Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Vícenásobné vztahy - Nástroje přizpůsobení

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Vícenásobné vztahy - definice vztahů

Vícenásobné vztahy dávají uživateli možnost propojit libovolné dvě tabulky Helios Orange (resp. libovolné dva tabulkám odpovídající přehledy, a to včetně definovaných přehledů) pomocí definice skryté vazební tabulky. Je tak možné např. vytvořit vazbu mezi fakturami a organizacemi tak, že k jedné faktuře můžete přiřadit více organizací. Každá vazba (v našem případě faktura + organizace1, faktura + organizace2 ...) obsahuje automaticky atributy Autor, Datum pořízení, Změnil a Datum změny a ke každé z těchto vazeb je možné definovat další atributy standardních typů (text, číslo, datum...).

Nový

V modulu Nástroje přizpůsobení naleznete přehled Vícenásobné vztahy. Zde se po stisknutí tlačítka Nový (v místní nabídce nebo na panelu tlačítek okna Helios Orange) zobrazí následující editor:

Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni1.jpg

Záložka 1-Definice

Popis, Skupina

Zde vyplníte název, případně krátký popis vícenásobného vztahu. Pole Skupina je nepovinné a může sloužit uživateli na rozčlenění jednotlivých nástrojů přizpůsobení do skupin.


Sys. název tabulky

Zde vyhledáte požadované tabulky (Tabulka 1, Tabulka 2), které mají být provázány. Kliknutím na Tritecky.jpg vedle výběrového pole se zobrazí přehledný seznam všech dostupných tabulek, ze kterého přenesete tu požadovanou stiskem tlačítka Přenos.


Typ vazby

V definici na obrázku je nastaveno, že k 1 záznamu z TabDokladyZbozi lze navázat pouze jeden záznam z TabCisOrg (vazba 1:1). Naopak 1 záznam z TabCisOrg může být navázán na více záznamů z TabDokladyZbozi (vazba 1:N). Výběr zvolené možnosti je zcela na uživateli.


Vazební atributy

V tomto poli se definují atributy uvedených tabulek sloužící k navázání vazby. Prioritní je jednoznačně ID. Ovšem jsou případy, kdy ID nevyhovuje. Např. ve mzdách se údaje propisují do jednotlivých mzdových období a ID jsou tak nepoužitelná. Kliknutím na Tritecky.jpg vedle výběrového pole se zobrazí přehledný seznam všech dostupných atributů, ze kterého přenesete atribut stiskem tlačítka Přenos. Přenášet můžete opakovaně více záznamů.


Vytvořit cizí klíč

Volíte, jestli bude vazba hlídána cizím klíčem. Pokud bude cizí klíč vytvořen, nepůjde smazat záznam, který se vazby účastní.


Název protitabulky pro Nastav

Zde zadáte název, který se Vám bude zobrazovat v podmenu Vícenásobné vztahy a bude odkazem na přivázané záznamy z dané tabulky (tabulka1, tabulka2 ).

Sys. název tabulky pro tisk

Zde se zadává název, který se zobrazí při zadávání údajů na tiskový formulář. Název nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.

Upozornění Tabulky a vazební atributy lze měnit pouze tehdy, když ve vazební tabulce neexistuje žádný záznam! Jinak jsou v editoru všechna 4 políčka nepřístupná. Stejně tak nelze změnit typ vazby na 1:1 v případě, že ve vazební tabulce existují záznamy odpovídající vztahu 1:N.

Záložka 2, 3 - Přehled 1, 2

Na záložkách Přehled 1 a Přehled 2, které se nacházejí v editoru vícenásobného vztahu, se zadává konkrétní přehled tabulky vybrané na záložce 1-Definice (sekce Tabulka 1 a Tabulka 2), ve kterém bude vazba zobrazena. Zároveň bude daný přehled použit pro přenos nových záznamů do vazby.
Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni3.jpg

Číslo přehledu

Po kliknutí na Tritecky.jpg se otevře seznam aktuálních přehledů pro tabulku, kterou jste vybrali na záložce 1-Definice. Například pokud jste na první záložce zvolili jako Tabulku 2 TabCisOrg (číselník organizací), zobrazí se vám zde seznam všech přehledů pro tuto tabulku (Číselníky - > Organizace, Přepravní služby -> Adresář firem...). Zde označíte požadovaný přehled a stisknete tlačítko Přenos (vpravo dole).


Doplňující podmínka

Je použita při přenosu. Například když budete chtít k faktuře přiřadit nějakou organizaci pomocí funkce Vícenásobné vztahy, zobrazíte si nad fakturou přenosový přehled Organizací. Doplňující podmínkou určíte, které organizace se mají nabízet v přenosovém přehledu. Funkce je obdobná jako u filtru ve funkci Nastav. Výhoda je v tom, že takto vytvořenou podmínku uživatel nemůže zrušit bez zásahu do definice vícenásobného vztahu. Syntaxe je NazevTabulky.NazevAtributu 'operátor (=,<,>) podmínka. Na obrázku výše je vidět podmínka TabCisOrg.Stav= 0. To znamená, že se v přenosovém přehledu zobrazí jen organizace, které jsou ve stavu Aktivní.

Tip Systémový název konkrétního atributu pro potřeby definování podmínek zjistíte jednoduše. V editoru, který se zobrazí po stisku tlačítka Nastav, v přehledu, ve kterém se požadovaný atribut nachází, zůstaňte na záložce 1-Zobrazení. Zde vyhledejte požadovaný atribut a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Z místní nabídky vyberte volbu Systémový název vybraného sloupce


Atributy pro zobrazení

Zde se definují atributy, jejichž hodnoty budou zobrazeny v kompletním přehledu vazeb, a jejich pořadí.


Čtení na vyžádání

Zatržením tohoto pole nastavíte, aby se v zobrazení kompletního přehledu nad záznamy příslušné strany vazby nenačetly záznamy, ale pouze jejich počet. V názvu vazby je uveden text <na vyžádání>. Záznamy této vazby lze potom načíst pomocí akce Načíst záznamy ve vazbě (Shift+F5). Akce se nachází v místní nabídce nad příslušnou vazbou. V příkladu, který je na obrázku výše, by to bylo zobrazení nad přehledem Organizace.

Záložka 4 - Atributy

Každá vazba mezi záznamy zvolených přehledů obsahuje automaticky atributy Autor, Datum pořízení, Změnil a Datum změny. Dále může obsahovat doplňkové atributy, které Vám umožní lépe specifikovat příslušnou vazbu. Všechny atributy vazby 1:1 je možno zobrazit přes Nastav svázaných přehledů. Lze je také použít v definovaných formulářích a tisknout. Pokud jsou tyto doplňkové atributy definovány, je možno je editovat pomocí akce Opravit údaje vazby v místní nabídce nad příslušnou vazbou v kompletním přehledu nebo v místní nabídce nad záznamy v zobrazení odpovídajících záznamů protitabulky. Atributy se definují právě na této záložce:

Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni4.jpg


Na záložce 4 - Atributy vidíte seznam všech definovaných atributů. Když zakládáte novou vazbu, nejsou zde pochopitelně žádné. Editor doplňkových atributů je automaticky blokován pro editaci pouze jedním uživatelem.

Volbou Nový můžete přidávat libovolné množství dalších atributů. Stačí jen dle vašich požadavků vyplnit editor nového atributu:

Záložka 1 - Definice

Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni5.jpg

Systémový název Zde vyplňte systémový název atributu. Tj. název, pod kterým se atribut uloží k příslušné vazební tabulce do databáze. Helios Orange generuje název automaticky jako DVAtrCISLO. Text DVAtr je povinný ! Číslo se generuje dle pořadí atributu, ale můžete ho nahradit i textem. Název nesmí obsahovat mezery a diakritiku.


Datový typ Zde nastavíte datový typ nového atributu, musí samozřejmě odpovídat údaji, který chcete do tabulky zadávat. U datového typu VARCHAR se zpřístupní ještě pole pro zadání šířky pole, implicitně je přednastavena hodnota 20 znaků. Systém nabízí následující datové typy:

 • INT - celé číslo v rozsahu (-2.147.483.648) až (2.147.483.647)
 • SMALLINT - celé číslo v rozsahu (-32.768) až (32.767)
 • BIT - celé číslo s hodnotou 0 nebo 1
 • VARCHAR - řetězec znaků s délkou 1 až 255
 • TEXT - libovolně dlouhý text (v podstatě nejdelší možný atribut)
 • DATETIME - datum a čas v rozmezí 1.1.1753 až 31.12.9999
 • NUMERIC (5,2)- desetinné číslo v rozsahu pěti znaků pro celou část a dvou znaků pro desetinou část
 • NUMERIC (19,6)- desetinné číslo v rozsahu devatenácti znaků pro celou část a šesti znaků pro desetinou část
 • FLOAT


Defaultní hodnota Pole slouží pro nastavení výchozí hodnoty pole atributu před zásahem uživatele. Podrobné informace o možných hodnotách ve vztahu k příslušným datovým typům získáte stisknutím tlačítka s otazníkem, které je hned vedle pole.


NULL ? Zatržením parametru povolíte existenci hodnoty NULL u zadávaného atributu při jeho nevyplnění - přímo v databázi.


Konverze Pole je aktivní u datových typů INT, SMALLINT, VARCHAR. V tomto poli lze definovat konverzi, tedy způsob, jak se mají hodnoty daného atributu přeložit a zobrazit uživateli v přehledu. V poli konverze je třeba "překlad" hodnot přímo vyjmenovat. Konverze pro každou hodnotu pak musí být uvedena na zvláštním řádku. Když například uživatel při opravě atributu zadává jen hodnoty 0,1 a 2, může konverze těchto hodnot být následující:

 • 0=Běžný
 • 1=Počáteční stav
 • 2=Koncový stav

Tedy uživatel bude mít v editačním okně místo pole pro zadání textového nebo číselného atributu  přímo onu konverzi, tzn. bude vybírat z combo boxu.


Veřejný název Zde zadáte název atributu, který se bude zobrazovat v nabídce Nastav a v záhlaví sloupce daného atributu v přehledu vazby. Zkrácený název se zobrazí v záhlaví sloupce v případě, že aktuální šířka sloupce nebude pro dlouhý název dostatečná.


Šířka Zde nastavíte implicitní šířku sloupce atributu při jeho zobrazení v přehledu.


Maska Zadáním masky určíte požadovaný formát hodnot atributu. Pokud jej uživatel nezadá korektně, systém neumožní data uložit. Podrobný popis k nastavení masky získáte kliknutím na tlačítko s otazníkem vedle tohoto pole.


Sumovat, Tisk Další ze standardních nastavení doplňkových atributů - jedná se o povolení sumace atributu při seskupení přehledu a povolení možnosti tisknout hodnoty atributu na tiskovém formuláři.


Zobrazit v kompletním přehledu Po zatržení tohoto pole se hodnota atributu bude zobrazovat u konkrétní vazby v kompletním přehledu

Záložka 2-Editace

Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni6.jpg


Na této záložce můžete ovlivnit chování editoru externích informací při zadávání dat. Tj. jak a jaká data bude moci obsluha programu zadávat.

Typ editačního pole

 • Standardní editor - editační pole umožňující zadat libovolnou hodnotu odpovídající vybranému datovému typu, případně odpovídající nastavené masce.
 • Přenosový editor - výběrem této volby se zpřístupní pole Číslo přehledu a Atribut pro přenos (popis polí viz níže). Vedle editačního pole atributu se zobrazí tlačítko Tritecky.jpg pro výběr hodnoty z přenosového přehledu.
 • Memo - tento typ editačního pole umožní zadat libovolně dlouhý text (stejně jako u klasické poznámky)
 • Datum s časem - vedle editačního pole atributu se zobrazí tlačítko Kalendar.jpg, které umožní vybrat datum z kalendáře


Číslo přehledu V případě editačního pole typu "Přenosový editor" zde zadáte systémové číslo přehledu, ze kterého chcete použít některý atribut a naplnit jím doplňující atribut vazby.

Tip Systémové číslo libovolného přehledu zjistíte tak, že v daném přehledu vyberete volbu místní nabídky "Informace o akt.záznamu..." (Alt + B), v zobrazeném okně se informace o čísle nachází v prvním řádku.


Atribut pro přenos V případě editačního pole typu "Přenosový editor" je zde zapotřebí vyplnit systémový název konkrétního atributu, který se má přenést z přenosového přehledu. Vyplnění tohoto pole je v případě použití přenosového editoru povinné.

Název konkrétního atributu pro potřeby definování podmínek zjistíte jednoduše: v editoru, který se zobrazí po stisku tlačítka "Nastav" (na panelu tlačítek), v přehledu ve kterém se požadovaný atribut nachází, zůstaňte na záložce 1-Zobrazení. Zde vyhledejte požadovaný atribut, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte volbu "Systémový název vybraného sloupce"


Přímá editace Zatržením této volby povolíte uživateli ruční zadání hodnoty.


Název záložky, pořadí na záložce V případě použití více doplňujících atributů vazby můžete tato nastavení využít k uspořádání editačních polí v editoru.

Akce v menu přehledu definic vztahů

Po uložení záznamu vícenásobného vztahu máte možnost přímo v přehledu "Vícenásobné vztahy" nad tímto záznamem vyvolat několik akcí. Všechny akce se nacházejí v místní nabídce:
Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni8.jpg


Definice práv

Zde je možno definovat práva pro přidávání či odebírání ze vztahu, popř. pro změnu hodnot atributů vztahu. Dokud nejdou k vícenásobnému vztahu nastavena žádná práva (ani přes roli), mají všichni uživatelé práva plná, mohou do vazby přidávat, odebírat z ní i měnit hodnoty. Definice práv funguje na stejném principu jako v jiných přehledech, ve kterých je tato možnost aktivní.

Globální definice pořadí vztahů

Definujete pořadí vztahů v jednotlivých přehledech, tj. pořadí jejich zobrazení v podmenu "Vícenásobné vztahy". Jestliže uživatel nemá vlastní definici, je platná tato globální.


Uživatelská definice pořadí vztahů

Každý uživatel si může stanovit pořadí vztahů sám pro sebe. Globální i uživatelská definice mají jednoduchý způsob nastavení, který je zřejmý z následujícího obrázku:

Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni9.jpg


Pokud se v daném přehledu nachází více vazeb, lze jejich pořadí měnit kliknutím pravým tlačítkem myši na danou vazbu a výběrem pořadovaného směru přesunu.

Export, Import

Definice vazeb je možno exportovat a importovat. Pokud při importu již existují nějaké záznamy, nedojde k UPDATE vazebních atributů!

Statistika vybraných vazeb

Pro označené vazby se zobrazí přehled obsahující celkový počet záznamů, počet unikátních a počet neaktivních. V přehledu je pak možno smazat neaktivní. Mohou vzniknout např. tím, že někdo smaže fakturu či organizaci. Menu obsahuje i volbu pro smazání všech záznamů aktuální vazby. Akci je nutné potvrdit heslem a zapisuje se do žurnálu.

Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni10.jpg


Kontrola vybraných vazeb

Provede kontrolu definice vybraných vazeb oproti stavu v databázi. V případě nalezení nesouladu se zobrazí stejné okno jako při detekci změn v databázi při přechodu programu na novou verzi.

Vicenasobne vztahy - Nastroje prizpusobeni11.jpg

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jiří Doležal, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export