Tiskové zdroje - Nástroje přizpůsobení

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Ve formulářích lze použít tři druhy tiskových zdrojů (tzv. Pipeline):

 • automaticky generované na základě předpisu vazeb (cizích klíčů) mezi tabulkami
 • programátorsky doplněné tiskové zdroje
 • uživatelsky doplněné zdroje, jejich název může začínat pouze UP_ nebo xUP_

V editoru Definované formuláře na záložce 2-Třídění je možno v seznamu Použité tiskové zdroje zobrazit na pravé tlačítko myši všechny tiskové zdroje. Pokud není nainstalován modul Definované formuláře je tato volba přístupná po stisku kláves <Alt+B> a potvrzení globálním heslem.

Tiskové zdroje
Tiskove zdroje - Nastroje prizpusobeni1.gif


V případě volby Zobrazit všechny se seznam tiskových zdrojů změní a zobrazí se všechny možné použitelné tiskové zdroje. Zdroje, které mají průsvitnou ikonku, je možno v definici formuláře použít, ale aktuálně použity nejsou. Rozbalením celého stromu tiskových zdrojů se také zpřístupní další volby z menu na pravé tlačítko myši - viz obrázek.

Všechny tiskové zdroje
Tiskove zdroje - Nastroje prizpusobeni2.gif

 • Vygeneruj další úroveň - v případě, že se jedná o automaticky generovaný tiskový zdroj, je možno ho expandovat do dalších podúrovní, pokud to je třeba. Je jedno jestli je tisk. zdroj použit ve formuláři či nikoliv. Ostatní tisk. zdroje (programátorské a uživatelské) expandovat nelze. V případě, že zdroj již má podúroveň, nelze další úroveň založit..
 • Zruš všechny podúrovně - uživatelsky vytvořené úrovně lze zrušit.
 • Filtrační podmínka... - možnost nastavení vlastní filtrační podmínky pro daný automaticky generovaný tiskový zdroj. Opět nelze použít na jiné než automaticky generované tisk. zdroje, navíc daný zdroj musí být použit v definici formuláře. Editor pro nastavení podmínky je stejný jako pro vytváření nového tiskového zdroje (viz kapitola Uživatelský tiskový zdroj). Zadává se čistá podmínka SQL dotazu (např. IDOrg IS NOT NULL AND Cislo=1).
 • Nový tiskový zdroj... - možnost uživatelsky definovat tiskový zdroj. Více o definici je v následující kapitole Uživatelský tiskový zdroj.
 • Oprava tiskového zdroje... - oprava uživatelsky definovaného tiskového zdroje.
 • Zrušení tiskového zdroje - zrušení uživatelsky definovaného tiskového zdroje. Jiné zdroje zrušit nelze.

Veškeré změny v seznamu tiskových zdrojů, změna třídění, filtrace apod. se okamžitě projeví při vstupu do definice formuláře.

Vazby tiskových zdrojů

 • První (základní) úroveň vazeb je hlavní Pipeline (údaje přehledu ze kterého tisknu). Je to tedy jakási hlavička záznamu a k ní jsou navázány další zdroje (zde je uloženo například pouze číslo Odběratele).
 • Druhá úroveň - většina datových zdrojů je právě z této úrovně, jsou to detailní informace navázané k hlavičce (zde jsou například kompletní údaje Odběratele zadaného na hlavičku).
 • Třetí úroveň - většinou jenom doplňují informace k druhé úrovni, nemusí již mít vazbu na hlavičku jako takovou (tady jsou například obecné kontakty k Odběrateli, ty ale nemají vztah k hlavičce).
 • Další úrovně - uživatelsky vygenerované úrovně.
Upozornění Čísla v názvu Pipeline spojují datové zdroje v nadřízené a podřízené úrovni (jedno nebo více číslic je společných). Počet číslic mezi podtržítky značí úroveň vazeb. Základní úroveň bývá bez čísel, druhá úroveň mívá jednu číslici, třetí dvě atd. Pokud je v nazvu Pipeline na začátku x pak to znamená, že je zde k nadřízenému zdroji vztah x:1 (jedna hlavička má x položek).
 • TabDokladyZbozi (hlavní tabulka – první úroveň, nemá číslo)

Tabulka dokladů zboží (faktura, výdejka, expediční příkaz ...). Je to hlavní Pipeline pokud tisknu doklady a je to tedy první úroveň vazeb.

 • xPohybyZbozi_15 (druhá úroveň, podřízená tabulka, má jedno číslo)

Tabulka pohybů zboží (položky na dokladech). Pipeline je podřízena tabulce dokladů a je zde vazba x:1 (jeden doklad má více položek). Má pouze jednu číslici v názvu _15, takže je v druhé úrovni (přímo podřízena hlavní Pipeline).

 • KmenZbozi_15_299 (třetí úroveň, podřízená tabulka, má dvě čísla)

Tabulka údajů kmene zboží (Zboží a Služby), je podřízena tabulce pohybů zboží (to značí první číslo _15, které ty dvě tabulky spojuje). Je zde vazba 1:1 (jedna položka dokladu může mít pouze jednu kmenovou kartu). Tabulka je v třetí úrovni vazeb, což značí dvě číslice v názvu _15_299.

Pokud by název obsahoval třetí číslici, pak by to byla další úroveň vazeb atd. Většinou je ve formulářích vnoření do tří úrovní maximálně (jsou výjimky).Uživatelský tiskový zdroj

Do formulářů lze vytvořit vlastní zdroj, pokud takový není k dispozici v automaticky generovaných zdrojích. Jedná se o uživatelský datový zdroj (user Pipeline), je spojen pouze s konkrétním formulářem a je tvořen SQL dotazem SELECT.
Nový tiskový zdroj založíte z editoru Definovaný formulář z místní nabídky v seznamu všech datových zdrojů (viz předchozí kapitola).

Záložka 1 - Definice
Nový tiskový zdroj
Tiskove zdroje - Nastroje prizpusobeni4.gif

 • Název tiskového zdroje - zadává uživatel sám. Název musí začínat na UP_ (vazba 1:1 k nadřazenému zdroji) nebo xUP_ (vazba x:1 k nadřazenému zdroji) z důvodů vyloučení duplicitních názvů. Srozumitelný název zdroje (bez mezer a bez diakritiky) se bude zobrazovat jako název Pipeline v Definici formuláře. Jestliže je uživatelský zdroj jednou zadán, nelze měnit jeho název. Lze ho pouze smazat a vytvořit znovu.
 • Nadřazený tiskový zdroj - zde je možno vybrat zdroj (resp. systémový název zdroje), na který bude tento nový navázán. Jestliže je uživatelský zdroj jednou zadán, nelze nadřazený tisk. zdroj změnit. V případě, že je třeba zadat zdroj, který nebude vázán na žádný předchozí, je nutno vybrat (není). Implicitně se předvyplní zdrojem, na němž bylo vyvoláno menu pravým tlačítkem myši.
 • Hlavní tabulka v definici - název tabulky, jíž se daný zdroj týká. Není nutno vyplňovat. Pouze v případě, když je třeba zobrazit sloupce, které mají konverzi (např. typ dokladu je v DB reprezentován číslem a potřebuji zobrazit odpovídající název) nebo sloupce typu TEXT (obecně atribut typu text či image).
 • Definice - vlastní definice tiskového zdroje. Může to být SELECT, uložená procedura vracející SELECT apod.

Záložka 2 - Parametry

Zde je možno nadefinovat proměnné, na jejichž hodnotu bude uživatel dotázán před vlastním tiskem. Lze nastavit i jejich implicitní hodnoty (pole Hodnota).

Parametry tiskového zdroje
Tiskove zdroje - Nastroje prizpusobeni5.gif


Typy parametrů jsou čtyři

 • řetězec - maximální délka je 255 znaků
 • celé číslo - může být i záporné, pokud není zadáno bere se nula
 • desetinné číslo - maximálně 6 desetinných míst
 • datum Název parametru se zobrazí v dotazovacím okně před tiskem.

Systémový název parametru je jeho jednoznačná identifikace v rámci definice tiskového zdroje.
V případě, že jsou parametry použity v SELECTu, je vhodné pro ně v tomto SELECTu nastavit ALIAS. Tento ALIAS je pak zobrazen jako název datových polí v Pipeline.

Definice tiskového zdroje s parametry
Tiskove zdroje - Nastroje prizpusobeni6.gif


ReportBuilder

Systém Helios Orange umožňuje vytvářet a upravovat grafickou podobu tiskových výstupů, především dokladů - např. faktury, výdejky, pokladní doklady, účetní doklady, výplatní lístky, apod. K tvorbě reportů je využito uživatelské rozhraní ReportBuilder softwarové skupiny www.digital.metaphors.com. V ReportBuilderu lze měnit rozložení a obsah tiskového formuláře, barvy, fonty, je možné vkládat a tisknout grafické prvky - např. logo firmy, obrázky, čárové kódy, rámečky apod. Kromě toho obsahuje ReportBuilder i vlastní programovací jazyk, tzv. RAP (Report Application Pascal). RAP umožňuje provádět i vlastní výpočty ze vstupních dat přímo uvnitř formuláře a výsledky potom tisknout. Pomocí RAP lze také nastavovat různé podmínky tisku apod. Dokumentaci k produktu můžete získat na webových stránkách výrobce (PDF soubory v Angličtině).

Příručka k editoru ReportBuilder www.digital-metaphors.com/pdf/LearnReportBuilder.pdf

Příručka k jazyku RAP (používaného ve funkcích ReportBuilderu) www.digital-metaphors.com/pdf/LearnRAP.pdf

Stránka s kompletní dokumentací v PDF www.digital-metaphors.com/download/pdf_downloads.html

Upozornění Práce s editorem je určena spíše zkušenějším uživatelům. Ideální jsou znalosti jiných aplikací pro tvorbu reportů apod. a základní zkušenosti s programováním.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export