Důležité:


Výkazy a Finanční analýza - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka Finanční analýza, přeúčtování režií

V přehledu Rozpouštění režií detail výstup jsou k dispozici 2 nové akce:
- Nový hromadně - přenesou se všechny označené útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace. Podíl se nastaví u všech takto přenesených na 1.
- Změnit podíl - na označených zařazených útvarech, zakázkách, nákladových okruzích nebo organizacích se hromadně nastaví podíl na zadanou hodnotu.


Novinka Do přehledů Hodnoty výkazu a Přehled všech výkazů - v nastav byla doplněna vazba i na definici výkazů - přehled Definice výkazu.


Novinka Je umožněna aktualizace více označených výkazů. Aktualizace se provede pro označené výkazy. Poznámka - funkcionalita dosavadní akce hromadná aktualizace zůst ává.Aktualizace více označených výkazů je doplněna o informační okno informující o průběhu aktualizace.


Novinka Do přehledů Hodnoty výkazu a Přehled všech výkazů - v nastav byla doplněna vazba i na definici výkazů - přehled Definice výkazu.


Novinka Nový formulář pro tisk rozvahy, který tiskne hodnoty nezaokrouhlené na tisíce.


Novinka Ve výkazech byly doplněny přehledy Vazba: Útvar, Zakázka, Nákladový okruh o vazbu na útvar, zakázku nebo nákladový okruh. Do defaultního zobrazení byl přidán sloupec název útvaru, zakázky nebo nákladového okruhu.


Oprava Výkazy - činnosti - opraven výpočet v případě, že se jednalo o variantu s obdobím stavu a s vazbou na útvary.


verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka Výkazy:

Povinná příloha - vzorce - doplněna možnost zaokrouhlit na celá čísla - celé EUR nebo Kč. Vzorce se zaokrouhlením na celá čísla jsou odlišena znakem C na konci vzorce, např.
@UCN - nezaokrouhleno (na 2 desetinná místa)
@UCZ - zaokrouhleno na celé tisíce
@UCC - zaokrouhleno na celé číslo


Novinka Finanční analýza, přeúčtování režií

Do přeúčtování režií přidána možnost agregace za účet. Zároveň byla skupina zaškrtávátek agregace přesunuta na druhou záložku.


Novinka Výkazy, Finanční analýza

Ve výkazy činnosti podle útvarů a zároveň podle období stavu byl odstraněn chybný výpočet ve sloupci pro hospodářskou činnost.
Bylo opraveno zobrazování ve skutečných hodnotách plánu, pokud byl plán generován akcí Definice obratových sestav.


verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Oprava Výkazy:

Ve výkazech bylo chybné třídění řádků - napřed podle účtu a teprve pak podle čísla řádku. Mělo by být naopak. Zobrazovaly se i řádky, které měly nastaveno nezobrazovat. Nulové řádky nereagovaly na nastavení.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Výkazy:

Nyní je možno provádět akci Definice obratových sestav - obnovení - i pokud existuje vazba na plán.


Novinka Výkazy:

Obratová předvaha - Definice obratových sestav a Definice obratových sestav - obnovení. Je zabezpečeno součtování dle požadované délky účtu i v případě nestejné délky účtu.


Novinka Výkazy:

Při generování obratových sestav se doplňuje číslo účtu do sloupce TabFIAAVykazDefinice.TextUcty.


Novinka Finanční analýza:

V dialogovém oknu Sestavy finanční analýzy bylo přidáno pole s výběrem Typ grafu, kde je možno volit z těchto možností: Linka (odpovídá stávajícímu zobrazení) Linka 3D - prostorové zobrazení Sloupce - sloupcový graf Sloupce 3D - sloupcový graf v prostorovém zobrazení Podle zvoleného nastavení se zobrazuje graf


Novinka Finanční analýza:

Úprava ukazatele způsob Externí akce. Pokud bylo více ukazatelů způsob Externí akce v sestavě, tak se uplatnila v sestavě FA pouze poslední. Upraveno tak, aby se uplatnily všechny ukazatele způsob Externí akce v sestavě.


Novinka Finanční analýza:

Je umožněno přeúčtování režií i z více útvarů, zakázek, nákladových okruhů a organizací, nejen z jednoho, tzv. přeúčtování M:N. V dialogovém oknu rozpouštění režií je nové pole s výběrem Způsob vstup, kde lze nezávisle na nastavení dosavadního pole Způsob výstup (dříve se jmenovalo pouze Způsob) vybrat z voleb: Útvary Zakázky Nákl. okruhy Organizace


Novinka Finanční analýza, Přeúčtování režií

Stávající funkcionalita byla rozšířena na 6 možností metod účtování. Vzniklo nové pole s výběrem Metoda účtování s možnostmi: Storno mínus, původní účet Storno mínus, přeúčto 1 účet Storno mínus, přeúčto 2 ucty Storno Dal/MD, původní účet Storno Dal/MD, přeúčto 1 účet Storno Dal/MD, přeúčto 2 učty (Pole s výběrem Metoda účtování nahradila zaškrtávátko Pouze podrozvaha)

Storno mínus - funkcionalita jako doposud - storno řádek se provede na stejné straně MD/Dal s opačným znaménkem Storno Dal/MD - nová funkcionalita - storno řádek se provede na opačné straně MD/Dal se stejným znaménkem

Původní účet - storno se vždy provede na účet původního dokladu, přeúčtování na zadaném účtu (pokud je zadán) Přeúčto 1 účet - storno i přeúčtování se provede na zadaném účtu (pokud je zadán) podle strany MD/Dal původního dokladu Přeúčto 2 ucty - storno i přeúčtování se provede na zadaných účtech (pokud jsou zadány) s respektováním strany MD/Dal, přeúčtování podle strany MD/Dal původního dokladu, storno podle účtu na opačné straně.


Novinka Finanční analýza, Přeúčtování režií

Je umožněno přeúčtování režií "křížem". Přeúčtovat lze v rámci těchto kombinací: z útvarů nebo zakázek nebo nákladových okruhů nebo organizací na útvary nebo zakázky nebo nákladové okruhy nebo organizace. V dialogovém oknu Rozpouštění režií je nové "zaškrtávátko" Vícenásobný vstup. Po jeho označení a uložení je k dispozici nová záložka Rozpouštění režií detail vstup a podle vybraného Způsobu vstup lze zadávat více útvarů nebo zakázek nebo nákladových okruhů nebo organizací. Pokud není Vícenásobný vstup označen, zůstává v platnosti stávající funkcionalita.


Novinka Finanční analýza, Přeúčtování režií

Do přehledu Přeúčtování režií byl přidán nový sloupec Pořadí a do místního menu akce Nahoru (Ctrl+UP) a Dolů (Ctrl+Down) pro nastavení pořadí. Toto pořadí určuje pořadí provádění jednotlivých předpisů přeúčtování režií při akci Hromadné přeúčtování režie, ať už spuštěné přímo z místního menu Helios Orange nebo pomocí jobu SQL serveru. Toto pořadí je platné v rámci jedné skupiny přeúčtování režií. Proto předpisy přeúčtování režií, které na sebe časově navazují, zařazujte do stejné skupiny přeúčtování režií.


Novinka Finanční analýza, Přeúčtování režií

Vznikl nový přehled Skupiny přeúčtování režií, kde lze jednotlivé skupiny přeúčtování režií založit. V přehledu přeúčtování režií se dá přepínat mezi jednotlivými skupinami přeúčtování režií a předpisy přeúčtování režií lze mezi skupinami přeúčtování režií přesouvat.

verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Když se zadal řádek výkazu typu externí akce, tak se řádek vypočítal, avšak dále se nesoučtovalo jako ostatní řádky. Upravena varianta, kdy se součtuje.


Oprava Nešly vytisknout některé formuláře, např. Obratová předvaha, při tisku se objevilo chybové hlášení.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka Na výkazu doplněn atribut Tisk nezaokrouhleně. Pozor, nutno tisknout formuláři speciálně k tomu upravenými - takto budou upraveny statutární výkazy podle vyhl. 500

Vykazuje se v celých tis. Kč a tak jsou i nadefinovány formuláře. Lze snadno změnit distribuční formuláře na nezaokrouhlené hodnoty (SloupecZ1 zaměnit za Sloupec1, atd.) Formuláře se zobrazením v Kč jsou pouze u obratových předvah. U ostatních nepovažujeme za žádoucí dávat je do distribuce.


Novinka Přidány nové funkce salda k období stavu - obdoba funkcí k salda k datu - do dokumentů - pro povinnou přílohu i další dokumenty
  • @SSN - saldo k období stavu - nezaokrouhlené - po splatnosti ve dnech
  • @SSZ - saldo k období stavu - zaokrouhlené - po splatnosti ve dnech
  • @STN - saldo k období stavu - nezaokrouhlené - po splatnosti v měsících
  • @STZ - saldo k období stavu - zaokrouhlené - po splatnosti v měsících


Novinka Ve výkazu je umožněno volit, zda ve výkazu tisknout 0 nebo prázdné pole, zda zobrazovat hodnoty zaokrouhlené nebo nezaokrouhlené, řád zobrazení - např, na tisíce nebo na miliony a počet desetinných míst. Pouze pro plnou verzi výkazů. Nutný tisk upraveným formulářem.


Novinka Doplněna skupina tiskových formulářů pro stavy k období stavu (č.281). Při tisku Stavu období stavu se původní formuláře tedy již nezobrazí.

Je nutno vytvořit tiskové formuláře.


Novinka Finanční analýza

TabFiltr: xSELECT a xWHERE bylo převedeno na typ TEXT


verze 1.0.2008.0307 ze dne 12.3.2008

Oprava Ve Výkazech došlo ve verzi 1.0.2008.0305 k chybě výpočtu zaokrouhlených hodnot výkazů.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Nové formuláře pro distribuční výkazy pro podnikatele, neziskové organizace a příspěvkové / rozpočtové organizace a změna definice Povinné přílohy k účetní závěrce pro legislativu 2008.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Přehled vlastních dokumentů (povinných příloh k roční závěrce, vzorů smluv a vzorů vnitřních směrnic) byl přesunut ze záložky Dokumenty ve Skupinách dokumentů do samostatného přehledu Dokument. Ve stromové struktuře - Účetnictví, Výkazy, Skupiny dokumentů, Dokument. V přehledu dokumentů se lze přepínat mezi skupinami dokumentů.


Novinka Názvy sloupců výkazu

Při generování nové definice výkazu se automaticky doplní názvy sloupců výkazu podle vybraného Druhu sestavy. Názvy se změní i při změně Druhu sestavy.


Novinka Nová "uživatelská" funkce v Dokumentech ve Skupinách dokumentů @EA* nazvaná Externí akce.

Formální zápis: @EA* ( Parametr 1[, Parametr 2 ... [, Parametr 9] ... ] ). Funkce může mít 1 až 9 parametrů. Pro potřeby řešení speciálních požadavků zákazníků. Nutno podle požadavku zákazníka a popisu v dokumentaci vytvořit externí proceduru, která provede výpočet. Popis v dokumentaci k výkazům.


Novinka Generování a aktualizace obratových sestav je přepracována. Jsou opraveny situace, kdy se negeneruje součtový řádek.

Je přidána možnost tvořit i sestavy bez podrozvahových účtů nebo jen za podrozvahové. Dále je přidána volba pro omezení maximální délky účtu - například za 5 míst, za syntetiky a pod. Dále je přidána pro výsledkové účty i volba daňových nebo nedaňových účtů.


Novinka Na označených plánech (navázaný výkaz má vazbu na 1 nebo více zakázek) lze spustit akci Kopírovat plán ze zakázek. Z plánu pro uvedené zakázky se zkopíruje plán. S možností volby Celkový plán, Měsíční plán a Měsíční plán vč. počátečního.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export