Důležité:


Stravenky - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Funkcionalita týkající se stravenek má za účel z docházky zaměstnance vypočítat počet dnů, ve kterých má zaměstnanec nárok na poskytnutí stravného. Společně s počtem dnů nároku je cílem vypočítat částku stravného rozdělenou na daňově nebo nedaňově uznatelnou část připadající na zaměstnavatele a část srážky ze mzdy zaměstnance. V poslední řadě má řešení poskytnout export informací po zaměstnancích a o složení nominálních hodnot stravenek a jejich počtu pro vydavatele stravenek.


Toto řešení umožňuje:

 • Vytvořit specifickou sadu stravenek pro konkrétní skupinu zaměstnanců nebo jednotlivce.
 • Definovat fond pracovní doby, za který se nárok vypočítá.
 • Do ceny stravenky zohlednit provizi vydavatele stravenek.
 • Možnost zadat dny, kdy zaměstnanec byl na pracovní cestě, nebo pomocí korekčního řádku upravit vlastní nárok na stravenky.


Sady stravenek

Nejprve je nutné nastavit způsob výpočtu stravného a kombinace nominálních hodnot stravenek. K tomuto účelu slouží přehled Sady stravenek pod nabídkou Konstanty a číselníky. Daná sada stravenek se váže k zaměstnanci přes mzdovou složku skupiny srážky, která je zaměstnanci zadána v přehledu paušály a srážky. Novou sadu stravenek založíte pomocí tlačítka Nový (F2):


Příklad nastavení řady stravenek v hodnotě 85 Kč


[1] Organizace

K sadě stravenek je možné v sekci Organizace přiřadit organizaci vydavatele stravenek z číselníku organizací (slouží pouze pro evidenci).


[2] Mzdová složka

Na sadu stravenek je nutné přiřadit mzdovou složku srážky, kterou se bude srážet vypočtená část stravného za zaměstnance. Položka je povinná, přes číslo mzdové složky se sada váže k zaměstnanci, kterému zadáte mzdovou složku pro stravenky v přehledu Paušály a srážky.


[3] Nárok na stravné

Dotaz nebo informativní hláška Vyhláška č. 430/2001 Sb. § 5 - (3) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště. Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště.


Určení fondu PD

Nastavení položky určuje, jakým způsobem budou vypočítány dny nároku stravného. Ze kterého měsíce je brán fond pracovní doby.

 • Vybrané mzdové období - Stravenky se poskytují zálohově. To znamená, že stravenky zaměstnanec dostává na začátku kalendářního měsíce a nárok se počítá jako fond pracovních dnů z kalendářního měsíce mínus počet nepřítomností z minulého měsíce (měsíc výpočtu mezd).
 • Předchozí mzdové období - Stravenky se poskytují měsíc zpětně. Zaměstnanec dostává stravenky někdy kolem výplatního termínu v kalendářním měsíci, ale pro nárok se bere fond pracovní doby minulého měsíce (měsíc výpočtu mezd) a nepřítomností také z minulého měsíce (měsíc výpočtu mezd).


Odpracované hodiny za den:

Minimum - pokud zaměstnanec odpracuje počet hodin uvedený v položce Minimum, je započítán tento den do nároku pro stravné.

Hranice - pokud zaměstnanec odpracuje více jak 11 hodin, může zaměstnavatel poskytnou zaměstnanci další stravné. Pokud ve dni zaměstnanec odpracuje více než je v položce uvedeno, pak se zvýší nárok na stravné o jednu.


Upozornění U zkráceného úvazku (pravidelná pracovní doba s Denním úvazkem ve Mzdových údajích nižším než je v hlavičce kalendáře) se porovnává minimální počet hodin a hranice hodin pro více stravenek za den s denním úvazkem ze Mzdových údajů, nikoliv s fondem pracovní doby v kalendáři.


[4] Denní hodnota stravného

Stravné Kč

Jedná se o celkovou částku stravného, která je poskytována zaměstnanci za jeden odpracovaný den


Provize Kč

V některých případech je možné zahrnout částku provize vydavatele stravenek do celkového stravného.


Rozdělení denní hodnoty stravného

Dotaz nebo informativní hláška Vyhláška č. 430/2001 Sb. § 5 - (1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Nejvyšší úhrada může však být do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.
(2) Zbývající část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v § 3 odst. 4. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu.

Denní hodnotu stravného lze rozdělit na část připadající zaměstnavateli, část pokrytou příspěvkem z fondu a ostatní část připadající na zaměstnance. Hodnoty lze zadat přímo částkou nebo procenty. Součet hodnot v případě zadané částky musí být roven hodnotě v položce Stravné Kč. Pokud jsou použity hodnoty procent, musí být součet roven 100%.

Upozornění Pokud do denního stravného zahrneme i provizi (je vyplněna položka Provize Kč) je nutné použít rozdělení v procentuálních hodnotách.


[5] Nominální hodnoty stravenek

Denní hodnotu stravného lze vyjádřit kombinací jednotlivých stravenek. Lze určit jak hodnotu stravenky, tak jejich počet. V editoru je možné kombinovat až 4 různé hodnoty stravenek a jejich počty. Součet hodnot a počtů musí být roven hodnotě v položce Stravné Kč.


[6] Srazit ze mzdy - Za období

Atribut Srazit ze mzdy - Za období může být nastaven na:

 • Vybrané mzdové období
 • Předchozí mzdové období


Jestliže budete chtít počítat stravenky na základě docházky předchozího měsíce, budete:

 • stravenky zpracovávat v aktuálním období
 • v Sadě stravenek bude nastaveno:
  • Určení fondu PD - Předchozí období
  • Srazit ze mzdy - Vybrané mzdové období


Příklad Provádíte výpočet mzdy za srpen 2014, nepřítomnosti chcete brát z docházky měsíce července, který je již uzavřený. Stravenky budete zpracovávat v období srpen 2014, který je měsícem aktuálním.


Jestliže budete chtít počítat stravenky na základě docházky aktuálního měsíce, budete:

 • stravenky zpracovávat v běžném období
 • v Sadě stravenek bude nastaveno:
  • Určení fondu PD - Předchozí období
  • Srazit ze mzdy - Předchozí mzdové období


Příklad Provádíte výpočet mzdy za srpen 2014, nepřítomnosti chcete brát z docházky měsíce srpna. Stravenky budete tedy zpracovávat v období září 2014, který je měsícem běžným.


Výpočet nároku stravenek

Vlastní výpočet nároku stravenek se provádí v přehledu Stravenky, který najdete ve stromečku pod nabídkou Výpočet mzdy. Přehled Stravenky je filtrován na mzdové období.


Přehled stravenek


 • V případě výpočtu stravenek se pohybujete v přehledu v období, kdy vydáváte zaměstnancům stravenky.
Upozornění Pro příklad berme, že máme 5.11.2013 a vydáváme stravenky zaměstnancům. Budeme se tedy pohybovat v přehledu stravenky v listopadu 2013 (říjen 2013 je ve stavu aktuální obdobím a listopad 2013 je ve stavu běžné období).


 • Zaměstnanci, kterému se má počítat nárok na stravenky, je nutné zadat srážku do paušálů a srážek v období, kdy je nárok na stravenky počítán. Číslo mzdové složky pro srážku za stravenky v paušálech je nutné propojit se sadou stravenek. Částka srážky v paušálech zůstane nulová.


 • Zaměstnanec musí mít ve výpočtu mzdy v aktuálním období zadanou veškerou docházku (hlavně nepřítomnosti, dovolená, nemoc, atd.)
Upozornění Pro příklad berme, že máme 5.11.2013 a vydáváme stravenky zaměstnancům. Aktuálním obdobím je tedy říjen 2013. Zaměstnanec, kterému se má počítat nárok na stravenky, musí mít ve výpočtu mzdy v říjnu 2013 (aktuální období) zadanou docházku.


Pracovní cesty

V případě pracovní cesty/korekce v aktuálním období máte možnost tuto skutečnost zaznamenat v přehledu Pracovní cesty, který najdete ve stromečku pod záložkou Výpočet mzdy - Předzpracování. Pracovní cestou se myslí období od - do, kdy zaměstnanec vykonává práci mimo své obvyklé místo výkonu práce. Za tuto dobu mu nepřísluší nárok na "stravenku". V případě korekce se jedná o hodnotu, o kterou upravujete vypočítaný nárok na stravenku.

Záznam pracovní cesty/korekce se zadává přes tlačítko Nový a ve formuláři nejprve určíte Typ (Pracovní cesta nebo Korekce). V případě typu Pracovní cesta zadáváte v položce Datum od - do rozmezí, po jakou dobu trvala. V položce Odpracováno lze upravovat hodiny, které byly zaměstnancem první nebo poslední den cesty odpracovány. V případě Korekce zadáte Dny bez nároku (+/-). U obou typů záznamu můžete zadat také Poznámku (bližší specifikaci pracovní cesty či korekce).


Zadání pracovní cesty


Zadání korekce


Import z XML

Nad přehledem Pracovní cesty můžete pomocí akce Import XML naimportovat všechny pracovní cesty v jednotlivých dnech do neuzavřeného mzdového období pro účely výpočtu nároku na stravenky. Po potvrzení této nabídky se zobrazí příslušný formulář, kde vyplníte, odkud bude soubor načten a jak se soubor jmenuje.

Importní soubor se skládá ze základní sekce <PracovniCesty>, která obsahuje množinu sekcí <Zaměstnanec>. Jedna sekce <zaměstnanec> obsahuje informace o jedné pracovní cestě nebo korekci. Povinné položky: osobní číslo, Datum od, Datum do. Ostatní jsou nepovinné a nemusejí se v XML souboru uvádět.


Příklad Příklad importního souboru:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PracovniCesty xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Zamestnanec Cislo="4">

<TypZaznamu>1</TypZaznamu>

<KorekceDny>6</KorekceDny>

<Poznamka></Poznamka>

</Zamestnanec>

<Zamestnanec Cislo="4">

<TypZaznamu>0</TypZaznamu>

<DatumOd>RRRRMMDD</DatumOd>

<DatumDo>RRRRMMDD</DatumDo>

<HodinyPrvniDen>0</HodinyPrvniDen>

<HodinyPosledniDen>0</HodinyPosledniDen>

<Poznamka></Poznamka>

</Zamestnanec>

</PracovniCesty>


Stravenky

Nárok na stravenky se počítá automaticky podle nastavení sady stravenek a zadané docházky, respektive pracovních cest/korekce. Jmenný seznam zaměstnanců s nároky na stravné obsahuje hlavně tyto položky:

 • Iniciály zaměstnance.
 • Počet dnů pro nárok na stravenku.
 • Celkovou hodnotu stravného za všechny dny pro nárok na stravenku včetně provize.
 • Celkovou hodnotu stravného za všechny dny pro nárok na stravenku rozdělenou na zaměstnavatele, fondy a srážku zaměstnance.
 • Počty a nominální hodnoty stravenek.


Tip Pomocí Nastav můžete do přehledu doplnit další údaje a přehled dle potřeby také setřídit.


Přenos stravenek do mezd

Za předpokladu, že jste zadali všechny údaje pro to, aby byly správně vypočítány dny, za které náleží stravné (tzn. zadali jste např. docházku, pracovní cesty, případně jste provedli korekci dnů), lze srážku za stravenky přenést do mzdy.


V místní nabídce v přehledu Stravenky spustíte nad označenými záznamy (zaměstnanci) akci Uzavření stravenek - Provést pro označené zaměstnance. Touto akcí označíte stravenky, které mají být při výpočtu mzdy přeneseny do mzdy. V přehledu Stravenky budou mít záznamy zatržený atribut U (Uzavřeno).


Upozornění Při uzavírání stravenek program kontroluje, jestli v měsíci, ve kterém mají být stravenky sraženy (Přechozí nebo Aktuální období):
 • nebyly vygenerované platební příkazy nebo vygenerovány předkontace - jestliže ano, jste na tuto skutečnost upozorněni měkkou hláškou
 • nebyla uzavřena mzdová karta zaměstnance nebo nebylo uzavřeno mzdové období (pokud se sráží do Předchozího období) - jestliže ano, program nedovolí uzavření stravenek provést


Upozornění Jestliže jsou již stravenky uzavřené a jedná se o sadu stravenek, kde je nastaveno Srážet ze mzdy - Předchozí období (tzn. bere se v úvahu aktuálně zpracovávaná docházka) - existují následující kontroly:
 • Ve Výpočtu mzdy a v Předzpracování program po uzavření stravenek nedovolí zadat, upravit nebo zrušit docházkovou mzdovou složku (protože by došlo k výpočtu jiného nároku na stravenky), ostatní typy mzdových složek, které neovlivňují výpočet stravenek je možné zadat, upravit, zrušit.
 • V nabídce Pracovní cesty nedovolí zadat, upravit nebo zrušti Pracovní cestu.


Tisk přehledu stravenek k podpisu

Nad přehledem Stravenek je vytvořen formulář Přehled stravenek pro předávání stravenek zaměstnancům přes nabídku Tisk - Tisk formulářem (F8). Formulář obsahuje tyto údaje:

 • Osobní číslo
 • Příjmení, Jméno
 • Počet stravenek v hodnotě (konkrétní hodnota stravenky zadaná na Sadě stravenek)
 • Podpis

Formulář se tiskne za označené záznamy.


Výpočet mzdy a srážka za stravenky

Do výpočtu se srazí stravenky automaticky u těch zaměstnanců, kteří mají v přehledu Stravenky zatržený atribut Uzavřeno.


Pokud ještě nebyla zaměstnanci vypočítaná mzda, při vytvoření mzdy se do výpočtu automaticky promítne srážka za stravenky. V přehledu Stravenky se zatrhne také atribut S (Sraženo ze mzdy).


Pokud již byla zaměstnanci vypočítaná mzda, mzda je po uzavření stravenek označená jako Změna x MS - tento stav Vás informuje o tom, že jste uzavřeli stravenky, ale tyto stravenky se, vzhledem k tomu, že již byla vypočítaná mzda, automaticky do výpočtu nedostaly. V tomto případě musíte ve Výpočtu mzdy spustit akci Přepočet mezd - chybné. Následně bude ve výpočtu sražena částka za stravenky a v přehledu Stravenky se zatrhne atribut S (Sraženo ze mzdy).


Příklad Příklad 1 - výpočet stravenek dle docházky předchozího měsíce:

Pro příklad berme, že máme 5.9.2014 a vydáváme stravenky zaměstnancům. Aktuálním obdobím v Heliosu Orange je tedy srpen 2014, kde je prováděn výpočet mzdy, běžným obdobím je září 2014.
Díky srážkové mzdové složce zadané v paušálech a srážkách v období srpnu 2014 má zaměstnanec nastavenou sadu stravenek s typem způsobu určení fondu pracovní doby Předchozí mzdové období a nastaveným atributem Srazit ze mzdy na Vybrané mzdové období.
Nárok stravného na jeden den je 85 Kč bez provize.
Částka stravného je hrazena z 55% zaměstnavatelem a 45% tvoří srážka zaměstnance.
Dále v červenci čerpal zaměstnanec jeden den dovolené.

Pro výpočet nároku stravenek se pohybujeme v přehledu Stravenky v aktuálním období srpen 2014. Ve výpočtu mzdy v předchozím období červenec 2014 je na zadáno čerpání jednodenní dovolené.

Zaměstnanec podle osobního kalendáře měl v období červenec 2014 celkem 23 pracovních dnů. Protože v období červenec 2014 čerpal celý den dovolenou a neodpracoval více jak 3 hodiny, jedná se o den nepřítomnosti. Nárok na stravenky je pokrácen na 22 dnů.

Celková hodnota stravného je 22 x 85 Kč = 1 870 Kč, z toho na zaměstnavatele připadá 1 028 Kč a srážka zaměstnance je 842 Kč. Srážka bude provedena v srpnu 2014.

Příklad Příklad 2 - výpočet stravenek dle docházky aktuálního měsíce:

Pro příklad berme, že máme 5.9.2014 a vydáváme stravenky zaměstnancům. Aktuálním obdobím v Heliosu Orange je tedy srpen 2014 a běžným obdobím je září 2014.
Díky srážkové mzdové složce zadané v paušálech a srážkách v období srpen 2014 má zaměstnanec nastavenou sadu stravenek s typem způsobu určení fondu pracovní doby Předchozí mzdové období a nastaveným atributem Srazit ze mzdy na Předchozí mzdové období.
Nárok stravného na jeden den je 85 Kč a provize činí 3,40 Kč. Celkem tedy 88,40 Kč na den.
Částka stravného je hrazena z 55% zaměstnavatelem, 30% je hrazeno z fondu a 15% tvoří srážka zaměstnance.
Dále v srpnu čerpal zaměstnanec půl dne dovolené při denním úvazku 8 hodin.

Pro výpočet nároku stravenek se pohybujeme v přehledu Stravenky v běžném období září 2014. Ve výpočtu mzdy v aktuálním období srpen 2014 je na zadáno čerpání půldenní dovolené.

Zaměstnanec podle osobního kalendáře má v období srpen 2014 21 pracovních dnů. Protože v období srpen 2014 čerpal půl dne dovolenou a odpracoval více jak 3 hodiny, nejedná se o den nepřítomnosti a má nárok na stravenku. Nárok na stravenky je tedy celých 21 dnů.

Celková hodnota stravného je 21 x 88,40 Kč = 1 856,40 Kč z toho na zaměstnavatele připadá 1 021,02 Kč, na fond připadá 556,92 Kč a srážka zaměstnance je 278,46 Kč. V srpnu 2014 je tedy zaměstnanci strženo 278 Kč.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export