Ukazatele - Finanční analýza

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Základním prvkem finanční analýzy je ukazatel. Ukazatel se může (nemusí) skládat z členů ukazatele. Ukazatele i Členy ukazatele mohou čerpat data z různých zdrojů dat a mohou být definovány různým způsobem. Na každém Ukazateli i Členu ukazatele je tato skutečnost jednoznačně vyjádřena v poli Způsob. Schéma různých způsobů ukazatele a člena ukazatele:


Schema Ukazatele a Ćleny ukazatele - způsob

Schema Ukazatele a Ćleny ukazatele


Způsob ukazatele:

 • Ćleny ukazatele - je tvořen jedním nebo většinou více Členy ukazatele. Ukazatel je tudíž definován vzorcem, který se skládá z jednotlivých ukazatelů.
 • Ukazatel - je definován přiřazenými analytickými účty. Případně je navázán na účty, položky zboží a služeb, mzdové složky atd. datového skladu.
 • Součet - je součtem (případně i rozdílem) ostatních, dříve definovaných ukazatelů.
 • Řádek definice výkazu - je definován odkazem na definici účtů řádku definice výkazu (např. výsledovky, rozvahy).
 • Výkaz - je definován odkazam na konkrétní definici výkazu (např. výsledovky, rozvahy) - zobrazí se všechy řádky výkazu.
 • Externí akce - musí být vytvořena externí akce, která pro sestavy finanční analýzy spočítá hodnoty z libovolných částí databáze Helios Orange.
 • Řádek hodnot výkazu - je definován odkazem na vypočtenou hodnotu řádku výkazu (např. výsledovky, rozvahy).

Obdobně i Členů ukazatele je možno tvořit různým způsobem, viz Členy ukazatele.


Ukazatel i Člen ukazatele čerpá data z různých zdrojů, viz následující schema Ukazatele a Ćleny ukazatele - zdroje dat:


Schema Ukazatele a Ćleny ukazatele - zdroje dat

Schema Ukazatele a Ćleny ukazatele - zdroje dat
 • Z účetního deníku (nebo datového skladu) se čerpají údaje pro:
  • Ukazatel se způsobem Ukazatel
  • Ukazatel se způsobem Člen ukazatele, kde má Člen ukazatele nastaven způsob Člen ukazatele (alternativně se může odkazovat na jíné Ukazatele)
  • Ukazatel se způsobem Řádek definice výkazu
  • Ukazatel se způsobem Člen ukazatele, kde má Člen ukazatele nastaven způsob Řádek definice výkazu
  • Ukazatel se způsobem Výkaz (pouze z účetního deníku)
 • Z vypočtených hodnot sestavy Ukazatele se způsobem Výkaz (viz výše) se čerpají údaje pro:
  • Ukazatel se způsobem Řádek hodnot výkazu
  • Ukazatel se způsobem Člen ukazatele, kde má Člen ukazatele nastaven způsob Řádek hodnot výkazu
 • Z většiny přehledů Helios Orange (libovolného modulu)se čerpají údaje pro:
  • Ukazatel se způsobem Člen ukazatele, kde má Člen ukazatele nastaven způsob Filtr
 • Z databáze Helios Orange nebo externích zdrojů dat (obecně datových zdrojů dostupných prostřednictvím SQL Serveru) se čerpají údaje pro:
  • Ukazatel se způsobem Člen ukazatele, kde má Člen ukazatele nastaven způsob Select
  • Ukazatel se způsobem Člen ukazatele, kde má Člen ukazatele nastaven způsob Externí akce
 • Z vypočtených hodnot sestavy jiné Ukazatele se čerpají údaje pro:
  • Ukazatel se způsobem Součet
  • Ukazatel se způsobem Člen ukazatele, kde má Člen ukazatele nastaven způsob Člen ukazatele (alternativně může čerpat data z účetního deníku nebo datového skladu)


V následující tabulce jsou uvedenu pro jednotlivé způsoby Ukazatelů nebo Členů ukazatelů zdroje dat, hlavní atribut a jak se tento hlavní atribut do Ukazatele nebo Členu ukazatele definuje:


Ukazatel Člen ukazatele Zdroj dat Hlavní atribut Definice
Součet x Součet nebo rozdíl jiných ukazatelů Jiný ukazatel Výběr z ukazatelů
Ukazatel Člen ukazatele Účetní deník Účet Výběr z účtového rozvrhu
Datový sklad Sklady a fakturace Skupina zboží a Registrační číslo Výběr ze Skupin zboží a Registračních čísel
Účetní deník a účetní standardy Účet Výběr z účtového rozvrhu
Mzdy Mzdová složka Výběr ze mzdových složek
Řádek definice výkazu Řádek definice výkazu Účetní deník Definice účtů na řádku výkazu Výběr definice výkazu a následně řádku výkazu
Výkaz *) x Účetní deník Definice účtů na řádku výkazu Výběr definice výkazu
Řádek hodnot výkazu Řádek hodnot výkazu Hodnoty ukazatele výkaz - viz *) Řádek výkazu Výběr definice výkazu a následně řádku výkazu
x Filtr Číselný sloupec přehledu Helios Orange Obecně jiný sloupec přehledu Heliosu Výběr uložené sestavy (filtru)
x Select Data dostupná v databázi Helios Orange Prakticky libovolný Je třeba nadefinovat SELECT (nutná znalost T-SQL)
Externí akce Externí akce Data dostupná v databázi Helios Orange Prakticky libovolný Je třeba nadefinovat externí akci (nutná znalost T-SQL)


Přehled ukazatel

Přehled Ukazatel je seznam jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. V přehledu Ukazatele se jednotlivé ukazatele finanční analýzy také definují. Přehled Ukazatel se otevře ze stromové struktury programu, volba Helios Controlling, Finanční analýza, Ukazatel.


Přehled Ukazatele


V přehledu Ukazatele naleznete více než 100 vzorových distribučních ukazatelů (viz seznam distribučních ukazatelů), které Vám mohou sloužit jako vzor k vytváření vlastních ukazatelů. Vzorové ukazatele můžete upravovat podle Vašich konkrétních požadavků nebo je můžete zkopírovat a upravovat zkopírované ukazatele.


Upozornění Upozornění: Vzorové nebo zkopírované vzorové ukazatele je ovšem zapotřebí (obdobně jako např. dodávané vzorové výkazy) nadefinovat. Je nutno navázat tyto ukazatele (nebo členy ukazatelů) na konkrétní účty nebo na řádky z výkazů nebo i na jiné ukazatele, viz následující popis k přehledu Ukazatele a Členy ukazatele.


Upozornění Upozornění: Vzorové ukazatele slouží pouze jako návod a ukázka obecné funkcionality. Pro úpravu ukazatelů pro Vaši potřebu, aby měly potřebnou vypovídací hodnotu je zapotřebí mít přesně zmapovány procesy ve Vaší organizaci jak z hlediska vlastních procesů tak znát i způsob účtování o těchto procesech (jak se dopady těchto procesů promítnou do účetní evidence). Jedině v tomto případě bude možno ukazatele správně nadefinovat a hodnoty těchto ukazatelů správně interpretovat a využívat je k vlastnímu rozhodování.

Nový ukazatel

Nový Ukazatel zadáte stiskem tlačítka Nový (nebo klávesa <F2>) v přehledu Ukazatel, otevře se formulář Ukazatel:


Formulář Ukazatel


Záložka 1 - Ukazatel

Na formuláři Ukazatel, záložka 1 - Ukazatel se zadávají tyto údaje:

 • Číslo ukazatele - jedinečné číslo ukazatele, toto číslo generuje program, nelze měnit.


 • Zaokrouhlit - počet desetinných míst, na který se výsledek zaokrouhlí (default 2). Pro případ způsobu ukazatele Výkaz je možno zadat hodnotu -99 a tím se docílí zobrazení na celé tisíce Kč, neboli stejně jako vlastní výkazy.


 • Koeficient - číslo, kterým se vynásobí výsledek výpočtu (default 1). Např. pokud se jedná o poměrový ukazatel vyjádřený v procentech, je možno zadat koeficient 100, pokud chcete obrátit znaménko výsledku tak koeficient -1 a pod.


 • Způsob - základní parametr, který určuje způsob definice a výpočtu ukazatele.
  • Členy ukazatele - vlastní ukazatel se nedefinuje přímo, nutno definovat tzv. Členy ukazatele navázané na daný ukazatel. Na těchto členech jsou buď navázány vlastní analytické účty nebo se odkazují na jiný ukazatel. Hodnota vlastního ukazatele je pak vypočtena jako vzorec, do kterého se dosazují jednotlivé členy ukazatele. Např. zisk, který může mít členy ukazatele náklady a výnosy, zisk je vypočten jako výnosy mínus náklady.
  • Ukazatel - vlastní ukazatel se definuje přímo, přímo na tento ukazatel jsou navázány účty. Např. ukazatel náklady, na tento ukazatel musí být navázány všechny účty nákladů (účty začínající číslicí 5).
  • Součet - jedná se o součtový ukazatel, který je vytvořen součtem jiných ukazatelů. Hodnoty těchto ukazatelů možno přičítat nebo odečítat. Např. Tržby celkem jako součet ukazatelů Tržby z prodeje vlastních výrobků + Tržby z prodeje služeb + Tržby z prodeje zboží
  • Řádek definice výkazu - Ukazatel je navázán na definici řádku výkazu - tzn. na účty, které jsou nadefinovány na řádku výkazu.
  • Výkaz - Ukazatel je naván na celý výkaz, vč. jeho definice všech řádků. V hodnotách sestavy se zařazením jednoho ukazatele způsobu Výkaz zobrazí všechny řádky navázaného výkazu na záložce 5 - Poznámky. V poli Zaokrouhlení je možno zadat hodnotu -99 a tím se docílí zobrazení na celé tisíce Kč, neboli stejně jako vlastní výkazy.
  • Externí akce - Pouze pro správce Helios Orange! - hodnoty ukazatele jsou počítány přiřazenou externí akcí. Blíže viz Externí akce.
  • Řádek hodnot výkazu - Ukazatel je navázán na vypočtenou hodnotu řádku výkazu. Příslušný výkaz musí být sestavě finanční analýzy vypočten.


 • Typ datového zdroje - pro přiřazení se určuje typ datového zdroje
  • Není - výchozí nastavení. Údaje jsou čerpány z účetnictví.
  • Sklady a fakturace - údaje jsou čerpány z přiřazeného datového skladu s typem Sklady a fakturace
  • Účetní deník - údaje jsou čerpány z přiřazeného datového skladu s typem Účetní deník
  • Účetní standardy - údaje jsou čerpány z přiřazeného datového skladu s typem Účetní standardy
  • Mzdy - údaje jsou čerpány z přiřazeného datového skladu s typem Mzdy


 • Počítaná hodnota - pole je přístupno pouze pro přižazený datový sklad. Volí se, z jakého sloupce se mají data napočítat.
  • Hodnota - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota
  • Hodnota 2 - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota 2
  • Množství - napočítávají se údaje ze sloupce Množství
  • Hodnota režie 1 - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota režie 1
  • Hodnota režie 2 - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota režie 2
  • Hodnota režie 3 - napočítávají se údaje ze sloupce Hodnota režie 3


 • Název ukazatele - Název ukazatele, povinný údaj.


 • Název ukazatele 2 - Další název, nepovinný údaj, označení ukazatele.


 • Průměr - nepovinný údaj. Pro definici ukazatele se někdy používají průměrné hodnoty jiného ukazatele, např. průměrný stav zásob.
  • Není - hodnoty nejsou průměrovány
  • Postupný bez poč. stavu - hodnoty jsou průměrovány z předchozích hodnot daného roku bez počátečního stavu.
  • Postupný vč. poč. stavu - hodnoty jsou průměrovány z předchozích hodnot daného roku včetně počátečního stavu.
  • Koncový bez poč. stavu - hodnoty jsou průměrovány ze všech hodnot daného roku bez počátečního stavu.
  • Koncový vč. poč. stavu - hodnoty jsou průměrovány ze všech hodnot daného roku včetně počátečního stavu.


 • Povaha účtu - pole s výběrem, na kterém se vybírá, jaké číselné hodnoty z údajů se budou do příslušného ukazatele napočítávat. Toto nastavení je nutné pouze pro Způsob ukazatele - Ukazatel.
  • Zůstatek účtu vč. počátečního stavu
  • Obrat na straně MD, vč. počátečního stavu
  • Obrat na straně Dal, vč. počátečního stavu
  • Zůstatek účtu bez počátečního stavu
  • Obrat na straně MD bez počátečního stavu
  • Obrat na straně Dal bez počátečního stavu
  • Počáteční stav
  • Obrat MD počáteční stav
  • Obrat Dal počáteční stav


 • Kumulace - způsob výpočtu ukazatele:
  • Bez kumulace - hodnoty ukazatele jsou vypočteny pouze za jedno období zobrazení (obvykle za 1 měsíc)
  • Kumulace - hodnoty ukazatele jsou vypočteny za období zobrazení (měsíce) od počátku roku do daného období zobrazení (např. za leden až červen)
  • Celé období - hodnoty ukazatele jsou vypočteny za všechna období zobrazení za celý rok (tj. vždy za leden až prosinec vč. poč. stavu). Používá se pouze pro speciální případy.


 • Měna - zadává se měna, ve které budou zobrazeny hodnoty ukazatele
  • Hlavní měna - údaje v hlavní měně
  • Cizí měna - údaje v cizí měně - má smysl pouze v případě, že se ukazatel odkazuje na účty, na které je účtováno ve stejné cizí měně, např. v EUR


Tip Je možno nadefinovat dva stejné ukazatele, např. vývoj stavu devizového účtu (vedeného v EUR), v jednom ukazateli je možno zobrazit údaje v cizí měně a ve druhém v hlavní měně.


 • Povolit součty - označením ukazatele v tomto poli bude ukazatel sumován do sumačních období zobrazení, např. za čtvrtletí, pololetí, rok (pokud jsou nadefinovány). Ná smysl označovat pouze pro ukazatele, kde to má logický smysl, nikoli tedy např. stavové, kumulativní nebo poměrové ukazatele.


 • Automatické doplnění - při označení tohoto pole se před každou aktualizací sestavy finanční analýzy automaticky provede pro uvedený ukazatel vč. jeho členů akce definice - doplnění vazeb účtů.


 • Vzorec čitatel - tato volba je aktivní pouze pro způsob ukazatele Členy ukazatele a slouží pro definici vzorce, který se odkazuje na jednotlivé členy ukazatele. Z technických důvodů je vzorec rozdělen na část čitatele a část jmenovatele. Navázané Členy ukazatele program automaticky čísluje a do vzorce se zadává formou @ + číslo Členu ukazatele, např. @1, @2 atd.


 • Vzorec jmenovatel - tato volba je aktivní pouze pro způsob ukazatele Členy ukazatele a slouží pro definici vzorce, který se odkazuje na jednotlivé členy ukazatele. Z technických důvodů je vzorec rozdělen na část čitatele a část jmenovatele. Pokud ve vzorci jmenovatel není, je nutno zadat 1 (default přednastaveno).Příklad Ukazatel rentabilita nákladů (počet haléřů zisku na 1 Kč nákladů neboli procento zisku vzhledem k nákladům)

Ukazatel má např. 2 členy ukazatele: 1 - Náklady (=@1) a 2 Výnosy (=@2). Vzorec pro ukazatel rentabilita nákladů je potom definován takto:


( @2 - @1 ) * 100 / @1


a tudíž do části vzorec čitatel se uvede ( @2 - @1 ) * 100 a do části vzorec jmenovatel se uvede @1. • Útvary - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané útvary


 • Zakázky - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané zakázky


 • Nákladové okruhy - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané nákladové okruhy


 • Vozidla - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázaná vozidla


 • Zaměstnanci - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané zaměstnance


 • Skupiny zboží - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané skupiny zboží


 • Registrační čísla - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázaná vybraná registrační čísla


 • Řady dokladů - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané řady dokladů


 • Mzdové složky - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané mzdové složky


 • Textové položky - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat i z textových položek


 • Zobrazit - označovací pole ("zaškrtávátko"), pokud není označeno, ukazatel se v sestavě bude počítat, ale v přehledu hodnot ukazatelů nebude zobrazen.


Tip Útvary, Zakázky a Nákladové okruhy atd. je možno vzájemně kombinovat. Útvary, Zakázky a Nákladové okruhy atd. přiřazená na konkrétním ukazateli mají přednost před Útvary, Zakázky a Nákladové okruhy atd. zadanými k Sestavě, viz zařazování Ukazatelů do Sestavy.


Stiskem tlačítka OK se údaje uloží.

Záložka 2 - Člen ukazatele

Formulář Ukazatel, záložka 2 - Člen ukazatele


Záložka 2 - Člen ukazatele je zobrazena pouze v případě ukazatele způsob Členy ukazatele. V přehledu k danému ukazateli je možno zadávat (opravovat a rušit) jednotlivé Členy ukazatele - viz Členy ukazatele.

Záložka 3 - Účty

Pokud je způsob ukazatele - Ukazatele, je přístupná záložka 3 - Účty. V přehledu pod touto záložkou se k ukazateli přiřazují příslušné účty a nastavuje koeficient (má hodnoty 1 a -1).


Formulář Ukazatel, záložka 3 - Účty


Jednotlivé účty se přiřazují takto: Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se otevře návazný číselník - účtový rozvrh:


Přehled návazný číselník - účtový rozvrh


Zde vyhledáte a označíte jeden nebo více účtů a stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Přenos účty přenesete do přehledu na záložce 2 - Účty. V přehledu na záložce 2 - Účty je možno obdobným způsobem doplňovat další účty, můžete označený účet (účty) zrušit stiskem klávesy <Delete> nebo tlačítka (X).

Pokud budete zadávat účty (např. účty výnosů nebo pasiva) se záporným koeficientem, použije se funkce místního menu Nový mínus. Tato akce provede přiřazení účtů, tak jak je popsáno v předchozím odstavci a zároveň nastaví koeficient na -1.

Pro změnu koeficientu z 1 na -1 a naopak z -1 na 1 se použije funkce místního menu označená +/- (lze použít i kombinace kláves <Alt><Insert>).

Záložka 4 - Sumace

Pokud je způsob ukazatele - Součty, je přístupná záložka 4 - Sumace. V přehledu pod touto záložkou se k ukazateli přiřazují příslušné účty a nastavuje koeficient (má hodnoty 1 a -1).

Formulář Ukazatel, záložka 4 - Sumace


Jednotlivé ukazatele se přiřazují takto:. Stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> se otevře návazný číselník - přehled ukazatelů:

Přehled návazný číselník - přehled ukazatel


Zde vyhledáte a označíte jeden nebo více ukazatelů a stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Přenos ukazatele přenesete do přehledu na záložce 4 - Sumace. V přehledu na záložce 4 - Sumace je možno obdobným způsobem doplňovat další ukazatele , můžete označený ukazatel (ukazatele ) zrušit stiskem klávesy <Delete> nebo tlačítka (X).

Pokud budete zadávat ukazatele (např. ukazatele nákladů) se záporným koeficientem, použije se funkce místního menu Nový mínus. Tato akce provede přiřazení ukazatelů, tak jak je popsáno v předchozím odstavci a zároveň nastaví koeficient na -1.

Pro změnu koeficientu z 1 na -1 a naopak z -1 na 1 se použije funkce místního menu označená +/- (lze použít i kombinace kláves <Alt><Insert>).


Záložka 5 - Poznámky

Formulář Ukazatel, záložka 5 - Poznámky


Záložka 5 - Poznámky slouží k zadání následujících údajů:


 • Popis - nepovinný informativní textový údaj.
 • Poznámka - nepovinný informativní textový údaj.
 • Barva - možnost přednastavit barvu čáru grafu. Výběr ze nabídky barev se provede v poli pro výběr barev nebo tlačítkem (...).
 • Typ čáry grafu - možnost přednastavit typ čáry grafu:
  • plná __________
  • čárkovaná - - - - -
  • tečkovaná . . . . .
  • čerchovaná .-.-.-.-.-
  • dvojitě čerchovaná ..-..-..-..
 • Tloušťka čáry grafu - možnost přednastavit tloušťku čáry grafu (v pixelech) v intervalu 1 až 8.
Tip Barva, Typ čáry grafu a Tloušťka čáry grafu se uplatní pouze, když na sestavě finanční analýzy není označeno Automatická grafika. Před nastavením polí Barva, Typ čáry grafu a Tloušťka zde na ukazateli má přednost nastavení na ukazatelích v sestavě a obdobích zobrazení na sestavě.
 • Koeficient účtu - lze přednastavit příslušný koeficient (hodnoty 1 a -1). Tento koeficient se použije akcí Definice - doplnění vazeb účtů, dosadí se do sloupce Koeficient. Koeficient -1 slouží ke změnění znaménka výsledné hodnoty ukazatele.
 • Definice - doplnění vazeb účtů - nepovinné textové pole, kde lze přednastavit masku účtů. Např. 501% - doplní se pouze účty začínající na 501, 60[12]% doplní se pouze účty, které začínají na 60 a na třetím místě mají buď 1 nebo 2. Tyto údaje slouží pro akci Definice - doplnění vazeb účtů, která se spouští z přehledu Ukazatel.
 • Definice řádku - pro způsob ukazatele Řádek definice výkazu nebo Řádek hodnot výkazu je přístupné toto pole. Je třeba v prvním kroku vybrat - označit - definici výkazu a pak přenést. Otevře se další přehled řádků příslušného výkazu a tento řádek přeneseme do formuláře Ukazatel. Hodnoty se pro tento ukazatel budou napočítávat pro účty a další nastavení na řádku výkazu nebo z hodnot vypočteného ukazatele výkaz.
 • Definice výkazu - pro způsob ukazatele Výkaz je přístupné toto pole. Stiskem tlačítka (...) se otevře přehled definic výkazů. Požadovaný výkaz označíte a přeneseme do formuláře Ukazatel. Pro tento ukazatel je možno zadat hodnotu Zaokrouhlení na -99 a tím se docílí zobrazení na celé tisíce Kč, neboli stejně jako vlastní výkazy.
 • Sestava finanční analázy - pro způsob ukazatele Řádek hodnot výkazu je přístupné toto pole. Stiskem tlačítka (...) se otevře přehled sestav finanční analázy. Požadovanou sestavu označíte a přeneseme do formuláře Ukazatel. Ukazatel se způsobem Řádek hodnot výkazu bude brát hodnoty z přiřazené sestavy, z vybrané definice výkazu a řádku výkazu. Když necháte prázdné, musí být ukazatel výkaz s výkazem, na nějž se odkazuje na stejné sestavě.
 • Externí akce - Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází. Pro speciální případy složitějších výpočtů! Použije se pokud je nastaven Způsob ukazatele na Externí akce. Otevřením návazného přehledu se otevře přehled externích akcí a vyberete příslušnou externí akci. Uložená procedura příslušné externí akce musí mít tyto parametry v uvedeném pořadí:
  • @IdUkazatel - ID ukazatele (INT)
  • @IdObdobiZobrazeni - ID období zobrazení (INT)
  • @TextSelect1 - Textově vypsaná ID období stavu oddělená čárkou, v případě, že je vyhodnocováno podle období stavu (NVARCHAR). Např. N'12,13,14'
  • @MesicOd - Datum měsíc od (DATETIME). Např. N'20060101'
  • @MesicDo - Datum měsíc do (DATETIME). Např. N'20061231'
  • @JeObdobiStavu - Údaj, zda se vyhodnocuje podle období stavu (hodnota 1) nebo nikoli (hodnota 0). Jiné hodnoty nejsou povoleny. (BIT)
  • @IdSestava - ID sestavy (INT)
  • @Hodnota OUT - výstupní parametr. Výstupní číselná hodnota, která je hodnotou členu ukazatele pro daný ukazatel, období (rok) a období zobrazení (měsíc). (NUMERIC 19,6)


Příklad Ukázka hlavičky uložené procedury:
CREATE PROCEDURE dbo.Ukazka
@IdUkazatel INT,
@IdObdobiZobrazeni INT,
@TextSelect1 NVARCHAR(255),
@MesicOd NVARCHAR(16),
@MesicDo NVARCHAR(16),
@JeObdobiStavu BIT,
@IdSestava INT,
@Hodnota NUMERIC(19,6) OUT
AS
SET @Hodnota = -- Vaš kód, který s využitím výše uvedených parametrů provede výpočet návratového parametru @Hodnota


Samozřejmě procedura i jednotlivé parametry mohou být nazvány jinak, ale jejich význam, pořadí a datový typ jsou dané. I když při výpočtu nebudete potřebovat všechny parametry, je nutno je v hlavičce proceduru všechny v uvedeném pořadí nadefinovat. Hodnoty parametrů procedury se při aktualizaci doplňují automaticky, návratový parametr @Hodnota je požadovaná číselná hodnota ukazatele pro příslušné období zobrazení. Nutno naprogramovat v proceduře.

Nabídka místního menu Ukazatel

Pro nabídku místního menu přehledu Ukazatel jsou specifické tyto akce:


Místní menu Ukazatele


 • Definice - doplnění vazeb účtů - pokud máte na jednotlivých ukazatelích, případně členech ukazatele, pole Definice - doplnění vazeb přednastaveny účty (ve formátu výčtu účtů např. 501001, 501002 nebo např. 511%, 512%, 518% pro syntetiky), touto akcí dojde k automatickému přiřazení uvedených účtů z vašeho účtového rozvrhu k příslušným ukazatelům nebo členům ukazatele). Pokud zadáte pole Účet brutto nebo Účet korekce se znaménkem mínus, např. -602%, doplní se automaticky při přiřazení koeficient -1.


 • Definice - doplnění řádků z výkazu - pokud jsou navázány členy ukazatele způsob Řádek z výkazu a číslo řádku výkazu je uvedeno v poli Popis členu ukazatele, tak se touto akcí navážou příslušné řádky z výkazu na jednotlivé členy ukazatele. Jednomu členu ukazatele může být přiřazen pouze jeden řádek výkazu. Tuto akci lze použít i hromadně - na více označených ukazatelů se pro členy ukazatele se způsobem Řádek z výkazu přiřadí řádky z příslušného vybraného výkazu. Akci provedete takto: označíte řádky výkazů, na jejichž členy ukazatele je zapotřebí přiřadit řádky z definice konkrétního výkazu (např. výkazu zisku a ztráty nebo z rozvahy) a akci Definice - doplnění řádků z výkazu spustíte. Otevře se dialogové okno pro výběr příslušné definice výkazu. Otevřete přehled definic výkazu a příslušný výkaz (většinou výkaz zisku a ztráty nebo z rozvahu) vyberete. V poli Přepsat můžete označit, zda dříve přiřazené řádky z výkazů na Členech ukazatele přepsat řádkem z vybraného výkazu, viz obrázek:

Doplnění řádku z výkazu

Doplnění řádku z výkazu
Upozornění Akci spustíte stiskem tlačítka OK. Po dokončení akce se objeví kontrolní přehled Výsledek doplnění řádků z výkazu: Přehled Výsledek doplnění řádků z výkazu V tomto přehledu je vidět, ke kterým řádkům jednotlivých ukazatelů se přiřadil odpovídající řádek z vybraného výkazu a ke kterým ne. Ve sloupci výsledek je uveden výsledek - O.K  znamená, že se řádek z výkazu přiřadil. Ve sloupci poznámka je v případů úspěšného přiřazení číslo a název řádku z přiřazovaného výkazu, dále číslo a název přiřazovaného výkazu. Dále jsou uvedeny sloupce Název ukazatele a Název členu ukazatele, na kterých akce probíhala. Upozornění: Pokud se objeví Výsledek Není zadáno číslo řádku u distribučních ukazatelů, nejedná se o chybu, ale příslušný člen ukazatele je nadefinován několikrát (za účelem možnosti definice pomocí odkazů na účty). Pro způsob Členu ukazatele Řádek z výkazu má číslo řádku vždy pouze jeden z těchto Členů ukazatele.


 • Nastav způsob členu ukazatele - touto akcí lze na označených ukazatelích hromadně změnit nastavení Způsob na všech členech ukazatele vybraných ukazatelů. Označíte příslušné ukazatele a spustíte akci Nastav způsob členu ukazatele. Otevře se dialogové okno viz obrázek:

Nastav způsob členu ukazatele

Nastav způsob členu ukazatele
 • V poli Způsob nastavíte požadované nastavení Způsob členu ukazatele (viz Způsob - Člen ukazatele):
  • Člen ukazatele
  • Select
  • Řádek výkazu
  • Filtr
  • Externí akce
  • Řádek z výkazu


 • Vazba - jedná se o vazby na útvar, zakázku, nákladový okruh, vozidlo nebo zaměstnance:
  • Útvar
  • Zakázka
  • Nákladový okruh
  • Vozidlo
  • Zaměstnanec

Pokud je označeno pole Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo nebo Zaměstnanecje nutno zde zadat útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance za která se má provést aktualizace ukazatele. Je nutno vybrat všechny útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance, za která se má ukazatel vyhodnotit. Potvrzením této volby místního menu se otevře přehled vazeb útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zaměstnanců. Zde se stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> otevře přehled Organizační struktura (útvary), Zakázky, Nákladové okruhy, Vozidla nebo Zaměstnanci a zde se příslušné útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnanci označí a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> se přenesou.


 • Kopie ukazatele - kopírování definice ukazatele - tj. vlastního ukazatele, všech členů ukazatele a součtových vazeb a uživatelských názvů sloupců.


 • Kopie ukazatele včetně vazeb - akce kopírování definice ukazatele viz výše, navíc se zkopírují příslušné vazby na účty, útvary, zakázky nebo nákladové okruhy.


 • Systémový... Pouze pro správce Helios Orange!- touto akcí lze změnit systémové číslo ukazatele. Systémová čísla distribučních ukazatelů jsou záporná a jsou dána dodavatelem systému Helios Orange. Nedoporučujeme tato čísla měnit. Vaše vlastní ukazatele mají systémová čísla kladná. Systém je automaticky přiděluje, touto akcí je možné je změnit. Pro provedení akce je nutno zadat globálně platné heslo. Poté zadáte příslušné systémové číslo ukazatele. Tyto čísla nesmí být duplicitní, program duplicitu systémových čísel kontroluje.


 • Generovat ukazatele dle struktury - jedná se o analogickou akci jako Generovat sestavy dle struktury. Z označeného ukazatele (označených ukazatelů) se vygenerují podle předvolených podmínek ukazatele podle struktury útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zeměstnanců. Nové ukazatele se vygenerují pouze v rozmezí útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zeměstnanců zdrojového (označeného) ukazatele. Po spuštění funkce se otevře dialogové okno:


Formulář Generovat ukazatele dle struktury


Další nastavení je totožné s akcí Generovat sestavy dle struktury, viz Generovat sestavy dle struktury.


 • Hromadné změny - slouží k provedení hromadných změn na označených ukzatelích. Hromadně lze měnit atributy viz obrázek:


Formulář Hromadné změny


 • Export... - slouží k exportu definic ukazatelů do souboru - přípona HUK


 • Import... - slouží k importu definic ukazatelů ze souboru - přípona HUK


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export