Důležité:


Termíny odvolávek (přijaté) - Kontrakty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Termíny odvolávek specifikují konkrétní požadavky na dodání odvolávaného zboží z kontraktu. Stanovují množství zboží a časový interval dodání.
Každá odvolávka může obsahovat libovolný počet termínů. Každou další odvolávkou se tyto termíny zpřesňují.

Pro dané zboží z konkrétní odvolávky platí vždy poslední doručená odvolávka. Předešlé odvolávky se stávají historickými. V přehledu je možné zobrazovat buď jen poslední platné termíny odvolávek nebo všechny existující termíny odvolávek včetně historických. Způsob zobrazení definuje funkce Zobrazení archivních záznamů.

Následně tyto požadavky mohou vstupovat do generování požadavků na plán výroby.

Přímo z jednotlivých termínů pomocí funkce Generování dodacích listů je možné generovat výdejky - dodací listy.

Seznam atributů

 • Odvolávka - Odkaz na odvolávku, ke které patří daný termín odvolávky.
 • Kontrakt - Odkaz na hlavičku kontraktu, ke které patří daná odvolávka.
 • Položka kontraktu - Odkaz na položku kontraktu, ke které patří daná odvolávka.
 • Stav skladu - Odkaz na skladovou kartu zboží, které je předmětem odvolávky.
 • Kmen zboží - Odkaz na kmenovou kartu zboží, které je předmětem odvolávky.
 • Splněno - Informuje, zda daný požadavek na dodání zboží v daném termínu je již vykryt.
 • Plánované dodání od, Plánované dodání do - Datum dodání požadovaného zboží. Pomocí tohoto intervalu je možné stanovit týdenní (měsíční, ...) interval dodání, ale také denní. V tomto případě by se oba datumy rovnaly.
 • Interval dodání - Interval mezi plánovaným dodání od a do ve dnech.
 • Množství - Množství požadavku pro daný termín. Množství je vždy definováno ve stejné měrné jednotce jako byl definován prvotní požadavek na položce kontraktu.
 • Datum expedice - Toto datum stanovuje den, kdy požadované zboží má být odesláno odběrateli. Toto datum se přednastaví na základě "Plánovaného dodání od" s přihlédnutím "Doby přepravy" a s ohledem na pracovní dny ve firmě. Pro detekci pracovních dnů slouží výchozí kalendář z přehledu Plánovací kalendáře.
 • Množství realizované - Zobrazuje, jak velká část požadavku již byla vykryta - odeslána odběrateli.
 • Rozdíl odvolávaného množství - Zobrazuje rozdíl požadovaného množství v daný termín oproti předešlé odvolávce - informuje, zda došlo k navýšení či ponížení požadavku.

Funkce

Zobrazení archivních záznamů

Pomocí této funkce se provádí přepínání mezi dvěma režimy zobrazení termínů odvolávek - Zobrazení termínů jen aktivních odvolávek / Zobrazení všech termínů odvolávek.


Generování dodacích listů

Tato funkce slouží ke generování skladových dokladů (Výdej - dodací list, Expediční příkaz, Rezervace) z označených záznamů v přehledu.
Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech vybraných položek z aktivních odvolávek - přípravná fáze. V tomto přehledu je možné provést korekci množství a případně zvolit alternativní náhradu dané položky.

Seznam atributů:
Atributy tohoto přehledu kopírují část atributů přehledu Termíny odvolávek. Z tohoto důvodu bude následovat výčet jen atributů, které jsou navíc nebo jsou jinak důležité pro tuto funkci.

 • Sklad - Sklad pro výdej požadavku. Sklad jednoznačně definuje položka kontraktu.
 • Plánované dodání - Datum, ke kterému je zboží požadováno u odběratele.
 • Požadované množství - Dané množství určené ke generování skladového dokladu.


Funkce:

Odebrat
Tato funkce odebere označené požadavky ze seznamu pro generování.

Přehled skladových karet
Funkce zobrazí všechny skladové karty daného zboží.

Výrobní čísla
Funkce zobrazí přehled výrobních čísel, v kterém uživatel může definovat výrobní čísla k danému požadavku.

Přepočet množství podle stavu skladu
Tato funkce upraví hodnotu požadavku (sníží ji) u označených záznamů podle skutečného množstevního stavu dané skladové karty.
Po aktivaci této funkce je možné vybrat typ skladového množství (množství, množství k dispozici, ...) na jehož základě se má provést korekce požadavku.

Sloučení termínů
Pomocí této funkce je možné sloučit označené požadavky, které náleží ke stejné odvolávce.


Generování skladových dokladů se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program zkontroluje, zda existuje pro všechny vybrané záznamy přednastavená dokladová řada v definici Kontraktu (Řada dokladu pro generování dodacích listů). Pokud dokladová řada není přednastavena, tak následuje dotaz na Řadu dokladu pro tvorbu skladového dokladu - daným typem řady se určí, o jaký druh skladového dokladu se jedná. Po výběru dané řady funkce vygeneruje pro každý sklad a odběratele samostatný doklad oběhu zboží. Pokud si uživatel přeje vytvořit i samostatné doklady pro jednotlivé Kontrakty, učiní tak zaškrtnutím volby Dělit po kontraktech. Pomocí volby Dělit po položkách kontraktu se docílí vytváření samostatných dokladů i pro jednotlivé položky kontraktu. Datum případu generovaných dokladů bude nastaveno dle hodnoty ve formuláři. Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované doklady, tak je zapotřebí zaškrtnout volbu Zobrazit výsledek.
Při aktivaci funkce "Generuj pro označené záznamy" se po generování dokladů vynulují požadavky, které již byly vygenerovány a program se vrátí do přehledu položek v přípravné fázi. Tímto postupným generování je možné generovat doklady vždy pod jinou dokladovou řadou.
Každý vygenerovaný doklad oběhu zboží si s sebou nese informace, které jej svazují s konkrétním kontraktem. Při převodu jednoho dokladu na druhý, např. převod vygenerované rezervace na výdejku, se tyto informace zachovávají. Daná výdejka bude mít stejné vlastnosti, jako by byla generována přímo touto funkcí.

Upozornění Výrobní čísla lze generovat k dokladu oběhu zboží jen tehdy, pokud je v konfiguraci modulu "Oběh zboží" nastavena vlastnost "Přepočet MJ i na výrobních číslech". Pokud tato podmínka není splněna, tak systém na tento stav upozorní a neumožní generovat doklad OZ s vybranými výrobními čísly.

Přehledy

Historie odvolávání termínu položky kontraktu

Tato funkce zobrazí pro položku kontraktu z aktuálního termínu odvolávky přehled všech termínů odvolávek, které se týkají této položky kontraktu a jsou na stejný termín jako aktuální termín odvolávky z přehledu.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export