Když se v přehledu Hodnoty označí 2 nebo více řádků a následně se použije rychlý filtr, zobrazila se hláška HELIOS Orange ... chyba:
Field 'Sloupec12' not found. A pak Access violation...

Opraveno.Verze 2.0.2018.0413 ze dne 10.05.2018

Novinka V eReportech připravena funkcionalita pro publikování Záznamu deklaranta na webu.


Oprava Přehled Rozpouštění režií, editor, záložka 2 - Rozpouštění režií detail výstup.

Při pokusu přidat hromadně zakázky se objevila chybová hláška. Opraveno.Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Novinka Finanční analýza, období zobrazení.

Je opraveno pořadí v editoru Období zobrazení, pořadí polí zleva: Datum Od, Datum Do.


Novinka Rozpočet - editor řádků rozpočtu – je změněno pořadí 2 polí editoru, pořadí je nově:
 • Rozpočet
 • Návrh rozpočtu
 • Návrh rozpočtu + 1 rok
 • Návrh rozpočtu + 2 roky


Oprava Opravena chyba v přehledu Výkazy a reporty, akce Vazby řádků výkazů, submenu Kopie vazeb řádků výkazů, editor Zdrojový výkaz. Vyplníl se zdrojový výkaz, tlačítko OK zůstalo zašedlé, neaktivní.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka Jsou zapracovány aktualizace nových balíčků MF ČR. Z přílohy č. 5 je vyjmuta část M, části K a L zůstaly jako nepovinné - když nejsou vyplněny, nedodesílají se.


Novinka Byla opravena chyba při importu dat účetního deníku z txt v konsolidacích.


Novinka Datové sklady

Akce Aktualizace nastavení datových skladů doplní definice datových skladů.


Oprava Ukazatel má zaškrtnutý Útvar. Pokud se ukazatel uloží a otevře, tak se záložka 6-Útvary znovu nezobrazí. Opraveno.


Oprava eReporty

Při zadávání práv se nezapíše nastavení. Neuloží se nastavení vazeb na osoby. Opraveno


Oprava Akce "kopie vazeb řádků výkazů", vyplní se zdrojový výkaz, tlačítko OK je zašedlé. Opraveno.


Oprava Nastavení vazby se u webového objektu neukládalo.

OpravenoVerze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka Byly upraveny tiskové formuláře statutárních výkazů tak, aby se i při generování výkazů ve formátu PDF zobrazovaly číslece správně.


Novinka Hromadná změna atributu Příjmy a výdaje v Účetním deníku je uvolněna pro všechny, není již podmíněno licencí na modul Výkazy pro příspěvkové organizace.


Oprava Finanční analýza

Opravena chyba v plánování akce sumace z nižší úrovně, kdy k sumaci nedošloVerze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka Byly upraveny distribuční formuláře CZ výkazů u kterých se při uložení do PDF (RB) zobrazovaly neúplné číselné hodnoty. Jedná se o tyto tiskové formuláře:

Název Sys.č.

 • Přehled o peněžních tocích -5058
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu -5055
 • Přehled o peněžních tocích (vč.min.období) -5056
 • Rozvaha - zkrácený rozsah - od 2016 -5040
 • Rozvaha - zkrácený rozsah - od 2016 (MUJ) -5044
 • Rozvaha - plný rozsah - od 2016 -5039
 • Výkaz zisku a ztráty - zkrácený rozsah - od 2016 -5038
 • Výkaz zisku a ztráty - plný rozsah - od 2016 -5037Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka V distribuci jsou výkazy pro podnikatele pro rok 2018.


Oprava Opravena chyba, kdy se při aktualizaci výkazu Vysvětlení (PAP XVII) za období 2017 se objeví hláška: Nenalezena rozvaha! Nutno doplnit !


Oprava Přehled Plánování. Opravena chyba akce Převzít ze skutečnosti, kdy se otevřel chybný editor.


Oprava Modul plánování - soustavy plánů - akce "Zobrazení po měsících", opravena chyba, kdy se zobrazilo okno s chybovou hláškou "Field 'IdFIACDefinice' not found."


Oprava Modul plánování - soustavy plánů - akce "Zobrazení po měsících", opravena chyba, kdy se zobrazilo okno s chybovou hláškou "Field 'IdFIACDefinice' not found."

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export