Důležité:


Terminologie - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

PŘEPRAVCE... provozovatel systému Helios Orange


ZÁKAZNÍK... objednavatel přepravy zásilky


DOPRAVCE... subjekt, který fyzicky realizuje přepravu pomocí vlastního dopravního prosředku


DISPONENT ... pracovník firmy (přepravce), který sleduje zásilku po celou dobu její přepravy (popř. jen část přepravy) a komunikuje se zákazníkem a dopravcem


ZÁSILKA ... identifikace konkrétního obchodního případu ve vztahu přepravce vers. zákazník. Charakterizuje určité množství "COLLI" (obecná MJ), přepravované pod jednoznačnou identifikací a za dohodnutých dispozic z místa počáteční nakládky do místa konečné vykládky. Údaje o zásilce vstupují do systému buď v okamžiku potvrzení přepravy od objednavatele nebo je lze zadat předem do skladového místa. Jedna zásilka může procházet přes více "disponentů" a může být zastoupena na více "pozicích".

Upozornění Informace o zásilce jsou v systému POUZE NA JEDINÉM MÍSTĚ. Odpadá tedy duplicitní zadávání údajů při svozech, rozvozech apod., což jsou činnosti, které mohou provádět pokaždé jiní disponenti. Zároveň jsou veškeré informace o výnosech a nákladech na jediném místě, což vede ke snadnému získání finančních vyhodnocení.


POZICE ... identifikace konkrétního obchodního případu ve vztahu přepravce vers. dopravce (na úrovni vypraveného kamionu). Jedna pozice může obsahovat jednu, popř. více zásilek v libovolném pořadí, odlišených podpozicí. Uživatel systému může rozhodnout, zda zásilku na úrovni "pozice" bude identifikovat pouze číslem zásilky nebo pozice, popř. obojím. Číslo pozice lze ztotožnit s tzv. pojmem "číslo ložní listiny" nebo "vozidlem".


KALKULAČNÍ POLOŽKA ... finanční ohodnocení určité operace, která může být v různých měnách a jejím dodavatelem nebo odběratelem můžou být různé organizace. Každá kalkulační položka je vztažena buď k zásilce nebo pozici nebo k zásilce i pozici. Slouží jako přímý podklad pro fakturační položku.

  • Výnosová kalkulační položka ... bude fakturována odběrateli prostřednictvím vydané faktury
  • Nákladová kalkulační položka ... bude součástí došlé faktury.


SKLADOVÁ MÍSTA SBS ... prostřednictvím těchto "odkládacích košíků" si mohou disponenti předávat vzájemně zásilky bez nutnosti duplicitně zadávat data.


TLAČÍTKO PŘENOS ... tlačítko v pravé části editačního políčka (tři tečky). Po stisknutí tohoto tlačítka se objeví pomocný seznam, z kterého můžete pomocí myši nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter> přenést požadovaný údaj do tohoto editačního políčka (v některých případech i více údajů najednou).


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export