Důležité:


Typy majetku - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Číselník Typy majetku umožňuje seskupovat karty majetku stejného členění. Nejjednodušším příkladem rozdělení majetku je rozdělení na hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek a drobný investiční majetek. Každému typu definujete, jaké bude mít vlastnosti. Nejdůležitějším parametrem je rozlišení, zda ke kartám daného typu majetku budete vytvářet účetní, daňové pohyby a 3. pohyby. Pokud u typu nastavíte, že budete pohyby vytvářet, budete moci takovýto majetek odepisovat. Dále na Typu majetku nastavujete vazbu mezi daňovými a účetními pohyby. U majetku, který chcete vést pouze evidenčně musíte zadat alespoň účetní pohyby, aby bylo možno zadat vstupní cenu majetku.

Potvrzením nabídky Majetek – Typy majetku otevřete přehled jednotlivých záznamů – typů majetku.


V přehledu vytváříte nové typy majetku, prohlížíte nebo opravujete již definované záznamy. Nebo můžete záznamy rušit či tisknout. Seznam operací, které v přehledu provádíte, naleznete v místní nabídce. Vzhled a způsob třídění přehledu měníte pomocí volby Nastav (viz kap. Volby místní nabídky – Nastav). V této části příručky popíšeme pouze ty volby místní nabídky, které jsou specifické pouze pro tento přehled. Popis ostatních voleb naleznete v kapitole Volby místní nabídky.

Oprava

Touto volbou prohlížíte nebo opravujete formulář Typ majetku. Po potvrzení se otevře formulář toho typu majetku, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Opravovat můžete všechny údaje kromě pole Typ majetku. Ten je po prvním uložení již neměnný. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře. Pokud je již k danému typu majetku zadána nějaká karta, lze měnit pouze Název typu.


Nový

Touto volbou pořídíte nový záznam – nový typ majetku. Potvrzením volby otevřete nový prázdný formulář.


Typ majetku


[1] - Typ majetku

Typ majetku - Do tohoto pole zadáváte kód typu majetku. Pole je 3-místné a můžete zadávat libovolné alfanumerické znaky. Údaj je povinný. Př. DIM – kód pro drobný investiční majetek.

Název typu - Textový popis typu majetku. Údaj je nepovinný.

Daňové pohyby, Účetní pohyby - Zaškrtávací políčko umožňuje definovat, zda budete chtít ke kartám tohoto typu majetku zadávat daňové a účetní pohyby.

Opis pohybů - Toto pole bude přístupné v případě, že bude zaškrtnuto pole Daňové pohyby a Účetní pohyby. A určuje v jakém vztahu k sobě jsou daňové a účetní pohyby, může nabývat následujících hodnot:

  • není - znamená že daňové a účetní pohyby nemají souvislost
  • ÚP -> DP:§42 odst 2 písm v) - znamená, že účetní pohyby zadává uživatel na základě své interní směrnice a tento údaj se "zkopíruje" do daňových pohybů, jež se v tomto případě nazývají daňové náklady a nelze je upravovat
  • ÚP -> DP: jiná skupina - zadávání jako v při předešlém způsobu, ale daňové pohyby se nazývají daňové odpisy (používá se např. při výkonovém odepisování)
  • DP -> ÚP: úplná shoda - znamená, že uživatel zadává pouze daňové hodnoty a tyto se potom "kopírují" do účetních, jež nelze už upravovat

3. pohyby - Tímto zaškrtávátkem aktivujete na kartách tohoto typu použití tzv. třetích pohybů. Třetí pohyby lze využít např. pro účely evidence dle mezinárodních standardů, popř. pro přímé účtování do modulu Účetní standardy.

Operativní evidence - Toto označení se přenáší do protokolu zavedení. Při generování karet majetku jsou tyto bez daňových, účetních a 3.pohybů. Na druhé záložce karty majetku je možné u nich zadat položku Operativní evidence OE Cena stav - evidenční cenu.

Číselník období DPH - označení, že daný typ majetku je obchodním majetkem dle § 100 zákona o dani z přidané hodnoty. Z období DPH je umožněno zobrazit přehled karet obchodního majetku, které byly aktivní v příslušném zdaňovacím období (období DPH), zobrazuje pouze karty majetku typu majetku, který je takto označen.

[2] - Protokoly zavedení

Definovaný OK - Nastavujete, které akce se mají provést po stisku tlačítka Def. OK na protokolu zavedení. Význam použití je ve zrychlení zadávání protokolů zavedení.

  • Nový protokol - Po stisknutí tlačítka Def. OK otevře automaticky nový protokol.
  • Kopie protokolu - Toto pole je přístupné, pokud bude zaškrtnuto pole Nový protokol a provede kopii protokolu, ze kterého pouštím akci.
  • Nastavení kopie protokolu - Toto pole je přístupné ve chvíli, kdy jsou zaškrtnuta předchozí dvě pole. Umožňuje provést jednu kopii z původního protokolu a současně zkopírovat z původního protokolu i návazné hodnoty - navázané doklady, obsah poznámky, technického popisu a příslušenství.


Číslování - Umožňuje volit číslování nově pořízeného protokolu pomocí předchozích nastavení a to:

  • maximální číslo v typu
  • první volné po kopírované kartě


[3] - Pohyby

Daňové pohyby

Zde lze nastavit daňové parametry, které budou předvyplněny při zakládání nové karty majetku:

DP Druh pohybu

DP Způsob odpisu

DP Daňová skupina

DP Zvýšení odpisuÚčetní pohyby

Zde lze nastavit účetní parametry, které budou předvyplněny při zakládání nové karty majetku:

UP Druh pohybu
UP Číslo způsobu odpisu
UP Účetní skupina

3. pohyby

Zde lze nastavit účetní parametry, které budou předvyplněny při zakládání nové karty majetku:

3P Druh pohybu
3P Číslo způsobu odpisu
3P Účetní skupinaUmístění

Um Druh pohybuNastavení pro typ majetku se přebírají do protokolu zavedení.

Vyplněný formulář Typ majetku uložíte klepnutím na tlačítko OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři. Při ukládání systém kontroluje, zda formulář obsahuje všechny povinné údaje. Povinným údajem je pole Typ majetku. Jestliže je pole prázdné, systém vás upozorní hlášením:

Je potřeba vyplnit typ majetku

Potvrďte tlačítko OK a vyplňte pole Typ majetku.

Údaj Typ majetku je jedinečný údaj a nelze jej zadat vícekrát. Pokud při ukládání systém zjistí, že Typ majetku v přehledu již existuje, uložení záznamu nedovolí a upozorní vás hlášením:

Duplicitní označení – nelze vložit záznam!

Potvrďte tlačítko OK a zadejte jiný Typ majetku.Příklad Příklad nastavení různých typů majetku

Pozemky – tento majetek se daňově neodpisuje, ale odpisuje se účetně. Proto v poli Daňové pohyby bude zaškrtávací tlačítko prázdné, daňové pohyby nebudeme k tomuto majetku vytvářet. V poli Účetní pohyby bude zaškrtávací políčko zaškrtnuté, protože u tohoto majetku potřebujeme evidovat jeho účetní cenu a potřebujeme jej účetně odpisovat. Tedy budeme potřebovat vytvářet účetní pohyby.

Hmotný majetek – tento majetek se odepisuje daňově i účetně. Proto budou zaškrtávací políčka v poli Daňové pohyby a Účetní pohyby zaškrtnutá. Budeme k tomuto majetku vytvářet daňové i účetní pohyby (zavedení, odpisy atd.).

Drobný majetek – pokud tento majetek daňově neodepisujete, proto nebudete vytvářet daňové pohyby a zaškrtávací políčko v poli Daňové pohyby bude prázdné. Účetně tento majetek můžete odepisovat, ale nemusíte. V každém případě však budete potřebovat vytvořit alespoň 1 účetní pohyb, kterým zadáte cenu majetku. Proto bude zaškrtávací políčko v poli Účetní pohyby zaškrtnuté. Pokud chcete majetek odepisovat časově např. 24 měsíců a chcete účetní odpisy vykazovat jako daňové náklady, zaškrtněte pohyby daňové i účetní a zvolte opis pohybů ÚP -> DP:§42 odst 2 písm v).Zrušit

Volbou zrušíte záznam, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Systém se ujistí dotazem:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Systém však dovolí zrušit pouze ten záznam, který nebyl v systému nikdy použit, např. dosud nebyla vytvořena žádná karta s tímto typem majetku. Pokud zjistí, že rušený záznam byl v systému již použit, zrušení záznamu neprovede a zobrazí hlášení:

Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat!

Hlášení potvrďte tlačítkem Konec.

Tisk

Problematika tisku je podrobně popsána ve společné kapitole Volby místní nabídky – Tisk.

Definice práv

Pomocí této nabídky můžete definovat práva k jednotlivým typům majetku.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export