Důležité:


Uživatelské editory - Nástroje přizpůsobení

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Úvod

Modul Uživatelské editory umožní přizpůsobit vzhled jednotlivých zadávacích editorů potřebám uživatelů. Lze v nich uspořádat jednotlivá pole tak, jak bude danému uživateli vyhovovat, i s tím, že některá pole budou hlídaná pro povinnost vyplnění.

Tip Z Helios Store lze stáhnout vzorové definice editoru Organizací, Firemních aktivit a Zakázek. Tyto vzorové definice budou fungovat pouze se zakoupeným modulem "Uživatelské editory".

V editorech, které jsou v tzv. novém vzhledu, je v menu Akce podmenu Uživatelské editory. Zde je sloučeno vše, co se týká možností nastavení editoru.

Tip Uživatelské editory umožňují nastavit
 • uspořádání editoru
 • vlastnosti jednotlivých editačních políček (vyžadované, pouze ke čtení, podbarvení)
 • uložené procedury (Nová věta, Pouze ke čtení, Validace OK / Storno)
Upozornění Uspořádání editoru je momentálně možno použít pouze u přehledů vyjmenovaných v poslední kapitole (8 - seznam editorů).


Akce - Definované editory

Uživatelské editory

Přehled definic editoru

Přehled definic editoru je vlastně obálka pro jednotlivé separátní definice. Tuto obálku je potom možno přiřadit jednotlivým uživatelům, rolím či globálně pro všechny uživatele.

Zde je možno jednotlivé separátní definice poskládat do různých kombinací a následně výsledek přiřadit uživatelům, rolím či globálně pro všechny uživatele.

Změna definice se nemusí projevit po zavření a znovu otevření editoru. Projeví se až po změně přehledu. Z důvodů výkonu (editace je přece jenom častější než návrh chování) je definice přehledu vlastnícímu editor, kterému se nastavuje chování, kešována. Při ladění je možno použít akci Aplikuj definici. Popis jednotlivých definic je uveden níže.

Nová definice editoru

Akce přehledu

Aplikuj definici - umožňuje zvolenou definici přímo aplikovat na editor. Slouží pro ladění definice.
Přiřazení uživatelů a rolí editoru - umožňuje definici přiřadit uživatelům, rolím, popř. globálně. Pokud je nějaká definice takto přiřazena, je při otevření editoru automaticky aplikována.

Akce v přehledu definic

Definice uspořádání editoru

Pomocí této akce se editor přepne do módu definice uspořádání políček editoru.

Okno definice je rozdělené do dvou částí - na Strom rozložení prvků a Použitelné prvky. Obě části lze zobrazit najednou v jedné tabulce nebo je rozdělit na samostatné záložky zaškrtnutím volby Zobrazit v záložkách

Definice uspořádání okna

Samotné okno editoru na pozadí okna definice je stále aktivní. S jednotlivými prvky a skupinami je možné manipulovat pomocí jednoduchého Drag and Drop

Drag and Drop

Pro přehlednější editaci je výhodné posunout si obě okna vedle sebe tak, aby bylo možné pracovat jak s oknem definice editoru, tak i současně se samotným oknem editoru.

Rozložení oken vedle sebe

Původní uspořádání editoru

Akce přepne editor do standardního uspořádání. Je určena pro ladění návrhu.

Přehled definic uspořádání editoru

Zde je možno zobrazit přehled uložených definic uspořádání editoru, opravit jejich název či poznámku. Pomocí akce Aplikuj definici je pak možno vybranou definici aplikovat na editor.

Přepsat existující uspořádání editoru

Akce umožňuje stávajícím uspořádáním editoru přepsat již dříve uloženou definici.

Přehled definic uložených procedur editoru

Zde je možno definovat uložené procedury pro předvyplnění nové věty (zobrazení editoru po volbě Nový), pro nastavení editoru pouze ke čtení a pro validace po stisku tlačítka OK či Storno. Každý typ procedury má jinou deklaraci a pracuje s jinou uloženou procedurou.

Nová uložená procedura

Povinně je třeba zadat Popis a Systémový název uložené procedury. Definici procedury není nutné uvádět.

Tip Funkcionalita je stejná jako u externích akcí – pokud je definice zadána, je při uložení záznamu provedena jako skript. Následně je při volání procedury vyžadován pouze systémový název. Pokud uložená procedura při volání neexistuje, není hlášena žádná chyba, pouze se neprovede.

Tlačítko s otazníkem zobrazí nápovědu pro definici konkrétního typu procedury.

Uložená procedura typu Nová věta

Proceduru typu Nová věta je možno využít pro předvyplnění hodnot nově pořizovaného záznamu. Pokud je v definici editoru zaškrtnuto vytváření dočasné tabulky, je před voláním uložené procedury vytvořena dočasná tabulka #TempDefForm_NovaVeta.

Tabulka má stejnou strukturu jako vytvářený záznam. Obsahuje 1 záznam, a to pouze v případě, že byl nějaký ze sloupců tabulky systémem předvyplněn (např. kategorie aktivit).

Příklad 1:

 CREATE PROCEDURE dbo.<nazev_procedury>
 @PrvniPruchod BIT
 AS
 SELECT N'Moje místo určení' AS MistoUrceni, '20120101' AS DatumPripadu

Příklad 2:

 CREATE PROCEDURE dbo.<nazev_procedury>
 @PrvniPruchod BIT
 AS
 IF EXISTS(SELECT*FROM #TempDefForm_NovaVeta WHERE Rada = N'001')
 SELECT 100.50 AS Hodnota
 ELSE
 SELECT 200.00 AS Hodnota

Uložená procedura typu Pouze ke čtení

Proceduru typu Pouze ke čtení je možno využít pro nastavení editoru pouze pro čtení, a to jako celku (toto není určeno k nastavení pouze ke čtení jednotlivých editačních políček).

Je možno použít pouze u tabulek, které mají sloupec ID. Volá se pouze při opravě.

Příklad:

 CREATE PROCEDURE dbo.<nazev_procedury>
 @ID INT,
 @PouzeKeCteni BIT OUT
 AS
 SET @PouzeKeCteni = 1 --vždy pouze ke čtení

Uložená procedura typu Validace

Proceduru typu Validace je možno využít pro validování zadaných hodnot buď po stisku tlačítka OK (Def. OK) nebo tlačítka Storno.

Před spuštěním procedury se vždy vytváří dočasná tabulka #TempDefForm_Validace. Pokud formulář obsahuje i externí sloupce, je zároveň vytvořena tabulka #TempDefForm_Validace_EXT.

Tabulky obsahují záznam pouze v případě, že došlo k nějaké změně hodnot.

Příklad:

 CREATE PROCEDURE dbo.<nazev_procedury>
 @ValidaceOK BIT, -- 1 = tlačítko OK, 0 = tlačítko Storno
 @NovaVeta BIT,  -- 1 = validace nové věty, 0 = validace opravy
 @NovaVetaExt BIT -- NULL = ext. sloupce nejsou, 1 = nová věta, 0 = oprava
 AS
 IF EXISTS(SELECT*FROM #TempDefForm_Validace WHERE Datum > '20000101')
 BEGIN
 RAISERROR(N'Datum musí být menší jak 1.1.2000!', 16, 1)
 RETURN
 END
 IF @NovaVetaExt IS NOT NULL AND
 EXISTS(SELECT*FROM #TempDefForm_Validace_EXT WHERE _Hodnota > 2000)
 BEGIN
 RAISERROR(N'Hodnota musí být menší jak 2000!', 16, 1)
 RETURN
 END

Uložená procedura typu Políčka

Proceduru pro vlastnosti políček je možno využít jak pro nastavení editoru pouze pro čtení, tak i pro nastavení vlastností jednotlivých políček. Nastavení editoru pouze pro čtení se projeví pouze při opravě, u nového záznamu je nefunkční (nemá smysl).

Pokud je první sloupec ve výsledném SELECTu typu INT nebo BIT, pak se použije pro nastavení 'pouze ke čtení' celého editoru. SELECT 1 /* 0 = NENÍ pouze ke čtení, ostatní hodnoty = pouze ke čtení */ SELECT CAST(1 AS BIT)

Jestliže se nastavují vlastnosti políček, pak má SELECT tento formát: SELECT <sys.název sloupce: NVARCHAR>, <typ 0|1|2: INT>, <barva: INT> Typ: 0 = standardní, 1 = vyžadované, 2 = pouze ke čtení

Sloupec s hodnotou pro nastavení barvy není povinný - je možno ho vynechat, popř. vrátit NULL.


Proceduru lze použít pouze u tabulek, které mají sloupec ID.


Příklad:

 CREATE PROCEDURE dbo.<nazev_procedury>
 @ID INT,
 @NovaVeta BIT
 AS
 IF @NovaVeta = 0
 SELECT 1 --vždy pouze ke čtení
 ELSE
 SELECT N'CisloOrg', 2 /*ReadOnly*/, 255 /*Barva*/

Při nastavování vlastností více políček je třeba použít klauzuli UNION.

Přehled definic vlastností políček editoru

Zde je možno definovat vlastnosti jednotlivých editačních políček editoru. Pomocí akce Aplikuj definici je pak možno vybranou definici aplikovat na editor.

Definice vlastností políček
Tip Ikonka s vykřičníkem znamená, že políčko je nastaveno jako vyžadované.
Tip Ikonka se zámečkem znamená, že políčko je pouze ke čtení.

U standardních políček je možno nastavit podbarvení. U Vyžadovaných je možno nastavit podbarvení globálně pro celou definici nebo je možno zvolit barvu pro každé políčko zvlášť. U políček pouze ke čtení nelze barvu nastavit, ta budou standardně šedivá.

Vypnout vlastnosti políček editoru

Akce umožňuje vypnout použitou definici vlastností políček. Je určena pro ladění návrhu.Zobrazení aktuálně aplikované definice

Pomocí akce Informace o akt. záznamu (v editoru na liště pod Akce) je možno zobrazit aktuálně aplikované definice:

Zobrazení aktuálně aplikované definice


Nastavení práv

Všechny akce v rámci Uživatelských editorů je možno zakázat pomocí práva na akci Uživatelské editory:

Nastavení práv

  Následně jsou všechny akce zakázané:

Všechny akce jsou zakázané

Jak nastavit práva

Z hlediska uložení definice editoru existují 2 situace.
1. Existuje jeden editor pro několik různých přehledů (různé BID) a tyto přehledy jsou stejné „doklady“ – např. Aktivity, Celkový přehled aktivit…
2. Existuje jeden editor pro několik různých přehledů, kde tyto přehledy znamenají různé doklady – Faktury, Příjemky, Výdejky…
Z hlediska správného nastavení práv je třeba zobrazit v přehledu definic editoru sloupec s názvem přehledu:

Přidání sloupců "Číslo přehledu" a "Přehled"

Zde uvedený přehled je ten klíčový pro nastavení práv.

Kategorie aktivit

Definici editoru je možno přiřadit také ke Kategorii aktivit. Tato přiřazená definice bude mít vyšší prioritu než definice přiřazená přímo k editoru Aktivit.

Nastavení na kategorii aktivity
Přidání editoru a definice práv

Pouhé přiřazení definice ale nestačí. Je třeba definici ještě přiřadit k uživatelům, rolím či globálně. Pak teprve začne být funkční.

Export, Rozkopírování a Import editorů

Tato kapitola bude doplněna

Příklad tvorby uživatelského editoru

Tato kapitola bude doplněna

Seznam editorů

(seznam aktualizován 20.11.2015)

Upozornění Přehledy, které obsahují vzorové editory, jsou označeny slovem "VZOR". Vzorové uživatelské editory je možné stahovat zdarma z Helios Store.

Firemní aktivity

 • Typy aktivit (BID 195)
 • Druhy výstupu z aktivit (BID 196)
 • Stavy aktivit (BID 197)
 • Aktivity (BID 193) - s možností navázat editor na TYP aktivity - VZOR
 • Celkový přehled (BID 221)
 • Související aktivity (BID 250)
 • Aktivity (BID 1003, v editoru Plnění úkolů) - s možností navázat editor na TYP aktivity
 • Zboží a služby v aktivitě (BID 742) - s možností navázat editor na TYP aktivity
 • Kategorie aktivit (BID 194)
 • Kategorie úkolů (BID 1117)
 • Kategorie plnění úkolů (BID 1128)
 • Plnění úkolů (BID 992)
 • Plánování času / úkolů (BID 1123)
 • Vzory úkolů (BID 626)
 • Úkoly (BID 240) - s možností navázat editor na TYP aktivity
 • Úkoly - Tým (BID 1007) - s možností navázat editor na TYP aktivity
 • Úkoly - Řešitel (BID 1122) - s možností navázat editor na TYP aktivity
 • Obchodní partneři (Organizace, BID 1295)


Organizace

 • Organizace (BID 1) - VZOR
 • Organizace pro e-mail (BID 167)
 • Organizace ve skupině (BID 293)
 • Organizace v dokladu pohybu zboží a fakturace (BID 591)
 • Organizace v Majetku (BID 611)
 • PSČ (BID 3)
 • Formy úhrady (BID 32)
 • Skupiny organizací (BID 70)
 • Druh činnosti (BID 71)
 • Regiony (BID 522)
 • Komunikační jazyky (BID 529)


Zakázky

 • Zakázky (BID 59) - VZOR
 • Podřízené zakázky (BID 164)
 • Zakázky v dokladu oběhu zboží (BID 592)
 • Zakázky v Servisu (BID 21204)
 • Řady zakázek (BID 1386)
 • Číselník priorit (BID 162)
 • Číselník identifikátorů (BID 163)
 • Číselník stavů (BID 165)
 • Termíny zakázky (BID 170)
 • Termíny zakázky komplet (BID 300)
 • Předpisy kalkulace (BID 175)
 • Poznámky k zakázce (BID 148)
 • Finanční plán zakázky (BID 183)


Oběh zboží a sklady

 • Stav výrobních čísel (BID 75)
 • Měrné jednotky (BID 11)
 • Skupiny zboží (BID 15)
 • Návazné skupiny zboží (Zatím NE)
 • Skupinové ceny a slevy (ve skupinách, BID 895)
 • Názvy nabídkových cen (BID 51)
 • Termínované slevy (BID 610)
 • Poznámky k dokladům (BID 299)
 • Sortiment (BID 776)
 • Balicí skupiny (BID 795)
 • Nabídkové ceny (na kmenové kartě, BID 50)
 • Slevy ke kmenové kartě zboží (BID 98)
 • Upozornění ke kmenové kartě zboží (BID 476)
 • Čárové kódy (BID 60)
 • Jednotkové ceny (na skladové kartě, BID 39)
 • ADR (na kmenové kartě zboží BID 2)
 • Vztahy měrných jednotek (na kmenové kartě zboží, BID 2)
 • Ostatní měrné jednotky (na vztahu MJ, BID 1029)
 • Kmenová karta zboží (BID 2) - s možností navázat editor na SKUPINU ZBOŽÍ - VZOR
 • Skladová karta zboží (BID 8)
 • Stav výrobních čísel (BID 58)


Doklady Oběhu zboží a Fakturace

 • Příjemky (BID 16) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Výdejky (BID 18) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Expediční příkazy (BID 25) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Vydané objednávky (BID 22) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Rezervace (BID 26) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Nabídkové sestavy (BID 27) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Faktury vydané (BID 29) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Faktury přijaté (BID 134) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Textové položky dokladů (BID 1207) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Položky dokladů (BID 45) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)


Došlé objednávky

 • Došlé objednávky (BID 959)
 • Položky došlých objednávek (BID 962)
 • Textové položky došlé objednávky (BID 1321)
 • Výrobní čísla položky došlé objednávky (BID 988)
 • Detail zajištění (BID 1036)


Mzdy

 • Zaměstnanci (CZ legislativa BID 205, SK legislativa BID – 375)
 • Doplňující údaje (CZ legislativa BID - 207 , SK legislativa BID – 379)


Celní sklady

 • Celní příjemky (BID 372) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Celní výdejky (BID 373) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)
 • Položky dokladů (BID 45) - s možností navázat editor na DRUH DOKLADU ZBOŽÍ (dokladovou řadu)


Projekty

 • Projekty (BID 22000)
 • Editace úloh v projektech (BID 22021) - VZOR
 • Úkoly v projektech (BID 22050)


Technická příprava výroby

 • Vyráběné dílce (BID 11001)
 • Nakupované materiály (BID 11002)
 • Vedlejší produkty (BID 11177)
 • Číselník kooperací (BID 11005)
 • Číselník pracovišť (BID 11022)
 • Číselník tarifů (BID 11004)
 • Číselník nářadí (BID 11003)
 • Číselník změn (BID 11009)
 • Číselník vzorců spotřeby materiálů (BID 11198)
 • Číselník variant (BID 11161)
 • Náklady na pracoviště (BID 11095)
 • Alternativy pracovišť (BID 11244)
 • Alternativy kmene (BID 11158)
 • Číselník obrázků (BID 11151)
 • Číselník OPN (BID 11128)
 • Sazby OPN (BID 11171)
 • Číselník strojů (BID 11166)
 • Číselník kalkulačních vzorců (BID 11225)
 • Řady zakázkových modifikací (BID 11328)
 • Číselník zakázkových modifikací (BID 11327)
 • Zakázkové modifikace vyráběných dílců (BID 11326)
 • Číselník typových označení

Řízení výroby

 • Výrobní plán (BID 11010)
 • Výrobní příkaz (BID 11011)
 • Evidence výrobních operací (BID 11122)
 • Pokročilé plánování výroby (BID 11308)
 • Budoucí pohyby (BID 11135)

Evidence pošty

 • Došlá pošta (BID 131)
 • Odeslaná pošta (BID 132)


Další číselníky

 • Zaměstnanci (BID 86)
 • Nákladové okruhy (BID 82)
 • Texty pro e-mail (BID 1177)
 • Číselník zemí (BID 37)
 • Texty pro email (BID 1177)
 • Číselník směn (BID 11293)


Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Šafránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export